ПРОТОКОЛ № ХLVІІІ

 

            Днес, 30.06.2011г. съгласно чл.23, ал.4, т.2 и ал.5 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/00011/27.06.2011г., се свика заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  35, отсъстваха 2 -

            1. Красимир Русев Вълев

            2. Ахмед Неджадов Мехмедов

            На заседанието присъства г-жа Н. Данкинова – заместник кмет на община Ямбол, съгласно Заповед на кмета на общината № РД02/0336 от 29.06.2011г.

Кворум в 9.15 часа 31 съветника.

Председателят на Общински съвет - Ямбол г-н Наско Стефанов откри четиридесет и осмото заседание на Общинския съвет.

Стефанов - Постъпили са предложения за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от „Супер вижън плюс” и „Диана кабел ТВ”. Съгласно нашия правилник съм длъжен да го подложа на гласуване.

Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.

Гласували      за – 18                        против – 2                             въздържали се – 3

Приема се.

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПОС "Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция  на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ "за озеленяване", кв. 157 по плана на град Ямбол, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І "комплексно жилищно строителство", кв. 130 по плана на град Ямбол, кв. "Каргон".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І - "за гаражи и озеленяване", кв. 139 по плана на град Ямбол, кв. "Каргон".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно даване съгласие за придобиване от Община Ямбол право на преминаване и прокарване на ел. кабелно отклонение и обслужващ път през имоти, собственост на "Напоителни системи" ЕАД, София за нуждите на ГПСОВ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно обявяване на имот ЧОС за ПОС в м. Манаф чаир за ПСОВ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно придобиване право на собственост от Община Ямбол върху част от ПИ, находящ се в регулацията на град Ямбол, ж. к. "Възраждане", за изграждане на ул. "Охрид".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно поемане на общински дълг с цел покриване временен недостиг на средства на Община Ямбол по проектно предложение "Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно упълномощаване кмета да издаде запис на заповед в полза на МРРБ във връзка с изпълнение на "Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПОС "Изграждане на регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост върху самостоятелен обект с идн. № 87374.537.66.6.1, чрез замяна със самостоятелен обект с идн. № 87374.537.66.6.3, ведно с тавански етаж, находящи се на ул. "Каранова" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение в рамките на Националната схема за зелени инвестиции към Националния доверителен еко фонд.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно заседание на асоциацията на В и К Ямбол на 28.06.2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на доклади за дейността на читалищата в гр. Ямбол за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

 1. Предложение относно персонални пенсии на децата на Фатме Али Хасан.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗОРСП

 1. Предложение относно отпускане финансова помощ на Дияна Величкова Яги, Валентин Ангелов Стоянов.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

 1. Предложение относно определяне състава на Общински съвет по наркотични вещества.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно откриване на социална услуга "Личен асистент" като делегирана от държавата дейност в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно откриване на социална услуга "Социален асистент" като делегирана от държавата дейност в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Ямбол 2011 – 2015г. и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2011 в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно план за действие 2010 – 2020г. на Община Ямбол за енергия от ВЕИ, ЕЕ и устойчив транспорт.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Стратегия и маркетингова програма за културен туризъм в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно даване на съгласие за възлагане на проектиране на изменение на ПУП - ПРЗ за кв.112 от Първи градски район на гр. Ямбол на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно съгласуване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини на основание чл.129, ал.3 от ЗУТ с възложители на обекти „Евро – опаковка 3” ЕООД и ЕТ „Либеро – Светла Николова”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І, за КОО, в кв.3 по действащия план на гр. Ямбол, ж. к. Зорница.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ 87374.37.33 в м. Дюзлюка" по заявление от наследниците на Жеко Добрев Митев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно съгласие от общински съвет Ямбол за прокарване на електропровод през поземлени имоти, собственост на Община Ямбол по молба от „ЕН ДИ АЙ 2010” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отчет за дейността на ТД със 100% общинско участие и приемане на годишните финансови отчети за 2010.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж на Цеца Митрева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно учредяване право на пристрояване и надстрояване на сграда по заявление от ЕТ „Анди ВИС 92 – Ангел Андонов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на недвижими имоти - ПОС безвъзмездно на народни читалища.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на част от имот - ПОС за безвъзмездно управление от ЦОП "Усмивка".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, ГПЧЕ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне под наем на част от имот общинска собственост на РК на Български зъболекарски съюз - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне за временно и безвъзмездно управление помещения, част от имот общинска собственост на Контролно техническа инспекция към МЗХ в Ямболска област.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на ОД на МВР Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне право на безвъзмездно ползване върху част от недвижим имот - ЧОС на БЧК.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне за временно и безвъзмездно управление помещения на ТД на НАП Бургас, офис Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на помещение общинска собственост на Териториална организация на Асоциацията на сляпоглухите в България”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение предоставяне на помещение общинска собственост на сдружение „Спортен клуб за инвалиди Ямбол 99”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отдаване под наем на част от имот - ПОС, читалище "Зора" на "Мобилтел" ЕАД, София.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договори за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Гармънт хаус" ООД, Златка Бързакова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Ангел Кръстев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕООД "Елтър".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Февзи Мехмедов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Димитър Василев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Елвис – Иван Иванов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕООД „Мастерсист”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

            Стефанов - Имате думата по дневния ред, пред Вас е. Изготвен е по искането на групата съветници за свикване на сесията.

            Зафиров – Доживяхме време циганин българите да оправя. Карате Илия да Ви върши работата. Половината Ви точки се повтарят в предложения проект за дневен ред. Не можете ли да си направите едно стойностно предложение? Толкова Ви е административния капацитет с тези хора. Хвърляте кал върху общинския съвет, договорихте се с Наско Стефанов, махнахте едната точка, за да могат да минат тия 50 точки. Да оправите града в края на мандата, да го разпродадете. За толкова време едно стойностно предложение не можахте да направите!

            Стефанов – Няма предложения за промени и допълнения. Подлагам на гласуване дневния ред по поканата.

Гласували      за – 25                        против – 3                             въздържали се – 2

Приема се.

Заседанието протече при следния при гореописания дневен ред.

            Симеонова – Правя процедурно предложение представителя на ОА да стои отпред, тъй като е много дълъг дневния ред, да не се губи време.

            Банков – Изказвам обратно мнение, не можем да вземем такова решение, това е в прерогативите на председателя на ОбС. Това за мен е безмислено процедурно предложение.

            Стефанов – Няма да го подложа на гласуване, не е необходимо.

            Данкинова – Предлагам да гласувате Иван Кърцъков да докладва по някои от точките, които са в неговия ресор, да не се налага по време на точките.

            Банков – Смятам, че трябва да се прави, когато дойде точката. Ако кмета искаше, можеше да Ви напише в заповедта и двамата.

 

 

 

     

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПОС "Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция  на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Данкинова - Представи предложението по приложения материал. – Договора е сключен 2004г., министерството е определило всичко и Община Ямбол (ОЯ) няма голяма възможност да влияе на процеса. Собственото участие се определя по специална методика. Решението днес е принципно и дава възможност ОЯ да кандидатства по тази програма. Предстоят множество други решения по този въпрос. Акцентирам на това, тъй като днешното решение не означава, че приемате решение за 11 млн. лева, а общинската администрация (ОА) от утре ще започне да тегли пари. ПУДООС вече отпуска безлихвени заеми, съществува и ФЛАГ, това естествено е проучено. Отново искам да подчертая, че днес вземате едно първоначално решение, стойностите са индикативни и търпят промени във времето. Напомням Ви, че с това предложение няма да се състезаваме с никой, поканата е пряко към нас. Ще възникне въпроса, че срока за подаване на такива предложения е 20.02.2012г., но вече се разреши участие и на малките общини с от 2 до 10 хил. жители, много от тях имат готови проекти и веднага ще кандидатстват. Има вероятност много бързо да се изчерпят средствата. Освен това срокът за изпълнение на всички дейности е дълъг. В т.2 от проекторешенията е допусната техническа грешка, индикативната стойност е в размер на 15.83% от общата стойност на проекта. Разчитам, че ще подкрепите този много важен проект за ОЯ.

            Зафиров – Като е толкова важен проекта, защо пишете грешни проценти? Не можахте ли да си го оправите предложението? Подвеждате ни тука и нагло говорите, че не става въпрос за кредити. Вие чели ли сте го това предложение? В т.2 пише, че упълномощаваме кмета за кредите. Затова гласувах да не се излъчва сесията директно, за да не се правят тука предизборни агитации, да не лъжете гражданите. Радвам се, че мислите за следващия кмет, защото предния Ви остави шест милиона, Вие ги похарчихте. Сега ще оставите дълг 20 милиона.

            Бъчваров – Пише в предложението, че 80% може да е финансирането, а ние пишем 67%. Защо товарим бюджета на ОЯ с 16% съфинансиране? Освен това тази ПСОВ не решава основно проблеми на Ямбол, а на държавата и е редно държавата да поеме повече средства.

            Банков – Имам въпроси, първо по техническата помощ – сума, срок за реализиране, в коя фаза сме и каква част от техническата помощ е усвоена, каква не е и какво остава да се направи? Какъв е периода на изпълнение на проекта? Кога се разпределят парите по програмата – дали след крайния срок за подаване, иначе няма смисъл да се подават повече предложения като свършат парите? Кохезионният фонд финансира до 80%, в програмата е заложено минимално участие 3%, а Вие залагате 16%, това е държавна политика. Защо са необходими т.3 и т.4 от проекторешенията – стават си наша собственост съоръженията и упълномощава кмета? Няма кой друг да го свърши. Ние вкарваме един път 11 милиона, след това държавата ги вкарва в амортизациите и пак плащаме с водата. Аз съм за разширения вариант, но се ангажираме с 16% участие, как го направихте това?

            Стефанов – Крайния срок е 20.02.2012г., искам да се обясни защо е това бързане, този натиск, когато има недоизяснени неща. Не е ли редно следващото управление да си реши по какъв начин да си тегли кредита? На първо място сме поканени, г-ца Симеонова е шеф на ПУДООС, а г-жа Данкинова е шеф на ФЛАГ, как няма да си получим парите? Какво ще плати ямболският данъкоплатец в крайна сметка, искам да се обясни много точно.

            Канев – Има ли проект или няма? Сумата за надзор е три милиона и половина, има и други неща, кой изготвя проекта? Има ли консултант от министерството на екологията? Много е важно и колко ще ни струва този проект. Къде е кмета в този важен ден?

            Кескинов – Има ли разчет за изплащането на този дълг, който ще поеме ОЯ – срок, вноски и т.н.? Има ли разчет с колко ще се увеличи цената на водата в община Ямбол?

            Данкинова – По отношение на сроковете по тази ОП става въпрос за директна покана и в списъка на общините с над 10 хиляди жители ОЯ е първа. Вече са допустими и малките общини, както Ви казах. Тук не се разпределят средствата както при другите ОП. В периода от отваряне на схемата минаха 7-8 месеца. Всички, които имат готовност, представят документи на два етапа – първоначално предложение, отстраняват се нарушения и крайно предложение. През цялото време се подават, оценяват се предложения и се подписват договори. Това е така наречената схема на изчерпване на средства. Затова никой не Ви лъже и не Ви мами от ОА. Ние сме определени първи, защото сме единствената община от този мащаб без ПСОВ и с един голям квартал без канализация. Не бива обаче да се счита, че ще ни чакат до крайния срок.

            Относно техническата помощ – от 2004г. има договор, по който ОЯ не е страна. Сумата е 1200 хил. лв. По този договор ние не можем да влияем или да искаме промени. През 2008г. този договор беше пред провал, тъй като ОЯ не беше подавала необходимата информация. Декември миналата година ОЯ получи идеен проект и другите необходими документи за седем километра водопреносна мрежа. Успяхме да разширим този обхват за целия Каргон, за дъждовна канализация, за връзката с индустриалната зона.

            До къде сме в момента – това, което изредих, възложено е допълнително работна проектиране на кв. Каргон, предложенията в тази сесия за промяна на ПУП. Внесли сме тази информация за предварително съгласуване в МОСВ.

            Финансово – икономическия анализ е изготвен от експерти, избрани от министерството, фирмата е независима, една от най-добрите в България. В насоките е записано, че 80% е финансирането то ЕС, нашето участие е минимум 3%, но нашето участие се определя от този икономически анализ, който зависи от състоянието на общината. Лично аз съм водила десетки разговори с консултантите за този процент, той съществено намаля, но това е индикативна сума, защото предстои да се реализират работни проекти. Тепърва проектантите ще работят, което означава, че има варианти за промяна на този индикативен процент. Голяма част от общинските съвети са взели решение без процентите. Ние ги написахме, за да не кажете, че не знаете за какво става въпрос. Нито аз, нито Вие сме измислили тази методика. По тази техническа помощ ОЯ не е страна, не мога да Ви отговоря колко пари и за какво са използвани. Стоте хиляди от бюджета на общината са използвани за закупуване на земите за ПСОВ, за възлагане на допълнително проектиране. Не са използвани всичките, разчетени са да стигнат за проектирането, за изцяло завършена канализация.

            Периода за изпълнение на проекта е 36 месеца, така са написали консултантите. По отношение на това, че нищо не знаете за този проект – вече две години работим по тоя проект, правят се публични обсъждания, има изготвена презентация и сега мога да Ви я пусна ако желаете. Аз лично съм поканена само от една ПК и там подробно дискутирахме проекта.

            Защо бързаме – защото, както казах по тази програма се подават документи и се договорира постоянно. Крайния срок е догодина, но може вече да няма пари. Не може ОбС да вземе решение накрая, не започва процедура по теглене на дълг, това ще стане в последствие. Упълномощавате кмета да предприеме определени действия, за което да внесе предложение в ОбС. С това решение Вие възлагате на кмета да търси финансови източници и да Ви информира за това.

            Що се отнася до това, че ще подарим активи на държавата – знаете, че има В и К асоциации, разговорите продължават. Това е държавна политика и тя не е от днес. Бъдещият оператор вероятно също ще поеме част от средствата, но това не може да се реши и определи днес. В и К дружеството изключително много ни помага по този проект. Бъдещите решения относно финансирането предстоят.

            Стефанов – Не разбрах какво ще плащат гражданите на Ямбол.

            Данкинова – Анализа показва до 30% увеличение в следващите 20 години. Цената на водата днес е за всички общини, които обслужва В и К Ямбол. Какво по-точно ще се промени, можете да видите този финансово – икономически анализ. Няма да плащаме 11 милиона и половина, казах Ви няколко пъти, че това търпи промени. Цената на водата ще се увеличи и без това. По-добре да имат канализация и да плащат, отколкото да плащат за санкции за това, че нямаме ПСОВ.

            Желев – Споделям притесненията и мненията на колегите. Разбира се, че е най-добре да ни направят всичко без ние да плащаме, но изграждането на тази ПСОВ е в резултат на работата на няколко мандата. Задавали ли сте си въпроса защо техническата помощ тече от 2004г. до декември миналата година? ОА в определено време не погледна достатъчно сериозно на тази техническа помощ и добре, че В и К, г-н Георгиев предостави някаква информация за работа на консултантите. Това е изключително сериозен въпрос. Нашите водни съоръжения не са много, но всички се притесняват от цената на водата. Имаме 60 – 70% загуби от старите водопроводи и т.н. Инвестициите в този сектор са изключително необходими. Необходимо е да се приеме това решение, може да се провери какво е участието на другите общини. Ще Ви дам пример в това отношение – през 2002г. няколко общини взеха решение за изграждане на ЗПТБО, така пак в края на мандата се решиха нещата и следващия мандат не се продължи. Казвам това, защото и сега може да се случи така.

            Хаджигеоргиева – Днес разглеждаме много важен въпрос. Историята започва още от 2000г. с пари на министерството. Днес мислим за поречието на река Тунджа. Европа иска чиста околна среда, затова дава тези пари. Ние имаме притеснения, че нещата са неясни. Днес разбирам, че не става въпрос за питейната вода. Ние приключваме ли търсенето на пари за питейна вода? Аз лично подкрепям този проект, въпреки, че не съм наясно с техническата част. Разбрах, че има някакви проекти в работна фаза. Винаги в такива проекти се включва и индустриалната зона, изчисляват се ТИД. На времето зарихме колектор пет, възстанови се земята на собствениците, а сега правим нов, отчуждаваме, плащаме земи. Аз приемам предложението, но без да се определя процента на участие, защото може да се търси допълнителна държавна помощ. Този въпрос се обсъжда в НСОРБ. Имам една препоръка към ръководството на ОЯ – да ни запознават и с техническата част, ние сме грамотни в това отношение. Защото ще се наложи да се изграждат нови колектори, някои от съществуващите са задръстени, например колектор десет, който в едната си част не функционира. В целия проект 30 милиона са СМР, а всички други неща надуват до 50 милиона, това за мен не е нормално. Проектантите да огледат и съществуващите колектори, защото после ще е късно.

            Симеонова – Малко са общинските съвети, които имат ръководители на финансиращ орган в състава си, дори двама. За кандидатстване по ОП е необходимо общината да има стратегия, затова е необходимо да се знае как ще се развива общинския бюджет. Малко са и проектите, които дават такава яснота за това. Държавното участие се обсъжда всяка година с обсъждането на бюджета. Вече се работи в комисията за следващия бюджет да се завишат тези средства. Ще се знае окончателно в края на октомври. Общата насока е да се увеличи държавното финансиране. Затова всичко днес е индикативно, тепърва се развиват различни възможности. Информацията в момента е с много неизвестни и не може точно да Ви се отговори. Другото е, че проекта ще се изпълнява по жълт ФИДИК. Това е европейски договор и не подлежи на промяна, там са написани надзорните стойности и т.н. От там нататък през тия 36 месеца всичко е в течение на работата. Има възможност за захранване на фирми в Ямбол, които да изпълняват първостепенни дейности. Министерството не е финансирало тези неща, както казва г-жа Хаджигеоргиева, а Националния еко - фонд, на който е правоприемник ПУДООС. Относно сторите колектори, всичко това е подадено като информация на консултантите и е взето предвид. Когато ОП подпише договор за финансиране на община Х и в проекта има допълнителни дейности, които не са обект на финансирането от ОП, те се дофинансират от ПУДООС. Механизма е много сложен, има много финансиращи институции  и не можем днес да уточним абсолютно всичко. Г-жа Данкинова беше изключително мека като Ви обясни, че 20.02. е много късно. По тази програма се работи на принципа пръв дошъл, пръв получил. От една обща сума се вади, вади и накрая ще има един списък на одобрените проекти, но не финансирани поради липса на средства. Аз не искам Ямбол да е в този списък. За чистата вода, който въпрос повдигна г-жа Хаджигеоргиева, вече е много трудно да се намерят пари от някъде. Сега могат да кандидатстват селските райони, но община Ямбол не влиза в тази категория и не може да участва по тези програми. Парите за чиста вода много намаляха.

            Банков – репл. – Как виждате нещата, като вземем решение, кога  може да започне най-рано изпълнението на проекта?

            Канев – репл. – Какво е отношението по този заем, който ние искаме сега да сключим? Даваме една рамка на тия пари, но се притесняваме, че може някъде да се отклонят. Това за финансирането трябва да отпадне, да дадем само пълномощия на кмета.

            Симеонова – дупл. – Ако приемем теоретично, че сега приемем решението и в понеделник се входира, срока за оценка е два месеца, 14 дни е срока за отстраняване на нарушения и т.н., приемаме, че шест месеца ще минат. В такъв случай в края на годината ще има резултат. Започват процедури по определяне на изпълнители по жълт ФИДИК. Всички процедури в България се обжалват, следователно отиват още 10-12 месеца и това означава, че края на 2012г. ОЯ ще бъде пред договори с изпълнители. Тогава вече ще се говори за точна сума, ще изчезнат от всякъде тези думички „индикативна”, защото са отворени всички оферти. Дали нашето участие ще 8 884 513 точка стотинки или друго. Тогава ще трябва да се вземе решение от ОбС за поемане на дълг. На г-н Канев – ФЛАГ обмислят поемането на половината от лихвата от държавата, ПУДООС дава безлихвени кредити и др., смятам, че стойността ще намалее 15-20%, съгласно 48-те процедури, които съм наблюдавала. ОбС ще реши откъде ще иска финансиране, това ще бъде следващия ОбС.

            Зафиров – Много хубави думички се изказаха от тази трибуна, индуктивна ли друга ли не разбрах, но за едно съм сигурен, че гражданите на Ямбол нищо не разбраха. Пропуска се един много важен въпрос, сумата от 11 милиона стана девет милиона, обаче забравиха ДДС-то. Никъде не е отбелязано. ДДС–то остава за Ваша сметка, драги ми съграждани. Всяко едно домакинство ще трябва да плати по 300 лева от собствения си бюджет. Не трябва този важен въпрос да се претупва на една такава извънредна сесия, защото някой трябва да си вземе едни пари предизборно. Едни сложни имена се пишат тука, даже не мога да ги прочета. Тихичко Ви говорят тука днеска, че процента намалява, но в същото време няма в предложението ДДС, 20%, те ще ни ги върнат. Аз съм за канализация на Каргона, за ПСОВ, но после гражданите на Ямбол ще плащат по скъпо. Става въпрос за едни парички, за наливане на пари в едно държавно предприятие. Когато го набутват на гражданите на Ямбол те се смеят, обаче на Ваш гръб. Съгласен съм, че трябва да има канализация в Каргона, но всичко трябва да е прозрачно. Не се казва дали ще се използва метана от пречиствателната станция, така е в Стара Загора, но тук се иска да се вземат едни парички. Няма време до края на мандата. Те, ако знаят, че пак ще са тука няма да бързат така. Г-н Дянков каза да се оптимизира администрацията, няма пари, не тука де се бърза. Много се надявам на председателя на ОбС да направи една сесия само за тази точка. Да се проведе едно широко обществено обсъждане, да се огледа всичко подробно.

            Стефанов – Обявявам 10 минути почивка. (11.15часа)

            След почивката кворум 34 съветника в 11.40 часа.

            Мандаджиев – репл. – Г-н Зафиров, може би не напразно използвахте думата индуктивен, инженерите знаят какво е това индукция – подпомагане. Правилната дума е индикативен, т. е. насочващ вниманието. Първо бяха 11 милиона, станаха девет. Една колежка тук спомена много точна цифра и това ме навежда на мисълта, че има подготвен някакъв договор, които ще бъде подписан след нашето решение. Аз действително сметнах, че тия 11 милиона ще струват 150 лева на човек в нашето общество. Защо в решението не е написано направо ПУДООС, защото натам клонят везните. В решението направо се упълномощава кмета да тегли заем.

            Симеонова – репл. – Ритате на територия, която не е Ваша. Не може да ритате селската топка в А група. Милион и двеста хиляди лева си прибра консорциума и представи документите, които са необходими. Защо сме говорели тихичко днес, г-н Зафиров, аз еволюирам за разлика от Вас. Това, че Вие искате да се правите на луд от трибуната, аз няма да слизам на Вашето ниво повече. Пак говорите за едни пари, че ще вземат, което не може да се случи до края на 2012г. На какъв език да Ви го обясня, мога на четири, Вие на кой искате? Аз не мога да разбера колко глупав трябва да е един човек, да не иска да разбира какво му се говори в прав текст, със съобщителни изречения!

            Зафиров – дупл. – Еволюирала г-ца Симеонова, ами така се еволюира на жълтите павета. 1200 хил. лева са си прибрали консорциума, разбрахте ли, уважаеми съграждани? Г-жа Н. Данкинова сигурно ще каже, че много ще направи за Ямбол с този проект, но само товарим съгражданите си с допълнителни суми за плащане. С 8% ги натоварихме 2010г. заради това, че дадохме 4-5 милиона за един държавен водопровод. Сега отново ще ги натоварим с още 30%. Искам, правя предложение т.2 от проекта за решение да изчезне, тези 16% също да ги няма. Ние, общинския съвет ще ги определим тия проценти. Ние за това сме тука, уважаеми съграждани, да защитаваме Вашите интереси.

            Данкинова – Да върнем дебата в конструктивния му тон. Не става въпрос за уточнен размер на кредит, затова са записани всички финансови източници, финансиращи институции. След проведените дебати правя промяна в проекта за решение – т.2. Дава съгласие за осигуряване на общински дял в общата стойност на проекта, определен в окончателния АРП по проекта с индикативна стойност в размер на 16.18% от общата стойност на проекта. Това съгласие включва и средствата необходими в случай на забавяне възстановяването на средствата от УО на ОПОС, както  и оборотните средства необходими за разплащане с изпълнителите по проекта в рамките на определената  стойност на проекта.

            Канев – Ще ни свърши работа добрия тон и добрия диалог. Голяма част от вас имат съмнения, но трябва да се съгласите, че това е много важен проект. Технико – икономическия доклад трябва да има варианти по принцип, можеше да се гледа на ОЕСУТ и да се избере. Ние имаме местни специалисти, които са по-добре запознати с нещата в ОЯ. Другото, което очаквах е някой да стане и да поясни нещо технически. Ние се нуждаем от много повече информация. Г-жа Данкинова коригира предложението си в резултат на нашите изказвания. Ние се съмняваме във Вас и това е изключително от Вас постигнато отношение. Останах с впечатление, че проектантите копират проекта от времето на Хаджигеоргиева. Специалистите трябва да бъдат изключително убедителни, за да убедят нас и гражданите.

            Желев – репл. – Решението за т. нар. заем ще го вземе следващия общински съвет. С това решение само стартираме една процедура. За прословутата техническа помощ ОЯ не е страна по договора, само предоставя информация за изработване на проекта.

            Зафиров – пр. ГС – Благодаря на Н. Данкинова, че не е твърдоглава като нашия кмет, а си коригира предложението като се съобрази с предложението ми. Разликата е голяма между 16.18% и 15.83%. Това ще се отрази на нашите съграждани. Не напразно съм казал индуктивно – защото не ги пипат, индуктивно минават милионите край тях. Вижте как се променят нещата, 11 милиона станаха 9 милиона и т.н. Разбира се, че трябва да има канализация Каргона, ама как може едни консултанти да ни определят цените, твърдят, че Ямбол бил богат град. Ние сме на дъното при Вашето управление. Дами и господа, съграждани, днес ние сме свидетели как едно предложение се промени в резултат на нашата работа за Вас.

            Банков – Някои неща станаха ясни. Първо, че ОА няма информация какво е използвано по техническата помощ, което е недопустимо, защото ако не бяха стигнали парите щяхме да платим от нашия джоб. Кмета и екипа му имат голяма двойка по този въпрос. Другото важно е, както разясни г-ца Симеонова, ако в понеделник подадем документите до два месеца кмета ще подпише договор. Нека стане така, съгласен съм, поне нещо да се направи за Ямбол. Най-важното за гражданите и то за каргонлиите е, че началото може да е до края на годината, но договор с изпълнител може да се подпише следващата година и с 36 месеца изпълнение лентичката ще бъде рязана 2015г., т. е. по-следващия кмет ще реже лентичката. Насажда се заблудата, че утре ще имат канализация каргонлии. Проблема е друг, индикативното самоучастие, доволен съм, че се махна, защото ни задължаваше, но стигаме до разпределението на средствата – табл. 4.16 от предложението. По програма 80% може да се поеме от ЕС, останалите 20% се разпределят между държавата и общината. Може да се направи един анализ и да се направи нещо поносимо за бюджета на ОЯ, поносимо за гражданите на Ямбол. Например 78% ЕС, 17% държавата и 5% ОЯ – 4 244 хил. лв. Моето предложение е следното – приемам промяната на Н. Данкинова и правя промяна, до 5% да се запише в т.2 и т.3. За мен т.4 и т.5 са безмислени, но имам нова т.6, за една прозрачност и гласност мисля, че трябва да приемем предложението на кмета за местен референдум – във връзка с чл.21, ал.1, т.20 от ЗМСМА, чл.26, ал.1 и чл.27, ал.1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл.17, ал.2 от Закона за общинския дълг Решението за окончателния размер на общинския дял в общата стойност на проекта, както и начина на неговото осигуряване да бъде определен след провеждане на местен референдум. Такава точка ще Ви предложа и по другите въпроси, които касаят поемане на дълг.

            Желев – репл. – Принципно имам възражения за петте процента. Ако не ни одобрят при тия параметри? Разбирам, че трябва да намалим общинското участие, но не е ли по-добре една група от общински съветници, например г-н Банков, да участва в разговорите по този проект? Против този праг съм. Колеги, какво означава да правим референдум в този момент – колко ще струва, кога ще се проведе? Категорично съм против.

            Симеонова – репл. – Според мен този праг от пет процента ще бъде пагубен за проекта. Виждала съм доста проекти и съм сигурна в това. Относно това увеличение на водата г-н Мандаджиев, няма безплатен обяд. Тия 30% са за 20 години. Нека са дори 1500 лева за този дълъг период. Когато се строи нещо важно плащат гражданите и на община Ямбол, и на община Тунджа, така е. Знам цените, защото ръководеното от мен предприятие в момента финансира множество такива проекти и знам горе – долу цените за строителните работи. Нещата, които искате да говорите са за други зали и други хора решават.

            Банков – дупл. – Г-це Симеонова, за другите зали първо тука го гледахме. Г-н Желев, като сложим 5%, после като го върнат пак ще решаваме. Имаме достатъчно време, процедурата ще върви. Ако искате да го решим въпроса дайте да приемем в този вид, но дайте да тръгнем. Относно референдума, кмета ни даде тази идея. Нека си решат хората какво искат. Не е сега момента, а после ще обясняваме на хората.

            Мандаджиев – Чудя се защо председателя не казва някои неща. Преди сесията г-ца Симеонова му каза да си озапти псетата и тя тогава нямало да говори. Г-це Симеонова, за втори път си позволявате да ме заплашвате, че ще попадна между шамарите, поне уточнете между кои шамари, иначе към Вас трябва да си отправям исканията. Какво съм сметнал, тези 150 лв. са само за 11-те милиона, а се натрупват в годините над 24 милиона. Смятам, че съм добър инженер и мога да смятам. Не знам и защо засягате моето родословие. Макар, че не съм от село, моите родители са от селищата около Ямбол и съм горд с тях, защото са ме отгледали и съм стигнал до това ниво, въпреки, че те са от работническата класа на Ямбол.

            Симеонова – репл. - Г-н Мандаджиев, какво става в кулоарите и за това, че искате да клюкарите, занапред, ако ще влизате в кампания, на това му викаме влизане между шамарите.  Защото тия към които сте се прикрепили и Ви лъжат за разни неща ги бихме няколко пъти на изборите. Сумите Ви са грешни и ако има референдум ще изляза срещу вас в телевизионно предаване и там ще видите, че не можете да смятате, не можете да обяснявате на хората, не можете да ги манипулирате, защото нямате интелекта за тая работа.

            Зафиров – репл. - Г-н Мандаджиев, абсолютно не съм съгласен с Вашето изказване, сумите са много по-големи. Не можах да разбера кой кого е бил на изборите, но ако не съм бил ясен в моето изказване в началото Ви казах, че когато партийните интереси стоят над интересите  на гражданите, този град нищо добро не го чака. Тогава ще се върнем към думите на кмета, че Ямбол не е отлепил от дъното. Г-н Мандаджиев, няма безплатен обяд, казаха Ви, но гражданите на Ямбол трябва да знаят, че това ще е най-скъпия им обяд. Това е най-грандиозно скъпия им обяд. Аз се радвам, че знаят хората цените на един изкоп в този ОбС. Не можаха ли да дадат акъл на кмета да не се мотае сега по съдилища. Как един водопровод от два милиона стана четири милиона и половина? Този консултант, с туй красиво име, нямаше смисъл да му даваме 1200 хиляди. Бързат обаче, бързат хората да плащат. Гражданите на Ямбол не са длъжни да плащат комисионите на някои политически субекти. Министъра каза да се оптимизират администрациите. Очаквам кмета скоро да вкара нова структура. Общинските служители ги чака уволнение, за какви пари става въпрос.

            Майсторов – От проведените дебати никой не се обяви против т.1 от проекторешенията. По останалите точки си дадохте предложенията. С тия пет процента е добър коз на този който преговаря. Много неща се изговориха, смятам, че всичко е ясно. Предлагам да прекратим дебатите.

            Стефанов – Аз съм си заявил изказването. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 26                         против – няма                       въздържали се – 2

Приема се.

            Данкинова – Не е вярно, че не сме се интересували по техническата помощ, напротив, много сме се интересували и затова постигнахме разширението на проекта. Не знаем плащанията, защото не сме страна по договора. Ако запишете този праг до 5% няма да ни одобрят. В момента има пет общини, които са изчислили различен коефициент от този по методиката, възприета от ЕС и са в процедура. Можем да приемем този праг, а след това ще стане ясно. Ако решението за референдум се включи в тези решения също няма да тръгне проекта. Освен това не разбрах какъв ще е въпроса за този референдум, защото трябва да е много точно формулиран.

            Стефанов – Вече гласувахме индикативно решение за водопровода, само че там беше инженеринг, знаете резултата, два милиона злоупотреби, разглежда се в съда. След това гласувахме за циганските улици, временен безлихвен заем от бюджета докато дойдат европейските пари. Те така и не дойдоха, платихме си като попчета. После ни предложиха да гласуваме едни пари за много чист град, един милион за метене, каквото остане ще остане преходен остатък и ще се ползват пак за това, пак клъвнахме. Само че дойде една „наша” фирмичка и си прибра 600 хиляди в джобчето. Продължават да ни мотаят и сега. Затова напълно подкрепям предложението за референдум, то си беше и на кмета. Нека гражданите да кажат искат ли да имат ПСОВ на тази цена. Нека гражданите да кажат поносима ли е тази цена.  И аз искам да карам самолет, но карам кола. Настоявам точката за референдум да остане.

            Зафиров – репл. – Бяхте абсолютно неточен за резултата, пет години ефективна присъда и лишаване от възможността да упражнява длъжността кмет. Свидетели сме как днес от 16.18% станаха 15.83%. ОА коригира предложението след настояването на общинския съвет. Това е в интерес на гражданите, това е пряката демокрация.

            Банков – репл. – Приемам да остане индикативната стойност 5%, както предложи г-жа Данкинова, окончателния размер се определя допълнително. Точката за дълга естествено остава.

            Данкинова – Моля, да се отбележи, че препис - извлечението  за управляващия орган ще се издаде без последната точка.

            Банков – Да, така ще се стане.

            Стефанов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков по т.2 от проекторешенията с 5% - Дава съгласие за осигуряване на общински дял в общата стойност на проекта, определен в окончателния АРП по проекта с индикативна стойност в размер на 5 % от общата стойност на проекта. Това съгласие включва и средствата необходими в случай на забавяне възстановяването на средствата от УО на ОПОС, както и оборотните средства необходими за разплащане с изпълнителите по проекта в рамките на определената  стойност на проекта.

Гласували      за – 25                         против – 5                             въздържали се – 5

Приема се.

            Стефанов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков по т.3 от проекторешенията с допълване индикативна стойност 5% - (уточняват текста на гласуването – Данкинова, Банков, Стефанов) Упълномощава кмета на община Ямбол да предприеме действия за осигуряване на необходимите средства за собственото участие с индикативна стойност в размер на 5%, както и оборотните средства за периода на изпълнение на проекта чрез заем от Централен бюджет, банка или друга финансова институция, за което да внесе предложение в Общински съвет.

Гласували      за – 17                         против – 13                           въздържали се – 4

Не се приема.

            Стефанов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков за нова т.6 към проекторешенията – Окончателния размер на общинския дял в общата стойност на проекта, както и начина на неговото осигуряване да бъде определен след провеждане на местен референдум.

Гласували      за – 20                         против – 7                             въздържали се – 5

Приема се.

            Банков – Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя с промените.

            Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 17                         против – 16                           въздържали се – 2

Не се приема.

            Желев – отр. вот – Гласувах против референдума, касае проекта и има възможност да го спре. Сигурни ли сте, че ще съберете половината от избирателите? Само харчене на пари ще се получи.

            Миланов – отр. вот – Гласувах против, защото не й е мястото на тая т.6 в т.1 от проекта за дневен ред днес. Според мен предложението за референдум трябва да влезе като отделна точка, с въпрос, финансиране и всичко, което се изисква по закон.

            Стефанов – Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 35                         против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Стефанов – Точка 2 е гласувана, подлагам на гласуване т.3 от проекторешенията на вносителя с промяната на вносителя.

Гласували      за – 29                         против – 1                             въздържали се – 3

Приема се.

            Стефанов – Подлагам на гласуване т.4 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 34                         против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

            Стефанов – Подлагам на гласуване т.5 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 32                         против – 1                             въздържали се – 2

Приема се.

            Зафиров – отр. вот – По т.3 гласувах против, защото и преди упълномощихме кмета и знаете какво стана. БСП и ГЕРБ се прегърнаха

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  Покана от УО на ОПОС изх. № 08-00-3085/30.06.2010г.:

 

1.      Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по проект “Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол” по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10000 екв. ж.”, BG 161PO005/10/1.10/03/16.

2.      Дава съгласие за осигуряване на общински дял в общата стойност на проекта, определен в окончателния АРП по проекта с индикативна стойност в размер на 5 % от общата стойност на проекта. Това съгласие включва и средствата необходими в случай на забавяне възстановяването на средствата от УО на ОПОС, както и оборотните средства необходими за разплащане с изпълнителите по проекта в рамките на определената  стойност на проекта.

3.      Упълномощава кмета на община Ямбол да предприеме действия за осигуряване на необходимите средства за собственото участие, както и оборотните средства за периода на изпълнение на проекта чрез заем от Централен бюджет, банка или друга финансова институция, за което да внесе предложение в Общински съвет.

4.      Придобитите активи по този проект, стават собственост на община Ямбол и се управляват в съответствие с разпоредбите на Закона за водите.

5.      Възлага на кмета на община Ямбол да извърши всички необходими действия при подготовка на документацията за кандидатстване и я внесе в УО на ОПОС .

6.      Във връзка с чл.21, ал.1, т.20 от ЗМСМА, чл.26, ал.1 и чл.27, ал.1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл.17, ал.2 от Закона за общинския дълг Решението за окончателния размер на общинския дял в общата стойност на проекта, както и начина на неговото осигуряване да бъде определен след провеждане на местен референдум.

            Стефанов – Обявявам обедна почивка един час, 13.20 часа.

След почивката в 14.35 часа кворум 26 съветника.

           

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ "за озеленяване", кв. 157 по плана на град Ямбол, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Данкинова – Нямам допълнения свързани с тази точка. Тя е свързана с обекта пречиствателна станция и точно тази част от преработката ПУП се наложи във връзка с това, което обясних преди малко, а именно включването на индустриалната зона в общия проект за воден цикъл на община Ямбол. Ако имате някакви въпроси съм готова да отговоря.

Стефанов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26            против – няма                                  въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот?

Миланов – Аз съм „за”.

Бъчваров – Аз съм „за”.

Стефанова – Аз съм „за”.

Приема се.

            Стефанов – Правя процедура за прегласуване на точката.

Гласували      за – 25            против – няма                                  въздържали се – няма

Приема се.

Стефанов – Подлагам на прегласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26            против – няма                                  въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот?

Банова – Аз съм „за”.

Ганев – Аз съм „за”.

Табакова – Аз съм „за”.

Приема се.

Стефанов – Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30            против – няма                                  въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 62а, ал. 2 и ал. 3, т. 2 от ЗУТ,  протокол от обществено обсъждане от 11.05.2011г., Общински съвет – Ямбол разрешава промяната на предназначението на част от УПИ - „за озеленяване”, кв. 157 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона за изграждане на елементи на техническата инфраструктура. 

            2. На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 134, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията, становище на главния архитект № 22/10.06.2011г., протокол № 7/12.05.2011г. на ОЕСУТ, Общински съвет – Ямбол допуска изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПР3/ на урегулиран поземлен имот - „за озеленяване”, кв. 157 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І "комплексно жилищно строителство", кв. 130 по плана на град Ямбол, кв. "Каргон".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Стефанов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29            против – няма                                  въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.                 

     

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8  и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 134, ал. 1, т. 2  от Закона за устройство на територията, становище на главния архитект № 15/19.04.2011г., протокол № 5/07.04.2011г. на ОЕСУТ,  Общински съвет – Ямбол допуска изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПР3/ на урегулиран поземлен имот І „комплексно-жилищно строителство”, кв. 130  по плана на град Ямбол – кв.”Каргон”

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І - "за гаражи и озеленяване", кв. 139 по плана на град Ямбол, кв. "Каргон".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Стефанов – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Зафиров - Обръщам се специално към гражданите на Ямбол. Искам да видят, когато става въпрос за стойностни предложения общинските съветници как гласуват за тях. В момента гласуваме за канализацията в кв. „Каргона”. Целия ОбС гласува за канализацията в кв. „Каргона” и няма да се учудя след тази сесия, ако излезе някой от ОА и направи отново манипулацията, че ОбС е бил против.

Стефанов -  Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28            против – няма                                  въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

Стефанов -  Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27            против – няма                                  въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот?

Зафиров – Аз съм „за”.

Мандаджиев – Аз съм „за”.

Киров – Аз съм „за”.

Юсеинов – Аз съм „за”.

Приема се.

          

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.            На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 62а, ал. 2 и ал. 3 т. 2 от ЗУТ,  протокол от обществено обсъждане от 11.05.2011г., Общински съвет – Ямбол разрешава промяната на предназначението на част от урегулиран поземлен имот І – „ за гаражи и озеленяване”, кв. 139 по плана на град Ямбол – кв.”Каргон” за изграждане на елементи на техническата инфраструктура

2.            На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 134, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията, становище на главния архитект № 20/20.05.2011г., протокол № 7/12.05.2011г. на ОЕСУТ, Общински съвет – Ямбол допуска изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПР3/ на урегулиран поземлен имот І – „ за гаражи и озеленяване”, кв. 139 по плана на град Ямбол – кв.”Каргон”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно даване съгласие за придобиване от Община Ямбол право на преминаване и прокарване на ел. кабелно отклонение и обслужващ път през имоти, собственост на "Напоителни системи" ЕАД, София за нуждите на ГПСОВ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Стефанов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30            против – няма                                  въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Стефанов -  Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30            против – няма                                  въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.31, ал.2 от НРПУРОИ дава съгласие община Ямбол да придобие възмездно следните ограничени вещни права:

1. право на преминаване и прокарване на ел. кабелно отклонение през поземлен имот с идентификатор 87374.34.957, с площ 525кв. м. с адрес м. „Табите” по КК на гр. Ямбол, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на „Напоителни системи” ЕАД, София за сумата от 635 лв. /шестотин тридесет и пет лв./, без начислен ДДС.

 2. право на преминаване и прокарване на обслужващ път с дъждопреливник – отклонение през път ІІ-53 от държавната пътна мрежа за транспортен достъп до ПСОВ, през поземлен имот с идентификатор 87374.35.233, с адрес м. „Манаф чаир”, собственост на „Напоителни системи” ЕАД, София за сумата от 1306,00 лв. /хиляда триста и шест лв./, без начислен ДДС.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно обявяване на имот ЧОС за ПОС в м. Манаф чаир за ПСОВ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Стефанов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32            против – няма                                  въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

                       

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6 ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 19, ал. 1, т. 4, буква „б” от Закона за водите, обявява имот – частна общинска собственост с идентификатор 87374.35.981 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”, с площ 47 918.00 кв.м., за имот – публична общинска собственост.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно придобиване право на собственост от Община Ямбол върху част от ПИ, находящ се в регулацията на град Ямбол, ж. к. "Възраждане", за изграждане на ул. "Охрид".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Стефанов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27            против – няма                                  въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

                       

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.34, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.31, ал.2 от НРПУРОИ дава съгласие община Ямбол да придобие право на собственост чрез сключване на договор за покупко-продажба от Кмета на община Ямбол върху: 46 м2 от имот с идентификатор 87374.552.42 по КК на гр. Ямбол, целия с площ 729,21 м2, с начин на трайно ползване – за ниско застрояване /до 10м/, при граници на целия имот: 87374.552.59 и 87374.552.39, съставляващи реално площта под предвидената за изграждане ул. „Охрид”, съгласно регулационния план на гр. Ямбол, приет със Заповед №І-А-797/17.08.1989г. Определя пазарна цена на имота в размер на  1207,50 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно поемане на общински дълг с цел покриване временен недостиг на средства на Община Ямбол по проектно предложение "Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Данкинова – Това предложение е отдавна входирано, то претърпя няколко промени, които се налагаха, както актуализацията на общата стойност на проекта в резултат на проведените тръжни процедури, така и от променените условия на финансиращата институция пред, която кандидатстваме и искаме вашето съгласие за осигуряване на тези оборотни средства с цел успешно изпълнение на проекта. Готова съм да отговоря на всички въпроси, ако има такива.

Канев – Мисля, че тази точка влиза вече няколко пъти в ОбС и това вероятно няма да е последния път, в който тя ще се разглежда. Като направя една хронология, че ние започнахме от 2 млн. лв., минахме през 1 500 000 лв., сега кмета иска 1 млн. лв. За това строителство. Поред мен заем за този обект изобщо не е необходим. Ако разгледате тръжните документации, там е записано, че фирмата изпълнител трябва да има налични 700 000 лв. Отделно общината участва със съфинансиране в размер до колкото си спомням 200 000 лв. Отделно по програмата струва ми се, че последните проценти, които тя даваше бяха 30% авансово плащане. Много ви моля да ме коригирате, ако съм неточен по тези цифри. Като имаме предвид, че целия проект е 2 500 000 лв., така посочените цифри, ако ги съберете правят някъде към 2 500 000 лв. В тръжните условия освен това се дава възможност всички строително монтажни работи да се актуват и да се разплащат в един много къс период от време. Ако вървим по логиката, че трябва да щадим средствата, които ние плащаме за лихви, защото това не са безлихвени заеми с лекота можем да отговорим на вносителя, че кредит не е необходим специално за този проект. И посочвайки тези цифри не претендирам да съм прав навсякъде, но по памет цитирам. Обръщам ви внимание да направите една такава съвсем коректна сметка. И като имате в предвид, че за тези обекти участват обикновено големи фирми, които имат доста значим собствен ресурс за изпълнение. И дори да го пренебрегнем този ресурс самите тръжни условия, ако съберете сумата ще видите, че тя е някъде към 2 500 000 лв. Ако те не могат да започнат един такъв обект с 2 500 000 лв. и ние им даваме допълнително още 1 млн. лв., значи тук в най-лошия случай даваме цената на целия проект. За това аз предлагам това искане на г-н кмета да не го уважим, защото не намирам никакъв смисъл в гласуване на този заем и ангажиментите на нашите съграждани.

Миланов – репл. – Репликирам г-н Канев относно две неща. Първо, тази точка никога не е гледана досега в ОбС – Ямбол г-н Канев, с което Вие започнахте Вашето изказване. Второ, след няколко цифри споменати може би, мисля, че, евентуално, май са толкова парите. Вие подхождате на базата на съждения, които може би са верни, може би не. Как успяхте да направите на базата съждения, в които не сте убеден, толкова конкретно предложение не можах да разбера, в което няма и аргументи, защото аргументите са нещо много ясно и точно. Вие не сте сигурни във вашите аргументи, няма логика във Вашето изказване.

Симеонова – репл. – Г-н Канев, на всички ни е ясно, че, когато проекта започне за доброто на града и на гражданите е да не се прекъсва изпълнението, докато се чака верифициране на разходите те да бъдат възстановени от съответния управляващ орган в министерството, за да се връщат в общината, общината да ги дава на изпълнителя. Този ресурс от милион, който иска общината да се добави към средствата, които е заложила в договора да са налични по сметка на фирмата да имат, всъщност общината е изискала да има насреща кредитна линия. Отделно тези оборотни средства, които трябва да има общината на разположение, доколкото аз познавам механизма, което ме навежда на мисълта, че Вие не сте го чели, аз може би малко по-повърхностно, но си направих труда. Когато от ФЛАГ се иска сума в размер до, не някаква крайна абсолютна стойност се олихвяват и се ползват само действително изтеглените суми. Което означава, че по време на проекта, ако за оборот ни трябват 300 000 лв., а не 1 млн. лв. ще се олихвят само тези 300 000 лв., които са изтеглени. Останалата част не е използваната не носи с нас никакъв допълнителен товар. Така че, това се прави по изискване на управляващите органи, които са преценили, че да не се спира проекта, з да не се изчакват верифицирания на тези плащания, които понякога, там са живи хора, бюрократи са, признавам го. Искат всеки подпис, всеки печат, всяка дата, проверяват по хиляда пъти едно и също нещо и въпреки, че има методика, че верифицирането трябва да трае не повече от 30 дни, има верифицирания и по 45 и 60 дни. Това би спряло проекта. Аз лично се ядосвам, когато видя разкопани улици, стоящи строителни машини просто, защото едни бюрократи не са си свършили работата. Тази оборотна стойност гарантира, че поне през този период, при който оборотните стойности са гарантирани от възложителя може да се забави верифицирането в управляващия орган и когато се върнат парите да се разплати общината с ФЛАГ. Така че, съжденията Ви наполовина са верни, че фирмата може да поеме ресурс, но и възложителя има задължение да има оборотни средства.

Канев – дупл. – Г-н Миланов, навремето чух един виц, който ми направи много голямо впечатление. – “Запитали радио „Ереван” по какво си приличат студента и кучето. Радиото отговорило “при известни обстоятелства и двете същества гледат жално, като че ли искат да кажат нещо”. това, което ти искаше да кажеш пък едва ли и някой му е станало нещо ясно. Ние говорим достатъчно добре с цифри. Не знам ти какво си завършил и какво работиш, обаче това, което ми стана ясно, че абсолютно нищо не разбираш. Не е достатъчно да си служиш с езика само, трябва да имаш и някакви разбирания. Благодаря за информацията г-це Симеонова, аз тези неща ги разбирам съвсем добронамерено. Но все пак един такъв проект има няколко въпросителни и ви предлагам да се замислите върху тях. Как ще опазваме за в бъдеще всичко това, което ще изпълни този проект? Това е един доста сериозен въпрос за мен като имам в предвид, че една част от този проект се развива в най-опасната зона в гр. Ямбол, там където има дърводобив непрекъснато и т.н. И това е най-важно, ние трябва основно да считаме, че европейските пари са и наши пари. И в този смисъл това, което правим трябва добре да го съхраняваме, за да може то да служи и на следващите. Самото използване на средствата е може би половината от свършената ни работа. Много важно е за нас тези обекти да бъдат реализирани и в това отношение аз мисля, че тук нямаме различия. Но допускайки странични мнения и идеи, за да имат полза все пак съгражданите от всичко това, за което става въпрос. Аз обичам да говоря по това, което изключително добре познавам. Но това, което ви предлагам, това е в този проект да бъдат залегнали първо, гаранциите, че тези дръвчета ще пораснат. Това е срока, за който действа проекта, това е гаранционния срок. Той не трябва да бъде една година, защото след една година те могат да изсъхнат или пък да ги няма по някакви други причини, които преди малко казах. Ето Илия може да ви помогне във втората тема, той е в една близост. Аз не вярвам самия той да се възползва от някакъв вид гола сеч и т.н. Разберете всичко това касае така наречената устойчивост на проекта е не по-малко важно нещо за нас. И ние имаме тук 10, 15 души в така наречената организация СПООР, която общо взето я използваме като сиви гълъби да разнасят някакви пощи и т.н. Хубаво е да се замислим в този район, който е изключително критичен…

Стефанов – Г-н Канев, мисля, че това е някаква дуплика, изказването след това.  

Зафиров – Аз се радвам, че поне тук това предложение го е подписал кмета Г. Славов, защото предните бяха подписани от зам.-кметовете. Първия ми въпрос е г-жа Данкинова, какво наложи намаляване на размера на дълга 1 млн. лв.? Тук сте се обосновали по някакъв начин, аз смятам, че не е достатъчно обосновано вашето допълнение. Второ, коя е фирмата, която спечели проекта? Държите я в пълна тайна, ние се мъчим тук една седмица не можем да разберем. Вие само ни казвате, че фирмата е инкогнито, така пише тук / изчита /. Кой е този участник, как се казва? От коя сума по-малко, от колко милиона по-малко? И третия ми въпрос е има ли участие Георги Славов и имал ли е участие някога в тази фирма, която спечели?

Банков – Въпросите ми станаха с един по-малко от това, което каза г–н Зафиров, но аз ще го конкретизирам, общо са 8 въпроса. Първия ми въпрос е по договора с МРРБ, какъв е аванса, който се предвижда да се даде на общината? С това ние ще си направим сметка какъв ресурс ни е необходим. Второ, срока за изпълнение, начало и край на договора? Кога ще го реализираме и кога ще го започнем? Каква е стойността на проекта? В края на краищата тук има различни предложения не можем д разберем колко е стойността? Пък отделно, коя подписка сега се подписах да спасим парка и аз помислих, че ще е от кмета и ГЕРБ, а то било отдолу за дълг да теглим. Ама се разписах, нищо. С големите букви да спасим парка, а със ситните букви написано за дълга. Третия ми въпрос е каква е стойността на проекта? Какво е националното финансиране на проекта? Държавата и общината, като цяло. Има ли договор с изпълнител и кой е изпълнителя? Условията на договора поети от изпълнителя, срок на изпълнение, стойност……9? Има ли поставено…. Условие за достъп на кредитна линия и на каква стойност? Какво е необходимо за реализацията на договора? Т.е. да започне да се изпълнява поръчката, какво пречи, по точно да го кажа. Какво пречи на започване на работата на изпълнението на договора, тъй като има едно описание, че някой пречи? Аз искам да разбера от ваша гледна точка какво печи за изпълнението на договора. И последното е това, което г-н Зафиров каза как става така, че за 6 месеца  дълга от 2 млн. лв. стана на 1 млн. лв.?

Ненчев – Колко ще струва на общината в следващите 5 години з всяка година поддръжката на така нареченото устойчиво развитие на парка и Боровец? И другия ми въпрос е какво ще стане след 5 години, ако се окаже, че не са спазени и ако има проблеми какъв ще бъде ефекта, дали няма да се наложи да връщаме парите по програмата? 

            Стефанов – Въпросите ми са отправени, както към г-жа Данкинова, така и към колегите от ГЕРБ, защото тук виждам хора, които са в ръководството на ПП ГЕРБ. От поне 2 месеца колегите тук ляво стоящите, се явяват по разни пресконференции и едни изявления, че видите ли общинските съветници пречели на реализацията на проекта за парковете. Искам много ясно от тази трибуна, аз лично държа и настоявам да получим извинение за тези приказки, които са изприказвани по наш адрес. Искам да ви покажа с факти и дати. Ето първата докладна записка е от 10.11.2010 г. входирано в ОбС. Тук се иска общински дълг 2 млн. лв. по това време Председателя на ОбС е г-н Миланов. Защо г-н Миланов два месеца не е внесъл това нещо в ОбС, това аз не мога да кажа. Но в негова полза бих казал добре, че не го е внесъл. Защото малко по-късно се вкарва ново искане от кмета, което е от 21 март, където вече не се искат 2 млн. лв., а се искат 1 500 000 лв. съответно тръгваме да си правим разчетите и забелязваме, че  1 500 000 лв. не са ни необходими за реализацията на този проект. Естествено искана е съответната информация от ОА, тази информация не ни се предостави. До ден днешен ние не знаем коя фирма е спечелила търга, не знаем цената, на която е спечелила търга. И стигаме до последното предложение на кмета, което е от 20.06, т.е. само преди 10 дена. Искам колегите от ГЕРБ да кажат какво щеше да стане, ако г-н Миланов го беше внесъл и бяхме гласували 2 млн. лв. Търговете не бяха проведени, нямаше избран изпълнител и т.н. Искам тук да се каже кой е пречил на този проект. Искам да ви кажа още нещо, че абсолютно не му пречи на кмета в момента, в който е изиграл търга да седне със спечелилия изпълнител и да си подпише договора. Аз към днешна дата не знам има ли подписан договор. Вие знаете ли? Продължавам да настоявам да получа извинение от тази трибуна за всички тези приказки. В този период на два пъти се организират подписки от ГЕРБ против лошите общински съветници, които спират проектите. Искам да ви обърна внимание и на още нещо от 20.06 предполагам е запазен само входящия номер, защото аз съм направил резолюция, че е внесено на 24.06, т.е. преди 4 дни е внесено едно ново предложение, в което виждам, че на 06.08.2010 г. управляващия орган е коригирал авансовото плащане от 20% на 30%. Искам да попитам защо близо година това нещо е отлежавало някъде и се внася преди 6 дена? За което отново ние сме обвинени, че бавим нещо и пречим на проектите и т.н. Пак казвам, чакам извинение към всички общински съветници, към които бяха отправени упреци. Искам и обяснение за тази подписка, която е отвън. И вие разбрахте в края на краищата, че се иска 1 млн. лв. По нашите разчети и това, което сме получили като информация искам да ви кажа, че и този 1 млн. лв. абсолютно не е необходим. Понеже близо 900 000 лв. е авансовото плащане по програмата, 700 000 лв. е задължението към участниците в търга да декларират собствено участие с тези 700 000 лв. налични средства...Добре достъп до кредитна линия, това е същата работа. Стават 1 600 000 лв., 200 000 лв. е участието на общината, съфинансирането, станаха 1 800 000 лв. И имаше едни 400 000 лв. държавно съфинансиране. Колко стават, 2 200 000 лв. Колко е стойността на този проект? Аз искам да видя офертата на спечелилия колко е. Да вярно има допълнително някакви разходи за проектиране. Но ние имаме задача да почнем работата. Кое пречеше на кмета да си подпише договора с изпълнителя и да започне да работи при положение, че има налични 2 200 000 лв.? Аз искам отговори на тези въпроси и очаквам извинение за тази подписка, която е отвън.

Симеонова – Г-н Стефанов, по принцип извинения се дължат на хора с чест, достойнство и принципи. Вие и още трима доказахте, че не сте такива. Така че, извинение от мен като политическо лице, представител на ПП ГЕРБ и Председател на група няма да чуете, защото не сте човек с достойнство и чест, за да заслужите такова нещо. Второто нещо, което питате какви са онези хора отвън масата. Ето това е пряката демокрация г-н Стефанов. Питаме хората отвън искат ли да вземем кредит и да оправим парковете, и хората се подписват. Написано е на български, това е пряката демокрация. Никой не ги насилва хората, минават четат и се подписват. Трябвало е да дочетете до край г-н Банков. На следващия ви въпрос защо е необходимо да има този кредит. Защото управляващия орган е поставил условие общината да има на разположение оборотни средства. Може да не ползваме нито един лев от този креди, но трябва да покажем, че имаме на разположение оборотни средства извън сумата за съфинансиране на проекта на чист български език.

Стефанов - Къде е? Искам веднага да ми покажете къде е това условие в програмата...

Симеонова – От там нататък започва следващата недомислица. Пак чели, не дочели.

Стефанов - Тук излъгахте г-це Симеонова.

Симеонова - С 833 000 лв. е по-ниска цената, поне така както аз видях от допълнението. Въпроса беше от кое. Ами от проектанта стойност, която е изпроектирал проекта, за да го изпратим в МРРБ и да бъде той одобрен. Всичките знаете как се правят остойностяване на идейни проекти. Проектанта, който си слага печата взима средни стойности, остойностява и така проекта се изпраща за одобрение. Реалната стойност е дал строителя. Така че, разликата от 833 000 лв., която е написана в допълнението е от проектната стойност 4 121 000 лв. Не знам коя е фирмата спечелила, ако ОА отговори и аз ще разбера. Но още веднъж и за протокола, и за гражданите на Ямбол. Уважаеми граждани на Ямбол, ако някой в тази зала е извършил нещо безпринципно то това са колегите Наско Стефанов, Мила Табакова, Любомир Керемедчиев и Пламен Майсторов. Които безпринципно, след като предадоха вас влизайки в листата на ПП ГЕРБ останаха и в момента защитават собствените си интереси, а не тези на гр. Ямбол и не тези, които гони управлението на ПП ГЕРБ.

Стефанов – Искам да се изкажа като лично засегнат...Добре, като Председател ще се изкажа. Г-це Симеонова и уважаеми съграждани, хората, които предадоха ГЕРБ са наредени ето тук. И веднага ще ви мотивирам думите си. Това са хората, които подкрепяха кмета във всичките злоупотреби, за които той в момента и днес е в съда. Това са хората, които продадоха и предадоха идеалите на ГЕРБ, и първоначалните цели на ГЕРБ...Момент искам да кажа, аз много време мълчах и чаках 2 години. Г-ца Симеонова осребри участието си, като отиде и стана шеф на ПУДООС. Г-н Костов, който стои до нея, когато спечелихме изборите нямаше диплома, а сега вече има две и е три пъти директор. Г-н Миланов, беше възнаграден с временно изпълняващ длъжността Председател на ОбС. Г-н Камен Атанасов, който доколкото ми е известно има фирма, живее в общинско жилище. Г-жа Динка Димитрова, по стечение на обстоятелствата майка на областната управителка. Да продължавам ли по-нататък. Г-н Чолаков, треньор на баскетболния отбор, който също почти изцяло се издържа от общината. Сега за Здравко Недялков не мога нищо да кажа, той малко по-късно влезе. Дами и господа вие преценете кой е предателя и кой е осребрителя. А г-н Лилов го пропуснах просто, защото го няма. Един добър човек, който трябваше да е пенсионер, но продължава да си получава директорската заплата. Вижте колеги и граждани за какво става дума в този ОбС. И много ме е яд, когато г-ца Симеонова казва кой имал чест и достойнство. Не г-це Симеонова, аз съм роден в този град, дядовците и прадядовците ми, и всичките ми прадеди са родени в този град и се намират костите им ж ямболските гробища. Имам три деца, които съм отгледал и се надявам да останат в този град. Аз имам чест и достойнство и точно затова напуснах партия ГЕРБ с думите: „Ако вие имате чест и достойнство г-н Славов, ти имаш две деца, аз имам три. Нямам намерение в утрешния ден да се срамувам от децата си.” Това ми бяха думите, след което бях изключен от ГЕРБ. По същия начин останалите ми колеги направиха още по-достойна постъпка. Те сами напуснаха ГЕРБ. Всички са свидетели, ето тук стоящите отстрани на тази редица всички са свидетели. Нека един да стане и да каже, че не е вярно. Тогава казах: „Тези кражби, с тези сливенски фирми, с тези далавери няма да излезем на добър край.” И понеже бях против всичко това бях изключен. Но това са си наши проблеми, аз до ден днешен съм мълчал и в общи линии не съм гои казвал. Мога още много работи да разкажа, защото тази ПП ГЕРБ и половината, които стоят там аз съм ги поканил да влязат в ГЕРБ. Тази ПП ГЕРБ в Ямбол съм я правил аз за съжаление. Искам да се извиня на гражданите, че съм създал такова нещо.

Зафиров – Уважаеми колеги и съграждани, едно нещо трябва да ви стане ясно, че ние 3 години и половина станахме заложници на това управление и не е проблема в другите общински съветници, не е проблема в тези хора, които са тук, а тези, които ги създадоха тези скандали. Три години и половина ние гледаме интригата в ГЕРБ и ако ги чуе Бойко Борисов в момента техния национален лидер с какво се занимават в Ямбол, не с развитието на града, той човека се мъчи да отреже някоя лента, да открие нещо. Той им каза онзи ден много правилно, точно и ясно: -„Дръжте се като моите кучета.” Те ще се изядат като кучета. Чест му правя на г-н Стефанов, че не се примири с някои неща, които са се случвали в общината и за които аз алармирах още в самото начало. Защото има определени хора в ОбС, които има съвест. Но ние не сме длъжни тук три години и половина да слушаме тяхната интрига. Кой, кой е назначил, как го е назначил, това не ги интересува гражданите на Ямбол. Гражданите на Ямбол ги интересува да имат добра среда за живот. И тук някой да ми говори, и д ми прави подписки днес, че видите ли еди какво си, ако не се случи. Моя дядо Руси Хайдутов, като тръгна да прави градския парк да не го прави с подписки? С работа, с денонощна работа. И този парк, който го виждате днес е построен от моя дядо. Кръстехте една алея на негово име, още не сте сложили дори една табела да упоменете името му, обаче се кичете с всичко това, което е направил. Подписки отвън, ще възродим ние градския парк, в момента това ще направим. Ако отидете в градския парк ще видите, че дори сградата, която ви оставиха фирмата „Технострой инженеринг” тя вече е почти порутена, надраскана, съсипана. Паметника до нея, който е на стойност почти 100 000 лв., в разгънат вид е 8 метров монумент, е съборен в градския парк. Това ги интересува гражданите на Ямбол. Аз зададох няколко въпроса и искам г-жа Данкинова искам точно и ясно да ми отговори. Коя е фирмата, каква е сумата на проекта и какво наложи увеличаването на тези проценти на 30%? Точно и ясни отговори, които не касаят мен. На мен тези отговори ми ги подсказват гражданите на Ямбол, с които всеки ден се виждам. Защото едни хора се крият в лъскавите кабинети в общината горе, не може да се стигне до тях. Тяхното управление не е открито, то е закрито, обаче гражданите идват при този, който могат да говорят. И аз съм сигурен, че на много от вас ви ги задават тези въпроси. Естествено, че ще ви ги задават, защото ги интересуват. Каква е сумата за този градски парк? Или ние ще теглим едни дългове, да плащаме една предизборна кампания на определена ПП, която ще ни занимава с интригите си три години и половина. Гражданите на Ямбол трябва да бъдат веднъж за винаги единни за този град. Трябва да са единни за Ямбол.     

Миланов – репл. – Мисля, че сменихме тотално дебатите по тази точка. Лошото е тон за смяната на дебатите даде точно Председателя на ОбС...

Стефанов – А не, то беше в отговор на г-ца Симеонова.

Миланов – Хубаво е да не ме прекъсвате, но няма значение...

Стефанов - А не искам да се говори честно и истината от тази трибуна.

Миланов - Искам да ви кажа честно и искрено, че никога не съм обвинявал общинските съветници в това, че не взимат решения. Но лично Вас, като Председател обвиних, че Вие не внасяте на мястото им за дебат внесени вече предложения. Дали ще бъдат за 2 млн. лв. или за 1 млн. лв., няма значение. Правилника на ОбС е позволил, когато се стигне в дебатите до това, че не е ясно, че има нужда от още информация, да вземе решение за отлагане на точката, която е гледана и дебатирана в залата на ОбС, а именно от целия кворум на общинските съветници. И няма да приема от когото и да е било, включително от председателя изказвания от типа: „Аз не приемам предложенията на кмета и поради тази причина няма да ги допусна за разглеждане в ОбС”.

Стефанов – Кога председателя е казвал такова нещо?

Миланов – Г-н Стефанов, надявам се да не влизаме в дебат...Аз на Вас правя забележка, че ме прекъсвате постоянно. Защото следва следното съждение, този град се каза, че едва ли не има нужда само от двама души. Може да оставим кмета горе, шефа на ОбС долу и ние да ходим да си гледаме задачите, защото единия предлага другия, ако приеме става, ако не приеме не става. Какво правим ние всички останали тук? Според мен мястото на всички въпроси е тук в тази зала. Да се говорят аргументи пред нас общинските съветници, за д можем да формираме становището си и да гласуваме по съвест, както сме се клели в клетвата, като общински съветници на Ямбол. Всякакви опити за партийно налагане, личностно налагане и кой какъв е що е бил според мен измества дневния ред, изместват дебата, изместват смисъла и го вкарват в не конструктивни, не плодотворни и безсмислени разговори, от които няма полза никой. Знам, че идват избори, може би ще стават все по-безпредметни като дебат точките и все повече насочени към потенциалните избиратели на тази или онази партия, но ни е задължението все още няколко месеца тук да дебатираме и да приемаме, изменяме, отхвърляме или отлагаме предложения, които влизат в тази зала. Надявам се да си вършим работата, както я вършихме до момента и да вземем решенията си в полза на гражданите на Ямбол, не на БСП, ГЕРБ и др. персонални велики ямболски дълбоки корени, както забелязахте преди малко.

Чолаков – изк. – По повод думите на г-н Стефанов. Никога през живота си не съм се срамувал от това, че изпълнявам някаква длъжност, за нещо което моя град се гордее. Много преди г-н Стефанов да създаде ПП ГЕРБ в Ямбол, баскетболния клуб получаваше помощ от ОбС, от общината. Мен г-н Стефанов, заради това, че съм в листата на ГЕРБ иска да ме издокара, че затова са се давали пари. Но аз не се срамувам, че съм бил толкова години треньор. Той с изказването си се помъчи да ме накара да се срамувам. В момента съм избран за национален турнир, трябва ли да се срамувам и не е по партийна линия, това е по качество. Тук г-н Стефанов ме обърка, така че много държа и той също да ми се извини.

Петков – По проекта за парка и за Боровец се вкара точката и искаме да гласуваме за нещо, което не знаем. Тук много хора го посочиха коя е фирата изпълнител на проекта? Аз разбрах тук от всички, че никой не я знае. И второ има ли подизпълнител тази фирма или няма, и имали замесени общински съветници във фирмата подизпълнител? 

            Данкинова – Ще започна с отговор на множеството въпроси поставени от всички, че нямате никаква информация за проекта, за процедурите, за тръжната документация и т.н. На 4 април с искане на Председателя е поискана допълнителна информация във връзка с нашето внесено предложение от 18 точки. На 19 април е внесена тази информация, която съдържа пълния пакет от документи депозирани от управляващия орган. (изчита документите) Във връзка с проведената процедура. Във всички случаи провеждането на обществена поръчка по закон е публично достъпна, както със своето обявление така и с решенията, които са взети комисията и тази информация е публична. Това, че вие я нямате ще ви я кажа в момента, защото явно не сте я намерили и не сте достигнали до нея. Интернет е съвършено достъпна среда. По време на търга са се появили 12 кандидата, от които 2 са отстранени, на всички останали са им отворени офертите и фирмата, която е избрана за изпълнител е дружество по ЗЗД, Европак 2011 – Ямбол, в състав ПСП Мост инженеринг АД и Строй консулт ЕОД. Нямам информация някой от ОбС или някой от ОА а има общо с тези фирми. Продължавам нататък с отговорите. По отношение на сегашното състояние на проекта. В резултат на намалението на различните договори и проведените няколко обществени поръчки в настоящия момент сумарната стойност на проекта 3 074 000 лв. Собственото участие на общината в резултат на намалените пропорции е 154 800 лв. Взе се решение от управляващия орган на оперативна програма регионално развитие за допустимост за завишения на авансовото плащане. Но това е процедура, която може да бъде извървяна и която ние се опитваме сега да извървим, след като има избран изпълнител за строителните работи и в договора за този изпълнител има клауза за аванс. Така че, в момента следващата точка ще видите е решение във връзка с този аванс и подготвяме документация, която да изпратим на управляващия орган, за да поискаме завишение на аванса. Който е по договор с управляващия орган в размер на 20% да стане 30%, за да може да се намали размера на оборотните средства, които са нужни за изпълнение на кредита. Общия проект към настоящия момент със всичките му дейности е 30 073 319 лв. Какво наложи намаляването на искането на кредита в периода от входирането на предното предложение досега. Истината е, че ние входирахме проектно предложение за вземане на подобно решение наистина доста рано, заради опита от предходния проект, когато решението беше късно и уверявам ви изпълнението на проекта беше на моменти много рисково. Защото кратките срокове, в които трябваше да се стартира за кредит по оборотни средства, кратките срокове, които останаха за изпълнение на проекта и неспазването на сроковете от управляващия орган за възстановяване на средствата в рамките на три месеца, като междинни плащания на няколко пъти поставяше в много критична и рискова ситуация изпълнението на проекта. Имайки в предвид много по-големия обем проекти, които изпълнява в момента община Ямбол, ангажиментите, които са поети, които се надявам, че смятате и вие са позитивни, защото с тях се решават важни обществени въпроси по-малкото оборотни средства . Ние предложихме достатъчно по-рано да бъде гледан този въпрос, което в никакъв случай не е означавало, че в този момент, когато, ако вие бяхте взели решение е щял да бъде сключен договор по ФЛАГ. Още повече, много моля това да бъде разбрано. Нито веднъж ние не сме искали 2 млн. лв., 1 500 000 лв., винаги е стояла думичката “до”, т.е. сме искали някакъв максимален размер и той е щял да бъде толкова, колкото е нужно по погасителния план и паричния поток, който се изготвя за изпълнение на проекта и който следва да бъде одобрен, както от управляващия орган, така и от евентуалната финансиращата институция. За ваша информация от кредита, който изплащаме към момента 1 800 000 лв. за доста по-продължително време, отколкото е този кредит. В момента реалните разходи на общината след погасенията, които получихме от държавния бюджет възлизат на 16 800 лв. Това е реалната сума, която струва този кредит от оборотни средства, за да може да бъде изпълнен проекта. Защо е необходимо да бъде взет такъв кредит. Надявам се, че никой от вас не смята, че финансовия екип на кмета гори от желание да взема някакви кредити, които д управлява. Мисля, че сме го показал, защото досега исканията за кредити са били винаги съвършено обосновани. Но дори факт е поискано е изпълнителя да има кредитна линия, с която да може да финансира част от дейностите в случай, че има забавяне на плащанията. Факт е, че ще има авансово плащане, но е факт, който пропускате във всичките си коментарии и сметки по изпълнението на проекта, че, за да бъде той финализиран и за да бъдат възстановени средствата от ОП всички договори и всички ангажименти трябва да бъдат разплатени до последната стотинка. Което означава, че, ако изпълнителя акумулира в процеса на изпълнение 700 000 лв. или 800 000 лв. собствени средства, плюс собственото участие на общината, плюс забавените пари от последното междинно плащане, защото минимум от 3 до 4 месеца минават между едното и другото плащане, това са средства, които трябва да са налични като общински, не може да са чужди, не може да са на фирмата, не може да са на никой друг, общината да ги е разплатила и да ги подаде искане за авансово плащане. И колкото тази сума е по-голяма, колкото е по-голяма сумата за окончателното плащане, толкова за по-дълго време и с по-голяма сума се задължава общината. И това ще бъде проблем в следващия мандат, защото крайния срок ще бъде така или иначе за изплащане на средствата в 2012 г. Това означава, че тогава трябва да се осигурят в повече средства, които ще останат за много по-дълго време в управляващия орган, докато той вземе решение за окончателното плащане. Ако междинните плащания се възстановяват между 2 и 3 месеца, и по този начин общината си възвръща оборотните пари и дълговите пари. Окончателните плащания траят обикновено между 6 и 10 месеца, което означава да оставим един изключително сериозен проблем и риск по отношение на изпълнение на този проект. Що се отнася до управляващия орган, когато започнем а изплащаме финансовите отчети управляващия орган иска д види, че ние имаме ясна схема на паричния поток за изпълнението на този кредит. В настоящия момент без налични оборотни средства ние не можем да покажем подобна схема. Тази схема за паричния поток, която сме представили в множество варианти още, когато представихме първото си искане за разглеждане на това проектно предложение. Нищо не крием г-н Зафиров, абсолютно всичко е достъпно и предоставено много кратко за ваше сведение и информация...

Стефанов - А цената каква е?

Данкинова – Г-н Стефанов, не мога точно да ви цитирам каква е цената, тя е наистина с близо 800 000 лв., но общата стойност на проекта, защото проекта, добре ще ви дадат тази информация, но проекта не включва само строителството. Той включва строителен надзор и всички останали съпътстващи дейности и затова ви казвам, че общата стойност на проекта е 2 073 000 лв. Да г-н Банков, всеки проект има задължителни разходи за управление. Срока, който строителя е дал е два месеца и половина за целия обект. Има достатъчно гаранции в договора и всеки изпълнител си прави сметката. Как очаквате общината да влияе на това при положение, че казах, че има 10 отворени оферти. Нали в крайна сметка между вас има множество строители, които се явяват на търгове и знаят. Даден е график за изпълнение на поръчката, направен е график за изпълнение на дейностите. Мисля, че обхванах всички въпроси, които ми бяха зададени. Искам в заключение да заявя...Вие имате цялата документация какво съдържа проекта, абсолютно всичко го имате на разположение в ОбС на хартиен и електронен носител. Тук г-н Стефанов и г-н Зафиров, и всички, които се изказа мисля, че и г-н Канев казаха, че да те нямат нищо против този проект да бъде реализиран. Само, че с този акт, че вие не желаете осигурите оборотни средства, за да може този проект да бъде изпълнен вие поставяте изпълнението на проекта пред изключителен риск, според мен дори пред невъзможност да бъде изпълнен качествено. И действително това е много голям риск, който трябва да бъде поет, ако се стартират дейностите без да бъдат осигурени необходимите средства за всички етапи на изпълнението на дейностите. Кредитната линия се усвоява само със средствата, които са необходими по съответния паричен поток, който е одобрен. Лихви се плащат само за средствата, които в момента са усвоени. Нито една стотинка от тази кредитна линия не постъпва по бюджетната сметка или по която и да е друга сметка на общината. Тя се усвоява като всяка друга кредитна линия само срещу предоставена документация за извършени работи, приети актове одобрени от управляващия орган и тогава директно разплатени от финансиращата институция. Така че, всички рискове, за които говорите тук според мен са абсолютно неоправдани. Вие със сигурност сте наясно, че са безпочвени и аз лично не мога да разбера вашето нежелание да приемете едно такова решение, което включително няма да натовари общината с особен финансов разход. Защото в момента община Ямбол по 155 постановление, което излезе преди две седмици вече е в групата на общините, които ще получават 60% възстановяване на реализираните разходи за лихви и такси по кредитите по тази бюджетна линия. Ако е 5% или колкото се договори по време на договарянето този кредит 60% от реализираните такси ще бъдат възстановени от държавата. Досега в предишния кредит се възстановяваха 50% върху 1 800 000 лв., целия кредит беше усвоен. И аз вече ви казах разходите възлизат на 16 800 лв. Мисля, че срещу такава цена абсолютно е оправдано и няма никаква реалистична и експертна причина поради, която да не вземете решение този проект да бъде изпълнение успешно и дейностите по него да бъдат факт. Смятам, че и вие така, защото показахте от тази трибуна той е важен за града, важен е за хората и ще подобри социалната среда и инфраструктурата на община Ямбол. Договора ще се изпълнява, след като бъде подписан договора за строителство и бъде предаден обекта за изпълнение. Договора за строителство все още не е подписан...(Банков от място) за да имаме авансово плащане, ние първо трябва да имаме това решение , което е следваща точка от вашия Дневен ред...включително и подписан договор, той може да бъде подписан всеки момент, но, ако вие не осигурите. оборотните средства за изпълнението на този проект и той бъде представен пред риск защо според вас трябва да бъде подписан този договор. Относно изпълнението на парите има ли конкретен изпълнител и каква сума е посочил като доход -  700 000 лв. Но дори и тази кредитна линия да се използва през целия етап на проекта накрая въпреки всичко общината трябва да плати и да възстанови тези средства.

Стефанов – Само да добавя към изказването на г-жа Данкинова. Тя каза, че ние нямаме основания да имаме притеснения. Същите приказки ги чухме, когато трябваше да съфинансиране и да дадем безлихвен заем за изграждане на циганските улици. Получихме ли европейски средства? (Данкинова – Да.) Върнахме ли ги? (Данкинова – На 100% са възстановени) Кои са възстановени, къде са възстановени?

Данкинова – Понеже не е коректно да се говори от място. Многократно тук се внушава, че ромския проект за улиците в първи жилищен квартал е провал, както добре знаете и както сме ви информирали управляващия орган възстанови средствата по този проект и община Ямбол няма загуба от нито един лв. по този проект.

Стефанов - Колко и кога?

Данкинова - Точно датите не мога да ви ги кажа в момента. Тази година

Стефанов - Ето ги парите, защото ние дадохме безлихвен кредит от нашия бюджет. Ето ви ги парите.

Данкинова - Г- н Стефанов, всъщност няма какво да ви се каже нищо. Каквото и да ви се каже, то няма значение за вас. Вие просто не искате този проект да се случи. Станете и го заявете от тази трибуна.

Стефанов – Напротив.

Канев – Сега получихме обяснение, доколкото на мен ми чуха ушите. Сега аз доколкото разбрах целия обект е 2 070 000 лв. или 3 070 000 лв., ако са верни изчисленията на г-н Стефанов. В края на краищата проекта има 2 200 000 лв., прибавяйки 1 млн. лв. те стават 3 200 000 лв. Значи ние буквално разплащаме тези обекти и ни остават пари, след като го разплатим нацяло. В този смисъл г-жо Данкинова, според Вас необходим ли е кредита или не е необходим? С този 1 130 000 лв. изпреварваме цялата сума, която ни е необходима, ако са спазени всички неща в търга. От друга страна колеги искам да ви обърна внимание за фирмата, която е спечелила търга. Аз сега и научих името Строй консулт – Сливен. Ами в пресата пише непрекъснато, че това е някаква касичка на г-н Лечков. Има ли някаква връзка с тези неща? Според мен аз пак ви казвам кредит не е необходим тук, ако става въпрос само за 16 хил. лв. ами защо да не запишем така, ако не теглим кредит:  „Благодарение на г-жа Данкинова, гр. Ямбол спести 16 000 лв.”. Не е ли по красиво?

Симеонова – Г-н Канев, аз мисля, че го казах много бавно и много ясно. Г-жа Данкинова, след мен малко по-енергично и по на висок тон. Решението , което искаме днес да гласуваме всички заедно е възможност община Ямбол да има достъп до кредитната линия в максимален размер до 1 млн. лв. Оттам нататък за покриването на всички разходи по проекта и изчакването на окончателното плащане от оперативната програма, както и възстановяването на средствата от държавното финансиране, ако ни трябват само 600 000 лв. или 700 000 лв. ще се вземат само толкова. Само те ще бъдат олихвени и накрая от лихвите 60% ще ни бъдат възстановени. Как да ви го обясним по-ясно, като сте се хванали за този 1 млн. лв.? и не мога да разбера, че в момента е изключително рисково г-жа Данкинова да дойде и да каже, че ни трябва 720 000 лв. Няма да се използва целия милион, обаче някъде трябва да има един възможен ресурс, защото всичко се случва. и държавното съфинансиране може да се забави, ОП може да направи финансови корекции, изпълнителя банката може да не му даде 700 000 лв., а 660 000 лв., всичко е възможно. Така че, този кредитен ресурс в настоящия момент обезпечава възможността за качествено изпълнение. Просто съм в недоумение защо продължавате да правите популизъм върху една цифра. Искам само да ви напомня, че в първата точка от дневния ред гласувахте т.6 от решението, където изключително неуважения Председател на ОбС – Ямбол г-н Стефанов, съвсем спокойно заяви 30 000, лв., 40 000 лв. за референдум, голяма работа.  Г-жа Данкинова ви обяснява, че за 1 800 000 лв. по проект са били 16 000 лв. лихвите. Значи може да пръснем 40 000 лв. за този, където духа, защото така решихте в предната точка, а тук не можем да намерим съгласие за едни 10 000 лв., където ще са лихвите на 1 млн. лв., ето това не го разбирам. На това му казвам аз безочие.

  Канев – репл. – Г-це Симеонова, мисля, че ние с този референдум изключително много ви зарадвахме, защото това беше волята на нашия кмет, който е Председател на вашата партия. Лично аз не знам колко струва един референдум и не съм привърженик на такива простотии. Искам да ви кажа следното, вие малко се държите като адвокати на фирмите изпълнители. Аз участвам редовно в търгове и редовно изпълнявам такива обекти. Вярно, че са по-малки, но в края на краищата никога не съм се ползвал с такава преференциалност и с такава любов инвеститорите. Именно тая любов на инвеститора, която тук ни внушавате, накара да подозираме не вас разбира се, а автора на тази идея, че след всичко това се рие нещо, което се нарича далавера. И не случайно този човек по-скоро работното му място е там, отколкото тук. Проектите ние трябва действително да ги осъществяваме, аз на предния ви го казах и сега ви го казвам, че в края на краищата европейските пари са и наши пари. Ние трябва да си ги разходваме целесъобразно и да правим, и постигаме друго ниво на нашия град, с това съм напълно съгласен. Не съм съгласен с начина, по който община Ямбол пилее ресурсите си. Вие от ръководството нито веднъж за 3 години и половина не потърсихте един специалист от гр. Ямбол да го питате как трябва да изглежда нещо. В Ямбол има не малко специалисти, има камара на проектантите , на строителите, на архитектите и кой ли не. Непрекъснато се търсят разни външни лица много добре възнаградени, създава се един тесен кръг тук и после им четем списъците кой колко десетки хиляди е спечелил от проектите. Ами разширете го малко този кръг, дайте възможност и на другите специалисти. Не само г-жа Данкинова, Милчо Коев и др. Да ги четем като проектанти. Дайте и на другите хора да участват е този наш общоградски живот, за да няма такова напрежения в отношенията ни. 

Стефанов – репл. – Г-це Симеонова, във връзка с референдума. Да, този референдум наистина може да погледнете в изказване мисля, че на радио 999 пред агенция „Фокус” мисля, че и в някои от местните телевизии го дадоха. Кмета каза, че след сесията миналия четвъртък ще поиска референдуми по тези въпроси, за което ние го приветстваме. Но тук не става дума за 30 000 лв., 40 000 лв. Какво са те, когато става дума да натоварим ямболския данъкоплатец в края на един мандат, който на всичкото отгоре е и опорочен с дългове от 11 500 000 лв. само от днешната сесия, които евентуално и с общи усилия мисля, че успяхме да намалим. Още 3 млн. лв. за сметището, станаха 14 500 000 лв. и 1 млн. лв. тук се иска, станаха 15 500 000 лв. Аз наисти9на, ако парите за циганските улици са ги превели въпреки, че има дело доколкото знам, което не е приключило това означава, че ние имаме и тези средства. Ако ще натоварваме гражданите с тези 15, 16 млн. лв., а преди това сме ги натоварили с още 5, 6 млн. лв. за златния водопровод, какво са 30 000 лв, за да чуем мнението на хората. И ако в утрешния ден това бреме стане непосилно всички ние тук може да кажем - дами и господа ние ви попитахме вие казахте да или казахте не. Това е пряката демокрация, за която сме си говорили.

Симеонова – дупл. – Г-н Стефанов, г-н Канев, не знам къде сте се заврели дано да чувате. Първо на г-н Канев, разширете го този кръг, пуснете външни хора. Преди малко един ваш възпитаник от Вашата банда, ама на глутница отива, ла, ла, ла. Извинявам се за грубото произношение на този хубав български глагол. Какви са тези консултанти, какви са тези тук, не можеше да им прочете името. Ето допусната е външна фирма със сливенлии, не ги познавате хората, кадърни са, разумни са, направихте гои на 2 ст., че не си разбират от работата... (Зафиров говори от място, не се разбира от диска) На г-н Стефанов и г-н Канев, реплика правя. На г-н Канев, правя реплика за това какви консултанти работят в общината. Каквито и да са вие няма да сте доволни, защото са по-умни от вас. Г-н Стефанов, днес за енти път заставате тук и лъжете. Първо, в предната точка не сме взели решение за 11 млн. лв. дълг. Взехме решение да се кандидатства, а следващия ОбС ще реши какъв да бъде този дълг и каква сума. Така че, днес не сме взели решение за 11 млн. лв. излъгахте. Второто, сега не взимаме решение за 1 млн. лв., сега взимаме решение колко са лихвите по ФЛАГ, които ще останат, след като върнем оборотните средства...

Стефанов – Коригирахме 11 млн. лв...

Симеонова – Коригирахте на баба си шапката, искам да ви кажа. Прекалявате г-н Стефанов. Днес взехте решение да се кандидатства по оперативна програма. Тепърва управляващия орган ще преценява ние дали сме коректни, тепърва ще ни се връщат сведения, тепърва ще се взима решение за каквото и д е било...

Стефанов - Приключихте г-це Симеонова, минаха две минути от дупликата Ви.

Симеонова - Не съм приключила, не са минали двете минути. И от там нататък, ако днес сте решили конструктивно да работим, показахме Ви, че когато говорите смислени неща, може конструктивно да има диалог. Когато постоянно има един популизъм и най-вероятно се опитвате с това нещо да спечелите, губите всички.

Зафиров – Г-ца Симеонова, не можа да научи Правилника за три години и половина. Тя е в София на жълтите павета, аз не я упреквам. Еволюцията и е много бавна на нея по принцип, тя още е на т.1. но е най-добре тя да не бърка менструалния цикъл с водния цикъл. Аз Ви съветвам да не го бъркате. Второ, г-жа Данкинова не ми даде точен и ясен отговор на въпросите, който и зададох. Забелязахте ли? Аз я питах, кмета има ли участие, сливенския кмет има ли участие Йордан Лечков, фирмата сливенска ли е. Тя най-културно се измъкна с някакъв консорциум, европарк или там нещо. Като ми каза, че фирмата едната е Мостстрой, а другата е Строй консулт е сливенската фирма г-жа Данкинова, да не се бъркам. Интересното е тази втората фирма, която казахте, че се занимава със строителството на хипермаркети и т.н., за първи път сигурно ще строи такива паркове, но няма значение, явно добре работите с тези фирми. А вие запознаете ли сте пък, че фирмата Мостстрой скоро обяви несъстоятелност на дружеството си в Пловдив? Ако искате да ви кажа датата 10.06.2011 г. Не знам дали става въпроса за същата фирма, защото вие не давате достатъчно информация на ОбС. Запор на имуществото, затова ли ви трябват толкова бързо тези средства, бързо ли се договорихте с тях? Това ли са фирмите? Ние искаме малко повече яснота. Не си мислете, че общинските съветници сме толкова слепи и като сложите една подписка отвън и ще направите някакъв PR д ви мине предложението. Ще ви мине предложението, когато е стойностно предложението. Тук искам да ви кажа една друга работа, която е редно да я... Ако забелязвате заместващия кмета днес г-жа Данкинова. Кметът вече г-жа Данкинова, защото аз вече не смятам, че тя е съпричастна като ОА, тя и тя се уреди с нова служба във ФЛАГ. Стана един голям началник там, където минават големите пари, знаете за какво става въпрос. С този акт, че не желаете да осигурите авансови средства, акт, вижте какви думи. Актовете с цялото ми уважение ги правите с цялото население отвън. Моля Ви се, не правете сексуални актове с гражданите на Ямбол, разбирате ли не ги подлагайте на това унижение всеки ден да им искате милиони. Вие милионите ги почнахте от 2 млн. лв., после беше 1 500 000 лв. и накрая беше до 1 млн. лв. Забравихте ли г-жа Данкинова, когато с г-н Банков, на първата банка тук заедно с Галина Симеонова се договаряхте за бюджета. Тогава аз гласувах против този бюджет, защото не смятах, че този дълг по ФЛАГ трябва да бъде толкова. Тогава вие се договорихте и му мънкахте на г-н Банков на банката и се договаряхте с кмета как трябва да изтеглите милионите. Обаче направихте една основна грешка, доверихте се на опонентите си от БСП. Не забравяйте, че те са ви конкуренти. Вие не работехте за гражданите на Ямбол, Вие работихте за партийните си централи. Аз затова ви казах в една от предните точки няма да ви връщам в първите и за циклите няма да ви говоря. А че вие, когато започнете да говорите за интересите на гражданите на Ямбол, тогава ще се свърши нещо за този град. А не да работите за партийните си централи. И ако ви види вашия национален лидер какви ги дрънкате в този ОбС, и как се държите аз смятам, че той ще се срамува. Смятам, че вашия лидер е един достоен човек, и от такива като вас му е побеляла, и оплешивяла главата.

Стефанов – Колеги, закъсняваме с времето искам да говорите стегнато и по същество. Изключете личните нападки, защото така няма да можем да свършим.

Симеонова – репл. -  Г-н Стефанов е прав, точката е толкова важна и ние четири сесии се борим да я вкараме в дневния ред, естествено, че трябва да си разкажем всичко. Г-н Зафиров, еволюцията, месечния цикъл, сексуалните ви наклонности, всичките тези неща имат друго място да ги коментирате. Това какво сме се разбрали с г-н Банков по време на бюджета не знам дали гражданите на града разбраха, обаче другото, което пропускате да кажете, че докато ние правихме бюджета аз Ви попитах защо държанието Ви е такова, а не като на нормален общински съветник, който има интерес бюджета да се приеме. А се държахте, като аз мисля, че зададох въпроса дали това свойство на човек с мека китка по принцип Ви е вродено или си го купувате. Малко го перифразирам, явно Ви е вродено. Защо в момента, в който има сериозен дебат и наистина има необходимост тук да се чуят ясни становища продължаваме да прибягваме до павета, жълти, оранжеви, топчета и глупости?…

Стефанов – Г-це Симеонова, помолих ви по същество.

Симеонова - По същество.

Стефанов - Това нямаше нищо общо с въпроса.

Симеонова - Ами такова е изказването на преждеговорящия и на него правя реплика.

Стефанов - Изключете някои от нещата и давайте по същество.

Симеонова – От там нататък с риск отново да се повторя колеги, в момента дебата тече по една сума от 1 млн. лв., която няма да се изчерпи цялата, която е възстановима по проекта и върху нея ще се дължат лихви. Те са единствения разход, който трябва да поеме общината и то възстановим на 60% от държавата.

Миланов – Имам процедурно предложение за прекратяване на дебатите.

Банков – пр. мнение – Колеги от ГЕРБ, г-н Миланов, аз се учудвам, че правите такова предложение, защото сами казахте, че четири сесии се мъчите да вкарате тази точка в дневния ред, за да я обсъждаме. Правихте един опит извънредна сесия да бъде и сега пак е по искане на група общински съветници и тази точка е една от първите, т.е. втората по значимост, която гледаме. Изведнъж, когато започваме да обсъждаме тук вие искате да прекратим изказванията. Бъдете сигурни още не сме започнали да говорим по същество. Но как може да започнем да говорим по същество, когато чувате приказки? И тези приказки тук са чист популизъм. Това, което г-ца Симеонова каза: “Ние се борим да влезе тази точка”. Извинявайте, аз по вашите приказки направо се чудя за какво се борите. Ако искахте това да кажете, което казахте ами те хората чуха. Дали се отнася по точката или не. Аз съм против изкуственото налагане прекратяване н изказванията точно по тази точка. Да ние сме се записали, но въпроса е другите да кажат нещо.

Стефанов  - Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Миланов за прекратяване на дебатите.

Гласували      за – 18                        против – 15                           въздържали се – 1

Приема се.

            Зафиров – дупл. – Аз не знам г-ца Симеонова има ли семейство, има ли деца, но аз имам три красиви дечица и искам те да останат да живеят в този град. Искам да имат един приветлив град, един доволен град, искам да няма напрежение в него. И се учудвам, когато тя говори за меки китки. Сигурно говори за своя приятел Николай Младенов, министъра на обраната или пък за Георги Миланов, не мога да разбера точно за какво става въпрос. Аз не знам тази мека китка какво означава, но тя сигурно ги разбира тези неща с меките китки. Г-це Симеонова, хубаво е да попадате на твърди неща, не на меки принцип. Аз като гледам скоро твоя национален лидер наистина ще те изгони. Аз, ако съм на мястото на г-ца Симеонова ще сложа образа на г-н Борисов, сложи го моля ти се и се моли сутрин, обед и вечер като икона, че стана шеф на ПУДООС, иначе кога щеше да я видиш София, разбираш ли. Няма да се държа непристойно с хора, който не са достигнали своята еволюция още и т.н. Оттук, нататък, когато става въпрос 3 073 319 лв., това е много важен въпрос за гражданите на Ямбол. Когато става въпрос за разходването на общински средства това наистина е важен въпрос и той касае гражданите на Ямбол. Ако някой си мисли, че с неговите истерични излияния ще отмести темата и ние няма да можем да ги повдигнем тези въпроси пред камерите и телевизиите на гр. Ямбол, това няма да стане. Ние ще продължим да отстояваме интересите на гражданите на Ямбол. Защото ние влязохме в този ОбС благодарение на тези граждани, които са отвън. Те ни вкараха в този ОбС д защитаваме техните интереси, а не да защитаваме интересите на партийната централа на г-ца Симеонова. Защо не се просветлиха кои са фирмите? Последния момент, обаче се казва кои са фирмите. Коя е сливенската фирма? Коя е фирма Мостстрой Ад? Каква е дейността на фирмите? Казват ни, че те са с най-добри предложения и спечелиха. Много добре, радвам се, че идват външни инвеститори, показват малък срок. Това показва, че тези средства са нужни до края на управлението. Виждате ли бързат да се усвоят едни милиони. Тях въобще не ги интересува дали ще направят Боровец, дали ще направят Градския парк, защото много след тях Градския парк ще го има тук. И е ясен кой е създателя на Градския парк, това е Руси Хайдутов. И когато тези хора са строили с волно пожертвование без да искат милиони за градския парк, тогава такива като кмета на Ямбол, който дойде от с. Недялско ли от кое село и като г-ца Симеонова ги нямаше в Ямбол. Обаче има един много стар градски лаф и сигурно други такива наши приятели като Ники Султанов, като Бътито сега гледат телевизия и

ще си кажат: „Ей като им тропнат налъмите на калдъръма в Ямбол и забравят от къде са дошли”. Ние сме стари ямболци, ние живеем от доста дълго време, поколения назад в този град. ако зависеше от вас, този град досега нямаше да го има.

Желев – Струва ми се, че малко прекалихме с емоциите по тази точка. Не помня друга да предизвиква толкова дебати от началото на мандата, за чест, за личния живот и т.н. Така че, ви умолявам да намалим малко градуса по нея. Ще се опитам да резюмирам съвсем накратко фактите и да кажа своето становище по повдигнатите въпроси. Колеги, за какво става дума всъщност в това предложение. Става дума община Ямбол да реализира едни свои европейски пари, много правилно и точно казано в размер на 3 070 000 лв. и да даде от собствения си бюджет 180 000 лв., с лихвите около 200 000 лв. Всъщност това нещото около, което ние спорим 3 часа. От парите, които събира общината да заделим 200 000 лв. и да получим от парите, които събира Европейския съюз 2 800 000 лв. Конкретната причина за това предложение знаете е да се осигури една кредитна линия. Може би някой ще каже, че е манипулативно поставям въпрос, това са фактите. Или може би проблема е, че определени фирми са спечелили тази поръчка, както повдигна въпроса тук. Или в опредено време се прави тази поръчка. Аз мисля, че проектант на тази поръчка е един ямболлия. Г-н Канев, знае чудесно на моя приятел Сашо Петров, дъщеря му. Същата тази фирма, една от фирмите, които печели тук обжалва точно ромските улици, за които говорим тук, за да се стигне до КСК и всички тези решения. Не казвам, че е лошо. Може би, ако други фирми бяха спечелили нямаше да водим този дебат днес. Може би проблема е, че преди изборите се правят тези неща, тази поръчка 75 дена наистина малък срок. Но да кажем това е проблема, че го правим не посредством преди кампанията. С цялото ми уважение към всички, които се изказаха преди малко, общо като дръпнем чертата нещата се свеждат до даваме 200 000 лв. и получаваме от някъде другаде 2 800 000 лв. Пак наши пари, пак за които внасяме вноски. Меко казано изглежда дребнаво част от дебата, който водихме тук.

Банков – Във връзка с процедурата няма да повторя, но наистина някой иска да ни вкара в популизъм и да ни вкара в някаква едва ли не партийност. И ако е това, това е ПП ГЕРБ, тъй като тук чета, че започва подписка за защита на проекта. Между другото аз ви казах, че отвън се подписах, но подписката е много интересна. С големи букви да защитим парка, а със ситни букви, които аз без очилата не можах да прочета е друго за дълга. Така че, съм се разписал и сега ще бъда раздвоен. Но аз там ги разписах като гражданин, а тук ще гласувам като общински съветник, защитавайки интересите на другите граждани. Така че, няма да го гласувам сега. Вярно, разписах го, кога6то видях, че е да защитим парка. Наистина да защитим парка, но от кого? От тези, които пречат. Но тук, както пише, че пречат общинските съветници, това е пълна лъжа. Защо? Аз мисля, че кмета и екипа му са пречка за реализацията на този проект и ще се постарая да се обоснова. Проекта е подписан на 16.07.2010 г., почти преди 1 година. Какво е направено за тази година? Декември, януари ни се предлага едно предложение до 2 млн. лв. да теглим по ФЛАГ, да финансираме с оборотни средства проекта. Но виждате, те го направиха предварително, защото ги интересуват тези пари. И аз мога да ви кажа за какво ги интересува кредитната линия. Да платят в кеш в началото още проекта. А изплащането по схемата е догодина октомври, ноември месец. Това е по схемата. Това, което аз видях мисля, че октомври, ноември е последното плащане от 200 000 лв., които сте предвидили общината догодина. Значи те знаеха, когато правеха бюджета, че общината ще има едно участие 200 000 лв. предварително, сега се е намалило на 154 000 лв., а никой не предложи в бюджета да предвидим тези пари. Защо, какво им пречеше? Кой предложи бюджета? Аз мисля, че кмета и екипа му. Какво направиха след това, като влезе това предложение? Освен, че го променяха няколко пъти тук се каза. На първи март обявиха изпълнителя, 45 дена го мотаха, защото много бързат кмета и екипа му да реализират проекта. Сега научаваме, днес сме 30 юни, че има избран изпълнител, с който обаче още няма подписан договор. Кой пречи за изпълнението на проекта? Защото този договор е необходим, за да се представи, когато се иска авансовото плащане. Но затова необходимо условие е, както и те са го записали, да има договор с изпълнителя. Аз твърдя, че кмета и екипа му са пречка за изпълнението на този обект, тъй като още не са подписали договор с изпълнителя. Относно заповедта за запис, другата точка, която е. Вижте там има интересни неща. Още миналата година август или кога се разбира, че авансовите плащания по тези обекти могат да бъдат 30%. Договора е подписан при 20%, той е внесен мисля, че на 20.06. до тогава са почти 10 месец. Това е проблем в другата точка, защото един път казват, че не е сигурно, че ще направим анекс, защото те досега трябваше да действат тези 10 месеца, които са от миналата година. Когато се е променило постановлението на Министерски съвет, за да си увеличат аванса на 30%. Те сега са подали и то го пише ГЕРБ в информацийката си, че са подали: „Предстои да бъде подписан договор с изпълнителя”, и е подадено за тези 30%. Аз мисля, че точно затова кмета и екипа му са пречка за изпълнението на този проект. И на тази база те свалят искания кредит. Но интересното е, че изпълнителя е с 800 000 лв. намалил стойността на обекта. Кмета иска 1 500 000 лв. за ФЛАГ, а сега иска 1 млн. лв., не до, а пише точно 1 млн. лв. в предложението, което е направил сега. Защо не ги намали от 1 500 000 лв. с 850 000 лв.? Защото с този кредитен ресурс се цели не поетапно, а още в началото авансово да се платят нещата. Комисионни колеги, се взимат, когат6о се плаща, а не, когато се възлага поръчката или когато се чака. И това е целта, това разплащане да стане преди изборите. Затова са заложени 2 500 000 лв. а кога ще се изплати вече по ФЛАГ, може година, две, ние ще си го влачим после, който дойде да го мисли. Но аз смятам, че част от тези който сме тук ще бъдем част от следващия ОбС и този въпрос ще ни стои. Относно средствата, вижте какво това, което ни се предлага 875 000 лв. аванс, които държавата ще ни даде. От тези 875 000 лв. 1/3 някъде ще дадем като авансово плащане на изпълнителя, другите 600 000 лв. остават като оборотни, т.е. тя има възможност няколко пъти д ги завърти и да ги плати. Разбира се като направим сметката на всичките и като видим, че изпълнителя не случайно е искал да има достъп до кредитна линия. Ако започне утре и му трябват средства, той може да си тегли кредит. Затова е искането и затова е обезпечението, че иска достъп до кредитна линия, т.е. стават някъде към 2 300 000 лв. Ще трябва в последствие окончателно да се платят към 700 000 лв. Ами аз казвам така и затова питам кое пречи сега на кмета да си започне работата? Пречи това, че няма договор подписан с изпълнителя, това че няма заповед и решение за обезпечаването на този аванс, който ще вземе. Но това не идва от нас, то е внесено на 20 и ние веднага го гледахме и мисля, че ще го подкрепим следващото, деветото. Иначе взимайки си този аванс, обезпечавайки си своите 200 000 лв., които ние сме гарантирали, че ще участваме, ще си променим бюджета и ще ги определи. На нас нищо не ни пречи октомври месец да вземем решение в рамките на 700 000 лв. да се разплатим и да изчакаме 4 или 6 месеца да го върнат и да си го върнем. Така че, пари за започване на обекта има, няма пари за плащане кеш предварително. Впрочем те ги има, но те са оборотни. Няма още свободни, които догодина, който иска да ги изплаща. Така че, да ми се говори, „ние не можем, защото вие не сте осигурили кредит”, извинявайте никъде нямаме задължение да осигурим кредит. Имаме задължение да осигурим собствено финансиране, но кмета и екипа му, защото са много отговорни те не са го осигурили в сегашния бюджет и те трябва да направят тази промяна да си осигурят парите. Да ни предложат от къде ще дойдат тези пари, за да можем да ги дадем, а не да теглим кредити и да плащаме лихви. Фалшиви са оправданията, че кредита е пречка за започването на изпълнението на обекта. Не вземането на кредит не застрашава с нищо обекта. Проблема ще дойде, когато в края на изпълнението трябва да го изплатим. Но ние може да се окажем в края на годината, както миналата година с 1 600 000 лв. излишък. Ако имаме излишък директно може да си го платим и след това ще ни бъде възстановено. Така че, начини има, но най-лесното, целта е друга да се платят сега, преди септември кеш тези пари. Така че, аз предлагам като т.1 от проекта за решение да се включи: „решението за поемане на общински дълг, размерът, както и начина за неговото осигуряване ще бъде определен след провеждане на местен референдум”. Това ми е предложението за решение.

Симеонова – репл. – Г-н Банков, слушахме Ви с голям интерес, не Ви прекъсвахме, не Ви репликирахме, както виждам основно говорихте определено на двама, трима души в залата. Останалите явно не ги отчитате, като публика. Отчасти съм поласкана, явно разбирате, че, когато говорите и ви слушаме внимателно, ние сме конструктивен партньор. Едно ми направи впечатление във Вашето изказване. Изключително добре познавате схемите кой, кога, на какво се дава, кога се дава кеш и т.н. Може би, защото някой е писал правилата на тази игра и 120 години я играе тази игра. Има един много стар римски постулат, че: „всеки друг съдите другите от презумпцията на собствената си порочност”. На български казано, като всички останали един като краде, дава подкупи и лъже мисли, че и другите всичките са като него. Преведох ви го на български, защото от старо римски е малко по-сложно. Само човек, който дава подкупи, кеш или нещо друго може да мисли, че и другите са като него. Другите може просто да искат да свършат нещо...

Стефанов – Да мисли. Какво да мисли?

Симеонова – Г-н Стефанов, за енти път в тази зала ще си позволя да го повторя. Не сте вие тук хората, които слагат присъди и решават кой е откраднал, кой е излъгал и кой не. За съжаление това го правят едни хора от друга сграда, за ваше съжаление и там няма присъди. Върната е присъдата, няма кражба, изрично казаха, преразглеждат го. Сега търсят и под вола теле. Сега ще видим какво ще намерят, но спрете да го дискутирате. В момента сме конструктивно по точката и аз правех реплика на г-н Банков, конструктивно върху това, което говореше. Г-н Банков, поне много добре е разбрал, това което г-жа Данкинова разказа. Че в действителност ще трябват оборотни средства в размер на около 700 000 лв. Погледнах изрично допълнението пише: „Максималния размер на кредита 1 млн. лв.”. Това означава до 1 млн. лв. как да го преведем по друг начин. Значи като трябва да се вземат от ФЛАГ 700 000 лв. и ще се олихвят 700 000 лв. Обаче пак същото, г-н Банков пак манипулира. Няма да ги връщаме, няма да ги връщат гражданите на Ямбол, връщат се с европейски средства., с държавното финансиране тези пари и единственото, което ще платим са лихвите и то само 40% от лихвите.

Канев - Г-н Банков, не се притеснявай затова дали има пари или няма. След малко ще гласуваме точка за продажба на 13 млн. лв. имоти собственост на гр. Ямбол, 700 000 лв. все ще се намерят.

Банков – дупл. – Г-це Симеонова, нещата са съвсем точни и ясни, погледнете в предложението. Първото предложение е максимален размер до 2 млн. лв. Второто предложение е максимален размер до 1 500 000 лв., а третото предложение е максимален размер до 1 мл. лв. 300 на 100 съм сигурен, че ще бъде 1 млн. лв., защото по-лесно се смята. Ще ви дам един пример. Община Ямбол 2009 г. взе решение да вземе един дълг от 5 млн. лв., за да разплатим един обект. Това решение мисля, че се взе януари месец, влезе в бюджета на общината. Април месец беше избрана банката и беше изтеглен кредита, един месец нямаше разплащане. И в един момент, когато кмета беше в отпуск, между другото единия заместник подписа договора за кредита, другия заместник кмет подписа плащането. Нищо не искам да кажа. Много се колебаха дали да ги вземат или не, дали да се плати или да не се плати, защото вървеше делото и проучването. Така че, кога се плаща, дали предварително или след това може да попитаме някой други, които отсъстват тук. Но аз ще ви кажа от това, което съм се научил и което съм работил тук. Аз не съм се занимавал тук  разходването на общински средства 8 години кат0 съм бил в общината. така че, аз не съм плащал с общински средства. Това ви коригирам, за да може вече всичкото другото да отпада, за което говорихте.

            Стефанов  - Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков за решение след местен референдум - Във връзка с чл.21, ал.1, т.20 от ЗМСМА, чл.26, ал.1 и чл.27, ал.1 от Закона за пряко участие на граждани в държавната власт и местното самоуправление и чл.17, ал.2 от Закона за общинския дълг решението за поемане на общински дълг, размерът, както и начина за неговото осигуряване ще бъдат определени след провеждане на местен референдум.

Гласували      за – 18            против – 14                                  въздържали се – 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Във връзка с чл.21, ал.1, т.20 от ЗМСМА, чл.26, ал.1 и чл.27, ал.1 от Закона за пряко участие на граждани в държавната власт и местното самоуправление и чл.17, ал.2 от Закона за общинския дълг решението за поемане на общински дълг, размерът, както и начина за неговото осигуряване ще бъдат определени след провеждане на местен референдум.

 

 

Стефанов – Обявявам почивка 20 минути.

След почивката в  часа кворум 34 съветника.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно упълномощаване кмета да издаде запис на заповед в полза на МРРБ във връзка с изпълнение на "Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Данкинова – По повод коментарите държа да поясня, че в точката е писано, че предлагаме да бъде поет ангажимент и упълномощен кмета за запис на заповед за сумата представляваща до 30% от стойността на безвъзмездната финансова помощ. Пояснявам защо така сме формулирали проектното си предложение. Договора ни с управляващия орган е за 20% авансово плащане. Излезе постановление на Министерски съвет, което разрешава новите договори за 2011 г. да бъдат с размер до 30% на авансовите плащания. Но, з да получим подобно разрешение ние трябва да предоговорим нашия договор, т.е. да поискаме от управляващия орган на база на предоставени документи да ни бъде разрешен аванс от 30%. Нямаме гаранции, че това ще бъде одобрено и в тази връзка и с цел възможност да се извърши процедурата предлагаме това решение да бъде взето по този начин до 30%, което смятаме, че няма да наруши правилата, ако нашето искане не бъде одобрено записната заповед да бъде за 20% аванс, какъвто в момента фактически имаме одобрен. 

Банков – Г-жо Данкинова, въпросът ми е следния. Тъй като договора с управляващия орган е разписан на 16.07.2010 г. мисля, че беше. Това постановление, което Вие цитирахте за увеличаването на аванса е следващия месец август 2010 г. моя въпрос е какво прави екипа на кмета и кмета цяла година, за да не поиска? Защото тук казвате, че сте давали възможност за отправяне на мотивирано искане тепърва, от сега нататък. И пак питам не мислите ли, че това е пречене за реализацията на проекта, всичкото това мотане и бавене? Защо досега не сте поискали тази промяна?

Данкинова – Обясних вече, че бяха провеждани разговори и срещи с управляващия орган, разменена кореспонденция, за да бъде разрешено да поискаме увеличение, промяна на договора, което е свързано с анекс за увеличение на авансовата сума. Така че, в рамките на тези няколко седмици, не мога сега точно да изчисля колко, но по никакъв начин не може да бъде вярно и не може да бъде основание твърдението, ч1е администрацията е търсила начин или повод за изпълнението на проекта....Банков от място... По отношение на самата тръжна процедура не мога да коментирам абсолютно нищо г-н банков, тъй като тя е проведена съгласно законовите изисквания, имаше комисия назначена от кмета, имаше представители на ОбС включени в нея. Така че, работата на комисията аз не мога и не искам да коментирам, тя според мен е работила по най-добрия начин, за да се стигне до сегашното решение. Всички обжалвания да не им бъде даден ход, т.е. знаете, че имаше едно обжалване в процеса на КЗК, обжалващия оттегли своето и така.

Стефанов – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 28            против – 2                                  въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА разрешава поемане на задължение и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, което обезпечава размера на авансовото плащане в размер до 875 555,61 лв. /осемстотин седемдесет и пет хиляди петстотин петдесет и пет лева и шестдесет и една стотинки/, представляващо до 30 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Стефанов – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Петков – В самото предложение има 77 обекта за продажба и то забележете кога, 3 месеца преди изборите. Това да ви говори нещо? Общината потънала в кредити и сега в края на мандата да продадем всички имоти общинска собственост. Задайте си въпроса какво ще се случи на следващото управление. Пълен фалит на общината. аз такова предложение като председател на комисията, пък и комисията го е приела не мога да подкрепя. Ние сме за мораториум за продажбите. Достатъчно три години и половина имаше възможност общината и администрацията да продават. Това предложение ми прилича като тия надписи тук в ЦГЧ, тотална разпродажба – 50%.           

Банков – Също много важна точка. Аз очаквам колегите от ГЕРБ и колегите, които са се разписали под искането още за предната сесия и сега да вземат отношение. Ще ми бъде много интересно какво ще ми кажат за първите 5, 6 обекта, които тук са предложени, а има такива и назад. Но председателския съвет, който беше в понеделник и когато председателя вече беше обявил свикването на това заседание имаше двама от колегите, присъстващи, които са разписали предложението за сесията. И аз ги помолих пред другите все пак като хора, които внасят този материал, специално този материал да се свържат с администрацията, т.е. истинските вносители на предложението да видят протокола от предните сесии, когато този материал го разглеждахме и знаехме, че го отложихме, да видят какви въпроси сме поставили и съответно да получим отговори. Там мисля, че дълго около час го обсъждахме и накрая ги отхвърлихме. Сега разбирам, че искат да се мине, ние ви предлагаме, а пък вие като не гласувате след това ще ви обвиняваме, че вие не искате, защото там много от въпросите бяха свързани със досегашната събираемост на средствата, с реализацията на разчета по финансирането на капиталовите разходи по какъв начин стажа, със разходването на средствата от остатъка от миналата година 1 600 000 лв. и много други и конкретни бяха въпросите. Но вижте само тук първите 5 ви казвам. Ресен, някой от вас да си спомня този имот ЧОС, собственика му или оторизирания да взима решения този имот какъв ще бъде и на колко ще бъде разделен и на колко имота ще стане от него. Общински съвет да е взимал решения за 5 имота? Да си спомняте нещо такова, аз не си спомням. Някой си я разделил и ни предлага тук да я продаваме на части. Извинявайте обаче този някой трябва да знае, че в компетенциите на ОбС е да се приеме ПУП, да допусне разделението и да приеме ПЪП, и да си раздели имота. Не кмета, той няма това право. След това виждате тук, че в част от имотите за първи път виждам такова чудо. Включена е част от сграда предвидена за събаряне. Тази сграда е наша общинска собственост, с каквато и да е остатъчна стойност. Някой от нас да е бракувал тази сграда и да е казал някой от нас, че трябва да се събори. Май ми прилича на бл.20, но тук малко разликата е друга. Тук, ако съберете разликата  за събарянето и разчистването ще съберете колкото целия бл.20. вижте едната сграда каква и другата каква е. И тук става смешно продаваш 306 кв. м. за 7 000 лв. като му приспадаме събарянето. Ние нямаме бракуван имот, за който да сме взели решение, че ще го събаряме. Ние продаваме терен със сграда, която има определена остатъчна стойност тя трябва да се оцени. Така че, всичкото това, което е предложено тук е един пълен фалшификат и който иска да го подкрепя. Но, за да не бъде обвинявани, че ние спираме голямата инициативност на кмета не знам, ако някой мисли, че предлагайки 77 обекта общо някъде около 12 млн. лв. ли колко са, ако мислите , че ни ги предлагат тук и има голяма активност това нещо, извинявайте., аз имам чувството, че някой иска някакви пари да останат някъде. Аз ви предлагам следното да минем на един компромисен вариант и наистина да вземем решение за продажба и управление на общински имоти. И ще ви кажа кои са. По принцип ви предлагам да вземе решение за тези общински имоти, които ние сме взимали решения миналата година. Има такива, които не са продадени и сега са включени в списъка. За това моето предложение е от този списък да отпаднат всички имоти в предложението с изключение на № 49, 53, 54, 55, 56, 71, 72, т.е. само тези 7 имота да останат в проекта за решение. И ви предлагам дори анблок да ги гласуваме 7 обекта и да разрешим на кмета да продава., да действа. Между другото стойността, която тук е дадена като начална стойност е около 1 500 000 лв. Така че, като един начален ход и аз си мисля, че с ОА можем да постигнем наистина да обсъдим кои имоти да бъдат, защото тук пак са вкарани тези имоти, които ние говорихме, че са последна възможност да направим някакви по-големи площи за някакви индустриални зони, които да бъдат край магистралата. Така че, имаме да обсъждаме по тях, а не да ги продаваме. А за другите първите ви казах, че грешките са много. Може да стигнем там до етажи, написано в едното предложение етажите са объркани и аз предполагам, че дори умишлено е направено, за да ги няма решенията накрая, защото там са по друг начин. Предложението ми остава с тези 7 имота, другите да отпаднат., и след това като се приеме, ама тогава ще ви направя предложението да ги гласуваме анблок.

Зафиров – Това е едно предложение, с което се декапитализира абсолютно община Ямбол. Този мандат след няколко месеца завършва. Идва времето за нов кмет, идва времето за нов ОбС. Нека да оставим в техните ръце тези имоти и нека те да се разпореждат с тях по най-добрия начин. Няма смисъл да взимаме едно решение, с което ще декапитализираме общината. нека когато дойде новия кмет и нов ОбС да решат дали ще ги дават на някоя строителна фирма...37 и ще получи част от имотите като собственост на община Ямбол това е друг въпрос. Въпроса е, че ние продаваме в момента цялото общинско имущество, ако го вземе това решение естествено. В края на този мандат кредити не се теглят и имущество не се продава.

Миланов – репл. – Силни думи се казаха тук, думата декапитализация е много силна дума. Предполагам, че ви е ясно на всички, че това не е истина. Миналата година същото такова изказване беше как ще декапитализираме общината, когато взимаме решение за продажба на всичката общинска собственост, продадоха се само 3 имота. Тази година не 77, а всичките да изкараме пак няма да се продадат в следващите 3 месеца повече от 3 имота. Първо, защото онзи, който има инвеститорски интерес да може да има избор къде да си сложи парите г-н Петков. А една година, преди 6 месеца приехме бюджета на общината. Ако вземем предложението на г-н Зафиров за мораториум, което противоречи на закона по принцип, ние тогава трябва да кажем, че няма да изпълняваме капиталовата програма на общината заложена в бюджета. Иначе аз подкрепям предложението на г-н Банков в частта, в която няма различия между общинските съветници, за да могат тези имоти да бъдат търгувани и продавани, за да могат инвеститорите да инвестират парите си. Никой не държи имущество, което не му носи доход. Тези имоти не носят доход на Ямбол години наред. Онзи, който ще ги вземе и построи върху тях нещо ще плаща данъци всяка година.

Зафиров – дупл. – Аз съм доволен от репликата на г-н Миланов. Той току що призна бездействието на ОА и нейната абсолютна некомпетентност, като каза, че имотите на община Ямбол не носят никакви дивиденти на общината и не попълват нищо в общинския бюджет. Абсолютно е така, защото първо ОА не ги стопанисва тези имоти. Структурата СПООР, която бе създадена от ОА, да опазва Градския парк, парк Боровец, червен баир примерно. Можете да отидете като граждани и да видите изсечения Червен баир....., който ние очакваме да получим. Когато очакваш да получиш един имот, ти не го ли охраняваш, не го ли съхраняваш? Клиника Хипократ, ОА не положи елементарни усиля. Трябваше общинските съветници може би да дежурят на смени и да я пазят, за да не бъде разрушена. И защо цената от 500 хил. лв....

Стефанов – 600 хил. лв.

Зафиров – Добре, 600 хил. лв. с ДДС. Но една такава сума изведнъж става 120 хил. лв. Вие можете ли да си представите за какво става въпрос? Пет пъти намаляване на цена, в края на мандата. На какво ви мирише? На мен ми мирише на абсолютна корупционна схема. Това, че ОА не е положила елементарни усилия имотите, които има да ги отдаде под наем или д направи така, че те да печелят с грижата на добър стопанин си е неин проблем. Забележете, че това не е неин проблем, защото, ако бяха тези имоти по един или друг начин експлоатирали, както трябва нямаше да искат да теглят кредити от милиони. А капитализирането на тези имотни средства щяха да ги влагат в инфраструктурата на гр. Ямбол. Кой частник ще държи с такава безстопанственост своите имоти?...Чудно ми е как определени хора стоят и от местата си толкова нагло лъжат. Примерно, сега мога да ви покажа един документ, аз обичам да говоря с факти. Когато стояхме тук преди малко, излязоха тук господата, които подвикват и които ще приберат милионите от парка и т.н., и благодарение на ОбС ние не им разрешихме някои далавери да им минат тук. Излъгаха ви, нали ви казаха, че масата била от някакво гражданско сдружение отвън. Ето я молбичката (показва). Тя е от фирма ПП. Заповядайте г-н Стефанов. Ние обичаме да работим от „единни за ....” само с факти. Фактите са най-силното наше оръжие. Но, когато става въпрос за един факт, да се разпродаде цялото общинско имущество на община Ямбол, да се декапитализира общината, този град да се докара до просешка тояга, утре да няма нищо, да остане само сграда на общината и тя да бъде продадена, такова предложение ние не можем да приемем. Затова преди година ние ви внесохме предложението за мораториум, забрана на продажбите на общински имоти. Защото те трябва да останат общинските имоти за следващото управление, за бъдещето на гр. Ямбол.

Стефанов – Аз ще го приложа към Протокола.

Симеонова – Като Председател на група, за Протокола. Да охладя желанията за всякакви реплики, дуплики и всякакви популистики изказвания на г-н Зафиров. Сега разбрахме, че се работи с документи. Г-н Зафиров, отправям към вас предизвикателство да покажете документа за платените такси за масите на Вашето кафе на центъра на града, както и платените 7 фактури за обекта, в които се помещава вестника ви. Вие сте паразит на този град. Вие сте най-големия паразит на града. Не си плащате за масите на центъра, не си плащате за обекта и после имате наглостта да обвинявате ОА, че не била с грижа на добър стопанин. Той не си плаща наемите, да не мислите, че си плаща глобите...(Антонова – От място)...Ама глобите ги има, те не са платени...Д-р Антонова, поведението Ви е като на, сега ще кажа нещо, което да не се обидите, мома на селски мегдан...(Антонова от място)Мома на селски мегдан не е обида, това е описателно. За да бъде изваден някой от обекта му, първо си има процедура, д-р Антонова. В тази държава има правила и наредби, и закони, и се спазва ред. ОА си е наела реда, пише си фактурите, някои не плащат, пишат се глоби пак не плащат, има срокове и когато всичко свърши, за да не може да се обжалва това нещо, защото е изключителна наглостта на човека, който ги върши тези неща. ОА си върши работата стъпка, по стъпка. Седнете веднъж, прочетете една Наредба и тогава крещете от място. Аз днес затова съм афектирана, цял ден спорим с хора, които през живота си не са прочели повече от страница и половина концентрирани. Да не говорим за 800 страници от ОП, да не говорим за някакви други сериозни документи като Европейски директиви или нещо друго. Сега, обратно на точката. Влизайки да прочета документацията попаднала в ПК „Екология” в ОбС, с голяма радост видях инвестиционно намерение. Инвестиционното намерение касае фирма, която да прави оранжерии, да гледа пъпеши, домати и нещо друго беше написано. И тук у мен възникна въпроса. Значи ще оставим всички имоти, които са в града да буренясват, превърнали са се в какво ли не, защото разбирате, че това е един огромен ресурс те да се поддържат. Ние се опитваме да поддържаме обитаемата част, тази до която гражданите имат достъп....

Стефанов – 39

Симеонова – Изключително не уважаеми г-н председател, този Правилник важи и за Вас. Изказвам се в момента, като Председател на група, нямате право да ме прекъсвате. За Протокола забележка на г-н Председателя. Този Правилник е и за Вас. Ще се научите най-накрая, че този микрофон пред Вас не Ви е даден по рождение. И от там нататък започват едни такива странни мисли. Значи има инвестиционен интерес в града и той може би не е единствения. Ние тук се правим на хитри и не оставяме хората, които искат да си дадат парите да ги дадат, защото се опитваме по някакъв си начин да спънем работата на ОА, защото не ни харесва кмета. Абстрахирайте се от кмета, направете го за себе си. Направете го за града, защото съвсем случайно тази фирма мисля, че първо одариха коляно в кабинета на г-н Стефанов и другия където им подлизваше беше г-н Зафиров. И сега на същите тези хора ще им вземете възможността да инвестират в града. И сте имали неблагоразумието да го пратите в моята комисия да го видя. Значи много ви е тъпа схемата. Или не искате да вкарате инвестиции в града и тези хора да си вземат земята, ние да получим парите, да получим работните места в региона, сега им изкарвате имотите, от които те имат интерес и искат да инвестират в града. Не мога да разбера защо го правите, не сте толкова глупави, явно сте много по-глупави...(Хаджигеоргиева от място)...Г-жо Хаджигеоргиева, дали раздавам оценки или не, аз си нося отговорността. Вие си носите отговорността, когато вие застанете тук. Със същите гласове, с които Вие сте избрани, като бройка, съм избрана и аз. Престанете! Всеки си носи отговорността за това, което казва. Вие си носете отговорността за това, което правите Вие. Обратното на въпроса. Какво правим в момента? Значи има инвеститори в града, пратили са го. В следващия момент буренясват имотите...Г-н Стефанов, втори път Ви правя забележка има Правилник, който важи и за Вас, крайно време е да усмирите залата по някакъв начин. Г-н Стефанов, чакам вашата реакция по отношение на залата.

Стефанов - Г-це Симеонова, ако трябва да изпълнявам Правилника, понеже досега се отклонихте 10 пъти от темата, трябваше да ви наложа няколко наказания. Както виждате опитвам се да бъда либерален, оставих Ви да говорите.

Симеонова - А давате ли възможността да се изкажа?

Стефанов - Оставих Ви да говорите, а отзвука от Вашето говорене беше такъв.

Симеонова - Отзвука от говоренето ми ще е в следващите изказвания, така пише в Правилника. Не пише, че трябва да крещят.

Стефанов – Ако имате да кажете нещо същество, говорете.

Симеонова - Имам да кажа.

Стефанов – Добре, кажете го. Не се заяждайте с общинските съветници.

Симеонова - Имам да кажа и чакам Вашата реакция по отношение на Правилника за наказание на Хаджигеоргиева, Зафиров и Ганев. Давайте г-н Стефанов...

Стефанов – Г-це Симеонова, ако ще говорите, говорете.

Симеонова - Да говоря, в рамките на моите 10 минути, като председател група

Стефанов – Налагам ви първа забележка, малко късно, но все пак.

Симеонова - Каква ми е забележката?

Стефанов - Че се отклонявате от темата и обиждате общинските съветници, с което ги предизвиквате да Ви отговарят.

Симеонова - За Протокола цитирайте с какво съм ги обидила.

Стефанов – Тук чух за селска мома, за г-н Зафиров чух няколко пъти някакви, чух и моите име...

Симеонова - Не, не, не, давайте за Протокола г-н Стефанов, точно, защото този път ще видите как ще се обжалва и наистина този път всичко трябва да е в Протокола. Давайте!

Стефанов – Нищо не могат да съборят. Ще говорите ли по същество или да Ви отнема думата?

Симеонова - Аз съм в 10 минутното си изказване като председател на група и Ви чакам вие като Председател на ОбС да предприемете действия за наказване на общинските съветници Хаджигеоргиева, Зафиров и Димов, за непристойното им поведение по време на изказване на общински съветник...

Стефанов – Не репликирайте и вие от място. Моля, за тишина в залата.

Симеонова - На прав път сте г-н Стефанов, продължавайте. Имайте достойнство, продължете. В момента Ви давам да ползвате моето време. Г-н Стефанов, Правилника важи и за Вас. В момента Ви отстъпвам моето време да продължите и да накажете Зафиров, Хаджигеоргиева и Димов. Имам още 7 минути г-н Стефанов, аз също съм си погледнала часовника.

Стефанов – Колеги, отнемам думата на г-ца Симеонова...

Симеонова - С какъв мотив?

Стефанов – И правя процедурно предложение да удължим работното време с 1 час.

Симеонова - Г-н Стефанов, с какъв мотив ми отнемате думата, за да се впише в протокола иначе ще ви падне отнемането на думата ми.

Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното ми предложение.

Симеонова - Нямате право да правите процедурно предложение по време на изказване на общински съветник.

            Стефанов – Моля, в режим на гласуване сме.

Симеонова - Г-н Стефанов, нямате право да правите процедурни предложения....Председател на група се изказва. Дали сте ми думата като Председател на група...не сте дали мотиви за отнемането на думата ми...

Стефанов – обявявам резултата,

Гласували      за – 28            против – 2                                  въздържали се – 2

Приема се.

            Симеонова  - г-н Стефанов с какъв мотив ми отнемате думата за протокола?

Стефанов – Колеги, прекъсвам заседанието за 10 минути.

 

Стефанов – Продължаваме, г-н Зафиров, ще Ви помоля да се въздържате от лични нападки.

Зафиров – Г-н Стефанов, аз искам да Ви напомня, че от тази трибуна съм избягвал винаги да нападам общинските съветници и до сега не съм го правел. Никога не съм наричал общинските съветници с обидни квалификации. Но дамата, която се изказа преждеговоряща от тази трибуна, преди време погреба г-н Парапанов, сега почна да нарича мен с обидни квалификации. Първо трябва да ви обясня какво значи думата паразит. Паразит означава, една жена, да влезе в една политическа формация, на базата на нея, да стане общински съветник, после да се издигне във фирмата, за която работи, да си върне услугата към нея. Примерно фирмата може да е на сметището, да си върне услугата към фирмата, за да може самата фирма да катализира печалби в продължение на три години и то милиони за сметка на данъкоплатците на Ямбол. Нейния бивш работодател, който сигурно го познавате, който има осигурен ресурс на това сметище и после да се издигне до шеф  на ПУДООС . Това е паразит, за сметка на политическия субект. Второ, да излезе и да излъже от тази трибуна, като каже, че гражданския инициативен комитет или някой от групата е изкарал маса за парка и т.н., да се окаже, че има молба, която е от политическата формация. Това ли В засегна г-це Симеонова? Този факт ли Ви засегна? Ако бях Ви слушал щях да си мисля, че моите деца не са от мен, сигурно са от Вас. Аз Ви съветвам първо да родите едно дете и после да давате съвети на ямболския данъкоплатец. Второ, ако видите и чуйте (Симеонова от място). Грам не съм ви нападнал г-це Симеонова. Само описвам, само описвам, житейския път (Симеонова от място). Аз не мога да разбера какво общо имаше с общинските имоти някакво кафе на центъра и кой му бил плащал. Аз нямам кафе на центъра разбирате ли ме, и затова наемам най-откровено го казвам, протоколирай го в протокола, наемам г-н Кескинов, не Станимир Кондев. Защото Станимир Кондев не можа да помогне на кмета, да го оправдай. Наемам адвоката Станимир Кескинов да заведе моето гражданско дело срещу г-ца Симеонова, за моралния ущърб, който тя ми нанесе днес, на мен и на моето семейство. Г-н Кескинов, нает сте. Второ, г-ца Симеонова, не знам от къде е дошла. По принцип те тук селските райони, не искам да ги обиждам, хората са работливи, но имат понякога склонности по принцип за такова държание. Ако не е запознат някой от вас с миналото. Това са едни хора, които дойдоха на гърба на една политическа формация, влязоха в ОбС и започнаха да ви дават акъли как да работите. Второ, сигурно плащам много повече данъци, отколкото г-ца Симеонова. И вкарвам много повече продукт в този град и то не от днес, а има хора които само го консумират. Има хора, които дойдоха без фирми. Примерно вашия кмет, който си ремонтира супер къщичката, направи си тук големи фирми, голямо чудо. Дойде и в гр. Сливен и  там участваше. Аз съм ги изкарал тези неща, мога да ви ги раздам даже. Искам да ги видите тези неща, те са свързани с имотите общинските, няма никакъв проблем. Сега подготвят най-голямата, грандиозна разпродажба и най-голямата кражба в историята на Ямбол. Тя се казва разпродажба на цялото общинско имущество. Това са хората, които акумулираха ресурс, дори от бл.20, като пренебрегнаха договора, който бяха подписали с фирмата, която събаряше. Аз съм ви го дал и съм го гледал този договор, в който беше точно и ясно записано, а че инертните материали и желязото не трябва да се подаряват. А вие ги вложихте в един друг обект, който купихте. Сега по същия начин искате с тези парички, които ще ви дойдат от водния цикъл, които ще ви дойдат от проектите от парковете, които ги вземате като комисионни. То е ясно за целия град, иначе Вие нямаше да сте всеки ден в съда с кмета. Къде е кмета Ви днес? Г-ца Симеонова, обаче съвсем скоро време ще е до него. Искате да ги катализирате тези продажби и да станете милионери за четири години. Няма да стане г-це Симеонова, хората по 20 години работят. По 20 години работят, за да стигнат определено ниво. И ако някой отвън или общински имот и не може да си плати определено нещо, вие сте го докарали до тук, с вашето управление. Не съм го докарал аз, благодарение на това, че хората нямат пари да си купят хляб. Благодарение, че нямат покупателна способност. Вие сте хората, вашето управление, не Георги Зафиров. Георги Зафиров само помага на хората, той им дава всеки ден. Аз като изляза на ден 20, 30 или 50 лв. ми отиват да помагам на бедни хора. Вие колко пари сте дали да нахраните едно кученце? То лесно е да даваш. Вземете, отгледайте едно детенце от малко. Гледайте го, възпитавайте го, дайте му възпитание и тогава говорете. Ако Вас не са ви възпитали, аз възпитавам децата си в този дух, разбрахте ли. Възпитавам ги да бъдат толерантни към хората, да бъдат човеци, да бъдат хора, а не да се възползват и да обиждат хората и да ги наричат с обидни квалификации. Не искам да Ви обиждам, под моето достойнство е. Не искам да употребявам обидни квалификации спрямо Вас, но Вие от тази трибуна сама се обиждате, разбирате ли.

Банков – Аз съм много доволен от това, което чух от Председателя на групата на ПП ГЕРБ. Тъй като разбрах каква е тяхната стратегия, въобще какво е тяхното виждане за продажбата на тези имоти, за реализацията на парите, който ще дойдат от там. Това, което чухме мисля, че ни е напълно достатъчно. Само едно нещо искам, тъй като не бях се подготвил, но докато тука се говореше, аз си направих една лека сметчица. От първите седем имота – 186  600 лв. Ако си спомняте тези имоти, като цяло този имот преди да се раздели го продавахме за 600 хил. лв. И никъде го няма случая да продаваме една сграда и да му сваляме пари, че щял да си я събори. Той може да взема да си я оправи и да си я използва, но не му сваляме цената на сградата. Така че, грешна е постановката въобще на нещата, които са дадени тук. И жалко, че ние веднъж го гледахме и го отложихме този материал, а никой не си направи труда да го промени. Просто си кара на ината, на наглостта и ни го предлага по същия начин. Затова аз имам процедурно предложение накрая ще направя, да прекратим изказванията и да преминаваме към  гласуване.

Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков за прекратяване на дебатите.

Гласували      за – 22                        против – 2                             въздържали се – няма

            Приема се.

            Симеонова – Не знам колегите отзад от медиите, ако мома на селски мегдан е обида, не знам какво друго вече е обида, ябълка сигурно. (Банков от място - Нахапана ябълка е обида.) Нахапана е обида така ли, и мома на селски мегдан е обида, според мен е описание. Г-н Стефанов, аз не Ви чух да правите забележки на преждеговорящия с висок тон. Забравяте, че има запис, има протокол. (Зафиров от място). Ще съдиш…. Пак щях да кажа нещо за шапката и за една баба, но няма значение.

Стефанов - Моля ви, въздържайте се от реплики. 

Симеонова – По същество. Опитвах се да ви обясня, че има имоти, които наистина буренясват. Аз лично, учудващо обаче, винаги от на страната на опозицията, която изведнъж под ръководството на Николай Ганев стана мнозинство. Чувам, че има инвестиционни интереси. Не ги чувам от страната на тези, които са от страната на ГЕРБ. Чувам от другата страна, че има инвестиционни интереси. Виждам ги написани черно на бяло. Общината внася списък с желанието да удовлетвори, кой какъвто интерес има, да си купи каквото иска, да си направи инвестицията, да си плаща данъците, останалото, което никой не го иска остава непродадено, виждате с години си стои. Това, което г-н Банков в момента се опитва да направи е същите седем имота, които три години, никой не иска да купи тръжни документи за тях и да ги купува, пак да ги изкараме на пазара. Защо е необходимо да играем едно упражнение за луди, за десети път? Точно тези седем имота, няма нужда да се продават. Аз правя обратното предложение. Тези седем да се махнат от списъка за продаване и да останат останалите. И пак задавам един такъв за себе си реторичен въпрос. Надявам се да ви наведе на някакъв размисъл. Идва инвеститор, официално този инвеститор се представя пред Председателя на ОбС. На следващата официална сесия Зафиров става и прави презентация на фирмата. Изкарваме 20 минути скандал тук затова, че тия хора са се регистрирали предния ден с 50 лв. капитал, вадим  им тяхното записване в регистъра, за да видим дали действително те имат инвестиционни намерения. Обаче сега, когато за първи път аз имам бледа надежда, че това не е била някаква бутафорна история, а там действително ще има инвестиции, сега не можем да им продадем имот. Хората говорят за 2 500 работни места, за някакви оранжерии. Говорят за нещо, което, ако наистина така, както са го написали на половината се свърши, нещата може и да потръгнат. Обаче има един ключ, разковничето на всичко това е те да имат интерес да си купят имот. Ние в момента и го отнемаме този интерес. Пак ще повторя нещо. В момента в залата чувам коментари от рода на това пак кой какво, с кого се е договорил и какво щял да вземе. Ако някои от вас го правят и това е начинът им на живот, не го джиросвайте и върху други хора. Отговаряйте само и единствено за себе си. Излезте, кажете аз съм се договорил с някой ще взема това, никой няма да ви го отрече. Веднъж поне ще постъпите с достойнство. Обаче не го джиросвайте на други. На мен ми е абсолютно безразлично дали имот № 41 някой ще иска да го купи или имот № 73. Ако към настоящият момент, общината прави само разходи за поддръжката на тези имоти, никой не плаща данъци, защото няма какво да се върши върху тези имоти, те наистина не са ни необходими. Така че, ви приканвам, ако има някой желание да проведем остатъчната част от дискусията и да вземем разумното решение да гласуваме тези имоти за продажба.

Стефанов – А предложението?

Симеонова - Предложението е от списъка за продажби да отпаднат, аз ще ви ги издиктувам да си ги запишете.

Стефанов - Аз ги имам записани.

Кескинов – репл. - Г-це Симеонова, аз Ви правя едно такова предложение, което с радост ще подкрепя. Вие заявихте, че има 7 или 77, или колкото там има. Вие ги знаете, след като сте ги проучили, имоти, които са непродаваеми. Заявихте че сте направили собствено проучване, за кои имоти има инвестиционен интерес. Ами дайте го тук. Еди кой си има инвестиционен интерес, еди кой си има и с радост ОбС ще приеме тези реално съществуващи оферти, които Вие сте проучели. И аз Ви гарантирам, че за себе си и „Единни за Ямбол” ще подкрепим Вашето предложение на 100%.

Симеонова – дупл. - Г-н Кескинов, честно да Ви кажа, всяко нещо, което не знам как се наричате там единни, не единни за Ямбол, там каквито и да сте. Всяко нещо, което обявите, че подкрепяте, в общи линии накрая проявявате някакво фиаско, защото вие през цялото време двуличничите, нямате едно нещо, което да сте подкрепили ясно и категорично. Така че, няма необходимост от Вашата подкрепа, няма нужда да обещавате такива неща. Седнете и вие прочетете предложенията, които парафира за комисиите, Председателя на ОбС. В ПК „Екология” е постъпило такова заявление от фирма. Всеки, който може да чете, трябва да седне и да го разгледа. Седнете и прочетете...Аз съм го прочела, да. Колегите, които искат да инвестират смятат, че имат определен терен, който е в този списък. Вие сте общински съветници, седящият до Вас е информиран по въпроса.

Хаджигеоргиева – Аз мисля, че от днешната работа на нас, дано не пускате всичко това да се разочароват още повече хората от нас, си направихме извода, че ние не сме въобще никакви защитници на интересите на гражданите. Цял ден ги занимаваме с такива глупости, че просто на мен ми е обидно и ако аз от място не се въздържах, защото аз не приемам, че тука има луди и по-луди. Тази обида не я приемам, и не аз трябваше да се извиня, а говорещия трябваше да се извини на всички. Защото на мен ми писна, днес да слушам такива глупости и ме срам. Срам ме е, че присъствам в тази зала и че съм част от това нещо, което е наречено всичко друго, но не и сесия на ОбС. И причината за това е, така е тръгнало, така ще свърши и аз затова казах, че наближават избори. Излишно е ние тук да мислим, че правим нещо за града. Всеки гледа тук да изкаже свои лични мнения, да обиди някой друг като че ли вече хората толкова много ни харесват, че сами си търсим кой да отпадне и кой да остане. Не подценявайте избирателя. Аз няма да упрекна общинското ръководство, че е внесло такъв материал. Но искам да ви кажа, че във всички други времена Министерството на финансите приемаше един закон в който шест месеца преди изборите ограничаваше кредити и  продажба на общинско имущество. Това е нормалната процедура, защото първо технологичното време не е достатъчно да прибереш парите, да ги инвестираш, да ги оползотвориш. И би било разумно да се направи едно предложение, което е възможно да стане и да има полза от него. Да се пресметне колко средства не стигат и в крайна сметка да се продадат толкова имоти. Вие представяте ли си юли и август да се проведат процедурите, да се вземат парите и с тези пари да се инвестира. Това е невъзможно, като технология, като време. Нищо, че закона сега не ни дава мораториум, но при едно разумно управление това нещо трябваше да се прецени. И аз подкрепям предложението, което направи тук г-н Банков с ограничение на тези седем обекта, защото тези обекти ние не можем да ги стопанисваме. Ние можем да им намалим цената, тъй като веднъж са обявявани и по закон имаме право и така да ги предоставим. Ако има сериозни намерения за оранжерии за това, ние имаме земеделска земя, предложете, ще я дадем. Но това да е конкретно, а не такива общи работи. И днес цял ден наливаме от пусто в празно. Какво е това? Аз не можах да ги преброя, седемдесет и няколко и още един списък имаше там...

Стефанов – 77 общо.

Хаджигеоргиева – Ама това не е възможно тази история. Само е направено тук да се караме и да викаме. Очаквах от вносителите да излязат, да ме убедят, че има нужда, че това нещо, което те предлагат ще стане. Аз казвам моето мнение, като играл такива процедури. Инвеститор да дойде и да инвестира, да се изхарчат тези пари. Ами няма нищо страшно, хората казаха, че ще управляват още 30 години. На следващия мандат ще започнат с тази процедура. Това нещо се прави в началото на мандата, за да има възможност наистина да ги инвестираш и да ги вложиш. На нас не ни трябват пари от имущество за харчене, за издръжка, за заплати за това. На нас ни трябват пари за инвестиция. Така е и по закон. Излишно тук се дразним и приказваме толкова много приказки. За протокола държа да се запише.

Стефанов – Всичко се записва.

Хаджигеоргиева – Не мога да възприема някой да ми дава оценка за психическото ми състояние. А иначе не се обиждам, защото имам достойнство.

Стефанов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Зафиров за отлагане на точката за следващото заседание

Гласували      за – 15                        против – 13                           въздържали се – 5

            Не се приема се.

Стефанов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков да отпаднат всички предложени имоти без № 49, 53, 54, 55, 56, 71, 72.

            Гласували      за – 17                        против – 12                           въздържали се – 2

            Приема се.

Симеонова – Процедурно предложение за прегласуване правя.

Банков – В Правилника пределно ясно е казано, че когато се прави такова процедурно предложение се мотивира. Вие да чухте някакво мотивиране освен това да си гледам работата, аз не чух. Така че, г-н Председател, преценете дали въобще да го подлагате на гласуване, тъй като не е според Правилника.

Миланов – Гласувах „за” това предложение, тъй като при четенето му взех решение, че гласувам решение по тази точка. По същия начин гласувам нещо, което е за промяна в проекта за решение, затова искам да прегласуваме.

Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-ца Симеонова и г-н Миланов за прегласуване.

Гласували      за – 14                        против – 16                           въздържали се – няма

            Не се приема.

Банков – Правя процедурно предложение да гласуваме анблок седемте обекта, които останаха в проекта за решение.

Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков упоменатите обекти за продажба да се гласуват анблок.

Гласували      за – 23            против – 5                             въздържали се – 4

            Приема се.

Стефанов – Подлагам на гласуване изброените обекти за продажба анблок.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26            против – 4                             въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот?

Зафиров – Аз съм „против”, объркал съм копчетата.

Приема се.

Симеонова – отр. вот - Колеги, ставам да изразя отрицателния си вот вместо г-н Зафиров. Той внесе предложение за мораториум, да не се продават имоти, на таблото пише „за”. После погледна Илияна и каза да се запише „против” и не става да си каже отрицателния вот, защото вие взехте решение, което и той подкрепи да се продават имоти, след като направи процедура за не продаване на имоти. Ако това не е двуличие, граничещо с идиотизъм, тогава е чисто двуличие.

Зафиров – Г-ца Симеонова мога да я взема за лична секретарка, няма проблем. Няма да е на Видьо секретарка, тя такава му беше, може да стане и на мен по-добре ще е. Първо, тя трябва да е наясно, че тази система, като имаше сесии често кмета я бърникаше тука неговия екип, за да може да не работи системата и да гласуваме с ръчички. Трудно се забелязва как се гласува на тази система, но аз съм изразил моето мнение, като вкарах мораториума. И знам, че Вашата политическа формация и знам, че точно Вас Ви стиска там чепика да се продават тези имоти, за да може да си мушнете комисионните. Обаче този път не Ви се върза номера, разбирате ли. Няма значение какви са обидните квалификации, които нанасяте на общинските съветници. Няма значение как ги наричате, просто не Ви мина номера днес. Вие бяхте свикнали да живеете в абсолютен комфорт от ОбС и когато по един или по друг начин ние ви подаваме ръка, Вие на хапете, като кучета. И точно там ви е мястото, където сте сега в момента. И аз съм сигурен, че дори националната политика на вашата партия няма нищо общо с тази политика, която водите Вие днес тук. Защото това аз от Вашия национален лидер, когато съм говорил с него г-н Борисов, не съм чул такива обидни квалификации, каквито чувам от Вас. Вие елементарно не можете да водите един дебат. Вие идвате от тази трибуна само да обиждате общинските съветници, но по този начин вие обиждате само Вас самите си. Никога от тази трибуна не съм ви наричал с обидни квалификации. Защото смятам, че хората, които са гласували за Вас имат правото на достоен глас и аз трябва да имам уважение към тях, макар че те са гласували за Вас.(Симеонова от място)

Антонова – Не сте лично засегната. Нямаше такова нещо... Аз не чух да сте лично засегната, г-це Симеонова.(Симеонова от място) Не сте лично засегната.

Симеонова – Процедурно предложение да се даде думата на общински съветник за лично обяснение в края на точката, тъй като беше лично засегнат.

Антонова - Такава процедура няма, г-це Симеонова.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публичен търг    имоти – частна общинска собственост и определя начални тръжни цени на имотите предмет на търга както следва:

 

         1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.521.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за търговски център и общински подземни паркинг гаражи, кв. 74 по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Г.Бенковски”, с площ 15503.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.521.22, имот  87374.521.61, имот 87374.521.74, имот 87374.521.75 и имот 87374.521.72 . Актуван с АОС – частна № 1594 от 04.03.2010 г. Начална тръжна цена на имота 1395300 лв, без ДДС. Депозит за участие 139530 лв.

         2. Магазин, находящ се в партерен етаж на жилищен блок на пл. „Страшимир Кринчев” № 1, гр. Ямбол, застроен с отстъпено право на строеж върху общински терен в УПИ ХХІІ 5110, кв. 62 по действащия регулационен план на гр. Ямбол, а по кадастралната карта – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.557.69.1.59 като част от сграда с идентификатор 87374.557.69.1, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.557.69, при граници – над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.557.69.1.41, на същия етаж - пл. „Страшимир Кринчев”, самостоятелен обект с идентификатор 87374.557.69.1.60, самостоятелен обект с идентификатор  87374.557.69.1.58, със застроена площ 86.40 кв.м., актуван с АОС – частна  № 627 от 12.07.2002 г. Начална тръжна цена 54 800.00 лв., без ДДС, в т.ч. отстъпено право на строеж върху общински терен – 6 900.00  лв. Депозит за участие 5 480.00 лв.

3. Магазин на ул. „Тракия” № 16, гр. Ямбол, находящ се в приземен етаж на сграда, застроен с отстъпено право на строеж в УПИ ІХ 1054, кв. 7 по действащия регулационен план на гр. Ямбол, а по кадастралната карта – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.543.117.1.5, като част от сграда с идентификатор 87374.543.117.1, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.543.117, при граници – над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.117.1.1 и самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.117.1.2, със застроена площ 146.89 кв.м., актуван с АОС – частна № 76 от 22.07.1999 г.. Начална тръжна цена 91 100.00 лв., без ДДС, в т.ч.  отстъпено право на строеж – 24 000.00 лв. Депозит за участие 9 110.00 лв.

4. Магазин, находящ се в партерен етаж на жилищен блок на пл. „Страшимир Кринчев” № 1, гр. Ямбол, застроен с отстъпено право на строеж върху общински терен в УПИ ХХІІ 5110, кв. 62 по регулационния план на гр. Ямбол, а по кадастралната карта – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатори 87374.557.69.1.64 и 87374.557.69.1.65   като част от сграда с идентификатор 87374.557.69.1, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.557.69, при граници – над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.557.69.1.4, самостоятелен обект с идентификатор 87374.557.69.1.17 и самостоятелен обект с идентификатор 87374.557.69.1.1, на същия етаж - пл. „Страшимир Кринчев”, самостоятелен обект с идентификатор  87374.557.69.1.63, и самостоятелен обект с идентификатор  87374.557.69.1.66, с обща застроена площ 170.00 кв.м., актуван с АОС – частна  № 147 от 23.05.2000 г. Начална тръжна цена 108 200.00 лв., без ДДС, в т.ч. отстъпена право на строеж 10 200.00 лв. Депозит за участие 12190 лв.

5. Сектор „Б” от сграда за административни нужди, актувана с АОС - частна № 39 от 24.08.1998 г., построена върху общински терен с право на строеж в ж.к  „Диана”, до бл. 17 гр. Ямбол, находяща се на втори етаж над гаражи, а по кадастралната карта самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.19, като част от сграда с идентификатор 87374.546.41.5., построена в поземлен имот с идентификатор 87374.546.41, при граници на същия етаж самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.20 и  самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.18, под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.10 самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.9 самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.8 самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.7, със застроена площ 106.86 кв.м. Начална тръжна цена 39 500.00 лв., без ДДС,  в т.ч. отстъпено право на строеж 2 700.00 лв. Депозит за участие 3 950.00 лв.

6. Офис № 3, находящ се в партера на вх. Г, жил. блок № 20, ул. „Димитър Благоев”, гр. Ямбол, застроен с отстъпено право на строеж в общински терен в УПИ ІV, кв. 17 по плана на ЦГЧ на гр. Ямбол, а по кадастралната карта самостоятелен обект с предназначение за офис с идентификатор 87374.539.6.1.31, като част от сграда с идентификатор 87374.539.6.1, построена в поземлен имот с 87374.539.6, при граници : над обекта – самостоятелни обекти 87374.539.6.1.5 и 87374.539.6.1.4, на същия етаж - самостоятелни обекти 87374.539.6.1.30 и 87374.539.6.1.29 със застроена площ 54.88 кв.м., актуван с АОС – частна № 1056 от 25.06.2004 г. Начална тръжна цена на имота 51 500.00 лв. без ДДС, в т.ч. 9 878.00 лв. –отстъпено право на строеж върху общински терен. Депозит за участие – 5 150.00 лв.

7. Западен магазин, находящ се в партера на жилищен блок на ул. „Преслав” № 57, гр. Ямбол, застроен с отстъпено право на строеж върху общински терен в УПИ І кв. 15 по регулационния план на ЦГЧ на гр. Ямбол, а по кадастралната карта – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.537.38.4.48, като част от сграда с идентификатор 87374.537.38.4, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.537.38, при граници: над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.38.4.3, самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.38.4.2  и самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.38.4.1, на същия етаж -  самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.38.4.49, самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.38.4.50 и самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.38.4.47, със  застроена площ 219.40 кв.м., актуван с АОС – частна  № 904 от 26.06.2003 г. Начална тръжна цена на имота 165 000.00 лв. без ДДС, в т.ч. 6 050.00 лв. – отстъпено право на строеж върху общински терен. Депозит за участие – 16 500.00 лв.

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Антонова – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Стефанов – Понеже бях свидетел, смятам, че г-жа Стефанова трябваше да излезе и да вземе отношение по този въпрос, а и г-н Петков също може. Натъкнахме се на доста интересни факти във връзка с разпределянето на тези жилища и определяне на списъците за настаняване и правоимащи и т.н. Значи най-фрапиращия факт беше за една жена, която е починала и в същото време е в списъците за настаняване. Оттам нататък имаше много настанени граждани роми от бл.20 настанени в бл.18 и 19. Но там с подробности вече колегите могат да кажат, защото те се занимаваха с тази работа. Но общото становище на тези хора, които гледахме за какво става дума в тези списъци и в това предложение като цяло е, че тази точка е съвсем не е прецизирана и не е предложена така, както трябва. Има страшно много нарушения, ако искат колегите да ги изкажат, ако не аз мога да си направя моето предложение, нали в тази връзка и така, и така съм тук ще го направя: „На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.3, ал.2, и чл.14 от Наредбата за реда и управление на общински жилища във връзка с жалби на граждани до Общински съвет Ямбол взимаме следното решение. Първо – създаваме временна комисия към Общински съвет Ямбол с цел проверка на наличността и годността на общинските жилища. Проверка на картотеката, списъците за настаняване и на настанените граждани, и на постъпилите в общинския съвет жалби състояща се комисията от пет члена в състав”. Аз ще ви дам моето предложение, вие също имате право да си направите номинации. Но като Председател на комисията Нели Стефанова, зам. - председател Иван Петков, Пламен Майсторов. Мисля, че следващия член, Илия Иванов може да бъде следващия и примерно така горе долу по групи, от всяка група да има представител, от групата на ГЕРБ - Камен Атанасов или Здравко. Здравко, Камен отсъства по-често и мисля, че няма да може да пресъства на комисията. Здравко е тук, Здравко Недялков. Това е моето предложение.

Петков - По списъка за общинските жилища по предназначение искам да обърна внимание, дори за настаняването на граждани с установени жилищни нужди. При проверката бяха установени много нарушения и се установи, че много граждани от бл.20 са настанени неправомерно в бл.18 и 19. Излиза така, че кмета беше издал едни заповеди, 14 заповеди аз ги взех лично и ги видях, за изкарване на граждани, като неизрядни платци. И в същия момент същите тези не изрядни платци ги настаняват пак в бл. 18 и 19. Какво правим значи оформяме друг бл.20. Това е положението. Няма да говоря за това, че имаме настанени, които са починали. Една починала установихме тук с г-жа Стефанова. Също има и настанени хора, които са с партийна принадлежност, да не казвам партията. Затова ние също заставаме зад предложението, което го направи Председателя на ОбС, да се създаде комисия, да се изчистят нещата. Нямаме нищо против тази точка. Нека да дадем на хората да купуват, да ги настаним нямаме нищо против това, но да се изчистят тези неща, тези недоразумения списъците.

Банков – Това е един от въпросите, който ние също сме разглеждали, и който отложихме за следващото заседание. Спомняте си при разглеждането също отделихме доста време и си казахме доста неща. Но въпреки това и въпреки молбата ни, която казах и в предната точка към колегите, които са вносители, администрацията да обърне внимание и да вземе отношение по въпросите, които ние и поставихме, когато предния път разглеждахме този въпрос. Такива обяснения или отговори на поставените от нас въпроси няма. Но освен това продължавам да питам къде са 145 апартамента, където ги имаше в списъка от миналата година? Аз мога да питам и други неща. Как се настаниха хора от бл.20 в бл.18 и 19? И може би точно това предложение да приемем тези списъци за настаняване под наем е акт, с който ние да узаконим това настаняване, което ще стане. Защото много ми е интересно например, когато комисията проверява, да провери как тези хора от бл. 20 са се картотекирали в бл. 20. Ще видите, че тяхното картотекиране е станало след събарянето на бл.20, но това е по-малкия проблем. Интересно е в кои апартаменти са картотекирани на бл.20. Защото те са картотекирани в общинските жилища. А, за да бъдат картотекирани в общинските жилища трябва да имат заповед за настаняване там. Така че, от тук ще излязат много неща, по-рано от ОА специално по този въпрос. Аз затова подкрепям също предложението, което предложи Председателя на ОбС за създаването на тази комисия. Но бих искал да прибавя още една точка. “Задължава временната комисия до един месец да внесе в ОбС доклад въз основа, на който ОбС- Ямбол ще вземе решение относно определяне на общинските жилища по предназначение. Това са двете точки. Първата е комисията, а втората за този доклад, който да внесе.

Миланов – Както е записано в материалите пред вас, срока за приемането на определянето на общинските жилища по предназначение е 31 март. Срокът, който мина. Мисля, че това, което беше предложено за създаването на комисията относно начина на настаняване кой е настанен или не, не е точка, която бихме могли да гледаме и няма много общо с това, което гледаме. В момента гледаме точката за определяне кои жилища по предназначение са за отдаване под наем, за продажба. А не дали Петър, Иван, Георги или г-н Банков са настанени в общински жилища. Другото, което ще кажа е, че съм изключително против създаването на временна комисия, защото в ОбС – Ямбол има 14 комисии, една от които има тези права и задължения да свърши тази работа. Може да вменим задължение, ако тя не приема, че има такова, ПК УОИКОПДОУ да свърши тази работа. Още повече създадохте две временни комисии, които не съм чул някой да ги е закрил или да са свършили някаква работа с политическата си поръчка да се изчерпят с някакъв междинен доклад, комисиите спряха да работят, няма окончателен доклад…(Канев от място – Има, има, ти не си го виждал)…Там е проблема, че не съм го виждал, а би трябвало според мен след шест месеца да го видя лично този окончателен доклад. Създаването на ВК, доказва тезата ми, че ПК не работят. И въпреки всичко искам да се върнем, да проведем дебатите по същество. И това кой, къде е настанен в кой блок, от кой блок, можем да го възложим на ПК УОИКОПДОУ. Не виждам някаква пречка тези неща да вървят паралелно.

Банков – репл. – Г-н Миланов, първо по срока. Да, срока е 31 март и ако наистина ОА си беше свършила добре работата, дебата, който ние тогава отворихме и ако ОА беше отговорила на въпросите, които поставихме мисля, че още тогава ние щяхме да вземем решение и нямаше никакъв проблем. Към настоящия момент ние вече сме закъснели със срока. Така че, дали след един месец ще бъде или сега, от гледна точка на срока няма никакво значение. Но аз искам да ви кажа другото, че вземайки решението и определяйки определени жилища за отдаване под наем ние ще узаконим действията, с които ОА респективно кмета е настанил хора, които нямат право да бъдат там. Дали трябва да разгледам и документите им и досиета това е въпрос, който ние решаваме и мисля, че на комисията, което им го даваме не е гледано и е хубаво да се погледне. Защото тези, които са настанени, отваряме още един интересен въпрос. Тези, които са настанени в общински жилища са социално слаби. По закона, по нашата наредба те не трябва да имат акции, фирми, не трябва да имат много неща, за да отговарят, за да бъдат настанени. Закона е казал също, че, когато някои от тези обстоятелства, които те декларират се провини те веднага трябва да си подадат декларацията. Ще установите, че много хора има настанени в общински жилища, които имат фирми, имат и дялове, имат и други неща и са настанени в общински жилища, което е в нарушение Това, че ОА не си е свършила работата те могат да отговарят пред друго място, както се казва тук друга институция. Относно ВК, аз мисля, че тук направихме едни ВК и те свършиха една добра работа. Ще ви кажа какъв е резултата от това, тръжно съдебни производства. Тъй като докладите, които бяха дадени ние взехме решение, изпратихме ги, където трябва и тези другите институции образуваха три досъдебни производства. Дано не се образува и четвърто, пето или още две със доклада на тази комисия, но мисля, че ние сме длъжни да го изслушаме Срока един месец по-рано или по-късно, няма проблем. 

Канев – репл. – Г-н Миланов, откакто не е Председател на ОбС, много е занемарил обществения си живот. Едно от нещата, които свършиха тези ВК беше доста сериозно разкритие на това, което тук години наред се коментира по отношение на “Комуналуниверс”. Другото е събарянето на бл.20. И ако Вие тогава малко се бяхте заслушали в съветите, които се даваха тук от общински съветници, които твърде по-добре от Вас разбират тази материя, нямаше да докарате този нещастник г-н Кмета до нови досъдебни производства. Мисля, че г-н Кмета е твърде учтив по отношение на вашите предложения, които не са подплатени с никакви знания и по-скоро имат характер на потупване по рамото. След това той горкия си дреме там по съдилища, прокуратури и следствия, а ние умираме всички от срам. 

Миланов – дупл. – Г-н Банков, Вашата реплика не доказа съждението, че няма нужда от ВК. Ако ПК си бяха свършили работата, следствията можеха да бъдат същите. Не е доказана нито една теория, че създаването на ВК е единствения механизъм, който може да осъществява контрол, затова са тези ПК. И Вие не ме оборихте в съждението ми, че имаме ПК, която може да свърши тази работа. Също така не ме оборихте в това, че, ако приемем предназначението тези настанявания, които вече са факт ще бъдат узаконени. На какво основание? Основанието винаги е на член от закона, а не на репликата, че е узаконено. Г-н Канев, обществения живот на човек се извършва в Ямбол. Аз съм постоянно в този град за разлика от Вас. Какво е ставало или какво не, ВК не са решение на проблема. Те доказват факта, че ПК на ОбС – Ямбол не работят. Това е факт. 

Данкинова – Исках да поискам разрешение г-н Кърцъков, който е зам.-кмет и отговаря по този въпрос, да има правото да коментира и да отговаря евентуално на въпроси по тази точка. 

Антонова - Подлагам на гласуване предложението на г-жа Данкинова, г-н Кърцъков да вземе думата по точката.

Гласували      за – 18            против – 6                             въздържали се – 4

            Приема се.

Стефанов – Аз веднага ще задам един въпрос на г-н Кърцъков. Г-н Кърцъков, преди време при мен постъпи една жалба от един гражданин. В тази жалба се казваше, че служителка на “Общински пазари” неправомерно е настанена в един от общински апартамент, в кв. “Зл. Рог”. Тогава аз Ви уведомих за това нещо, а Вие ми казахте, че сте били подведен. Тази общинска служителка, има собствен бизнес, има земи, имоти и т.н., и въпреки всичко е била настанена в общинско жилище. След като, обаче ми казахте, че сте били подведен аз сметнах, че ще вземете някакво отношение по въпроса, отново получих жалба, с която бях уведомен, че тази жена е отново настане в общинско жилище. На всичкото отгоре преди да бъде отново настанена е направен един доста скъп ремонт на това жилище от порядъка на 4 хил. лв., 5 хил. лв. Нещо, което не се случва на другите граждани. Мисля, че това е служителка на г-н Костов, гл. счетоводителка на „Общински пазари”. Да, бивша служителка на г-н Костов. Можете ли да ми отговорите на въпроса, докъде са стигнали нещата и защо отново е настанена тази жена?

Банков – Въпроса ми е за прословутите 145 апартамента, които не ги виждам, а миналата година ги имаше при настаняването под наем. Къде са, какво са и защо са? Аз тук виждам по-малко. И другия ми въпрос е колко молби има за покупка на общински жилища в администрацията? Имам процедура да удължим с още един час работното време, до 20.00 часа. Вижте какво, трябва да приключваме. Това ни е сериозната точка, другите са ПУП и др. Неща, хора, които чакат тук от години. Утре не можем да направим заседание, а и не бива, по-добре с още един час да удължим работното време.

Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков за удължаване на работното време с един час до 29.00 часа.

Гласували      за – 9              против – 18                           въздържали се – 2

            Не се приема.

Стефанов – Правя процедурно предложение да продължим заседанието до приключване на точката. Подлагам на гласуване процедурното ми предложение.

Гласували      за – 18            против – 7                             въздържали се – 1

            Приема се.

Кърцъков – Ще отговоря първо на въпроса на г-н Стефанов. Не, че не съм му отговарял, един път от тази трибуна, един път в личен разговор. Никога не съм му казвал, че съм бил подведен за тази информация, за която говори, за дамата от „Общински пазари”. Той ми даде случая, вярно, че ми отне малко повече време да го изясня. Случая е следния, те са били семейство с един господин от с. Кукорево. 1995 г. – 1996 г., ако не ме лъже паметта са имали един апартамент във „Възраждане”, който са прехвърлили на децата си. И в момента имат един имот, който е собственост на съпруга в с. Кукорево и са в процедура на развод. Дамата е без собственост. Начина, по който тази дама е била настанена не е била имотна, не е била с кола, не е била с фирма и т.н. Така че, г-н Стефанов знае…

Стефанов – Не, не знам.

Кърцъков -  Знаете.

Стефанов – Не.

Кърцъков – Е добре, не сте обърнали внимание…(Банков - С мъжа си ли живее?)...Не живеят заедно, в развод са. Даже може и г-н Костов да ви каже има ли…(Банков – В развод ли са или има решение на съда?)…Г-н Костов ще Ви каже конкретно, защото сега не съм запознат със семейното положение.

Стефанов - А извършва ли счетоводни услуги?

Кърцъков – Това не мога да кажа.

Стефанов - Е какво тогава?

Кърцъков – За ремонта, няма такова общинско жилище, на което да е направен ремонт за 4 хил. лв., 5 хил. лв...

Стефанов - А за 3 хил. лв., 4 хил. лв.?

Кърцъков – Не.

Стефанов - На нея такъв ремонт не е правен?

Кърцъков - Ремонтите, които са правени са козметични, врати, балатуми, неща които се износват с времето. Няма жилище, което ще вземе такъв ремонт. За бл.20м да ви кажа. След като беше премахнат, нормално е да бъде заличен в кадастъра и тези апартаменти. Да кажем апартаменти, това е много пресилено. Знаете още от времето на г-жа Хаджигеоргиева, година, за година все се опрощават някакви наеми, не че наемателите ги има...И сега за молбите за закупуване на жилища. Само 4 молби има приети, защото хората са настоявали. Просто на нито един не му казваме да попълва, нито да носи документи, докато не се вземе решение от вас като общински съветници, че дадени жилища са определени по предназначение за продажба. И искам да ви кажа още нещо. Решението, което е предложено и което според Наредбата за разпореждане с общинско имущество е трябвало да вземете доста отдавна има едни приложения към него, много прости и елементарни за жилища за настаняване под наем, първото приложение. Второто е къщите, които са за под наем, апартаменти за продажба. И имайте в предвид, че всички апартаменти и обекти в къщи, които са предложени за продажба са на лица, които отговарят на изискванията на Наредбата, да са живели повече от 3 години, да са си изплащали всичко, като задължения и т.н. Няма нито едно там, което да е на човек, който не отговаря а тези условия. Друг е въпроса дали тези хора ще проявят желание да го закупят, някои от тях. Те са бедни хора, не са хора с кой знае какви доходи. Почти всички, които ги закупуваха по някакъв начин им осигуряваха кредити от банки, за да могат да го закупят. Но не са хора с имоти, просто ползата там е, че таксата е по-ниска като цяло от свободния пазар. И следващото приложение за ведомствените жилища. За жилища, чиито имоти са отчуждени и в момента все още не са обезщетени с жилищата. Г-жа Хаджигеоргиева знае, това са въпроси от много, много старо време, от 1985г. – 1986г., които в бл. 18 е най-красноречивия пример, а другите са такива от типа на ЖСК Просвета и разни други. Жилищата там са 8 броя, хора които не са обезщетени. И до момента, който имаме някакъв вариант за решение или се постигне съгласие, един по един тези апартаменти ще отпадат и ще влизат в списъка за жилища за настаняване под наем. И имаме определени 3 резервни жилища, които са за бедстващи наши съграждани, независимо по каква причина. За да имаме възможност да реагираме и да помогнем на тези хора. Не виждам някакви притеснения, ако имате такива задавайте ми въпроси за какво точно тези хора, комисията на която Иван Петков е Председател за общинската собственост, ако имат някакви притеснения винаги може да ги сподели и да ги коментираме. Но жилищата по този начин, по който са, по този начин са предложени.

Желев – Първо, аз не считам принципно, че не утвърждаването на списъка е средство за контрол върху настаняването, каквато идея тук се прокарва от някои колеги. Комисията прави, проверка на заповедите и всичко друго, каквото е в тази връзка съм съгласен. Но да твърдим, че когато не утвърдим този списък, ние ще осъществим някакъв контрол и ще узаконим нещо е меко казано несериозно. Особено на фона, че ние имаме представители в комисията по настаняване Те наистина са малцинство, какво са правили, къде са присъствали, съветници са все пак това е съвсем друг въпрос. Вероятно има някакво нарушение. Искам да ви кажа какви са последиците от не утвърждаването на списъка. На тези хора, на които им е изтекъл договора при неутвърден списък няма да може да се сключи нов договор за настаняване. Не всичко е в ръцете кмета, ние също имаме свои отговорности и са записани в Закона и в Наредбите. Тези отговорности са пряко наши. Съгласен съм да кажем, че 5 жилища трябва да отпаднат, това са аргументи по същество. Или както винаги съм гласувал да няма предложение за продажба. Аз съм бил против продажба на общински жилища и съм гласувал винаги против. Г-н Кърцъков, не е редно Вие да предлагате списък за продажба при постъпили само четири молби. Списъка, ако искаме да бъдем коректни се прави на базата на подадените молби, тъй като това не е публичен търг, това не е свободна продажба. Тази продажба я правим заради наемателите. Ние само си играем на хартийки при условие, че има само четири молби. Ако искаме всичко да е коректно и прозрачно със списъка, и тогава им предлагаме списъка за продажба. Друг е въпроса, че принципа аз съм го поставил, няма какво да ви занимавам, Ямбол е с един от най-дългите списъци със социално нуждаещите се жилища. Едно е да смятаме, че има проблем по настаняването, те не могат да се скрият, друго е да утвърдим нещо, което по закон сме длъжни.

Кескинов – репл. – Г-н Желев, искам да Ви направя следната реплика. Общината няма социални функции, държавата има такива. Общината не е място за осигуряване на подслон на всички желаещи. Няма такова изискване, че имало 800 или 8 000 желаещи и общината трябва да ги настанява. Покажете ми къде пише такова нещо. Общината си има условия, настаняват се, като минат 10 години, довиждане, следващите, ако недай си боже стане нещо междувременно. Освен това общината има възможност да разпродава тези жилища на хората, които отговарят на определени условия. Не е необходимо да са изразили изрично съгласие, за да могат да стават тези продажби. Не само това, хората трябва да влязат в този списък, за да могат да искат да закупят апартамента, Ако апартамента го няма в този списък как ще направят запитване да го искат? На всяка сесия ще прехвърляме жилища от единия в другия списък ли, защото имало 2 молби, 3 молби? Такъв филм не се прожектира. Затова и двата списъка трябва да съществуват и да могат желаещите да си подават молбите, защото за едните днес е изтекъл срока, за другите миналия месец и ако го няма този списък няма да могат да си подадат документи за закупуване.

Банков – репл. – Г-н Желев, не знам дали останахте удовлетворен от отговора на г-н Кърцъков, но за тези 145 жилища да ми каже, че го няма блока и затова ги няма, извинявайте. Аз си мисля, че са общинска собственост и ние за тях трябва да се произнесем. Ние сме тези, които трябва да ги бракуваме ли, какво ще ги направим и на тази база да се свалят от отчет. Интересуваше ме те нали се водят под отчет, кой ги е свалил от отчет и като стойност? Защото това е декапитализация. Декапитализацията по втория начин направена. След това, това са въпроси, които ние предния път ги поставихме и трябваше да ни се отговори тук и затова са всичките тези неща. Вас не ви ли смущава факта, че тук са предложени 111 апартамента и в къщите, общо си направих сметката 183 жилища са предложени за под наем, а 215 за продажба. Какво правим? Аз съм бил винаги за това, които имат права да си ги използват. Но администрацията, ако искаше да спази правата на настанените граждани, ако искаше да подходи колегиално и към нас можеше да даде един срок на желаещите, които искат да си изкупят до тази година жилища. До 1 март да си подадат молбите и на тази база да влязат 50 жилища. Защото всичките 215 жилища имат право, но те няма да си ги купят. Как ви звучи това 183 на 215, ами още веднъж и всичко продаваме. Това е вече до организация. Относно комисиите, да има ПК УОИКОПДОУ, ПК СИ и т.н., но вие виждате тук комисията, временните комисии по принцип се създават с определена задача. И точно това е на базата на този проблем, ние определяме проблема и определяме задачите на комисиите и за това правим ВК, не че другите комисии не мога да го свършат. На тази ВК първо и казваме какво да направи, разписваме и второ казваме и да направи доклад в рамките на месец. Ние не може да задължим другите комисии, но на ВК с мандата, който и даваме ние определяме точно задачите и проблемите, които ние искаме да разгледа.

Желев – дупл. – Жалко, че г-н Кескинов го няма, той споделя абсолютно десни идеи, че не трябва да има социални функции общината Но практиката е нещо по-различно няма областен град, който да няма жилища, където да не служат за подпомагане. По същество със спора за настаняването. Ами г-н Кескинов, Вие от къде сте сигурен, че от тия 111 жилища, които са за под наем, няма желаещи да закупят? Как са определени тези 206 жилища? Ми някой може да е казал виж какво твоето жилище ще го предложа за купуване, а твоето ще остане по друг критерий за под наем. В Наредбата е записано, че, който иска да купи ще си подаде молбата. За втората реплика, бл. 20 наистина го няма. Няма как да ги върнем тези жилища. И самото им не поставяне тук , по никакъв начин нито санира една позиция на кмета, нито пък по някаква друга причина трябва да се направи отговорник на това, което се случило.

Костов – Искам да взема думата кат лично засегнат…

Стефанов - Искам да обясните по кой начин сте лично засегнат.

Костов - Г-н Председател, два пъти преди няколко заседания и сега казвате, че става въпрос за моя колежка, общински служител. Става въпрос за общински служител от 16 години. В един или друг момент тази г-жа е била колежка на г-н Банков, и Ваша, на г-жа Стефанова и т.н., не е само моя колежка. И за да се спре с тези спекулации, и да не се повтаря през сесия ще Ви дам един съвет. Имате ПК ЖПГПК, щом има жалба към Вас, отнесете я към тази комисия. Ако не Ви е окомплектована, окомплектовайте я, нека тази комисия да я разгледа и да спрете със спекулациите, ремонта за 3 хил. лв. ли бил, за 4 хил. лв. ли бил. Защо ВК, имате си ПК? Има ПК ЖПГПК…

Стефанов - Г-н Костов, кажете вярно ли е това нещо или не е вярно?

Костов - Аз не мога да Ви кажа. Не съм в нито една комисия, че да ви кажа. Вашите комисии са с по трима, четирима, шестима човека. Окомплектовайте си ги и нека комисията да се произнесе. Не правете спекулации повече.

Хаджигеоргиева – По този начин, по който тръгнахме, ние започнахме да си разясняваме Наредбите и Законите, не можете Вие да я разрешите. Защото аз си спомням в началото на мандата ми се зададе един въпрос: „Вярно ли е, че по твое време са откраднати 50 апартамента?” Човек, който няма понятие за какво става въпрос. А сега къде са апартаментите, тази материя иска малко задълбоченост. Има ред и начин кои се настаняват, има ред и начин кои се картотекират. Уместно е в края на мандата, за да е се получават такива работи, да се направи една такава проверка и някои работи ще се изчистят, защото ние можем да вземем решение и да ги узаконим някои неща. Имаме това право. Що се отнася до този списък, на него му изтече срока. Трябваше до март месец да го приемем, сега че с един месец по-късно няма нищо да стане. Ние просто се чудим как да се лаем и да се хапем. Аз бях против да се разглеждат конкретни такива случаи. Аз имам  и други въпроси. Кой дава право да се вадят общински наематели затова, че не са си платили водата? Каква е работата на В и К? Има си ред и начин да се събират и в същото време, защото трябва да се освободят жилищата, за да се настанят други. Много хора са ми се оплаквали от това нещо. И трябва да ви кажа, че аз 30 години продавам жилища и настанявам. Тук може би някои от вашите родители и някои от вашите семейства. И не така тук за един час всеки да развее и да творим право и ред. Нищо страшно няма, ако се направи една такава проверка, за успокоение на хората и на гражданите. Аз не казвам, че има нарушение. Например не е работа на общината, че не са си платили водата. И хората ми казват: „изкараха ме срещу зима”. Спомняте си, че тук ви занимаваха. Илия и ти знаеш във вашия квартал. Това са недопустими начини, има ред и начин кога се изкарват, през кои периоди. Нека да се провери, където има някои работи ще ги по узаконим. За тези жилища г-н Банков, ще се говори още два мандата, тя е ясна. Но, когато тук приказвахме, че задължението е да спасиш блока, а не да го събориш. Никой не искаше да чуе, дадохте санкция, сега който трябва ще му търси гайлето. Искам процедура да спрем конкретния случай...

Стефанов – Да прекратим изказванията.

Хаджигеоргиева – Сега има жалби. Ако на всеки г-н Кърцъков отговаря, че той да няма картотека тук и да седне да ви говори.

Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-жа Хаджигеоргиева за прекратяване на изказванията.

Гласували      за – 28                        против – няма                                  въздържали се – 1

            Приема се.

Канев -  Що се отнася до счетоводителя на пазарите, тя е настанена, когато г-н Костов беше управител на „Комунални дейности”. В известен смисъл ми минава г-н Костов, но дори да са настанени един двама по третия начин това не е проблем. В края на краищата това всички го правите. Другото, което е. Някак си днес точките, като че ли са свързани една с друга. И може би сега ще получите отговор на тази точка, когато се върнете назад към продажбата на терените. Ми ние нищо не строим, не правим жилища сега, а имаме идеалната възможност тези къщи, които ги обявявате събаряне и ги продавате като мера. Ами може да търсим едно партньорство, както хората правят срещу 25%, 30% и насреща срещу този терен да получим жилища. И действително, когато продаваме жилищни имоти да попълваме нашия фонд. Не е вярно това, което казва г-н Кескинов, че ние трябва да загърбим всички граждани понеже не било записано в Закона. Не всичко се чете от Закона. В края на краищата такива нужди имат хората, на които ние максимално трябва да откликваме. Така че, възползвайте се г-н Кърцъков, от това. Дайте да ги огледам всичките имоти да ги обявим, ама не за продажба ами да ги обявим за жилищно строителство. Би било много по-полезно.

Кърцъков – Искам да взема отношение по това, което г-жа Хаджигеоргиева каза преди малко. А и не само тя, а и доста от вас и г-н Банков знае, че когато се подписва един договор с наемателите, общината като такава подписва ангажимента за плащането на тока и на водата.      И имаме заведени дела г-жо Хаджигеоргиева, някои от тях са за по 2 хил. лв., 3 хил. лв. неплатена вода. Просто в момента В и К е завела иска, заради това, че ние сме отговорници. Ние там не сме солидарно отговорни, ние сме отговорните, ние плащаме, а след което ние трябва да събираме от хора, които са били абсолютно безхаберни към това, че общината е направила някакъв жест към тях като е предоставила общинско жилище на приемлив наем, за да го ползва. И докато енергото им спира рязко потреблението на ток, при В и К процедурата е малко по-сложна, но те въобще не се съобразяват с това. Те просто завеждат иска към нас. Надявам се нито един вас не е съгласен тези хора, които настаняваме в общинските жилища да бъдат некоректни към общината, като такава. Защото в лицето на ОбС с решението и на ОА теб са настанени, като крайно нуждаещи се в тези жилища. Ако искате да опрощаваме и такива дългове, ваша е волята, гласувайте по 2 хил. лв., 3 хил. лв. на няколко десетки човека. Говорим за най-фрапиращите случаи. Аз съм на мнение, че не коректните да не бъдат толерирани не, само в миналото, но и за напред.

Стефанов – Подлагам на гласуване предложението за  т.1 създаване на ВК в състав

На мястото на Илия Иванов - Ив. Мандаджиев. На мястото на Здр. Недялков - Камен Атанасов.

Гласували      за – 19                        против – 10                           въздържали се – няма

            Приема се.

Стефанов – Подлагам на гласуване „Задължава ВК до един месец след създаването й да внесе доклад и ОбС Ямбол ще вземе решение относно определяне на общинските жилища по предназначение. 

Гласували      за – 20                        против – 9                             въздържали се – 1

Приема се.

Стефанов - За тази вечер приключваме, продължаваме утре в 9 часа.

Костов – отр. вот – Отрицателния ми вот беше, заради това, че има ПК, нека Председателя да си окомплектова ПК, няма Председател все още на ПК СИ. Откакто Юсеин Хасанов напусна няма такъв Председател.

Стефанов - Г-н Костов, Вие имате същото право като мен, да сте дали предложение. До този момент не сте.

Костов – Достатъчно беше това, че свикахме тази сесия г-н Председател. Няма да Ви върша работата.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.3, ал.2, и чл.14 от Наредбата за реда и управление на общински жилища и с жалби на граждани до Общински съвет Ямбол, създава временна комисия към Общински съвет Ямбол с цел проверка на наличността и годността на общинските жилища, проверка на картотеката, списъците за настаняване и на настанените граждани, на постъпилите в общинския съвет жалби, състояща се от пет члена в състав: председател на комисията Нели Стефанова, зам. - председател Иван Петков, Пламен Майсторов, Иван Мандаджиев, Камен Атанасов.

2. Задължава временната комисия до един месец да внесе в ОбС доклад въз основа, на който ОбС - Ямбол ще вземе решение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

 

 

 

 

            На 01.07.2011г. продължава четиридесет и осмото заседание на общински съвет по приетия дневен ред.

 

            От общо 37 общински съветници присъстваха  30, отсъстваха 7 -

            1. Йордан Милков Милков

            2. Красимир Русев Вълев

            3. Меглена Банова Николова

            4. Димитър Иванов Лилов

            5. Здравко Господинов Недялков

            6. Христо Дянков Михов

            7. Ахмед Неджадов Мехмедов

            На заседанието присъства г-жа Н. Данкинова – заместник кмет на община Ямбол, съгласно Заповед на кмета на общината № РД02/0336 от 29.06.2011г.

Кворум в 9.15 часа 19 съветника.

            Стефанов – Продължаваме с т.12 от дневния ред. Имате думата.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПОС "Изграждане на регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Данкинова - Представи предложението по приложения материал.

            Банков – Имам въпроси. Техническата помощ като срок кога започна и кога свърши? От тези 1200 хиляди колко са усвоени, има ли неусвоени и какво покриват? От сайта информацията е, че са усвоени около 300 хиляди лева. Интересува ме ОЯ утвърждавала ли е тези показатели, не съм видял тука, може би кметовете са определили, 20% оборотни средства трябва да направим, защо? Не може ли 30% или 5%? Не трябва ли сдружението първо да уведоми принципала, общински съвет? Не знам защо дяла ни е толкоз, казват, че по жители. Тук става въпрос за едни пари кеш пак. Другите общини утвърдили ли са тези неща? Прочетох, че месец май е внесена формата, ако е внесена действително ние какви решения ще вземаме сега? Дълг ли е или не е дълг по т.3 и т.4 от проекторешенията? Ако е, трябва много неща да минат, за да стигнем до тука. Защо тук се предлага в този вид за разлика от водния цикъл? Няма внасяне в ОбС и т.н. Още един въпрос, който витае в пространството – земите не са уредени там, този въпрос кога ще го поставите? На час по лъжичка ли ще ни давате? Искам да знам всичко по този въпрос, за да може да се прецени и реши този въпрос. За санкциите по закона определете точно какви са. Тъй като ПК имат право по правилника ни да привличат експерти, защо ОА не изплати възнаграждението, за да можем да вземем решение?

            Канев – Този въпрос е от доста години, първите решения са взети от предните общински съвети. Зачетени ли са тези решения, за условията за кандидатстване с това сдружение? С тази безвъзмездна помощ обследвани ли са други площадки, обследвани ли са водите, тъй като част от водите ни при това сметище? Да не би да не стават после освен за пиене, и за миене.

            Зафиров – ОА ни е дала един много пространен и интересен материал. В етап на строителство ли е ямболското депо? Има ли инсталация за сепарация и на коя фирма, някой общински съветник работил ли е там и има ли право да участва тук? Има изграден завод на един общински съветник, да си каже дали не е в конфликт на интереси. Осигуряваме 60 години бизнес на една фирма, парички, които ще влязат в една партийна каса. Защо кмета направи кмета на Сливен председател на сдружението, когато сметището е на наша територия? Сливен само ще си изхвърля боклуците и ние нищо няма да получаваме. Призовавам Ви да не гласувате за това предложени, защото това сметище е вредно за Ямбол, още 2010г. съм го написал във вестника. Има технология, която преработва 99% от боклука, енергията от преработката може да се използва за отопление на общински имоти. Работи се в полза на определени бизнес среди близки до управляващите. 1614 подписа не се зачетоха от управляващите, никой не им обърна внимание. Има процеси, например на ИФК Аврора, които работят в Израел, Швейцария и други страни. Може да се преработва отпадък с 65% влажност, какъвто ние ще имаме от пречиствателната станция. Защо не се зачитат тия неща от ОА? 22 декара българска благодатна почва ще бъде засипана с боклук. Ние можем да бъдем новаторите, а не да ни казват как ще плащаме повече такса смет като в същото време даваме на едно сливенско дружество 600 хиляди печалба. Можете ли да си представите Ямбол да стане сметището на Сливен?! И то ще бъде пет пъти по-голямо от това в момента. Г-жа Данкинова ИД директор ли е на ФЛАГ и не е ли в конфликт на интереси когато докладва?

            Данкинова – Към настоящият момент все още съм заместник кмет на община Ямбол и със заповед на кмета съм определена да го замествам тия два дни. Не съм ИД на ФЛАГ, не съм министър или заместник – министър.

            Договора за техническа помощ беше започнат 2009г., крайния срок е юни 2011г. Усвоената сума е 509 хиляди лева. Задачата на техническата помощ (ТП), която е част от общата ОП за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците, беше да се подготви документацията за кандидатстване за следващия етап. По процедурите на ОП всички средства, които не са усвоени преминават към ОП за изгражане. Поради сроковете за изготвяне на ПУП, доклад за ОВОС и други процедури, свързани със съгласувателен режим средствата не са усвоени на 100%, тъй като не сме пресирали нещата. Усвоени са толкова, колкото е трябвало. Категорично трябва да е ясно, че неизползването на всичко по ТП не създава никакви проблеми, остават за изготвяне на бъдещия проект по ОП.

            Да, не сме внасяли ПУП за одобрение, ще се внесе след одобрение на доклада по ОВОС. Относно 20% оборотни средства, такъв е регламента и сдружението взе решение да се определи с броя на жителите, който е ясен показател и има статистическа информация.

            По отношение на въпроса дълг ли е, решенията не се различават от много от вчерашните. Точки 3 и 4 не представляват в настоящия момент елемент на дълг. Само трябва да се започнат преговори. Приемете, че ще консултирам със специалистите и ще Ви предложа решение, което да не Ви навежда на мисълта за предоставяне на някакви предварителни права.

            По отношение на земите, собствеността е на ОЯ и община Тунджа, което е по изискванията на ОП. Това е обект на решение на сдружението, после ще бъде внесено в общински съвет, когато се изясни. Това не касае подготовката на проектното предложение. По искане на община Тунджа през 2002г. държавата е предоставила земи за ДТБО на ОЯ. Нито аз, нито Вие, можем да повлияем на законодателството, нашата задача е да изградим модерни системи, които да гарантират екологията ни. Аз също не искам да има боклуци около града ни, но ние ги произвеждаме и трябва някъде да се изхвърлят. Използваме средства на ЕС да се изгради цялостна система за управление на отпадъците. В този проект се изгражда само първата клетка. Убедена съм, че следващия етап ще бъде завод или някаква друга технология, която да ги унищожава.

            По отношение на въпроса защо кмета на Сливен е председател на сдружението, всички са равнопоставени и г-н Георгиев има земята, г-н Славов кандидатства и ще управлява средствата, община Сливен дава най-голямата част от средствата и затова решиха той да е председател като естествено няма никакви изключителни права.

            Регионалната система за управление на ТБО е на етап подготовка на документи за финансиране от ОП. Подаден е формуляр за предварително съгласуване на изготвените материали по ТП, което е изискване на програмата.

            Относно договора за допълнителни експерти, беше ми даден от председателя на ОбС договор за консултантски услуги, който в рамките на своите правомощия съм дала на г-н Славов и нямам информация по-нататък.

            Стефанов – Безвъзмездната финансова помощ е 1200 хиляди, а са използвани само 300 хиляди, това не е ли престъпна небрежност от Ваша страна, да Ви се дадат толкова пари за обследване и Вие да не ги използвате? Ямбол е на първите места по биологични замърсители на водата, както и на нитратни замърсявания. Всички наши притеснения са за това, че ние и нашите деца ще страдат от това. Нека всеки много внимателно да си помисли. Дайте да спрем другото изтичане на средства – 600 хиляди лева на една фирма печалба от нашите пари, а говорите за завишаване на цената. За земите, ще продадем запълнено сметище, защо е необходимо това? Има в договора клаузи за закриване, мониторинг на една фирма, сега ще го прехвърлим това задължение на сдружението. Не се е стигнало до изграждане на завод – защо? Не е имало предложения ли? Защото само при мен има постъпили две – три предложения. Имаше едни евреи, предложих на кмета, той каза, че били престъпници, защото били регистрирани с 50 лева капитал. Какво да правят хората, когато ГЕРБ промени закона и от 5000 лв. стана 2 лв. уставния капитал? Преминава се към финансиране на заводи за преработка на отпадъците в Европа, защо ние правим нещо, което е отживелица? В предложението пише, че упълномощаваме кмета да осигури средства от ПУДООС и по ФЛАГ. Г. Симеонова и Н. Данкинова са шефове на тези финансови институции и по съвпадение са общински съветници, те се намират в конфликт на интереси.

            Зафиров – Г-жо Данкинова, Вие дефакто не ми отговорихте на нито един от въпросите. Гражданите на Ямбол пият по-мръсна вода, дишат по-мръсен въздух заради това сметище. И когато се разработи ще стане още по-мръсно. Има ли издадено строително разрешение? Чели ли сте Директива на ЕО 1991/31/ЕО? Ако я бяхте прочели щяхте да се съобразите с жалбите на гражданите.

            Симеонова – Ако някой може да ги каже тия връзки тука да излезе и да ги каже, иначе тези връзки са само в болния мозък на Диана Бончева, която не е никаква в този общински съвет, а е обикновен гражданин. Може и да не си е платила данъците, ако проверя. Има ли конфликт на интереси - аз до 2009г. работих в частна фирма, която работи в областта на управление на отпадъците. Тази частна фирма има инвестиции в цялата страна, занимава се с преработка на пластмаси в полиестерни кабелни и щапелни влакна. Тя няма нищо общо с оползотворяване на отпадъци в Хаджидимитрово, сепарират се там отпадъците от друга фирма. Това са различни неща. С напускането си аз вече нямам нищо общо. Само ще поема риска да дам заем на общината, за което не получавам пари.

            Стефанов – Получавате заплата най-малко.

            Симеонова - Вие толкава често ме гоните, че не получавам заплата. Не съм в конфликт на интереси, прочете закона. Има си органи, които ще преценят и ако трябва договора ще се подпише от председателя на УС. Не искам да споря на тези теми, искам по същество Закона за УО предвижда общините да се сдружат на регионален принцип, да намерят общо решение по отношение на отпадъците в района. Ние не сме избирали с кой да се сдружаваме, определено е от държавата. Има отчисления по чл.71е от ЗУО, не е заплаха , а констатация. Отпадъците или се депонират или се обработват и тогава на депо. Министерството искаше да стимулира общините да строят сепариращи и др. преработващи инсталации. Отчисленията се ползват за построяване на тези инсталации за сепариране и заводи от държавата. Ще се строят и двете неща - и депо и завод, не са част от регионалната система за УО. Няма място в света, където да не се депонират отпадъци, по всяка технология остават отпадъци. Зная фирмите, зная технологиите, и всичко. Когато видим истинските икономически анализи се дава и финансиране. Има четири построени завода в страната, но когато показаха реалните стойности. Държавата получава средства от ЕС за 53 регионални сметища. Заводите ще се строят с пари на общините, ПЧП или дарения. Не може с парите за депо да се строи завод. Всички технологии са известни, няма да коментирам тази на ИФК Аврора, трябва да има поне три варианта и да се обмислят. Сега вредните емисии във всяко отношение касаят действащата клетка, която трябва да бъде спряна със заповед на РИООС. Там са само отпадъци на Ямбол. Фирмата на депото в момента има договор  за обработка и мониторинг само на тази клетка. Следователно фирмата след спиране на депото минава в режим на мониторниг. Това са две различни неща, те нямат участие в новите неща. Рекултивацията ...

            Зафиров (в момента на председателското място) изключва микрофона – Десет минути минаха.

            Симеонова – Просто да приключа, бих желала да продължа като пр на ГС. (Р. Банков – от място – не сега, нека си направим реплики, дуплики) Добре, приключвам. После ще ви разкажа какво се случва в проекта и как отговаря на всички изисквания, по които са строени депата в цяла Европа.

            Кескинов – репл. – Боклука, това е област на мафията в целия свят. Всеки се бори да припечели от него, един от най-доходоносните бизнеси. Как е защитен финансовия интерес на ОЯ от към чисто финансовата страна? И в Италия имаха проблем с боклука, Берлускони спа там, лежа, не можа да го оправи. В София имаха проблем, пращаха си боклука в Карлово, в Пловдив и т.н, получиха милиони, за това, че взеха софийския боклук. Всички общини били равнопоставени и за да бъдат още по равнопоставени кмета на Сливен е председател на сдружението, а каква е ползата на Ямбол, че приемаме боклука на Сливен и на всички други? Значи софиянци могат да си плащат, а ние вземаме боклука на Сливен и ги компенсираме с председателско място. Ямбол си плати земите на доста завишени цени, община Сливен не направи никакви инвестиции, Нова Загора също, Стралджа, те ни ги знам там дали събират боклука. Ей това не мога да разбера.

            Канев – репл. – Предния общински съвет даде мандат на кмета за влизане в сдружение само за ЗПТБО. Сега въобще не се коментира този завод, нали трябва да се определи място за него. Никой не казва първа клетка за колко ще се запълни от петте общини. Един Бухенвалд ще правим. Ще отровим града поради пълното малоумие на нашите управници. Ако го пуснем това нещо ние мразим нашия град. Тия хора трябва да бъдат поканени не да не кандидатстват за избори, а въобще да напуснат града.

            Симеонова – Значи държавата иска да бъдат построени 53 Бухенвалда, както и Брюксел, и са го написали в директива, и до 2014г. трябва да се направят депата. Никой в тази зала не може да Ви отговори. Само министър председател и преговарящ. Нищо не можем да направим, иначе не изпълняваме европейска директива. Другия вариант е да напуснем ЕС. Сега строим първа клетка, стопански двор, както го наричат, всичко останало се прави от държавата. Във Варна има същия конфликт, те решиха – държавата строи първа клетка в с. Въглен с европейски пари, а на 10 км. Встрани дадоха терен на частна фирма за завод за обработка. Дават си боклука и плащат 79 лв. на тон отпадък. Частната фирма построи сама завода и остатъка се депонира на депото като те си плащат 29 лв. на тона за това. Това е механизма. Ако аз това Ви предложа, ще кажете че е кражба. Не бъркайте двете неща, в момента точката е за регионална система за управление на отпадъците. След това ще се правят заводи.

            Хаджигеоргиева – Не са ясни много нещата на всички. По закон се определиха 53 регионални депа, но никъде не е определено къде да са те. Миналия мандат се водеше спор дали да е на ямболското депо. На Сливен се запълни депото, те имат проблем. Направи се едно дружество на Ямбол, Сливен и Нова Загора, щеше да се строи завод. Тогава нямаше европейски пари, проведе се процедура, избра се изпълнител, но се оказа, че няма ресурс за строителство. И така до никъде не стигна завода. Ямбол си прави депо за себе си. Министър Гагаузов реши да даде пари за нашето депо. ОбС взе решение, даде санкция за строителство на регионално депо, но само при условие да се строи завод. Не знам сега кой е взел решение за това депа да бъде регионално. Там има осем кладенеца, запечатани, вододайна зона на Ямбол. Заради тях преместихме трасето на магистралата. Интересува ме какво ще стане със земите на Ямбол, с екологията на Ямбол. Когато се правеше това сметище, не се предвиждаше да е дълготрайно. Никой закон не задължава тук да е регионално депо. Вие представяте ли си боклука на пет общини да се струпа тука?! Там минава магистрала и като се слезе от нея, хоп попадаме в сметище. Точно това е въпрос за референдум. За това е тази ТП, за обследване. Аз преди предложих Кермен, там е най-подходящо, но не се тръгна в тази посока. Правилна е политиката за изграждане на регионални сметища, но на места, където не пречат на околната среда. В Европа отдавна е решен този въпрос, има заводи в центъра на града и не може да се разбере за какво са. Искам обследването да видя, това е. Сега има инвеститори, но ние не ги пускаме от други интереси. Боклука е ценен, ще дойдат инвеститори, ако им дадем възможност.

            Стефанов – Обявявам десет минути почивка. (11.03 часа)

            След почивката кворум 26 съветника в 11.20 часа.

            Зафиров – Надявах се ОА да е прочела директивата, която споменах. Като гледам тяхното предложение виждам, че не са я прочели. Това е задължителен документ – чете от директивата. Спазили са принципа на близост и Сливен си депонира боклуците, а колко ще плаща? Нито един лев няма да вземем. На всичко отгоре прави кмета на Сливен председател на сдружението, да има повече права. Продължавам по-нататък по директивата, трябва да се ограничава замърсяването на околната среда и най-вече подпочвените води. А там е вододайна зона, пак не е отчетено. Трябва да се ограничи отделянето на метан, който е сериозен замърсител. Трябва да се провери съответствието на депата с тия изисквания, ние нямаме дори ОВОС. Единна процедура за приемане на отпадъците трябва да има, да бъде класифициран боклука. Правен ли е морфологичен анализ на боклука? Знае ли някой какъв ще бъде боклука на Сливен, никой не знае. Щяла да се повиши цената на водата с 30%, не е така, с много повече ще се повиши. Още сега всяко семейство дава по 30 лева за една кана за пречистване на водата и всяка седмица по 10 лева за филтър. Продължавам, трябва да се вземат мерки за определяне цената така, че да се покрият всички разходи за депото, значи пак ние ще плащаме. Замърсяването да се ограничава в цялата околна среда, да не пречи на жизнения цикъл на хората. Има изредени видовете отпадъци. Ние знаем ли какъв отпадък ще дойде при нас? Не, никой не казва. А отпадъците на един по-голям град ще дойдат при нас. Направил съм едно много красиво предложение, ще го предоставя на г-н Стефанов – за забраната на полиетиленовите торбички, които не се разграждат. Най-късно след осем години количеството биоразградими отпадъци да се намали 15%, по нататък с 35% да се намали. Затова предлагам това предложение. Да не се съобразяваме с фирмата на сметището. Сигурно ще подскочат, да види каква ще е тяхната реакция. До колкото можах успях да Ви запозная с тази директива по най-краткия начин. ЕС е помислил за Вашите права и здраве. Но някой тук иска парички, 60 години бизнес напред. Не знам защо не докладва г-н Кърцъков, той вчера се изказа много добре в края на заседанието, това е практика в нашата община, зам. -  кметовете подписват договорите.

            Симеонова – пр. ГС – Казах, че няма да слизам на Вашето ниво, но когато говорите по същество и аз говоря по същество. Ще се опитам да отговоря на г-н Зафиров, който този път нещо е прочел, дали го е разбрал обаче. Освен директивата, знаете, че България има задължение да транспонира тези неща в нашето законодателство, променихме си ЗУО и 11 наредби. Мога да ви ги разкажа член по член, да ги обсъдим, ако имаме поне два часа време. Когато се подготвя проект в Българи, в една община, тя е длъжна да спазва българското законодателство, следователно всичко е спазено при изработването на този проект. Описани са всички тия неща в Наредба 8 и са спазени.  Експертите в МОС са избрани от Брюксел, те са независими и когато те казват, че всичко е по изискванията значи е така – чете от материала. Всички действия по директивата са включени. Ще има минерален слой на дъното, защитен филм от геотекстил, сложна и скъпа система за пречистване на инфилтратите, скъпа система за изгаряне на газовете на факел. Така че дали то ще прилича на голф игрище, да, по същия начин, по който изглеждат депата на Созопол и др. по посока Атина. Нито едно от тях не пречи на магистрали и международни пътища, не виждам с какво нашето ще бъде по-различно. Така че, текстовете на директивата са задължителни и точно затова са предвидени. За торбичките – МОС написа и предложи на МС наредба, която влиза в сила от първи януари следващата година, с която се забранява употребата на найлонови торбички - на най тънките торбички през 2012г., след това изчезват по дебелите като на Вилтон, а следващите три години изчезват и още по плътните от рода на Кауфланд и се преминава на биологично разградими торбички, изработени от целулоза, царевично или пшенично нишесте и т. н. Полиетилена не спада към биоразградимите отпадъци. Г-н Зафиров ще остане разочарован, но ямболската фирма не работи с полиетиленови торбички. Жалко за целия напън, който сте правили, защото и ние сме радетелите в министерството, аз продължавам да бутам от където мога и както мога за забрана използването на полиетилен в България под всякакви форми. В ДР на закона са описани биоразградимите отпадъци, г-н Зафиров не е стигнал до там, това са зелените части на дърветата, хранителните отпадъци и от магазините с хранителни стоки, нямат общо с битовите ни отпадъци. Много ме притеснява, че като е минал доклада по ОВОС, чака оценка в ИА по околна среда, ние говорим тука тия работи. Всички притеснения на общините са включени там, имат претенции и задължения. Трябва да се изпълнят всички защитни механизма за гражданите на Ямбол, за водата, за въздуха и почвата. Има предварително насаждане, политическо пречупване и изкривяване въпроса, че  ЗПТБО може да се изгради в монета с инвеститори. Вижте къде е заровеното мъртво куче – за да имате инвестиционни намерения за преработка на отпадъци, г-жа Златева има технология само за зелевите отпадъци, които са 12-16% от морфологията на нашия град. Приемаме, че мнозинството, което се води в момента от затворник с присъда и т. н., си е навило на пръста, че ще прави завод за отпадък и какво става. За да има инвестиционни намерения ИФК Аврора, за да има решение ОбС да й позволи да прави собствени инвестиции в завод, за коте аз ще гласувам, те трябва да подадат своите документи до МОСВ, за да бъдат одобрени технологията им, техните инвестиции, за да бъдат допуснати да се включат в нашата екологична система. Трябва да напишат къде ще депонират отпадъка от производството си – на нашето депо, което ще бъде закрито догодина, или на първа клетка на регионалното депо, което го няма, защото Вие не искате да се строи. Какво ще стане тогава – трябва си намери друг град и да си предвиди разходи за транспорт, които трябва да платят гражданите на Ямбол. Няма безплатен обяд, ще си платим да всяко движение, което извършва работник в този завод. Другото важно е, че ...

            Стефанов – Вече 16 минути говорите, не изяждайте времето на другите. Ще си продължите в дуплика.

            Симеонова – Като пр. на ГС се изказвам, какви реплики?

            Стефанов – Къде пише в правилника, че не може да се правят? Седнете си.

            Канев – репл. – Ще получа захарна болест, толкова сладникаво беше поднесено всичко, Нямаме никакъв проблем, нашето сметище е голф игрище. Радвам се, че кмета разбира от боклуци, в специалността му са, но днес го няма тука. Един технологичен начин на мислене – всичкото това да беше скицирано, тука са клетките, тука е завода, тука е пътя, тук е Видьо Видев. Да може всички да знаем и гражданите да знаят, защото нас след три месеца ни няма. Иначе получихте 1200 хиляди лева. Имаме един специалист, Петър Алексиев, има разработена система, с която щяхме да видим всичко това. Защо не потърсихте един наш специалист? Вярно, по отношение на боклуците съм неграмотен, но това не ми дава основание да не бъда съвсем сигурен, че това ще бъде поредната кражба.

            Стефанов – репл. – Г-н Канев ми припомни, че нашия кмет е бил управител на фирма „Чистота” в Сливен и разбира от боклуци, сигурно и как да прибере сливенския боклук. Но тук не убеждават колко ще е хубаво да направим регионалното депо тук на входа на Ямбол и как ние не разбираме. Има ИК и граждани, които не смятат така, не искат регионално депо в Ямбол. Ние сме по средата и трябва да вземем решение. Имаме право по ЗМСМА да си поискаме мнението на външни експерти, да се убедим, че всичко е така, както казват. От какво Ви е страх г-це Симеонова, г-жо Данкинова, защо не допускате да вземем мнението на независими експерти и да изградим собствено мнение?

            Симеонова – дупл. – На мен като председател на ПК Екология не ми е съобщавано, че се иска такава оценка, не съм запозната кои са тези експерти. Нямам информация кой е готвил докладите и кой не иска да ги плати. Ако знаех за това щях да Ви осигуря експерти и пари. Сега ще дискутирате с г-н Кмета, не с мен. Има две неща, които явно тук не искате да разберете, все едно сте глухи с двете уши. Аз излизам тук с твърдения и аргументи, а Вие излизате с тези, които твърдите, че са верни, защото Вие ги казвате. Парите, които не се използват по ТП преминават в строителството. Колкото са били необходими са използвани. Това, че не сте съгласни с тези обследвания е друг въпрос. Тук е място за дискусия.

            Желев – Ще се опитам да внеса яснота по този сложен, щекотлив въпрос. Истината е, че държавата ни рекетира. Ние бяхме включени в този план без решение на ОбС. След много спорове стигнахме до решение да дадем съгласие в пакет за изграждане на завод. Нещо повече, ние получихме пари за разширение на съществуващата клетка. Затова казвам, че бяхме рекетирани. От там нататък трябва да работим за по-малко боклук на това депо. Има едно сдружение на кметовете, не смятам, че това е най-добрия начин на разпределение, но това е. Ние платихме земята, също много скъпо. През цялото време се говори за площадката на Хаджидимитрово. Имаше три фирми кандидати, но така и не се стигна до завод. Сега говорим за един проект, ще се управлява от сдружението на кметовете, чийто председател е кмета на Сливен. Това според мен не е нормално. Г-жа Симеонова ни обясни визията на държавата за изграждане на ЗПТБО. Една от забележките ми е, че този регионален център като е седнал да обмисля някои работи, не е мислил в депото да се депонират колкото може по-малко отпадък. В това депо има няколко инсталации и означава, че това ще се финансира, но мисля, че управлението на този проект може да бъде по малко по-друг начин. Защо общините да не печелят от този бизнес? Имаше една германска фирма, която искаше безплатно да ни вземе боклука, но не би. Ние няма къде да ходим, ще изградим регионално депо, но трябва да мислим за другото. Ако не направим регионално депо какво следва? Ще ни изтраят още 1-2 години и след това ще започнат санкции. Вариант е да има депо, но да има и завод. Да положим всички усилия колкото може по-малко отпадъци да има в Ямбол.

            Симеонова – репл. - Един човек в залата, с който може да се води дискусия. Може би аз съм сгрешила в обясненията – всички тия инсталации на депото са част от завода. Големият обем боклук е в камионите, които го събират, за депото остават около 25% от него.

            Канев –  репл. - Дайте да не въвеждаме нови термини, става въпрос за инженеринг. Г-н Желев, аз съм улеснен от обстоятелствата, че ние гласувахме с теб това решение. Един от хората, които настояваха за завод беше ти. На мен сега ми е много интересно твоето отношение към въпроса. Трябва да имаме посока, крайна цел. Сега ни предлагат всички да си карат боклуците, а на следващ етап ще ги отделяме. На още по-следващ етап ще търсим други начини. Защо с тия 1200 хиляди не се обследваха и други площадки, а засягаме с лекота вододайна зона на града!

            Желев – дупл. – Съгласен съм, че това не е записано, във фаза едно е част от елементите на един завод, само че вероятно има и други технологии. Смятам, че това не е обсъдено и този регионален център не е обсъдил варианти за по-малко отпадък на това депо. Аз не съм си променил позицията от предходния мандат и ще предложа да го отложим този въпрос. Имаме и подписка на граждани. Ако го приемем сега, ще останат съветници, които не са убедени в правотата на това решение. Правя официално предложение за отлагане за следващо заседание.

            Данкинова – Ще преглътна всичко казано, но тази „идиотщина” не започва от нас. Ние заварихме готов работен проект на първа клетка на общинското депо, включително и избран изпълнител. Така че този процес не е започнал нито от този кмет, нито от това управление, нито от предното. Благодарна съм, че се разясниха тук и действията на предните администрации. Днес ние имаме само възможност да разширим депото с наши средства, не знам и дали законите ще ни разрешат. Това депо е било изградено във вододайна зона, когато е била вододайна, сега не е такава. Така че не хвърляйте вината на това ръководство. Искам да разясня защо текстовете се различават малко от вчерашните, това са изискванията на тази програма и има решения на сдружението на кметовете. Предлагам в т.3 „сключване на договор” да отпадне. Относно земята, не е обсъждано и никога ОЯ не е искала да продаде земята. Ще докладвам на това сдружение Вашето мнение, че смятате за редно кмета на община Ямбол да е председател.

            Накрая ще кажа, че е изключително по-опасно да продължаваме да депонираме на това сметище, отколкото да започнем изграждането на новата система, която е много по съвременна и екологична. Днес е момента, когато трябва се реши това и в следващ момент да не се обвинява ОА и управляващите за последиците.

            Банков – Много правилно си работи община Тунджа. За екологичните проблеми – не значи, че е трябвало да продължават и сега, и да се задълбочават. И ако някой носи отговорност това ще е кмета и екипа му. Защото ние до сега решаваме на парче, за земята казват – друг път ще говорим и т.н. Доволен съм, че три часа и половина по въпроса, но нищо съществено не се каза. Има един ИК с една подписка, с пресконференции. На база на това ОбС иска експертно мнение. Ние се правим, че тези неща не съществуват. Ако някой иска да си навре главата в пясъка, а да му лъснат задните части, аз не искам. Аз се зарадвах на това голфигрище, но аз си мислех, че като се слезе от магистралата ще се види едно сметище и на него гербери. Аз не знам някой в ОбС да е виждал овоза. Същото е и за ПУП-а, трябва да го представят в ОбС. За сумите ни се разказа, че ще отидат в строителството – като приберат 750 хиляди 39 милиона ли ще станат? Те казват, че там ще си разработват и толкова. За каква сума говорим тука? За кадърността на кмета и екипа му става въпрос, допълнително ще изхарчим пари, защото кмета и екипа му не са проконтролирали нещата по ТП. След това идва да имаме оборотни средства, за да компенсираме пропуските им. Сепариращата инсталация е готова, там стои умрялото куче, за което говорихме. Кой избра мястото, кой прие доклада, че трябва да бъде тука, ако не сме ние – ОбС? Пак стигаме до въпроса с прозрачността, ще си носите отговорността.

            Зафиров – репл. – Г-н Банков, хубаво е да си казвате нещата с истинските им имена. Комисията по екология разглеждала ли е този въпрос? Не. Някой даде ли Ви право на избор? Не. Хората избират между няколко технологии, тук не се говори за това. Защото като излезете навън ще видите ромите с големите чували пластмасови бутилки, които се използват от този завод.

            Симеонова – репл. - Г-н Банков, днес Вие ме разочаровахте. Мислех, че сте компетентен, юрист и наясно с нещата, а се оказа, че не знаете какво е ОВОС. Повтаряте тука „овоза, овоза”, това е тя и не се пише със „з”.  За какво Ви е нещо да четете, което не разбирате. ОВОС-а не се разглежда от ОбС, а от специалистите. Експертите също имат съвест, носят отговорност. Безумие е да се спори с тях.

            Банков от място – Репликата Ви към кого е?

            Симеонова – Към Вас е. Коментирам Вас.

            Стефанов – Моля, тишина в залата. Г-н Банков, не коментирайте от място.

            Симеонова – Продължавам, имам още време. Вие два мандата кмет защо не направихте нищо по този въпрос и два мандата общински съветник пак? Имате наглостта да гледате хората на Ямбол през камерите сега и да вменявате всички задължения и отговорности на последните два мандата. Пак казвам, човека, който беше два мандата кмет и два общински съветник, той къде спа през това време, 16 години? Може ли да цитирам г-н Банков в изказването си?

            Стефанов – Вие си говорите, каквото искате цитирайте.

            Симеонова – Г-н Банков каза, че той не можел като щрауса да си заврете главата в пясъка, а задните части оголени, мисля, че каза, ако не съм точна се извинявам, но мисля, че това беше.

            Стефанов – Г-це Симеонова, по същество говорете, и времето Ви свършва, ще Ви отнема думата.

            Симеонова – По същество говоря, Вие ми отнемате секундите. Аз, цитирайки г-н Банков допълвам. Г-н Банков, Вие от 16 години стоите с главата с пясъка, и оголените задни стоят, сега обаче за Ваша информация отзад стои Н. Ганев ...

            Стефанов – Г-це Симеонова, отнемам Ви думата и Ви правя втора забележка.

            Банков – дупл. – Явно това е въпрос на вътрешни разсъждения, защото преди малко казахте „бутам където мога и както мога” Аз не съм си заровил главата в пясъка. Кмета да си носи отговорността. Нямало безплатен обяд, лошото е, че някои няма да обядват, а други ще обядват за чужда сметка. Иначе съм съгласен с това ОВОЗ, ОВОС, но щом само това забелязвате, а с всички друго сте съгласни, добре. Като си ги гледат специалистите да си гледат, защо искате от нас решение? Да, ще има завод, но сигурно когато тази инсталация там бъде амортизирана. Сигурно ще има и гербери. Ще си взема и думата като пр. ГС, когато решите да ми я дадете.

            Майсторов – Обединяваме се около нещо, едното е да има референдум по тая тема и правя писмено предложение до председателя. Другото е, че няма достатъчно информация, затова поискахме външно мнение в нашата комисия с г-н Ненчев и г-н Бъчваров и затова предлагам да вземем решение кмета на община Ямбол да подпише договор с външни експерти. Проблема е в липсата на доверие, в тази ОА и в този кмет, тотална липса на доверие, затова правим това предложение.

            Желев – репл. – Мисля, че повечето от нас живеят с мисълта, че имат право да решават за депото. И аз до вчера мислех така. Регионалното сдружение има ОС, от петте кмета, решенията му са задължителни за общината и ОбС. Не съм съгласен, но съм длъжен да го кажа, прочетете закона. Общината изпълнява решенията, иначе има санкции. Има вероятност някой да тръгне да търси от нас вреди.

            Симеонова – репл. – Г-н Майсторов, който Ви написа предложението не Ви е обяснил точно на какво Ви е сложил. Ще остане в протокола, че предложението е Ваше. Ще остане кой как е гласувал за мръсна вода и мръсен въздух. И сега ще Ви разкажа как Ви сложиха на пързалката г-н Майсторов, тези, които Ви написаха предложението. До 21 август няма технически време за референдум. Няма и време да се кандидатства за завод за отпадъци. Така, че нища няма да се случи. Предложението е от края на април, защо трябваше ние да свикваме сесия и да си говорим сега през юли? Защо не го говорихме май, не го говорихме юни, не го говорихме четири пъти. Опитвах на всяка сесия, на предни заседания да Ви накарам да включите тези точки, но председателя даже не ги подложи на гласуване.

            Стефанов – Времето Ви изтече г-це Симеонова.

            Симеонова – Прочетете си г-н Майсторов, какви са Ви задълженията, после давайте безумните предложения.

            Стефанов – Правя процедурно предложение да излезем в обедна почивка след приключване на точката. Подлагам го на гласуване.

Гласували      за – 17                         против – 10                           въздържали се – няма

Приема се.

            Стефанов – Правя и процедурно предложение за прекратяване на дебатите. Подлагам го на гласуване.

Гласували      за – 12                         против – 5                             въздържали се – 7

Не се приема.

Значи ще почиваме когато приключат дебатите. Г-н Банков имате думата. Г-це Симеонова, не се обаждайте от място, престанете да се обаждате.

            Банков – пр. ГС – Ние ще решим колко оборотни средства ще дадем, щом ние вземаме решението. Едва ли ще е повече от 10 лв. на тон/км., ако си извозваме боклука. Проблем е самоучастието и другия проблем са оборотните средства. 38 или 39 милиона са? Фирмата, която чисти Ямбол има печалба 2200хил. лв., ето Ви ги оборотните средства, а ни ще теглим кредит. Има и едни други пари, около един милион, които могат да се използват за инсталациите на сметището. Значи, ако се направи една проста сметка имаме пари и за оборотни средства и за самоучастие. Ако искате Вие се гледайте ОВОС-а и ПУП-а, но аз мисля, че трябва да видим външното мнение и тогава да решаваме. Кмета е пречката за нашето решение, защото повече от месец не подписва договора, занимава се с разни присъди. Подкрепям решението за договора и референдума.

            Симеонова – репл. – Колкото и да опитваме да свършим нещо за тая община все се търси далавера. Имате фикс идеи и се опитвате да убедите гражданите в тях.

            Стефанов – Защото има много съдебни дела.

            Симеонова - Има съдебни спорове, обаче няма присъди. Кмета не е лишен от права. Имате фикс идеи и се опитвате да убедите гражданите на Ямбол, че има присъди. Няма такива присъди, те не съществуват. И не мога да разбера защо има само един човек в тая зала с присъда и лежал в затвора, и никой не говори за него. На г-н Банков говоря, той води всички нас към не гласуване и да става каквото ще. Щом не сме ние в това, то е далавера. Той иска да бъдат тровени гражданите на Ямбол. Докато продължаваме да депонираме на това сметище е заплаха за града, то ще се затвори до края на годината или в началото на следващата. Цял ден сми си седнали всички на ушите.

            Стефанов – Времето Ви изтече.

            Зафиров – репл. – Целта на тези изказвания е да се избяга от проблема. Тука се защитават интересите на един общински съветник, на определени фирми, на държавата, на фирма, където е работила г-ца Симеонова.

            Стефанов – Г-це Симеонова не се обаждайте от място, имате две забележки. Г-це Симеонова, отстранявам Ви от заседанието.

            Зафиров – Преди малко трябваше да отстраните и г-жа Данкинова.

            Стефанов – По същество г-н Зафиров, репликата към г-н Банков.

            Зафиров – Не било лъжица за всяка уста. Не е лъжица за гражданите, това го разбрахме. Ние сме се събрали да защитим гражданите. Не сме служители на ПУДООС. Г-н Стефанов постъпи много правилно.

            Симеонова – Имам процедурно предложение на основание на правилника написан  от г-н Банков, да се гласува за връщането ми след отстраняване от председателя, да се отхвърли наложеното ми наказание.

            Стефанов – Уточнете си предложението какво искате.

            Данкинова – Предварителното одобрение е проекта да бъде изпълнен с 20% авансови средства от ОП. В края те трябва да се възстановят, за да бъде той финализиран. По тази причина са 20%, за възстановяване на аванса. Нещата отиват към вариант да не се кандидатства по тази ОП. Предлагам Ви една нова т.6 вносител – Кметът на общината да подпише договора с УО на ОПОС за финансиране на проектното предложение след решение на ОбС. Да не лишаваме общината от тази възможност.

            Стефанов – Има две процедурни предложения, чакайте малко. Ето на г-ца Симеонова - на основание чл.35.10 от нашия правилник оспорвам наложената дисциплинарна мярка „отстраняване от заседание” и предлагам общински съвет Ямбол да отхвърли наложеното наказание.

Гласували      за – 13                         против – 15                           въздържали се – няма

Не се приема.

            Желев – Предлагам да прекратим дебатите.

            Зафиров – Противно мнение, вече имахме такова предложение, само ще изгубим време в гласуване.

            Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 13                         против – 8                             въздържали се – 4

Приема се.

            Бъчваров – Моето изказване ще бъде в две части. Първата не по същество, а по-скоро процедурно. Разделяме се на две групи в този съвет – постоянно и много говорещи и други не говорещи. Може би повече от половин ден говорим по един въпрос. Съжалявам, че гласувах за директното излъчване. От много говорещите голяма част са нищо не казващи. Много Ви моля колеги, съвсем добронамерено, да говорите по веднъж. Каквото имате да кажете по въпроса, а не да използвате трибуната за предизборна агитация чрез реплики, дуплики и други изказвания. Втората част на моето изказване е по същество. В нашата ПК по ТУ възникнаха спорове и съвсем естествено поискахме независимо мнение, но не се дава възможност да го чуем. Цената му е 200 пъти по-малка от ТП, шест хиляди лева. До колкото разбрах единия експерт е арх. Пеловски, който е действително експерт в дейността си. Моето предложение е да видим тия експертни мнения и тогава да вземем решение по въпроса.

            Кескинов – репл. – Не само много се говори, но и не се чува. Никой не ми отговори каква ще ни е ползата и никой не иска да ми отговори, и защо няма друга площадка проучена. Имаме варианти – съгласни ли сте или да! Защо няма цялостно проектиране – първа клетка, втора клетка, петдесета клетка? Къде ще бъде завода? Ние зор нямаме, Сливен има зор, защо даваме бонуси на Сливен? Къде е ползата за ОЯ?

            Миланов – репл. – Вярно е, че не се чуваме, защото Кескинов стана да прави реплика на Бъчваров, а наговори куп други работи.

            Бъчваров – дупл. – Пълно потвърждение на думите се получи. Г-н Кескинов си направи изказване, вместо да ми прави реплика. Ако някой иска да си губи времето, аз моето си го ценя.

            Петков – Аз от боклуци не разбирам. Но се налага една промяна на решението за депото, която на всяка цена трябва да гласуваме. Когато имаше инвеститори за завод за преработка на БО те избягаха, защото се искаха много пари. Това е една схема, в която не трябва да участваме.

            Антонова – Предлагам телевизиите да сложат микрофоните си пред г-ца Симеонова, за да се чува от всички в Ямбол какво говори. (Симеонова непрекъснато говори от място и пречи на заседанието)

            Стефанов – Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.1 от предложенията на г-н Майсторов - На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.49, ал.2 от ЗМСМА, чл.29 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол, във връзка се решение на ПК „Териториално устройство” задължава кмета на община Ямбол да подпише договор с наети от ОбС експерти и да изплати определеното възнаграждение от общинския бюджет, в частта му на бюджета на общински съвет.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                         против – 5                             въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Миланов – отр. вот – Гласувах против, защото не чух за каква сума става въпрос. Не пише в решението.

            Стефанов – Подлагам на гласуване т.2 от предложенията на г-н Майсторов - Във връзка с чл.21, ал.1, т.20 от ЗМСМА, чл.26, ал.1 и чл.27, ал.1 от Закона за пряко участие на граждани в държавната власт и местното самоуправление и чл.17, ал.2 от Закона за общинския дълг решението за кандидатстване съвместно с общините от регион Ямбол с проект „Изграждане на регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол” размерът на общинския дял в общата стойност на проекта, както и начина на неговото осигуряване да бъдат определени след провеждане на местен референдум.

Гласували      за – 17                         против – 10                           въздържали се – 1

Приема се.

            Стефанов – При мен има постъпило писмено предложение от г-н Канев, община Ямбол да излезе от сдружението. Подлагам го на гласуване.

Гласували      за – 4                           против – 14                           въздържали се – 12

Не се приема.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.49, ал.2 от ЗМСМА, чл.29 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол, във връзка се решение на ПК „Териториално устройство” задължава кмета на община Ямбол да подпише договор с наети от ОбС експерти и да изплати определеното възнаграждение от общинския бюджет, в частта му на бюджета на общински съвет.

            2. Във връзка с чл.21, ал.1, т.20 от ЗМСМА, чл.26, ал.1 и чл.27, ал.1 от Закона за пряко участие на граждани в държавната власт и местното самоуправление и чл.17, ал.2 от Закона за общинския дълг решението за кандидатстване съвместно с общините от регион Ямбол с проект „Изграждане на регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол” размерът на общинския дял в общата стойност на проекта, както и начина на неговото осигуряване да бъдат определени след провеждане на местен референдум.

 

След почивката в 14.59 часа кворум 19.

Стефанов – Моля, за повторна проверка на кворума. Кворум 21 съветника.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост върху самостоятелен обект с идн. № 87374.537.66.6.1, чрез замяна със самостоятелен обект с идн. № 87374.537.66.6.3, ведно с тавански етаж, находящи се на ул. "Каранова" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения към приложения материал.

Стефанов – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, изказвания и становища по точката.

Петков – Това предложение е гледано от ПК УОИКОПДОУ. Става въпрос за една замяна частна държавна собственост с частна общинска собственост. Ние сме дали предложение в комисията какво да се направи, да се изготви нова пазарна оценка, тъй като за  тази оценка имаме съмнение. И второ, имаме съмнение, че след замяната ще бъде дадено на определено лице. И затова комисията ще изрази становището какво е. Досега срока шест месеца е изтекъл от пазарната оценка, защото от десети месец 2010 г., нито има нова пазарна оценка. Явно, че ОА не чете предложенията на комисиите и становищата им по-точно. Не ги чете и ни вкарват тук някакво старо предложение да го гласуваме. И за това г-н Председател предлагам да отпадне това предложение като точка. Да си вкарат предложение, нова пазара оценка и тогава.   

Банков – Аз съм съгласен с това, което казва г-н Петков. Освен това мисля, че замяната беше с 2/3, защото ние реално замяна правим, прекратяваме собственост, чрез замяна. Ако видите 39 – там даваме помещение безвъзмездно на Министерство на земеделието и храните. 40 – даваме на МВР, другото 42 - даваме в НАП – Бургас, определени помещения общинска собственост. Аз ще ви предложа, тъй като това решение явно не можем да го вземем поради тези причини, дори и да го вземем оценката не е в сила. Предлагам ви решение: “Задължава кмета на община Ямбол да внесе предложение в ОбС – Ямбол за искане до Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне на държавната част от имота на общината”. Кмета да внесе едно такова предложение при нас, да го приемем и да го внесем в Министерски съвет да ни се предоставят безвъзмездно тази част от имота. Тъй като сме съсобственици  е най-нормално при нас да се предостави, а ние имаме и основание, е в общински сгради още работят и бюрото по труда и социалните дейности, дирекциите и т.н. Много сгради общинска собственост се ползват от държавни структури. Имаме основание, с което да искаме и могат да ни го предоставят.

Стефанов – Да и аз мисля, че това не е прецедент. Мисля, че скоро държавата ни предостави под Профсъюзния дом някаква част.

            Данкинова – Искам вашето разрешение по тази точка да бъде дадено право на г-н Кърцъков да докладва.

Стефанов – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Данкинова, г-н Кърцъков да докладва до края на заседанието.

Гласували      за – 16                         против – 1                             въздържали се – 5

Приема се.

            Кърцъков – Във връзка с тази замяна това, което е посочено като Протокол тук е доста отдавна. Като цяло водели сме разговори с някои от членовете на комисията, която го е разглеждала, включително и с г-н Кескинов. Става въпрос за един имот, в които имаме съсобственост, и която е трудна за управление заедно с областна управа. Заради това е и това предложение по някакъв начин да бъде разделена, и разликата в полза, на който и да е да бъде обезщетен този, който е с по-малкия имот, за да може всеки да си управлява самостоятелно имота. Не е такъв вид имот собственост, в който да може да бъде разделен, а имот който не може да бъде разделен. В смисъл общо помещение, например като тази зала. Това е целта ни да направим една такава замяна, за да може всеки да си стопанисва сам.

Стефанов – За предложението на г-н Банков имате ли нещо против? Да поискаме да ни бъде предоставена безвъзмездно държавната част на общината. целия обект да стане общински.

            Кърцъков – Ами ваше е решението, ако желаете в такъв вид да гласувате решението, не знам само как би се приело от областна управа.

Стефанов - Ние ще го поискаме, ще направим постъпките пък, ако не се даде вече ще го делим.

Кърцъков – Добре, съгласен съм.

Кескинов - Аз подкрепям г-н Банков, така както това не е прецедент, а 1989-та г. ни завари с почти нула общинска собственост, всичко беше държавна. Всичко беше държавна собственост, тогава държавата всичко в регулацията на града включително и в прилежащите терени, всички имоти бяха предадени и бяха прехвърлени като общинска собственост. Не знам как този имот е останал частично държавен. Предполагам че от 1934 г., когато са забранени всички политически партии част от имота още правителството на Кимон Георгиев тогава е одържавено и вероятно още от тогава е останала държавна.

Стефанов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков за безвъзмездно предоставяне на държавната част на имота на община Ямбол - Задължава кмета на община Ямбол да внесе предложение в ОбС – Ямбол за искане до Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне на държавната част от имота на общината.

Гласували      за – 16            против – 4                             въздържали се – 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                       

            РЕШИ:

 

Задължава кмета на община Ямбол да внесе предложение в ОбС – Ямбол за искане до Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне на държавната част от имота на общината.

 

 

           

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение в рамките на Националната схема за зелени инвестиции към Националния доверителен еко фонд.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Данкинова – Предложение за решение, което ви е внесено е във връзка с възможност за финансиране на вече готов проект на община Ямбол. На кратко в мотивите сме описали, тъй като всички вие сте запознати. Преди време с ваше решение беше дадено право и се подготвя проектна документация включително и работни проекти за прилагане ефективно енергийни мерки в сградите на МГ „Атанас радев”, Г „Васил Левски”, ГПЧЕ „Васил Карагьозов”, НУ „Професор Нойков, ОУ „Николай Петрини”, ОУ „Димчо Дебелянов”, ЦДГ „Червената шапчица”, ЦРГ „Слънце” и ЦДГ „Биляна”. Това проектно предложение беше одобрено, но остана в списъка на чакащите по средствата за тази оперативна програма не достигнаха  за всички предложения. През този период ние продължихме да търсим възможности това предложение да намери начин да бъде финансирано, предвид неговата важност за образователната инфраструктура, нейното качествено подобряване и разбира се свеждане на бъдещите разходи по експлоатация на сградите до по-малко. Такава възможност беше създадена, чрез Националния доверителен Еко Фонд, на който предстоеше сесия по споразумение за закопуване на зелени емисии. Внесохме пакета от документи за да бъдат разгледани, преработехме ги спрямо изискванията на фонда, тъй като апликационната форма беше различна. Получихме принципно одобрение от управителния съвет, като за окончателното финализиране  на процедурата  и евентуалното включване на общината с това проектно предложение в този пакет и този финансов инструмент, разбира се е нужно решение на ОбС. Заседанието на доверителния фонд определи размера на собственото финансиране на 15%. И ние сме разписали какъв е този дял, който трябва да бъде осигурен от общината в периода на изпълнение на проекта. Като и в предходната схема сме коментирали, че в случай на осигуряване, на финансиране и изясняване размера на собственото участие в следващите бюджети би било добре да се намери начин самите образователни институции, по някакъв начин да възстановяват част от това финансиране, заради факта, че ще придобият изцяло обновени и реконструирани сгради. И самите те в своите делегирани бюджети вече имат средства, които са целево за извършване на ремонтни работи. Това е предложението. Считаме, че това е важно за образователната инфраструктура на града и затова си позволихме да ви го предложим на вашето внимание за разглеждане.

Банков – Имам процедура да ги гласуваме анблок трите точки.

            Желев -  Г-жа Данкинова, смятате ли, че удачно това проектно предложение отново да се предложи на референдум както досегашните точки, които разгледахме?

Стефанов –Подлагам на гласуване процедурното предложението на г-н Банков за гласуване анблок.

Гласували      за – 22            против – 0                             въздържали се – 1

Приема се.

Данкинова – В никакъв случай не бих се ангажирала с това да оценям удачен или не е референдума, като мярка за вземане на становището на съгражданите ни. Това е ваше право, тъй като вие сте избрани от населението на общината да вземате решения, които са важни и така, както трябва да ги вземете. Ако искате личното ми мнение по конкретния случай, имайки предвид сроковете за провеждане на един референдум, ако това бъде взето, като решение със сигурност тази възможност няма да може да бъде реализирана. Както между впрочем предходните решения, тъй като референдума е все пак процедура, която не може да протече в рамките на един месец.

Зафиров – Г-жа Данкинова забравя нещо, че когато става въпрос за бюджет, аз не мога да не се изкажа. Не мога, защото гласувах против бюджета на община Ямбол и той беше направено абсолютно некомпетентно от екипа на г-жа Данкинова. Г-жа Данкинова, въпросът ми беше следния. Вие не обичате да отговаряте на въпроси от места. Защо средствата не са планирани в бюджета?...(Симеонова от място)…Г-н Стефанов, моля Ви се, така или иначе, които говори обиди в този ОбС ще отиде на съд. Аз виждам, че има хора, които са не балансирани, когато и единствената им цел, аз ще ви кажа. Преди малко ми се обади един ваш общински съветник и ми каза следното нещо: „Мисията на Галина Симеонова е да ви изкара от нерви, за да може да направите нещо срещу нея, за да може да ви изкара от политическата надпревара”. Няма да стане, разбираш ли? Просто с твоето нагло държание не можеш да ме предизвикаш и да ми образователно постановление или жалба в прокуратурата. Вашия кмет е в прокуратурата и той образува, обаче той образува. Аз ще отида в този курс, в който той ще образова всички прокурори в Ямбол, за да мога да чуя за какво става въпрос. Да видя как ще ги образова. Обаче ще се радвам, да не се притесняват старозагорския управител на затвора ми е приятел, а пък бургаския е на Иван Петков. Националния доверителен еко фонд, първата покана, от който е от 24 януари 2011г., със срок до 31 март 2011г., после е била удължена. Имало е достатъчно време за внасяне на предложение в ОбС. Защо вие не сте го внесли това предложение? Аз ви питам защо не сте ги предвидили тези средства в бюджета? Защо не сте ги планирали? Защото не си вършите работата. Защото ОА иска да хвърли цялата кал върху ОбС. Иска да вмени една невероятна вина в ОбС, че той не си върши работата. Искате с някакви пошли скандали да елиминирате цялата ваша конкуренция и ако може само вашия кандидат за кмет, само той да се яви на местите избори. Ние още не сме решили дали ще ходим на местни избори. Ние обаче сме тук да решаваме въпросите и точките в интерес на гражданите на Ямбол и единствено и само в техен интерес. А вие ги решавате за личните си интереси и за партийните си интереси. Вие се чудите как да си направите кампаниите безплатно, като лъгахте хората в продължение на три години и половина, обаче тези лъжи свършиха.

Банков – Процедурата ми е следната, тя е свързана с неспазване на Правилника. И г-н Председател, много Ви моля, ако продължават определени личности тук да създават безредие, на мен ми пречат да работя. Ако продължават, моля Ви да прекратите заседанието. Ако продължават.

Стефанов – Само ще кажа, че ще прибегна до услугите на СПООР, ако продължават така…(Симеонова от място)…Нищо, че не мога, аз ще прибегна до техните услуги…(Симеонова от място)...Г-це Симеонова, виждате, че създавате атмосфера, в която ние не можем да работим с останалите общински съветници.

Банков – Колеги, правя процедура да прекратим заседанието, като точките от Дневния ред остават за следващото заседание. 

Симеонова – от място- Аз не мога да разбера Вие с какво сте повече от мен? Да нямате два гласа от избирателите?

Стефанов - Г-це Симеонова, вие сте гласували този Правилник на ОбС, и сте длъжна след като сте го гласували да го спазвате.

Симеонова от място не се разбира…

Желев – Г-це Симеонова, моля ви! Аз съм против процедурата предложена от г-н Банков, тъй като знаете колко много точки чакат, от кога са входирани, от колко много време чакат, нека да си продължим заседанието каквото и да е решението. Ще предложа нещо друго. Г-н Председателя, за всяко едно обаждане от място без значение на кого е да налага забележка, не първо, не второ, не трето, ако искаме да запазим малко уважение. Съжалявам, че архитект Бъчваров го няма, той говореше преди два часа за това. За всяко, моля Ви г-н Председател, за да може да имаме една наистина нормална атмосфера, за всяко обаждане, забележка...Аз съм взел думата по обратно мнение на предложена процедура и съм за спазване на правилата. Правилата са, който се обади, забележка. Няма значение, има си Правилник при един път, при втори път, при трети път, отстранен. Има си органи, които се грижат за отстранените. Колеги, ако трябваше аз да давам разяснение нямаше да стоя тук прав.

Стефанов – Искам само да кажа, че не ние проваляме заседанието. Гражданите на Ямбол видяха за какво става въпрос. Наистина някои хора направиха и невъзможното да провалят тази сесия. Все пак аз призовавам да продължим работа и наистина да гледаме точките, защото те са не мои, не наши, те са въпроси, които вълнуват гражданите. Подлагам на гласуване процедурата на г-н банков за прекратяване на заседанието и отлагане на точките за следващо заседание

Гласували      за – 9                           против – 12                           въздържали се – 2

Не се приема.

            Стефанов – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок.

            Гласували         за – 23         против – няма                въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местната администрация:

1.      Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение в рамките на Националната схема за зелени инвестиции, ос 1.

2.      Декларира, че предназначението на обектите на интервенция по предложения проект – сгради на: МГ «Атанас Радев» и ПГ «Васил Левски»; ГПЧЕ «Васил Карагьозов»; НУ «Професор Нойков»; ОУ «Николай Петрини»; ОУ «Димчо Дебелянов»; ЦДГ «Червената шапчица»;  ЦДГ «Слънце» и  ЦДГ «Биляна», няма да бъде променяно за период не по- малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

3.      Дава съгласие за обезпечаване на 15% от стойността на допустимите разходи по проекта, с индикативна стойност от 736 218 лева, които да бъдат предвидени в рамките на бюджета на Община Ямбол за 2011г. и 2012г.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно заседание на асоциацията на В и К Ямбол на 28.06.2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Данкинова – Във връзка с неколкократното проваляне на заседанието на асоциацията поради липса на легитимно решение, най вече от гледна точка на сроковете. Предлагам  предложение да се промени текста на решението и да звучи така: „I. Определя мандат на кмета на община Ямбол за участие в заседание на асоциацията по В и К при следния дневен ред:” и е упоменат дневния ред, за да се даде мандат това заседание да се проведе, тъй като то вече неколкократно се проваля поради неучастие на община Ямбол.

            Банков – Не знам за кой път, мисля че последния път беше представено едно предложение в що годе сносен вид. В смисъл имаше обновена информация от предното заседание какво предстои как ще се решават нещата. Но иначе ни се дава старата щампа какво пишело в закона, какви правомощия имало в тази асоциация. И интересно защо всеки път ни се пише че позиция и мандата на представителния на общината заданията на общо събрание на асоциацията по В и К се съгласува от ОбС, а никъде не ни е дадена позицията и мандата, за да ги видим каква позиция ще има кмета, нашия представител и какъв да му бъде мандата, кое да гласува, кое да не гласува. Ние казваме един мандат да участва с един дневен ред и особено най-лесното, те това могат да си го ползват и когато иска да си насрочат дата. Защо махате датата? Като си насрочи датата ще си го внесете, ще го гледаме. Но ще направите отчет на предното заседание, когато е бил на асоциацията. След това по надолу е казал, че областен управител информира писмено Министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на околната среда и общинските съвети за обсъжданите въпроси и взети решения на заседанията на общото събрание на асоциацията. Вие да сте видели такава информация от страна на областен управител? Те хем си ги пишат, тук от закона го преписват и ни го дават като мотивировка и не го изпълняват...

Стефанов – Имаше такава информация.

Банков – За кое?

Стефанов – Аз съм я резолирал към комисиите.

Банков – От областния?

Стефанов – Да.

Банков – Аз поне не съм я срещал. Но аз искам да знам какъв ще бъде мандата и позицията на кмета, защото да гласуват целесъобразно какво значи, както си иска да гласува. Ами защо ни пита тогава? Защо ни пита, като позиция, когато той ще гласува по целесъобразност? Аз исках да знам какви му са вариантите да гласува. По първа точка, по втора точка, по трета точка и на тази база да му дам  мандат да участва  с определена позиция.

              Стефанов – Колеги, такава информация, доколкото си спомням мина през мен и аз я резолирах до комисиите. Явно може би не всички са я видели. Това, което ми направи впечатление, че там беше дадено и всеки един от присъстващите как е гласувал. Интересно беше, че в Елхово, кмета на Елхово, явно също е ползвал с доверието на ОбС и там ОбС не му е дал мандат. Въпреки всичко той е присъствал на заседанието. Беше хубаво да се вземе този протокол, да се види. Гласувал е първите две точки, след което явно се е сетил, че няма мандат или може би не е имал мандат за останалите точки и от там нататък се пише: „Нямам мандат да гласувам”, „Нямам мандат да гласувам” и така до края на дневния ред. Така че, аз смятам, че г-н Банков наистина е прав. Когато се дава мандат, трябва да знаем какво ще гласува. Добре дневния ред е такъв, а той „да” ли ще гласува или „против”? Така, че другите колеги, от други общински съвети вече са го направили това нещо и наистина е добре тези неща да бъдат уточнени. Как така ние даваме съгласие, за кое даваме съгласие?

Канев – Аз мисля, че е много късно да учим нашия кмет на някакъв ред. И поради тази причина така да му даваме мандат на човека. Може би пък да свърши нещо полезно случайно. От този смисъл имам едно предложение да не гласуваме точката.

Зафиров – Това решение буди пълно недоумение. Ако някой човек го прочете обикновен отвън, ще разбере, че тук на кмета му даваме право да гласува по целесъобразност, но дали ще гласува законосъобразно никой не знае. С две думи пак става въпрос за едни финансови средства.

Стефанов – Подлагам  гласуване т.І от проекторешението на вносителя

Гласували      за – 9               против – 4                             въздържали се – 5

Стефанов – Няма кворум. Моля проверка на кворума. Регистрирани 24 съветника.

Желев – Правя процедурно предложение да прегласуваме тази точка, защото пропуснах да гласувам.

            Зафиров – Това процедурно предложение може да го кръстите „двойните стандарти на г-н Желев”. Преди малко даде предложение и даваше съвети на Председателя на ОбС как да си води сесиите, като учеше как не трябва да се обажда човек от място. Той до сега се обади точно три пъти от място. Но той явно е станал адвокат на кмета. Затова, че това нещо не ме учудва....(Симеонова от място)...Използвам процедурата да обявя на целия град, че ми е ясен пъкления план на г-ца Симеонова и на нейната група от ГЕРБ и нейното предизвикателно държание към мен. Целта е да се елиминира един от кандидатите за кметовете, аз все още не съм решил да участвам, ваш съпартиец, ваш съпартиец ми го каза днес: „Това им е целта”. Обаче докато вие мислите как да елиминирате другите вашия кмет ще го елиминира съда. Недейте си мислите, че можете да го елиминирате. Г-це Симеонова бъди спокойна. Аз не смятам, не искам да и споменавам името повече, за мен тя не е в залата и не искам, нямам намерение да се занимавам по никакъв случай с нея.

Стефанов - Подлагам на гласуване процедурното предложение на г- Желев за прегласуване.

Гласували                                      за – 15                против – 7                 въздържали се – 3

Приема се.

Стефанов – Подлагам на прегласуване т.І от проекторешението на вносителя, както предложи г-жа Данкинова.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Гласували      за – 13             против – 3                             въздържали се – 8

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Банков – Може ли да проверите дали г-ца Симеонова е гласувала.

Стефанов - Съжалявам, че не подкрепих предложението на г-н Банков. Ако така ще процедираме, г-ца Симеонова ще прави целия ОбС...(Симеонова от място)

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

 

   І. На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.198е. ал. 5 от Закон за изменение и допълнение на закона за водите /ДВ, бр. 67 от 1999 г./ определя мандат на кмета на Община Ямбол за участие в заседание на Асоциацията по В и К при следния дневен ред:

Точка 1. Вземане на решение за приемане на консултантски доклад за повишаване ефективността на водоснабдителната система на територията на област Ямбол, възложен с договор №1/19.11.2010 г.;

Точка 2. Дискусиране на проекта за план за неотложни действия за решаване на проблеми във В и К сектора на територията на област Ямбол, в едно с подробна сметка на необходимите финансови средства, разработен от Работна група с експерти от Областна администрация Ямбол, всички общини и „В и К” ЕООД -гр. Ямбол;

Точка 3. Разни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банков - Уважаеми колеги, виждате каква е ситуацията, дори г-н Желев мисля, че виждате каква е ситуацията. Правя си за втори път предложението, да прекратим заседанието и точките за следващата сесия да останат. Не можем да продължаваме в този тон, първо да се надвикваме, 13 на 11, вашия глас не се смята така. Не можем да продължаваме в този тон един път и втори път всяко гласуване ние да го проверяваме дали някой, който не трябва да гласува е гласувал. Така че, предложението ми е да прекратим и точките да останат за следващото заседание. Вече вие ще решите кога ще гласуваме.

Желев – Не ми се ще да вярвам, че с оглед на политическите тука наши спречквания, не ми се ще от тези политически спречквания да прекратим заседанието. Има напрежение, има състезание, предизборна обстановка е. Но аз си мисля, че, ако г-н Председателя бъде малко по-строг към всички дори и тези, които смятате, че пречат ще се вслушат в общия тон. Мисля, че можем да се справим с тази ситуация, с атмосферата, затова съм против.

 Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков за прекратяване на заседанието.

Гласували      за – 15             против – 9                             въздържали се – 1

Приема се.

Стефанов – По решение на Общинския съвет прекратявам заседанието.

           

 

 

 

 

                                               Председател ОбС - Ямбол:

 

                      Н. Стефанов

         

                                   Протоколисти:

 

                      Ил. Иванова

 

                      Ан. Господинова