РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 01 СЕПТЕМВРИ  2008г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. Предложение относно кандидатстване по програма ФАР „Предоставяне на възможности за придобиване на умения за самостоятелен живот в Малък групов дом”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

  1. Предложение относно кандидатстване по програма ФАР, „Център за подкрепа на малки деца в риск” /ул.”Чая” №2/.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

  1. Предложение относно учредяване право на строеж за изграждане на нов трафопост върху общински имот на „ЕВН България Електроразпределение” АД, КЕЦ - Ямбол /част от бивш Дом на съветите/.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

  1. Предложение относно даване на съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ,  УПИ ІІІ, кв. 74, /ж.к.”Г. Бенковски”/

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

  1. Предложение относно предоставяне на помещение за ползване на квартален клуб, допълнение към решение по т.5 на ХХІХ сесия, проведена на 06.04.2006г./ул. „Пейо Яворов”/.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

  1. Предложение относно даване съгласие за поставяне на мемориална паметна плоча на 22-ма разстреляни ямболски анархисти през 1923 г.

 

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване по програма ФАР, „Предоставяне на възможности за придобиване на умения за самостоятелен живот в Малък групов дом”.

 

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

___________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Програма ФАР ВG2006/018-343.01.01 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи", Компонент I - Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за деца с проектно предложение „Предоставяне на възможности за придобиване на умения за самостоятелен живот в Малък групов дом”.

            2. Дава съгласие сградата на ДДЮ „Юри Гагарин", находяща се в гр. Ямбол, кв. „Златен рог" 112, с идентификатор  87374.560.51.3, 87374.560.51.4 представляващ сграда - общежитие и сграда за образование, находящи се в поземлен имот с идентификатор 87374.560.51, акт за публична общинска собственост  № 1491 от 15.08.2008г. да се предостави за нуждите на проекта за период от 5 години.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно кандидатстване по програма ФАР, „Център за подкрепа на малки деца в риск” /ул.”Чая” №2/.

           

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

___________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Дава съгласие Община Ямбол да бъде партньор на Сдружение „ЦОПСИ" и да   кандидатства по Програма ФАР ВG2006/018-343.01.01 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи", Компонент I - Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за деца с проектно предложение „Център за подкрепа на малки деца в риск".

            2. Дава съгласие имот - частна общинска собственост на ул. „Чая" № 2, актуван с АОС № 255/ 20.07.2001 г., 1 етаж да се предостави за целите на  проекта за период от 5 години.

 

 

           

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно учредяване право на строеж за изграждане на нов трафопост върху общински имот на „ЕВН България Електроразпределение” АД, КЕЦ - Ямбол /част от бивш Дом на съветите/.

 

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

___________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.1 от ЗЕ.

            1. Да се учреди възмездно право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение" АД, КЕЦ - Ямбол за изграждане на трафопост- БКТП върху 36.00 кв. м., в ПИ № 87374.537.111, при граници: имоти № 87374.537.55, 87374.537.112, 87374.537.113, 87374.537.158, за който е отреден УПИ I в кв.50 по ПР на ЦГЧ на гр. Ямбол, съгласно виза за проектиране и действащ регулационен план за сумата от 3402.00 /три хиляди,  четиристотин и два/ лв.                                                                         

            2. Кмета на Община Ямбол, да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение" АД, КЕЦ – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно даване на съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ,  УПИ ІІІ, кв. 74, /ж.к.”Г. Бенковски”/

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

___________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.134, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, становище на гл. архитект № 40/ 20.08.2008г., дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ - „за училище и детска градина", кв. 74 по плана на град Ямбол - ж.к.”Г. Бенковски”, състоящо се в разделяне на УПИ Ш на три нови самостоятелни урегулирани поземлени имота, а именно:

            - УПИ III с отреждане „за КОО";

            - УПИ V с отреждане „за детска градина";

            - УПИ VI с отреждане „за търговски център и подземни паркинг – гаражи”,

            съгласно приложената скица проект.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно предоставяне на помещение за ползване на квартален клуб, допълнение към решение по т.5 на ХХVІ сесия, проведена на 06.04.2006г./ул. „Пейо Яворов”/./да се чете ХХІХ сесия – техн. грешка/.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

___________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Допълва решението по т. 5 на Двадесет и девета сесия на Общински съвет - Ямбол, проведена на 06.04.2006 г., като в Раздел VI. Материална база към чл.16, към шести абзац „Клуб „Пейо Яворов" - ул. „П. Яворов", гр. Ямбол, да се допълни с текста:

            „ и двете свободни стаи, с обща площ 31.20 кв.м., намиращи се на втория етаж в общинския имот ".

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно даване съгласие за поставяне на мемориална паметна плоча на 22-ма разстреляни ямболски анархисти през 1923 г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

___________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

                                   

Дава съгласие за поставяне на видно място на възпоменателен знак на разстреляните в град Ямбол анархисти, след представяне и одобряване от Общински съвет – Ямбол на идеен проект, предложение за място къде да бъде поставен знака и определяне на източник за финансиране”.