РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 18 МАЙ  2009г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно присъждане на Голямата на награда на Ямбол за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно присъждане на награди на учители и просветни дейци по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК Образование

 1. Предложение относно присъждане на награди на деца и ученици по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК Образование

 1. Предложение относно присъждане на награди в сферата на културата.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

 1. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето 2009г.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ

 1. Предложение относно удължаване срока за работа на ВК за извършване на проверка на изпълнение на процедурата по възлагане на обществена поръчка и извършени СМР по уличен водопровод и улична канализация на ул.”Ген. Заимов” и ул.”Гр. Игнатиев” към ОбС Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

 1. Предложение относно отчет за дейността на ТД със 100 % общинско участие, анализ на финансовите им резултати.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно възлагане на социална услуга на външен доставчик - Дневен център за деца с увреждания.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Теодор Димитров Тодоров.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здравеопазване

 1. Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Мара Дойкова, Александър Русев и Стоян Проданов.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здравеопазване

 1. Предложение относно избиране на представител на Община Ямбол в ОС на акционерите на „Бургасгаз” АД.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на ГФО за 2008г. на „Инвестстройпроект” ЕООД и приключване на ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне право на безвъзмездно ползване върху част от недвижим имот – ЧОС на Областен съвет на БЧК Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно учредяване право на строеж за обект "Промяна предназначението на таванско помещение в жилище” по молба от Живка Пеева.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на общински недвижим имот на ул. Клокотница № 27 на МИС за нуждите на ТД „Гражданска защита” – област Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на план за защита при бедствия.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно изменение състав на ПК ИТ.

ВНОСИТЕЛ: Св. Тончев

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно присъждане на Награда на Ямбол за 2009г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Удостоява с Наградата на Ямбол за 2009г. НЧ „Пробуда” гр. Ямбол и Технически колеж гр. Ямбол за значителния им принос в развитието на града.

2. Паричната премия от 10 минимални работни заплати, съпровождаща наградата, да се подели по равно между двете институции.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно присъждане на награди на учители и просветни дейци по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК Образование

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов – „ЗЛАТЕН” /пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов/ за изключителен принос в областта на образованието на:

            1.1. Юлия Иванова Върбанова – директор на НАОП – Ямбол;

           

2.На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов „СРЕБЪРЕН” /пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов/ за изключителен принос в областта на образованието на:

2.1. Цонко Георгиев Цонев – учител по математика в МГ „Ат. Радев”;

2.2. Живка Димова Костадинова – учител по математика в ОУ „Хр. Смирненски”;

2.3. Лаля Рускова Желязкова – учител по история в ОУ „Св. Кл. Охридски”.

 

            3. На основание т.2 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава

            -  с почетен знак „ЗЛАТЕН” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/

Грозданка Колева Алексиева – учител по БЕЛ в ОУ „Св. Кл. Охридски”;

Гимназия „Васил Левски”;

ГПЧЕ „Васил Карагьозов”;

Златка Павлова Илчева – помощник директор в ОУ „Н. Петрини”;

Верка Янева Проданова – учител по металорежещи машини в ПТГ „Ив. Райнов”;

Елена Салазар Димова – учител по английски език в МГ „Ат. Радев”;

Иван Венелинов Каменов – учител по физика в МГ „Ат. Радев”;

Жельо Иванов Ташев – учител по история, 80 годишен юбилей;

Катя Ангелова Нейчева – начален учител в НУ „Професор Нойков”;

Иван Драгов Иванов            - 80 годишен юбилей;

Донка Димитрова Колева – детска учителка в ЦДГ „Валентина”.

 

            -  с почетен знак „СРЕБЪРЕН” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/

Камен Георгиев Пехливанов – учител по математика в             ОУ „Св. Кл. Охридски”;

Бонка Бочева Енева  – учител по математика в ОУ „Св. Кл. Охридски”;

Величка Иванова Колева – учител по ФВС в ОУ „Хр. Смирненски”;

Жана Лефтерова Великова - учител по английски език в ОУ „П. Р. Славейков”;

Евелина Харитонова Славова – начален учител в НУ „Св. Св. Кирил и Методий”;

Димитрина Георгиева Цонева – учител по математика в МГ „Ат. Радев”;

Ваня Тенева Иванова – помощник директор в ОУ „Хр. Смирненски”;

Роса Христова Георгиева – машинен инженер в ПТГ „Ив. Райнов”;

Михаил Андонов Георгиев - учител по машиностроене в ПТГ „Ив. Райнов”;

Мара Георгиева Събева – детски учител в ЦДТ „Червена шапчица”;

Таня Танева Димитрова – учител по музика в ОУ „Й. Йовков”;

Костадин Стойков Василев            - инженер по електротехника и микропроцесорни системи в ПТГ „Ив. Райнов”;

Стоянка Вълканова Траева  - начален учител в НУ „Професор Нойков”;

Ганка Ройдева Драганова – детски учител в ЦДГ „Валентина”;

Весела Маринова Георгиева – детски учител в ЦДГ „Свобода”;

Стойка Желева Иванова – помощник учител в НУ „Професор Нойков”;

Събина Ангелова Димова – учител по ФВС в ОУ „Л. Каравелов”;

Валери Атанасов Бъчваров – учител в ОДК;

Янка Кръстева Диманова – учител по ИТП в ПГ по икономика „Г. С. Раковски”.

 

4. На основание т.4 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава с Почетна грамота

 

Инина Стоянова Кутинова - ОУ „Л. Каравелов”

Желязко Иванов Желязков - ОУ „Л. Каравелов”

Мариана Стоянова Атанасова - ОУ „П. Р. Славейков”

Недялка Динева Колева - ОУ „П. Р. Славейков”

Елена Василевна Иванова - ОУ „П. Р. Славейков”

Ирина Викторовна Йовчева - ПТГ „Ив. Райнов”

Георги Недев Георгиев - ПТГ „Ив. Райнов”

Антоанета Сотирова Цонева - ЦДГ „Червена шапчица”

Мима Костадинова Кондова - ОУ „Й. Йовков”

Дора Иванова Нейчева - ОУ „Й. Йовков”

Теменужка Иванова Тодорова - ОУ „Н. Петрини”

Невена Енчева Ковачева - ОУ „Н. Петрини”

Антония Христова Христова - НУ „Професор Нойков”

Румяна Господинова Тенева - НУ „Професор Нойков”

Галина Славчева Пенева - ОУ „П. Р. Славейков”

Красимира Георгиева Иванова - НУ „Св. Св. Кирил и Методий”;

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно присъждане на награди на деца и ученици по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК Образование

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.На основание т.7.1 от раздел ІІІ от статута за наградите на Община Ямбол награждава със Златен плакет:

            Йордан Николов Чапъров, МГ „Ат. Радев”.

Двойка спортни танци Лора Данкова, Мирослав Бончев, за второ и трето място на международен турнир по спортни танци, Сливен, 2009г.

 

2.На основание т.7.2 от раздел ІІІ от статута за наградите на Община Ямбол нагрждава със Сребърен плакет талантливи деца и ученици от град Ямбол за първо място на национални конкурси и олимпиади по календара на МОН:

- Пламен Боянов Комитов - МГ „Ат. Радев”;

            - Александрина Стоянова Господинова – ОДК;

            - Радост Дженкова – ОУ „Св. Климент Охридски”;

            - Велизар Здравков - ОУ „Св. Климент Охридски”;

            - Маргарита Камарашева - ОУ „Св. Климент Охридски”;

            - Стелиян Иванов - ОУ „Св. Климент Охридски”;

            - Ивона Араванова - ОУ „Св. Климент Охридски”;

            - Симона Караманолова - ОУ „Св. Климент Охридски”;

            - Никол Енчева - ОУ „Св. Климент Охридски”;

            - Силвия Георгиева - ОУ „Св. Климент Охридски”;

            - Златина Иванова - ОУ „Св. Климент Охридски”;

            - Стоян Пейчев - ОУ „Св. Климент Охридски”;

            - Доника Росенова Шивачева – НУ „Св. Св. Кирил и Методий”;

            - Радослав Боянов Комитов – МГ „Ат. Радев”;

            - Театрално студио „Феникс” - ГПЧЕ „В. Карагьозов”;

- Маргарита Цочева - ГПЧЕ „В. Карагьозов”.

Марианна Атанасова Атанасова - ХІІ клас на МГ „Ат. Радев” като лауреат на националния кръг на олимпиадата по биология, април 2009г., Перник.

 

3.На основание т.7.3 от раздел ІІІ от статута за наградите на Община Ямбол награждава с Бронзов плакет талантливи деца и ученици от град Ямбол завоювали второ и трето място на национални конкурси, олимпиади и състезания по календара на МОН:

            - Мария Ивалинова Кюранова – ОДК;

            - Йорданка Петева Николова – ОДК;

- Станислава Мариянова Маринова – ОДК;

            - Геновева Красимирова Кръстева – ОДК;

            - Адриана Николаева Николова – ОДК;

            - Габриела Генчева - ОУ „Св. Климент Охридски”;

            - Симеон Атанасов Стойков - НУ „Св. Св. Кирил и Методий”;

            - Мартина Великова Колева - МГ „Ат. Радев”;

            - Борис Деянов Кунев - МГ „Ат. Радев”;

- Йоанна Петкова Иванова - МГ „Ат. Радев”;

- Полина Юлиян Керемидчиева - МГ „Ат. Радев”;

- Отбор по баскетбол юноши на МГ „Ат. Радев”;

- Отбор по баскетбол девойки на МГ „Ат. Радев”;

- Стефани Ташкова Ташкова - ОУ „П. Р. Славейков”;

- Ивета Йорданова Йорданова - ОУ „П. Р. Славейков”;

- Ваня Пламенова Герганова - ОУ „П. Р. Славейков”;

- Отбор по газоснабдяване - ПТГ „Ив. Райнов”.

- Александрина Валериева Ръбина - ГПЧЕ „В. Карагьозов”;

- Ралица Атанасова Василева - ГПЧЕ „В. Карагьозов”;

- Мария Панайотова Панайотова - ГПЧЕ „В. Карагьозов”.

- Баскетболен отбор (момчета) на ГПЧЕ „В. Карагьозов” - за завоювано трето място на финала на ученическите игри по баскетбол, 7.- 11.05.2009г, Търговище.

 

4.На основание т.5 от раздел ІV от статута за наградите на Община Ямбол награждава с Почетна грамота и предметна награда талантливи деца и ученици от град Ямбол завоювали призови места в национални конкурси, състезания, фестивали, изложби, организирани от неправителствени организации и други институции, извън календара на МОН:

- Красен Росенов Димитров - ОУ „П. Р. Славейков”;

- Театрално студио „Славей” - ОУ „П. Р. Славейков”;

- Елена Валентинова Иванова - ОУ „Л. Каравелов”;

- Ваня Славчева Димитрова - ОУ „Л. Каравелов”;

- Мирослава Пейчева Чобанова - ОУ „Л. Каравелов”;

- Веселина Желязкова Желязкова - ОУ „Л. Каравелов”;

- Мария – Йоанна Бойкова Маринова - ОУ „П. Р. Славейков”;

- Виктор Димитров Василев - НУ „Св. Св. Кирил и Методий”;

- Георги Борисов Аладжов - НУ „Св. Св. Кирил и Методий”;

- Илиана Борисова Аладжова - НУ „Св. Св. Кирил и Методий”;

- Валери Митков Стоянов - ОУ „Л. Каравелов”;

- Ани Димова Димова - ОУ „Л. Каравелов”;

- Жаклин М. Арнаудова - ОУ „Л. Каравелов”;

- Елеонора Христова Бакалова - ОУ „Л. Каравелов”;

- Славена Ив. Симеонова - ОУ „Л. Каравелов”;

- Яна Андреева Андреева - ГПЧЕ „В. Карагьозов”;

- Зорница Димитрова Гайдарова - ГПЧЕ „В. Карагьозов”;

- Мариян Васев Васев - ГПЧЕ „В. Карагьозов”;

- Калина Димитрова Попова - ГПЧЕ „В. Карагьозов”;

- Христо Петров Левков - ГПЧЕ „В. Карагьозов”;

- Пролет Николаева Дечева - ГПЧЕ „В. Карагьозов”;

- Христо Йорданов Колев – ОУ „П. Р. Славейков”;

- Калин Илиев Калайджиев – ОУ „П. Р. Славейков”;

- Мартина Стоянова Тодорова – ОУ „П. Р. Славейков”;

- Ива Генчева Генчева – ОДК;

- Йоан Иванов Чолаков -  НУ „Св. Св. Кирил и Методий”;

- Александър Атанасов Капралов – НУ „Св. Св. Кирил и Методий”;

- Марта Каменова Гърдева – НУ „Св. Св. Кирил и Методий”;

- Ванина Андреева Едрева – НУ „Св. Св. Кирил и Методий”;

- Ивет Георгиева Георгиева – НУ „Св. Св. Кирил и Методий”;

- Александър Александров Василев – НУ „Св. Св. Кирил и Методий”;

- Мартин Красимиров Йорданов – ОУ „Хр. Смирненски”;

- Станимир Костадинов Балджиев - ОУ „Хр. Смирненски”;

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно присъждане на награди в сферата на културата.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов” – „ЗЛАТЕН” /пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов/ за изключителен принос в областта на културата и 50 годишен юбилей на Регионална библиотека „Георги Раковски” – Ямбол.

            2. На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол ОбС – Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов” – „СРЕБЪРЕН” /пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов/ за активна и ползотворна дейност в областта на хоровото пеене, изобразителното изкуство, за повишаване духовното развитие и просперитета на културата в град Ямбол на Весела Пастърмаджиева – Котелникова – диригент на ЯХШ „Професор Георги Димитров” и на Александрина Игнатова – художник – сценограф в ДТ „Невена Коканова” Ямбол.

            3. На основание т.2 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава с почетен знак „ЗЛАТЕН” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/:

Дружество на писателите – Ямбол;

Светлана Василева Бъчварова – Държавен архив Ямбол;

Андрей Георгиев Андреев – НЧ „Зора”;

Генка Динева Богданова – НЧ „Пробуда”;

Стоян Ангелов Чобанов – писател.

4. На основание т.2 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава с почетен знак „СРЕБЪРЕН” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/:

Станчо Панталаков -  НЧ „Пробуда”;

Тодор Панайотов Куртев-  НЧ „Пробуда”;

Стефан Иванов Чолаков-  НЧ „Пробуда”;

Надя Паскова - НЧ „Пробуда”.

            5. На основание т.4 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава с Почетна грамота :          

Христо Минков

Янаки Терзиев

Митка Парушева

Милена Василева

Денка Стоянова

Марийка Калчева

Маринка Георгиева

Русанка Щилянова

Виолета Кирязова, всички от НЧ „Пробуда”.

6. На основание т.3.5 от раздел ІІІ на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда Награда за музика (пластичен знак и грамота) на проф. Жени Захариева - инструменталист.

7. На основание т.3.3 от раздел ІІІ на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда Награда на името на Невена Коканова на ДТ „Н. Коканова” по повод 60 годишнината от обявяването му за професионален културен институт.

8. На основание т.3.2 от раздел ІІІ на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда Награда за литература и публицистика на името на Васил Карагьозов на писателите :

проф. Иван Атанасов Сарандев

Стоян Иванов Стоянов – посмъртно.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето 2009г.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА приема Общинска програма за закрила на детето 2009г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно удължаване срока за работа на ВК за извършване на проверка на изпълнение на процедурата по възлагане на обществена поръчка и извършени СМР по уличен водопровод и улична канализация на ул.”Ген. Заимов” и ул.”Гр. Игнатиев” към ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.7.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинска администрация на община Ямбол удължава срока за работа на ВК с един месец.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно отчет за дейността на ТД със 100 % общинско участие, анализ на финансовите им резултати.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

                1. Отлага точката за следващо заседание.

2. Задължава кмета в 14 дневен срок да представи предложение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Комуналуниверс” ЕООД, гр. Ямбол с условията и критериите за участие в конкурса и проектодоговор по реда и при условията на Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества.

3. Във връзка с чл.10, ал.2, т.3, чл.46 и чл.47 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, задължава кмета на общината в 14 дневен срок да внесе в ОбС Ямбол предложение за проверители – дипломирани експерт-счетоводители, които да извършат проверка и заверят годишните счетоводни отчети на общинските търговски дружества.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно възлагане на социална услуга на външен доставчик - Дневен център за деца с увреждания.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Дава съгласие кметът на община Ямбол да възложи управлението на социалната услуга   „Дневен център за деца с увреждания” на външен доставчик след провеждане на конкурс.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Теодор Димитров Тодоров.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здравеопазване

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание т.13.4 от решение по т.2 от дневния ред на ХХ заседание, проведено на 31 март 2009г. отпуска еднократна финансова помощ на Теодор Димитров Тодоров, роден през 1989г., от гр. Ямбол, живущ на ул.Асенова крепост" № 37 в размер на 350 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Мара Дойкова, Александър Русев и Стоян Проданов.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здравеопазване

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание т.13.4 от решение по т.2 от дневния ред на ХХ заседание, проведено на 31 март 2009г. отпуска еднократна финансова помощ на Мара Ангелова Дойкова от гр. Ямбол, живуща в ж. к. Зорница", бл.4, вх. А, ап.5 в размер на 500 лв. за закупуване на леща за имплантация като парите да се преведат по сметката на очна клиника Варна ден преди операцията.

2. На основание т.13.4 от решение по т.2 от дневния ред на ХХ заседание, проведено на 31 март 2009г. отпуска еднократна финансова помощ Александър Иванов Русев от гр. Ямбол, живущ на ул.Марин Дринов" № 2 в размер на 300 лв.

3. На основание т.13.4 от решение по т.2 от дневния ред на ХХ заседание, проведено на 31 март 2009г. отпуска еднократна финансова помощ на Стоян Проданов Проданов от гр. Ямбол, живущ на ул. „Бели дрин" № 11, вх. В, ап.55 в размер на 500 лв. за закупуване на леща за имплантация като парите да се преведат по сметката на очна клиника Варна ден преди операцията.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно избиране на представител на Община Ямбол в ОС на акционерите на „Бургасгаз” АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл.50, ал.2 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинска част на капитала в търговските дружества избира за представител на Община Ямбол в общото събрание на акционерите на  “Овергаз изток” АД – Кмета на Община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на ГФО за 2008г. на „Инвестстройпроект” ЕООД и приключване на ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон приема годишния отчет и баланса за 2008 г. на „Инвестстройпроект” ЕООД.

2. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества освобождава от отговорност управителя на „Инвестстройпроект” ЕООД.

3. На основание чл. 270, ал. 2 от Търговския закон приема началния баланс към 15.10.2008 г. на „Инвестстройпроект” ЕООД – в ликвидация.

Приема отчета на ликвидатора и ликвидационния баланс на „Инвестстройпроект” ЕООД – в ликвидация.

Освобождава от отговорност ликвидатора на „Инвестстройпроект” ЕООД – в ликвидация.

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 273, ал. 1 от Търговския закон задължава ликвидатора да предприеме всички необходими действия пред Търговския регистър за вписване на заличаването на „Инвестстройпроект” ЕООД – в ликвидация.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне право на безвъзмездно ползване върху част от недвижим имот – ЧОС на Областен съвет на БЧК Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС, предоставя  право на  безвъзмездно ползване върху част от недвижим  имот  – частна общинска собственост , с АОС №39/24.08.1998г, помещение,  находящо  се в  сектор „В”  в ж.к. „Хале”, до жил.блок  №9 ( в близост до жил.бл.20 и ж.к. „Диана”), гр.Ямбол,  с площ 225.00 кв.м., на Областния съвет на БЧК – гр. Ямбол, представляван от Митко Филипов – Директор, за  срок от 1 година, считано от 01.06.2009г.
 2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно право на ползване  с Областен съвет на БЧК, представляван от Митко Филипов - Директор.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно учредяване право на строеж за обект "Промяна предназначението на таванско помещение в жилище” по молба от Живка Пеева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

         РЕШИ

 

 

1. Да се учреди възмездно право на строеж на Живка Йовчева Пеева, с ЕГН 5608269194 върху 12.04 кв.м. за обект „Промяна предназначението на таванско помещение № 23, принадлежащо на жилище - апартамент с идентификатор № 87374.540.286.7.23 в жилище и обособяването му като самостоятелен обект”, находящ се в жил. блок на ул. „Г. С. Раковски” № 39, гр. Ямбол, който е отразен в КК на гр. Ямбол като самостоятелен обект с идентификатор 87374.540.286.7.33, при граници – под обекта имот 87374.540.286.7.23, находящ се в сграда с идентификатор 87374. 540.286.7, в ПИ 87374. 540.286, за сумата 2619 /две хиляди шестстотин и деветнадесет/ лв., без ДДС. 

2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор с  Живка Йовчева Пеева, с ЕГН 5608269194.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на общински недвижим имот на ул. Клокотница № 27 на МИС за нуждите на ТД „Гражданска защита” – област Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

   1.  Предоставя безвъзмездно за управление на Министерство на извънредните ситуации, за нуждите на ТД „Гражданска защита” – област Ямбол, общинският имот с идентификатор 87374.558.300 по кадастралната карта на гр. Ямбол с площ  2813 кв. м., идентичен с част от УПИ І-7764,7765, кв. 132 по ПР на града и сградите в него, за които е изготвен  АОС – частна № 1533 / 18.02.2009 г., за срок от 10 /десет/ години.

            2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за безвъзмездно управление.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на план за защита при бедствия.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл.65, ал.1, т.2 от Закона за защита от бедствия приема План за защита при бедствия.

2. На следващо заседание да се внесат и приемат необходимите корекции.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

§ 1. В глава ІІІ, Приложение № 6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги точки 60.1 и 60.2. се отменят

§ 2. В глава ІІІ, Приложение № 6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги се създава се нова точка със следния текст: „Разглеждане на ОЕСУТ и одобряване на проект за ПУП. процедиране – 200лв.  - по ЗУТ - с подаване на искането".

§ 3. В глава ІІІ, Приложение № 6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси н цени на услуги се създава нова точка 61.а със следния текст: „Регистриране и въвеждане на линейни строежи в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на видовете строежи от IV и V категория - 0.15 лв. на лин. м., но не повече от 3000 лв. - по ЗУТ - с получаване на удостоверението".

§ 4. В глава ІІІ, Приложение № 6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги т.32 ''Формуляр на Заявление за постоянен адрес - продажба" и т. 33 ''Формуляр на адресна карта за настоящ адрес - продажба" се заличават.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно изменение състав на ПК ИТ.

ВНОСИТЕЛ: Св. Тончев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ

 

1. О6С Ямбол освобождава Светослав Тончев – общински съветник от група съветници „ГЕРБ" от участието му като член в ПК „Инфраструктура и транспорт".

2. Избира за член на ПК „Инфраструктура и транспорт" Димчо Ненчев.