РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 17 СЕПТЕМВРИ 2009г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение за удостояване на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Йоаникий със званието „Почетен гражданин на град Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Комисия с председател    Г. Славов

 1. Предложение относно  учредяване безвъзмездно право на строеж на храм „Успение Пресвета Богородица”.

ВНОСИТЕЛ: ПК УОИКОПДОУ

3.      Информация относно текущо изпълнение на бюджета на община Ямбол за първото шестмесечие на 2009г.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно промяна на бюджета за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно разкриване на нова социална услуга "Преходни жилища".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне общинско жилище за нуждите на доброволци от Корпуса на мира.

ВНОСИТЕЛ: ПК УОИКОПДОУ

 1. Предложение относно покупка от Община Ямбол на земя и сграда за изграждане на приют за безстопанствени животни.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов.

 1. Предложение относно  предоставяне на недвижими имоти – ПОС безвъзмездно за управление на Общинските училища.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно годишен отчет за изпълнение на дейностите, залегнали в Общинската програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на стратегия за развитие на младите хора в Община – Ямбол 2009 – 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно утвърждаване на самостоятелна паралелка с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2009/2010 В ГПЧЕ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продажба на общински обекти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне галерия „Кирил Кръстев” за безвъзмездно управление на ХГ „Жорж Папазов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Отчет за състоянието на ОС и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2008г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно финансова помощ на децата на Гергана Димитрова Иванова.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК Здр.

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост с "Ванина експорт" АД, Станчо Станчев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост с Валерий Кушминцев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно учредяване възмездно право на пристрояване на Николай Атанасов Колев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на МПС – автобус на СОУ „Климент Охридски” – гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно изграждане на здравен кабинет за нуждите на детското заведение ЦДГ „Пламъче” – гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.  Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот с идентификатор ПИ 87374.532.57, находящ се на ул. „Стара планина” № 18.           

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.  Предложение относно учредяване право на строеж на обект „Преработка на тавански етаж” ЖСК „Камелия- Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот с идентификатор ПИ 87374.556.291, находящ се на ул. „Ком” № 32 – 34, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

26.  Предложение относно отдаване под наем на свободни земеделски земи – ниви от общинския поземлен фонд.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1.  Предложение относно съгласие за провеждане на акредитационна процедура на „ДЦ”№1 – ЯМБОЛ ЕООД и на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно разкриване на нова социална услуга в гр. Ямбол „Дневен център за стари хора”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно упълномощаване кмета на общината да предяви иск пред ЯОС за отмяна на решение на ОС на МБАЛ Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допълнение и изменение на НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно учредяване право на строеж за обект „Смяна предназначението на мазе 17  в офис в жилищна сграда на ул. „Г. С. Раковски” № 3, вх. Б.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот с идентификатор ПИ 87374.512.39, находящ се в селищно образование „Кринчовица”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1.  Предложение относно делба на съсобствен имот с „Ямболен” АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно попълване състав на ПК при ОбС Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение за удостояване на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Йоаникий със званието „Почетен гражданин на град Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Комисия с председател    Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Удостоява Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Йоаникий със званието „Почетен гражданин на град Ямбол” за значителния му принос в духовния живот на общината, неговата обществена и народополезна дейност  и по повод 70-годишнината му.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно  учредяване безвъзмездно право на строеж на храм „Успение Пресвета Богородица”.

ВНОСИТЕЛ: ПК УОИКОПДОУ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На   основание   чл. 21,  ал.1,  т.8  от ЗМСМА във връзка с чл.37, ал.6, т.2 от ЗОС и чл.35, ал.4, т.2 от НРПУРОИ  учредява безвъзмездно  право на  строеж  на  Църковното настоятелство на храм  „Успение  Пресвета  Богородица”  върху  500 кв. м.  в поземлен имот с идентификатор 87374.543.487 по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 2669 кв.м., идентичен с УПИ І-За парк и църква, кв.29 по плана на гр. Ямбол при граници: ПИ 87374.543.460 - ул. Галиполи, ПИ 87374.543.486 - ул. Ксанти, ПИ 87374.543.257 - ул. Драма.

 

 

      ПО ТОЧКА ТРЕТА - Информация относно текущо изпълнение на бюджета на община Ямбол за първото шестмесечие на 2009г.                                                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Приема информация за текущото изпълнение на бюджета на общината за първото шестмесечие на 2009 г., съгласно Приложения от № 1 до № 6.

2. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2009 г. в размер на 2 592,65 лева в страната и в размер на 1 453,20 лв. в чужбина.

3. Одобрява извършените разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Ямбол за първото шестмесечие на 2009 г. в размер на 494,46 лева в страната.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промяна на бюджета за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      На основание чл. 9, ал. 1 и чл. 18 от ЗОБ, чл. 14, ал.1 от ЗДБРБ за 2009 г. и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 1 от ПМС 72 от 30 март 2009 г. и ПМС № 46 от 2009 г., 

      1. Одобрява разпределение на допълнителната целева субсидия за капиталови разходи в размер на 260 000 лв., предоставена на общината в изпълнение на чл. 1 от ПМС № 72 от 30 март 2009 г., съгласно приложение № 1.

      2. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи по § 51-00 „Основен ремонт”, с обектите по Приложение № 1, като сумата от 26 000 лв. за „Ремонт на кухненски блок ЦДГ „Радост”” се планира в раздел „В” на Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2009 г.

      3. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи  за 2009 год. с обект „Изграждане инфраструктурата на индустриалната зона”, подобект „Основно ел. захранване на завод на „Язаки България” ЕООД на стойност 127 581 лв. по § 52-00, дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионалното развитие”;

      4.  Определя максималния размер на общинския дълг, който може да бъде поет в съответствие със Закона за общинския дълг през 2009 г. в размер на 6 000 000 лв., без лихвите.

      5. Максималния размер на общинския дълг към края на 2009 г. не може да надвишава 6 000 000 лв., без лихвите.

      6. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет, дейност „Обредни домове и зали” в размер на 60 000 лв., с които да се подпомогнат под формата на субсидия:

      -  Църковното настоятелство на „Св. Николай Чудотворец” със сумата от 20 000 лв., които да се използват за укрепване и стабилизиране конструкцията на храма;

      -   Църковното настоятелство на „Св. Георги” със сумата от 10 000 лв., които да се използват за ремонт на храма;

      -   Църковното настоятелство при новоизграждащата се арменска апостолическа православна църква „Сурп Агоп” със сумата от 10 000 лв., които да се използват за  построяване на храма;

      -     Църковното настоятелство на „Св. Троица” със сумата от 20 000 лв., които да се използват за неотложен ремонт на храма;

      7. В срок до 20 декември 2009 г. настоятелствата на храмовете се задължават да представят на общината отчет за разходваните средства. При неусвояване на средствата същите се възстановяват по сметка на общината.

      8. Одобрява допълнителни средства по бюджета на ЦДГ № 16 „Щастливо детство” в размер на 3 000 лв. в местна дейност 311 „ЦДГ”,      § 10-00 „Издръжка” и завишава със същата сума трансфера от собствения бюджет на общината.

      9.  Одобрява допълнителни бюджетни кредити в  местните дейности в размер на 267 601 лв., за сметка на § 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” в местните  дейности, разпределени по функции, дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация,  в т.ч.:

      9.1. за капиталови разходи по § 52-00, дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионалното развитие”–             127 581 лв.;

      9.2. за субсидия по § 43-09 в дейност 745 „Обредни домове и зали” – 60 000 лв.;

      9.3. за издръжка § 10-00 в дейност 311 „ЦДГ” – 5 200 лв.

      9.4. за помощи по решение на Общински съвет § 42-14 в дейност 745 „Обредни домове и зали” по собствен бюджет  с  9 720 лв.;

      9.5. за бюджетни кредити по § 10-00 „Издръжка” в дейност 898 Други дейности по икономиката” с 23 100 лв. по бюджета на ОП „Комунални дейности”;

      9.6. за бюджетни кредити по § 10-00 „Издръжка” в дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” по собствен бюджет  с  40 000 лв.

      9.7 за дофинансиране на делегираната от държавата дейност 322 „Общообразователни училища” по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на ГПЧЕ „В. Карагьозов” с 2 000 лв.

      10. Утвърждава разходи за заплати през 2009 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и дейностите дофинансирани с общински приходи, съгласно Приложение № 2. Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година.        

      11. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2009 г., както следва:

      11.1. Създава нова т. 8 в Раздел II, б. „Б” със следното съдържание „Приходи от продажба на кабелна линия 20 кV” – 127 581 лв.;

      11.2. Създава нова т. 21 в Раздел III, б. „Б” със следното съдържание „Кабелна линия 20 кV – захранване на трафопост от подстанция „Златен рог”.

      12. Изменя средствата по общинския бюджет за 2009 г. на държавните театрите в гр. Ямбол от 174 000 лв. на 206 900 лв., както следва:

      - Драматичен театър  -  от 129 000 лв. на 131 900 лв.;

      - Куклен театър          -  от 45 000 лв.  на   75 000 лв.

      13. Изменя бюджета на общината в местните дейности, както следва:

      13.1.  Трансферът за театрите по § 61 - 02 по приходната част на бюджета за местните дейности се изменя от минус 174 000 лв. на минус 206 900лв.;

      13.2.  Намалява бюджетните кредити по § 10-00 „Издръжка” в местна дейност 759 „Други дейности по културата” с 32 900 лв.;

      13.3. Намалява бюджетните кредити по § 10-00 „Издръжка” в местна дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.” с 30 000 лв.

      13.4. Промяната да се отрази по собствения бюджет на ПРБК.

      14. Кметът на общината да предложи на Министъра на културата да актуализира средствата за театрите по сключените договори между министерството и общината.

      15. Завишава бюджетните кредити по § 42-14 „Помощи по решение на общински съвет” в дейност 745 „Обредни домове и зали” с 9 720 лв., във връзка с трагичния инцидент в м. „Бакаджик” и в изпълнение на решение на Общински съвет от проведено заседание на 2009 г.

      16. Отменя решение взето по точка втора от Двадесетото заседание на Общински съвет проведено на 31.03.2009 г., а именно: „Дава съгласие Кмета на общината да предприеме действия за закупуване на 4 бр. автомобили на лизинг за нуждите на общинската администрация, с изплащане на лизинговите вноски за срок не по-дълъг от две години.”

      17. В рамките на одобрените по бюджета средства в разчета за капиталови разходи дава съгласие да се закупят 3 бр. автомобили за нуждите на общинската администрация общо за не повече от 40 000 лв.

      18. Одобрява средства за възнаграждение на ликвидатора на „Инвестстройпроект” ЕООД в размер на 1 320 лв. и осигурителни вноски в размер на 365 лв., общо 1 685 лв., в рамките на одобрените бюджетни кредити в дейност 898 „Други дейности по икономиката”.

      19. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води” на  стойност 80 000 лв. по     § 52-00, дейност 603 „Водоснабдяване и канализации”

      20. Намалява средствата за проектиране по § 53-00 в дейност          122 „Общинска администрация” със сумата 80 000 лв.

      21. Одобрява допълнителни средства по бюджета на ЦДГ „Червена шапчица” в размер на 2 200 лв. в местна дейност 311 „ЦДГ” по § 10-00 „Издръжка” и завишава със същата сума трансфера от собствения бюджет на общината.

      22. Одобрява допълнителни средства по бюджета на ГПЧЕ              „В. Карагьозов” в размер на 2 000 лв. за дофинансиране на делегираната от държавата дейност 322 „Общообразователни училища” по § 10-00 „Издръжка” и завишава със същата сума трансфера от собствения бюджет на общината. Завишението е за сметка на § 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” в местните  дейности по собствения бюджет на общината.

      23. Одобрява допълнителни средства от бюджета на общината за подпомагане на ОСК „Тунджа” в размер на 4 073 лв. по § 43-01 в дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”.

      24. Одобрява промяна по бюджета и завишава трансфера от собствения бюджет на общината на ОП „Комунални дейности” както следва:

      24.1. завишава бюджетните кредити по § 10-00 „Издръжка” в дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.” с 30 000 лв.;

      24.2. намалява бюджетните кредити по § 01-00 „Заплати” с 4 449 лв., по § 05-51 „ДОО” с 513 лв. и по § 05-60 „ЗОВ” с 214 лв., общо с 5 176 лв. в дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”;

      24.3. завишава бюджетните кредити по § 10-00 „Издръжка” в дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” с 1 103 лв.;

      24.4. завишава бюджетните кредити по § 10-00 „Издръжка” в дейност 898 „Други дейности по икономиката” с 23 100 лв.

      25. Намалява числеността на персонала в дейност 741 „Радиотранслационни възли” с  3 щ. бр., считано от  1 октомври 2009 г.

      26. Кметът на общината, в изпълнение на т. 27.4 от решението по приемане на бюджета на общината за 2009 г., да предоставя временни безлихвени заеми от бюджета на общината за изпълнението на одобрени проекти на община Ямбол, включително и на второстепенните разпоредители, за които е одобрено финансиране по предприсъединителни фондове и Оперативните програми до възстановяването им от последващи трансфери от НФ, както следва:

      26.1. За проект „Равни възможности за независим живот чрез услугата социален асистент”, по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към МТСП – до 40 000 лв.;

      26.2.  За проект „Истината за пороците чрез хумора и сатирата” на ОДК по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към МОН – до 41 000 лв.;

      26.3 За проект „Община Ямбол – „Усъвършенстване на административния капацитет” по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Административен капацитет”–до 20 000 лв.

      26.4. За проект „Социално включване на деца и младежи чрез предоставяне на алтернативни услуги” по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – до 20 000 лв.;

      26.5. За проект „Разработване и прилагане на интегрирана общинска географска информационна система в администрации”, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство – до 30 000 лв.

      26.6. За проект „Ремонт и оборудване на две малки групови жилища в ДДЛРГ „Юрий Гагарин”, финансиран по програма ФАР към МРРБ – до 60 000 лв.;

      27. Разрешава ползването на временен безлихвен заем от Специалната сметка на Фонд „Приватизация” на общината за изпълнението на проект: BG 161PO001/1.1-01/2007/151 „Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване”, по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “Регионално развитие” до възстановяването от последващи трансфери от НФ – до 150 000 лв.;

      28. Възлага на Кмета  на Общината да отразява със свои заповеди, произтичащите промени по бюджета на общината в съответствие с Единната бюджетна класификация при ползване на заеми по т.т. 26 и 27 от настоящето решение в процеса на изпълнение на проектите.

      29.  Дава правомощия на кмета на общината, в изпълнение на указания на министерство на финансите с писма ДДС № и № 07 от 2009 г. да извършва налагащите се корекции по разходните параграфи на съответните дейности като прехвърля бюджетни кредити от местните дейности в дейностите на дофинансиране, във връзка с предоставяните на персонала парични средства за работно облекло.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от ЗМДТ, в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол се правят следните изменения:

§ 1. В приложение № 2 към Раздел II от Наредбата се правят следните изменения:

            1.1. В т. 3.1., в графа лева, след такса за 1 месец, цифрата „45.00” се заменя с цифрата „30.00”;

            1.2. В т. 3.2., в графа лева, след такса за 1 месец, цифрата „50.00” се заменя с цифрата „32.00”;

1.3. В т. 3.3., в графа лева, след такса за 1 месец, цифрата „60.00” се заменя с цифрата „35.00”;

1.4. В т. 3.4., в графа лева, след такса за 1 месец, цифрата „70.00” се заменя с цифрата „40.00”;

            1.5. В т. 3.5., в графа лева, след такса за 1 месец, цифрата „70.00” се заменя с цифрата „40.00”.

            2. Измененията в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол влизат в сила от 01.10.2009 г.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно разкриване на нова социална услуга "Преходни жилища".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. Дава съгласие, считано от 01.01.2010г., в Община Ямбол да се разкрие нова социална услуга -  две Преходни жилища – като делегирана от държавата дейност, намиращи се на трети и четвърти етаж в Дом за деца лишени от родителски грижи „Юрий Гагарин”, находящ се в Жак „Златен рог” №112, гр. Ямбол.

1. 1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Преходно жилище, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет – 8 ползватели – деца от Дом за деца, лишени от родителски грижи „Юрий Гагарин”;

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка - съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за съответната година.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол в срок до 10.12.2009г. да изпрати Решението на Общински съвет – Ямбол, мотивирано предложение, както и всички необходими документи за собственост на сградата и становище относно възможността помещенията да бъдат експлоатирани съобразно вида на предлаганата социална услуга до Регионална Дирекция за социално подпомагане гр. Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл.36а, ал.1 Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

 

 

      ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно предоставяне общинско жилище за нуждите на доброволци от Корпуса на мира.

ВНОСИТЕЛ: ПК УОИКОПДОУ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

    1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА предоставя общинско жилище (двустайно – кухня, спалня, хол) на ГПЧЕ „В. Карагьозов”, гр. Ямбол за нуждите на семейство доброволци от Корпуса на мира, които ще работят - единия по проект за младежко организационно развитие и за активиране на граждански инициативи и организационна устойчивост на граждански структури, другия като преподавател в ГПЧЕ „Васил Карагьозов".

2. Задължава кмета на община Ямбол да конкретизира жилището и да сключи договор за безвъзмездно ползване.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно покупка от Община Ямбол на земя и сграда за изграждане на приют за безстопанствени животни.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов.

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

1. Община Ямбол да изкупи – Сграда с идентификатор 87374.515.20.32, със застроена площ 212 кв.м., ведно с прилежаща площ от 2040 кв.м., по приложена ситуация, находящи се в двора на „ЯМБОЛЕН” АД – Ямбол с идентификатор 87374.515.20, при граници: север – вътрешно заводска ж.п. линия за ЗПВлакна, изток – вътрешно заводска ж.п. линия за ТЕЦ „Ямболен” и сграда – помпена станция с идентификатор 87374.515.20.33, запад – склад за втечнени газове с идентификатор 87374.515.20.31, юг – вътрешнозаводски път от търговски портал до обект Линеен алкилбензол, за сумата 80000 /осемдесет хиляди/ лева, с ДДС.

2.  Договор за придобиване на собственост да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 34, ал. 7 от ЗОС.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно  предоставяне на недвижими имоти – ПОС безвъзмездно за управление на Общинските училища.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, предоставя безвъзмездно за управление на общинските училища, недвижими имоти – публична общинска собственост, както следва:

 

Учебно заведение

Имот

 

Наименование

Местона -

хождение,

КИ

Булстат

Описание

Акт

 

1.

 

ОУ „Христо

Смирненски”

 

Гр.Ямбол,

Ул.”Търговска”

№ 79

ПИ 87374.526.31

 

 

000962396

Състои се от: дворно място 14 965 м2; масивна триетажна сграда ЗП - 1560 м2; физкултурен салон РЗП – 445 м2; котелно ЗП – 51.60 м2;

 

ПОС

257 / 20.07.2001 г.

2.

 

ОУ „Димчо

Дебелянов”

Гр.Ямбол,

Ул.”Хан Тервел” № 2

ПИ 87374.538.122

 

 

000964590

Състои се от:  дворно място 7120 м2; масивна триетажна сграда ЗП – 880 м2; физкултурен салон ЗП – 517.8 м2; МС кабинети ЗП - 175.8 м2; масивна работилница ЗП – 119.12; масивен гараж ЗП – 57.24 м2; масивна работилница ЗП – 46 м2; работилница ЗП – 44 м2;

 

ПОС

84 /

10.11.1999 г.

3.

 

НУ „Кирил и Методий”

Гр.Ямбол,

Ул.”Търговска” № 27

ПИ

87374.537.122

 

000960979

 

Състои се от: дворно място 1765 м2; масивна двуетажна сграда със сутерен ЗП – 488.7 м2;

 

ПОС

82 /

26.07.1999 г.

4.

 

ОУ „П.Р.Славейков”

Гр.Ямбол,

Ул.”Янко Сакъзов” № 8

ПИ

87374.531.251

 

000964835

Състои се от: дворно място 8947.4 м2; училищна сграда: 3 етажно тяло със ЗП – 254.7 м2; 4 етажно тяло със ЗП 756.10 м2; топла връзка ЗП 115.7 м2; физкултурен салон ЗП – 390 м2.

 

ПОС

183 /

10.01.2001 г

5.

ОУ

„Любен Каравелов”

Гр.Ямбол,

Жк. „Диана”

ПИ

87374.546.43

 

000964842

Състои се от: дворно място 12 350 м2; масивна училищна сграда с 4 и 2 етажно тяло, столова, физкултурен салон със ЗП – 2409 м2;

 

ПОС

253 /

04.06.2001г.

 

6.

СОУ

„Св.Кл.Охридски”

Гр.Ямбол,

Ул.”Ст.Караджа” № 72

ПИ

87374.530.240

 

000961480

 

Състои се от: дворно място 8380 м2; масивна училищна сграда ЗП – 1230 м2;

Физкултурен салон ЗП – 680 м2;

 

ПОС

289 /

23.07.2001г.

7.

ОУ

 „Д-р П.Берон”

Гр.Ямбол

Ул.”Кожух планина” № 17

ПИ

87374.523.161

 

000961472

Състои се от: дворно място 9725 м2; масивна триетажна сграда с мазе ЗП - 854 м2; дърводелска работилница ЗП – 170.4 м2; гаражи ЗП – 45 м2; работилница ЗП – 200.2 м2;

Физкултурен салон ЗП – 235.7 м2;

 

ПОС

73 /

19.07.1999 г.

8.

ОУ

„Йордан Йовков”

Гр.Ямбол

Ул.”Тимок” № 3

ПИ

87374.521.55

 

000964828

Състои се от: дворно място 15670 м2; секция А ЗП – 393.12 м2; секция Б ЗП – 764.3; секция В ЗП – 249.24 м2; работилница: ниско тяло ЗП – 74.40 м2; високо тяло ЗП – 253.9 м2;

 

 

ПОС

81 /

26.07.1999 г.

9.

ОУ

„Николай Петрини”

Гр.Ямбол

Ул.”Битоля” № 35

ПИ

87374.550.94

 

000965474

Състои се от: дворно място 16966 м2; сектор А – учебен блок ЗП – 630.14 м2; сектор Б – кабинети ЗП – 772.3 м2; сектор В – канцеларии ЗП – 235.12 м2; сектор Г – столова ЗП – 551 м2; сектор Д – физкултурен салон ЗП – 375.7 м2;  сектор Е – котелно ЗП – 216 м2; сектор Ж – полудневна детска градина ЗП – 153.55 м2;

 

ПОС

136 /

05.05.2000 г.

10.

СУ

„Пиер дьо Кубертен”

Гр.Ямбол,

Ул.”Ат.Кожухаров”

№ 1

ПИ

87374.555.36

 

838100055

 

Състои се от дворно място 4426 м2; сграда ЗП – 1036 м2; пристройка ЗП – 50.80 м2;

Физкултурен салон ЗП – 158 м2;

 

ПОС

50 /

29.12.1998 г.

11.

НУ

„Проф.Нойков”

Гр.Ямбол

К-с „Златен рог”

ПИ

87374.560.52

 

000965467

Състои се от: незастроено дворно място 4 600 м2; секция А2 на 3 етажа със сутерен ЗП – 447.52 м2; ½ и.ч от столова с кухня на 1 етаж със ЗП – 739.6 м2;

 

ПОС

80 /

23.07.1999 г.

12.

ГПЧЕ

„Васил Карагьозов”

Гр.Ямбол

К-с „Златен рог” № 110

ПИ

87374.560.52

 

000962421

Състои се от: незастроено дворно място 10 000 м2; секция А+Б+В със сутерен ЗП – 1256.3 м2; секция А1 на 3 етажа със сутерен ЗП – 245.3; физкултурен салон с плувен басейн ЗП – 902.46 м2; ½ и.ч от столова с кухня на 1 етаж със ЗП – 739.6 м2;

 

ПОС

80 /

23.07.1999 г.

13.

Гимназия

„Васил Левски” и

МГ

„Атанас Радев”

Гр.Ямбол,

Ул.”Цар Ив.Александър” № 12

ПИ

87374.535.25

 

000962439

 

000964415

Състои се от: дворно място 5310 м2; масивна сграда двуетажна ЗП – 775 м2; масивна сграда четириетажна ЗП – 754 м2, без 5 етаж - обсерватория; физкултурен салон с плувен басейн ЗП – 531 м2;

 

ПОС

243 /

28.05.2001 г.

 

 

2. Управлението да се осъществява при спазване условията на чл.9, ал.1 и ал.4, чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.13, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ). Поддръжката, ремонтите и застраховките на предоставените за управление недвижими имоти, както и плащането на консумативните разходи и таксите да се извършва от лицата, които ги управляват в рамките на предвидените в бюджетите им средства.

            3.Упълномощава кмета на общината да предприеме последващи действия при спазване на горните условия.

 

 

 

    ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно годишен отчет за изпълнение на дейностите, залегнали в Общинската програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

                       

      Приема отчета за изпълнение на дейностите в общинската програма за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух в района на община Ямбол.

 

 

      ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на стратегия за развитие на младите хора в Община – Ямбол 2009 – 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема стратегия за развитие на младите хора в Община – Ямбол 2009 – 2013г. на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, с цел създаване на благоприятни условия за съхранение, развитие и инвестиране в младежта като социален капитал на общината.

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            Приема Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, ревизирана на десетата сесия на Конгреса на местните и регионални власти в Европа на 21.05.2003г. на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в съответсвие с европейските принципи за прилагане на активна политика за развитие на младите хора и приобщаването им в общността.

 

 

      ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно утвърждаване на самостоятелна паралелка с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2009/2010 в ГПЧЕ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:                     

                                  

      Разрешава функционирането на маломерна паралелка профил „Хуманитарен” – Публична администрация – 11 кл. в ГПЧЕ „В. Карагьозов” – гр. Ямбол за учебната 2009/2010г.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински обекти по ЗОС

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол,  продава чрез публичен търг с тайно наддаване следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

       1. Магазин на ул. „Тракия” № 16, гр. Ямбол, находящ се в приземен етаж на сграда, застроен с отстъпено право на строеж в УПИ ІХ 1054, кв. 7 по действащия регулационен план на гр. Ямбол, а по кадастралната карта – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.543.117.1.5, като част от сграда с идентификатор 87374.543.117.1, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.543.117, при граници – над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.117.1.1 и самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.117.1.2, ул. „Тракия”, ул. „Силиврия”, със застроена площ 146.89 кв.м., актуван с АОС – частна № 76 от 22.07.1999 г.. Начална тръжна цена 107000 лв., без ДДС, в т.ч.  отстъпено право на строеж – 26400 лв. Депозит за участие 10700 лв.

       2. Магазин на ул. „Страхил войвода” № 25, гр. Ямбол, находящ се в приземен етаж на жилищен блок, застроен с отстъпено право на строеж върху общински терен в УПИ ХІХ ЗА ЖС, кв. 25 по действащия регулационен план на гр. Ямбол, а по кадастралната карта – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.540.137.1.43, като част от сграда с идентификатор 87374.540.137.1, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.540.137, при граници – ул. „Страхил”, ул. „Ангел Кънчев” и жилищен блок, със застроена площ 239.07 кв.м., актуван с АОС – частна  № 42 от 28.09.1998 г.. Начална тръжна цена 224000 лв., без ДДС, в т.ч. отстъпено право на строеж върху общински терен – 53500 лв. Депозит за участие 22400 лв.

      3. Магазин, находящ се в партерния етаж на жилищен блок  № 17, вх. В на ул. „Димитър Благоев”, гр. Ямбол, застроен с отстъпено право на строеж върху общински терен в УПИ ІІІ кв. 12 по действащия регулационен план на гр. Ямбол, а по кадастралната карта – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.537.29.1.131, като част от сграда с идентификатор 87374.537.29.1, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.537.29, при граници – над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.29.1.66 и самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.29.1.65, ул. „Димитър Благоев”, самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.29.1.130, стълбище, със застроена площ 104.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 141 от 17.05.2000 г. Начална тръжна продажна цена 133500 лв., без ДДС, в т.ч. отстъпено право на строеж върху общински терен – 25000 лв.. Депозит за участие 13350 лв.

      4. Магазин, находящ се в партерен етаж на жилищен блок на пл. „Страшимир Кринчев” № 1, гр. Ямбол, застроен с отстъпено право на строеж върху общински терен в УПИ ХХІІ 5110, кв. 62 по действащия регулационен план на гр. Ямбол, а по кадастралната карта – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.557.69.1.59 като част от сграда с идентификатор 87374.557.69.1, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.557.69, при граници – над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.557.69.1.41, пл. „Страшимир Кринчев”, самостоятелен обект с идентификатор 87374.557.69.1.60, самостоятелен обект с идентификатор  87374.557.69.1.58, със застроена площ 86.40 кв.м., актуван с АОС – частна  № 627 от 12.07.2002 г. Начална тръжна продажна цена 69800 лв., без ДДС, в т.ч. отстъпено право на строеж върху общински терен – 9500  лв. Депозит за участие 6980 лв. 

     ІІ. Упълномощава кмета на Община Ямбол да организира и проведе публични търгове с тайно наддаване за продажба на общинските имоти по реда на глава седма на НРПУРОИ на ОбС – Ямбол.

            

 

 

      ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне галерия „Кирил Кръстев” за безвъзмездно управление на ХГ „Жорж Папазов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

                                  

1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА и чл. 12, ал.1  от Закона за общинска собственост, предоставя безвъзмездно за управление на ХГ „Жорж  Папазов” – Ямбол, Галерия „Кирил Кръстев”, общинска собственост - частна, актувана с АОС № 190 /16.02.2001 г., намираща се на ул.”Търговска”  № 34,  партерен етаж с обща площ  170.8 кв.м., за срок от  2  (две) години, считано от датата на подписване на договора.        

2.  Упълномощава  кмета на Община Ямбол да сключи договор за безвъзмездно управление .

 

 

      ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Отчет за състоянието на ОС и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2008г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.66а от ЗОС и чл.1, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол приема ОТЧЕТА за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2008 г.

 

 

      ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно финансова помощ на децата на Гергана Димитрова Иванова.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация отпуска еднократна финансова помощ на Гергана Димитрова Иванова, от гр. Ямбол, живуща на ул. „Хан Крум” № 2 в размер на 2000 лв.

 

 

      ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост с "Ванина експорт" АД, Станчо Станчев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Да се прекрати съсобствеността на Община Ямбол в ПИ 87374.510.132 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Нарцис” № 26, като на „ВАНИНА ЕКСПОРТ” АД се продаде правото на собственост върху 690/7665 и.ч. от имота, целия с площ 7665 кв.м., находящ се на ул. „Нарцис” № 26, при граници: ПИ 87374.510.194, ПИ 87374.72.98, ПИ 87374.510.131  и ПИ 87374.72.688, ПИ 87374.510.133, за сумата от 16905 /шестнадесет хиляди деветстотин и пет/ лева, без ДДС.

  2.  Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 36, ал. 3 от ЗОС.

 

 

      ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост с Валерий Кушминцев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Да се прекрати съсобствеността на Община Ямбол в ПИ 87374.541.102 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с ПИ 102, кв. 92 по регулационния план, находящ се на ул. „Генерал  Владимир Заимов”, като на Валерий Владимирович Кушминцев се продаде правото на собственост върху 21/111 и.ч. от имота, целия с площ 111 кв.м., при граници: ПИ 87374.541.96 – ул. „Ген. Владимир Заимов”, ПИ 87374.541.95, ПИ 87374.541.94  и ПИ 87374.541.93, за сумата от 4800 /четири хиляди и осемстотин/ лева.

  2. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 36, ал. 3 от ЗОС.

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно учредяване възмездно право на пристрояване на Николай Атанасов Колев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Да се учреди възмездно право на пристрояване на Николай Атанасов Колев с ЕГН 5908239061, върху 41 кв.м. към сграда с идентификатор 87374.546.53.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 87374.546.53 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХХVІІІ, кв. 23, ж.к. „Хале” по регулационния план на града, за сумата 6038 / шест хиляди и тридесет и осем/ лева. 

2.  Упълномощава Кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор с Николай Атанасов Колев.

 

 

 

      ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно предоставяне на МПС – автобус на СОУ „Климент Охридски” – гр. Ямбол.                                                                                                                                         ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.63 от ЗДС и чл.68, ал.1, ал.2 от ППЗДС, Договор № ДО1-414/20.05.2009г. м/у МОН и Община Ямбол, Общински съвет Ямбол определя за ползвател на МПС – марка „Otoyol”, модел Е 27.14 Schoolbus, 27+1 места, рег. № СА 1589 НН, СОУ „Кл. Охридски” за една учебна година.

            2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по предоставяне автобуса на СОУ „Кл. Охридски”.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно изграждане на здравен кабинет за нуждите на детското заведение ЦДГ „Пламъче” – гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

       

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Дава съгласието си за частично изменение в североизточната част на имот № 1849, кв.98 по РП на гр. Ямбол и идентификатор на имота 87374.531.193 по кадастралната карта на гр. Ямбол за проектиране на пристройка за здравен кабинет на сграда на детската градина с идентификатор 87374.531.193.3 по кадастралната карта по кадастралната карта на гр. Ямбол.

 2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички последващи законови действия в изпълнение на решението по т.1

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот с идентификатор ПИ 87374.532.57, находящ се на ул. „Стара планина” № 18.                                                                                                                                                                ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Да се прекрати съсобствеността на Община Ямбол в поземлен имот с идентификатор 87374.532.57 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Стара планина” № 18, като на „МУЛТИФАРМ-95” ООД гр. Ямбол, представлявано от Янко Тодоров Василев, ЕГН 5505099085 се продаде правото на собственост върху 116.40/774.00 и.ч. от имота, целия с площ 774.00 кв.м., находящ се ул. „Стара планина” № 18, при граници на имота: ПИ 87374.532.34, ПИ 87374.532.56, ПИ 87374.532.63, ПИ 87374.532.58, за сумата 20700 /двадесет хиляди и седемстотин/ лева, без ДДС.

        2.  Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 36, ал. 3 от ЗОС.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно учредяване право на строеж на обект „Преработка на тавански етаж ”ЖСК „ Камелия- Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   1. Да се учреди възмездно право на строеж на Божан Кънчев Найденов с ЕГН 5201139086, Адам Димитров Стефанов с ЕГН 4904269066, Петър Димитров Петров с ЕГН 5208209225 и Янко Иванов Дянков с ЕГН 4608189142 върху 156.20 кв.м. за обект „Преработка на тавански етаж – ЖСК „Камелия” – Ямбол”, находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане”, бл. 48, вх. Б, който е отразен в КК на гр. Ямбол като част от сграда с идентификатор 87374.552.54.6, при граници за сградата – от всички страни ПИ с идентификатор 87374.552.54, за сумата 15620 /петнадесет хиляди шестстотин и двадесет/ лв., без ДДС.

         2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор с Божан Кънчев Найденов, Адам Димитров Стефанов, Петър Димитров Петров и Янко Иванов Дянков.

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот с идентификатор ПИ 87374.556.291, находящ се на ул. „Ком” № 32 – 34, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. Да се прекрати съсобственост на община Ямбол в поземлен имот с идентификатор 87374.556.291. по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Ком „ №32-34, като на Ваньо Василев Неделчев, ЕГН 5105139071 и Вълчо Банов Атанасов, ЕГН 4704229054 се продаде правото на собственост върху 33/555 ид.ч. от имота, целия с площ 355.00кв.м., находящ се на ул.”Ком”№32-34, при граници на имота:

      ПИ 87374.556.172. и 87374.556.173

      ПИ 87374.556.171

      ПИ 87374.176., 87374.556.290., 87374.556.289

      ПИ 87374.556.268 – ул.”Ком”, за сумата от 2 970.00/две хиляди седемстотин и деветдесет/лв., без ДДС.

      2. Договор за продажба да се сключи от кмета на община Ямбол, на осн.чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно отдаване под наем на свободни земеделски земи – ниви от общинския поземлен фонд.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1 от ЗОС и чл. 25, ал. 1  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да се отдадат под наем, чрез търг с явно наддаване, за срок  от 1 (една) стопанска година свободни неполивни земеделски земи от ОПФ както следва:

      НИВИ

 

№ на имота

Местност

Площ,

Начална год. тръжна цена на дка. в лв.

Депозит,

дка

в лв.

1

2

4

5

6

87374.72.120

АЗМАКА

4.395

12

6

87374.23.124

ГЕЛЕН БАИР

6.000

12

8

87374.23.146

ГЕЛЕН БАИР

16.778

12

21

87374.23.156

ГЕЛЕН БАИР

20.400

12

25

87374.24.128

ГЮР ЧЕШМА

9.004

12

11

87374.29.107

ДВЕТЕ МОГИЛИ

7.348

12

9

87374.48.359

ДЖИНОВСКИ КАШЛИ

11.673

12

15

87374.40.291

ДЮЗЛЮКА

21.169

12

26

87374.55.96

ПОДСТАНЦИЯ

13.179

12

16

 

      2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да извърши всички последващи законови действия по провеждане на процедурата за отдаване под наем на имотите по т.1.

                                   

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно съгласие за провеждане на акредитационна процедура на „ДЦ”№1 – ЯМБОЛ ЕООД и на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 12 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества и чл. 24, ал. 1 от Наредба № 18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура на:

      1.1. „Дентален център № 1 – Ямбол” ЕООД

      1.2. „Диагностично – консултативен център № 1 – Ямбол” ЕООД.

 

      2. Утвърждава състава на комисия по самооценяване, както следва:

      2.1. За „Дентален център № 1 – Ямбол” ЕООД:

      Председател: д-р Диньо Кр. Стоянов

      Членове:

      д-р Веселина Андреева

      Ташка Колева Янчева

      2.2. За „Диагностично – консултативен център № 1 – Ямбол” ЕООД:

      Членове:

      д-р Мариан Костадинов Именов

      д-р Цвятко Иванов Цветков

      д-р Силвия Цанева Бъчварова

      Цеца Иванова Антова – Тодорова

      Станка Стоева Едрева

 

            3. Възлага на управителите да предприемат всички последващи необходими действия за подготовката и провеждането на процедурата по акредитация.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. Дава съгласие, считано от 01.01.2010г., да се увеличи капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция, намиращ се на ул. „Димитър Благоев” №20 а, юг, гр. Ямбол от 30 ползвателя на 50 ползвателя.

 

      1. 1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет – 50 ползватели – възрастни и деца с увреждания.

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка - съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за съответната година.

      2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да изпрати Решението на Общински съвет – Ямбол, мотивирано предложение, както и всички необходими документи за собственост на сградата и становище относно възможността помещенията да бъдат експлоатирани съобразно вида на предлаганата социална услуга до Регионална Дирекция за социално подпомагане гр. Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл.36а, ал.1 Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА - Предложение относно разкриване на нова социална услуга в гр. Ямбол „Дневен център за стари хора”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. Дава съгласие, считано от 01.01.2010г., в Община Ямбол да се разкрие нова социална услуга -  Дневен център за стари хора– като делегирана от държавата дейност, в помещения на квартален клуб, намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър” № 7.

      1. 1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Дневен център за стара хора, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет – 20 ползватели – възрастни хора, навършили 65 години.

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка - съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за съответната година.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол в срок до 10.12.2009 г. да изпрати Решението на Общински съвет – Ямбол, мотивирано предложение, както и всички необходими документи за собственост на сградата и становище относно възможността помещенията да бъдат експлоатирани съобразно вида на предлаганата социална услуга до Регионална Дирекция за социално подпомагане гр. Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл.36а, ал.1 Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА - Предложение относно упълномощаване кмета на общината да предяви иск пред ЯОС за отмяна на решение на ОС на МБАЛ Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление н местната администрация, във връзка с чл.74, ал.1 от Тьрговския закон упълномощава кмета на Община Ямбол да предяви иск пред Окръжен съд   гр. Ямбол за отмяна решение по т.9 и т.10 от дневния ред на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Пантелеймон",  проведено на 12.06.2009г., касаещо промяна по отношение размера на капитала на дружеството.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно допълнение и изменение на НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Приема следното допълнение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Ямбол:

                  

            § 1. В Раздел І на Глава трета се създава нов чл. 14а със следния текст:

            „Чл. 14а (1) Имоти и части от имоти – публична общинска собственост, предоставени безвъзмездно за управление на общински училища на бюджетна издръжка, могат да се отдават под наем от директора на съответното училище, прилагащ системата на делегиран бюджет, след решение на Общински съвет, чрез провеждане на търг или конкурс по реда на Глава седма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

            (2) При провеждане на търга или конкурса в комисията по чл. 58, ал. 3 от Наредбата участват като редовни членове представители на община Ямбол, определени от кмета на общината, като единият задължително е с юридическо образование и двама общински съветника, определени от Председателя на ОбС .

            (3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, директорът на училището, прилагащ системата на делегиран бюджет, сключва договор за наем в срока на чл. 14, ал. 3.

(4) Копия от сключените договори се представят в едноседмичен срок в общината.

(5) Приходите от наем по сключен от директора договор постъпват по бюджетната банкова сметка на училището.”

                      

            § 2. В Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата се създава нов § 9 със следния текст:

            § 9. Договорите за имоти и части от имоти – публична общинска собственост, отдадени под наем преди влизане в сила на чл. 14а на наредбата, продължават действието си по досегашния ред.”

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно учредяване право на строеж за обект „Смяна предназначението на мазе 17  в офис в жилищна сграда на ул. „Г. С. Раковски” № 3, вх. Б.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага за следващо заседание.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот с идентификатор ПИ 87374.512.39, находящ се в селищно образование „Кринчовица”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

        1. Да се прекрати съсобствеността на Община Ямбол в поземлен имот с идентификатор 87374.512.39 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ в селищно образувание „Кринчовица”, местност „Кайнашки баир”, като на ЙОРДАН ИВАНОВ ДОБРЕВ с ЕГН 8010229088 се продаде правото на собственост върху 802/1849 и.ч. от имота, целия с площ 1849 кв.м., находящ се в селищно образувание „Кринчовица”, местност „Кайнашки баир”, при граници на имота: ПИ 87374.512.33, ПИ 87374.511.390, ПИ 87374.511.75, ПИ 87374.512.49, ПИ 87374.511.73, ПИ 87374.512.40, за сумата 7218.00 /седем хиляди двеста и осемнадесет/ лева, без ДДС.

        2.  Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 36, ал. 3 от ЗОС.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно делба на съсобствен имот с „Ямболен” АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      1. Община Ямбол да извърши доброволна делба на следния съсобствен недвижим имот с идентификатор 87374.515.23 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 164655.00 кв.м.,  при граници на имота: ПИ 87374.515.35, ПИ 87374.515.60, ПИ 87374.515.33, ПИ 87374.515.34, ПИ 87374.515.22, ПИ 87374.41.334, като в дял на Община Ямбол да се отреди имот с площ 156805 кв.м., на стойност 1420868 лв., без ДДС, а на „ЯМБОЛЕН” АД имот с площ 7850 кв.м., на стойност 71132 лв., по приложена скица - проект.

      2. Договорът за доброволна делба на съсобствен имот да се сключи от кмета на Община Ямбол

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно допълване състава на ПК в ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл. 7.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол попълва състава на ПК ЗОРСП с един общински съветник – Иван Мандаджиев, ПК УОИКОПДОУ с трима общински съветници – Здравко Недялков, Христо Дянков и Наско Стефанов, ПК ЗПРКИ с двама общински съветници – Данаил Ибришимов, Галина Сивеонова, ПК СДТЗ с един общински съветник – Наско Стефанов и ПК БФМДТ с един общински съветник – Здравко Недялков.

      Председател на ПК УОИКОПДОУ става Иван Петков, зам. председател – Христо Дянков.

      Председател на ПК ЗОРСП става Станимир Кескинов, зам. председател – Иван Мандаджиев.