РЕШЕНИЯ

 

НА ДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 27 ЮНИ 2008г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето 2008г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ

 1. Предложение относно учредяване възмездно право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот на „ЕВН България Електроразпределение” АД, КЕЦ Ямбол.(кв.73, ЦГЧ, зад магазин Андижан) 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно учредяване възмездно право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот на „ЕВН България Електроразпределение” АД, КЕЦ Ямбол.(кв.159, Промишлена зона)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление част от имот – ПОС, намиращ се на ул. „Г. С. Раковски” № 7 на МРРБ, териториално звено на ГД „ГРАО” в гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне на пазарна оценка на общинска земя, върху която е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне на представител на Община Ямбол в ОС на „Обществен паркинг – Ямбол” АД.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

 1. Предложение относно допълнение на НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно одобряване на сключено споразумение по адм. д. № 98 / 2008г.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

 1. Предложение относно предоставяне чрез дарение на имот – ЧОС на ул. „Й. Йовков” № 5 на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва „Г. Дражев” Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

 1. Предложение относно именуване на Градски парк и алеи в него.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прехвърляне на материални активи от обект „Нова болница” на ОП „Комунални дейности”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне ползването на СМБ – общинска собственост.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето 2008г.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и чл.21, ал1, т.12 от ЗМСМА приема Общинска програма за закрила на детето 2008 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно учредяване възмездно право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот на „ЕВН България Електроразпределение” АД, КЕЦ Ямбол.(кв.73, ЦГЧ, зад магазин Андижан) 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. Да се учреди възмездно право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение" АД, КЕЦ Ямбол за изграждане на „Трафопост" /БКТП/, върху застроително петно с площ от 17 кв. м., в УПИ ІІ-7, кв.78 по регулационния план на гр. Ямбол, находящ се на пл. „Освобождение", между бл.3 и бл.4 с идентификатор 87374.538.161 по кадастралната карта на гр. Ямбол, при граници за имота - имот 87374.538.7., за сумата 1530лв.

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение” АД, КЕЦ Ямбол.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно учредяване възмездно право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот на „ЕВН България Електроразпределение” АД, КЕЦ Ямбол. (кв.159, Промишлена зона)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. Да се учреди възмездно право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение" АД, КЕЦ Ямбол за изграждане на „Трафопост" /БКТП/, върху застроително петно с площ от 7 кв. м., в УПИ ХLVІІ - за озеленяване и трафопост, кв.159 по регулационния план на гр. Ямбол, находящ се на бул.„Европа", с идентификатор 87374.511.424 по кадастралната карта на гр. Ямбол, при граници за имота - имот 87374.511.422, имот 87374.511.425, имот 87374.511.421, за сумата 394.00лв.

2.Упълномощава кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение" АД, КЕЦ Ямбол.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление част от имот – ПОС, намиращ се на ул. „Г. С. Раковски” № 7 на МРРБ, териториално звено на ГД „ГРАО” в гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, предоставя на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") в гр. Ямбол за безвъзмездно управление две помещения (2 стаи - № 428 и № 426), представляващи част от имот - публична общинска собственост, актуван с АОС № 2 от 10.06.1997 г., намиращ се на ул. „Г.С. Раковски" № 7, гр. Ямбол, етаж IV, с обща площ 24.00 кв.м. (2 х 12.00 кв.м.), за срок от 3 (три) години.

2. Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи договор за безвъзмездно управление.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно определяне на пазарна оценка на общинска земя, върху която е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

І. На основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ определя пазарната оценка на следния имот:

1. Имот № 87374.563.445, намиращ се в местност "Нови лозя" по кадастралната карта на гр. Ямбол, площ 477 кв.м., категория на земята V. Пазарната оценка на имота е 177.00 лв.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне на представител на Община Ямбол в ОС на „Обществен паркинг – Ямбол” АД.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

             

            Във връзка с учреденото Акционерно дружество „Обществен паркинг – Ямбол”, на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното управление и местната администрация, Общински съвет – Ямбол упълномощава кмета на Община Ямбол да представлява Общината в общото събрание на акционерите на „Обществен паркинг – Ямбол” АД.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно допълнение на НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.8, ал.2 от ЗОС и чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема допълнение на НРПУРОИ:

1. След текста „Глава втора" се добавя текста „Раздел І”

2. Създава се нов Раздел ІІ „Изграждане на обекти на общинската техническа инфраструктура'' на Глава втора със следните текстове:

Чл. 12а. (1) Финансирането на изграждането на общинската техническа инфраструктура -улици, улично осветление, водопроводи, канализация и др., се осигурява от бюджета на Община Ямбол, от нейни извънбюджетни източници или от средства, осигурени от експлоатационните дружества, доколкото в специален закон не е предвидено друго.

Чл. 12б. (1) По изключение изграждането на обектите на техническата инфраструктура върху имоти, общинска собственост, може да бъде финансирано и реализирано от  физически и юридически лица по възлагане от общината при едновременното наличие на следните условия:

1. изрично писмено искане на потенциалния изпълнител и изразено от него съгласие да

извърши работата на свой риск:

2. съответните елементи на техническата инфраструктура да са предвидени с устройствена схема или подробен устройствен план за територията:

3. обектът да не е включен в годишната инвестиционна програма на Община Ямбол или на експлоатационните дружества:

4. потенциалният изпълнител, да има качеството на инвеститор на една или повече сгради, които следва да бъдат свързани с мрежите на техническата инфраструктура:

5. изготвен от потенциалният изпълнител идеен инвестиционен проект, придружен с доклад за съответствие.

(2) Възлагането по ал.1 става с договор за поръчка от кмета на Община Ямбол.

(3) Когато е направено искане по ал.1 но се засягат имоти, частна собственост, договорът за поръчка се сключва след като Община Ямбол придобие имотите чрез дарение или покупка по пазарни цени при наличие на финансова възможност. Договорът за покупка се сключва от кмета, след решение на общински съвет.

Чл.12в. (1) Изграждането на съответния обект или група обекти на техническата инфраструктура се възлага с договор за безвъзмездна поръчка, който се сключва от кмета на

общината с физическото или юридическо лице, поискало възлагането.

(2) Проектирането и изграждането на обектите, предмет на договора по ал.1, е изцяло за

сметка на Изпълнителя.

(3) Изпълнителят е длъжен да изгради обекта при спазване на всички нормативни актове за извършване на строителство и благоустройство. В случай, че причини вреди на трети лица при изпълнение на проектирането и строителството в отношенията между страните отговорност носи единствено той.

(4) Изпълнителят има право да превъзложи изпълнението изцяло или отчасти на свои подизпълнители, за чиято работа той отговаря като за своя пред Възложителя - Община Ямбол.

(5) Възложителят има право да проверява изпълнението на договора по установения ред, включително и чрез своите компетентни контролни органи с правомощия, предвидени в нормативен акт.

(6) Построеният обект остава в собственост на Община Ямбол, която по своя преценка извършва процедурите за предаването му на съответното експлоатационно дружество.

(7) Всички обекти на интелектуалната собственост, създадени в резултат на или свързани с проектирането и изпълнението на обекта остават в собственост на Община Ямбол.

(8) Изпълнителят е длъжен да оформи авторските права върху всички проекти, карти, схеми, планове и други подобни, отнасящи се до обекта като права върху произведение, създадено по поръчка по чл.42 от Закона за авторското право и сродните му права, принадлежащо на Община Ямбол.

(9) С приемането на завършения обект от страна на компетентните органи правото за използване на инвестиционния проект се прехвърля автоматично и става собственост на Община Ямбол.

(10) За договорите по чл.12б и чл.12в общинската администрация води публичен регистър. Като неразделна част към тях се прилагат и актовете за общинска собственост за съответния обект.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно одобряване на сключено споразумение по адм. д. № 98 / 2008г.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС – Ямбол одобрява сключеното Споразумение между община Ямбол и „Съюза на хотелиерите и ресторантьорите – Ямбол” и възлага на кмета да извърши последващи действия за връщане на надвзетите суми на гражданите.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне чрез дарение на имот – ЧОС на ул. „Й. Йовков” № 5 на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва „Г. Дражев” Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.На основание чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост, предоставя чрез дарение на Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва „Г. Дражев" - Ямбол недвижим имот, находящ се в гр. Ямбол, ул."Йордан Йовков" № 5, представляващ обект двуетажна сграда със 133 кв. м. застроена площ, построена през 1924г. в УПИ Х 100, кв.53 по плана на гр. Ямбол. Имотът е актуван с акт № 863/21.04.2003г. за частна общинска собственост, като дарения ще заплати всички дължими такси при осъществяване на процедурата.

2.Упълномощава кмета да сключи договор за дарение на горе упоменатия имот при условия по негова преценка, защитаващи в пълнота интересите на община Ямбол.

 

 

           

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно именуване на Градски парк и алеи в него.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      Именува централната алея в Градския парк на името на Руси Хайдутов.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно прехвърляне на материални активи от обект „Нова болница” на ОП „Комунални дейности”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.44 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол предоставяне безвъзмездно за управление и ползване на ОП „Комунални дейности" материални активи на обща стойност 2 080.23 лв., както следва:

1. Хладилни агрегати за хладилна камера - средно температурна (КХС) - 2 бр., с обща стойност 1 827.16 лв.;

2. Вентилатор ВОД-4 - 3 бр., с обща стойност 38.52 лв.;

3. Метални стелажи - 5 бр., с обща стойност 27.55 лв.

4. Столове - С-90 - 100 бр., с обща стойност 187.00 лв.

 

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да осъществи контрол по отписване на материални активи от баланса на общината по т.1, съответно от обект „Нова болница” от  обект „Жилищен блок „Дим. Благоев" бл.20 и от обект „Тролейбусен транспорт.

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА – Предложение относно предоставяне ползването на СМБ – общинска собственост.                       

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.2 от ЗОС, чл.31, ал.1 Закона за физическото възпитание и спорта и чл.15, ал.2, т.2 и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Ямбол, предоставя за ползване на Сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза - ОСК «Тунджа» безвъзмездно за срок от 3 години следните недвижими имоти :

1.1 Спортна зала „Диана", актувана с акт за публична общинска собственост № 53/16.03.1999 г.

1.2 Градски стадион, актуван с акт за публична общинска собственост № 599 21.05.2002г.

1.3 Спортен комплекс „Георги Дражев", актуван с акт за публична общинска собственост № 600 /21.05.2002год.

1.4 Шахклуб, актуван с акт за частна общинска собственост № 217 от 19.04.2001год., намираш се на ул." Ж. Папазов" № 11, гр. Ямбол, част от него с площ 78.20 кв. м.

2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор с Обединен спортен клуб ”Тунджа” за безвъзмездно ползване  на спортно - материалната база, намираща се в недвижими имоти – публична и частна общинска собственост.