РЕШЕНИЯ

 

НА СЕДЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 27 ФЕВРУАРИ  2009г.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно кандидатстване на ОУ „Д. Дебелянов" с проектно предложение по ОПРР.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ:ПК Образование

 1. Предложение относно кандидатстване на ОУ „П. Р. Славейков" с проектно предложение по ОПРР.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ:ПК Образование

 1. Предложение относно кандидатстване на НУ „Св. св. Кирил и Методий" с проектно предложение по ОПРР.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Зафиров

 1. Предложение относно кандидатстване на ОУ „Й. Йовков” с проектно предложение по ОПРР.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: М. Банова

 1. Предложение относно кандидатстване на ОУ „Л. Каравелов” с проектно предложение по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петров

 1. Предложение относно кандидатстване на ОУ „Хр. Смирненски” с проектно предложение по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петров

 1. Предложение относно повторно разглеждане на т.9 от дневния ред на ХVІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 30.01.2009г. във връзка със Заповед № АК11/0001/13.02.2009г. на областен управител на област Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

 1. Предложение относно предоставяне помещение за дейността на Информационен център Европа Директно – Европейска информационна и комуникационна мрежа на Европейската комисия 2009 – 2012г.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно упълномощаването кмета на община Ямбол за издаване запис на заповед в полза на МОСВ във връзка с изпълнение на проект "Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол".

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях - общинска собственост и Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината относно учредяване право на строеж на Георги Алексиев Георгиев.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване на ОУ „Д. Дебелянов" с проектно предложение по ОПРР.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ:ПК Образование

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Във връзка с кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013", дейности по проекта, отговарящи на плана за развитие на Община Ямбол 2007 – 2013г. в сферата на образованието – реконструкция, ремонт и оборудване на детски градини, основни и средни училища /например учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки/

1. Дава съгласие ОУ „Д. Дебелянов" да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013". Дейностите по проекта, отговарят на плана за развитие на Община Ямбол 2007 – 2013г. в сферата на образованието – реконструкция, ремонт и оборудване на детски градини, основни и средни училища /например учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки/

2. Декларира, че предназначението на обекта на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.

3. Община Ямбол няма ангажименти за дофинансиране на проекта.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно кандидатстване на ОУ „П. Р. Славейков" с проектно предложение по ОПРР.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ:ПК Образование

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Във връзка с кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013", дейности по проекта, отговарящи на плана за развитие на Община Ямбол 2007 – 2013г. в сферата на образованието – реконструкция, ремонт и оборудване на детски градини, основни и средни училища /например учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки/

1. Дава съгласие ОУ „П. Р. Славейков" да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013". Дейностите по проекта, отговарят на плана за развитие на Община Ямбол 2007 – 2013г. в сферата на образованието – реконструкция, ремонт и оборудване на детски градини, основни и средни училища /например учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки/

2. Декларира, че предназначението на обекта на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.

3. Община Ямбол няма ангажименти за дофинансиране на проекта.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно кандидатстване на НУ „Св. св. Кирил и Методий" с проектно предложение по ОПРР.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Зафиров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Във връзка с кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013", дейности по проекта, отговарящи на плана за развитие на Община Ямбол 2007 – 2013г. в сферата на образованието – реконструкция, ремонт и оборудване на детски градини, основни и средни училища /например учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки/

1. Дава съгласие НУ „Св. св. Кирил и Методий" да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013". Дейностите по проекта, отговарят на плана за развитие на Община Ямбол 2007 – 2013г. в сферата на образованието – реконструкция, ремонт и оборудване на детски градини, основни и средни училища /например учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки/

2. Декларира, че предназначението на обекта на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.

3. Община Ямбол няма ангажименти за дофинансиране на проекта.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно кандидатстване на ОУ „Й. Йовков” с проектно предложение по ОПРР.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: М. Банова

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Във връзка с кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013", дейности по проекта, отговарящи на плана за развитие на Община Ямбол 2007 – 2013г. в сферата на образованието – реконструкция, ремонт и оборудване на детски градини, основни и средни училища /например учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки/

1. Дава съгласие ОУ „Й. Йовков" да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013". Дейностите по проекта, отговарят на плана за развитие на Община Ямбол 2007 – 2013г. в сферата на образованието – реконструкция, ремонт и оборудване на детски градини, основни и средни училища /например учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки/

2. Декларира, че предназначението на обекта на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.

3. Община Ямбол няма ангажименти за дофинансиране на проекта.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно кандидатстване на ОУ „Л. Каравелов” с проектно предложение по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Във връзка с кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013", дейности по проекта, отговарящи на плана за развитие на Община Ямбол 2007 – 2013г. в сферата на образованието – реконструкция, ремонт и оборудване на детски градини, основни и средни училища /например учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки/

1. Дава съгласие ОУ „Л. Каравелов" да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013". Дейностите по проекта, отговарят на плана за развитие на Община Ямбол 2007 – 2013г. в сферата на образованието – реконструкция, ремонт и оборудване на детски градини, основни и средни училища /например учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки/

2. Декларира, че предназначението на обекта на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.

3. Община Ямбол няма ангажименти за дофинансиране на проекта.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно кандидатстване на ОУ „Хр. Смирненски” с проектно предложение по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Във връзка с кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013", дейности по проекта, отговарящи на плана за развитие на Община Ямбол 2007 – 2013г. в сферата на образованието – реконструкция, ремонт и оборудване на детски градини, основни и средни училища /например учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки/

1. Дава съгласие ОУ „Хр. Смирненски” да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013". Дейностите по проекта, отговарят на плана за развитие на Община Ямбол 2007 – 2013г. в сферата на образованието – реконструкция, ремонт и оборудване на детски градини, основни и средни училища /например учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки/

2. Декларира, че предназначението на обекта на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.

3. Община Ямбол няма ангажименти за дофинансиране на проекта.

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно повторно разглеждане на т.9 от дневния ред на ХVІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 30.01.2009г. във връзка със Заповед № АК11/0001/13.02.2009г. на областен управител на област Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.45, ал.9, от ЗМСМА изменя решението си по т.9 от дневния ред на ХVІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 30.01.2009г. като оттегля г-жа Надя Данкинова като член на комисията по установяване конфликт на интереси. Да се избере нов пети член от състава на ОбС на следващо заседание.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно предоставяне помещение за дейността на Информационен център Европа Директно – Европейска информационна и комуникационна мрежа на Европейската комисия 2009 – 2012г.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Във връзка с изпълнението на проект „Европа – директно” финансиран от ЕК  и осигуряване на нормални условия за дейността на информационен център – EUROPE DIRECT – Европейска информационна и комуникационна мрежа на Европейската комисия 2009 – 2012 г. с приемна структура в гр. Ямбол и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Дава съгласие да бъде предоставено за нуждите на проект „EUROPE DIRECT – Европейска информационна и комуникационна мрежа на Европейската комисия 2009 – 2012 г. с приемна структура в гр. Ямбол”, помещение с площ 119,50 кв.м., идентификатор 87374.535.29.3.91 по кадастралната карта, представляващо част от имот частна общинска собственост, актуван с АОС 563/10.05.2002 г., находящ се на ул. „Цар Иван Александър” № 7, гр. Ямбол, кв. 70, парцел IV за ЖС по плана на града за осигуряване на нормални условия за дейността на информационния център. Помещението се предоставя за срока на договора – до 31.12. 2012 г.

            Неправителствените организации на територията на община Ямбол и общинските структури ще използват помещението безвъзмездно.

            Възлага на кмета на общината да сключи договор за ползване на помещението с ЯТПП.

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно упълномощаването кмета на община Ямбол за издаване запис на заповед в полза на МОСВ във връзка с изпълнение на проект "Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол".

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА дава съгласие за упълномощаване на кмета на общината за издаване на запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерството на околната среда и водите, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 250 416 лв. (20% от максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ)

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях - общинска собственост и Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. На основание чл.68, ал.3 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, месечните наемни цени по сключените с община Ямбол договори за наем, за отдадени под наем нежилищни имоти или части от тях – общинска собственост, да се актуализират за 2009 г. със 7.8 %, считано от 01.03.2009 г.

            2. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС определя базисни месечни наемни цени за отдаване под наем на имоти или части от тях – общинска собственост, съгласно Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол, считано от 01.03.2009 г.

3. Упълномощава кмета на Община Ямбол да осъществи контрол по изпълнение на т.1 и т.2.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение от кмета на общината относно учредяване право на строеж на Георги Алексиев Георгиев.                                                                                                                                                           ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

РЕШИ:

 

            1. Да се учреди възмездно право на строеж на Георги Алексиев Георгиев с ЕГН 5807199124, върху 26.70 кв. м. на сграда с идентификатор 87374.560.24.47 по КК на гр. Ямбол, при граници на обекта: ПИ 87374.560.24.48 и ПИ 87474.560.24, за сумата 3617.36 лв. /три хиляди шестстотин и седемнадесет лева и 36 стотинки/

            2. Упълномощава кмета на община Ямбол да издаде заповед и сключи договор с Георги Алексиев Георгиев.