РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 12 ДЕКЕМВРИ  2008г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно даване съгласие Община Ямбол да бъде партньор на Община Одрин по проект "Развитие на институционалните и социални връзки", с който Община Одрин кандидатства по програма ФАР „Трансгранично сътрудничество България – Турция”, Съвместен фонд за малки проекти.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Подобряване на градската среда и условията за отдих и спорт в община Ямбол чрез интегриран териториален подход" по ОПРР, Подкрепа за подобряване на градската среда

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПРЧР 2007 – 2013г. чрез АСП, по схема за безвъзмездна финансова помощ "За по-добро бъдеще на децата".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2008г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно изработване на общ устройствен план.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допускане изработването на проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ VІІ, кв.152, „Аврен” по искане на "ДОРЯНА" ООД, Тодор Иванов.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Правилник за ползване на кварталните клубове в община Ямбол.

                                                                                                     ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване за имот ЧОС на ул. „Ал. Стамболийски” № 29 на Общинска организация на инвалидите и Спортен клуб на инвалида Ямбол 99.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление част от имот - ПОС на ДТ "Н. Коканова".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отмяна на решение по т.24 на 45 сесия на ОбС Ямбол, второ заседание, проведено на 3 юли 2007 за прекратяване на съсобственост с ЕТ "Дениз - Пламен Петров" и др.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Областна пробационна служба.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Роза пласт 1992 Роза Димитрова”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Федерация за приятелство с Русия и народите от ОНД”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със "Скорпион - Иван Кънчев" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Елит - 97 Иван Иванов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Продължаване срок на наемен договор с ЕТ „Колев и син – Антон Колев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Продължаване срок на наемен договор с „Гармънт хаус” ООД, Златка Бързакова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно даване съгласие Община Ямбол да бъде партньор на Община Одрин по проект "Развитие на институционалните и социални връзки", с който Община Одрин кандидатства по програма ФАР „Трансгранично сътрудничество България – Турция”, Съвместен фонд за малки проекти.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Във връзка с предложението община Ямбол да бъде партньор на община Одрин, Република Турция по проект «Развитие на институционалните и социални връзки” по Програма ФАР „Трансгранично сътрудничество България – Турция” - Съвместен фонд за малки проекти дава съгласие Община Ямбол да бъде партньор на община Одрин, Република Турция по Проект «Развитие на институционалните и социални връзки” с който община Одрин кандидатства по Програма ФАР „Трансгранично сътрудничество България – Турция” - Съвместен фонд за малки проекти.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Подобряване на градската среда и условията за отдих и спорт в община Ямбол чрез интегриран териториален подход" по ОПРР, Подкрепа за подобряване на градската среда.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Във връзка с кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие„ Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-02/2008: „Подкрепа за подобряване на градската среда”.

     1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение Подобряване на градската среда и условията за отдих и спорт в Община Ямбол чрез интегриран териориален подход по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие„ Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-02/2008: „Подкрепа за подобряване на градската среда”.

2. Декларира, че предназначението на обекта на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПРЧР 2007 – 2013г. чрез АСП, по схема за безвъзмездна финансова помощ "За по-добро бъдеще на децата".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Във връзка с кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси" 2007-2013 чрез Агенция за социално подпомагане по схема за безвъзмездна финансова помощ ВG0051 РО001 -5.2.03 „За по-добро бъдеще на децата".

 

            1. Дава съгласие Община Ямбол да бъде партньор на Сдружение „ЦОПСИ" по проект „Алтернативни социални услуги за малки деца" и да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси" 2007-2013 чрез Агенция за социално подпомагане по схема за безвъзмездна финансова помощ ВG0051 РО001-5.2.03 „За по-добро бъдеще на децата".

            2. Дава съгласие имот - общинска собственост - Дом за медико социални грижи за деца /ДМСГД/ на ул."Д-р Димитър Дончев" с АОС №189/ 12.02.2001г. да се предостави за целите на проекта за период, не по-малък от 5 години.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2008г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 8, ал. 4, чл. 9, ал. 1 и чл. 18 от Закона за общинските бюджети, чл. 14, ал. 1  и  § 33 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2008 г., чл.2, ал. 2 от ПМС №175 от 2007 г.  и чл. 21, ал. 1, т. т. 5 и 6 от ЗМСМА

           

1. Одобрява промяна на бюджета на общината за 2008 година по приходната и разходната част, съгласно Приложение №  1, както следва:

                        1.1. Увеличава собствените приходи с 10 500 лв.;

                        1.2. Одобрява  временен безлихвен заем от бюджета на общината  за месечно авансово финансиране на разходи в размер до 8 000 лв. по одобрени проекти на общината, включително и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси до възстановяването му от последващи трансфери в сроковете на проектите.

                        1.3. Одобрява трансфер от бюджета на общината в размер на 2 500 лв., представляващ общинско съфинансиране с размера на потребителската такса по одобрения проект на Община Ямбол Равни възможности и независим живот чрез услугата Социален асистент по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

            2. Одобрява вътрешни промени по функции, дейности и разходни параграфи на Единната бюджетна класификация, съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

- увеличава плана на делегираните от държавата дейности, дофинансирани със собствени средства  с  6 000  лв.

            3. Одобрява допълнителни бюджетни кредити  в размер на 287 299 лв. за сметка на резервния бюджетен кредит в държавните и местните дейности, разпределени по функции, дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация, съгласно Приложение № 1, както следва:

                        3.1.  в държавните дейности –  176 238 лв., от които 168 238 лв. за капиталови разходи в образованието по Националната програма за съфинансиране от Министерството на образованието и науката на общински инвестиционни проекти, насочени към подобряване на материалната база в училищата;

                        3.2.  в местните дейности       –   111 061 лв.

4. Актуализира и одобрява промени в Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2008г.и разпределение на средствата осигурени по Национална програма за съфинансиране от МОН  на общински инвестиционни проекти, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:

                        4.1. За основен ремонт – 5 425 539 лв., в т.ч. финансиране от целева субсидия от Централния бюджет –  326 418 лв.;

                        4.2. За придобиване на ДМА – 6 459 649 лв., в т.ч. финансиране от целева субсидия от Централния бюджет 1 679 420 лв.;

                        4.3.  За  придобиване на НДМА – 452 300 лв;

                        4.4.  За придобиване на земя         – 10 000 лв.

5. Увеличава числеността на персонала на ОП „Комунални дейности” дейност 898 "Други дейности по икономиката" с 2 щ. бр., от 35 щ. бр. на 37 щ. бр., считано от  1 ноември 2008 г., във връзка с Решение по точка двадесет и първа от единадесето заседание на  ОбС Ямбол, проведено на 29 юли 2008 г.

6. Завишава лимита за командировки в чужбина в дейност 122 „Общинска администрация” от 13 850 лв. на 20 000 лв.

7. Одобрява промяна по бюджета и завишава трансфера от собствения бюджет на общината на следните второстепенен разпоредител с бюджетни кредити:

7.1. МЦТПО - дейност 322 „Общообразователни училища” – дофинансиране със сумата  6 000 лв.;

7.2.  ЦДГ № 3 „Радост” –дейност 311 „ЦДГ” – държавна дейност с 6 000 лв.

8. Одобрява разпределение на целевата субсидия от централния бюджет, определена с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2008 г. и последвалите актуализации от МФ в размер на 2 005 838лв.   както следва:

8.1. За делегирани от държавата дейности – 331 538 лв.;

8.2. За местните дейности –  1 674 300 лв., в т. ч. за изграждане  и основен ремонт на общински пътища 21 800 лв. и за екологичен обект – 1 500 000 лв.

9. Кметът на общината да предоставя при поискване от второстепенните разпоредители временен безлихвен заем за финансираните от тях проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси” в рамките на определения лимит и условия по т.1.2. от настоящето  решение.

            10.  Възлага на Кмета  на Общината да отрази промените, произтичащи от горните решения, по сборния бюджет, собствения бюджет и по бюджетите на второстепенните разпоредители в общината, включително и да прехвърля бюджетни кредити в рамките на една дейност от собствен бюджет по бюджетите на второстепенните разпоредители в съответствие с Единната бюджетна класификация, при спазване разпоредбите на § 33 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г. и дадените правомощия с решение на Общински съвет от 13.03.2008 г.

11. При наличие на реализирани икономии в края на годината на средствата за работни заплати в дейност 122 „Общинска администрация” – държавна дейност, да се изплати на Кмета на Общината  през месец декември т.г. допълнително възнаграждение в размер на две основни месечни работни заплати.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно изработване на общ устройствен план.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Във връзка с необходимостта от изработване на общ устройствен план на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.104, ал.1 и чл.124, ал.1 от Закона за устройства на територията Да се възложи изработване на общ устройствен план, който да се финансира със средства от общинския бюджет въз основа на заданието от февруари 2007г., изготвено от екипа на доц. Ал. Александров.

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно допускане изработването на проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ VІІ, кв.152, „Аврен” по искане на "ДОРЯНА" ООД, Тодор Иванов.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

                       

            На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, т.6 и чл.15, ал.3 от ЗУТ да се допусне изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план - /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на УПИ VІІ, кв.152 по плана на гр. Ямбол – „Аврен”, състоящо се в придаване към поземлен имот /ПИ/ 87374.548.4 на 239кв.м. площ в източната част на имота и изместване на регулационната линия по имотна граница, съгласно приложената скица проект.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на Правилник за ползване на кварталните клубове в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с решение на XLV сесия на ОбС Ямбол, първо заседание от 29.06.2007г. Приема правилник за ползване на кварталните клубове в Община Ямбол, съгласно Приложение № 1.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване за имот ЧОС на ул. „Ал. Стамболийски” № 29 на Общинска организация на инвалидите и Спортен клуб на инвалида Ямбол 99.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС предоставя на СНЦ Общинска организация на инвалидите, гр. Ямбол, представлявано от председателя на УС Иринка Георгиева Божкова и СНЦ Спортен клуб на инвалида Ямбол 99, представлявано от председателя Надка Димитрова Александрова безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост, актуван с АОС 220/20.04.2001г. с площ 93.00 кв. м., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Ал. Стамболийски” № 29 за срок от 3 (три) години, считано от 01.12.2008г.

            2. Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи договор за съвместно ползване.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление част от имот - ПОС на ДТ "Н. Коканова".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост предоставя безвъзмездно за управление на ДТ „Невена Коканова”, гр. Ямбол за складово помещение за декора и материалната част на неиграещите пиеси, помещение, представляващо част от имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 74 от 20.07.1999г. (физкултурния салон в сградата на закритото НУ „Р. Ив. Колесов”), находящо се на първия етаж с площ 72 кв. м., за срок от 1/една/ година.

            Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за безвъзмездно управление .

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно отмяна на решение по т.24 на 45 сесия на ОбС Ямбол, второ заседание, проведено на 3 юли 2007 за прекратяване на съсобственост с ЕТ "Дениз - Пламен Петров" и др.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА отменя решението по т.24 на 45-та сесия на ОбС - Ямбол, второ заседание, проведено на 3 юли 2007 г.

„Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот, чрез продажба частта на общината, на ЕТ „ДЕНИЗ- ПЛАМЕН ПЕТРОВ", гр. Ямбол, „СТОМИД" ООД, гр. Ямбол, ЕТ „Христо Христов-97", гр. Ямбол и ЕТ „Динев - Диньо Монев", гр. Ямбол в ПИ 87374.510.135, като на: ЕТ „ДЕНИЗ-ПЛАМЕН ПЕТРОВ" се продаде 45б/ 5881 идеални части за сумата 9000.00 (девет хиляди) лева, „СТОМИД" ООД се продаде 325/ 5881 идеални части за сумата 6500.00 (шест хиляди и петстотин) лева, ЕТ „Христо Христов-97" се продаде 195/ 5881 идеални части за сумата 3900.00 (три хиляди и деветстотин) лева, ЕТ „Динев- Диньо Монев" се продаде 195/ 5881 идеални части за сумата 3900.00 (три хиляди и деветстотин) лева от ПИ 87374.510.135 по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 5881 кв. м., при граници на ПИ: ПИ 87374.510.134, ПИ 87374.510.138, ПИ 87374.510.133, ПИ 87374.510.137, ПИ 87374.510.136, ПИ 87374.72.688, като идеалните части, предмет на сделката представляват актувания с АОС № 1244, вх. рег. № 6746, том XVIII от 22.06.2006 г. и незастроен ПИ 87374.510.196 по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 1171 кв. м.”

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Областна пробационна служба.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и чл. 14, ал. 3 от ЗОС продължава с още 3 /три/ години срока на действие на Договор  № 3087 от 13.12.2005 г. за предоставено безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се на ул. „Търговска” № 164, етаж ІІІ – 5 стаи (№ 5,6,7,8,9 по схемата на етажа), с площ 75.81 кв.м., считано от 13.12.2008 г.

            2. Упълномощава  кмета на Община Ямбол да сключи Анекс към договора.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Роза пласт 1992 Роза Димитрова”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол продължава с 1 (една) година срока на действие на Договор за наем № 3050/ 15.06.2005 г., сключен между Община Ямбол и ЕТ „Роза-Пласт-1992 - Роза Димитрова", гр. Ямбол, представляван от Роза Методиева Димитрова, за отдадено под наем помещение - общинска собственост, представляващо част от нежилищен имот, намиращ се в ж.к. „Златен рог", кв. 3, парцел I, имот с пл. № 6196 по плана на гр. Ямбол, с обща площ 160.22 кв.м., считано от 01.08.2008 г.

            2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи Анекс към договора за наем, съгласно т. 1.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Федерация за приятелство с Русия и народите от ОНД”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС продължава с още 1/една/ година срока на действие на Договор за наем № 3090/10.01.2006г. със Сдружение с нестопанска цел „Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД” за отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 626/23.04.2001г., намиращ се на ул.”Г.С. Раковски” № 1, гр. Ямбол, с площ 16.00 кв. м.

            Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи анекс към договора за наем.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със "Скорпион - Иван Кънчев" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.      На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол продължава  с още 1 година и шест месеца, срока на действие на Договор № 3033/ 29.12.2004 г. със „СКОРПИОН-Иван Кънчев”, ЕООД, гр. Ямбол, представлявано от Иван Стойков Кънчев, за отдаден под наем имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1019/ 27.04.2004 г., намиращ се на ул. „Търговска” № 162 А, гр. Ямбол, кв. 23, парцел ХІ по плана на гр. Ямбол, с обща площ 236.00 кв.м., в т.ч. за производствена дейност – 130 кв.м. и за складова площ – 106.00 кв.м.

2.      Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи Анекс към договора за наем.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Елит - 97 Иван Иванов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол продължава с още 1 /една/ година срока на действие на Договор  № 3073 от 28.07.2005 г. за предоставен под наем обект – Помещение „Клуб на авиацията”, намиращ се на ул. „Богомил” № 1, кв. 81,  гр. Ямбол.

             Упълномощава  кмета на Община Ямбол да сключи Анекс към договора.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Продължаване срок на наемен договор с ЕТ „Колев и син – Антон Колев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Предложението не се прие.

           

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Продължаване срок на наемен договор с „Гармънт хаус” ООД, Златка Бързакова”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

Предложението не се прие.