РЕШЕНИЯ

 

НА ОСЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 14 МАРТ  2009г.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. Предложение относно награди на здравни работници по случай 7 април.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ:ПКЗдравеопазване

  1. Предложение относно изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

  1. Предложение относно преобразуване на ОУ „Св. Климент Охридски” в средно общообразователно училище.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: ПК Образование

  1. Предложение относно членство на Община Ямбол в асоциация за местно  развитие "Странджа".

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

  1. Предложение относно допълване състава на Комисията по установяване конфликт на интереси към Общински съвет Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

  1. Предложение относно съгласие за закупуване на ДМА за нуждите на „ДЦ № 1- Ямбол” ЕООД.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

  1. Предложение относно допълнение на предмета на дейност на ОП „Комунални дейности”.

                                                                                                     ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

  1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ РИНГ - Николай Грудев за обект № 28 Б на Централен общински пазар.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно награди на здравни работници по случай 7 април.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ:ПКЗдравеопазване

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

1. На основание т.4.1 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол  ОбС – Ямбол присъжда награда на името на Хипократ /паспорт и бюст – статуетка на Хипократ/ за изключителен принос в областта на здравеопазването на д-р Борис Петков Чорбаджийскиизпълнителен директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон”АД- гр. Ямбол.

2. На основание т.4.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол  ОбС – Ямбол присъжда награда на името на Анка Александрова / паспорт и плакет с лика на Анка Александрова/ за принос в повишаване качеството на здравните грижи на Златка Митева Качакова – професионалист по здравни грижи – старша мед. сестра ХО на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД- гр. Ямбол.         

3. На основание т.2 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол ОбС – Ямбол награждава :

с почетен знак „златен” герб на Ямбол:

д-р Стоянка Георгиева Мантарева – акушер-гинеколог, АГО, МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД- гр. Ямбол;

д-р Анна Желязкова Димитрова – микробиолог, н-к МБЛ, МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД – гр. Ямбол;

д-р Спартак Андонов Топчиев – хирург – ДКЦ - 1, гр. Ямбол;

с почетен знак „сребърен” герб на Ямбол:

д-р Мария Стоянова Бинева – ОПЛ, гр. Ямбол.

д-р Иванка Оникова Димитрова – акушер-гинеколог, ДКЦ - 1, гр. Ямбол

д-р Ванушка Недкова Стефанова – ОПЛ, гр. Ямбол.

4. На основание т.4 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол ОбС – Ямбол награждава с Почетна грамота :

д-р Радостина Георгиева Павлова – кардиолог – ДКЦ1, гр. Ямбол

д-р Стефанка Николова Илиева – ОПЛ, гр. Ямбол.

Жана Колева Карапчанска – професионалист здравни грижи, ДКЦ1, гр. Ямбол.

Цветка Василева Бойчева – старши лаборант – МБАЛ ”Св. Пантелеймон” АД, гр. Ямбол.

Гинка Димитрова Тонева –професионалист здравни грижи – ДЯ № 6.

 

 

 

 

                ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

                                                                      

§1. Чл.34.2 (1) добива вида: Общинските съветници получават възнаграждение за изпълнение на задълженията си.

            § 2. Чл.34.2 (2) добива вида: Считано от 01.03.2009г. размерът на месечното възнаграждение на общинските съветници е равен на 60 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.

            § 3. Чл.34.4 добива вида: При отсъствие от заседание на ОбС общинския съветник получава възнаграждение, намалено с 50% от определеното с чл.34.2.

            При отсъствия от заседание на ОбС и всички заседания на ПК за съответния месец общинския съветник не получава възнаграждение.

            § 4. Чл.34.5.2. добива вида: За неявяване на заседание на ПК възнаграждението на общинския съветник, определено в чл.34.2. се намалява с 5 %.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно преобразуване на ОУ „Св. Климент Охридски” в средно общообразователно училище.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: ПК Образование

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

                                                          

                На основание чл.10, ал.5 от Закона за народната просвета и във връзка с чл. 12, ал. 2, ал.3 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл.36 от Закона за здравето, Общински съвет Ямбол

1. Дава съгласие да бъде направено предложение до Министерството на образованието и науката за учебната 2009/2010 година за преобразуване на основно училище „Св. Климент Охридски" - Ямбол в средно общообразователно училище „Св. Климент Охридски", считано от 01.09.2009 година.

2. Трудовите правоотношения с персонала на училището да бъдат уредени съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.

3. Възлага на кмета на Община Ямбол да направи мотивирано предложение пред Министъра на образованието и науката за изпълнение решенията по т.1 и т.2 в срок до 31.03.2009 година, съдържащо, съгласно чл.12, ал.3 от Правилника за прилагана на закона за народната просвета:

3.1. Мотиви за необходимостта от преобразуване: съгласно Предложение относно   „Преобразуване на основно училище „Св. Климент Охридски" - Ямбол в средно общообразователно училище „Св. Климент Охридски".

3.2. Наименование и адрес: ОУ „Св. Климент Охридски" гр. Ямбол, ул. "Стефан Караджа" № 72.

3.3. Вид на училището: общинско

3.4. Степен на образование, форма на обучение, профили: основно в средно общообразователно, дневна форма, профил „Изкуства” - Хореография.

3.5. Сведения за броя на учениците, които ще се възпитават и обучават в училището при преобразуване:

Очакван брой ученици за учебната 2009/2010:

- I клас            137 ученици - 5 паралелки

- II клас          125 ученици - 5 паралелки

- III клас         133 ученици - 5 паралелки

- IV клас         125 ученици - 5 паралелки

- V клас          132 ученици - 5 паралелки

- VI клас         126 ученици - 5 паралелки

- VII клас        152 ученици - 6 паралелки

- VIII клас        70 ученици - 3 паралелки

- IX клас           29 ученици - 1 паралелки

3.6. Санитарно разрешително от хигиенно - епидемиологична инспекция: Приложение: „Становище № 4/04.09.2008 година" на РИОКОЗ Ямбол. Приложение 1.

3.7. Документ за противопожарна безопасност: Приложение 2

3.8. Сведения за достъпна архитектурна среда: не е изградена.

3.9. Не касае училището.

3.10. Акт за собственост: Приложение 3.

3.11. Предложение за съхранение на задължителната документация: от основно училище „Св. Климент Охридски" - Ямбол в средно общообразователно училище „Св. Климент Охридски" — Ямбол.

3.12. Съгласно чл. 36 от Закона за здравето: Приложение: Удостоверение за вписване в Регистъра на обект с обществено предназначение № 2831000222 / 28.06.2005 г. Приложение 4.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно членство на Община Ямбол в асоциация за местно  развитие "Странджа".

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Община Ямбол да се включи като член в сдружение Асоциация за местно развитие „Странджа”.

2. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, ОбС Ямбол определя Кмета на общината за представител на Община Ямбол в сдружение Асоциация за местно развитие „Странджа”.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно допълване състава на Комисията по установяване конфликт на интереси към Общински съвет Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

                На основание чл.21, ал.1, т.1 във връзка с чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация избира Нели Иванова Стефанова - общински съветник от състава на ОбС Ямбол за пети член на Комисията по установяване конфликт на интереси към ОбС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно съгласие за закупуване на ДМА за нуждите на „ДЦ № 1- Ямбол” ЕООД.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 9, ал.1, т. 12, във връзка с чл. 75 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества дава съгласие на управителя на „Дентален център № 1 – Ямбол” ЕООД да закупи рентгенов апарат и компютърна конфигурация на обща стойност до 9 хил. лв.

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно допълнение на предмета на дейност на ОП „Комунални дейности”.

                                                                                                     ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 2 във връзка с чл. 53, ал. 1 от ЗОС допълва предмета на дейност на ОП „Комунални дейности” приет с решение по т. 5 на Двадесет и девета сесия на Общински съвет – Ямбол, проведена на 06.04.2006 г., като създава нова т. 8, както следва:

„(8). Управление, поддържане и ремонт на общински спортни имоти.”

2. На основание чл. 52, ал. 4 от ЗОС допълва Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунални дейности” – бюджетна дейност към Община Ямбол, както следва:

2.1. Към раздел II, чл. 6 се създава нова т.8, както следва:

„(8) Управление, поддържане и ремонт на общински спортни имоти.”

2.2. Към раздел III, чл. 7, ал. 1се допълва нова т. 9, както следва:

„9. Звено „Спортни имоти”.”

2.3. Текста на чл. 7, ал. 2 към раздел III се изменя, както следва:

„(2) Числеността на персонала е 84 броя, считано от 01.03.2009 г.”

3. Към раздел VII се създава нова т. 7, както следва:

„7. Правилникът е изменен и допълнен с решение по т.7 на ХVІІІ заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 14 март 2009 г.”

           

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ РИНГ - Николай Грудев за обект № 28 Б на Централен общински пазар.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол продължава до 01.06.2009г. срока на действие на Договор за наем № 3094 от 07.02.2006 г., с ЕТ „РИНГ- НИКОЛАЙ ГРУДЕВ", представляван от Николай Гинков Грудев, за отдаден под наем общински обект № 28 Б - Магазин за промишлени стоки, намиращ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев" № 1, с площ 60.00 кв.м, читано от 01.02.2009 г.

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да подпише Алекс към договора за наем.