РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 14 ОКТОМВРИ  2008г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

                                                                

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП "Развитие на човешките ресурси” по схемата „За по-добро бъдеще на децата".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПРР "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна и културна инфраструктура, допринасящо за развитието на устойчиви градски ареали".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество България - Турция 2007 - 2013 "Пътуване в богатото културно многообразие на граничния район Ямбол - Одрин".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по проект „Красива България” за 2009г.,  „Ремонт и реконструкция на спортни съоръжения в жилищните райони на гр. Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Проект Красива България 2009г., "Подобряване на социалната инфраструктура".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2008 – 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продажба на общински обекти по ЗОС, магазини на ул. „Тракия” № 16 и ул. „Страхил” № 25.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост в Промишлена зона и м. Табите.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за безвъзмездно право на ползване на имот ПОС с РЦЗ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на имот – ЧОС за нуждите на Национално сдружение „и Центрове”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне на СМБРЗ на едно лице от персонала за работещите в дейностите, финансирани от и чрез общинския бюджет, считано от 1 юли 2008г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол, считано от 1 юли 2008г.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

 1. Предложение относно промяна бюджета на община Ямбол за 2008г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад на временната комисия към ОбС - Ямбол с цел проучване, събиране информация и факти, касаещи случая  „ДИКС 2001”ЕООД – гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Канев

 1. Предложение относно прекратяване дейността на в. Тракиец.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно дарение на творби на Иван Газдов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продажба на 20 000 броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас, собственост на община Ямбол, от капитала на „Ямболгаз 92” АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

           

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП "Развитие на човешките ресурси” по схемата „За по-добро бъдеще на децата".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Във връзка с кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси” - Приоритетно направление 5, Основна област на интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици" по схемата „За по-добро бъдеще на децата":

            1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение за реформиране на ДДЛРГ „Юрий Гагарин” по  Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси” - Приоритетно направление 5, Основна област на интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици" по схемата „За по-добро бъдеще на децата" . 

            2. Дава съгласие да се извърши ремонт в сградата на ДДЛРГ „Юрий Гагарин”, находяща се в гр. Ямбол, кв. „Златен рог” 112, с идентификатор  87374.560.51.3, 87374.560.51.4 представляващ сграда – общежитие и сграда за образование, находящи се в поземлен имот с идентификатор 87374.560.51, акт за публична общинска собственост № 1491 от 15.08.2008г. и да се предостави за нуждите на проекта за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПРР "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна и културна инфраструктура, допринасящо за развитието на устойчиви градски ареали".

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      Във връзка с кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013, схема за предоставяне на безвъзмездна помощ ВG161РO001/1.1-01/2007: „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали". Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.1. „Социална инфраструктура". Компонент I „Културна инфраструктура":

      1. Дава съгласие Община Ямбол да бъде партньор на Сдружение „Център за устойчиво социално развитие" и да кандидатстват с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.1. „Социална инфраструктура", по Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ ВG161РО0001/1.1-01/2007: „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали".

      2. Дава съгласие обект „Възрожденски етнографски комплекс" - Ямбол, собственост на Община Ямбол, подробно описан в Акт за частна общинска собственост номера 1495, 1496 и 1497 от 10.09.2008 г. град Ямбол, находящ се в УПИ I /римско едно/, кв.16 по плана за регулация на град Ямбол да се предостави за нуждите на проекта.

      3. Декларира, че предназначението на обект „Възрожденски етнографски комплекс" - Ямбол, няма да бъде променяно за период от 10 години след приключването на проекта.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество България - Турция 2007 - 2013 "Пътуване в богатото културно многообразие на граничния район Ямбол - Одрин".

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      Във връзка с кандидатстване с проектно предложение по Програма за Трансгранично сътрудничество България - Турция 2007-2013, Програмна ос 1.”Устойчиво социално икономическо развитие”, Мярка 1.1. Подобряване на социалното развитие и връзките за социално сближаване дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение „Пътуване в богатото културно многообразие на граничния район Ямбол – Одрин” по Програма за Трансгранично сътрудничество България - Турция 2007-2013 по Програмна ос 1.”Устойчиво социално икономическо развитие” и сградата на Безистена – частна общинска собственост  да бъде ремонтирана като се предостави за нуждите на проекта за период, не по-малък от 5 години след приключване на неговата реализация.

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по проект „Красива България” за 2009г.,  „Ремонт и реконструкция на спортни съоръжения в жилищните райони на гр. Ямбол”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      Във връзка с кандидатстване по Проект “Kрасива България”за 2009 година, Мярка 01 „Подобряване на градската среда”:

      1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Проект “Kрасива България” за 2009 година, Мярка 01 „Подобряване на градската среда”, с проектно предложение „Ремонт и реконструкция на спортни съоръжения в жилищните райони на гр. Ямбол”.

      2. Приема финансовото участие на Общината в размер до 150 000 лева да бъде осигурено от собствени средства, съгласно договора по процедурата.

      3. Задължава кмета да предвиди с проектобюджета за 2009г. максимално възможните средства за обезпечаване на необходимите средства за реализиране на дейностите по проекта, с който се кандидатства по проект “Kрасива България”, Мярка 01 „Подобряване на градската среда”, проектно предложение ”Ремонт и реконструкция на спортни съоръжения в жилищните райони на гр. Ямбол”.       

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Проект Красива България 2009г., "Подобряване на социалната инфраструктура".

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Във връзка с кандидатстване по Проект “Kрасива България”за 2009 година, Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”:

            1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Проект “Kрасива България” за 2009 година, Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”

            2. Приема финансовото участие на Общината в размер до 150 000 лева да бъде осигурено от собствени средства съгласно договора по процедурата.

            3. Задължава кмета да предвиди с проектобюджета за 2009г. средства за обезпечаване на реализацията на дейностите по проекта, с който се кандидатства по Проект “Kрасива България” за 2009 година, Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”.

 

 

           

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2008 – 2011г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.8 от ЗОС приема Стратегия за управление на общинската собственост в община Ямбол за периода 2008 – 2011г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно продажба на общински обекти по ЗОС, магазини на ул. „Тракия” № 16 и ул. „Страхил” № 25.

                                                                                                                      ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

             І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол,  продава чрез публичен търг с тайно наддаване следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

            1. Магазин на ул. „Тракия” № 16, гр. Ямбол, находящ се в приземен етаж на сграда, застроена с отстъпено право на строеж върху общински терен в УПИ ІХ 1054, кв. 7 по действащия регулационен план на гр. Ямбол, а по кадастралната карта – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.543.117.1.5, като част от сграда с идентификатор 87374.543.117.1, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.543.117, при граници – над обекта ПИ 87374.543.117.1.1, ул. „Тракия”, ул. „Силиврия”, със застроена площ 146.89 кв.м., актуван с АОС – частна № 76 от 22.07.1999 г.. Начална тръжна цена 188 850 лв., в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен – 28 200 лв. Депозит за участие 9443 лв.

            2. Магазин на ул. „Страхил” № 25, гр. Ямбол, находящ се в приземен етаж на жилищен блок, застроен с отстъпено право на строеж върху общински терен в УПИ ХІХ, кв. 25 по действащия регулационен план на гр. Ямбол, а по кадастралната карта – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.540.137.1.43, като част от сграда с идентификатор 87374.540.137.1, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.540.137, при граници – ул. „Страхил”, ул. „Ангел Кънчев” и жилищен блок, със застроена площ 239.07 кв.м., актуван с АОС – частна  № 42 от 28.09.1998 г.. Начална тръжна цена 407 630 лв., в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен – 65 550 лв. Депозит за участие 20382 лв.

 

             ІІ. Упълномощава кмета на Община Ямбол да организира  публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма на НРПУРОИ на ОбС – Ямбол.

           

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост в Промишлена зона и м. Табите.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл. 57  от НРПУРОИ, продава чрез публичен търг с тайно наддаване следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

            1.1   Поземлен имот № 87374.513.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХХІХ в кв. 162 по плана за регулация на промишлена зона, отреден за „Производствено складова дейност, търговия и услуги”. Имота е с площ 4000.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.513.47, имот 87374.513.49, имот 87374.513.48 и имот 87374.513.24.

            Начална тръжна цена на имота 196 000.00 лв.

            1.2  Поземлен имот № 87374.513.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХХVІІІ в кв. 162 по плана за регулация на промишлена зона, отреден за „Производствено складова дейност, търговия и услуги”. Имота е с площ 4165.00 кв.м.  и  има следните  граници:  имот 87374.513.45, имот 87374.513.49, имот 87374.513.48 и имот 87374.513.46.

            Начална тръжна цена на имота 200 000.00 лв.

            1.3 Поземлен имот № 87374.511.413 по кадастралната карта на гр. Ямбол в Промишлена зона с площ 19547,00 кв.м. и има следните граници: имот № 87374.511.406, имот  № 87374.511.16, имот № 87374.511.392, имот № 87374.511.17.

            Начална тръжна цена на имота   939 000.00 лв.

            1.4 Нива, поземлен имот № 87374.34.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол,  в местността „Табите”, с площ 5201.00 кв.м., при граници: имот 87374.34.5, имот 87374.34.3, имот 87374.34.4, имот 87374.34.2 и имот 87374.34.215.

            Начална тръжна цена на имота: 11 500.00 лв.

            2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да организира търга с тайно наддаване по реда на глава седма от НРПУРОИ.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за безвъзмездно право на ползване на имот ПОС с РЦЗ.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.13 ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3088/30.12.2005 г. на Регионален център по здравеопазване – гр. Ямбол с Община Ямбол за безвъзмездно ползване на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Ямбол, ул. "Българка" № 20, актуван с АОС 300/24.07.2001 г., а именно първи и втори етаж, ляво крило на сградата, с обща площ 380.84 кв.м., считано от 01.12.2008 г.

            2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи Анекс към договора.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на имот – ЧОС за нуждите на Национално сдружение „и Центрове”.

                                                                                                                      ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Не приема предложението.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на СМБРЗ на едно лице от персонала за работещите в дейностите, финансирани от и чрез общинския бюджет, считано от 1 юли 2008г.

                                                                                                                      ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т. 5 от ЗМСМА и чл. 6, ал. ал. 4, 6 и 10 от ПМС № 175 от 2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности определя средните месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала за работещите в делегираните от държавата дейности, считано от 01.07.2008г., съгласно Приложение №

            1.Утвърждава средните месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала за работещите в местните дейности и дофинансиране на делегираните от държавата дейности, финансирани с приходи от общински характер, считано от 1 юли 2008 г., съгласно Приложение    № 1.

            Определя средни работни заплати на едно лице от персонала за работещите в делегираните от държавата дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” и местна дейност „Домашен социален патронаж” в същата функция, считано от 1 октомври 2008 г., съгласно Приложение № 1.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол, считано от 1 юли 2008г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 11, ал.  2 от ПМС № 175 от 2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общински съвет – Ямбол определя индивидуална основна месечна заплата на Кмета на Община Ямбол в размер на 1 391 лв., считано от 1 юли 2008 г.

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна бюджета на община Ямбол за 2008г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 8, ал. 4, чл. 9, ал. 1 и чл. 18 от Закона за общинските бюджети, чл.13, ал.3 и чл. 14, ал. 1 от ЗДБРБ за 2008 г.,  чл. 6, ал. 6 и 10 от ПМС № 175 от 2007 г. и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА:

 

1.Одобрява промени по бюджета на общината за 2008 г., съгласно Приложение № 1.

            2. Одобрява промяна на бюджета на общината за 2008 година по приходната и разходната част със сумата от 15 550 лв. в посока на увеличение както следва:

                        2.1. Увеличава собствените приходи със 15 550 лв., съгласно Приложение №  1 в частта на неданъчните приходи.

                        2.2. Увеличава разходната част на бюджета със сумата от 15 550 лв. и одобрява вътрешни промени по функции, дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация, съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

- увеличава плана на делегираните от държавата дейности, дофинансирани със собствени средства  с  15 550  лв.

            3. Одобрява допълнителни бюджетни кредити  в размер на 98 574 лв. за сметка на резервния бюджетен кредит в държавните и местните дейности, разпределени по функции, дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация, съгласно Приложение № 1, както следва:

                        3.1.  в държавните дейности –    52 584 лв.;

                        3.2. в местните дейности     –    45 990 лв., в т.ч. 16 000 лв. за  Ямболската хорова школа "Проф. Георги Димитров" във връзка с провеждане на Международния тракийски хоров фестивал. 

4. Одобрява промени в Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2008г., както следва:

4.1. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект „ Основен ремонт покрив на читалище „Съгласие”  на стойност 20 433 лв.;

 

 

4.2. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект „ Основен ремонт покрив на читалище „Пробуда”  на стойност 56 651 лв.;

4.3. Променя наименованието на Обект „Строителство на кухненски блок в ЦДГ „Зорница” в „Основен ремонт на помещения за кухненски блок ЦДГ „Зорница” с годишна задача от 132 500 лв.;

4.4. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи безобектови машини и съоръжения с Ударно-пробивна машина на стойност 1 800 лв. за нуждите на ОП „Комунални дейности”.

5. Одобрява промяна по бюджетите и завишава трансфера от собствения бюджет на общината на следните второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:

5.1. ОУ „П. Берон” – дейност 322 „Общообразователни училища” – дофинансиране със сумата 950 лв.;

5.2. МЦТПО – дейност 322 „Общообразователни училища” – дофинансиране със сумата 14 000 лв.;

5.3. ОДК – дейност 337 „Извънучилищни дейности” – местна дейност със сумата 3 500 лв.

6.   Завишава плана на собствените приходи на Регионален исторически музей и разходите за дофинансиране на дейността с 600 лв.

7.   Намалява  субсидията на читалищата на територията на общината с 24 500 лв., разчетени над държавната субсидия за сметка на преходен остатък на общината от 2007 г. за текущи ремонт на читалище „Съгласие” и читалище „Пробуда”.

8.    Завишава дружествената вноска за Дружество „Ямболска хорова школа "Проф. Георги Димитров” със сумата от 16 000 лв. във връзка с провеждането на Международния тракийски хоров фестивал. Средствата се предоставят целево, въз основа на одобрена от Кмета на Община Ямбол план-сметка. За извършените разходи Дружеството да представи отчет на Кмета на общината в срок до 30 ноември 2008 г.

9. Намалява неусвоените бюджетни кредити по бюджета на второстепенен разпоредител с бюджетни  кредити „Култура” след закриването му от 01.04.2008 г. и със същия размер завишава собствения бюджет на Общината в съответните дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация, съгласно Приложение № 1.

10. Възлага на Кмета  на Общината да отрази промените, произтичащи от горните решения, по сборния бюджет, собствения бюджет и бюджетите на второстепенните разпоредители на общината в съответствие с Единната бюджетна класификация.

11. Изменя източниците на финансиране на предвидените в Разчета за финансиране на капиталовите разходи обекти в частта за функция „Образование”, съгласно Приложение № 2.

12. Одобрява вътрешни компенсирани промени между отделните обекти по Разчета за капиталови разходи в рамките на целева субсидия от централния бюджет, определена с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2008 г. в размер на 1 837 600 лв., и изменя разпределението както следва:

12.1. За делегирани от държавата дейности – от 315 800 лв на 163 300 лв.;

12.2. За местните дейности – 1 521 800 лв. на 1 674 300 лв., в т. ч. за изграждане  и основен ремонт на общински пътища 21 800 лв. и за екологичен обект – 1 500 000 лв.

13.  Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия за съгласуване с Министерство на финансите на промените по т. 12 от настоящето решение в срока определен от Министъра на финансите.

14. Определя считано от 1 октомври 2008 г. единичната цена на закуската за децата в подготвителните групи и за учениците от първи до четвърти клас в общинските училища размер до 0,50 лв. Кметът на общината да осигури необходимите средства за  финансиране от резерва на делегираните държавни дейности и предостави по бюджетите на  общинските училища за периода от 1 октомври до 31 декември  2008г.

    

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Доклад на временната комисия към ОбС - Ямбол с цел проучване, събиране информация и факти, касаещи случая  „ДИКС 2001”ЕООД – гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Канев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      1. Приема доклада на временната комисия.

      2. Във връзка с решение на ОбС от 30.05.08г., задължава кмета на община Ямбол да изготви Сигнал за проверка до Районна прокуратура – гр. Ямбол.

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване дейността на в. Тракиец.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      1. Отменя решение по т.7 от дневния ред на ХV редовна сесия на ОбС Ямбол от 16 и 23.06.2000г.

      2. Прекратява дейността на общински вестник „Тракиец” и възлага на кмета на Община Ямбол да извърши необходимите действия по прекратяването.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно дарение на творби на Иван Газдов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.      Общински съвет Ямбол приема с благодарност предложеното дарение от творби на професор Иван Газдов.

2.      Творбите на художника да бъдат описани, заприходени и изложени в постоянна експозиция на ХГ „Жорж Папазов”.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на 20 000 броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас, собственост на община Ямбол, от капитала на „Ямболгаз 92” АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 185, ал.2 и чл. 187 от Търговския закон да се извърши продажба на 20 000 броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка от капитала на „Бургасгаз” ЕАД.

            Упълномощава кмета на община Ямбол да извърши всички необходими действия и да подпише всички необходими документи за финализиране на сделката с „Овергаз Инк.” АД.