ПРОТОКОЛ № L

 

            Днес, 21.09.2011г. съгласно чл.23, ал.2 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0015/14.09.2011г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  23, отсъстваха 14 -

1.      Александър Альошев Иванов

2.      Галин Славчев Костов

3.      Валентин Живков Николов

4.      Галина Симеонова Симеонова

5.      Георги Илиев Миланов

6.      Динка Димитрова Димитрова

7.      Живко Митков Желев

8.      Иван Стоев Чолаков

9.      Камен Христов Атанасов

10.  Мила  Адрианова Табакова

11.  Димитър Иванов Лилов

12.  Здравко Господинов Недялков

13.  Христо Дянков Михов

14.  Ясен Атанасов Киров

            На заседанието присъства г-н Ив. Кърцъков – заместник кмет на община Ямбол, съгласно Заповед на кмета на общината № РД02/0450 от 22.08.2011г.

Кворум в 9.15 часа 19 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол г-н Наско Стефанов откри петдесетото заседание на Общинския съвет.

            Стефанов - Постъпило е предложение за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от „Супер вижън плюс”. Съгласно нашия правилник съм длъжен да го подложа на гласуване.

            Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.

Гласували      за – 16                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

            Зафиров – Чете питане относно безобразната сеч в градския парк. (приложено към материалите по заседанието)

            Стефанов – Чете писмо от кмета на общината относно ползване на отпуск и Заповед да бъде заместван от Ив. Кърцъков. (приложено)

            Петков – Чете питане относно настаняване на хората от бл.20 и незаконно сметище. (приложено)

            Кескинов – Чете питане относно изпълнение на концесията за спирките. (приложено)

            Банков – Чете питане документация за изграждане канализация на кв. Каргон и  ГПСОВ, документация за изграждане регионално депо за ТБО, финансиране издаването отчета на кмета за мандата. (приложено)

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.       Предложение относно избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

2.       Предложение относно дофинансиране на паралелка в профил „Технологичен" - X "в" клас в ГПЧЕ „В. Карагьозов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.       Предложение относно финансово подпомагане провеждането на международен турнир по спортни танци.

ВНОСИТЕЛ: ПК БФМДТ

4.       Предложение относно приемане на становище по искане за опрощаване на държавни вземания от Васил Димов.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ЗОРСП

5.       Предложение относно отпускане финансова помощ на Марийка Ганева Иванова, Радостина Николаева Игнатова и Хасан Акманов Алиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

6.       Доклад относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ 87374.72.998 в м. „Покрития кладенец”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.       Доклад относно одобряване на ПУП – ПРЗ на ПИ 87374.37.225 в м. „Дюзлюка”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.       Предложение относно изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ І - за "Ямболен" АД, УПИ V - "Севина" ЕООД, УПИ VІІІ - за „производствено - складова дейност, търговия и услуги и ІХ - за "спортен комплекс" в кв. 333 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.       Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публични търгове за отдаване на части от имот – ПОС на ОУ „П. Р. Славейков’.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.   Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публични търгове за отдаване на части от имот – ПОС на ОУ „Хр. Смирненски”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.   Предложение относно сключване на споразумение за сътрудничество между Община Ямбол, МК, програма на ООН за развитие на читалищните библиотеки в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.   Информация относно текущото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.   Предложение относно създаване на общинско социално предприятие за обществено хранене "Домашен социален патронаж" - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.   Предложение относно годишен отчет за изпълнение на дейностите, залегнали в Общинската програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.   Предложение относно изпълнение на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.   Предложение относно предоставяне на част от имот ПОС безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.   Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ в кв. Каргон по заявление от Митка Димова и Цонка Костова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.   Предложение относно определяне пазарна оценка на право на строеж по искане на Петър Василев Петров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.   Предложение относно определяне пазарна оценка на право на надстрояване по искане на ЕТ "АСИ - Нела Митева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.   Предложение относно определяне пазарна оценка на допълнително право на строеж по искане на Иван Стоянов Иванов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.   Предложение относно прекратяване на съсобственост в имоти, находящи се на ул."Марин Дринов", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.   Предложение относно прекратяване на съсобственост в имоти, находящи се на ул. „Търговска”, гр. Ямбол по молба от Христо Стоев Захариев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.   Предложение относно съгласие за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от „Агробул” ООД, представлявано от Петър Динев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Галакси - Галин Христов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Радка Славова Мирчева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

26.   Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем на ЕТ „Антонин - 51 - Антоний Хлебаров”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

            Стефанов - Имате думата по дневния ред.

            Стефанова – Предлагам да отпадне т.13 от дневния ред, срока беше 15 юли, освен това има доста несъответствия в предложението. Предлагам да влезе на нейно място предложение относно прекратяване възнаграждението на Меглена Банова поради пенсиониране.

            Стефанов – Няма други предложения. Подлагам на гласуване първото предложение от г-жа Стефанова.

Гласували      за – 15                        против – 1                             въздържали се – 1

Приема се.

            Подлагам на гласуване второто предложение от г-жа Стефанова.

Гласували      за – 15                        против – 1                             въздържали се – няма

Приема се.

            Стефанов – Подлагам на гласуване целия дневен ред.

Гласували      за – 17                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

 1. Предложение относно избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

 1. Предложение относно дофинансиране на паралелка в профил „Технологичен" - X "в" клас в ГПЧЕ „В. Карагьозов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно финансово подпомагане провеждането на международен турнир по спортни танци.

ВНОСИТЕЛ: ПК БФМДТ

 1. Предложение относно приемане на становище по искане за опрощаване на държавни вземания от Васил Димов.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ЗОРСП

 1. Предложение относно отпускане финансова помощ на Марийка Ганева Иванова, Радостина Николаева Игнатова и Хасан Акманов Алиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

 1. Доклад относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ 87374.72.998 в м. „Покрития кладенец”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП – ПРЗ на ПИ 87374.37.225 в м. „Дюзлюка”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ І - за "Ямболен" АД, УПИ V - "Севина" ЕООД, УПИ VІІІ - за „производствено - складова дейност, търговия и услуги и ІХ - за "спортен комплекс" в кв. 333 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публични търгове за отдаване на части от имот – ПОС на ОУ „П. Р. Славейков’.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публични търгове за отдаване на части от имот – ПОС на ОУ „Хр. Смирненски”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно сключване на споразумение за сътрудничество между Община Ямбол, МК, програма на ООН за развитие на читалищните библиотеки в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Информация относно текущото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване възнаграждение на общински съветник Меглена Банова поради пенсиониране.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанова

 1. Предложение относно годишен отчет за изпълнение на дейностите, залегнали в Общинската програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно изпълнение на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на част от имот ПОС безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ в кв. Каргон по заявление от Митка Димова и Цонка Костова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне пазарна оценка на право на строеж по искане на Петър Василев Петров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне пазарна оценка на право на надстрояване по искане на ЕТ "АСИ - Нела Митева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне пазарна оценка на допълнително право на строеж по искане на Иван Стоянов Иванов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост в имоти, находящи се на ул."Марин Дринов", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост в имоти, находящи се на ул. „Търговска”, гр. Ямбол по молба от Христо Стоев Захариев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно съгласие за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от „Агробул” ООД, представлявано от Петър Динев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Галакси - Галин Христов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Радка Славова Мирчева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем на ЕТ „Антонин - 51 - Антоний Хлебаров”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя представи предложението по приложения материал.

            Зафиров – Кмета постави ОбС и ОА в колапс. Много важно е днес да изберем кмет, който да работи за гражданите на Ямбол, а не за предизборната кампания на Георги Славов. Двете пи-арки на кмета работят за кампанията, правят снимки във фотото.

            Стефанов – Ще Ви прекъсна, г-н Зафиров, защото Вашето изказване се отдалечава от същността на точката.

            Зафиров – Говоря точно по точката, защото е много важно да изберем нов кмет за тия 4 дни. Важно е да се поставят в равнопоставеност всички граждани на Ямбол. Вчера кмета беше в отпуск, а си управляваше ОА от кабинета. Когато трябва да представяме община Ямбол пред света на мероприятие на ФЕКГ в Перник, не се прави нищо. Помолих да се направят 13 торбички с подаръци, но кмета каза не, само пет броя, защото ще ходя аз, а не той. Кмета на Ямбол работи само за себе си. Трябва избор на човек , който да направи промяна. Петнадесет дни след изсичането на дърветата се сложиха табелите за проекта за парка. Ще подкрепя кмет, който не е от ОА. Гражданите имат право на глътка въздух.

            Стефанов - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с името Иван Димитров Кърцъков.

Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 5                          против – 6                 въздържали се – 8

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

Майсторов – Тъй като не се избра ВРИД кмет, като председател на ГС искам 20 минути почивка.

Стефанов – Обявявам 20 минути почивка.

След почивката кворум 19 съветника в 10.00 часа.

            Стефанов – Тъй като не избрахме ВРИД кмет по чл.42, ал.6 и ал.4 от ЗМСМА минаваме по аналогия към текста на ал.5 на чл.42 от ЗМСМА - Когато след прекратяване на пълномощията на кмет на община или на кмет на кметство до края на мандата остава по-малко от една година, частични избори не се произвеждат. В тези случаи общинският съвет избира кмет на общината или кмет на кметството, като за кмет на общината се избира заместник-кмет или общински съветник.

Майсторов – Предлагам Нели Стефанова.

Стефанов – Предлагам арх. Димитър Бъчваров.

Бъчваров – Благодаря, но си давам отвод.

Вълев – Имам процедурно предложение за нова точка в дневния ред.

Стефанов – Не може сега, дневния ред е приет.

Канев – След като изберем Нели Стефанова за кмет ще продължи ли да взема участие в гласуването?

Стефанов – Предлагам да допълним освен името на Нели Стефанова и това, че е за срок от 23.09.2011г. до полагане на клетва от новия кмет. Подлагам на гласуване допълнението за срока.

Гласували      за – 19                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Стефанов – Подлагам на гласуване т.1 На основание чл.42, ал.6, ал.4, ал.5 и чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.104 от Изборния кодекс

Общински съвет Ямбол избира Нели Иванова Стефанова за временно изпълняващ длъжността „кмет на община Ямбол” от 23.09.2011г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет на общината.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Стефанов – Подлагам на гласуване допълнението на т.2 - Определя месечно възнаграждение на временно изпълняващия длъжността кмет на общината равно на това на кмета на общината. Трудовите взаимоотношения да се уредят при условията на чл.86, ал.1 от Кодекса на труда, считано от 23.09.2011г. до полагането на клетва от новоизбрания кмет.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

На основание чл.42, ал.6, ал.4, ал.5, чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.104 от Изборния кодекс Общински съвет Ямбол

1. Избира Нели Иванова Стефанова за временно изпълняващ длъжността „кмет на община Ямбол” от 23.09.2011г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет на общината.

2. Определя месечно възнаграждение на временно изпълняващия длъжността кмет на общината равно на това на кмета на общината. Трудовите взаимоотношения да се уредят при условията на чл.86, ал.1 от Кодекса на труда, считано от 23.09.2011г. до полагането на клетва от новоизбрания кмет.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно дофинансиране на паралелка в профил „Технологичен" - X "в" клас в ГПЧЕ „В. Карагьозов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Стефанов – Имате думата.

            Милков – В предложението има неточност, отразено е в становището на ПК Образование. Учениците са 16. Няма да гласувам по тази точка.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Гласували      за – 18                        против – няма                       въздържали се – няма

Юсеин Хюсеинов е „за”, няма карта за гласуване.

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.11, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от Наредба № 7 от 29.12.2000г. на МОН дава съгласие за съществуване на маломерна паралелка, профил „Технологичен" – Туризъм с интензивно изучаван немски език с брой ученици под минималния – 16, X "в" клас през учебната 2011/2012 в ГПЧЕ „В. Карагьозов”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно финансово подпомагане провеждането на международен турнир по спортни танци.

ВНОСИТЕЛ: ПК БФМДТ

__________________________________________________________________________________

 

            Стефанов – Имате думата.

            Стефанова – В предложението не е посочено от къде да се вземат парите.

            Банков – Предлагам решението да се допълни, че се вземат от § Резерв.

            Стефанов - Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване предложението за допълнение на г-н Банков.

Гласували      за – 18                        против – няма                       въздържали се – няма

Юсеин Хюсеинов е „за”, няма карта за гласуване.

Приема се.

            Стефанов - Подлагам на гласуване предложението на вносителя с допълнението.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 18                        против – няма                       въздържали се – няма

Юсеин Хюсеинов е „за”, няма карта за гласуване.

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал.1, т. 23, във връзка с т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация отпуска еднократно сумата от 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева от бюджета на Община Ямбол на Клуб по спротни танци „Тандем”, гр. Ямбол за провеждането на Международен турнир по спортни танци „Диана Къп 2011”, кръг от световните серии WDSF INTERNATIONAL OPEN. Средствата да се вземат от § Резерв от бюджета на Община Ямбол за 2011г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на становище по искане за опрощаване на държавни вземания от Васил Димов.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ЗОРСП

__________________________________________________________________________________

 

            Стефанов – Имате думата. Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Гласували      за – 18                        против – няма                       въздържали се – няма

Юсеин Хюсеинов е „за”, няма карта за гласуване.

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България да опрости задължението, лихви към сума от неправомерно получено майчинство на Васил Димов Димов от гр. Ямбол, к-с  „Граф Игнатиев” 64-В-64.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно отпускане финансова помощ на Марийка Ганева Иванова, Радостина Николаева Игнатова и Хасан Акманов Алиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

            Стефанов – Имате думата. Няма желаещи да се изкажат, правя процедурно предложение да гласуваме анблок проекторешенията и го подлагам на гласуване.

Гласували      за – 19                        против – няма                       въздържали се – 1

            Стефанов - Подлагам на гласуване анблок предложението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 17                        против – 1                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот?

Ненчев – Гласувах „за”.

Бъчваров – Гласувах „за”.

Мехмедов – Гласувах „за”.

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

На основание т. 14.4 от решение по т.17 от дневния ред на ХLІV заседание, проведено на 25.02. – 01.03.2011г. и Правилника за реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми Общински съвет Ямбол:

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Марийка Ганева Иванова от гр. Ямбол, живуща в к-с „Райна Княгиня” бл.18, вх. В, ап.35 в размер на необходимите средства за закупуване на леща и оперативно лечение в очна клиника „Св. Петка”, гр. Варна, но не повече от 800 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”. Средствата да бъдат преведени по банков път.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Радостина Николаева Игнатова от гр. Ямбол, живуща в к-с „Г. Бенковски” № 22, вх. Е, ап.5  в размер на 300 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            3. Отпуска еднократна финансова помощ на Хасан Акманов Алиев от гр. Ямбол, живущ в к-с „Г. Бенковски” № 12, вх. Г, ап.3   в размер на 200 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Доклад относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ 87374.72.998 в м. „Покрития кладенец”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Стефанов – Имате думата.

            Бъчваров – Този въпрос не подлежи на разглеждане от ОбС. Съгласно ЗУТ, когато обхвата на плана е до един квартал се одобрява от кмета. Това е мое лично мнение като човек, който дълго време е работил в тази област. Тук става въпрос и само е за един имот. Но за да не спираме работата на хората ще гласувам „за”.

            Стефанов - Няма други желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Гласували      за – 17                        против – 1                             въздържали се – 2

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            Във връзка  със Заповед № ТУ 02/0023/14.07.2010г. на Кмета на Община Ямбол, протоколи № 6/08.07.2010г. и №11 от 09.12. 2011г. на ЕСУТ, решение № КЗЗ-5 от 14.10.2010г. по т.4 на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ при Областна дирекция  „Земеделие”-Ямбол за утвърждаване на площадка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ във връзка  с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр. Ямбол одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - План за  регулация  и  застрояване  /ПРЗ/ на ПИ 87374.72.998  по Кадастралната  карта  на  гр. Ямбол, местност „Покрития кладенец”, придружен от: схема за вертикално планиране; ел. схема; В и К схема, във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия и отреждането й за „Складова и търговска дейност с масла, филтри и автомобилни аксесоари”  и предвиждане показатели за застрояване за предимно производствена зона:

            - височина /Н/ – от 1 до 3 етажа /до 10 м/;

            - плътност на застрояването /П застр./ -  50 %;

            - коефициент на интензивност /К инт/ - 1;

            - минимална озеленена площ /П озел./  - 25%;

            - начин на застрояване – свободно.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

                                                       

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Доклад относно одобряване на ПУП – ПРЗ на ПИ 87374.37.225 в м. „Дюзлюка”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Стефанов – Имате думата. Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Гласували      за – 16                        против – няма                       въздържали се – 3

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            Във връзка  със Заповед № ТУ 02/0061/23.10.2009г. на кмета на община Ямбол, протоколи № 9/25.09.2009г. и № 5/07.04.2011г. на ЕСУТ, решение № КЗЗ-5 от 14.10.2010г. по т.4 на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ при Областна дирекция  „Земеделие”-Ямбол за утвърждаване на площадка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ във връзка  с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр. Ямбол одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - План за  регулация  и  застрояване  /ПРЗ/ на ПИ 87374.37.225  по Кадастралната  карта  на  гр. Ямбол, местност „Дюзлюка”, придружен от схема за вертикално планиране, части Електротехническа и Пътна, и с водоснабдяване от собствен водоизточник и автономно  отвеждане и пречистване на отпадъчните води, във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия и отреждането й за изграждане на „Склад за селскостопански машини” и предвиждане показатели за застрояване за предимно производствена зона:

            - височина /Н/ – от 1 до 3 етажа /до 10 м/;

            - плътност на застрояването /П застр./ -  60 %;

            - коефициент на интензивност /К инт/ - 1.5;

            - минимална озеленена площ /П озел./  - 20 %;

            - начин на застрояване – свободно.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ І - за "Ямболен" АД, УПИ V - "Севина" ЕООД, УПИ VІІІ - за „производствено - складова дейност, търговия и услуги и ІХ - за "спортен комплекс" в кв. 333 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Стефанов – Имате думата. Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване предложението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 16                        против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

 

      Предложението не се прие.

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публични търгове за отдаване на части от имот – ПОС на ОУ „П. Р. Славейков’.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Стефанов – Имате думата. Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване предложението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 13                        против – няма                       въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

 

      Предложението не се прие.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публични търгове за отдаване на части от имот – ПОС на ОУ „Хр. Смирненски”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Стефанов – Имате думата. Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване предложението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 15                        против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот?

Зафиров – Гласувах „за”.

Кескинов – Гласувах „за”

Не се приема.

Зафиров – Предлагам да прегласуваме предложението.

Стефанов – Гласуваме процедурното предложение на г-н Зафиров.

Гласували      за – 16                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Стефанов – Подлагам повторно на гласуване предложението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 18                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

 

 

      Предложението не се прие.

 

 

      Стефанов – Обявявам 10 минути почивка, 10.30 часа.

      След почивката кворум 20 съветника в 10.55 часа.

 

            Костов – В тая зала 20 човека няма, всеки може да брои до 20. Не съм съгласен с този начин на работа и няма да участвам.

            Кескинов – Можем да броим до 20. Направете поименна проверка на присъстващите като не вярвате.

            Стефанов – Моля, отново проверка на кворума.

            Съгласно показаното от системата за гласуване кворума е 20 съветника.

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно сключване на споразумение за сътрудничество между Община Ямбол, МК, програма на ООН за развитие на читалищните библиотеки в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Стефанов – Имате думата. Няма желаещи да се изкажат, правя процедурно предложение да гласуваме анблок проекторешенията и го подлагам на гласуване.

Гласували      за – 18                        против – няма                       въздържали се – няма

            Стефанов - Подлагам на гласуване анблок предложението на вносителя.

Гласували      за – 18                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА дава съгласие:

            1. Община Ямбол да участва като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 - Програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация  за всеки“.

            2. Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.

            3. В изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото решение упълномощава кмета на общината да подпише от името на общината  съответното споразумение за сътрудничество (Приложение №1)  между общината, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и НЧ”Пробуда” на територията на община Ямбол.                       

            4. Задължава кмета да информира периодично Общинския съвет за  изпълнението на програмата на местно ниво.

            5. Възлага контрола по изпълнение на настоящото решение на ПК “Култура, вероизповедания и политика за младите хора” към Общински съвет, град Ямбол.

            Препис от настоящото решение да бъде представен на всяка страна по Споразумението за сътрудничество при неговото подписване.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Информация относно текущото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Стефанов – Имате думата.

      Банков – Правя предложение за отхвърляне на решението, шестмесечието отдавна мина.

      Стефанов – Подлагам на гласуване предложението за решение на г-н Банков.

Гласували      за – 17                        против – 1                             въздържали се – 2

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      Отхвърля предложението.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване възнаграждение на общински съветник Меглена Банова поради пенсиониране.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанова

__________________________________________________________________________________

 

            Стефанов – Имате думата. Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

            Банова – Няма да гласувам по точката.

Гласували      за – 19                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            Прекратява изплащането на възнаграждение на общинския съветник Меглена Банова Николова, считано от 01.09.2011г. във връзка с отпускането на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно годишен отчет за изпълнение на дейностите, залегнали в Общинската програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Стефанов – Имате думата. Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

            Гласували      за – 18                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.33, ал.2 от Наредба № 7/1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух приема отчета за изпълнение на дейностите в Общинската програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух в района на община Ямбол 2010г.

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно изпълнение на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Стефанов – Имате думата. Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

      Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 6                          против – 2                             въздържали се – 8

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

 

 

      Предложението не се прие.

 

 

      Стефанов – Обявявам 10 минути почивка, 11.05 часа.

      След почивката кворум 15 съветника в 11.15 часа.

 

            Стефанов – Нямаме кворум за заседание, моля, поканете ако има колеги отвън да влязат. Правя отново проверка на кворума. Системата показва 15 съветника. Закривам днешното заседание поради липса на кворум. След консултации с председателите на ГС ще се реши насрочването на друго заседание.

 

 

 

 

                                                                       Председател ОбС - Ямбол:

 

                                              Н. Стефанов

         

                                                           Протоколист:

 

                                              Ил. Иванова