РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 11 СЕПТЕМВРИ  200.

 

 

                       

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Прекратяване предсрочно правомощията на Председател на Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.

2. Избор на Председател на Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА Прекратяване предсрочно правомощията на Председател на Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Прекратява пълномощията на председателя на Общински съвет Ямбол – г-н Наско Иванов Стефанов.

 

           

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА Избор на Председател на Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Избира за председател на Общински съвет Ямбол г-н Георги Илиев Миланов.