РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 17 АВГУСТ 2009г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 

 

1. Предложение относно мотивирано становище на ОбС Ямбол по преписка за опрощаване задължения на Димитър Върбанов Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

2. Предложение относно преобразуване паметника на българо -съветската дружба в местността Бакаджик в православен символ (християнски кръст).

ВНОСИТЕЛ: Г. Зафиров

3. Предложение относно продажба на общински обекти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление част от имот - ПОС за нуждите на „Дезинфекционна станция” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5. Предложение относно промяна на бюджета за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6. Предложение относно разкриване на нова социална услуга "Преходни жилища".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7. Предложение относно даване съгласие за кандидатстване на ДКЦ-1-Ямбол по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: ПК Здр.

8. Предложение относно предоставяне общинско жилище за нуждите на доброволци от Корпуса на мира.

ВНОСИТЕЛ:ПК УОИКОПДОУ

9. Предложение относно финансова помощ на децата на Гергана Димитрова Иванова.

ВНОСИТЕЛ:ПКСДТЗи ПК Здр.

10. Предложение относно изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11. Предложение относно  учредяване безвъзмездно право на строеж на храм „Успение Пресвета Богородица”.

ВНОСИТЕЛ:ПК УОИКОПДОУ

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно мотивирано становище на ОбС Ямбол по преписка за опрощаване задължения на Димитър Върбанов Георгиев.

 

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Предлага на Президента на Република България да не опрости задължението към Фонд „ЗО” на Димитър Върбанов Георгиев от гр. Ямбол, ул. „П.Волов” № 30 с ЕГН: 4411139108 в размер на 141.12лв. и 53.95лв. лихви върху това задължение.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно преобразуване паметника на българо -съветската дружба в местността Бакаджик в православен символ (християнски кръст).

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Зафиров

 

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.      Възлага на кмета на община Ямбол, Георги Славов да направи проучване и да предприеме необходимите действия за преобразуване на паметника на Българо – съветската дружба в местността „Бакаджиците” с поставянето на православен символ – Християнски кръст.

2.      Кемтът да внесе в ОбС предложение за корекция в бюджета с цел осигуряване на средства за изпълнение на обекта.

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно даване съгласие за кандидатстване на ДКЦ-1-Ямбол по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.      Дава съгласието „ДКЦ – 1 – Ямбол” ЕООД, гр. Ямбол да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”.

2.      Декларира, че предназначението на обекта на интервенция няма да бъде променяно за период не по – малък от 5 години след приключване на проекта.

3.      Община Ямбол няма ангажименти за дофинансиране на проекта.