ПРОТОКОЛ № ХLІХ

 

            Днес, 11.07.2011г. съгласно чл.23, ал.4, т.2 и ал.5 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/00014/06.07.2011г., се свика заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  31, отсъстваха 6 -

1.      Галина Симеонова Симеонова

2.      Димитър Александров Бъчваров

3.      Иван Стоев Чолаков

4.      Красимир Русев Вълев

5.      Меглена Банова Николова

6.      Ясен Атанасов Киров

            На заседанието присъства г-н Ив. Кърцъков – заместник кмет на община Ямбол, съгласно Заповед на кмета на общината № РД02/0353 от 08.07.2011г.

Кворум в 9.15 часа 21 съветника.

Председателят на Общински съвет - Ямбол г-н Наско Стефанов откри четиридесет и деветото заседание на Общинския съвет.

Стефанов - Постъпили са предложения за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от „Супер вижън плюс” и „Диана кабел ТВ”. Съгласно нашия правилник съм длъжен да го подложа на гласуване.

Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.

Гласували      за – 16                        против – няма                       въздържали се – 1

Проверка на кворума – 21 съветника.

Приема се.

Петков – Чете питане относно басейн „Фиджи”. (приложено към материалите по заседанието)

Петков – Чете сигнал до комисията по ЗПРКИ относно работа на Кр. Петров като общински съветник. (приложен)

Стефанов – Чете Заповед на кмета да бъде заместван от Ив. Кърцъков. (приложена)

Кескинов – Чете изявление от ГС „Единни за Ямбол. (приложено)

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

 1. Предложение относно даване на съгласие за възлагане на проектиране на изменение на ПУП - ПРЗ за кв.112 от Първи градски район на гр. Ямбол на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно съгласуване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини на основание чл.129, ал.3 от ЗУТ с възложители на обекти „Евро – опаковка 3” ЕООД и ЕТ „Либеро – Светла Николова”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І, за КОО, в кв.3 по действащия план на гр. Ямбол, ж. к. Зорница.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ 87374.37.33 в м. Дюзлюка" по заявление от наследниците на Жеко Добрев Митев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно съгласие от общински съвет Ямбол за прокарване на електропровод през поземлени имоти, собственост на Община Ямбол по молба от „ЕН ДИ АЙ 2010” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж на Цеца Митрева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно учредяване право на пристрояване и надстрояване на сграда по заявление от ЕТ „Анди ВИС 92 – Ангел Андонов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Гармънт хаус" ООД, Златка Бързакова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Ангел Кръстев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕООД "Елтър".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Февзи Мехмедов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Димитър Василев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Елвис – Иван Иванов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕООД „Мастерсист”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от група общински съветници относно отмяна решение на ОбС Ямбол № ХХVІІІ-3/04.12.2008г. и приемане на ново. (представител на община Ямбол във ФЕКГ)

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

 1. Предложение относно предоставяне на недвижими имоти - ПОС безвъзмездно на народни читалища.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, ГПЧЕ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне под наем на част от имот общинска собственост на РК на Български зъболекарски съюз - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне за временно и безвъзмездно управление помещения, част от имот общинска собственост на Контролно техническа инспекция към МЗХ в Ямболска област.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне спортна площадка, находяща се на ул. Дружба в ж. к. Златен рог на сдружение СК „Диана”.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДСБ

 1. Предложение относно предоставяне право на безвъзмездно ползване върху част от недвижим имот - ЧОС на БЧК.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне за временно и безвъзмездно управление помещения на ТД на НАП Бургас, офис Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на помещение общинска собственост на Териториална организация на Асоциацията на сляпоглухите в България”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение предоставяне на помещение общинска собственост на сдружение „Спортен клуб за инвалиди Ямбол 99”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отдаване под наем на част от имот - ПОС, читалище "Зора" по искане на "Мобилтел" ЕАД, София.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договори за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на доклади за дейността на читалищата в гр. Ямбол за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

 1. Предложение относно персонални пенсии на децата на Фатме Али Хасан.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗОРСП

 1. Предложение относно отпускане финансова помощ на Дияна Величкова Яги, Валентин Ангелов Стоянов.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

 1. Предложение относно определяне състава на Общински съвет по наркотични вещества.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно откриване на социална услуга "Личен асистент" като делегирана от държавата дейност в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно откриване на социална услуга "Социален асистент" като делегирана от държавата дейност в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Ямбол 2011 – 2015г. и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2011 в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно план за действие 2010 – 2020г. на Община Ямбол за енергия от ВЕИ, ЕЕ и устойчив транспорт.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Стратегия и маркетингова програма за културен туризъм в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отчет за дейността на ТД със 100% общинско участие и приемане на годишните финансови отчети за 2010.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

            Стефанов - Имате думата по дневния ред, пред Вас е. Изготвен е по искането на групата съветници за свикване на сесията.

            Костов – Предлагам в дневния ред да влязат две точки, които са гледани от ПК, бяха в предния дневен ред и сега не знам защо не са включени - Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на ОД на МВР Ямбол и Предложение относно предоставяне на част от имот - ПОС за безвъзмездно управление от ЦОП "Усмивка".

            Банков – Сесията се свиква от група общински съветници по твърдо обявен дневен ред. Каквото е поискала групата е включено в дневния ред. Дори не трябва да се гласува това предложение.

            Костов – ОбС има право да реши да влезе ли точка в дневния ред. Става въпрос за деца и семейства, търсещи подкрепа и за ОД на МВР.

            Зафиров – Вие свикахте две заседания, едното не се проведе, на другото се опитахте да прокарате Вашите си предложения. Сега не може да се променя дневния ред. Направете едно заседание само за тези две точки и ГС „Единни за Ямбол” ще дойде.

            Стефанов – Подлагам на гласуване първата точка, предложена от г-н Кастов да влезе в дневния ред – Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на ОД на МВР Ямбол.

Гласували      за – 12                        против – 5                             въздържали се – 3

Приема се.

            Подлагам на гласуване втората точка, предложена от г-н Кастов да влезе в дневния ред – Предложение относно предоставяне на част от имот - ПОС за безвъзмездно управление от ЦОП "Усмивка".

Гласували      за – 13                        против – 5                             въздържали се – 3

Приема се. Не беше уточнено като коя точка да влязат и приемаме да са накрая, последни точки.

            Стефанов – Подлагам на гласуване целия дневен ред.

Гласували      за – 16                        против – 2                             въздържали се – 1

Приема се.

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

 1. Предложение относно даване на съгласие за възлагане на проектиране на изменение на ПУП - ПРЗ за кв.112 от Първи градски район на гр. Ямбол на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно съгласуване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини на основание чл.129, ал.3 от ЗУТ с възложители на обекти „Евро – опаковка 3” ЕООД и ЕТ „Либеро – Светла Николова”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І, за КОО, в кв.3 по действащия план на гр. Ямбол, ж. к. Зорница.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ 87374.37.33 в м. Дюзлюка" по заявление от наследниците на Жеко Добрев Митев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно съгласие от общински съвет Ямбол за прокарване на електропровод през поземлени имоти, собственост на Община Ямбол по молба от „ЕН ДИ АЙ 2010” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж на Цеца Митрева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно учредяване право на пристрояване и надстрояване на сграда по заявление от ЕТ „Анди ВИС 92 – Ангел Андонов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Гармънт хаус" ООД, Златка Бързакова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Ангел Кръстев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕООД "Елтър".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Февзи Мехмедов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Димитър Василев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Елвис – Иван Иванов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕООД „Мастерсист”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от група общински съветници относно отмяна решение на ОбС Ямбол № ХХVІІІ-3/04.12.2008г. и приемане на ново. (представител на община Ямбол във ФЕКГ)

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

 1. Предложение относно предоставяне на недвижими имоти - ПОС безвъзмездно на народни читалища.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, ГПЧЕ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне под наем на част от имот общинска собственост на РК на Български зъболекарски съюз - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне за временно и безвъзмездно управление помещения, част от имот общинска собственост на Контролно техническа инспекция към МЗХ в Ямболска област.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне спортна площадка, находяща се на ул. Дружба в ж. к. Златен рог на сдружение СК „Диана”.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДСБ

 1. Предложение относно предоставяне право на безвъзмездно ползване върху част от недвижим имот - ЧОС на БЧК.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне за временно и безвъзмездно управление помещения на ТД на НАП Бургас, офис Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на помещение общинска собственост на Териториална организация на Асоциацията на сляпоглухите в България”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение предоставяне на помещение общинска собственост на сдружение „Спортен клуб за инвалиди Ямбол 99”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отдаване под наем на част от имот - ПОС, читалище "Зора" по искане на "Мобилтел" ЕАД, София.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договори за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на доклади за дейността на читалищата в гр. Ямбол за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

 1. Предложение относно персонални пенсии на децата на Фатме Али Хасан.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗОРСП

 1. Предложение относно отпускане финансова помощ на Дияна Величкова Яги, Валентин Ангелов Стоянов.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

 1. Предложение относно определяне състава на Общински съвет по наркотични вещества.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно откриване на социална услуга "Личен асистент" като делегирана от държавата дейност в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно откриване на социална услуга "Социален асистент" като делегирана от държавата дейност в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Ямбол 2011 – 2015г. и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2011 в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно план за действие 2010 – 2020г. на Община Ямбол за енергия от ВЕИ, ЕЕ и устойчив транспорт.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Стратегия и маркетингова програма за културен туризъм в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отчет за дейността на ТД със 100% общинско участие и приемане на годишните финансови отчети за 2010.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на част от имот - ПОС за безвъзмездно управление от ЦОП "Усмивка".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на ОД на МВР Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

     

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно даване на съгласие за възлагане на проектиране на изменение на ПУП - ПРЗ за кв.112 от Първи градски район на гр. Ямбол на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 20                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление н местната администрация, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ дава се съгласие за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване и регулация /ПРЗ/, придружен от Работен устройствен план /РУП/ за УПИ XII 2256, 2257, 2258 в кв. 112 - І - ви градски район на гр. Ямбол, съгласно приложената скица - предложение.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Доклад относно съгласуване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини на основание чл.129, ал.3 от ЗУТ с възложители на обекти „Евро – опаковка 3” ЕООД и ЕТ „Либеро – Светла Николова”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 19                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 18                        против – няма                       въздържали се – няма

      Р. Банков – Аз съм „за”, пропуснах.

      Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, Общинският съвет Ямбол съгласува в частта им за землището на община Ямбол  ПУП - Парцеларни планове за следните  обекти:

1. КАБЕЛНА ЛИНИЯ – тип подземна: от ТП (нов 0.4/20кV) към фотоволтаична инсталация в ПИ № 022091 с площ 132.154 дка и в ПИ № 022100 с площ 132.154 дка по КВС на землището на с. Победа, община „Тунджа”, обл. Ямбол, през землищата на с. Стара река (ПИ №№ 000208, 000144, 000176, 000108, 000122, 000120, 000126, 000190, 000015, 000200, 000038, 000152, 000151, 000039, 000156, 000153 и 000158 по КВС), землището на с. Козарево (ПИ №№ 000075, 000130, 000043, 000133, 000058, 000042, 000041, 012001, 000131, 000034, 000035, 000126, 000161, 000008 и 000159 по КВС), землището на с. Калчево (ПИ №№ 000242, 000341, 000107, 000243, 000312, 000101, 021006, 000297, 000103, 000269, 000487, 000184 и 000215 по КВС), регулацията и землището на с. Победа (ПИ №№ 000078, 000054, 013380, 013365, 000011, 000010, 000009, 000040 и 000097 по КВС), в община „Тунджа” и през община  Ямбол (улици, ПИ №№ 87374.522.196 /в регулация/, 87374.23.215, 87374.23.216, 87374.23.218, 87374.25.253,  87374.25.829, 87374.25.256, 87374.28.217,  87374.29.221,  87374.29.184,  87374.30.186,  87374.30.196 и 87374.30.249 по КК на гр. Ямбол), до РУ СН на подстанция „Ямбол” ( Кабиле).

 

2. КАБЕЛНА ЛИНИЯ - тип подземна: от ТП (нов 0.4/20 кV) към фотоволтаична инсталация в ПИ № 055071 по КВС на землището на с. Безмер, община „Тунджа”, обл. Ямбол, през землището на с. Безмер (ПИ №№ 000859, 000857, 000196, 000858, 000861 и 000050 по КВС), община „Тунджа” и през землището на гр. Ямбол (ПИ №№ 87374.55.525, 87374.61.517, 87374.61.246, 87374.61.567, 87374.60.542, 87374.60.544, 87374.60.545, 87374.60.539,  87374.60.555, 87374.59.545, 87374.59.546, 87374.59.550, 87374.59.549, 87374.57.517,  87374.57.528,  87374.56.517,   87374.57.491,  87374.57.500,     87374.57.524 по  КК на гр. Ямбол), до РУ СН на ел. подстанция „Ямбол”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І, за КОО, в кв.3 по действащия план на гр. Ямбол, ж. к. Зорница.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка чл. 134, ал. 1, т. 1 и  т. 2 от Закона за устройство на територията ЗУТ/ и становище на главния архитект № 12/11.04.2011г., допуска  изработване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І – за КОО в кв. 3 по действащия план на гр. Ямбол – жил. к-с „Зорница”.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Доклад относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ 87374.37.33 в м. Дюзлюка" по заявление от наследниците на Жеко Добрев Митев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 20                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

Във връзка  със Заповед № ТУ 02/0040/17.11.2010г. на Кмета на Община Ямбол, протоколи № 10/14.10.2010г и № 5/07.04.2011г. на ЕСУТ, решение № КЗЗ-1 от 24.02.2011г. по т.4 на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ при Областна дирекция  „Земеделие”-Ямбол за утвърждаване на площадка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ във връзка  с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр. Ямбол одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - План за  регулация  и  застрояване  /ПРЗ/ на ПИ 87374.37.33  по Кадастралната  карта  на  гр. Ямбол, местност „Дюзлюка”, придружен от схема за вертикално планиране, части Електротехническа и Пътна, и с водоснабдяване от собствен водоизточник и автономно  отвеждане и пречистване на отпадъчните води, във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия и отреждането й за изграждане на „Склад за селскостопански машини” и предвиждане показатели за застрояване за предимно производствена зона:

-          височина /Н/ – от 1 до 3 етажа /до 10 м/;

-          плътност на застрояването /П застр./ -  65 %;

-          коефициент на интензивност /К инт/ - 1;

-          минимална озеленена площ /П озел./  - 25%;

-           начин на застрояване – свободно.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно съгласие от общински съвет Ямбол за прокарване на електропровод през поземлени имоти, собственост на Община Ямбол по молба от „ЕН ДИ АЙ 2010” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

       1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава съгласие на „ЕН ДИ АЙ 2010” ЕООД, ЕИК 201125037, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул.”Беласица” № 9, представлявано от Нася Димитрова Араванова, ЕГН 7306299130, за прокарване на трасе на електропровод до подстанция „Златен рог” - ПИ с идентификатор 87374.5332.6 по кадастралната карта на гр. Ямбол през общински поземлени имоти (земеделски земи) както следва:

- ПИ с идентификатор 87374.61.416, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване –  селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 465.00 кв.м, дължина на трасето 154.00 м. и площ на сервитута 465.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.61.534, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 9 042.00 кв.м, дължина на трасето 115.00 м. и площ на сервитута 430.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.61.246, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 4 706.00 кв.м, дължина на трасето 780.00 м. и площ на сервитута 2 744.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.60.542, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 19 827.00 кв.м, дължина на трасето 9.00 м. и площ на сервитута 36.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.60.544, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 15 750.00 кв.м., дължина на трасето 346.00 м. и площ на сервитута 1384.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.60.539, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 3 787.00 кв.м, дължина на трасето 612.00 м. и площ на сервитута 2 448.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.60.555, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 4 255.00 кв.м, дължина на трасето 5.00 м. и площ на сервитута 20.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.59.549, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 8 604.00 кв.м, дължина на трасето 87.5.00 м. и площ на сервитута 350.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.59.546, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 2 263.00 кв.м, дължина на трасето 462 м. и площ на сервитута 1848.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.57.528, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 2 619.00 кв.м, дължина на трасето 343.00 м. и площ на сервитута 1372.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.57.491, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 8 657.00 кв.м, дължина на трасето 6.00 м. и площ на сервитута 24.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.57.500, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – пасище, обща площ 11 158.00 кв.м, дължина на трасето 49.00 м. и площ на сервитута 196.00 кв.м.

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж на Цеца Митрева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна оценка на допълнително право на строеж на Цеца Маринова Митрева, ЕГН 6204299095, с местоживеене гр. Ямбол,  ул. „Арда” № 3, ап.2 върху 4.00 кв.м. от общински ПИ 87374.521.15 по КК на гр. Ямбол, с площ 21 061.00 кв.м. за изграждане на електрохидравличен ножичен подемник ХНИП2-300 към съществуваща аптека, във връзка с осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания към самостоятелен обект с идентификатор 87374.521.15.6.3 по КК на града, с площ 64.65 кв.м,  като част от сграда 87374.521.15.6,по КК на града, построена в посочения общински поземлен имот в размер на 244.00 лв.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно учредяване право на пристрояване и надстрояване на сграда по заявление от ЕТ „Анди ВИС 92 – Ангел Андонов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот?

Банков – Гласувах „за”.

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал.2 и чл. 37, ал. 5 от ЗОС, да се учреди възмездно на ЕТ „АНДИ-ВИС-92-Ангел Андонов”, БУЛСТАТ 838109459, със седалище и адрес на управление - гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 20, ет. 12, ап. 44, регистриран с решение по ф.д. № 1924/1992 г. на ЯОС, представляван от Ангел Василев Андонов с ЕГН 4106179086,  право на пристрояване и надстрояване върху 112.78 кв.м. на сграда, с идентификатор 87374.547.2.24 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находяща се в ж.к. „Диана”, ул. „Надежда” в УПИ VІ за КОО, кв. 14а по регулационния план на града, при граници на сградата: сграда с идентификатор 87374.547.2.14 и ПИ 87374.547.2, за сумата  11863.05 лв. /единадесет хиляди осемстотин шестдесет и три лева и пет стотинки/   

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Гармънт хаус" ООД, Златка Бързакова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Тук има разминаване на етажите в молбата и предложението, може да е техническа грешка.

            (Банков – от място – Нищо, нали номера на договора е един и същ, да гласуваме)   Стефанов - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 5 (пет) години срока на действие на Договор № 3127/ 03.07.2006 г. с „ Гармънтс хаус” ООД, ЕИК 128524650, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул.”Цар Освободител”№1, ап.3, представлявано от Златка Петкова Бързакова, за отдадено под помещение за производствена дейност – част от самостоятелен обект за битови услуги с идентификатор 87374.541.36.2.14 по КК на гр.Ямбол, находящо се на трети етаж на шестетажна сграда на ул.”Търговска” № 57, гр.Ямбол , с  площ 68.70 кв.м., в т.ч. за производствена дейност 53 кв.м и 15.70 кв.м. за складова площ, считано от 04.07.2011 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Ангел Кръстев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Аз искам да предложа нещо – тъй като на всички други продължаваме договорите до крайния срок 10 години, а тук не се предлага така, аз правя предложение договора да се удължи със седем години.

            Стефанов - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя със срок на удължаване седем години.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот?

Банков – Гласувах „за”.

Лилов – Гласувах „за”.

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава със 7 (седем) години срока на действие на Договор № 3272/01.07.2008 г. с ЕТ „Ангел Кръстев”, ЕИК 838117453, представляван от Ангел Тодоров Кръстев за отдаден под наем Обект – Помещение за стъкларски услуги – частна общинска собственост, находящо се на ул. „Спарток” № 7 гр. Ямбол, с обща площ 42.16 кв.м.,  считано от 01.07.2011 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕООД "Елтър".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат.

            Альошев – Заявявам конфликт на интереси и няма да гласувам по тази точка.

            Стефанов - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                        против – няма                       въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3039/ 17.03.2005 г. с ЕООД „Елтър”, ЕИК 838111087, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Арда” № 2, представлявано от Александър Альошев Иванов за отдаден под наем Обект – Павлион за търговска дейност с промишлени стоки,  монтиран  в имот 87374.543.257 по кадастралната карта на града, находящ се на  ул. "Мраморно море" до № 2,  гр. Ямбол, с обща площ 35.00 кв.м.,  считано от 01.04.2011 г.

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Февзи Мехмедов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот?

Парапанов – Гласувах „за”.

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3042/ 17.03.2005 г. с Февзи Мехмедов Юсеинов, ЕГН 7707169080 за отдаден под наем Обект – Павлион за производствена дейност,  монтиран  в имот 87374.536.22 по кадастралната карта на града, находящ се на  ул. "Стилияна Параскевова" до бл.4,  гр. Ямбол, с обща площ 25.00 кв.м.,  считано от 01.04.2011 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Димитър Василев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 5 (пет) години срока на действие на Договор № 3103/01.03.2006 г. с ЕТ „Димитър Василев”, ЕИК 838107249 за отдаден под наем Обект - Помещение за ремонт на битови уреди (1 стая), с площ 17.60 кв.м.,  представляващо част от недвижим имот – частна общинска собственост, а именно  Самостоятелен обект за битови услуги с идентификатор 87374.541.36.2.12  по КК на гр. Ямбол, находящ се на І етаж над партера в шестетажна монолитна сграда на ул. „Търговска” № 57, гр. Ямбол., актуван с АОС 1617/ 21.07.2010 г.считано от 01.03.2011 г.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Елвис – Иван Иванов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 5 (пет) години срока на действие на Договор № 3101/01.03.2006 г. с ЕТ „Елвис Иван Иванов”, ЕИК 838114044 за отдаден под наем Обект - Помещение за офис, с площ 9.20 кв.м.,  представляващо част от недвижим имот – частна общинска собственост, а именно  Самостоятелен обект за битови услуги с идентификатор 87374.541.36.2.12 по КК на гр. Ямбол, находящ се на І етаж над партера в шестетажна монолитна сграда на ул. „Търговска” № 57, гр. Ямбол., актуван с АОС 1617/ 21.07.2010 гсчитано от 01.03.2011 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕООД „Мастерсист”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 5 (пет) години срока на действие на Договор № 3100/01.03.2006 г. с ЕООД „Мастерсист”, ЕИК 128617599, за отдаден под наем Обект - Помещение за офис, с площ 9.20 кв.м.,  представляващо част от недвижим имот – частна общинска собственост, а именно  Самостоятелен обект за битови услуги с идентификатор 87374.541.36.2.14 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ІІІІ етаж над партера в шестетажна монолитна сграда на ул. „Търговска” № 57, гр. Ямбол., актуван с АОС 1619/ 21.07.2010 гсчитано от 01.03.2011г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение от група общински съветници относно отмяна решение на ОбС Ямбол № ХХVІІІ-3/04.12.2008г. и приемане на ново. (представител на община Ямбол във ФЕКГ)

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

      Костов – Предложението е за г-н Зафиров, който сега е председател на ПК КВПМХ. Ще го помоля изнесе кратък доклад за конвенцията в Сърбия. Знае ли колко ще струва провеждането на такова мероприятие в Ямбол. Защото ми идва наум за един култов български филм с Тодор Колев. Та колко ще струва Вашето ме уи.

      Зафиров – Разходите за път ОЯ още не ми ги е платила. В медиите съм обявил, че ще ги даря на болно дете, но първо трябва да ми ги дадат. Имам заповед за командировка от кмета, пълномощно, защото той нямаше възможност да отиде. Приети сме във ФЕКГ и можем да гласуваме, но това стана сега, след моето участие там. Случи се едно чудо, бих казал, нашата страна като най-нов член спечели домакинство на конвенцията. Проведох разговори с представителите на някои страни и ги убедих, че нашият град е много подходящ. За нас това е ценна възможност, правим реклама на целия град, на бизнеса в него, дори на други градове и страната ни. Стара Загора, Созопол и др. искат да рекламират забележителностите си по време на това мероприятие. За да се осъществи обаче, трябва да се проведат разговори с МК, с Вежди Рашидов за средства, с които да направим рекламния филм. Септември месец да го представим, да обявим хотели, леглова база, забележителности, православни храмове, места в България, които ще бъдат посетени от участниците. Всеки член плаща по 500 евро, за да дойде на фестивала, който продължава десет дни. Това нещо носи пари на града и дивиденти. Хората се хранят, пият кафета, пазаруват. Зная как стават нещата, видял съм. Кмета е ангажиран, трябва да се помогне. На конвенцията, с нашите гласове, дори защитихме президента на федерацията. Казах им на хората там – нека едни от най-древните градове в Европа стане домакин на конвенцията. Ямбол беше номиниран, гласува се, благодаря на всички, които ни подкрепиха. Само Испания имаше против, но разговарях с представителката им и тя се съгласи с моите доводи. Цял свят ще разбере какво представлява Ямбол. Сега трябва да отделим средства да промотираме нашия град. Основния въпрос е искаме ли да бъдем домакини на конвенцията или не. Такова събитие носи голям приход на града, има програма с увеселения, ще минат 45 групи от различни страни. Питат ме хората, защо нямаме комуникация с Вашата Община, а трябва да се договарят нещата с Дейвид Брандау, секретаря на организацията. Аз бях избран за индивидуален член на федерацията и сега съветниците предлагат да са занимавам с това. Да освободим кмета от тези задължения.

      Костов – За съжаление не чух отговор на въпроса, имате ли ясно виждане какво ще струва това на града. Възхищавам се на Вашия политически нюх, но много скоро Вие няма да бъдете председател на ПК по култура и нас също няма да ни има в тази зала. Не съм убеден, че трябва да гласувам за това.

      Зафиров – За четири години това, което направих аз, Вие не можахте да го направите. Когато предложихте точките да влязат в дневния ред, ние от нашата ГС Ви подкрепихме. Сега трябва да подкрепим доброто на града, да подкрепим целия бизнес в Ямбол. Ямбол стана член на ФЕКГ, когато Г. Зафиров отиде там и както до четири и половина кмета ми бавеше нещата за заминаването, можеше и да не стане член на федерацията. Вносителите, които са стойностни хора, са преценили, че това е нещо добро за града, за просперитета на нашия град. И съседни общини искат да се включат, да представят групите си, маскарадните игри. Трябва да си партнираме и с градове като Несебър, Созопол, Стара Загора, където има много забележителности. Ние трябва да го направи печеливш този наш маскараден фестивал, а не да даваме само пари.

      Канев – Преди време нарекох Г. Зафиров ямболския Вежди Рашидов. Сега стана обратното, виждате как работи за повишаване просперитета на Ямбол. Да дадем принос към световната култура благодарение на Г. Зафиров.

            Стефанов – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 20                        против – няма                       въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                        против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА:

      I. Изменя свое решение по точка 3 от дневния ред на 28 заседание, проведено на 4 декември 2008г., както следва:
               1. Отменя решение по т.2 от решението.
               2. Упълномощава Георги Веселинов Зафиров да представлява Община Ямбол във Федерацията на европейските карнавални градове.
               II. На основание чл.21 ал.1 т. 6 от ЗМСМА и във връзка със свое решение по т. 17 от дневния ред на 44 заседание на Общински съвет - Ямбол, възлага на кмета на общината да планира и извърши разходи от бюджета на общината за годишен членски внос във Федерацията на европейските карнавални градове в размер на 300 евро през 2011 г. и за подготовка на домакинството на община Ямбол за 33-ата Конвенция на ФЕКГ в размер до 8 000 лв.
               III. Възлага на Георги Зафиров - председател на ПК „Култура, вероизповедания и политика за младите хора" да организира съвместно с общинската администрация подготовката на домакинството на община Ямбол за 33-ата Конвенция на ФЕКГ.
 
 
 
 
 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на недвижими имоти - ПОС безвъзмездно на народни читалища.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 18                        против – няма                       въздържали се – няма

Имаме кворум, някои не са гласували.

Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 4 от ПЗР на Закона за народните читалища и чл.34, ал. 6 от Закона за общинската собственост, предоставя на Народно читалище „Зора 1945” с ЕИК 000962817, регистрирано по ф.д. 721 на ЯОС, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, пл. „Захари Стоянов” № 2 А, представлявано от Невена Атанасова Димитрова – председател, безвъзмездно право на ползване на недвижим имот публична общинска собственост – сграда за културен дом и читалищни нужди с идентификатор 87374.530.1.1, построена в ПИ 87374.530.1 по КК на гр. Ямбол, с обща застроена площ 728 кв.м., актуван с Акт за публична общинска собственост № 312 от 02.08.2001 г., вписан с вх. рег. № 1533/06.03.2009 г., том 5, стр.45, парт. № 723/09   на  Служба по вписванията  Ямбол, находящ се на пл. „Захари Стоянов” № 2 „А”, гр. Ямбол. Правото на ползване се погасява с прекратяването на читалището.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 4 от ПЗР на Закона за народните читалища и чл.34, ал. 6 от Закона за общинската собственост, предоставя на Народно читалище „Пробуда - 1909” с ЕИК 000962777, регистрирано по ф.д. 434/1997 г. на ЯОС, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, пл. „Страшимир Кринчев” № 3, представлявано от Димитър Илиев Димитров – председател безвъзмездно право на ползване на недвижим имот публична общинска собственост – сграда за културен дом и читалищни нужди с идентификатор 87374.557.66.1, построена в ПИ 87374.557.66 по КК на гр. Ямбол, с обща застроена площ 764 кв.м., актуван с Акт за публична общинска собственост № 252 от 29.05.2001 г., вписан с вх. рег. № 1632/11.03.2009 г., том 5, стр.104, парт. № 782/09   на  Служба по вписванията  Ямбол, находящ се на пл. „Страшимир Кринчев”  № 3, гр. Ямбол. Правото на ползване се погасява с прекратяването на читалището.

            3. Упълномощава кмета на общината да предприеме последващи действия.

 

 

 

 

         ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, ГПЧЕ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат.

            Милков – Няма да гласувам по тази точка.

            Стефанов - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване -  помещение за обособяване на търговски обект – книжарница, с полезна площ 18.27 кв.м., находящо се на първи етаж в имот – публична общинска собственост - ГПЧЕ „Васил Карагьозов”, ж.к.”Златен рог” №110, гр. Ямбол, актуван с АОС №80/23.07.1999г., при следните условия:

 

            1. Начална тръжна месечна наемна цена – 28.70 лв., без ДДС;

            2. Предмет на дейност –  книжарница и копирни услуги;

            3. Срок на отдаване – 5 години;

            4. Депозит – 200.00 лева.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне под наем на част от имот общинска собственост на РК на Български зъболекарски съюз - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6 от ЗОС предоставя под наем на Районната колегия на Български зъболекарски съюз (РК на БЗС) – Ямбол, ЕИК 128054873, със седалище и адрес на управление, ул. „Жорж Папазов” № 20, , ет.2, ап.5, гр. Ямбол, представлявана от Димитрина Тодорова Христова – председател на УС, помещение  (1 стая ) с площ 12.00 кв.м. за офис, в сграда с идентификатор 87374.537.95.2 по КК на града, находяща се в общински недвижим имот на ул. „Паисий” № 3, гр. Ямбол,  актуван с АОС № 685/27.09.2002 г.,  за срок от 3 (три) години, считано от 01.07.2011 г. и месечна наемна цена изчислена по т. 43 от Приложение  1 на НРПУРОИ на ОбС Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне за временно и безвъзмездно управление помещения, част от имот общинска собственост на Контролно техническа инспекция към МЗХ в Ямболска област.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                        против – няма                       въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.5 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол предоставя на Контролно техническа инспекция към Министерството на земеделието и храните, ЕИК 121710037, представлявана от Георги Иванов Алексиев – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет.8, за временно и безвъзмездно управление помещения / стая № 10 и № 11/ с обща площ 27.60 кв.м., представляващи част от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 215/ 19.04.2001 г., находящ се на ул. „Търговска" № 164, ет. ІІІ, гр. Ямбол, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.16.7.5 по кадастралната карта на града за дейността на инспекцията в Област Ямбол за срок от 3 години, считано от 01.06.2011 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне спортна площадка, находяща се на ул. Дружба в ж. к. Златен рог на сдружение СК „Диана”.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДСБ

__________________________________________________________________________________

 

            Банков – Г-н Чолаков ме помоли да представя предложението, тъй като няма възможност. Имате всички материали, инвестиционното предложение е ясно. Нашата ПК СДСБ няколко пъти разглежда този въпрос, среща се с предложителите за по-голяма яснота и накрая излезе с това предложение.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот?

Зафиров – Гласувах „за”.

Кескинов – Гласувах „за”.

Приема се.

            Банков – Съжалявам, обаче тук има няколко решения, които да се гласуват, затова правя процедурно предложение да прегласуваме и ако се приеме да гласуваме анблок проекторешенията на носителя.

            Стефанов – Да, колеги, извинявам се. Подлагам на гласуване предложението за прегласуване.

Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението за анблок.

Гласували      за – 22                        против – няма                       въздържали се – 3

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот?

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.2 от ЗОС, чл.31, ал.1 Закона за физическото възпитание и спорта и чл.15, ал.2, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Ямбол, предоставя безвъзмездно за ползване  за срок от 10 години на Сдружение Спортен клуб „Диана”- гр.Ямбол, юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, с Булстат 176064323, следния обект -  публична общинска  собственост, представляващ Спортна площадка находяща се на ул.”Дружба” в ж.к. „Златен рог”-гр.Ямбол  с площ 4280 кв.м, с акт за общинска собственост №171 от 06.11.2000 г.

 ІІ. Срок на безвъзмездното ползване –10 (десет) години, считано от сключването на договора.

ІІІ. Определя следните  условия за предоставяне на спортната площадка:

1. Задължителни изисквания за спортната площадка:

* Да не се променя предназначението на спортната площадка и прилежащата около нея зона през целия срок на договора, като неизпълнението на това задължение да  бъде самостоятелно основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Община Ямбол.

* Достъпът до спортната площадка да е свободен за деца и ученици до  14-годишна възраст по 2-3 часа на ден в делничните дни по предварително изготвен и съгласуван между двете страни график.

* Достъпът до спортната площадка да е свободен за хора с увреждания и деца, лишени от родителски грижи.

* Да предоставя площадката  на ФК „Тунджа 1915” за тренировъчна дейност по 2 часа на ден в делничните дни в зимните месеци по предварително изготвен и съгласуван график.

2.Специфични изисквания:

* При разполагане  на временно преместваемо съоръжение (включващо съблекалня, душове, сервизни помещения и др.) да се спазят  реда и условията на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол. Размерът на наема за ползване на терена за поставянето му се определя съгласно Приложение 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) в Община Ямбол.

3. Инвестиции: 

* Да се спази посочените  в предложението на Сдружение Спортен клуб „Диана” размер и поетапност на инвестициите за възстановяване и благоустрояване, които ще бъдат предмет на договор.

*  При изтичане и неподновяване на договора между Сдружение Спортен клуб „Диана”  и Община Ямбол, всичко изградено за сметка на клуба остава в полза на общината. 

IV.  Упълномощава кмета на общината да сключи договор със „Сдружение Спортен клуб „Диана””- гр.Ямбол за безвъзмездно ползване на спортната площадка, съгласно инвестиционното предложение на клуба и определените в Раздел ІІІ условия.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно предоставяне право на безвъзмездно ползване върху част от недвижим имот - ЧОС на БЧК.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС, предоставя  право на  безвъзмездно ползване върху част от недвижим  имот  – частна общинска собственост, актуван с АОС № 39/ 24.08.1998 г, а именно самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.41.5.20 по КК на гр. Ямбол,  находящ  се в  сектор „В”  в ж.к. „Хале”, до жилищен блок  № 9 ( в близост до жил. бл.20 на ж.к. „Диана”),  гр. Ямбол,  с площ 195.55 кв.м., на Областния съвет на БЧК – гр. Ямбол, представляван от Митко Филипов – Директор, за  срок от 1 година, считано от 01.06.2011 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно предоставяне за временно и безвъзмездно управление помещения на ТД на НАП Бургас, офис Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.5 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол предоставя на ТД на НАП Бургас – офис Ямбол за временно и безвъзмездно управление помещения / две стаи на ІІ етаж / с обща площ 72.00 кв.м., представляващи част от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 151/31.05.2000 г., находящ се на ул. „Серес" № 15, гр. Ямбол, идентификатор 87374.543.549.2 по кадастралната карта на града за дейността на структурата в Област Ямбол  за срок от 3 години, считано от 01.05.2011 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно предоставяне на помещение общинска собственост на Териториална организация на Асоциацията на сляпоглухите в България”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Правя процедурно предложение да гласуваме анблок. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 и ал.2 от ЗОС предоставя на Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на сляпоглухите в България”, представлявано от Председателя Димитър Кръстев Парапанов, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо” № 79, за дейността на териториална организация гр. Ямбол,  помещение  (1 стая  - № 5 по схема) с площ 21.50 кв.м. за офис, в самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.90.1.4 по КК на гр. Ямбол, представляващ част от ІІ-ри етаж от имот публична общинска собственост «Комплекс за социални услуги за деца и възрастни» - сграда с идентификатор 87374.543.90.1, построена в имот 87374.543.90 по КК на града, актувани с АОС 1679 от 21.01.2011 г., находящ се на ул. „Търговска" № 120, гр. Ямбол, за срок от 5 /пет/ години, считано от 01.05.2011 г. -  безвъзмездно.

2. Териториалната организация на Национална асоциация на сляпоглухите в България ползва съвместно с останалите организации от Комплекса за социални услуги за възрастни - Конферентна зала, с площ 33.05 кв.м. в самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.90.1.4, по КК на града и Фитнес зала – самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.90.1.11 по КК на града с площ 177.50 кв.м., находящи се в същия комплекс по утвърден график.

3. Териториалната организация на Национална асоциация на сляпоглухите в България заплаща всички текущи ремонти и разходи, свързани с ползването на частта от имота, включително и за общите части.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение предоставяне на помещение общинска собственост на сдружение „Спортен клуб за инвалиди Ямбол 99”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Правя процедурно предложение да гласуваме анблок. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 и ал.2 от ЗОС предоставя на Сдружение с нестопанска цел Спортен клуб за инвалиди „Ямбол 99”, представлявано от Председателя Надка Димитрова Александрова, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски” № 29, помещение  (1 стая  № 4 по схема) с площ 22.01 кв.м., в самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.90.1.4 по КК на гр. Ямбол, представляващ част от ІІ-ри етаж от имот публична общинска собственост «Комплекс за социални услуги за деца и възрастни» - сграда с идентификатор 87374.543.90.1, построена в имот 87374.543.90 по КК на града, актувани с АОС 1679 от 21.01.2011 г., находящ се на ул. „Търговска" № 120, гр. Ямбол, за срок от 5 /пет/ години, считано от 01.05.2011. -  безвъзмездно.

2. Сдружение с нестопанска цел Спортен клуб за инвалиди „Ямбол 99” ползва съвместно с останалите организации от Комплекса за социални услуги за възрастни - Конферентна зала, с площ 33.05 кв.м. в самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.90.1.4, по КК на града и Фитнес зала – самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.90.1.11 по КК на града с площ 177.50 кв.м., находящи се в същия комплекс по утвърден график.

3. Сдружение с нестопанска цел Спортен клуб за инвалиди „Ямбол 99” заплаща всички текущи ремонти и разходи, свързани с ползването на частта от имота, включително и за общите части.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно отдаване под наем на част от имот - ПОС, читалище "Зора" по искане на "Мобилтел" ЕАД, София.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Стефанов - Няма желаещи да се изкажат.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.281, ал.2, т.2 от Закона за електронните съобщения, отдава под наем след провеждане на публичен търг за срок от 5 години част от имот – публична общинска собственост, а именно: площ от 16 кв. м. от покривното пространство в североизточната част на покрива на ниското тяло на сградата на Читалище „Зора”, непосредствено до южната стена на високото тяло на същата сграда, находяща се в парцел ІІ, от кв.112, по плана на гр. Ямбол, с административен адрес: гр. Ямбол, ул.”Захари Величков” № 2а, актувана с АОС № 312 от 02.08.2001 г. Площта се отдава за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения.

            Начална месечна тръжна наемна цена 330.00 лева без ДДС. Депозит за участие 33.00 лева.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договори за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Правя процедурно предложение да гласуваме анблок. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

     

      РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 6 и чл. 68, ал. 3 от НРПУРОИ продължава с две години срока на действие на договори за наем с „Агромейт” ООД както следва:

            - Договор № 05-306/12.07.2005 г. за наем на земеделска земя – имот № 020001 в местност „Германски могили”, категория на земята при неполивни условия: IV (26.858) и VI (20.968), начин на трайно ползване – нива, с площ 47.826 дка,  считано от 01.10.2011 г.

            - Договор №  05-307/12.07.2005 г. за наем на земеделска земя ПИ 87374.20.27 по КК на гр. Ямбол, местност „Германски могили”, категория на земята при неполивни условия: IV (78.000) и VI (26.282), начин на трайно ползване – нива, с площ 104.282 дка, считано от 01.08.2011 г.

            - Договор №  05-305/12.07.2005 г. за наем на земеделска земя ПИ 87374.21.39 по КК на гр. Ямбол,  местност „Сухото дере”, категория на земята при неполивни условия: IV, начин на трайно ползване – нива, с площ 21.152 дка , считано от 01.08.2011 г.

            - Договор №  05-252/21.08.2008 г. за наем на земеделска земя ПИ 87374.19.40 по КК на гр. Ямбол,  местност „Червен баир”, категория на земята при неполивни условия: IV, начин на трайно ползване – нива, с площ 54.947 дка, считано от 20.08.2011 г.

- Договор №  05-246/20.08.2008 г. за наем на земеделска земя ПИ 87374.23.72 по КК на гр. Ямбол,  местност „Гелен баир”, начин на трайно ползване – нива, с площ 7.7 дка , считано от  20.08.2011 г.

- Договор №  05-251/21.08.2008 г. за наем на земеделска земя ПИ 87374.21.27 по КК на гр. Ямбол,  местност „Сухото дере”, начин на трайно ползване – нива, с площ 6.069 дка , считано от 20.08.2011 г.

- Договор №  05-249/20.08.2008 г. за наем на земеделска земя ПИ 87374.20.28 по КК на гр. Ямбол,  местност „Германски могили”, начин на трайно ползване – нива, с площ 20.581 дка ,  считано от 20.08.2011 г.

- Договор №  05-250/21.08.2008 г. за наем на земеделска земя ПИ 87374.48.136 по КК на гр. Ямбол,  местност „Джиновски кашли”, начин на трайно ползване – нива, с площ 10.547 дка ,  считано от 20.08.2011 г.

- Договор №  ДГ05-0128/12.11.2009 г. за наем на земеделска земя ПИ 87374.24.128 по КК на гр. Ямбол,  местност „Гюр чешма”, категория на земята при неполивни условия: ІІІ, начин на трайно ползване – нива, с площ 9.04 дка, считано от 01.11.2011 г.,

като размера на годишния наем се завишава с 4.5 %.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДАСЕТ И СЕДМА - Предложение относно приемане на доклади за дейността на читалищата в гр. Ямбол за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Стефанов - Няма желаещи да се изкажат.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – 2

Приема се.

      Стефанова – Не съм гласувала по тази точка

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през предходната година на НЧ „Пробуда - 1909”, НЧ „Съгласие 1862”, НЧ „Зора - 1945”, НЧ „Умение 2003г.”, НЧ „Диана - 1944” и НЧ „Д-р Ст. Чирпанлиев 2007”.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно персонални пенсии на децата на Фатме Али Хасан.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗОРСП

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Стефанов - Няма желаещи да се изкажат.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Гюсюм Иванова Щилиянова и Шевкет Иванов Щилиянов от гр. Ямбол, ул. “Капитан Петко войвода” № 3.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА - Предложение относно отпускане финансова помощ на Дияна Величкова Яги, Валентин Ангелов Стоянов.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Стефанов - Няма желаещи да се изкажат.

            Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

На основание т. 14.4 от решение по т.17 от дневния ред на ХLІV заседание, проведено на 25.02. – 01.03.2011г. и Правилника за реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми Общински съвет Ямбол:

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Дияна Величкова Яги от гр. Ямбол, живуща в к-с „Хале” бл.12, вх. А, ап.12 в размер на 500 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Валентин Ангелов Стоянов от гр. Ямбол, живущ на ул. „Кабиле” № 38 в размер на 500 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА - Предложение относно определяне състава на Общински съвет по наркотични вещества.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Кърцъков – Има корекция в предложеното решение – не е етично да се предлагам , но се налага вместо Н. Данкинова Ив. Кърцъков да е председател.

            Зафиров – Не разбрах защо да не е Надя Данкинова.

            Кърцъков – Поради очаквана промяна, да не се налага да се гласува пак по този въпрос допълнително решение, затова го предложих.

            Зафиров – Предлага до изчерпване на дневния ред да не излизаме в почивка.

            Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 8                          против – 16                           въздържали се – 4

Не се приема.

            Банков – Не ми е ясно за какво са промените и затова предлагам да отложим предложението за следващо заседание.

            Майсторов – Аз имам предложение за допълване на решението с т.9 – представител на НПО „Заедно срещу дрогата” Невяна Златева и да бъде председател заместник кмет.

            Антонова – Единствената щатна длъжност е на секретаря и би трябвало само неговото име да фигурира. Всички други трябва да са изброени като длъжности в институциите, така е по закон.

            Желев – Несериозно е с този мотив да отлагаме предложението, за името на председателя. Ако имаме съмнения по други имена, нека приемем длъжностите, както предложи и д-р Антонова.

            Банков – репл. – Г-н Желев, не сте прав, защото е логично да е заместник кмет, който се занимава с тези въпроси. Не разбрах защо г-жа Данкинова не е, не разбрах. Шикалкави се.

            Зафиров – репл. – Г-н Желев пропусна един много важен въпрос – къде изчезна г-жа Данкинова. Защо напуска кораба на ОА. В общественото пространство се носят слухове, че поема фонд ФЛАГ.

            Желев – дупл. – Не разбрах от къде съдите, че г-жа Данкинова се занимава с наркотични вещества.

           

            Стефанов – Обявявам почивка в 11.00 часа.

            След почивката кворум 30 съветника в 11.20 часа.

 

            Антонова (от място) – Оттеглям си предложението.

            Стефанов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков за отлагане.

Гласували      за – 11                        против – 9                             въздържали се – 6

Не се приема.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Майсторов за допълнение.

Гласували      за – 23                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване т.1 на вносителя.

Гласували      за – 25                        против – 2                             въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 на вносителя.

Гласували      за – 24                        против – 1                             въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:         

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.15, ал.1 от Закона за изменение и допълнение на ЗКНВП от 2010г.,  и чл.15, т.1 , т.2 , т.3 и т.4 от Правилник за организацията и дейността на националният съвет по наркотични вещества, приет с ПМС № 10 от 17.01.2001год., (обн.ДВ.бр.8 от 26.01.2001год., изм. и доп., ДВ.бр.86 от 01.10.2004год., изм. ДВ.бр.78 от 30.09.2005год., изм. ДВ.бр.96 от 30.11.2005год., изм. ДВ.бр.49 от 16.06.2006год.):

1. Общински съвет Ямбол определя Общински съвет по наркотични вещества в състав:

Председател: Иван Кърцъков;

Секретар: Камен Андонов;

Членове:  1. д-р Лиляна Желева Генчева – директор на РЗИ;

                                   2. Елена Мирчева Даскалова – гл. инспектор Наркотични вещества и лекарствена политика;

                 3. Милена Янъкова - Началник отдел ”Закрила на детето”;

                            4. Димитър Колев Димитров – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ямбол;

                                   5. Панайот Матев – инспектор в ТЗ ”БОП” – Ямбол;

                                   6. Тенко Боев – РУ на МВР – ДПС;

                                   7. Гергана Георгиева – ОС на БЧК;

                                   8. Даниела Иванова – секретар на МКБППМН.

                                   9. Невяна Златева – НПО „Заедно срещу дрогата”

            2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от Правилник за организацията и дейността на националният съвет по наркотични вещества Общинският съвет по наркотичните вещества, след конструирането си, да разработи и предложи за приемане в Общински съвет - Ямбол Правилник за работата на общинския съвет по наркотични вещества и Програма за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Антонова – Искам да направя едно уточнение в т.3.3. от програмата. Там пише НО от МБАЛ, което означава нервно отделение, а се има предвид неонатологично отделение – ННО.

Стефанов - Няма желаещи да се изкажат.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 23                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

           

            Общински съвет Ямбол приема Общинска програма за закрила на детето в община Ямбол за 2011г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно откриване на социална услуга "Личен асистент" като делегирана от държавата дейност в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Правя процедурно предложение да гласуваме анблок. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36в, ал.3, т.1 от Правилника прилагане на Закона за социално подпомагане:

            1. Общински съвет Ямбол дава съгласие, след изтичане срока на проекта „Подкрепа за достоен живот" по схема „Алтернативи", считано от 08.03.2012 год., в община Ямбол да се открие социална услуга "Личен асистент" като делегирана от държавата дейност.

            2. Ресурсно осигуряване на социална услуга „Личен асистент" да се извърши по натурални и стойностни показатели за делегирана от държавата дейности, в съответствие със стандартите, определяни ежегодно с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

            2.1. Капацитет - 200 ползватели - деца и възрастни лица с увреждания;

            2.2. Персонал - 200 щатни длъжности;

            2.3. Стандарт за издръжка - съгласно натурални и стойностни показатели за делегирани от държавата дейности, в съответствие със стандартите , ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и закона за Държавния бюджет за 2012 год. в размер на 5600 лева.

            3. Упълномощава кмета на Община Ямбол да извърши всички последващи действия за изпълнение на т.2 от настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно откриване на социална услуга "Социален асистент" като делегирана от държавата дейност в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Правя процедурно предложение да гласуваме анблок. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 2

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36в, ал.3, т.1 от Правилника прилагане на Закона за социално подпомагане:

            1. Общински съвет Ямбол дава съгласие, след изтичане срока на проекта „Услуги за социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи в Община Ямбол”, BG051PO001-5.2.07-0212-C-0001, считано от 01.03.2012 год., в община Ямбол да се открие социална услуга "Социален асистент" като делегирана от държавата дейност.

            2. Ресурсно осигуряване на социална услуга „Социален асистент" да се извърши по натурални и стойностни показатели за делегирана от държавата дейности, в съответствие със стандартите, определяни ежегодно с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

            2.1. Капацитет - 160 ползватели - деца и възрастни лица с увреждания;

            2.2. Персонал -80 щатни длъжности;

            2.3. Стандарт за издръжка - съгласно натурални и стойностни показатели за делегирани от държавата дейности, в съответствие със стандартите , ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и закона за Държавния бюджет за 2012 год. в размер на 5600 лева.

            3. Упълномощава кмета на Община Ямбол да извърши всички последващи действия за изпълнение на т.2 от настоящото решение.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Ямбол 2011 – 2015г. и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2011 в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 22                        против – няма                       въздържали се – 6

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социалното подпомагане, чл.36/б/ от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА,  Общински съвет Ямбол приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 2011 - 2015г. и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2011г. в Община Ямбол

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов – Постъпи едно становище от Коалиция за устойчиво развитие, което е според мен много професионално направено.

            Зафиров – Чете становището. (приложено към материалите по заседанието)

            Кърцъков – Не съм запознат с това становище, но нямам нищо против да бъде дискутирано. Гледам само, че е от края на миналата седмица, а докато стоя проекта на наредбата на сайта на общината нямаше нито една забележка. В ОУП винаги се предвижда озеленяването. Относно дърветата, които трябваше да се премахнат, наложи се, заради паркинга. Предвидено е залесяване. Не знам коя е тази коалиция, не е постъпвало при нас  такова становище.

            Стефанов – За да се опазва зелената система трябва да знаем коя е. Ние не знаем. Санкции за общината няма, само за гражданите. Знаете за едно скандално рязане, 350 лв. струва оформянето на короната на една дърво. Не се казва какво става с добития дървен материал. Приканвам Ви да не приемаме тази наредба, да се доработи.

            Зафиров – Г-н Кърцъков използва една  много хубава думичка – премахване. В Швейцария е едно и също  дали ще премахнеш човек или дърво. Защо трябваше да се премахнат тия вековни дървета до музея? За да е по-лесно на строителя. Тази ОА се прослави с премахването. Защо пред блок Гигант бяха премахнати вековни липи, криминално? Научете се да не премахвате, по-трудно е да съхраниш и изградиш.

            Стефанов – Каква е съдбата на дървения материал от отрязаните дървета? Направи ми много добро впечатление това от становището за създаване на еко фонд, да се използват средствата от материала за това. И г-н Зафиров ми напомни за мозайките в градинките пред общината, интересно решение.

            Кърцъков – Не мога да коментирам за градинките, г-н Зафиров може да изучи ландшафтната архитектура. Материала се съхранява например в двора на ИСС-то и се използва за места, където се отопляват с дърва зимно време – ОП Комунални дейности, фургоните. Ако има решение на ОбС как да се използват, ще се изпълнява.

            Зафиров – пр. ГС – Ако Зафиров започне да изучава ландшафтна архитектура няма да има нужда от главен архитект и зам. кмет. На страницата на общината нямало нищо, ами защото не е популяризирана. Само я използвате да плюете общинските съветници. Не може да се поставяте над гражданите на Ямбол с една наредба, и ОА трябва да търпи санкции наравно.

            Желев – Малко прекалихме с критиката на тая наредба. По-добре лоши правила, отколкото въобще без правила. Съгласен съм с някои аргументи на тази НПО, но трудно е, без ОУП, да се опишат всички зелени площи. Това означава поне една година да не приемем такава наредба. Най-сериозен е проблема на Боровец. В този смисъл Ви моля, да помислите. Конкретно правя предложение в § 5 да се запише, че влиза в сила от 1 август 2011г.

            Банков – Наредбата е важна, задължава ни ЗУТ от 2001г. Явно сега са се нагласили ОА, кмета и екипа му, да свършат нещо. Вижте в мотивацията, някъде да виждате нещо за изграждане? Всичко ли поддържаме или една част? Ще наказваме ли Общината или само гражданите? Буквално се отбива номер. Наказанието не е опазване. Полагат ли се грижи за всички площи? Не. В чл.2 това, което е написано е едно безумие. Кмета и ОА ще кажат после – Вие го приехте това. Наредбата е един абсурд от правна гледна точка, спрямо мотивите също. Можем да си направим извода за капацитета на кмета и екипа му. Гледаме да глобим гражданите. Парите са се превърнали във фикс идея. Никога няма да гласувам за такова нещо.

            Миланов – репл. – От 16 март е материала, становището на коалицията е смислено, но ОбС също трябва да си понесе своята отговорност. Би трябвало всичко, което сега говорите да е отразено в становищата на ПК, да е коментирано със специалисти. Ние сме длъжни да приемем наредба по закон. Отново, за пореден път ПК не са си свършили работата. Правя предложение за отлагане.

            Зафиров – репл. – Допускате една неточност. Защо, след като Сметната палата прави санкция на ОЯ, тогава правим наредба? Точно това бързане я прави недодялана в момента. Призовавам г-н Кърцъков, ако иска да внесе корекции, ще я гледаме отново, да е съобразена с гражданите на Ямбол.

            Банков – дупл. – Сметната палата, сто на сто, е отбелязала, че не може да се поставят преместваеми обекти в зелени площи и сигурно за това е наредбата. Да, трябва да се отложи, защото за мен това не е наредба. Предполагам, че ПК Екология приема наредбата, но не сте прави, не си е свършила работата. Кмета си носи отговорността, както казва за всичко, така и за некадърността си носи отговорността. Не някой пречи на някой, а някой трябва нещо качествено да внесе.

            Стефанов – В тази наредба има предвидени санкции, но няма обозначена зелена система, как ще се санкционира? Няма предвидени никакви средства за изграждане на зелена система. Чисто колегиално и приятелски ги казваме тези неща. Да се оправят тия неща и тогава да се внесе. Предлагам да отложим следващо заседание.

            Хаджигеоргиева – Сега разбрах защо се внася, заради Сметната палата, защото ние сме работили без наредба и сме озеленявали. В нашата ПК не е влизало това предложение, не съм запозната, така че и тук могат да се правят обсъждания. Неудачен е момента, в който се иска да се пробута нещо като наредба. Санкциите са в Наредба № 1. Не е вярно, че няма пари. Всяка година даваме по 400 хиляди лева за озеленяване, но изглежда, че само за косене отиват. Разглеждаме една стратегия за следващия мандат, не е редно, категорично съм против чл.2. Явно е, за да се уредят някои неща. Наредба се приема в началото на мандата. Подкрепя предложението на Н. Стефанов за отлагане , с разработване подробно на всичко по раздели. Относно дървесината, има бивши колеги, които са осъдени за нестопанско отношение към дървесината. Отчетността по закона там е доста сериозна. Предлагам да прекратим дебатите.

            Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 24                        против – 2                             въздържали се – няма

Приема се.

      Подлагам на гласуване предложението за отлагане за следващо заседание.

Гласували      за – 21                        против – 3                             въздържали се – 3

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      Отлага за следващо заседание.

 

 

 

 

 

           

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно план за действие 2010 – 2020г. на Община Ямбол за енергия от ВЕИ, ЕЕ и устойчив транспорт.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 15                        против – 1                             въздържали се – 12

Приема се.

Петков – Предлагам процедура за прегласуване, защото сме 30 съветника.

Стефанов - Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 17                        против – 11                           въздържали се – 1

Приема се.

Миланов – Предлагам да направим поименна проверка, тъй като се взема общия брой на присъстващите, а не на поставените карти за гласуване.

Стефанов – Проверка на кворума чрез системата – 29 съветника.

Стефанов – Подлагам на прегласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 13                        против – 2                             въздържали се – 14

Не се приема.

 

 

      Предложението не се прие.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно приемане на Стратегия и маркетингова програма за културен туризъм в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Зафиров – Чете протокол на ПК КВПМХ. (приложен) Във връзка с това предлагам да се отложи стратегията за следващо заседание. Да актуализира ОА неверните факти и да я внесе отново.

Стефанов - Подлагам на гласуване предложението за отлагане.

Гласували      за – 18                        против – 5                             въздържали се – 6

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      Отлага за следващо заседание.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно отчет за дейността на ТД със 100% общинско участие и приемане на годишните финансови отчети за 2010.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Стефанов – Нямам възражения по предложенията, с изключение на тези за „Комуналуниверс”. Не е редно и не бива да приемаме отчета на това дружество и да освобождаваме управителя от отговорност. Постъпи доклад от АДФИ, резолиран е до всички ПК и ако сте се запознали, не можe да не сте установили многобройните нарушения на сегашния управител Ст. Стоянов.       

            Стоян Стоянов беше избран за управител на „Комуналуниверс" ЕООД с решение от 38 сесия на Общинския съвет, проведена на 28 юли 2010 г.

На 2 май 2011 г. с официално писмо поисках от управителя на „Комуналуниверс" Стоян Стоянов информация с приложени решения и счетоводни документи за разпределението на печалбата на ГД „Комунални дейности и благоустройство" за 2008, 2009 и 2010 г. Искането

ми в качеството на председател на Общинския съвет бе във връзка с внесения от кмета на общината в Общински съвет - Ямбол отчет за дейността на „Комуналуниверс" за 2010 г. Към днешна дата отговор от Стоянов не съм получил, въпреки неговото изрично задължение съгласно чл.15 ал.3 от Договора му за управление. Вярно е, че договорът е подписан от кмета на общината, но в качеството му на упълномощен представител на Общинския съвет, тоест Общото събрание на общинското дружество Стоянов е задължен да се съобразява с нашите решения.

            На 26 април 2011 г. получихме доклад от Агенцията за държавна финансова инспекция и потвърждава, че Гражданското дружество „Комунални   дейности   и   благоустройство",   учредено   между „Комуналуниверс" ЕООД и частната сливенска фирма „Еко Бул Агро" е незаконно и носи единствено вреди на общинското дружество и общината,

респективно на гражданите. С моя резолюция докладът беше изпратен до всички комисии, затова сега няма да ви го чета. Ще направя само някои отметки: Договорът между община Ямбол и Гражданското дружество за поддържането на чистотата в града беше подписан на 12.09.2008 г. - За периода 12.09.2008 г - 31.12.2008 г. община Ямбол е платила на гражданското дружество 608312.37 лв. без ДДС, в т.ч. за обществена хигиена - 411 484.83 лв. и за озеленяване - 196827.54 лв. Отчетена е балансова печалба в размер на 247 556.72 лв.; През 2009 г, приходите в гражданското дружество от община Ямбол са в размер на 1 460 137.71 лв. без ДДС, от които за обществена хигиена - 1 241 314.61 лв. и за озеленяване - 218 823.67 лв. Балансовата печалба е

561834.67лв. Печалбата на Гражданското дружество не е разпределяна през 2008 и 2009 г. В доклада на АДФИ е отбелязано, че с еднолично решение на единия от съдружниците в ГД „Комунални дейности и благоустройство" - „Еко Бул Агро", е взето решение печалбата /загубата/, която ще се акумулира от дейността „Чистота" да бъде разпределена на същата фирма „Еко Бул Агро" в края на отчетните 2010 и 2011 г. Вината за учредяването на това Гражданско дружество, разбира се, е на кмета Георги Славов и на бившия прокурист Иван Божилов и там думата вече имат правосъдните органи. Но, с явяването си на конкурса за управител и впоследствие с подписването на договора за управление, настоящият управител Стоян Стоянов пое ангажимента да се подобри работата в „Комуналуниверс" ЕООД. До този момент, той не само, че не е предприел стъпки за прекратяване на договора с гражданското дружество, но и е подписал протоколите за разпределение на печалбата за 2008 и 2009 г., без да

уведоми за това Общинския съвет. Нарушил е Търговския закон, Наредбата за управление и упражняване правото на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, както и подписания от него Договор за управление. От встъпването в длъжност на Стоян Стоянов работата в дружеството не се е подобрила. Това е видно и от отчета за дейността на „Комуналуниверс" ЕООД, който ни се предлага днес - приходите са намалели още повече в сравнение с предходната година. В отчета за дейността на „Комуналуниверс" за 2010 г., внесен от кмета на общината в Общински съвет - Ямбол на 26 април т.г., не е посочена печалба или загуба от съдружието на общинската фирма в ГД „Комунални дейности и благоустройство".

Не съм виждал бизнес-плана, с който Стоян Стоянов се яви на конкурса през лятото на 2010 г. Но от този отчет оставам с убеждение, че „Комуналуниверс" умишлено се води към обезценяване. Ако погледнете печалбата на дружеството за 2010 г., тя е символична още преди

облагането им с данъци. Оставам с впечатлението, че задачата на управителя, поставена и утвърдена в бизнес програмата, е такава, че той няма интерес да дава печалба, На цитирания вече конкурс, Стоян Стоянов е подписал декларация, че не е управител и няма участия в други дружества. Към същия момент е бил изпълнителен директор на „Обществен паркинг" АД – съвместно дружество между община Ямбол и „А Виаком". Имал е и еднолично дружество „Политекс". Към днешна дата все още е съдружник в „Сикоинженеринг" ООД, което е нарушение на чл.29, ал.4 от Договора за управление.

            Във връзка с извършените нарушения от Стоян Стоянов, предлагам изменение на проекта за решение в точката за отчета на търговските дружества.

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и чл.54, ал.3 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.т. 3, 4 и 5, чл.147, ал.2 и чл.221, т.т.6 и 7 от Търговския закон, чл.9, ал.1, т.т. 4, 7 и 12, чл.18, т.т. 12 и 13, чл.53, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества Общински съвет Ямбол:

            1. Одобрява годишните финансови отчети и баланси за 2010 г. на:

"Дезинфекционна станция" ЕООД

"Обреден комплекс" ЕООД

"ДКЦ № - 1 - Ямбол" ЕООД

"ДЦ № 1 - Ямбол" ЕООД

            2. На основание чл. 53, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, определя дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба на годишния финансов отчет на:

"Дезинфекционна станция" ЕООД

"Обреден комплекс" ЕООД

"ДКЦ № - 1 - Ямбол" ЕООД

"ДЦ № 1 - Ямбол" ЕООД

            Определеният дивидент да бъде приведен в срок до 30 август 2011 г., по сметка: IBAN BG 13 SOMB 9130 8424420344, BIC SOMBBGSF, код за вид плащане – 44 48 00 (дивидент) при „Общинска банка” АД, клон гр. Ямбол.

            3. На основание чл. 54, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 1, т. 12 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, предоставя дивидента за 2010 г. от „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД на дружеството за закупуване на част от задължителното дооборудване на всички Рентгенови апарати в „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД с ДАП – камери.

            4. Освобождава от отговорност за финансовата година 2010 г. управителите на

"Дезинфекционна станция" ЕООД

"Обреден комплекс" ЕООД

"ДКЦ № - 1 - Ямбол" ЕООД

"ДЦ № 1 - Ямбол" ЕООД

            5. Не одобрява годишния финансов отчет и баланс за 2010 г. на "Комуналуниверс" ЕООД.

            5.1. Освобождава Стоян Христов Стоянов от длъжността управител на "Комуналуниверс" ЕООД.

            Не освобождава от отговорност Стоян Христов Стоянов до провеждането на пълна финансова ревизия за периода на управление и представяне на отчет пред Общински съвет - Ямбол.

            5.2. Задължава кмета на общината да прекрати договора за управление със Стоян Христов Стоянов, считано от датата на влизане в сила на това решение.

            6. Избира за временно изпълняващ длъжността Управител на "Комуналуниверс" ЕООД за срок до избиране и назначаване на Управител след проведен конкурс Цветан Иванов Атанасов.

            Определя възнаграждение на временно изпълняващия длъжността съгласно Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества.

            6.1. Задължава кмета на общината да подпише договор за управление с временно изпълняващия длъжността Цветан Иванов Атанасов, считано от датата на влизане в сила на това решение.

            7. Задължава и упълномощава ВрИД Управител на "Комуналуниверс" ЕООД - гр. Ямбол да извърши всички необходими действия за пререгистрация на търговското дружество в Търговския регистър.

            8. Възлага на членовете на ПК "Управление на общинско имущество, контрол на общински предприятия и дружества с общинско участие" да участват в приемането и предаването на имуществото на "Комуналуниверс" ЕООД между освободения управител и избрания ВрИД Управител.

 

            Петков – Има доклад и на ВК с констатации, Вие сте запознати с него. ПК УОИ приема отчета на дружествата без „Комуналуниверс”.

            Недялков – Смятам, че по т.1 трябва да приемем отчетите. Някои са заверени и от одиторите, но за да бъдат публикувани в ТР трябва да се приемат. Отчета е този и няма да се промени. Че има нарушения, има, но трябва да се приемат. Ние изтървахме срока, до 30 юни беше.

            Зафиров – Дойде новия управител и ние си мислехме, че нещо ще се промени. Ще спре източването на средствата на нашите данъкоплатци. Но не, около 2 млн. ни струва всичко това. Търсим някой да свърши работа или на някой търсим работа? Председателя на ПК УОИ не беше допуснат в предприятието, пазачите го изгониха. Ако се върнем назад, ще се сетите за нарушенията на прокуриста Иван Божилов. Единствената промяна е в градинката под прозореца на кмета. Направихме една кучешка тоалетна с тия мозайки, да пипат децата. Преливаме едни пари на едно сливенско дружество, което ще ги използва по изборите. Защо кмета си е взел отпуск и бяга от делото за бюлетина, който се използва единствено за оплюване на общинските съветници. Няма нищо конструктивно, нищо позитивно. Виждате, като ги няма определени субекти работата си я свършваме до обяд. Ако някой гражданин на Ямбол е съгласен данъците му да бъдат използвани по такъв начин, аз не мога да разбера и не мога да подкрепя предложение гражданите на Ямбол да плащат предизборната кампания на който и да е кмет. Да прекратим ли безчинствата или да продължават, това трябва да решим днес.

            Хаджигеоргиева – Моята процедура е да приключим точката и по-малко се изказвайте. Дайте и другите точки да приключим.

            Миланов – Правя процедурно предложение да продължим заседанието до приключване на дневния ред, без обедна почивка.

            Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 24                        против – 1                             въздържали се – 1

Приема се.

            Канев – Управителя на „Комуналуниверс” е управител на две други дружества съвместно. В тая домашна фирма „Комуналуниверс” продължават години наред нарушенията. Надявам се този път да намерят сили да освободя управителя. Как се намират само такива криминално зависими хора? Няма никаква отчетност. Да сложим край.

            Кескинов – Извинявам са на гражданите на Ямбол, защото бях в комисията, която разглеждаше кандидатурите за управител и дадох добри оценки на сегашния управител. Така беше направен конкурса. Ако се отворят книжата, ще се види, че Стоянчо дава едни печалби в хиляди и по този показател беше оценяван. Вижте сега колко му е печалбата, активите! Ако тия пари бяхме ги сложили на влог щяхме да имаме поне 20 хиляди. Как се допуска такъв отчет? Не е изпълнил програмата си и сме в пълното си право да го освободим.

            Майсторов – Предлагам да прекратим дебатите.

            Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 25                        против – 1                             въздържали се – 1

Приема се.

            Костов – Бях голям оптимист до 15 точка от дневния ред, поради конструктивния дух. Но тази сцена отново влезе в стандартния си политически дух. Г-н Банков го започна това. Днес трябва да гласуваме отчетите на общинските дружества. Дали ни харесват е друг въпрос. Може да се назначи одит. ВК нямаше окончателен доклад. Инж. Стоянов явно пречи на някой и се описа как да бъде отстранен и кой да го замени. Предлагам Ви да приемем финансовите отчети по този начин. Не знам какво общо има председателя на ПК КВ, че се изказва десет минути.

            Стефанов – репл. – Г-н Костов, не чух нищо по същество. Тридесет страници закононарушения в това дружество и ни се предлага да остане така. Няма един позитивен ред. 625 хиляди лева на година и този управител с лека ръка ги оставя на сливенската фирма.

            Зафиров – репл. – Не знам защо ми споменавате името, но знаете ли Вашето име какво означава на испански, нали се сещате за песента галина бланка, не се изказвайте като кокошка. Не ни предлагайте да гласуваме под строй. Стоянов пречи само на кмета и на Вашата група. Стоянов беше сложен да направи едно следизборно раздаване, на един Ваш приятел дето Ви ги докара парите с едно черно БМВ и ги изсипа в махалата. ОбС да гласува както трябва днес, против тази корупционна схема.

            Костов – дупл. – Тази точка е приемане на ГФО за 2010г., те са направени, внесени, но и пет ВК да направите това са отчетите, няма наш и Ваш. Ако искате да сменим Стоянов, това е съвсем друга точка, а не да се въртите тука.

            Стефанов – ОбС заседава като ОС на дружеството.

            Зафиров – Имах заявено изказване. Г-н Костов, Вие управлявате вече трето предприятие. Занимавайте с това, което Ви е възложила държавата, оправете дупките по пътищата, да не си трошат хората колите. Обърнахте я на частна фирма тая Община, спрете вече на края на мандата.

            Желев – репл. – Обръщам се към мнозинството. Изумен съм, че аргументите за вземане на решение не са по същество, а по нещо, което витае в общественото пространство. Това са отчет и пет пъти да ги върнем няма да станат други, просто спираме публикуването. Несериозно е с тия аргументи да не приемем точка първа.

            Канев – репл. – Ритуала е такъв, че ОбС трябва да приеме отчетите, може и да не ги приеме. Може да се мине към много по-добър анализ, а не да завиждате на хората как си губят времето да ви изследват далаверите.

            Зафиров – дупл. – ОбС приема управителя да остане или не в дружеството. Новият човек щял да обслужва определени интереси, казват от ляво, ами той дълго време се толерираше от кмета. Стоян обслужва интересите на Вашата групировка, която се готви за изборите. Извадете си джобните пари и от заплатите като общински съветници и си правете изборите, не със пари на хората.

            Стефанов – Предлагам да гласуваме анблок предложението, което направих.

Гласували      за – 18                        против – 10                           въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок предложението, което Ви изчетох.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                        против – 8                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот. Няма.

Приема се.

 

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и чл.54, ал.3 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.т. 3, 4 и 5, чл.147, ал.2 и чл.221, т.т.6 и 7 от Търговския закон, чл.9, ал.1, т.т. 4, 7 и 12, чл.18, т.т. 12 и 13, чл.53, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества Общински съвет Ямбол:

            1. Одобрява годишните финансови отчети и баланси за 2010 г. на:

"Дезинфекционна станция" ЕООД

"Обреден комплекс" ЕООД

"ДКЦ № - 1 - Ямбол" ЕООД

"ДЦ № 1 - Ямбол" ЕООД

            2. На основание чл. 53, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, определя дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба на годишния финансов отчет на:

"Дезинфекционна станция" ЕООД

"Обреден комплекс" ЕООД

"ДКЦ № - 1 - Ямбол" ЕООД

"ДЦ № 1 - Ямбол" ЕООД

            Определеният дивидент да бъде приведен в срок до 30 август 2011 г., по сметка: IBAN BG 13 SOMB 9130 8424420344, BIC SOMBBGSF, код за вид плащане – 44 48 00 (дивидент) при „Общинска банка” АД, клон гр. Ямбол.

            3. На основание чл. 54, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 1, т. 12 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, предоставя дивидента за 2010 г. от „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД на дружеството за закупуване на част от задължителното дооборудване на всички Рентгенови апарати в „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД с ДАП – камери.

            4. Освобождава от отговорност за финансовата година 2010 г. управителите на

"Дезинфекционна станция" ЕООД

"Обреден комплекс" ЕООД

"ДКЦ № - 1 - Ямбол" ЕООД

"ДЦ № 1 - Ямбол" ЕООД

            5. Не одобрява годишния финансов отчет и баланс за 2010 г. на "Комуналуниверс" ЕООД.

            5.1. Освобождава Стоян Христов Стоянов от длъжността управител на "Комуналуниверс" ЕООД.

            Не освобождава от отговорност Стоян Христов Стоянов до провеждането на пълна финансова ревизия за периода на управление и представяне на отчет пред Общински съвет - Ямбол.

            5.2. Задължава кмета на общината да прекрати договора за управление със Стоян Христов Стоянов, считано от датата на влизане в сила на това решение.

            6. Избира за временно изпълняващ длъжността Управител на "Комуналуниверс" ЕООД за срок до избиране и назначаване на Управител след проведен конкурс Цветан Иванов Атанасов.

            Определя възнаграждение на временно изпълняващия длъжността съгласно Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества.

            6.1. Задължава кмета на общината да подпише договор за управление с временно изпълняващия длъжността Цветан Иванов Атанасов, считано от датата на влизане в сила на това решение.

            7. Задължава и упълномощава ВрИД Управител на "Комуналуниверс" ЕООД - гр. Ямбол да извърши всички необходими действия за пререгистрация на търговското дружество в Търговския регистър.

            8. Възлага на членовете на ПК "Управление на общинско имущество, контрол на общински предприятия и дружества с общинско участие" да участват в приемането и предаването на имуществото на "Комуналуниверс" ЕООД между освободения управител и избрания ВрИД Управител.

 

            Кескинов – л.зас. – Г-н Костов, кой къде се върти, това е въпрос на неговата партийна принадлежност. Когато сте оцапан, не говорете за другите.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на ОД на МВР Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 18                        против – няма                       въздържали се – 11

Има ли несъгласни с обявения вот. Няма.

Не се приема.

 

Предложението не се прие.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на част от имот - ПОС за безвъзмездно управление от ЦОП "Усмивка".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                        против – няма                       въздържали се – 9

Има ли несъгласни с обявения вот. Няма.

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал.3  от Закона за общинската собственост предоставя безвъзмездно за управление на Център за обществена подкрепа «Усмивка» – гр.Ямбол, смостоятелен обект с идентификатор 87374.543.90.1.2 по КК на гр.Ямбол, с площ 258.50 кв.м, представляващ част от І- ви етаж от имот публична общинска собственост »Комплекс за социални услуги за деца и възрастни» - сграда с идентификатор 87374.543.90.1, построена в имот 87374.543.90 по КК на гр.Ямбол, находящ се на ул. «Търговска» №120, гр.Ямбол, за срок от 5 /пет/ години, считано от 01.08.2011г.

     Ползвателят  да заплаща всички текущи ремонти и разходи, свързани с  ползването на частта от имота, включително и за общите части.

 

 

 

            Стефанов - Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и девето заседание на  ОбС Ямбол.

                                  

 

 

 

                                               Председател ОбС - Ямбол:

 

                      Н. Стефанов

         

                                   Протоколист:

 

                      Ил. Иванова