РЕШЕНИЯ

 

НА ПЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 22 ДЕКЕМВРИ  2008г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на персонална пенсия на децата на Сабек Хасанова Арифова.

                                                                                                                                     ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

 1. Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на персонална пенсия на децата на Анна Иванова Димитрова.

                                                                                                                                     ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

 1. Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на персонална пенсия на децата на Митка Стоянова Йорданова.

                                                                                                                                     ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

 1. Предложение относно участие на Община Ямбол като съучредител в Сдружение на общините от Югоизточен регион.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване на ОУ „Св. Климент Охридски” с проектно предложение по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Н. Димов

 1. Информация относно финансовото състояние за 2007г. на търговските дружества, в които Община Ямбол е съдружник.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2008г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно одобряване на „Актуализация на ЗРП на ЦГЧ – гр. Ямбол” в частта, касаеща част от ПИ 87374540.150, УПИ Х-2435 идентичен с УПИ ХІІІ - 150, кв.37

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение продажба на 9240 броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас, собственост на Община Ямбол, от капитала на „Бургасгаз” АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане за управление и стопанисване от Община Ямбол на имот – публична държавна собственост в с. Джинот.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продажба на имоти, частна общинска собственост, с. о. Кринчовица.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продажба на общински обекти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад от кмета на общината относно одобряването на ПУП на обект „Реконструкция тласкател от ЦПС Ормана до напорни водоеми /НВ/  Боровец” и ПУП – Парцеларен план на обект „Реконструкция тласкател от ЦПС Ормана до напорни водоеми /НВ/  Боровец”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне право на ползване на движима вещ, собственост на „Дентален център № 1 – Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем с "ДЙД" ЕООД, Диан Драганов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем с ЕТ "Вери - Роз - Вяра Георгиева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем с ЕТ "Геш – Георги Янакиев".

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост с наследниците на Младен Узунов и Стефанка Стефанова на ул. „Река Черна” № 11-13.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост с Марийка Желязкова и Митко Желязков на ул. „Оборище” № 14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост със Стоянка Георгиева Рачева ул. „Жеко Андреев” № 99.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно учредяване право на надстрояване на „Геротик” ЕООД, Димитринка Георгиева Кънева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Декларация от ГС от ПП Атака за признаване геноцида над арменците в Османската империя 1915 – 1922г.

ВНОСИТЕЛ: ГС Атака

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на персонална пенсия на децата на Сабек Хасанова Арифова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонални пенсии на Елмас Юсуфова Арифова и Джемиле Юсуфова Арифова от гр. Ямбол, ул. “Места” № 15.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на персонална пенсия на децата на Анна Иванова Димитрова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Стоян Павлов Димитров, Исус Димитров Павлов и Стойка Павлова Димитрова, гр. Ямбол, ж.к.”Райна княгиня”№ 20-Е-5-126.

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на персонална пенсия на децата на Митка Стоянова Йорданова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонални пенсии на Асен Христов Йорданов и Зюмбюла Христова Йорданова от гр. Ямбол, ул. “Бистрица” № 8.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно участие на Община Ямбол като съучредител в Сдружение на общините от Югоизточен регион.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.15 от ЗМСМА, Общински съвет – Ямбол одобрява участието на Община Ямбол в Сдружение на общините от Югоизточен регион.

2. Общински съвет Ямбол дава съгласие Община Ямбол да внесе първоначална встъпителна вноска за учредяване на Сдружение на общините от Югоизточен регион в размер на 5000 /пет хиляди/ лв.

3. Общински съвет Ямбол приема проекта на Устав на Сдружение на общините от Югоизточен регион.

4. Общински съвет Ямбол определя Георги Славов – кмет на община Ямбол за представител на Община Ямбол в Сдружение на общините от Югоизточен регион като приема същият да подпише Учредителния документ и Устава на Сдружението, да гласува решения в съответствие с дневния ред, да избира и да бъде избиран, както и да извърши всички правни и фактически действия от името и за сметка на Община Ямбол във връзка с учредяването на Сдружението.

            5. ОбС Ямбол задължава кмета на община Ямбол да внесе на първото общо събрание на сдружението на общините от югоизточен регион промени в чл.18, ал.3 и чл.21 относно включване на представител на ОбС в ОС и утвърждаване членския внос от ОбС. Кмета на община Ямбол да внесе в ОбС до края на месец февруари 2009г. информация за проведеното общо събрание.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно кандидатстване на ОУ „Св. Климент Охридски” с проектно предложение по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Н. Димов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

    Във връзка с кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013", дейности по проекта, отговарящи на плана за развитие на Община Ямбол 2007 – 2013г. в сферата на образованието – реконструкция, ремонт и оборудване на детски градини, основни и средни училища /например учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки/

1. Дава съгласието ОУ „Св. Климент Охридски" да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013". Дейностите по проекта, отговарят на плана за развитие на Община Ямбол 2007 – 2013г. в сферата на образованието – реконструкция, ремонт и оборудване на детски градини, основни и средни училища /например учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки/

2. Декларира, че предназначението на обекта на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.

3. Община Ямбол няма ангажименти за дофинансиране на проекта.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Информация относно финансовото състояние за 2007г. на търговските дружества, в които Община Ямбол е съдружник.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

                       

            Приема информацията за сведение.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2008г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 8, ал. 4, чл. 9, ал. 1 и чл. 18 от Закона за общинските бюджети, чл. 13, ал.3  и чл. 14, ал. 1  от ЗДБРБ  за 2008 г. и чл. 21, ал. 1, т.  6 от ЗМСМА и във връзка с писмо № ФО-93 от 17.12.2008г. на Министерство на финансите

 

            1. Одобрява промени по бюджета на общината за 2008 година по приходната и разходната част, съгласно Приложение №  1, както следва:

                        1.1. Увеличава собствените приходи с 1 450 лв.;

1.2. Увеличава плана на делегираните от държавата дейности, дофинансирани със собствени средства  с 1 450  лв.

1.3. Увеличава целевата субсидия за капиталови разходи от централния бюджет в местните дейности със 150 000 лв. целево за основни ремонти на сгради на целодневните детски градини;

            2. Одобрява вътрешни промени по функции, дейности и разходни параграфи на Единната бюджетна класификация, съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

            - увеличава плана за дофинансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства  с 52 548 лв.

3. Одобрява промени в Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2008 г. и окончателния размер по направления, съгласно Приложение № 2,  както следва:

            3.1. За основен ремонт – 6 235 196 лв., в т.ч. финансиране от целева субсидия от Централния бюджет –  487 292 лв.;

                        3.2. За придобиване на ДМА – 5 057 802 лв., в т.ч. финансиране от целева субсидия от Централния бюджет – 168 546 лв.;

                        3.3.  За  придобиване на НДМА – 437900 лв;

4. Одобрява промяна по бюджетите и завишава трансфера от собствения бюджет на общината на следните второстепенен разпоредител с бюджетни кредити:

4.1. ОУ „Йордан Йовков” - дейност 322 „Общообразователни училища” – дофинансиране със сумата  150 лв.;

4.2. ОУ „Кл. Охридски” - дейност 322 „Общообразователни училища” – дофинансиране със сумата  100 лв.;

4.3. ОУ „Н. Петрини” - дейност 322 „Общообразователни училища” – дофинансиране със сумата  500 лв.;

4.4. ОУ „П. Р. Славейков” - дейност 322 „Общообразователни училища” – дофинансиране със сумата  200 лв.;

4.5. ОУ „Л. Каравелов” - дейност 322 „Общообразователни училища” – дофинансиране със сумата  350 лв.;

4.6. НУ „Проф. Нойков”- дейност 322 „Общообразователни училища” – дофинансиране със сумата  150 лв.;

4.7 СЗ „Общински пазари” – дейност 866 „Общ. пазари и тържища” – 7 000 лв.

5. Одобрява разпределение на целевата субсидия от централния бюджет, определена с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2008 г. и последвалите актуализации от МФ в размер на  655 838 лв.   както следва:

5.1. За делегирани от държавата дейности – 342 412 лв.;

5.2. За местните дейности –  313 426 лв., в т. ч. за изграждане  и основен ремонт на общински пътища 21 800 лв.

            6. Дава съгласие при възникване на недостиг на средства за финансиране на капиталовите разходи да се ползва временен безлихвен заем, с краен срок на възстановяване 30 юни 2009 г., от извънбюджетните фондове и сметки на общината в размер до 440 000 лв., в т.ч.:

6.1. от Общинския фонд  за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол – до 180 000 лв.;

6.2.  от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи – до 260 000 лв.

            7. Кметът на Общината в изпълнение на чл.25, ал. 7 от ПМС № 15 от 1 февруари 2008г. да извърши налагащите се корекции по разходните параграфи на съответните дейности, включително и да прехвърля бюджетни кредити от местни дейности в дейности на дофинансиране, в зависимост от естеството и характера на разходите, за сметка на средствата за социално-битово и културно обслужване.

            8.  Възлага на Кмета  на Общината да отрази промените, произтичащи от горните решения, по сборния бюджет, собствения бюджет и по бюджетите на второстепенните разпоредители в общината, включително и да прехвърля бюджетни кредити в рамките на една дейност от собствен бюджет по бюджетите на второстепенните разпоредители в съответствие с Единната бюджетна класификация, при спазване разпоредбите на § 33 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г. и дадените правомощия с решение на Общински съвет от 13.03.2008 г.

      ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно одобряване на „Актуализация на ЗРП на ЦГЧ – гр. Ямбол” в частта, касаеща част от ПИ 87374540.150, УПИ Х-2435 идентичен с УПИ ХІІІ - 150, кв.37

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с чл.124, ал.2 и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет, гр. Ямбол одобрява ПУП - Актуализация на ЗРП на ЦГЧ със схеми по ВиК, Ел и Вертикално планиране в частта на - УПИ Х-2435 идентичен с УПИ ХІІІ - 150, кв.37, находящ се в гр. Ямбол, ул.”Страхил” № 58а.

            Неразделна част от решението е план за регулация и застрояване.

            Заинтересуваните страни могат да обжалват решението в четиринадесетдневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” чрез Община Ямбол до Административен съд – гр. Ямбол.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл.42. ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 н ал.2 от Наредбата за реда за управление н разпореждане с общински жилища на ОбС - Ямбол определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

      1.1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, съгласно Приложение № 1; жилища в ж. к. „Р. Княгиня" № 20 – Приложение 1А;

      1.2. Жилища за продажба, съгласно Приложение № 2А;

      1.3. Жилища за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди, съгласно Приложение № 2 Б;

      1.4. Ведомствени жилища, съгласно Приложение № 3.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение продажба на 9240 броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас, собственост на Община Ямбол, от капитала на „Бургасгаз” АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Отменя решение по т.17 на Тринадесето заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 14.10.2008 г. 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 185, ал.2 и чл. 187 от Търговския закон да се извърши продажба на 9 240 броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка от капитала на „Бургасгаз” АД при продажна цена в размер на 26 149.20 лв.

            Упълномощава Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими действия и да подпише всички необходими документи за финализиране на сделката.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Ямбол на имот – публична държавна собственост в с. Джинот.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.34, ал.2 от ЗОС и чл.15, ал.1 от ЗДС и чл.6, ал.2 от ППЗДС дава съгласие да бъде прехвърлен безвъзмездно в собственост на Община Ямбол ПИ № 259 по действащия план на село Джинот, Община Стралджа, представляващ 25000/36000 ид. части от дворно място, цялото с площ 36000 кв. м., заедно с построената в него едноетажна масивна сграда - Радиопредавателен  център със ЗП 170 кв. м.

 

 

           

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на имоти, частна общинска собственост, с. о. Кринчовица.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

         1.На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС и чл.57 от НРПУРОИ, продава чрез публичен търг с тайно наддаване следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1.1 Поземлен имот, частна общинска собственост  № 87374.569.412 по кадастралната карта на гр.Ямбол. Имота е с площ 869.00 кв.м. и има следните граници : имот 87374.569.351, имот 87374.569.35, имот 87374.569.413, имот 87374.570.3 и имот 87374.68.907.

              Начална тръжна цена на имота 9 125.00  лв.

1.2      Поземлен имот, частна общинска собственост  № 87374.569.413 по кадастралната карта на гр.Ямбол. Имота е с площ  528.00 кв.м. и има следните граници : имот 87374.569.353, имот 87374.569.412, имот 87374.569.414  и имот  87374.570.3 .

              Начална тръжна цена на имота 5 544.00  лв.

1.3          Поземлен имот, частна общинска собственост  № 87374.569.414 по кадастралната карта на гр.Ямбол. Имота е с площ  600.00 кв.м., и има следните граници : имот 87374.569.323, имот 87374.569.413, имот 87374.569.415, имот 87374.569.367 и имот 87374.570.353 .

             Начална тръжна цена на имота 6 300.00  лв.

1.4     Поземлен имот, частна общинска собственост  № 87374.569.415 по кадастралната карта на гр.Ямбол. Имота е с площ  600.00 кв.м. и има следните граници : имот 87374.569.414, имот 87374.569.424, имот 87374.569.416,  имот 87374.569.367 и имот 87374.570.3 .

                   Начална тръжна цена на имота 6 300.00  лв.

1.5      Поземлен имот, частна общинска собственост  № 87374.569.416 по кадастралната карта на гр.Ямбол. Имота е с площ  600.00 кв.м. и има следните граници : имот 87374.569.424, имот 87374.569.417, имот 87374.569.415 и  имот 87374.569.367.

                   Начална тръжна цена на имота 6 000.00  лв.

1.6       Поземлен имот, частна общинска собственост  № 87374.569.417 по кадастралната карта на гр.Ямбол. Имота е с площ  600.00 кв.м. и има следните граници : имот 87374.569.418, имот 87374.569.416, имот 87374.569.423 и имот 87374.569.367 .

            Начална тръжна цена на имота 6 000.00  лв.

1.7        Поземлен имот, частна общинска собственост  № 87374.569.418 по кадастралната карта на гр.Ямбол. Имота е с площ  500.00 кв.м. и има следните граници : имот 87374.569.419, имот 87374.569.417, имот 87374.569.422 и имот 87374.569.367 .

            Начална тръжна цена на имота 5 000.00  лв.

1.8        Поземлен имот, частна общинска собственост  № 87374.569.419 по кадастралната карта на гр.Ямбол. Имота е с площ  495.00 кв.м. и има следните граници : имот 87374.569.418, имот 87374.569.421, имот 87374.569.420, имот 87374.569.367 и  имот 87374.569.777.

             Начална тръжна цена на имота   4 800.00  лв.

1.9         Поземлен имот, частна общинска собственост  № 87374.569.420 по кадастралната карта на гр.Ямбол. Имота е с площ  572.00 кв.м. и има следните граници : имот 87374.569.377, имот 87374.569.419, имот 87374.569.421 и имот 87374.570.3.

                Начална тръжна цена на имота   5 600.00  лв.

1.10                     Поземлен имот, частна общинска собственост  № 87374.569.421 по кадастралната карта на гр.Ямбол. Имота е с площ  550.00 кв.м. и има следните граници : имот 87374.569.419, имот 87374.569.420, имот 87374.569.422 и имот 87374.570.3.

               Начална тръжна цена на имота   5 580.00  лв.

1.11                     Поземлен имот, частна общинска собственост  № 87374.569.422 по кадастралната карта на гр.Ямбол. Имота е с площ  530.00 кв.м. и има следните граници : имот 87374.569.418, имот 87374.569.421, имот 87374.569.423 и имот 87374.570.3.

               Начална тръжна цена на имота   5 400.00  лв.

1.12                     Поземлен имот, частна общинска собственост  № 87374.569.423 по кадастралната карта на гр.Ямбол. Имота е с площ  579.00 кв.м..  и има следните граници : имот 87374.569.424, имот 87374.569.417, имот 87374.569.422, и имот 87374.570.3.

               Начална тръжна цена на имота   5 960.00  лв.

1.13                     Поземлен имот, частна общинска собственост  № 87374.569.424 по кадастралната карта на гр.Ямбол. Имота е с площ  571.00 кв.м..  и има следните граници : имот 87374.569.415, имот 87374.569.416, имот 87374.569.423 и имот 87374.570.3.

                Начална тръжна цена на имота   6 000.00  лв.

          2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да организира търг с тайно наддаване по реда на глава седма от НРПУРОИ.

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински обекти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол,  продава чрез публичен търг с тайно наддаване следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

      1. Магазин, находящ се в партерния етаж на жилищен блок  № 17, вх. В на ул. „Димитър Благоев”, гр. Ямбол, застроен с отстъпено право на строеж върху общински терен в УПИ ІІІ кв. 12 по действащия регулационен план на гр. Ямбол, а по кадастралната карта – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.537.29.1.131, като част от сграда с идентификатор 87374.537.29.1, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.537.29, при граници – над обекта ПИ 87374.537.29.1.65, ул. „Димитър Благоев”, магазин ПИ 87374.537.29.1.130, стълбище, със застроена площ 104.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 141 от 17.05.2000 г. Начална тръжна продажна цена 167 400 лв., без ДДС. Депозит за участие 8370 лв.

      2. Магазин, находящ се в партерен етаж на жилищен блок на пл. „Страшимир Кринчев” № 1, гр. Ямбол, застроен с отстъпено право на строеж върху общински терен в УПИ ХХІІ 5110, кв. 62 по действащия регулационен план на гр. Ямбол, а по кадастралната карта – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.557.69.1.59 като част от сграда с идентификатор 87374.557.69.1, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.557.69, при граници – над обекта ПИ 87374.557.69.1.41, пл. „Страшимир Кринчев”, ПИ 87374.557.69.1.60, ПИ 87374.557.69.1.58, със застроена площ 86.40 кв.м., актуван с АОС – частна  № 627 от 12.07.2002 г. Начална тръжна продажна цена 96 000 лв., без ДДС. Депозит за участие 4800 лв. 

 

     ІІ. Упълномощава кмета на Община Ямбол да организира и проведе публични търгове с тайно наддаване за продажба на общинските имоти по реда на глава седма на НРПУРОИ на ОбС – Ямбол.

            

           

 

                       

          ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Доклад от кмета на общината относно одобряването на ПУП на обект „Реконструкция тласкател от ЦПС Ормана до напорни водоеми /НВ/  Боровец” и ПУП – Парцеларен план на обект „Реконструкция тласкател от ЦПС Ормана до напорни водоеми /НВ/  Боровец.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

           

          На основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет гр. Ямбол одобрява Подробен устройствен план на обект „Реконструкция тласкател от Централна помпена станция „Ормана” до напорни водоеми /НВ/  „Боровец” и Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект „Реконструкция тласкател от ЦПС Ормана до НВ  „Боровец”.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението в четиринадесет дневен срок от обнародването в ДВ, чрез Община Ямбол до Административен съд Ямбол.

 

     

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне право на ползване на движима вещ, собственост на „Дентален център № 1 – Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл. 9, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 67, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА.

            1. Дава съгласие „Дентален център № 1 – Ямбол” ЕООД да предостави безвъзмездно право на ползване на един брой микробус „Латвия”, модел РАФ 2203, двиг. № 40229, шаси 254966 с рег. № У0029Н за неопределен срок на ОП „Комунални дейности”, който ще се ползва за нуждите на предприятието.

            2. Упълномощава управителя на „Дентален център № 1 – Ямбол” ЕООД да сключи договор по т. 1 с ОП „Комунални дейности”, при следните условия: ползвателя се задължава да плаща текущите разходи, свързани с ползването на автомобила (данъци, такси и др.), да го поддържа в добро състояние, да не го уврежда, да съобщава на собственика за всяко посегателство върху него, да застрахова автомобила в полза на дружеството.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем с "ДЙД" ЕООД, Диан Драганов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол продължава с шест месеца срока на действие на Договор за наем № 3083 от 08.11.2005 г. с „ДЙД” ЕООД, ул. „Васил Атанасов” № 26, с. Веселиново, представлявано от  Диан Йорданов Драганов, за отдаден под наем общински обект № 23 - помещение за търговска дейност с промишлени стоки, намиращ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, кв. 18, парцел ІV, с обща площ  56.40 кв.м., считано от 15.11.2008г.

Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи Анекс към договора за наем, съгласно т.1.

 

 

 

 

          ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем с ЕТ "Вери - Роз - Вяра Георгиева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

       1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 4 (четири) месеца срока на действие на Договор № 3095 от 08.02.2006 г., за отдадено под наем помещение за обмен на валута, представляващо част от имот – частна общинска собственост „Безистен”, актуван с АОС 440/31.01.2002 г., намиращ с на пл. „Освобождение”, Централна градска част, с площ 11.00 кв.м.,  считано от 01.02.2009 г.

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи Анекс към договора.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем с ЕТ "Геш – Георги Янакиев".

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от НРПУРОИ продължава с още една година и седем месеца /19 месеца/ срока на действие на Договор № 3028/22.10.2004г. с ЕТ ”ГЕШ – Георги Янакиев”, гр. Ямбол, представляван от Георги Кирилов Янакиев, за отдаден под наем обект – магазин за промишлени стоки, намиращ се в общински недвижим имот „Безистен”, пл. „Освобождение”, гр. Ямбол, с площ 24 кв. м., считано от 22.10.2007г.

            Упълномощава кмета на общината да сключи анекс към договора за наем.

        

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост с наследниците на Младен Узунов и Стефанка Стефанова на ул. „Река Черна” № 11-13.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС да се прекрати съсобствеността на Община Ямбол в ПИ № 87374.529.219 по кадастралната карта на гр. Ямбол, на ул. „Река Черна” № 11-13, като на наследниците на Младен Иванов Узунов и Стефанка Панайотова Стефанова: Стояна Димитрова  Узунова, Иванка Младенова Чавдарова, Димитрина Младенова Узунова, Стефан Ненчев Стефанов и Панайот Ненчев Стефанов се продаде правото на собственост върху общинската 64/481 и.ч. от имота, целия с площ 481 кв., находящ се на ул. „Река Черна” № 11-13, при граници: имот № 87374.529.179, имот № 87374.529.181, имот № 87374.529.176 и имот № 87374.529.216, за сумата от 6630.00 (шест хиляда шестстотин и тридесет / лева.

2. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 36, ал. 3 от ЗОС

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост с Марийка Желязкова и Митко Желязков на ул. „Оборище” № 14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС да се прекрати съсобствеността на Община Ямбол в ПИ № 87374.557.166 по кадастралната карта на гр. Ямбол, на ул. „Оборище” № 14, като на Марийка Йорданова Желязкова и Митко Пенев Желязков се продаде правото на собственост върху 17/183 и.ч. от имота, целия с площ 183 кв.м, находящ се на ул. „Оборище” № 14, при граници: имот № 87374.557.165, имот № 87374.557.167, имот № 87374.557.164 и имот № 87374.557.183, за сумата от 1700 ( хиляда и седемстотин/ лева.

      2. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 36, ал. 3 от ЗОС.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно прекратяване на съсобственост със Стоянка Георгиева Рачева ул. „Жеко Андреев” № 99.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

          

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС да се прекрати съсобствеността на Община Ямбол в ПИ 87374.558.76 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Жеко Андреев” № 99, като на Стоянка Георгиева Рачева се продаде правото на собственост върху 25/380 и.ч. от имота, целия с площ 380 кв.м., находящ се на ул. „Жеко Андреев” № 99, при граници: ПИ 87374.558.75, ПИ 87374.558.72, ПИ 87374.558.70  и ПИ 87374.558.77., за сумата от 1950 / хиляда деветстотин и петдесет / лв.

            2.  Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 36, ал. 3 от ЗОС.

        

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно учредяване право на надстрояване на „Геротик” ЕООД, Димитринка Георгиева Кънева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      1. Да се учреди възмездно право на строеж на „ГЕРОТИК” ЕООД, представлявано от управителя Димитринка Георгиева Кънева,  върху 350 кв.м. за надстрояване на сграда с идентификатор 87374.534.39.31 по КК на гр. Ямбол, за сумата 27346.00 / двадесет и седем хиляди триста четиридесет и шест/ лв. 

      2. Да се учреди възмездно право на строеж на „ГЕРОТИК” ЕООД, представлявано от управителя Димитринка Георгиева Кънева,  върху 84.25 кв.м. за надстрояване на сграда с идентификатор 87374.534.39.32 по КК на гр. Ямбол, за сумата 6957 /шест хиляди деветстотин петдесет и седем/ лв. 

      3. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор с  „ГЕРОТИК” ЕООД.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Декларация от ГС от ПП Атака за признаване геноцида над арменците в Османската империя 1915 – 1922г.

ВНОСИТЕЛ: ГС Атака

__________________________________________________________________________________

 

Предложението не се прие.