ПРОТОКОЛ № ХL

 

            Днес, 12.05.2011г. съгласно чл.23, ал.2 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0008/09.05.2011г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  36, отсъства 1 -

            Иван Стоев Чолаков

            На заседанието присъства г-н Г. Славов - кмет на община Ямбол.

Кворум в 9.05 часа 20 съветника.

Председателят на Общински съвет - Ямбол г-н Наско Стефанов откри четиридесет и шестото заседание на Общинския съвет.

Стефанов - Постъпили са предложения за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от „Супер вижън плюс” и „Диана кабел ТВ”. Съгласно нашия правилник съм длъжен да го подложа на гласуване.

Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.

Гласували      за – 21                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Мандаджиев – Чете питане относно закуските на децата в училищата.(приложено към материалите по заседанието)

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Внедряване на енергоефективни мерки в ГПЧЕ «Васил Карагьозов» гр. Ямбол». 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Изпълнение на енергийно ефективни мерки в ЦДГ "Червена шапчица", гр. Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно реализиране на Договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за Интегрирани енергоефективни решения в ЦДГ "Люляците" и ДЯ "Щастливо детство" - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно удостояване със званието „Почетен гражданин на Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по статут за награди

 1. Предложение относно Награда на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно награди в сферата на културата.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

 1. Предложение относно награждаване на учители, просветни дейци и ученици по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК „Образование”

 1. Предложение относно отпускане финансова помощ на Пламена и Антон Величкови, Генчо Йорданов Генчев, Йорданка Георгиева Генчева, Таня Стоянова Илева.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

 1. Предложение относно определяне на представител на общината и съгласуване на мандата му за заседанието на асоциацията по В и К - Ямбол, което ще се проведе на 16 май 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

            Стефанов - Имате думата по дневния ред. Вчера постъпи предложение за включване в дневния ред на материал относно кандидатстване с проектно предложение по ОПРР "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск", имате го размножено, предлагам Ви да е последна точка, за да се размножат останалите материали.

            Костов - Предлагам да влезе в дневния ред предложението относно определяне на общинските жилища по предназначение, което се прави всяка година до края на месец март.

 

Миланов - Предлагам да влезе в дневния ред предложението относно продажба на общински имоти по ЗОС.

Стефанов – Уважаеми колеги, не смятам, че трябва да гласуваме тези предложения, имаше ПС, реши се да се направи тази сесия в извънреден порядък, за да се спазят сроковете за проектите и да се определят наградите, сега предлагате друго.

Симеонова – ПС е консултативен орган към ОбС и има съвещателни функции, след това общинския съвет гласува дневния ред. Предлагам да влезе в дневния ред предложението относно поемане на общински дълг за финансирането на проекта за парка, като т.4.

Стефанов – Няма да подложа на гласуване тези предложения, на трябва да се бавим, до 14 часа е срока за подаване на проектите в София, което значи, че най-късно до 10 часа трябва да са тръгнали. Подлагам на гласуване дневния ред с това предложение, което Ви направи като последна точка.

Гласували      за – 22                        против – 6                             въздържали се – 2

Приема се.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН  РЕД

 

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Внедряване на енергоефективни мерки в ГПЧЕ «Васил Карагьозов» гр. Ямбол». 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Изпълнение на енергийно ефективни мерки в ЦДГ "Червена шапчица", гр. Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно реализиране на Договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за Интегрирани енергоефективни решения в ЦДГ "Люляците" и ДЯ "Щастливо детство" - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно удостояване със званието „Почетен гражданин на Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по статут за награди

 1. Предложение относно Награда на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно награди в сферата на културата.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

 1. Предложение относно награждаване на учители, просветни дейци и ученици по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК „Образование”

 1. Предложение относно отпускане финансова помощ на Пламена и Антон Величкови, Генчо Йорданов Генчев, Йорданка Георгиева Генчева, Таня Стоянова Илева.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

 1. Предложение относно определяне на представител на общината и съгласуване на мандата му за заседанието на асоциацията по В и К - Ямбол, което ще се проведе на 16 май 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПРР "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Внедряване на енергоефективни мерки в ГПЧЕ «Васил Карагьозов» гр. Ямбол».

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Свидетели сме на един пълен фарс. Г-н Стефанов и г-н Банков превърнаха общинския съвет в ООД ...

            Стефанов – Г-н Славов, по същество говорете.

            Славов – Радвам се, че от днес натам ще стоя сред гражданите, защото така съм близо до тях, а ние трябва да работим за гражданите на Ямбол, за улиците, за благоустрояването на града във всяко едно отношение, мисля, че е редно и общинските съветници да стоят сред гражданите. Вие не желаете да гласувате осъществяването на продажбите, които приехте с програмата за управление на общинска собственост през тази година, не желаете да определите жилищата, няма да тръгне проекта за парка, няма да бъде направена нито една улица...

            Стефанов – Много Ви моля г-н Славов, говорете по първа точка от дневния ред.

            Славов – Имате предложението по тази точка, има едно допълнение днес за промяна наименованието на проектното предложение, също го имате размножено. (чете предложението, приложено)

            Стефанов – Всички знаете, че по най-бързия начин насрочих сесия, за да могат да се гледат проектите, въпреки, че бяха внесени на 28 април, без да е посочен срок. Когато ме уведоми г-жа Данкинова веднага насрочих сесията за 12 май, а на ПС разбрах, че даже е в 14 часа срока. Помолих всички съветници и поех личен ангажимент към г-жа Н. Данкинова да се гласуват решенията до 9.30 – 10 часа най-късно, за да могат да се внесат в София. Сега виждате, всички Вие сте свидетели, как се постъпва, бавят се нарочно нещата, за да се обвини общинския съвет после, че пречи, не се е произнесъл по тия два проекта. Няма да давам думата на никой за странични изказвания, докато не се гласуват тия два проекта.

            Симеонова – Общинските съветници от ГЕРБ искат да се кандидатства с тези проектни предложения, искат да съществуват, както и всички други предложения да влязат в дневния ред, за да върви работата, внесени са още 2010 г. някои, но председателя на ОбС се прави, че съвета работи, а в канцеларията стоят над 60 предложения, които незнайно защо не влизат в дневен ред. Правят се популистки действия с бързото гласуване на тия две предложения, за които и ГЕРБ ще гласува. Имаше възможност и април да се направи сесия. Внасят се в дневния предложения, които изцяло облагодетелстват мнозинството в общинския съвет, в частност общинските съветници от БСП и отцепниците от ГЕРБ, които нечувано и незнайно защо дерибействат с гражданите на Ямбол. Ако някой от тях може да стане и да обясни защо е това, дневния ред само с осем точки, при толкова много внесени предложения в ОбС, тогава аз ще повярвам г-н Стефанов, че е искрен. В момента той манипулира Вас, уважаеми граждани, очиствайки собствената си съвест за това, че по един изключително некоректен и недалновиден начин отново ръководи общински съвет Ямбол. ..

            Стефанов – Не се изказвате по същество, ще Ви отнема думата. Не влизайте в диалог ...

            Симеонова – По същество се изказвам и имам десет минути имам, аз не съм като някой общински съветници, дето чакат на тия 200 лева от общината. По партийна, не по партийна линия, не съм като някои хора тук, които са паразити и смучат от общината.

            Стефанов – Г-це Симеонова, явно няма какво да кажете повече по същество, ще Ви накажа отново.

            Симеонова – Имам какво да кажа по първа точка от дневния ред, предложението, което е внесено и абсолютно неясно за хората тук, които нямат абсолютно никаква представа с какво могат да помогнат на тоя град, само му пречат.

            Зафиров – Правя процедурно предложение да прекратим дебатите и да гласуваме, първо. Второ, г-ца Симеонова забрави, че Наско Стефанов влезе в общинския съвет от квотата на ГЕРБ, Вие го вкарахте, оправяйте се по между си. Ако нещо не сте успели да свършите, вършете си го, но не е проблем, които трябва да е достояние на всички нас и гражданите. Да звучите смешни тука и да наричате Вашите колеги паразити. Ако някой получава по две заплати, една от държавата и една като общински съветник като Вас, има хора отвън, които нямат какво да ядат. Вие като отидете в София на жълтите павета и в Шератон забравяте го Ямбол.

Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 22                         против – 4                             въздържали се – 3

Приема се.

            Славов – Уважаеми съграждани, уважаеми дами и господа общински съветници, тъй като от тая трибуна много рано започна предизборната кампания ...

            Стефанов – Отнемам Ви думата г-н Славов, не говорите по точката.

            Славов - ... и се правят неща, които не бива, искам да кажа, че бяха внесени надлежно предложенията в определените срокове. Не е коректно да не се дава думата на вносителя, когато се гласува предложението ...(изключен микрофон, не се чува)

            Стефанов – Отнемам Ви думата, не говорите по същество. Подлагам на гласуване предложението на вносителя с промяната. В процес на гласуване сме.

Гласували      за – 29                         против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Г-н Милков обяви, че не е гласувал по предложението.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с кандидатстване с проектно предложение по линия на предоставена от правителството на Япония помощ за икономическо и социално развитие на Република България:

            Общински съвет -  Ямбол  дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по линия на предоставена от правителството на Япония помощ за икономическо и социално развитие на Република България с проектно предложение: „Внедряване на енергоефективни мерки в ГПЧЕ „Васил Карагьозов” гр. Ямбол”. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Изпълнение на енергийно ефективни мерки в ЦДГ "Червена шапчица", гр. Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов - Представи предложението по приложения материал. – Идентично е на горното, по една и съща линия. Искам да подчертая, че ОА работи не само по европейски програми, а се опитва по всички възможни начини да допринесе за получаването на някакви средства за община Ямбол. Много важен е проблема за парка, където става въпрос за много повече пари, избран е изпълнител и трябва да се намери начин за финансиране. Такива са и другите внесени проекти в ОбС.

            Вълев – Решихме, че след като тези проекти са спешни имаме процедура да работим без излишни изказвания.

            Стефанов – Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Гласували      за – 30                         против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с кандидатстване с проектно предложение по линия на предоставена от правителството на Япония помощ за икономическо и социално развитие на Република България:             

            Общински съвет -  Ямбол  дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по линия на предоставена от правителството на Япония помощ за икономическо и социално развитие на Република България с проектно предложение: „Изпълнение на енергоефективни мерки в ЦДГ „Червена шапчица” гр. Ямбол.

 

            Стефанов – Колеги, ще помоля техническите сътрудници веднага да изготвят решения и да бъдат дадени за подпис. (подписва ги) – Поставете печат на решенията и ги дайте при мен.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно реализиране на Договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за Интегрирани енергоефективни решения в ЦДГ "Люляците" и ДЯ "Щастливо детство" - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов - Представи предложението по приложения материал. – Само да не забравя да Ви напомня, че със нежеланието на съветниците, БСП, ДПС, предателите от ГЕРБ, да приемеме продажбите и не приемането на общинския дълг Ямбол ще остане без ремонтирани улици, парк и парк Боровец.

            Стефанов – Г-н Славов, по точката говорете.

            Славов - Това е една особена форма за извършване на ремонтни дейности, когато не са налични необходимите средства.  Независимо, че общинските съветници приеха програма за управление на общинската собственост, с неприемането на продажбите няма да се осигури нито един лев за реализирането на тоя капиталов списък, който гласувахте. И много далновидно сме предприели тези действия, при които има фирми, желаещи да инвестират в енергоспестяващите мерки, след което по схема ще бъдат възстановени. Разходите за отопление са значително по-големи от другите градини и в последните две години се налага увеличение на бюджета на детската градина, подари недостиг на средства.

            Стефанов – Г-н Славов, ще Ви помоля само за момент да прекъснете изказването си, в 9.45 Ви връчвам решенията по първите две точки.

            Славов – Г-н Стефанов, а мога ли да попитам, ако сега се случи някакъв инцидент със служителите, които пътуват, да пукнат гума например и не могат да внесат предложението какво се получава? Не можеше ли по-рано да направите сесията? По текущата точка, имайки предвид тези високи разходи сме направили това предложение. Разходите се изплащат от постигнатите икономии. Разбити по погасителен план, в рамките на три, пет, десет години. Няма да се натовари нито една от обществените програми на Общината.

            Зафиров – пр. ГС - Имам въпрос и изказване. Нашия кмет днес стои отзад, аз искам да е отпред да го виждам, но явно така е решил г-н Стефанов, да се нареди до г-н Канев. Г-н Кмете, явно Ви е къса паметта, във Вашия кабинет има една снимчица, където с г-н Стефанов стоите рамо да рамо. Това, че сте допуснали предателство във Вашата партия, както казвате, е Ваш проблем. Той не е мой проблем. Второ, мъчихте да направите едно изказване тука, разликата при мен е, че мен ме предадоха, г-н Кмете, разбирате ли каква е разликата между мен и Вас? Ние не влязохме в този политически субект, който се мъчи да пъпли нагоре, не влязохме в него да отидем директори на ПУДООС, или да дадем на Видьо някоя хилядарка за сметището. Това е група, която се цепи, защото е основана на лобистки интереси. Ние не напуснахме групата на Атака, напуснаха го тия две момчета тука.

            Стефанов – Г-н Зафиров, ще Ви помоля по същество.

            Зафиров – Аз ще Ви помоля когато говоря като председател на група да не ме прекъсвате, мога да си говоря десет минути.

            Стефанов – Не е точно така, по същество говорете.

            Зафиров – Тези циркове дето ги връткате тука с една единствена цел – да вмените на общински съвет некомпетенции за мен е непонятно. Обаче ще Ви кажа една работа, аз винаги съм го казвал запомнете го още един път – този общински съвет има и Ваши общински съветници и ако той е некомпетентен, то и те са такива. Няма да споменавам моментите, когато Вие проявявате некомпетентност, но погледнете си информационния бюлетин, който по едни или друг начин ОбС спря. На кой пречи тоз бюлетин? Ама не теб ти пречи, Жоро. Петдесет питания ти направих от началото на мандата, ако беше се съобразил нямаше да имаш дело, нито за водопровода, нито за бюлетина. Съобразявай се с ОбС, има тука мислещи хора. На моите съратници молбата е да се даде начало, на предреченото начало за Единни за Ямбол. Вчера беше датата на която учредихме гражданското сдружение, поздравяват ни в Ямбол всички, за да може едни ден г-н Славов да разбере, че трябва единство за Ямбол. Иначе ще работите само и ще се карате с една единствена идея – нищо да не създадете, само политическите субекти, които представлявате да са добре там в София. Това не можете ли да го проумеете с големите си глави най-накрая? И няма да ми говорите тука за колата да не спука гума, ами по-малко ще спирате с г-жа Данкинова на мотелчето в Ихтиман, ами ще се обадиш на твоя приятел посланика да отвори да приеме проекта, а не ние да сме донора на тяхната страна.

            Стефанов – Благодаря Ви, г-н Зафиров, времето изтече. Тъй като изпълнихме спешната част, явно вече можем да изпаднем в политически изказвания и ще взема думата като лично засегнат.

            Като лично засегнат искам да обясня някои неща. Отправят ни се упреци, че ние четиримата, които напуснахме ГЕРБ сме предатели, но историята обикновено сочи кои са предатели, те стоят там. Нито едно от прокламираните намерения на ГЕРБ не беше изпълнено. Не мен, а господин Кмета съдят. Не ние, а г-н Кмета открадна парите на тоя град. Застанаха доблестно съветниците и не позволиха тия колосални кражби да продължават. Мен не ме интересува кой предал ГЕРБ, Атака или БСП. Интересува ме кой предаде града, Ямбол и хората в него. Интересува ме кой нарушава клетвата, която всеки от нас произнесе в началото. Много хора ще го последват кмета. Затова времето и хората ще отсъдят.

            Симеонова – пр. ГС – Кой предаде Ямбол и хората, ами отговора е Наско Стефанов, Пламен Майсторов, Мила Табакова и Любомир Керемедчиев. Това са хората, които откраднаха, предадоха и омаскариха волята на гражданите на Ямбол...

            Стефанов – Кой открадна парите и кого съдят?

            Симеонова – Откраднати пари няма, има върнати решения на безобразни съдебни състави, въпиюща некомпетентност. Докато няма крайна инстанция произнесена, както е за г-н Ганев, с който Вие чудесно си работите, няма виновен. Комуникирането Ви с хора с ниско ниво на интелигентност е свалило и Вашето ниво на интелигентност, но Вие най-добре знаете, че няма виновност, до влизане в сила присъда и нито Вие, нито седящите срещу мен нечистоплътни морално и физически хора могат да кажат нещо друго. Това време и ние го чакаме, да реши историята и изборите, но за съжаление някои от Вас няма да ги доживеят, други няма да могат да ги сколасат, но при всички положения  ние не се страхуваме от изборите и вярвайте ми това вчера кой какво учредил, кой какво направил не ме интересува и сега се сетих имам в къщи една много хубава снимка, култова снимка – г-н Зафиров и г-н Сидеров пред кръста и единия го целува. Кой от двамата е предател ще кажа по-късно, но при всички случаи, когато един такъв човек излезе и почне да маскари останали нещата отиват зле. Още веднъж проектите, които е внесла ОА, проектите днес и другите в канцеларията, са изключително важни за община Ямбол. Ако не успеем да гласуваме тия предложения, включително общ. дълг, вкл. имотите по ЗОС, Ямбол ще остане едни от градовете в които ще си чупим колите по улици, които могат да се ремонтират, но някой тук не иска.

            Стефанов – Ще Ви припомня един анекдот, знам го от дядо си, за калпавия бръснар дето цял ден бръснал, бръснал, бръснал един клиент и накрая казал – жена, светни ми лампата най-после да го обръсна тоя човек. Та и Вие, три години бръснахте града, едно свястно нещо не сте свършили, доказахте некомпетентност на градско и национално ниво и искате някой да Ви запали лампата  да го обръснете най-накрая. Е, няма как да стане г-це Симеонова.

            Хаджигеоргиева – Уважаеми колеги, аз ще се обърна към Вас, не към гражданите, срамувам се, че гражданите ни слушат и ни гледат. Ние се гаврим тука с тях. Не подценявайте съгражданите си, няколко пъти вече Ви го казвам. Ямбол е бил и ще бъде благодарение на тях, не на тия управници. Съвземете се! Ако такива дебати ще правим до изборите, г-н Стефанов, моля Ви не свиквайте сесии повече. Може ли такива лични обиди да се отправят? Кой бил по-глупав, кой тъп, кой не, аз се срамувам и в същото време се обиждам се. Гражданите имат съвест и ще преценят кой е по-по-най. Имате претенции да сте политици, аз се срамувам, чувствам се обидена. Г-н Стефанов, правете тия политически обсъждания на закрити врати.

            Симеонова (от място ) – Тръгнете си тогава.

            Хаджигеоргиева – Г-це Симеонова, ще Ви го кажа най-накрая от трибуната – много пречите на политическата си група, чудя се как не Ви озаптяват.

            Банков – Всички обръщения тук са към гражданите явно днес. Определени хора не са в Ямбол и нямат възможност да участват в разни пресконференции и сега ползват трибуната да видят хората, че е в града. Явно, ГЕРБ вече ще правят разни пресконференцийки, давайте думата на хората от ГЕРБ тук, не там. Нека си говори г-ца Симеонова, тя показва лицето на групата. Г-жа Димитрова не съм я чувал тук да говори, освен когато ставаше дума за пенсията й, г-н Лилов също не говори много на сесии. По днешните предложения – явно ОА няма готовност по тези проекти и искаше общинския съвет да е виновен за тия два проекта, които няма да са осъществени. Знаете ли за бизнесинкубатора, на предния ден изтекъл срока, а ние го обсъждаме на следващия и е единствения проект не приет от ОбС. За общинския дълг, иска се да се вземат три милиона по ФЛАГ, но говори ли се за другите пари, които ще са необходими, които следват по-нататък? Не. Три милиона за депото, десет милиона за водния цикъл трябват. Отчет за техническата помощ за депото няма, какво правим? Затова въпросът е не искаме или не искаме, а за това, че никой не е изяснил, никой не е внесъл информация за това. Нямало кой да оправи улиците, ами има внесена информация за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2011г. Има нормални приходи и няма никакъв проблем да се оправят улиците, те не са от продажби тия ремонти. Има 150 хиляди от продажби, усвоени 11 хиляди, явно не им трябват пари, те не ги усвояват. Защо не работят с излишъка? Пълния балон е за това, че не вземането на кредита по ФЛАГ саботирало парка, около 800 хиляди ще се ползват авансово, никой не казва кой е спечелил за изпълнител и при какви условия, но гаранция е внесъл 700 хиляди, което прави 1 500 хиляди. Значи парка спокойно може да започне. Освен това плащането е догодина. Има и 600 хиляди от държавата, значи стават 2 100 хиляди, с които може да се почне проекта. Не трябва да се злоупотребява. Наистина някой е осъден, когато присъдата влезе в сила, но има произнесени присъди.

            Канев – Трябваше да гласуваме тия две точки съвсем добронамерено, а днес работата ни се превърна в някакъв цирк. Нека се ограничим от тия работи и да си свършим каквото трябва по приетия дневен ред. Дайте да гласуваме, предлагам да прекратим дебатите.

            Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 20                         против – няма                       въздържали се – 3

Приема се.

            Мандаджиев – Крайно време е да гласуваме по тази точка, защото виждате, само тези детска градина и детска ясла са останали без газифициране. Вярвам, че ще приеме с голямо мнозинство. Моето мнение е, че трябва да се подкрепят тия проекти. ОА трябва да ги вкарва както трябва, с необходимите документи, в срок и ще бъдат приемани без проблеми. Надявам се, че и колегите от ДПС ще вземат отношение, защото ги касае проблема, а и бяха споменати тук по определен начин. Нека не се забравя, че близо три години бях председател на една ГС с тяхно участие, която подкрепяше безусловно кмета, бяхме част от мнозинството.

            Зафиров – репл.- Г-н Мандаджиев, радвам се, че три години Ви трябваха да почнете да работите за гражданите. Никога не трябва да забравяме земеделците, те са основата на нашата държавата. Нищо не чух по същество на точката.

            Мандаджиев – дупл. – Благодаря, г-н Зафиров, но исках да обърна внимание на следното – по предложението за бизнесинкубатора нашето сдружение беше поканено да участва в този проект. Ние, разбира се, откликнахме, а ОА не можа да намери имейла ми да се свърже с мен, тръгна да търси връзка чрез заместник председателя на сдружението и т.н., при положение, че съм общински съветник.

            Стефанов – Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Стефанов – Обявявам резултати от гласуването.

Гласували      за – 33                         против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Стефанов – Обявявам резултати от гласуването.

Гласували      за – 29                         против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

      1. Общинският съвет дава съгласие община Ямбол да пристъпи към реализацията на 2-ри етап  по пилотен проект на „Овергаз”Инк. – „Интегрирани енергоефективни решения за ЦДГ „Люляците” и ДЯ ”Щастливо детство”- Ямбол.

      2. Кметът на община Ямбол да подготви и проведе процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на ЕСКО – договор, както и да извърши всички правни и фактически действия за изпълнението на решението по т. 1.

      

 

            Зафиров – като лично засегнат – Четири години целувахме кръстове, а те сега целуват вашите гъзове.

            Симеонова - като лично засегната – Това не е мой проблем, това е Ваш проблем. Може да се окаже, че аз престоявам повече в града от други хора. За цифрите по проекта, които спомена г-н Банков, те са откровена лъжа, защото няма да бъде подписано от ОПРР, ако ние не покажем съфинансиране. Дочетете ги веднъж до края тия изисквания. На г-н Мандаджиев, да влизат в срок предложенията, ами днес предложих да влезе в дневния ред предложението за дълга, което е внесена в ОбС миналата година.

            Банков – процедурно – Не разбрах какво й беше лично засегнатото, но истината е, че тя няма свикани заседания на ПК Екология. Не се спазва процедурата.

            Костов – като лично засегнат – Виждам, че много се гордеете с правилника, дето сте го писали, може би затова го променяме на последните сесии три пъти. Говорел съм само на пресконференции, но и тук днес предложих да влезе предложението за общинските жилища, което се приема всяка година до края на март и се дава възможност на гражданите да се настанят и да закупят жилища.

            Димитрова – като лично засегната – Искам да кажа на г-н Банков, че ще изказвам от тази трибуна само по същество и ако има смисъл. Няма тука никаква дисциплина, само политика, не виждам смисъл. За мен е важно основно да се работи по оперативните програми, за да не се изпускат пари за града. Ще се изказвам когато си искам, не когато г-н Банков каже.

            Банков – Не виждам защо се засягат колегите за това, че съм споменал мимоходом имената им. Г-жа Димитрова каза, че говорела само по важни въпроси, явно пенсията й само е била важно нещо, когато взехме едно незаконно решение и областния управител -дъщеря й не го спря. Извинявам се тогава.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно удостояване със званието „Почетен гражданин на Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по статут за награди

__________________________________________________________________________________

 

            Зафиров - Представи предложението по приложения материал. – Надявам се, че всички ще бъдем единни. Трябва да докажем, че когато има стойностни хора предложени общинския съвет може да бъде единен.

            Желев – Имам въпроси, това ли е Вашето предложение за решение и кои са вносителите на номинациите организация или друг вносител?

            Зафиров – Разбирам Вашите въпроси, защото не сте председател на ПК или ГС, всички те присъстваха и участваха в заседанието на комисията. Има протокол, можете да го прочетете. Предложението е за двамата, всеки председател е имал възможността да си каже мнението преди да внесем това предложение, защото искаме да има своята значимост. Да признаем заслугите на тези наши съграждани за прославата на града ни.

            Майсторов – Предложението на комисията действително е за удостояване и на двамата. Г-н Зафиров не спомена, но предложението за Енчо Керязов е от Христо Мутафчиев, председател на Съюза на българските артисти. За Митко Щерев предложението е от г-н Зафиров.

            Желев – Благодаря за отговора. Комисията си е направила справка със статута вероятно и предложението не му противоречи.

            Зафиров – Достойни наши съграждани са. Комисията си е свършила брилянтно работата, няма ограничения в статута, можем да гласуваме.

            Канев – Вярно, че става въпроса за именити наши съграждани. Искам да Ви обърна внимание обаче и за следващата точка - хубаво е да имаме един почетен гражданин и една награда на Ямбол. Иначе ми напомня за предаването „Тромбата на Вили”. Предлагам ви да е по една награда.

            Банков – Ако е направил предложение г-н Канев, трябва да гласуваме първо колко да са наградите, но когато заседава комисията за наградата на Ямбол бяха 10 – 11 човека и затова се предложиха всички номинирани, за да може по-голям състав на ОбС да вземе решение.

            Зафиров – Имаме предложенията, всеки председател участва в комисията, изрази си мнението, обединихме се да бъдат двама почетните граждани. Статута, ако сте го прочели, защото имаше промяна скоро, няма ограничения за броя на почетните звания. Може и чужди граждани да се удостояват. Американския посланик беше в Ямбол, ако беше решил ромския въпрос можехме да го направим почетен гражданин. Предложенията за промяна си имат ред. От доста време е в канцеларията предложението и всеки можеше да се заинтересува.

            Стефанов – Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 30                         против – 1                 въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 20                         против – няма           въздържали се – 10

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание Статута за наградите на Община Ямбол, Раздел IV, т.1:

1.      Удостоява Митко Щерев със званието „Почетен гражданин на град Ямбол".

2.       Удостоява Енчо Керязов със званието „Почетен гражданин на град Ямбол".

 

 

           

            Стефанов – Обявявам почивка 10 минути. (11.00 часа)

            След почивката кворум 35 съветника в 11.20 часа.

 

 

            Желев – процедурен въпрос – Г-н Председател, не водите ефективно заседанието. Нямахте основание да не гласувате предложението на г-н Канев. Моите уважения към предложителите, но не може така да водите заседанието, да не давате думата на съветници.

            Зафиров – От тази висока трибуна искам да обявя благодарността и поздравленията на Митко Щерев. Желае да направи един концерт за Деня на Ямбол като подарък за града.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно Награда на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Че няма да имаме ремонтирани улици и градски парк разбрахме с решението на председателя. Сега да видим дали ще имаме награда на Ямбол. Прав беше някой като каза, че тука е един цирк. Така мислят и хората навън. Много моля, когато предлага някой наградата да е една да казва и кого предлага да я получи, защото номинациите са шест. На заседанията на тази комисия присъстваха по десет човека. Реши се, че ще се внесат всички, което предложи г-н Зафиров, гласува се и се прие да влязат всички. Г-н Банков смяташе, че трябва да са две наградите – за личност и за организация. Моето лично мнение е, че наградата трябва да една. Не бива да се допуска политическата конюнктура да влияе на обществената значимост на тази награда. Не искам да се приема, че другите не заслужават. Самата номинация е голяма чест. Според статута наградата е една, Ваше е решението дали да устоите и да определите една награда или да си мислите, че идват избори и да се страхувате да не обидите някого.

            Кескинов – Нагледахме се на такива обсъждания в този ОбС и вместо да изпишем вежди, вадим очи. Стигаме до подробности, които не интересуват никого. Имам процедурно предложение да не се обсъждат номинациите. В този общински съвет обикновено обиждаме хората, които са предложени. Стигаме до издребняване и необмислени думи. Предлагам и да се гласува анблок.

            Желев – Изказвам противно мнение. Съгласен съм с това да не обсъждаме номинираните, но не и с това да се гласува анблок. Предлагам предложенията да се гласуват отделно и наградата да е една.

            Канев – Бих искал да изразя едно съгласие с кмета и Ж. Желев и да направя едно предложение. Разбира се, че награда трябва да е една. Да гласуваме за всички, който събере най-много гласове той да получи наградата. Ако бяха направили още пет – шест предложения как щяхте да постъпите? Нямаше да ги съберете тия хора на трибуната по този начин. Няма значение кой не си е свършил работата, важно е ние да си я свършим.

            Зафиров – Тези изказвания, които направихте от трибуната показват абсолютната некомпетентност на управляващите. Дадохте едно хвърчащо листче на заседанията на тази комисия за присъствие, направихте едно спектакълче. То продължи на общественото обсъждане. Определени институции подкрепиха номинациите си, което е абсолютно забранено. Четете го този статут! Променяхме го, вярно и това беше по мое предложение, но е променена само датата за внасяне на първи април, защото миналата година господин Кмета забрави, че статута не му позволява да разглежда предложения, постъпили след срока. Вижте в статута, (чете) някъде пише ли, че наградата трябва да е само една? Ако приемете да е една Л. Котев и Хр. Карастоянов автоматично отпадат. За нещата в тази сфера, за които нямате компетенции, не се изказвайте. На общественото обсъждане кмета направи забележка на една от организациите, които искаха да си защитят предложенията. Ироничния тон, когато става въпрос за голямата награда, няма да помогне. Тези мнения се изразяват в комисията, повечето от Вас имат право да участват в нея. Става въпрос за нещо добро, съзидателно. Статута няма ограничения и можем да дадем 1, 2 или 3 награди. Какво губим ние от това? Нищо. Напротив, печелим. Трябва да се обединим около едно стойностно предложение. Голямата награда е символ на нашия град и хората дават все повече и повече от себе си. Считам, че тази награда трябва да се даде на няколко човека. Има ли решение на тази комисия? Пак се връщам на абсолютната некомпетентност на това управление. Това е разликата на тази комисия с предната, която председателствах аз, имаше проект за решение. Като председател на тази комисия кмета не си е свършил работата. Оставя топката в общинския съвет, той да реши. На всеки съветник тука да стои и да си мисли за кой за гласува. Това е израз на най-древния постулат „разделяй и владей”.

            Желев – репл. – Според мен не сте прав, не е никакво нарушение да се предложи само една награда. Това е в духа на нашия правилник. Основанието ми да предложа една награда се опира на още един факт. Не смятам за нормално всички номинирани да се предложат за награждаване. Комисията е била от десет души и считам наистина, че е редно 37 човека да решат.

            Канев – репл. – Бих искал да напомня на шефа на културата в Ямбол една граматическа особеност – в статута пише награда на Ямбол, една награда. Ми те догодина ще се наредят трийсет души, тогава трябва да теглите чоп на кой пръв да я дадем. Ако на един турнир се печелят и се наградят всички то няма смисъл от него. А не тука, че г-н Кескинов предложил една поетеса, дето живяла 15 дена в Ямбол.

            Зафиров – дупл. – Проблема не е в турнира, проблема е в първите седем години. Проблема е, че гражданите на Ямбол знаят рейтинга на общинския съвет, само боричкания и проблеми. Няма да е за пръв път да се даде повече от една награда. Статута не ни ограничава.

            Миланов – Предлагам да прекратим дъвкането по тая точка. Процедурните предложения не се дават писмено и се гласуват веднага.

            Стефанов – Подлагам на гласуване предложението.

Гласували      за – 23                         против – 6                 въздържали се – 1

Приема се.

            Симеонова – Напълно подкрепям г-н Канев. Има някои неща, които са разумни и в които дори г-н Зафиров трябва да вслуша. Наградата на Ямбол не е турнир, тя е олимпийско състезание, израз на постиженията през годината, начин гражданите на Ямбол да оценят тези постижения. Подкрепям да бъде една награда. Тя върви с 10 МРЗ. И тук идва и моя въпрос една голяма награда ли ще бъде с пет носителя, които си разделят сумата или пет награди ще имаме с пет суми? Това трябва да се уточни от този, който прави нелепото предложение. Още веднъж повтарям, единодушна съм с г-н Канев, колкото и невероятно да Ви се струва, че общински съвет Ямбол трябва да има достатъчно кураж и воля да даде една награда.

            Зафиров – репл. – Пет награди не са мое предложение, г-ца Симеонова трябва да е наясно. Четете правилника и статута, мечките и спрейовете няма да оправят нещата. Това предложение наистина е нескопосано и е свидетелство за абсолютната некомпетентност на Вашето управление, защото той, кмета е председател на тази комисия. Това е предложение, внесено от Вашия кмет. Това, че говорите от място се чува от хората и те много добре могат да премерят умствения Ви багаж. Смятам, че няма да сте в листата на ГЕРБ тази година, защото Вашия лидер трябва да не е с ума си да Ви вкара в листата. Недейте да ме заплашвате, вие ако нямате възможност да си говорите с вашия лидер, аз се чувам с него.

            Кескинов – Неадекватното изказване на г-ца Симеонова го отдавам не толкова на незнание, което вече стана пословично за нея, а на отсъствието й от заседанията на комисията. Беше обсъдено и възприето паричната награда да се раздели между всички, а на всеки да се даде статуетка. Упоритото насаждане от страна на ГЕРБ, че наградата трябва да е една цели едно единствено нещо – да раздели общинския съвет като си мислят, че ще го владеят. Е, няма да стане, г-це Симеонова. Призовавам Ви, не уйдисвайте на г-ца Симеонова, гласувайте за всички номинирани. Не играйте по свирката на ГЕРБ.

            Симеонова - дупл. – Г-н Зафиров, това, че се появявате тук да ръкомахате, да крещите, да изглаждате някак надут и помпозен тип не означава, че сте по-прав. Имате три дъщери, дано ги изучите, да знаят четири езика, да помагат на много хора и понеже имам дълга памет ще видим тогава как ще говорите. Гледайте себе си и после другите. По отношение на наградата и двамата репликиращи показаха, че по начина, по който е разгледана награда е все едно в магазин на килограм. Трябва да запазим някои неща и те да продължат да бъдат ценни.

            Банков – Предни мандати такива обсъждания не са правени. Смятам, че защото е така направено предложението. Но в момента ние нямаме какво да гласуваме формално. При обсъждането беше споменато, че може да има две награди – за институция и индивидуално. Аз не се наемам да кажа кой най-много заслужава, а и никой тук не стана и не каза наградата да е за еди кой си. Другия вариант е да има някаква уговорка и всеки да си гласува тайно. Тези хора всички ги уважават в Ямбол, ние не ги коментираме, но заставам зад всички четири кандидатури. Д. Илиева не я познавам. Затова предлагам проекта за решение – 1. Удостоява с Награда на Ямбол за 2011г. Баю Баев; 2. Удостоява с Награда на Ямбол за 2011г. Л. Котев и Хр. Карастоянов; 3. Удостоява с Награда на Ямбол за 2011г. Гено Стайков; 4. Удостоява с Награда на Ямбол за 2011г. Военен клуб Ямбол; 5. Удостоява с Награда на Ямбол за 2011г. Денка Илиева. Проблема е друг, статута и критериите в него. Може би следващият общински съвет ще го направи. Така е и по-нататък по дневния ред, всички предложени учители са наградени. Трябва да има ясни критерии и тука да се обсъждат.

            Стефанов – В момента има три предложения. Ако председателя на комисията г-н Славов си беше свършил работата нямаше да изпадаме в това положение. Кескинов предложи анблок петте награди, Желев само една, но не дава начина на гласуване. (Желев от място – като ми дадете думата ще Ви го дам) и Банков предлага пет отделни точки. Искам г-н Желев да си прецизира предложението.

            Желев – Процедурен въпрос имам първо за протокола – да ограничите председателите на ГС първо да говорят като съветници, после като председатели на групи, защото от няколко сесии се злоупотребява и не могат да се правят реплики.

            Моето предложение беше процедурно е трябваше да се гласува веднага, да бъде една. Да гласуваме това и тогава да гласуваме една по една номинациите, няма как да се съберат 19 гласа за повече от едно предложение. Иначе леко манипулирате всички.

            Банков – Изказвам противно мнение – Всеки ще си избере по какъв начин да се изказва, имаме си права. Това, което сте предложили писмено, така ще се гласува, няма доуточнявания.

            Зафиров – Искам 20 минути почивка от името на ГС.

            Стефанов – Обявявам 20 минути почивка. (12.25 часа)

            След почивката кворум 32 съветника в 12.45 часа.

            Стефанов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Кескинов.

Гласували      за – 7                           против – 16               въздържали се – 5

Не се приема.

            Стефанов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Желев.

Гласували      за – 18                         против – 7                 въздържали се – 5

Приема се.

            Стефанов - Гласуваме по проекта за решение на г-н Банков, подлагам на гласуване т.1 Удостоява с Награда на Ямбол за 2011г. Баю Баев.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Стефанов – Обявявам резултати от гласуването.

Гласували      за – 3                           против – 2                 въздържали се – 15

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

            Подлагам на гласуване т.2 Удостоява с Награда на Ямбол за 2011г. Л. Котев и Хр. Карастоянов.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Стефанов – Обявявам резултати от гласуването.

Гласували      за – 16                         против – 1                 въздържали се – 10

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

            Подлагам на гласуване т.3 Удостоява с Награда на Ямбол за 2011г. Гено Стайков.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Стефанов – Обявявам резултати от гласуването.

Гласували      за – 5              против – 6                             въздържали се – 15

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

            Подлагам на гласуване т.4 Удостоява с Награда на Ямбол за 2011г. Военен клуб Ямбол.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Стефанов – Обявявам резултати от гласуването.

Гласували      за – 16                         против – няма           въздържали се – 8

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

            Подлагам на гласуване т.5 Удостоява с Награда на Ямбол за 2011г. Денка Илиева.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Стефанов – Обявявам резултати от гласуването.

Гласували      за – 5                           против – 3                 въздържали се – 17

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема. Приканвам Живко Желев да обясни какво правим в тая ситуация.

            (спор Банков – Желев и др. по места)

            Банков – Това, което искахте го направихте, така че край, няма номиниран, няма избран, няма голяма награда. Което се очакваше при това предложение внесено по тоя начин. Казах, че като лично засегнат се изказвам.

            Дянков – Имам процедурно предложение да прегласуваме първите двама по брой гласове да отидат като на балотаж.

            Зафиров – Обратна процедура ще направя, Изказвам противно мнение, това предложение, което се внесе беше абсолютно неадекватно. Ще направите още едно нарушение, чудите се как да измъкнете г-н Желев, Г-н Желев трябва да даде лично обяснение за своята некомпетентност. Аз смятам, че той го е стиковал с кмета, те си гукаха отвънка, аз ги видях, как да Ви злепоставят тука пред града. Единствения вариант беше да се гласуват всички.

 

            Стефанов – Часът е 13.00 и обявявам обедна почивка.

           

           

 

След почивката в 14.14 часа кворум 25 съветника.

           

            Дянков – Не знам защо има нужда да ставам втори път. Аз съм предложил и трябва да се гласува процедурното ми предложение да отидат на балотаж първите двама с най-много събрани гласове.

            Кескинов - Искам да изразя обратно мнение. Ние приключихме точката. Беше дадена думата на двама човека за лични обяснения. Чл.51 от Правилника гласи: „Общинския съветник има право на лично обяснение, времетраенето е 3 минути в случаите, когато им е дадено след приключване на точката”. Ние вече приключихме точката...

            Стефанов – Знаем правилника, но има процедурно предложение преди приключване на точката.

            Кескинов – А това, което ние не можем да правим е още по-големи глупости и да се оправдаваме с процедурата. Не може да се променя регламента на гласуване. Наградата има парично изражение и там трябва да има 19 гласа. Никой не ги е събрал и не може да ходи на балотаж. Няма такива работи и не може да има такова гласуване.

            Стефанов – Процедурните предложения трябва да бъдат гласувани и има процедура за отхвърляне, чрез гласуването.

Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Дянков за балотаж.

Гласували      за – 14                        против – 3                             въздържали се – 6

Приема се.

Зафиров – Г-н Стефанов, ако продължавате така да водите заседанието, лично аз ще внеса на следващата сесия искането за Вашата оставка. Тук се нагледахме на абсолютни смехории. Една, от които е, след като се изказва човек лично засегнат да се пусне процедурно предложение. Затова, така и така нарушихте правилника толкова пъти, предложението ми е да се вкарат петте награди и наново да се гласуват. Не бъркайте общинския съвет с изборите, балотажите са там. Общинския съвет е изпълняващия орган тук. Няма такова нещо балотаж в правилника. Това, че някой не е сигурен в системата и виждам, че тези хора ги няма в залата в момента, явно не са заинтересовани по един или друг начин. Кмета като председател на комисията не внесе предложение за решение, това не означава, че някой от нас трябва да му бърши задника. И ако вие се страхувате да си изразите мнението, аз ви го казвам най-отговорно, че на някой няма да му дадете голямата награда или се уговаряте отвън зад кулисите, това не е в мой стил. Процедурното ми предложение е да подложим на гласуване наново петте награди.

Банков – Очаквах, че така ще стане, тъй като самото предложение беше в такава насока, нещата които се предложиха, самите изказвания, които станаха. Процедурата ми е такава, няколко са вариантите. Единия вариант е комисията да помисли и пак да внесе, тъй като специално за тази награда до празника на града имаме време. И другия вариант е, че категорично съм против за това гласуване на балотаж. Никъде го няма този балотаж, нито в Правилника, нито в правилата, по които гласуваме. Моето процедурно предложение е следното, тъй като все пак еднакъв брой гласове получиха двете предложения, предлагам да гласуваме анблок двете предложения, да им дадем две награди. Това решение с едната награда мина, то свърши. Така че, аз ви предлагам на базата на гласуваното предложение, което гласуваме за решение за тези двете кандидатури получили равен брой гласове. Явно най-много съветници са се доверили на тези две кандидатури да ги гласуваме двете заедно за две награди.

Кескинов – Щом започваме всичко отначало имам противно мнение по една от кандидатурите. Тя е на двама човека, противоречи на взетото решение. Другата награда пък на институция. Какво правим?

Костов – Г-н Банков, не знам колко е Вашата памет, но ние съвсем скоро гласувахме, че наградата ще бъде само една. Ние го гласувахме, тогава защо трябва да гласуваме едно и две? Смятам, че това Ваше решение за две награди, противоречи на нашето решение. Процедурното ми предложение е г-н Банков да си оттегли своето предложение за двете награди, тъй като ние вече сме гласували, че наградата ще бъде само една.

Стефанов – Това не е процедурно предложение.

Петков – Колеги, явно тук се объркаха нещата, но аз подкрепям процедурното предложение на г-н Зафиров. Дайте да стигнем до компромисен вариант да дадем петте награди на хората, да не ги обиждаме и да не ги ощетяваме. Аз съм за това петте награди да се гласуват и да се дадат на хората, защото всички заслужават. Нека не пренебрегваме никой. Призовавам ви да гласуваме за петте награди.

Стефанов – Като най-отдалечено ще подложа първото процедурно предложение за петте награди анблок. Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Петков за петте номинации анблок.

Гласували      за – 6                          против – 15                           въздържали се – 6

Не се приема.

Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков двете номинации събрали най-много гласове да бъдат гласувани анблок.

Гласували      за – 17                        против – 11                           въздържали се – 2

Приема се.

Стефанов – При това положение предложението на г-н Дянков отпада.

            Стефанов – Подлагам на гласуване двете номинации събрали най-много гласове анблок.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                        против – 6                             въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот?

Зафиров – Аз съм „за”.

Иванов – Аз съм „за”.

Приема се.

Стефанов - Тук виждам едно несъответствие с картата на г-н Чолаков. Г-н Костов, Вие ли гласувате с нея?...(Костов от място – Да, тъй като станах по-късно общински съветник.)…Добре, няма несъответствия.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Удостоява с Награда на Ямбол за 2011г. Л. Котев и Хр. Карастоянов;

            2. Удостоява с Награда на Ямбол за 2011г. Военен клуб Ямбол;

 

            Кескинов - отр. вот - Гласувах „против”, не защото смятам, че двете кандидатури не са достойни да вземат наградата, а защото се направи едно грубо нарушение на правилника, което, ако беше в някоя друга институция щеше да е престъпление. Не може, след като е приключило гласуването, след като не е имало никакъв регламент за балотажи и за някакви повторения, прегласувания и т.н., изведнъж да се върнем все едно, че нищо не сме правили два часа и да почнем отначало…

Стефанов – Гласуването не беше приключило, имаше процедурно предложение.

Кескинов – Само една игра знам такава, ама ние не играем нея. Всичко си беше приключило. Никой нямаше възражения, против и гласуването беше окончателно. И когато има материален интерес, какъвто е случая, трябват 19 гласа, а никой ги нямаше. Никакви такива връщания, каквито бяха едно време не може да има и няма. Така че, това е едно абсолютно противозаконно и противоуставно решение. По този начин ще вгорчим наградата, както на тези, които я взимат, така и на тези, които не я взимат. Защото винаги, когато има някакво съмнение в това доколко достойно е взета една награда, тя се обезсилва и обезсмисля. Така че, за пореден път голямата награда на Ямбол беше опорочена и дано това не се повтаря в следващите съвети. 

            Стефанов – Само да поясня, всяко следващо решение на ОбС обезсмисля предното или го променя. Гласуването по точката не беше приключило, тъй като имаше внесено процедурно предложение, което не беше подложено на гласуване. Това е обяснението от моя страна.

            Костов - отр. вот - Вота ми е отрицателен не само заради скандалния начин, по който беше гласувана наградата на Ямбол. Освен, че по този начин се обезсмисля, тук възниква един много сериозен въпрос, тъй като наградата има парично изражение. Това мисля, че е важно и трябва да го решим. Това две големи награди ли са или една, чието парично изражение ще бъде разделено на две? Това мисля, че е сериозно и трябва да го решим още сега.

            Зафиров – Искам да се изкажа като лично засегнат. И предния път се изказах като лично засегнат, това означава, че отдавна точката беше свършила. Това е едно нарушение, което направи нашия Председател. Аз му обещах нещо, няма да се изкривя от това, което съм обещал. Да го запомни много добре и да си води заседанията, както трябва. Лично съм засегнат от поведението на Председателя на ОбС – Ямбол, заради неговата некомпетентност в момента, заради която върви заседанието.    

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно награди в сферата на културата.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя представи предложението по приложения материал.

Стефанов – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Костов – Според мен правим същата грешка, каквато беше в предната точка. Събрани са всички номинации, аз ги огледах абсолютно всички на различните институции и на различните културни учреждения, организации и т.н. Със задоволство видях, че нито едно предложение не е пропуснато. Всички са включени в този списък. И питам аз къде е тук ролята на комисията по култура и конкретно на председателя, които е подписал това предложение? Защото в момента правим същото, каквото направихме и в предната точка? В предната точка влязохме в един дебат, в един лабиринт. Ще зачета последното изречение от предната точка, за да го свържа с тази: „Комисията за обсъждане наградите на Ямбол за 2011 г. прие решение: „Възлага на кмета на Ямбол Г. Славов да изготви и внесе в ОбС – Ямбол предложение за разглеждане и определяне носител на наградата включващо всички номинирани.”...Чета го от протокола на предната комисия. В такъв случай ще влезем в абсолютно същия дебат. Аз повечето от хората ги познавам. Считам че в действителност са достойни хора но все пак мисля, че комисията трябваше да направи някаква пресявка, и някаква аргументация. Не може с аргумента по първото предложение: „За изключителен принос в областта на културата.” Г-н Зафиров, смятам, че трябваше да опишете какъв е този изключителен принос в областта на културата от една година насам. Защото тези хора не са били номинирани миналата година. Щом са номинирани тази, значи този изключителен принос в областта на културата, те са го допринесли тази година. Какво толкова изключително се е случило в областта на културата в Ямбол и тези хора да имат този изключителен принос? Затова, дайте едно конкретно обяснение, за да могат всички колеги да разберат за какво става въпрос. Аз наистина познавам част от хората номинирани тук, но някои от нас не ги познават или познават друга част. Така че, станете и си аргументирайте предложението.

 Зафиров – Г-н Костов е шеф на едно голямо предприятие, три пъти стана директор, откакто стана член на ПП ГЕРБ, разбирам го. Г-ца Симеонова също се издигна благодарение на ПП ГЕРБ. Да е жив и здрав г-н Борисов, че гърба му е много здрав, за да може да издига такива хора, които нямат компетенциите. Те по принцип не присъстват и на заседания на комисиите, обаче се подписват, за да си вземат 15 лв. Такъв е случая примерно с г-ца Симеонова, която се подписва в комисиите без да идва на заседания. Много сте дребни, не играйте толкова на дребно. По въпроса за наградите и за предложението, което сме внесли. За разлика от нашия скъп кмет, който не проявява интерес към заседанията на ОбС и го няма тук, макар че е задължен да присъства. Той направи едно заседание на комисия, на която аз съм член и съм му направил няколко забележки. Това предложение, което г-н Костов цитира, няма предложение за решение. Вашия кмет, като председател на комисията, ето го за медиите, той не си свърши работата, не ви предложи предложение за решение. Тези предложения не са направени от ПК КВПМХ. Тези предложения са внесени в администрацията на ОбС от граждани и просветни културни институти. Тези предложения са техни, не са мои предложения, нито аз съм ги внесъл. Това, което ние разгледахме на заседание на комисия по култура, съм си направил труда да ви го направя, като предложение и да формулирам решение. За да може да не се чудите като кмета, както ви вкара тук преди малко в един казус и ви пробва интелектуалния капацитет  на всички. Вкара ви един бръмбар в системата и се изпокара целия ОбС, защото не ви вкара предложение за решение. И вместо да направите кмета смешен, ОбС пак излезе смешен. Затова се помъчих, заедно с г-н Парапанов да направим едно стойностно предложение, което е съобразено с културните институти. Аз съм се обадил на всеки един от тях, интересувал съм се от всяко едно предложение, което е внесено в това предложение. И не да ми казва г-н Костов с какво те са заслужили, той само можеше да отвори папката на ОбС, не го знам той пътното ли гледа. Оправи пътя за Елхово г-н Костов, че хората си счупиха колите, наградите виждам, че не ги разбираш и не си чел. Това, което ти зачетох в предложението и в този документ е свързано със Статута на Община Ямбол, който ти си гласувал сигурно или не си, не те знам. Това е едно предложение за наградите съобразено със Статута на община Ямбол, който регламентира даването на наградите. Единствено не сме разгледали предложението на г-н Кескинов, защото кандидата, който той предложи бе предложен за по-голяма награда и тя беше Наградата на Ямбол, която вие гласувахте в разрез със всички законови норми. Моля ви, гледайте си предварително нещата в комисиите и когато излизате да се изказвате от тази трибуна, моля Ви и Вас г-н Костов, Вие сте ми приятел, децата ни учат заедно, не ми е удобно казвам ти го. Малко по-аргументирано, ако не си вещ в една област не се изказвай. Но това, което ти каза от тази трибуна беше най-голямата глупост, която съм слушал днес, въпреки че тук се чуха хиляда неща. Наградата на името на „Ради Иванов Колесов” – „Златен” е награда, която се дава за обществена полза на хора, които са дали своя дан за издигане авторитета на гр. Ямбол. Ако имате нещо против някоя кандидатура кажете, но не говорете против решения на комисия, която ви е дала предложение за решение. Комисията, която си е направила труда, не да ви хвърли едно предложение като кучета, пренебрежително с пет човека и да няма решение, това комисия ли е. Комисия, която ви е дала нагледно предложение, за да може да го гласувате. Да не се чудите една награда ли трябва да дадем или дали да наградим военния клуб, или Любо Котев и Христо Карастоянов, и да се чудим кой как да го наградим. Това е свършила комисията по култура. На пък толкова много като имаш мерак г-н Костов, виждам че нямаш комисия, ела аз ще ти дам комисията по култура, да те видим и ти от тук нататък какво ще свършиш. Ще ти дам председателското място не се притеснявай.

            Костов / реплика / - Г-н Зафиров, обърнах се към Вас с цялото си уважение на Вие, като към Председател на ПК КВПМХ. А вие от тук като Председател на ПК КВПМХ ми говорите на ти. Ако трябва да перифразирам една стара максима тя е: „Не ме е страх от Председателя на комисията по култура, а от културата на Председателя на комисията”. Аз исках от Вас малко обяснения, защото съм чел в действителност материалите във Вашата комисия, специално по тази точка, прочетох ги всички. Там всяка една културна институция, всяко едно сдружение, граждани или имаше предложение на пенсионери, които са си дали своите предложения. Всички тези предложения ги виждам тук във Вашето така наречено решение. Да разбирам ли, че за Вас решение е да съберете всички предложения и да ги напишете в решението. Това ли е работата на комисията по култура? Ако това е работата и, благодаря ви за предложението, но аз не искам да ставам член на Вашата комисия. И моля ви се не включвайте това, което направих като съпоставка с миналогодишната голяма награда на Ямбол, просто направих съпоставката за сега, не съм я направил за предни години. Защото знаем какво стана миналата година с Наградата на Ямбол и кой беше причината тя да не бъде дадена.

Симеонова / реплика / - Г-н Стефанов, искам да се обърна към Вас. Ако от времето, когато станахте Председател, сега отново бяхте строг и справедлив, наказвахте всички и се придържахте към Правилника, сега нямаше да има такива отправени заплахи към Вас. Защото г-н Зафиров най-накрая разбра, че докато Ви играеше по свирката, мен ме гонихте и ме наказвахте. В момента, в който не му играете по свирката, той ви заплашва, че ще Ви свали. Учудващо развитие на нещата, аз подкрепям г-н Зафиров. В момента, в който го внесе има 9 гласа от групата на ГЕРБ към предложението за смяна...                                    

Стефанов - Правите реплика на г-н Зафиров.

Симеонова - Той в репликата каза, че ще ви даде предложение за сваляне. Останалата част от репликата отправям към последната неистина, която г-н Зафиров отново каза. Днес цял ден г-н Банков казва, че аз не се явявам на комисии. Смятате ли, че аз съм толкова глупава, като не се явявам да се подписвам в протоколи. Защо лъжите г-н Зафиров? Като ме няма на комисии, ме няма в комисията, лъжете. Плюс това не съм за 15 лв. и не са 15 лв., а са 50 лв. Но в общи линии, ако Вие сте правили комисия за голяма награда, за малка награда, за още по-малка награда, за културни дейци, мен ме няма на тази комисия и аз не съм се подписала на Вашия протокол. Г-жа Банова, ако е правила комисия по „Екология”, аз не съм се явявала в тази комисия и не съм се подписвала. Така че, Вие лъжете г-н Зафиров, и то лъжете в протокола на ОбС. Аз не съм била в комисиите през последния един месец и не съм се подписвала. Така че, разберете се с г-н Банков. Или той също лъже, че аз не се явявам в комисиите , или вие казвате. Г-н Зафиров, от тук нататък слушайте какво казват останалите общински съветници, за да може да им отговаряте адекватно. Г-н Костов искаше някой да излезе и да обясни през изтеклата 2010 – 2011 г., за която даваме наградата, какво точно са свършили дамите или господата в съответната сфера. Някой е направил скулптура, която е наградена, някой е написал книга, която е наградена. Аз съм ги прочела предложенията, това искахме.

Зафиров / дуплика / - Първото, което искам да кажа на г-ца Симеонова и на нейния мастит ораторски талант е, че аз ще я дам под съд. Първо, единствения съветник, защото г-ца Симеонова се осмелява да произнася от тази трибуна неистини. Думата лъжа е нещо много грозно. Второ, аз съм подал сигнал до Председателя на ОбС, в който г-ца Симеонова и ще призова като свидетел Диана Бончева, и г-н Парапанов, като свидетели. Колко пъти г-ца Симеонова без да идва в комисията по култура е получавала лични възнаграждения, за 15 лв. става въпрос. Идва и се подписва в комисията, даже и тук го прави много пъти. Виждате ли колко ниско са паднали тези хора. И какво очаквате от тях, да вземат едни безпристрастни решения. Аз като Председател на ПК КВПМХ и членовете на комисията, направихме много обстойно преглеждане на предложенията, които са внесени в ОА и ОбС. Предложенията, които бяха направени от културните институти на Ямбол са в канцеларията на ОбС. Аз няма да влизам в обяснителен режим и да им обяснявам дали Митко Филипов е стойностен човек или примерно Вълчо Янев. Защото само едно трябва да ви стане ясно, че тези хора, които са влезли в ОбС, такива като г-н Костов, защото той като стана директор, първо стана на едно предприятие „Комунални дейности”, после „Общински пазари”, после на пътното благодарение на политическия формат, който има се изкачи по стълбичката нагоре. Ама ние нямаме такъв политически формат и база за изкачване. Г-н Костов, искам да Ви кажа, че политическите формати идват и си отиват, и като го няма ГЕРБ и теб няма да те има на директорското място. А пък на Вие няма да ти говорим. А пък председателя на комисия по култура Георги Зафиров, не се притеснява дали ще е съветник, майка му не го е направила съветник. Обаче ти, ако не си шефка на ПУДОС или съветник от ГЕРБ, коя си ти, кой те познаваше преди да влезеш тук? И накрая искам да ви кажа най-важното. Който се съмнява в името на някои от тези хора и в неговото не достойнство да носи една от тези награди, нека да се изрази и да стане да си изкаже мнението. Не да тръгва да атакува председателя на комисията по култура или Георги Зафиров. Разбирам, че аз съм им основен опонент за техния кмет, обаче какво да им направя на момчетата, просто нямат шанс.

Милков – Ще си позволя да направя една процедура, която не съм правил никога. Първо за прекратяване на обсъжданията и за преминаване към гласуване. Мисля, че от 09.00 часа до 15.00 часа беше достатъчно време за реторика. Мисля, че всички се изредиха председатели на групи и абсолютно всички, които бяха. Ако искате като свършим, защото може да свършим до 15.45 часа и една пресконференция за медиите да направим, и да говорим до сутринта, ако искаме. И медиите, когато започват да се правят такива изказвания си пускат рекламите по телевизията. В момента не обсъждаме проблема за председателя на комисията по култура, нито проблемите на другите. Колеги, не смесвайте личните неща с това, което обсъждаме. Обсъждаме наградите на хора, които заслужават. Нека да си сменим стила на работа за тази и другата точка поне, и наистина да гласуваме. И второто ми предложение е, ако нямате против да ги гласуваме предложенията анблок.

Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Милков за прекратяване на дебатите.

Гласували      за – 24                        против – 4                             въздържали се – 1

Приема се.

Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Милков за гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 22                        против – 4                             въздържали се – 1

Приема се.

Стефанов – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                        против – 4                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот?

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов” – „ЗЛАТЕН” (пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов и 2 (две) минимални работни заплати) за изключителен принос в областта на културата на Вълчо Иванов Янев и Митко Филипов Филипов.

 

            2. На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол ОбС – Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов” – „СРЕБЪРЕН” (пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов и 1 (една) минимална работна заплата) за активна и ползотворна дейност в областта на литературата, за повишаване духовното развитие и просперитета на културата в град Ямбол на Екатерина Мошелова, Божана Панайотова Драгнева и Добрина Цонева Берова.

                            

            3. На основание т.3.1 от раздел ІІІ на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда Награда в областта на изобразителното изкуство на името на Жорж Папазов (пластичен знак, диплом и 1 (една) минимална работна заплата) на Йордан Трифонов.

 

            4. На основание т.3.2 от раздел ІІІ на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда Награда за литература и публицистика на името на Васил Карагьозов (пластичен знак, диплом и 1 (една) минимална работна заплата) на:

            Тенко Кънчев Тенев

            Петър Гинчев Гинчев (посмъртно)

 

            5. На основание т.3.3 от раздел ІІІ на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда Театрална награда на името на Невена Коканова (пластичен знак, диплом и 1 (една) минимална работна заплата) на Бойко Ненов Илиев.

 

            6. На основание т.3.4 от раздел ІІІ на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда Театрална награда на името на Михаил Лъкатник (пластичен знак, диплом и 1 (една) минимална работна заплата) на Стефка Желязкова Янчева.

 

            7. На основание т.3.5 от раздел ІІІ на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда Награда за музика (пластичен знак, почетна грамота и 1 (една) минимална работна заплата) на Лазар Колев Павлов.

 

            8. На основание т.2 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава с почетен знак „ЗЛАТЕН” герб на Ямбол (пластичен знак и паспорт):

            Мария Георгиева Колева

            Мариана Найденова Давидова

            Николай Начев Дойчев

     

            9. На основание т.4 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава с Почетна грамота:

Ананий Георгиев Младенов

Ради Мирчев Стоянов

Георги Петков Найденов

Ангел Димитров Диамандиев

Елена Иванова Каменова

 

 

Зафиров – лично засегнат – За разлика от някои наши колеги аз не променям своето мнение толкова често, като пумпал, като тях. Когато става някой Председател на група и да говори за заплахи, които са произнасяни от тази трибуна, първо трябва да обмисли добре, това което е мислил да каже. Така че, ако четяхте по-често в. Ямбол, примерно щеше да ви стане ясно, че точно този Председател на група свали техния бивш Председател Георги Миланов, за да може да се правят на опозиция до края на мандата и да вменят некомпетентност на ОбС. Да си измият лицето затова, че четири години нищо не свършиха в тази ОА. Това управление, което се запомни само с корупционни схеми, само с клиентилизъм на съда. Нашите администратори станаха клиенти на съда в лицето на техния лидер. И ще ви кажа още нещо, ако някой е нарушил Правилника и е допуснал грешки, и е трябвало да се внесе такова предложение, и аз съм казал, че ще го внеса, ако установя, че има такива нарушения ще го направя. Но това, че Галина Симеонова идваше за 15 лв. в комисията по култура и си ги взимаше в джоба е истината. И аз за това съм уведомил Председателя на ОбС – Ямбол. Така ли е г-н Стефанов?

Стефанов – Така е, но последно идваше или не идваше?

Зафиров – Ето той ще потвърди.

Стефанов – Не идваше по-точно.

            Зафиров – Може ли човек да изрече толкова тежки думи към своите колеги. Аз виждам, че нямате очи да дойдете в тази комисия. Знаете ли защо, защото Вие преди време погребахте г-н Парапанов. Преди време обсъждахте моите деца, като казахте, че най-големия връх щял да бъде, ако те се качат на жълтите павета. Г-це Симеонова, аз на жълтите павета, когато съм ходил, ти знаеш ли къде беше? Но не благодарение на партията си, а благодарение на собствените си способности. Г-н Желев сега ръкомаха, но той е един от хората, които направиха такава схема с голямата награда, една услуга на кмета да злепостави ОбС. И затова го гласувахте това предложение с такова голямо мнозинство, защото е стойностно предложение. Защото това предложение е предложение, както трябва да бъде направено г-н Костов. Това предложение, ако го бяхте прочели щяхте да сте наясно, но проблема е, че вие не четете. И още нещо, отрицателния вот да знаеш, чети Правилника е преди лично засегнатите.

            Симеонова - отр. вот -  Тъй като смятам, че в списъка, който ни беше предложен имаше хора, които бяха много по-заслужили, които наистина бяха дейни през 2011 г.  и следваше да се гласуват всяка точка поотделно, а не анблок. Защото в някои от точките според мен щеше да има дебати около имената. Аз например съм против някои хора, които наистина са допринесли на културата да бъдат принизявани до други, които в общи линии не са толкова активни и са просто постоянното присъствие в нашето културно пространство. Мина и замина гласуването, има хора, които решиха, че ще е анблок, няма да слагам имена, но бях длъжна да обоснова вота си. За мен имаше хора, чиито имена трябваше да бъдат тук казани и трябваше да бъдат отличени, като по-заслужили. Това изравняване на всички според мен принизи и тяхната културна дейност.

Костов - отр. вот - В това предложение има изключително достойни хора. Но начина, по който беше предложено анблок и начина, по който председателя на комисията го беше вкарал принизи много тези награди. Вие станахте два пъти подред, за да обяснявате как сте лично засегнат, вместо да обясните какво според Вас означава изключителен принос в областта на културата, както и какво означава просперитета на културата. Ето това трябваше да бъде Вашето предложение, не да ми говорите как сте вкарали предложението съвсем надлежно. Ами предложението Ви е точно три реда, от които единия казва какво е 24 май, втория казва от къде ще се вземат средствата, третия ви ред е въз основа на основанието от Статута за наградите на община Ямбол взе следното решение. Ето това е цялото Ви предложение и сте изброили имената на хората. Това не е предложение. Вие нямате аргументирано предложение, това е проблема. Вие не можахте да аргументирате предложението си.

 

 

           

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно награждаване на учители, просветни дейци и ученици по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК „Образование”

__________________________________________________________________________________

 

Милков – Искам да внеса две уточнения. Едното е в Приложение № 4, грамоти с материална награда книга от българската класика, от № 41 се прескача на № 43, за това четете, че предложенията са 49, а не 50 за грамоти. И второто уточнение е във връзка с едно уточнение за критериите на вносителя от сребърния плакет. Александра Дичева, която е под № 15, отговаря по условия за златен плакет и затова предлагам да премине в златен плакет. И така учениците в златен и сребърен плакет са по 17. Това са корекциите в списъците, които исках да направя. И второто нещо, което искам да обясня, предложенията винаги в областта на образованието са се виждали много повече, защото всеки един от нас разсъждава за нещата от собствената си камбанария. Това го казвам не като обида. Само в общинските училища и детските градини работят около 1 000 човека. Децата, които награждаваме също са много, но само в общинските училища, учениците и децата в детските градина са около 10 000. Тук прибавяме и професионалните училища, които работят и тук също участват, дай боже да са и повече. В случа мисля, че в списъците всички предложения, които са направени от педагогическите съвети, като колективни органи са оценили нещата. Комисията се опита по няколко принципа да няма дублиране в наградите, да отсее всъщност част от нещата. Затова моля, ако има неща, които не харесвате, сигурно някои колеги, които са били дори преподаватели на вашите деца и имате свое субективно мнение за някои от тях, аз като Председател на комисия се вписвам във всички онези представи за нас като ОбС и като председател и съм сигурно не по-малко кадърен от другите. Така че, ако има нещо да казвате го казвайте на мен, но ще ви помоля да не коментираме отделните личности кой е по-голям или по-малък учител. Ще ви помоля предложението, което сме направили да го разделим в две части и да го гласуваме на два пъти в анблок. Едното за учителите от т.1 до т.5 и другото за учениците т.6 и т.7.

Петров – За първи път в ПК „Образование” се получи разногласие. То се получи с датата 24 май за наградите. По Статут направените предложения: „Постъпилите след срока предложения не подлежат на разглеждане и не се подлагат на гласуване от ОбС.” Което означава, че повечето от училища, детски градини, които могат да направят предложения за награди са пропуснали срока. Имаме два възможни варианта или да спазваме статута с промените и стария статут, но тези двата статута са по един и същи начин написани. Изменението не променя никаква дата 24 май. Статутите не променят двата месеца за предложенията от директорите на училища или детски градини. Сега ще ви прочета училища и детски градини, които са подали в срок до 24 март: НУ „Проф. П. Нойков”, ГПЧЕ „В. Карагьозов”, ОУ „Л. Каравелов”, ОУ „Д. Дебелянов” и МГ „Ат. Радев”, ЦДГ № 5 „Валентина”, ЦДГ № 4 „Пламъче” и ОДК. Всички останали училища и детски градини са закъснели със срока за подаване и предложения за награди. Ако сега вземем решение да награждаваме всички, които са изписани, между другото забравих да ви кажа, че аз не участвах в номинацията на всички останали, на които бяха предложенията им след този срок. Номинираха ги колегите, които са членове председател, зам. Председателя от ПК „Образование”, аз не съм взел участие. Или гласуваме да отпаднат, защото са закъснели по Статут, а това означава, че нарушаваме някакъв Закон, защото Статута за нас е вид Закон или им показваме, че така не трябва да се прави. Даваме им наградите и им казваме: „Ето ние нарушаваме, но вие не нарушавайте”. Другото, което ми направи впечатление, че РИО – Ямбол също направи нарушение. Това са хората, които се грижат за сроковете и ред други такива неща. Те също закъсняха със срока за подаване на предложението. От нас зависи дали ще ги пуснем или не. Но, ако решите всичките тези предложения, които са описани в комисията ПК „Образование” да получат награди, поне да бъде за последен път. Аз не съм против колегите си, защото първото ми образование е педагогическо, никога не мога да застана срещу тях, напротив те са заслужили. Те описват защо са предложени от педагогическите съвети. Аз не казвам, че те не заслужават тези награди, но тези учители, учителки и детски градини не са виновни. Виновни са директорите, които са пропуснали срока.

Милков – Колеги, г-н Петров по принцип е прав, този проблем го обсъдихме в комисията. Разбира се, че колегите не са виновни и директорите не са виновни, защото ние променихме Статута, месец март мисля, че беше. Той беше качен на сайта на 17 март и никой не знаеше има ли промени и кое е променено. И в този случай педагогическите съвети и училищата знаят, че заседават на два месеца веднъж и не могат да се съобразяват непрекъснато с точните дати, които са. Стария Статут беше ясно, всички знаеха, че Статута е променен и се променя. Априлската ваканция започваше от 30 март, така че дадохме възможност всичките тези, които са подали до 30 март да бъдат обсъдени. Проблема го обсъдихме в комисията като всички демократични органи, които работят с демократичните принципи на мнозинството дадохме възможност всеки да си изрази мнението и да гласува. Комисията с 4:1 гласа допусна всички. Така че, правилото е единно за абсолютно всички и мисля, че няма никой вина заради тези фалове, които са се получили, за да бъдат лишавани предложенията на едно училище да влязат, а на другото да не влязат. Мисля, че има неща, които могат да се променят много, но това не е болка за умиране. Така че, ви моля да подкрепите направеното предложение.

            Зафиров – Смятам, че всеки един човек, който е в образователната система е дал своя дан и заслужава своята награда. Това, че някой е изтървал срока не смятам, че е достатъчно основание да оставим тези хора без награди. Когато променяхме Статута трябваше да се внесе предложение свързано със сроковете, това щеше да улесни нещата. Най-важното е, че днес от тази трибуна се видя кой е гласувал против наградите в сферата на културата. Предложението свързано с наградите по образование го подкрепям и ще подкрепя пълния му състав да бъде прието.

Желев – Мисля, че това, което съдържа тази точка не е толкова формалните срокове и предлагам да не дебатираме повече. Както се вижда има донякъде чисто наша вина, че сроковете не са променени. Чу се от тази трибуна, че някои хора не са спазили сроковете и е достатъчно основани за взимане на съответно мнение. Предлагам да прекратим дебатите и да подкрепим направеното предложение.

Антонова – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Желев за прекратяване на дебатите.

Гласували      за – 18                        против – 1                             въздържали се – 2

Приема се.

Антонова – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Милков за гласуване анблок от т.1 до т.5.

Гласували      за – 23                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

Антонова – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Милков за гласуване анблок т.6 и т.7.

Гласували      за – 23                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Антонова – Подлагам на гласуване от т.1 до т.5 анблок.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот?

Приема се.

Антонова – Подлагам на гласуване т.6 и т.7 анблок.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот?

Приема се.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

     

            1. На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов – „ЗЛАТЕН” /пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов и 2 /две/ минимални работни заплати / за изключителен принос в областта на образованието на:

            1.1. Калина Георгиева Върбанова – Директор на ЦДГ № 4 „Пламъче”.

            1.2. Стойко Петров Стойков – Началник отдел „Инспектиране и контролно -методическа дейност” в РИО – Ямбол.

           

2. На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов „СРЕБЪРЕН” /пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов и 1 /една/ минимална работна заплата/ за изключителен принос в областта на образованието на:

            2.1. Евгений Георгиев Атанасов – пом. директор по учебната дейност, МГ „Ат. Радев”.

            2.2. Живка Атанасова Димитрова – гл. учител по информационни технологии, СОУ „Св. Климент Охридски”.

            2.3. Дора Ангелова Хаджипетрова – директор на НУ „Проф. П. Нойков”.

 

            3. На основание т.2 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава

            - с почетен знак „ЗЛАТЕН” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/

            - Астрономическа обсерватория и планетариум – послучай 40 г. от създаването;

            - Величка Кирилова Тачева – старши учител, ЦДГ № 5 „Валентина”;

            - Христина Георгиева Илчева – учител по история и цивилизация, МГ „Ат. Радев”

            - Светла Василева Катрева – учител по англ. език, МГ „Ат. Радев”;

            - Ваньо Маринов Банков – учител по информационни технологии, Гимназия „В. Левски”;

            - Красимира Добрева Димитрова – начален учител, ОУ „Л. Каравелов”;

            - Светлана Николова Златева – старши учител в ЦДГ № 22 „Биляна”;

            - инж. Станка Христова Христова – пом. директор по учебната дейност, ПГ по ПСТТ „Н. Й. Вапцаров”;

            - Катя Христакиева Кънева – старши учител, англ. език – НУ „Св. св. Кирил и Методий”;

            - Снежа Рускова Тодорова – старши учител по БЕЛ, ГПЧЕ „В. Карагьозов”;

            - Нели Андреева Илиева – старши учител по немски език, ГПЧЕ „В. Карагьозов”;

            - Стойка Желева Иванова – старши учител начален етап, НУ „Проф. П. Нойков”;

            - Румяна Христова Янакиева – старши учител, ЦДГ № 14 „Свобода”;

            - Венета Атанасова Никова – старши учител, руски език, ОУ „П. Р. Славейков”;

            - Петранка Танева Ташева – старши учител, биология, СОУ „Св. Климент Охридски”;

            - Цеца Петрова Комитова – учител по математика, МГ „Ат. Радев”;

 

            - с почетен знак „СРЕБЪРЕН” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/

- Добринка Боянова Чолакова – учител по физическо възпитание и спорт, МГ „Ат. Радев”;

            - Таня Атанасова Дянкова – учител по математика, МГ „Ат. Радев”;

            - Дорина Иванова Братанова – гл. учител , ОУ „П. Р. Славейков”;

            - Веска Петрова Янева – старши възпитател І-ви клас, НУ „Проф. П. Нойков”;

            - Мария Минкова Иванова – ЦДГ № 20 „Червената шапчица”;

            - Йорданка Лесева Йорданова – старши учител, начален етап - НУ „Св. св. Кирил и Методий”;

            - Пенка Марчева Узунова – старши учител, ЦДГ № 14 „Свобода”;

            - Валентина Христова Живкова – старши учител, физика и математика, ОУ „П. Р. Славейков”;

            - Златица Петрова Караманолова – учител, ЦДГ № 5 „Валентина”;

            - Ангелина Димитрова Панова - начален учител, ОУ „Л. Каравелов”;

            - Стоянка Димова Чалъкова - начален учител, ОУ „Л. Каравелов”;

            - Галина Христова Светичкова – учител по информатика, МГ „Ат. Радев”;

            - Калинка Димитрова Тодорова – учител по физическо възпитание и спорт, МГ „Ат. Радев”;

            - Ирина Желева – учител по народно пеене, Гимназия „В. Левски”;

            - Стоянка Стоянова – учител по информационни технологии, Гимназия „В. Левски”;

            - Данаила Стаматова Болградова - по информационни технологии, Гимназия „В. Левски”;

            - Румяна Владимирова Георгиева - учител по англ. език, МГ „Ат. Радев”;

 

            4. На основание т.3 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава с Пластичен знак  - почетен медальон на град Ямбол

 

  Митка Генчева Великова – старши учител, ЦДГ № 4 „Пламъче”.

 

5. На основание т.4 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава с Почетна грамота

 

            - Антоанета Стоянова Бойчева - ЦДГ № 20 „Червената шапчица”;

           - Мария Костадинова Чобанова – старши учител, ЦДГ № 14 „Свобода”;

           - Анна Михайлова Тодорова – старши учител, ЦДГ № 14 „Свобода”;

           - Трифон Тотев Генов – старши учител, история, ОУ „П. Р. Славейков”;

            - Екип от начални учители в ОУ „П. Р. Славейков”, в т. ч.:

               Петя Божидарова Пенева,

               Евгения Атанасова Крайчева,

               Красимира Стефанова Сивова,

               Марияна Кирилова Илчева,

               Маргарита Василева Нанкова,

               Маргарита Димитрова Тодорова,

               Недялка Динкова Солева

               и Елена Камбурова;

           - Теменужка Илиева Георгиева – старши учител, ЦДГ № 4 „Пламъче”;

           - Иванка Димова Мутафова – учител по БЕЛ, ОУ „Л. Каравелов”

           - Слав Иванов Славов - старши учител начален етап, НУ „Проф. П. Нойков”;

           - Пенка Минчева Вангелова - старши учител начален етап, НУ „Проф. П. Нойков”

           

            6. На основание т.7 от Раздел ІІІ на Статута за наградите на Община Ямбол награждава със:

 

            6.1. Златен плакет – 17 ученика, съгласно Приложение № 1;

 

            6.2. Сребърен плакет – 17 ученика, съгласно Приложение № 2;

 

            6.3. Бронзов плакет – 28 ученика, съгласно Приложение № 3;

 

            7. На основание т.5 от Раздел ІV на Статута за наградите на Община Ямбол награждава с Почетна грамота и предметна награда (литературна творба от българска класика) – 49 ученика, съгласно Приложение № 4;

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно отпускане финансова помощ на Пламена и Антон Величкови, Генчо Йорданов Генчев, Йорданка Георгиева Генчева, Таня Стоянова Илева.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

 Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Антонова – Няма желаещи да се изкажат, предлагам да гласуваме анблок предложенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 21                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Антонова - Подлагам на гласуване предложението на вносителя анблок.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание т. 14.4 от решение по т.17 от дневния ред на ХLІV заседание, проведено на 25.02. – 01.03.2011г. и Правилника за реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми Общински съвет Ямбол:

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Пламена и Антон Величкови от гр. Ямбол, живущи в к-с „Мраморно море”, ул. „Балатон” № 2 в размер на 500 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Генчо Йорданов Генчев от гр. Ямбол, живущ в к-с „Г. Бенковски” бл. 13, вх. А, ап. 16 в размер на 200 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            3. Отпуска еднократна финансова помощ на Йорданка Георгиева Гешева от гр. Ямбол, живуща в на ул. „Христо Смирненски” № 6а в размер на 100 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            4. Отпуска еднократна финансова помощ на Таня Стоянова Илева от гр. Ямбол, живуща в на ул. „Юндола” № 90 в размер на 1000 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно определяне на представител на общината и съгласуване на мандата му за заседанието на асоциацията по В и К - Ямбол, което ще се проведе на 16 май 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 Славов – Настоящата точка касае поредното заседание на „Асоциацията по В и К –Ямбол” и по скоро мандата, който трябва да се даде на кмета по време на това заседание. Има едно основно предложение и едно допълнение, което е вкарано на база допълнително включена точка към дневния ред от областния управител, който се явява и председател на „Асоциацията по В и К”  по закон.  /изчита проекта за решение ведно с допълнителното предложение, което е като т.6, приложени/ Последната точка е изключително важна за община Ямбол, тъй като е неизменна част от комплекта документи, с които общината трябва да кандидатства. Той включва пречиствателната станция, канализацията на кв. „Каргон” и довеждащите колектори. Тъй като принципа за разходване на средствата по ОП „Околна среда” е състезателен, ако там максимално бързо не се внесе предложение по кандидатстване има всички възможности община Ямбол да не успее да усвои средства, поради изчерпване на тези средства по оперативната програма. Това важи не само за тази точка, а и за всички следващи, които като кмет ще вкарам, като предложения на ОА касаещи този воден цикъл. Там общото правило е, че, който първи внесе документи, той ще бъде одобрен. Ако ние закъснеем с подаването на нашите документи по вина на, който и да е по веригата, включително и ОбС с не вземане на решение, гр. Ямбол може никога да не види нито пречиствателна станция, нито канализация на кв. „Каргон”. И тогава общината ще бъде задължена сама със собствени сили да ги изгражда, защото по закон и със сключени договори с Европейския съюз, Ямбол, като град трябва задължително да има пречиствателна станция. Което ще рече, че ще трябва да я строим с наши пари, както и кв. „Каргон” ще се прости завинаги с възможността да има канализация. 

Зафиров – Виждам, че г-н Славов се помъчи отново да вмени некомпетентност на ОбС. Видите ли ОбС е виновен, че кв. „Каргон” няма да има канализация. Няма такова нещо г-н Славов. За три години защо не направихте канализация на кв. „Каргон”? Три години защо не правихте проекти, а ги внасяте в последния момент? Вие, ако имахте голямо желание мога да ви кажа, че Областния управител отдавна е разпратила писмата. Защо не запознахте ОбС с писмото, което Ви е пратил Областния управител? Още нещо, аз само ви моля, като глава на администрацията, ОбС на 04.05.2011 г. е входирано това предложение. Днес коя дата сме, 12.05.2011 г. Познавате ли Правилника на ОбС? Трябва да го познавате като кмет. Г-н Славов, ние сме тук да защитаваме интересите на гражданите и съм ви казвал, че, когато вие като ОА и персонално като Кмет, внесете стойностно предложение, което е в интерес на гражданите, то винаги ще бъде подкрепено от нас. Няма да коментирам доклада, който сте направили в отчета си за дейността на асоциацията, където изкарват Ямбол, че е с 83 000 жители. То скоро излезе преброяването 73 000 жители, с 10 000 сте повече, моля ви се. Вие така ли смятате плюс 10 000?...Оправете нещата, не ни вкарвайте тук в някакви казуси...Виждам, че работите на един принцип, ако повторите 100 пъти една лъжа, тя ще стане истина. Но не може да стане истина г-н Славов, защото истината не може да бъде крита. Виждам, че имаше голямо нападение срещу Председателя на групата „Единни за Ямбол”. Г-н Славов, никога не съм искал като Председател на комисия или Председател на група да ощетявам някой. Ако Вие бяхте дошли за награда и бяхте предложил, аз щях да се срещна с Вас и да разисквам Вашето предложение и да видя дали наистина заслужавате като стойностен човек. Но въпроса е следния, че тук може да има някой заслужил човек. Днес в разрез на всички норми на ОбС, ние гласувахме едни награди. Но във връзка с тази ситуация само ви моля, да не вменявате некомпетентност на ОбС. Защото Вие г-н Славов, също имате общински съветници, не забравяйте, че Вие не сте само кмет, Вие сте областен лидер на ПП ГЕРБ. Като такъв лидер Вие имате Вашите съветници и Вашата група. Следователно, ако вменявате некомпетентност и казвате, че ОбС е виновен, че кв. „Каргон” няма да има канализация, вината ще бъде и Ваша, тъй като имате 1/3 от този ОбС. Да не забравяме, че контролирате и почти половината общински съвети с разни лостови механизми, които само Вие имате. И още веднъж ще Ви моля, като Председател на група, не ме вкарвайте в никакви мнозинства. Аз съм Председател на група „Единни за Ямбол”, Председател на гражданско сдружение. Като лидер на политически бъдещ формат, моята работа е да се срещам с всички политически лидери, защото аз мисля за нашия град. Аз искам кв. „Каргон” да има своята канализация. И ако Вие смятате, че можете да направите тази канализация, направете я. Но не я използвайте за предизборна агитация. Виждам, че се справихте добре с пенсионерския клуб в кв. „Каргон”, който го превърнахте в клуб на Вашия политически формат. Моля ви се още веднъж от тази трибуна, не използвайте ресурса на община Ямбол за политически цели, защото това е вредно за целия град. Ресурса на нашия град от този бюджет, трябва да се използва единствено за благото на нашите съграждани, защото те имат нужда от този ресурс. Те плащат данъци, не вие да сте член на „Асоциацията по В и К –Ямбол”, а да живеят в един по-хубав град. В един град, в който има добро водопроводна мрежа, добри улични платна, когато тръгнат за гр. Елхово, да не си чупят колите. Г-н Костов трябва да стои всеки ден там, да снима, да казва, да иска и сега ще каже аз съм лично засегнат, с което с нищо не съм го засегнал, естествено. Още веднъж моят апел към Вас е докажете през последните няколко месеца, които Ви остават като кмет, дай боже да продължите, да си вършите работата. Но, ако покажете, че тези неща, които сте заложили във Вашата програма и можете да ги направите, аз съм сигурен, че гражданите на Ямбол никога не биха гласували против такъв кмет. Те ще гласуват за кмет, който им върши работа. Бъдете съзидателна личност, бъдете обединителна личност, поставете единството като Ваше мото. Обединявайте всички г-н Славов, не ги разделяйте, за да ги владеете. Това е моят апел към Вас.

Симеонова – В много кратък тест ще Ви отговоря на нещата, за които трябваше малко да прочетете, да разберете днес от сутринта колко много пъти повтаряхме какви неща ще се случат следващия мандат. Първо, община Ямбол от три години и половина направи всичко възможно да избута този проект през ОП „Околна среда”. Неуместния ви въпрос „Защо не построихте канализацията”, трябваше Вие да си отговорите преди да застанете на този микрофон. Защото предишните мандати нямаше тук ОА, която да има куража да понесе този тежък проект. Няма община, която да се е справила по-бързо с решенията на управляващия орган, да е получила одобрение и да има всички изискуеми документи. Така че, г-н Зафиров, на глупавия Ви и некомпетентен въпрос, отговарям, канализацията и всички проекти, които се опитваме да обедним ОбС, да гласува тук и да одобри, ще бъдат изпълнявани от следващия мандат. Аз съм сигурна, че кмета на гр. Ямбол за следващия мандат стои в тази зала, кой ще бъде ще решат гражданите на Ямбол. Но днес целия ден и г-н Славов сутринта ви го каза, след това в нашите изказвания го повторихме. Всичко, което днес го решаваме не може да се случи до изборите. Това ще са неща, които ще се случат в следващия мандат. Обаче тук има едно толкова късогледо политическо мнозинство, което не разбира, че гласувайки срещу тези и срещу това те да не влизат в дневния ред, дефакто провалят следващия мандат, който и да е кмета.

Желев – Колеги, дебата стана много особен, не искам да изказвам квалификации, предлагам ви да прекратим дебата и да гласуваме анблок всички решения.

Антонова – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Желев за прекратяване на дебатите.

Гласували      за – 20                        против – 1                             въздържали се – няма

Приема се.

Антонова – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Желев за гласуване анблок проекторешението на вносителя с допълненията.

Гласували      за – 20                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Славов – Искам да направя само едно уточнение на база изказването на г-н Зафиров, за да няма съмнение и колебание за какво става дума. Тук в момента не обсъждаме интегрирания воден проект или придобилия гражданственост воден цикъл на гр. Ямбол, който е за приблизително 85 млн. лв. Тук коментираме една възможност да се гласува или не мандат по едно решение, което задължително по закон е решение на „Асоциацията В и К –Ямбол”, което трябва да стане част от окомплектовката документи, за да може да бъде подадено в последствие предложението на община Ямбол, за водния цикъл. Ако това решение го няма, за водния цикъл няма да може да се кандидатства. Това, което казах и тук г-н Зафиров се опита пак да си направи политическото изказване, не е обвиняване на ОбС, а обяснение какво ще се случи, ако ОбС не гласува, не само това решение, а не гласува и последващи решения, които касаят и са внесени в ОбС, които касаят поемането на съфинансирането и поемането на осигуряването, на собствените средства за реализирането на този проект. А тези собствени средства са 11 500 000 лв. по предварително направените разчети, за да имаме подарени 85 млн. лв. от Европа, с които да си направим пречиствателната станция, канализацията на кв. „Каргон” и довеждащите колектори. И ако това нещо не бъде гласувано от ОбС, гарантирано няма да имаме нито пречиствателна станция, нито канализация на кв. „Каргон”, нито изобщо ще говорим за европейски вид или бъдеще на Ямбол. Защото от качеството на живот започва първо от подземната инфраструктура и след това минава на улиците. И тук съм много доволен, че г-н Зафиров го каза и той иска да ходи по улици, които да не са разбити, аз също искам. Но за това ОбС трябва да гласува продажбата на собственост, защото, ако не я гласува нито една улица изцяло няма да бъде рехабилитирана. А за тази година бюджета гласуван единодушно от ОбС е основно пълна рехабилитация на улици в града, а не кърпенето на дупки, както по едно време г-н Банков спомена. За кърпенето на дупки има предвидени само няколкостотин лева, а за пълната рехабилитация на улици има милиони, които идват от продажба на собственост, приета с решение на ОбС и нежелание да се продава общинска собственост. Директно ОбС с новосформираното си мнозинство, което сте Вие г-н Зафиров, заявява, че не желае да бъдат направени пълна рехабилитация на една голяма част от най-натоварените улици в най-големите квартали на града. Това нещо хората трябва да го знаят., за да знаят за какво става дума. Това, което ми направи впечатление слушайки последната точка за наградите, когато г-н Зафиров омаловажи факта, че е пропуснат срока и това е нещо маловажно, а малко преди това заяви, че има твърда позиция и никога не се върти, защото той е мъж. Нека да се сети, че миналата година, заради един ден пропуснат, Вие също г-н Зафиров, отказахте да бъде гласувано наградата на г-н Карастоянов и г-н Котев. А тази година казахте, че такива нарушения са нещо незначително.

Кескинов – Тъй като, точката малко се измести искам да кажа на г-н Кмета и на г-ца Симеонова, Ямбол може да има пречиствателна станция, може и да го доживеем, но кв. „Каргон”, колкото и милиарди да налеете, канализация няма да има. От както се помня, а то е вече половин век на но кв. „Каргон” все му правят канализация. Преди 25 години мръднаха на 200, 300 метра, а сега, ако мръднат и от 20, 30 метра добре ще е.

Зафиров / реплика / - Г-н Кескинов, много точен бяхте. Но г-н Кмета с водния цикъл така ни завъртя, че направо се уплаших вече и не знам за какво става въпрос. Хората в но кв. „Каргон” взеха да си мислят, че имат вече канализация, тя е направена до преди изборите, даже се чудят как да подкрепят следващата кандидатура или следващия мандат. Далечна работа, стига сте вкарвали хората в утопия, говорете им реални неща. Говорете им дали наистина ще имат, защото много лъжи се произнесоха от тази трибуна. И второ, искам да ги следиш тези неща. Виждам те, че започваш с водния цикъл, въртиш ги там, уж изказване за водния цикъл, после влизаш в наградите, няма никакъв проблем. Много добро изказване, много стойностно наистина. И най-интересното е, че Вие всички тези неща трябва да ги изпълните, но не да ги изпълните като водопровода на графа, защото реалната инвестиция там е не повече от 1 млн. лв., 1 500 000 лв., а дадохме 4 500 000 лв. Искам да Ви кажа нещо, ние не бяхме задължение да го правим, тук е много точен въпроса от нашите колеги. Това беше задължение на държавата. А щом става въпрос за опрощаване и за вкарване на пари, аз мога да ви припомня, че точно г-н Кескинов често се занимава с този въпрос, примерно военните имоти. Ние този ОбС, по предложение на нашия кмет, опростихме на Министерството на отбраната, ако не се лъжа 1 300 000 лв. данъци, които можеха да влязат в община Ямбол. И вие ми говорите, че правя политически изказвания. Правя изказвания единствено в интерес на гражданите на Ямбол. И щом е било в интерес на гражданите на Ямбол, тези деца, които са пропуснали срока, да приемат своите награди, които са заслужили и те трябва да ги приемат. Но когато един кмет пропусне един срок, това не трябва да му се прощава г-н Славов. 

Симеонова / реплика / - Оставам с впечатлението, че г-н Зафиров нещо физически не се чувства добре от време на време. Аз ще си позволя да бъда по конкретна в репликата си към г-н Кескинов. Г-н Кескинов, изказването Ви остава в протокола на ОбС, аз пък от своя страна ще направя изказване, че държавата ще си свърши ангажимента и но кв. „Каргон” ще има канализация. И най-интересното е, че в действителност това ще се случи, заради волята на една политическа сила, която обеща на гражданите, че това ще бъде изкарано докрай и сега приключвайки мандата ние ще оставим договора за финансиране. Това какви ще ги направи следващия кмет, ако наш ще отговаряме ние, но за това какви ще ги свърши следващия кмет, ако е друг ще отговаряте вие. И ако канализацията това не стане, няма да е защото управлението на ГЕРБ не си е свършило работата. Това ще бъде, защото някой друг тук злоупотребява с доверието на гражданите, лъже ги и след това нещата не вървят в града, за което всички толкова милеем. Така че, ако се стегнем и започнем всички да работим, взимаме коректните решения и не политизираме нещата, така както цял ден г-н Зафиров му гледаме шоуто, досега щяхме д сме свършили много повече работа.

Кескинов / дуплика / - Г-це Симеонова, съгласен съм, че всичко се записва. Дай боже да живеете 150 години, а пък аз като съм по-голям от Вас, малко повече и да доживеем но кв. „Каргон” да има канализация, но не вярвам Господ да ни дари с такова дълголетие. Няма да има кв. „Каргон” канализация. 

Антонова - Подлагам на гласуване предложението на вносителя с допълненията анблок.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                        против – няма                       въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.198е, ал. 5 от Закона за водите:

Определя мандат на кмета на община Ямбол за участие в заседание на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 16.05.2011 г. при следния дневен ред:

Точка 1. Вземане на решение за приемане на годишния счетоводен отчет за дейността на „Асоциация по В и К - Ямбол" за 2010 година, възложен с Договор № 2/20.12.2010 г.

Точка 2. Вземане на решение за избор на физическо лице или специализирано счетоводно предприятие, отговарящо на изискванията на Закона за счетоводството, сключване на договор със същото, подписан от Председателя на „Асоциация по В и К - Ямбол", за осъществяване на финансово -счетоводната дейност и счетоводното приключване на отчетната 2011 г., при възнаграждение в размер гласуван на заседанието на Общото събрание на Асоциацията, но не повече от 3 (три) минимални работни заплати.

Точка 3. Вземане на решение за приемане консултантски доклад за повишаване ефективността на водоснабдителната система на територията на област Ямбол, възложен с Договор № 1/19.11.2010 г.

Точка 4. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2011 г. в размер на 28 571,43 лева, съобразно процентното съотношение на гласовете в Общото събрание.

 

№№

Представител на държавата/общината

Обхват на обособената територия, публикуван в ДВ, бр. 7 от 26.01.2010 г.

Процентно съотношение на гласовете в Асоциацията

по В и К

Бюджет (лв.)

11.

Областен управител на област Ямбол

 

35 %

10 000,00 лв.

22.

Община Ямбол

82 649 ж.

34,42 %

9 834,29 лв.

33.

Община Болярово

5 638 ж.

2,35 %

971,43 лв.

44.

Община Елхово

20 552 ж.

8,56 %

2 445,71 лв.

55.

Община „Тунджа"

31 403 ж.

13,08 %

3 737,14 лв.

66.

Община Стралджа

15 828 ж.

6,59 %

1 882,86 лв.

 

Към дата 31.12.2010 г. в бюджета на „Асоциацията по В и К - Ямбол" има остатък 9 102,53 лв., който ще се ползва през 2011 г.

Точка 5. Обсъждане на план за дейността на „Асоциация по В и К - Ямбол" за 2011 г. и предложения за разходване на бюджета.

Точка 6. Разглеждане на проектното предложение на Община Ямбол „Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол – изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Ямбол” и подписване на образец декларация от Асоциация по В и К – Приложение Е към покана за кандидатстване по процедура ВG161PO005/10/1.11/02/16.

 

 

Банков – Имам процедурно предложение да не се излиза в почивка.

Антонова - Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков без почивка до приключване на т.10.

Гласували      за – 22                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение от кмета на общината относно кандидатстване с проектно предложение по ОПРР "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск".

ВНОСИТЕЛ: Г.

__________________________________________________________________________________

 

             Славов - Предложението е за включване на предложение за кандидатстване с проектно предложение по ОП „Регионално развитие” по Схема за безвъзмездна финансова помощ, „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”. Съобразно стратегията на държавата за закриване на домовете за деца с увреждания, като първа стъпка от програмата за деинституционализация, община Ямбол има преференцията от държавата да и е дадено правото, и тя е една от малкото общини, само две сме, ако не се лъжа в държавата, да изградим три центъра за настаняване на децата от тези домове, които ще бъдат закрити. Като особено ценното тук е, за община Ямбол говорим конкретно, че, ако има одобрение от ОбС по това проектно предложение, няма да има състезателен принцип, по който общината да се състезава с други общини, както е по всички останали Оперативни програми. От нас се иска само проекта, който вече се работи от ОА, решение на ОбС и ако са спазени всички изисквания като окомплектова на документи, одобрение и минаваме към реализация на проекта. Самия проект има няколко много сериозни ползи, от които общината ще почерпи от този факт, че държавата и дава възможността, и подарява едни европейски пари, с които да изгради тези жилища. А те са първо, че ще се реши един изключително тежък социален проблем, свързан с грижата на децата с увреждания, защото една част от тези деца са ямболски деца. Така ще бъдат максимално близо до родителите си и ще може на място да се полагат грижите за тях. Другото е, че общината ще подобри чувствително капацитета и мрежата от социални услуги и напълно и успешно ще изпълни изискванията на националната стратегия. Визия за деинституционализация на децата в Република България. Областната стратегия за развитие на социалните услуги, както и общинските планове и стратегически документи. Факт е, че за тези три години и половина от настоящия мандат, община Ямбол се превърна в една от водещите общини от социалната дейност в цялата държава, което е и основанието на нас да ни бъде гласувано доверието и да ни бъде дадена възможността за изграждането на тези четири жилища. С изграждането на тези центрове общината ще придобие собственост за 2 500 000 лв. без да съфинансира с нито лев целия този процес и проект. Не коментирам, което също е в много голяма полза, че процеса на изграждане ще има достатъчно ангажирани фирми, надявам се и ямболски, и работа за гражданите на Ямбол, както и в последствие веднага след одобряването ни по тази програма ще започнем нов процес по искане за делегиране на дейности в тези домове, т.е. държавата да поеме издръжката на хората, които ще обслужват децата в тези домове. Това са между 30 и 50 нови работни места минимум. Отделно от това имаме възможността пак дадена ни от държавата да кандидатстваме и за едно защитено жилище, което е на същия принцип без състезателна процедура между различните общини, иска се само решение на ОбС. Тъй като бюджета предлага към настоящия момент много малко механизми, по които може да се финансира проектирането на тези сгради, а без проекти няма как да кандидатстваме и ако сега внасяме тези точки за разглеждане в ОбС, то е защото технологичното време за изработване на проектите е не по-малко от месец. След което има изчистване на проблеми, ако има такива, преминаване през експертен съвет, след което има изработване на апликационната форма, а крайният срок е 30 юни. Финансирането няма как да бъде осигурено по друг начин освен от извънбюджетните сметки от Фонд „Приватизация”, като временен заем. Към настоящия момент в сметките на общината има 250 000 лв. в този Фонд, които могат да се ползват само за конкретни дейности, една от които и ползването на временни заеми, като разходите за проектиране са изцяло за сметка на програмата и те ще ни бъдат възстановени на 100%, след като бъдем одобрени, т.е. няма да се налага изрично да правим промени в бюджета по какъвто и да е начин, след което пак получавайки парите да правим нови промени в бюджета. Вземайки такъв заем, който в трите години назад сме правили неведнъж и за други Оперативни програми и за други проекти, ние ще имаме възможността без корекции в бюджета да се разплатим, да внесем проектите, а когато Оперативната програма ни възстанови средствата ние да ги върнем обратно във Фон „Приватизация”. 

Банков – Г-н Славов, аз го прочетох, но и в проекта за решение, който сте дали никъде не виждам, че го предвиждате като заем финансирането. Вижте как сте записали т.9 и така, както сте го записали излиза, че има актуализация на бюджета да правим, а тук говорите за заем. Въпроса ми е умишлено ли го казвате един път като заем, а пък го вкарвате като актуализация реално или просто трябва да коригирате нещо?

Славов – Г-н Банков, т.10 е, а не т.9 по предложението. А след това Вие, както надявам се и останалите общински съветници сте запознати, че средствата от Фонд „Приватизация” могат да се разходват за определени дейности, в които не влиза такава дейност директно да се финансира проектирането. Самото предложение изрично не сме го написали, но то се подразбира от смисъла за това, че дава съгласие разходите свързани с проектирането да се финансират от специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи на Фонд „Приватизация”. От този Фонд няма как директно да се разплатят проектите, за това коментираме, че това е вид кредитиране, вид заем, който, ако се върнете 3 години назад в много от решенията на ОбС сме го правили по други проекти и след това сме връщали парите обратно. И тъй като тези пари са на 100% възстановими от европейската програма, за това тук се опитах да обясня механизма, че тези пари ще бъдат върнати, след като ние си свършим работата с тях и те ни бъдат възстановени. Така че, тук е описано много точно без изричната думичка „временно финансиране”, т.е. временното финансиране си е вид заем. По презумпцията на бюджета и по презумпцията на харченето на парите на тази сметка няма как да бъде друго г-н Банков, Вие може би го знаете най-добре от всички тук в залата.

Банков – Много е интересно, когато се обяснява нещо, което трябва да го знаем, а не с това, което ние написано. Колеги, четете както се пише тук. Някъде да пише заемообразно, временно? Няма такова нещо. А фонда с какво се финансира е друг въпрос. Защото тук, за да можем да тръгнем да проектираме този обект той трябва да бъде в разчета. А вкарвайки го в разчета в Приложение № 8, ние веднага влизаме в промяна на бюджета, защото вкарвайки го в разчета за финансиране в капиталовите разходи стигаме до едно увеличаване на капиталовите разходи със 60 000 лв. Това води и до решението за капиталовите разходи. Ние имаме решение за капиталови разходи 5 164 212 лв., т.е. със 60 000 лв. трябва да ги увеличим. Стигаме след това до Приложение № 8, това е в т.6. От там отиваме в план сметката по т.4 от решението. Никъде не се говори, че ние взаимообразно ще го дадем. Тук се говори, че се финансират от това, а там ние сме предвидили само средства от тази план смета за заеми. След това в т.31 всичките тези 298 000 лв. от решенията сме ги предвидили за проекти и сме ги изброили кои са проектите. Всяка промяна, която трябва да направим, трябва да правим актуализация на бюджета. Актуализация на бюджета, като му стиска на някой да я внесе. Но по този начин скрито, одобрявайки това нещо ние да направим актуализация не става. Същото е с отчета, с един отчет ни се вкарват едни обекти, които ние никога не сме гласували. Но това са неща, които ще кажат ми то ОбС, ако приеме отчета, значи ще приеме и промяната. Но, за да направиш нещо трябва да го има в ДМА в таблицата, която е, в капиталовите разходи да се направи. Така че, тази точка отразена в разчета, точно в кой параграф и по кой начин, говори точно за промяна на бюджета. И ако иска някой да е честен пак да го направи по същия начин, да го вкара за финансиране и пак да го вкара в т.31 като обект. Така че, т.10 по този начин предложена е неправилно. Но аз направих един разговор и мисля, че това нещо е важно да се направи и ме убедиха, че трябва да бъде така за това ви предлагам следното. Предложението ми за промяна в т.10 е да се допълни след да финансират „като временен безлихвен заем в размер до 60 000 лв.” до тук всичко друго отпада. И по този начин ще може да се финансира и при първата актуализация, която се внесе на бюджета ще си го вкараме в разчета, ще си направим промяната в бюджета и ще го направим, както трябва. Разбрахте ли колеги, това което кмета каза, но не го е записал, както трябва. Никакъв разчет да не пипаме, почнем ли да пипаме разчетите нещата стават други.

Славов – Нека да уточним още малко понятия, за да не стават разминавания. Тук става дума за извънбюджетна сметка, тя не касае корекцията на бюджета. Така, както е написано предложението с една вметка само на втория ред на т.10 - заемообразно - да добавим тази дума, за да се реши проблема и всичко останало си е истинско.

Банков – Аз продължавам да държа, че думата отразен в разчета за финансиране на капиталовите разходи, означава промяна на бюджета. И в този случай, след като кмета държи тези думи да бъдат, моето предложение е т.10 да отпадне, да не се приема сега. 

Славов – Нека да уточним две неща. Едното е, че разчета за финансиране на капиталовите разходи има различни източници на финансиране. Второто, че това е извънбюджетна сметка, която не касае корекция на бюджета. И другото, че, ако тази точка бъде изключена, то значи проекта да не се реализира. Защото проектите и за четирите жилища трябва да бъдат възложени на проектанти, изработени и платени. Никой няма да се ангажира да ги изработи без да има сключен договор с финансова рамка. А ако няма осигурено финансиране няма как аз като кмет да сключа договори за изработването на тези четири къщи. Което значи автоматично, че общината губи тези 2 500 000 лв. и преференцията да бъде една от двете общини в държавата, на които е даден шанса да изградят не по едно, а по три такива жилища, включително да открием и нови работни места. Защото 30 до 50 работни места, това си е едно малко предприятие в гр. Ямбол.  

Зафиров – На всички им стана ясно, че не е важно кой ще прави проекта, а кой ще вземе парите за проектиране. Както сигурно ще стане и за канализацията в кв. „Каргон” и за пречиствателната станция, дали ще ги има или не важното е, че едни пари ще се вземат. Най-интересното, което наблюдавам тук е, виждам че групата на ГЕРБ клекна на банката на г-н Банков. Обаче не забравяйте тук пише, че ОбС – Ямбол декларира в т.3, 4, 5, 6, 7, 8. Затова, че тази неяснота, която е свързана с бюджета, нека да разясним още малко г-н Славов. Това е един въпрос, който отправям към него във връзка с това предложение. Ще има ли корекция в бюджета свързана с това предложение или не? Аз Ви казах, че всяко едно стойностно предложение ще бъде подкрепено от „Единни за Ямбол”, въпроса е Вие да го мотивирате достатъчно добре. Защото, когато имаше едно стойностно предложение Вие го атакувахте, знаете много добре без да има причина за това нещо. Сега аз не налагам и не правя такава атака към Вашето предложение. Искам само да внесете малко яснота във връзка с това предложение. Излезте и кажете ще има ли корекция в бюджета или няма да знаем. 

Симеонова – Г-н Банков, аз внимателно слушам, когато става въпрос за бюджет. И след малко ще направя процедурно предложение да изслушаме г-жа Данкинова, но аз имам едно такова съждение, което искам да споделя с вас. Когато от извънбюджетна сметка извадим пари, както в случая се съгласяваме, че те ще бъдат взети заемообразно, дотук сме единодушни. Дали ще е назаем или заемообразно наясно сме с дефинициите парите ще излязат от Фонд „Приватизация”. По смисъла на закона трябва някъде да бъдат отчетени тези пари след това и в общинските бюджети, те следва да бъдат отчетени в някакъв параграф, точка и т.н. Това разбирам е втората част от изречението, където се оказва, че тези заемообразно изтеглени пари от Фонд „Приватизация” някъде ще бъдат отчетени, за да се види, че те са взети от Фонд „Приватизация”, за да послужат точно за проектирането на тези проекти...

Стефанов - Временно или не.

Симеонова - Временно. Но така или иначе те трябва като счетоводен запис да стоят някъде. Защото ще се извадят от Фонд „Приватизация” с минус и трябва някой, някъде да ги прибави. А след като гласуваме промяната на бюджета вече, ако искате тази цифра ще остане постоянна вътре или тя също ще бъде намалена, ако до това време са върнали парите от ОП. Някъде трябва да отчетем изваждането от Фонд „Приватизация”. Г-н Банков, бих искала да ми отговорите изваждайки ги от Фонд „Приватизация” как да ги отчете счетоводството на общината?    

            Желев – Според мен този проблем възниква по скоро от взаимно недоверие, че някакви пари ще се скрият или ще се изразходват някъде. И дали формата на това, което правим е скрита промяна на бюджета или не е. Ще направя едно процедурно предложение да дадем думата на един от хората, които се занимават с бюджета в общината. И ви предлагам да дадем думата на г-жа Данкинова, всъщност какви са техните мотиви по този начин да бъде направено предложението. Защото, доколкото разбирам от дебата никой няма нищо против 60 000 лв., заемообразно да се прехвърлят за изпълнението на този проект. По скоро въпроса е дали това ще доведе до други последици свързани с промяна на бюджета.

Стефанов - Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Желев да дадем думата на г-жа Данкинова.

Гласували      за – 20                        против – 2                       въздържали се –5

Приема се.

Данкинова – В действителност нямам кой знае какво много да добавя, преди малко г-ца Симеонова доста добре обясни процедурата. Ще се опитам още веднъж да кажа, че действително търсихме начин, по който да обезпечим временно това финансиране и това беше предложено от екипа по бюджета, от финансистите на общината. Тъй като знаете, че реда за промяна на бюджета е друг и ние сме категорични и искаме да го спазваме. В случая г-н Банков е прав, да ще се промени разчета за капиталовия списък, просто към настоящия момент в този разчет, за тази година, като източник на финансиране Фонд „Приватизация”, извънбюджетната сметка не съществува, но в предните години в тази таблица е имало още една колона с определени обекти и проектирания, които са били финансирани с този източник. Всички знаете, че това е една отделна план сметка и тя е на извънбюджетния Фонд „Приватизация”, т.е. спорния бюджет на общината като такъв не се променя, променя се план сметката на тази специална сметка. В тази връзка ние предложихме да се добави думата заемообразно, изрично сме записали до приемане от ОбС на промяна на бюджета, където вече и ние ще помислим да ви предложим друг вариант, може би от свободните бюджетни средства да се възстановят и да се освободи отново Фонд „Приватизация”. Но действително, ако вие вземете решение за финансиране заемообразно от Фонд „Приватизация” и не завършим този разход, той е с характер на капиталов разход, защото касае проектиране...Когато досега сме взимали решения за временен безлихвен заем, то винаги е било свързано с друга извън бюджетна сметка. Когато има одобрен проект, за който е разкрита специална сметка, т.е. временен безлихвен заем с цел финансиране на проект за примерно изграждане на социалния комплекс. И тогава средствата от едната извънбюджетна сметка преминават в другата и там се балансират като разход и приход. В случая, тъй като този проект още не е одобрен, т.е. нямаме право да разкрием друга извънбюджетна сметка с цел да обслужваме този проект, харченето на тези пари трябва да намери своето отражение някъде и то логично трябва да се отрази като допълнителен източник на финансиране извънбюджетната сметка в разчета за капиталовите разходи. Знаете, че там имаме различни източници. Външните източници, когато усвоим кредит, когато получим средства по определен ред, по определени програми, тъй като самия закон го е разписал, с тези средства в момента на тяхното усвояване се увеличава бюджета. Според мен подвеждането е от факта, че традиционно това е нормално, такава е добрата практика разчета за извънбюджетната сметка Фонд „Приватизация”, която е единствената извънбюджетна сметка разрешена за обслужване на оперативни програми, та нейния разчет и нейната план сметка се приемат едновременно с бюджета. Но тези средства не са част от сборния бюджет, те не намират отражение в сборния бюджет на общината. Възможно е да не сме изчерпали, когато търсихме вариант всички възможности, но и досега не предложихте такъв. Г-н Банков, наистина не зная, ако такова решение се вземе, разбира се Ваше право е да го приемете такова решението, временен безлихвен заем по принцип, но ние ще имаме проблем къде и на кой да го дадем този временен безлихвен заем и къде да го отразим. Така че, ако имате идея в тази връзка да я предложите. Но в никакъв случай с това наше предложение не искаме нито да подвеждаме някой, най-малко това е в ущърб на финансовото управление на общината...Г-н Банков, тази сума е сбор от различни източници на финансиране и в отчета на бюджета фигурира само колоната, която касае бюджетните разходи и други, които имат характер на такива, а не и извънбюджетните средства.   

Стефанов – Кога е отворена тази програма за набиране на проектни предложения?

Данкинова – Не мога точно да Ви отговоря, но може би преди около 2 месеца.

Стефанов – Защото предложението е внесено на 28, т.е. преди 14 дена.

Данкинова – Да.

Стефанов - Аз имам опасението, че никой тук от общинските съветници не е запознат. Но аз виждам, че по тази програма ни се предлагат да се построят четири нови жилища. Въпроса ми е средствата, които се отпускат по тази програма, това твърда сума ли е или зависимост от проекта, който се предложи?

Данкинова – Това е определения максимален размер. Всичко зависи от това как ще се изготвят проектите, какви количествени сметки ще имат, какъв ще е бюджета, който ще се предложи.

Стефанов – В такъв случай въпроса ми е следния. При положение, че общината притежава много общински имоти, които са в недобро да речем състояние и биха могли да попаднат в тази програма и да бъдат от ремонтирани и вместо четири жилища, да бъдат направени осем жилища? Може въпроса ми да е неточен, но нямахме време да се запознаем с предложението.

Данкинова – Не може да се построят 8, 10 или 15 жилища, защото програмата има изрични параметри и в решението на ведомствената комисия и в решението с обявяването на проектното предложение от ОП за община Ямбол е записано: „3 центъра за настаняване от семеен тип”, така беше първия вариант на програмата, в последствие тя претърпя промени и се добави „и 1 защитено жилище”, т.е. не може да се направят повече от 4 жилища. Второ, има определени критерии, на които трябва да отговарят тези жилища, тъй като, както сме описали в мотивите те ще обслужват деца със специални потребности. Искам да обясня защо вашето очакване в момента, в който се обяви една програма и ние веднага да можем да вкараме проектно предложение в ОбС, няма как д се случи. Тук е арх. Георгиев и той ще потвърди, ако нямате доверие на това, което аз ще кажа. Много време отне да се направи преглед, да се обгледат и анализират различните възможни варианти, за да предложим някакъв, който да е приемлив и добър. Оказа се, че голяма част от имотите са със тежести, с отстъпени права на строеж, които не са реализирани, но също биха създали трудности. Така че, за да стигнем до това предложение, така или иначе имаше нужда от достатъчно много работа, която да бъде свършена. Не могат да се ремонтират някакви съществуващи имоти, защото по преценка на колегите, които се занимават с това нямаме такива подходящи, които да отговарят на условията програмата. И в рамките на тези средства да могат примерно да бъдат просто от ремонтирани. Онези, които подлежат на ремонт, за да добият вид такъв, какъвто изисква програмата трябва да бъдат съборени и наново построени, за което средствата няма да достигнат. Така че, това е доста обсъждано, за да се стигне до това предложение. Арх. Георгиев е тук мисля, че и той ще потвърди, заданията бяха изготвени, гледани от експертен съвет преди да стигнем до предложението в ОбС, за да сме така наясно и категорични в това, което предлагаме и да знаем, че то не може да бъде компрометирано.

Зафиров – Г-жо Данкинова, Вие преди малко казахте, че в 2011 г. няма предвидена колона с източник на финансиране с извънбюджетни средства. След като не са предвидени как ще вземем назаем от тях?

Данкинова – Г-н Зафиров, точно за това ще вземете това решение и ще ни разрешите да използваме средствата от извънбюджетната сметка. Аз не казвам нищо различно от това, което е написано, което досега дискутирахме...Това е решение, с което ние предлагаме на уважаемия ОбС да осигури източника за финансиране за предварителните разходи за реализацията на това проектно предложение. Ако имате други по-добри предложения...

Банков - Вкарвайки в колоната за финансирането, тази колона ще се промени ли?

Данкинова - Да ще се промени

Банков - Оттам ще се промени и тази цифра, нали за 5 млн. лв.? Променя се, оттам се променя т.6.

Данкинова - Но тук в тази т.6 няма в момента нито един лев от извънбюджетна сметка. Значи тази няма да се промени в бюджета, а ще има...

Банков - Тази ще се промени ли?

Данкинова - Не променяме бюджета, вкарваме нов източник за финансиране и тогава в решенията, които ми посочвате ще има две точки. Капиталова програма 5 млн. лв. с бюджетни средства и капиталова програма 60 000 лв. с извънбюджетни средства. Но ние няма да стигнем до там предполагам, защото, както и сме записали искаме с това решение и го предлагаме, докато предложим промяна на бюджета по един нормален и законен ред.

  Банков – Колеги, преди всичко прочетете си предложението, с което ви вкарват т.10. първо, никъде не се говори за временно, напротив там се говори за финансиране от...Като имате намерение и искате да променяте бюджета направете го, както трябва. Това искам да ви кажа, не по този начин. Променете бюджета, защото като го направите ще ви направим други допълнения на бюджета. А как ще го отразите ли? Вие като го възложите и като го реализирате ще направите промяна на бюджета и тогава ще си го отразите. Сега просто ви даваме едно съгласие да финансирате, откъдето да си вземете парите, за да може да си ги възложите проектите. А докато дойде ред да ги платите до 30.06.2011 г. ще си внесете предложението за промяна на бюджета. 

Зафиров – Г-жа Данкинова, въпроса ми беше абсолютно коректен, но Вие тук се оплетохте. Ако бяхте се вслушали малко по-добре, щяхте да вникнете в същността на въпроса. Това ме връща, когато гласувахме бюджета на община Ямбол. И Вие знаете много добре как се прави един бюджет, с приходна и разходна част. И ако нямате прихода в един бюджет не може да правите разходи. Затова Ви го зададох този въпрос, защото Вие тръгнахте с него. Вие направо ми го подадохте въпроса, точно Вие го казахте това нещо. И затова, като дойдете на тази висока трибуна, говорете смислени неща. Едното, от които е как може да направиш разход, след като не си предвидил приход. Цитирам Ви: „В 2011 г. няма предвидена колона с източник на финансиране с извънбюджетни средства”, след като аз Ви питам и това ми беше краткия въпрос. След като не са предвидени как ще вземем назаем от тях? Кажете ми може ли нещо което не е предвидено някъде ти да вземеш на заем от него?    

Стефаов - Скрита актуализация на бюджета.

Зафиров – Какво означава това да осигурим, след като го няма. Абсолютно направихте, аз ще ви кажа, защото вие направихте един бюджет на тъмно, вкарахте го в последния момент и тук със задкулисни договорки се чудихте как да си оправите заемите по ФЛАГ и сега се сърдите на ОбС, че той не ви гласувал нещо. Проблема не е в ОбС, проблема е във Вас, че не внасяте точните стойностни предложения. Вкарвате ги като належащи точки.

Славов – Едно уточнение, което е много важно. Това не са проекти на кмета, нито на ОА, това са проекти на гр. Ямбол. Ако вие тук ги откажете не правите сечено на кмета или на ОА, града ще загуби 2 500 000 лв. това не е корекция на бюджета, защото парите са извънбюджетна сметка и г-н Банков много добре го знае и иска да ни вкара в един друг казус за корекция на бюджета. Както г-жа Данкинова коментира при отчета на бюджета тези средства няма да бъдат там, защото те са от извънбюджетни средства. И заради това закона го е измислил бюджетни средства и извънбюджетни средства. За това записахме заемообразно.../ Банков от място – не се чува на записа /...То се вкарва в разчета г-н Банков, като друг източник на финансиране, който не е от бюджетни средства и заради това не е корекция на бюджета. Корекцията на бюджета е, когато коригирате бюджетните средства, г-н Банков. Тук не коригираме бюджетните средства.

Миланов – Искам да помоля вносителя, тъй като тук въпроса опря до терминологии и ще има някаква промяна в т.10, най-малко заемообразно, временно или както и да е, което не е вписано в предложението, което имаме при нас. Ще помоля вносителя да го направи  като предложение отново.

Славов – Това е корекцията, която предлага вносителя / дава я на Стефанов/ 

Зафиров – Елементарен въпрос, обаче труден за отговор, защото няма отговор на този въпрос. И аз тук искам от тази висока трибуна да благодаря за коректния отговор на г-жа Данкинова и за нейното уважение, което прояви към ОбС, като напусна и избяга от залата. Така е, когато не се мисли с време при съставянето на бюджета. Така е, като няма стратегия за развитието на този град, за неговата визия за в бъдеще, а само иска да се вмени вина на една институция като ОбС, че не си върши работата. Сега на гражданите на Ямбол поне им стана ясно кой тук в момента не си върши работата. 

Стефанов – Да обобщя предложенията досега и да преминем към гласуване. До този момент има една корекция направена от вносителя г-н Славов, която е в т.10: „Дава съгласие, до приемане от Общински съвет на промяна на бюджета на общината за 2011 г., разходите свързани с проектирането да се финансират „заемообразно” от Специалния фонд за инвестиции...” – И така до края на точката. Втората корекция, която е дадена от г-н Банков гласи: „Дава съгласие, до приемане от Общински съвет на промяна на бюджета на общината за 2011 г., разходите свързани с проектирането да се финансират като временен безлихвен заем в размер на 60 000 лв. от Специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи от Фонд „Приватизация”. - И до тук приключва точката. Г-н Банков, променяте ли си предложението? Държите на това предложение, добре. / Банков от място – И ако не се приеме имам второ предложение да отпадне цялата.т.10 / Подлагам на гласуване, предложението на г-н Банков за промяна.

Гласували      за – 12                        против – 5                       въздържали се – 7

Не се приема.

Стефанов – Подлагам на гласуване второто предложение на г-н Банков да отпадне т.10.

Гласували      за – 10                        против – 10                       въздържали се – 3

Не се приема.

Стефанов – Предлагам да гласуваме цялата точка анблок. Подлагам на гласуване процедурното ми предложение. 

Гласували      за – 18                        против – 2                       въздържали се – 4

Хюсеинов - Аз съм „за”.

Подлагам на гласуване предложението на вносителя с промяна анблок

Гласували      за – 14                        против – 1                       въздържали се – 7

Зафиров - Аз съм „за”.

Симеонова – Всички сте наясно колко е важно това, което вършим в момента. Разбирам, че е края на работния ден и цирка, който си направихме и участвахме ни уморил. Мисля, че в залата беше достатъчно шумно и много от колегите не бяха концентрирани. Правя процедура за прегласуване на точката.

Банков – Г-це Симеонова, не виждам тук някакво основание да прегласуваме. А това, което казвате, че е важно, важно е, отделихме му един час. Съгласен съм с това. Веднага ще започнете, че някакви пари ще се загубят, но аз веднага ви казвам, че от техническа помощ за регионалното депо са загубени 900 000 лв., не от ОбС, а от ОА. Така че, това което вие пробвате да гласуваме до дупка, нямате никакво основание да може да го прегласуваме. Поне да бяхте казали, че сте се объркали, натиснали сте другото копче, че някой друг не познава светлините. Но да казвате, че било шумно на другите и те не разбрали. От къде разбрахте, че аз например не разбрах? Много добре разбрах, не знам кой не е разбрал .

Стефанов – Г-це Симеонова, изрично попитах всички колеги в залата има ли някой несъгласен с така представения вот. Никой не възрази. Кажете ми как да подложа процедурното Ви предложение? Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-ца Симеонова за прегласуване.

Гласували      за – 15                        против – 6                       въздържали се – 1

Приема се.

 

Банков – Моля, за проверка на кворума.

Проверка на кворума със системата  - 24 съветника

 

Симеонова – Правя процедурно предложение за отмяна гласуването анблок, за да гласуваме точка по точка проекторешението на вносителя. Явно имаме дебат само по една от точките на решението, което не бива да обрича този проект.

Банков – Няма такъв филм да си отменим процедурно решение. Такова нещо няма, това не е процедура. Ако искате прочетете в правилника какво е процедура. Когато гласувахме можехте да искате прегласуване. Процедурата за прегласуване се прави веднага след гласуването.

Зафиров – Мисля да направя процедурно предложение, докато е приемем предложението да не си тръгваме, примерно. Подкрепих го това предложение, гласувах „за” въпреки пропуските в самото предложение. Но не съм дошъл тук определени хора да ме правят на маймуна пред целия град. И да ни правят на маймуни с необосновани предложения. Като искате входирайте си го за следващата сесия. Аз смятам, че г-н Стефанов ще я направи преди срока около 20 и 25 май. Входирайте си го, както трябва, за да може това предложение да влезе и наистина да се приеме от целия ОбС с пълно единодушие.

Желев – Искам да се обърна към тези, които не подкрепиха предложението. Ние спорим един час за една точка как да се отрази една промяна в бюджета. И покрай това сухото, проваляме целия проект. Затова предлагам, ако има здрав разум да гласуваме първите безспорни точки анблок. И спорната, уважавам основанието на колегите, спорната отделно.

Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Желев.

 Гласували      за – 16                        против – 3                       въздържали се – 3

Приема се.

Банков - Аз съм „за”.

Стефанов - Подлагам на гласуване от т.1 до т.9 на вносителя анблок.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                        против – 1                       въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Банков - Аз съм „за”.

Зафиров - Аз съм „за”.

Приема се.

 

Стефанов - Подлагам на гласуване т.10 от предложенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 14                         против – 2                       въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Зафиров - Аз съм „за”.

Кескинов - Аз съм „за”.

Не се приема.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с кандидатстване с проектно предложение по Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011: „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.:

 

1. Общински съвет -  Ямбол  дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. , Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011: „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.

 

2. Дава съгласие изброените по-долу имоти–частна общинска собственост-да станат обект на интервенция по проекта и в тях да бъдат изградени 3 (три) Центъра за настаняване от семеен тип за деца /ЦНСТ/ и едно „Защитено жилище”:

 

 

3. Общински съвет Ямбол поема ангажимент да създаде социалните услуги -  «Център за настаняване от семеен тип» и «Защитено жилище».

 

4. Общински съвет -  Ямбол декларира, че създаването на услугите «Център за настаняване от семеен тип» и «Защитено жилище»ще стартира до приключването на строителните работи по изпълнението на настоящия проект.

 

5. Общински съвет -  Ямбол декларира, че услугите «Център за настаняване от семеен тип» и «Защитено жилище».ще бъдат поддържани минимум 5 години след създаването им.

 

              6. Общински съвет -  Ямбол декларира, че предназначението на сградите обект на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

 

7. Общински съвет -  Ямбол декларира, че сградите обект на интервенция по проекта ще бъдат използвани за предоставяне на социални услуги в общността за период не по – малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта.

 

8. Общински съвет -  Ямбол декларира, че децата ще бъдат прехвърлени в новосъздадените услуги в срок до три месеца след приключване на дейностите по проекта.

 

9. Дава съгласие да се възложи изработването на комплексен проект поотделно за всеки „Център за настаняване от семеен тип” и инвестиционен проект за едно защитено жилище.

        

 

 

 

            Стефанов - Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и шесто заседание на  ОбС Ямбол.

                                  

 

 

 

                                               Председател ОбС - Ямбол:

 

                      Н. Стефанов

         

                                   Протоколисти:

 

                      Ил. Иванова

 

                      Ан. Господинова