РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 31 МАРТ  2009г.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. Предложение относно избор на временна комисия за извършване проверка на изпълнението на процедурата по възлагане на ОП и извършени СМР по уличен водопровод и улична канализация на ул. Генерал Заимов и ул. Граф Игнатиев.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

  1. Предложение относно приемане бюджета на Община Ямбол за 2009г.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно избор на временна комисия за извършване проверка на изпълнението на процедурата по възлагане на ОП и извършени СМР по уличен водопровод и улична канализация на ул. Генерал Заимов и ул. Граф Игнатиев.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

1. Избира Временна комисия в състав по един член от групите съветници в ОбС Ямбол и останалите независими общо 7 съветника - Д. Бъчваров от ГС БСП, Ил. Иванов от ГС Център, Св. Тончев от ГС ГЕРБ, Ст. Кескинов от ГС Атака, Д. Ненчев, К. Канев, Хр. Дянков за проверка изпълнението на процедурата относно законосъобразността и целесъобразността на обществената поръчка, СМР уличен водопровод и улична канализация на ул. Генерал Заимов и ул. Граф Игнатиев със срок за работа един месец.

2. ОбС сезира Комисията за борба с корупцията към НС, Главна прокуратура, Председателя на ДАНС, Директора на АДФИ,  Председателя на Сметната палата на РБ. Задължава председателя на ОбС да изпрати този сигнал до посочените институции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане бюджета на Община Ямбол за 2009г.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, чл.27, ал.1 и чл.34, ал.1, т.8 и 9 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.,  ПМС № 27 от 09.02.2009 год.,  РМС № 29 от 23.01.2009г., Наредбата на Ощинския съвет по чл.9а от ЗОБ, чл.11 от Закона за общинския дълг и Закона за приватизация и следприватизационен контрол

1. Приема бюджета на община Ямбол за 2009 г., както следва:

            1.1. По прихода в размер на 35 650 497 лв. / съгласно Приложение № 1  в  т.ч.:

            1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 21 755 299 лв.  в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за  делегираните от държавата дейности по  чл. 10, ал. 1 в размер на  20 596 894 лв.;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2008 г. в лева в размер на  1 127 103 лв.;

1.1.1.3. Преходен остатък от 2008 г. в лева по валутна сметка в размер на   31 302 лв.

            1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 13 895 198 лв., в т.ч.:

            1.1.2.1. Собствени приходи – 10 822 600  лв., в т.ч.:

-  Данъчни приходи в размер на     3 490 000 лв.;

                        -  Неданъчни приходи в размер на 7 332 600 лв.;

            1.1.2.2. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности  в размер на      343 700 лв.,  от които за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища –          24 300 лв.;

            1.1.2.3.  Обща изравнителна субсидия  в размер на  2 335 500 лв., в т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване  на общинските пътища в размер на 5 300 лв.;

            1.1.2.4. Преходен остатък от 2008 г.  в лева в размер на 937 452 лв.;

            1.1.2.5. Преходен остатък от 2008 г. в лева по валутна сметка в размер на  6 лв.;

            1.1.2.6. Предоставяне трансфер /§ 61-02/ за държавните театри – минус 174 000 лв., в т.ч.:

- Драматичен театър – 129 000 лв.;

- Куклен  театър        -    45 000 лв.;

            1.1.2.7. Предоставeн трансфер /§ 62-02-съфинансиране по ОП „Човешки ресурси”/ – минус 5 600 лв.;

            1.1.2.8. Погасяване на временен безлихвен заем от ИБСФ /§ 76-12/ – минус 370 000 лева;

            1.2.2.9.  Възстановяване заем от ОП „Човешки ресурси” /§ 76-22/  -  6 000 лв.;

            1.1.2.10. Възстановяване на временна финансова помощ  - 4 540 лв.;

            1.1.2.11. Придобиване на дял в Сдружение на  общините от Югоизточен район          /§ 70-01/  - минус  5 000 лв.

 

 1.2. По разходите в размер на 35 650 497 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения  № 2, № 2А и № 2Б  от тях:  

           

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 21 755 299 лв., в т. ч.:

            1.2.1.1. утвърден размер с Приложение № 5 към чл. 2, ал. 1 от ПМС № 27 от 09.02.2009 г. – 18 537 204 лв.;

1.2.1.2. резерв по чл. 17, ал. 2 от ЗДБРБ за 2009 г. по съответните държавни дейности, съгласно Приложение № 2А –  2 059 690 лв.;

1.2.1.3. резерв в дейност 998 „Резерв” § 97-00 -  31 475 лв.;

 

1.2.2. За местни дейности в размер на  13 196 850 лв., от които:

1.2.2.1. резерв по чл. 17, ал. 2 от ЗДБРБ за 2009 г. – 267 920 лв., в т.ч.:

- от общата изравнителна субсидия в дейност 998 „Резерв”, § 97-00 „Резерв” -233 020лв.;

- от трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища по § 97-00 „Резерв” в дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на общинските пътища”– 530 лв.;

- от целева субсидия за капиталови разходи  - 34 370 лв.  резерв по чл. 17,   ал. 2 в местна дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” за обект „Уличен водопровод и улична канализация по ул. „Ген. Заимов” и ул. „Гр. Игнатиев”.

1.2.2.2. резерв за неотложни и непредвидени разходи по чл. 14 от ЗОБ – 549 645лв.

     

            1.2.3. За дофинансиране на делегирани държавни дейности – 698 348 лв.

 

2. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2008 г. в размер на 2 095 863  лева, по дейности съгласно Приложение № 1 както следва:

            2.1. за делегираните от държавата дейности –  1 158 405 лв., в т.ч.:

            - по сметки в лева          – 1 127 103 лв.;

- по валутна сметка в лева -  31 302 лв.;

            2.2. за местните дейности  -  937 458 лв., в т.ч.:

            - по сметки в лева          – 937 452 лв.;

- по валутна сметка в лева      -   6 лв.

3. Утвърждава  разпределение  на  бюджета  на  общината  за  2009 г.  по  собствен бюджет и второстепенни разпоредители, съгласно Приложение № 3 и 4.

4. Приема  план-сметките на извънбюджетните средства, в съответствие с Приложение №  9 към § 39 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г., както следва:

                                                                                                                                /лева/

 

Наименование

Налични

01.01.2009 г.

Приход

   2009 г.

Разход

  2009 г.

Остатък на

31.12. 2009 г.

 

 

Фонд за  покриване на разходите по приватизация – 9%

в т.ч. приходи 2009 г.

в т.ч. погасяване на заем

970

184 831

80 000

105 801

 

 

4 831

180 000

 

 

 

Специален фонд за придобиване на ДМА и инвестиции – 91%

в т.ч. приходи 2009 г.

в т.ч. погасяване на заем

8 756

238 852

 

 

247 608

0

 

 

 

48  852

190 000

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО:

9 726

423 683

327 608

105 801

 

 

5. Одобрява разпределение на средства от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи, определена с чл. 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2009 г. в размер на 343 700 лв., в т.ч.:

            5.1. За местни дейности  - 343 700 лв., от които по функции, дейности и обекти както следва:

5.1.1. Функция „ЖСБКС”, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” § 51-00 за обект „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Д. Благоев”, „Янко Сакъзов”, „Ген. Заимов” и „Гр. Игнатиев” - 285 030 лв.;

5.1.2.  Функция „Икономически дейности и услуги”, дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на общинските пътища” § 51-00 за обект „Основен ремонт на  общински път  IV - 53067 Ямбол – Ормана” – 24 300 лв.;

            5.1.3. Одобрява резерв по чл. 17, ал. 2 от ЗДБРБ за 2009 г. в размер на  34 370 лв. представляващи 10 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи във функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство”, дейност                    603 „Водоснабдяване и канализация” за обект „Уличен водопровод и улична канализация по ул. „Ген. Заимов” и ул. „Гр. Игнатиев”.

6. Одобрява Разчет за финансиране на капиталови разходи общо в размер на 2 839 297 лв.,   в т.ч. от целева субсидия за капиталови разходи, утвърдена с чл 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2009 г.- 343 700 лв., от бюджетни средства в държавни и местни дейности – 2 057 715 лв.,  целеви средства в преходния остатък – 110 274  лв., от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи по Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 247 608 лв. и от Общински фонд за покриване на разходи по приватизацията – 80 000 лв., съгласно Приложение № 8 по направления и източници, както следва:

            6.1. Основен ремонт – 1 039 140 лв., в т.ч. от целева субсидия от Централния бюджет –  309 330 лв.;

            6.2. За придобиване на ДМА – 1 191 529 лв., в т.ч. резерв от целева субсидия от Централния бюджет - 34 370 лв., извънбюджетни средства – 78 800 лв.;

            6.3.  За  придобиване на НДМА – 476 628 лв., в т.ч. от извънбюджетни средства – 248 808 лв.;

            6.4. Придобиване на земя  – 132 000 лв.

            6.5. Одобрява инвестиционна програма за общинските училища съгласно Приложение № 9, финансирана от собствени средства на общината,  с която да се кандидатства за осигуряване на съфинансиране по национални програми за развитие на средното образование.

7. Определя численост на персонала в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”, в рамките на средствата, определени по единните разходни стандарти, считано от 01.01.2009 г. – 147 щ. бр.

8. Одобрява числеността на персонала в дейност на „Общинска администрация”- дофинансиране, считано от 01.01.2009 г. – 14  щ. бр. и от 01.04.2009 г. – 24 щ. бр.

9. Определя за 2009 г. средства за работни заплати в делегираните от държавата дейности в рамките на средствата по единните разходни стандарти за 2009 г., с изключение на общинските училища и обслужващите звена, прилагащи системата на делегираните бюджети,  съгласно Приложения № 2А и № 5.

10. Определя численост и средства за работни заплати в местните дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности, за сметка на приходите с общински характер, съгласно Приложения № 2Б и № 5, в т.ч.:

            10.1. одобрява нова дейност „Спортни бази за спорт за всички” по бюджета на       ОП „Комунални дейности” с численост от 1 март 2009 г. – 13 щ. бр.;

            10.2. намалява числеността на персонала по собствен бюджет в дейност „Спортни бази за спорт за всички” от 1 април 2009 г. с 1 щ.бр.;

            10.3. завишава числеността на персонала в дейност 898 „Други дейности по икономиката” по бюджета на ОП „Комунални дейности” от 1 март 2009 г. с 5 щ. бр., от 37 щ. бр. на 42 щ. бр.;

            10.4. завишава числеността на персонала в дейност 525 „Клубове на пенсионера и др.” по бюджета на ОП „Комунални дейности” от 1 март 2009 г. с 3 щ. бр., от 1 щ.бр. на       4 щ.бр.;

11. Одобрява, считано от 01.01.2009г., за сметка на приходите с общински характер, 2 щ. бр. численост на персонала в дейност на „Общообразователни училища”- дофинансиране, за обслужване на спортната база в ГПЧЕ „В.Карагьозов”.

12. Одобрява лимит за следните целеви разходи:

            12.1. за представителни разходи в размер на  40 000 лв., както следва:

    - в дейност „Общински съвет”                  -    5 000 лв.;

    - в дейност „Общинска администрация” -  35 000 лв.;

            12.2. за командировки в чужбина                 -  25 500  лв., както следва:

    - в дейност „Общински съвет”                  -    3 500 лв.;

    - в дейност „Общинска администрация” -   22 000 лв.;

13. Определя разчет за целеви разходи за сметка на общинския бюджет:

            13.1. Помощ за погребения в размер на 167,50 лв. , в т.ч. за ковчег – 45,00 лв., надгробен знак с надпис - 15,00 лв., превоз на покойника от дома – 40,00 лв., некролог- 6,50 лв, уреждане на документи от болница или социално заведение – 21,00 лв., тоалет на покойник в патоанатомия – 20,00 лв., изкопаване на гроб – 20,00 лв. за следните категории граждани:

- за самотни, без близки и роднини;

- бездомни и безпризорни;

- лица, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане.

13.2. За почистване на септичните и отходни ями в квартал „Каргон”, където липсва канализация – 50 на сто от разходите на гражданите за почистване – 10 000 лв.;

            13.3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации – 69 000 лв., в т. ч. за Хорова школа „Професор Георги Димитров” – 40 000 лв.;

            13.4. Помощи по решение на Общински съвет  – 20 000 лв.;

            13.5. Съфинансиране за съвместен проект с БЧК „Топъл обяд за деца” –   9 000лв.;

            13.6. За осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ – 1 000 лв.

14. Разходите за членски внос по т. 13.3 се планират и извършват в размер на 90 на сто от одобрения разчет, а останалите 10 на сто се осигуряват в рамките на бюджетните кредити в дейност 122 „Общинска администрация” – местна дейност при изпълнение на собствените приходи, но не по-рано от 30 октомври 2009 г.

15. Утвърждава субсидия на читалищата на територията на общината общо в размер на  308 620 лв., в т.ч. от ЦБ –  278 070 лв. за 39 бр. субсидирана численост и допълнително от преходен остатък в държавните дейности - 30 550 лв. за финансиране на дейности на читалищата включително и по Културния календар на общината. Средствата от ЦБ се предоставят при условията на чл. 17, ал. 2 от ЗДБРБ за 2009 г. в размер на 90 на сто, а останалите 10 на сто при получаването им.

16. Допълнителните средства по т. 15 се разпределят от Кмета на общината и предоставят на читалищата по одобрена план-сметка преди реализацията на мероприятията и в срок до 10 дни след приключването им читалищата представят отчет на общинската администрация за усвоените средства.

17. Одобрява бюджетите на делегираните от държавата дейности във функция „Култура“ като  второстепенни  разпоредители  с бюджетни  кредити на самостоятелен  бюджет в размери и източници, съгласно Приложение № 6.

18. Одобрява бюджет за 2009 г. на общинските предприятия по дейности, финансирани от общинския бюджет, съгласно Приложения № 2Б и № 7.

19. Определя среднодневен стойностен оклад:

- в детските заведения в общината в размер до  1,40 лв. на дете;

- в домашен социален патронаж в размер до 1,80 лв. на едно патронирано лице;

- в детските ясли в общината в размер до 1,30 лв. на дете;

            - в детска кухня  в размер на 1,10 лв. на дете.

20. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно в рамките на общината, както следва:

            20.1.  в дейност „Други дейности по здравеопазване” – 6 бр. на длъжност „медиатор“;

            20.2.  в дейност „Чистота“ – 3 бр. на длъжност „оператор на електронна везна” на обект депо за ТБО.

21. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на  транспортни  разноски.

22. Одобрява средства в размер на 417 000 лв. от бюджета на общината за подпомагане на спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината, в т.ч. по договор с ОСК „Тунджа” - 7 000 лв., за БК „Тунджа” - 270 000 лв. и за спортните клубове - 140 000 лв.

23. Упълномощава кмета на общината със своя заповед да назначи експертна комисия, която да разпредели средствата по т. 22 на спортните клубове и договори с тях условията за начина на разходване на средствата, в съответствие с приетия от ОбС Правилник.

24. Определя за 2009 г. средства за фонд “Социално – битово и културно обслужване” на 2,5 на сто от  плановите  средства  за  работна  заплата на правоимащите лица,  с изключение на общинските училища и обслужващите звена, прилагащи системата на делегираните бюджети.

25. Отпада до внасяне на доклада на ВК по т.1 от дневния ред в заседание на ОбС в определения месечен срок.

26. Отпада до внасяне на доклада на ВК по т.1 от дневния ред в заседание на ОбС в определения месечен срок.

27. Предоставя правомощия на кмета на общината при спазване на общия размер на бюджета и разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата:

27.1. Да разпредели и утвърди бюджетните разходи по пълна бюджетна класификация по тримесечия и месеци по сборен бюджет, собствен бюджет и второстепенни разпоредители, с изключение на бюджетите на общинските училища и обслужващи звена прилагащи системата на делегираните бюджети, които самостоятелно съставят бюджета си.

27.2. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност без средствата за заплати, осигурителни вноски в частта за  делегираните  от  държавата  дейности, с изключение на общинските училища и обслужващите звена, прилагащи системата на делегираните бюджети.

27.3. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия  размер в частта за местните дейности, включително и да прехвърля бюджетни кредити в рамките на една дейност от собствен бюджет по бюджетите на второстепенните разпоредители.

            27.4. Да се разпорежда и разпределя резервния бюджетен кредит в дейност 998 „Резерв” за възникнали непредвидени и неотложни потребности, включително и за плащания на дължимия ДДС по проекти и за авансово осигуряване под формата на временен безлихвен заем на разходи по одобрените проекти на общината, включително и на второстепенните разпоредители по Оперативните програми до възстановяването им от последващи трансфери.

            27.5. Да предоставя трансфер на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в общината, финансиращи делегирани от държавата дейности в размер на 90 на сто от утвърдения размер съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗДБРБ за 2009 г. Останалите 10 на сто да се предоставят при осигуряването им от централния бюджет.

            27.6. Да кандидатства за средства от централния бюджет, от структурните и други фондове на ЕС, по национални програми и други възможни източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на Общинския план за развитие.

            27.7. Да възлага разработването на проекти  и програми в рамките на разчетените средства за проектиране по списъка за капиталови разходи, с цел осигуряване на алтернативни източници на средства.

            27.8. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, предоставени за текущи разходи, в съответствие с волята на дарителите.

            27.9. Да договаря и определя конкретния размер на работното облекло на персонала в бюджетните дейности в рамките на средствата за издръжка, с изключение на общинските училища.

            27.10. Кметът на Общината в изпълнение на чл. 25, ал. 7 от ПМС № 27 от 2009 г. да извършва налагащите се корекции по разходните параграфи на съответните дейности, включително и да прехвърля бюджетни кредити от местни дейности в дейности на дофинансиране, в зависимост от естеството и характера на разходите, за сметка на средствата за социално-битово и културно обслужване.

28. Кметът на общината и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в общината да разходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:

            28.1. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти;

            28.2. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните заведения, детските ясли и градини и здравните кабинети.

            28.3. Препоръчва на общинските училища да съблюдават приоритетите по предходните точки.

29.  Трансфера на театрите да се предоставя през годината на база 90 на сто от утвърдените средства по т.1.1.2.6 от настоящето решение, а останалите 10 на сто – при изпълнение на собствените приходи, но не по рано от 30 октомври 2009 г.

30. Дава съгласие Кмета на общината да предприеме действия за закупуване на 4 бр. автомобили на лизинг за нуждите на общинската администрация, с изплащане на лизинговите вноски за срок не по-дълъг от две години.

31. При осигуряване на средства по реда на § 49 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г. за съфинансиране на проекта по „Красива България” за реализацията на обект „Спортна площадка в кв. „Бенковски” освободеният собствен финансов ресурс в размера на допълнително предоставената целева субсидия да се пренасочат по една втора за обект „Проектиране и изграждане на ул. „Цар Самуил” и за обект „ППР и изграждане приют за кучета”.

32.  В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет, дейност „Обредни домове и зали” в размер на 50 000 лв., с които да се подпомогнат под формата на субсидия:

            -  Църковното настоятелство на „Св. Николай Чудотворец” със сумата от 20 000 лв., които да се използват за укрепване и стабилизиране конструкцията на храма;

            -  Църковното настоятелство при новоизграждащия се храм „Успение  Пресвета Богородица” със сумата от 30 000 лв., които да се използват за построяване на храма.

33. В срок до 20 декември 2009 г. двете настоятелства се задължават да представят на общината отчет за разходваните средства. При неусвояване на средствата същите се възстановяват по сметка на общината.

34.  Задължава кмета на общината:

            34.1. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидираните дейности при доказано нарушение на бюджетната и финансова дисциплина до тяхното отстраняване.

            34.2. Да определи конкретните права и задължения  на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.