РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 9 ОКТОМВРИ 2009г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно отпускане на еднократна помощ на близките на Теодор Димитров Тодоров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отпускане финансова помощ на Себатин Юсуфов.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗДР.

 1. Предложение относно отпускане финансова помощ на Мариан Димитров.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗДР.

 1. Предложение относно отпускане финансова помощ на Георги Воденичаров.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗДР.

 1. Предложение относно отпускане финансова помощ на Стефка Янчева.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗДР.

 1. Предложение относно кандидатстване на СУ „Пиер дьо Кубертен” по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: ПК Образование

 1. Предложение относно предложение до МС за отпускане персонална пенсия на децата на Сабек Арифова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП, ПК СДТЗ

 1. Предложение относно предложение до МС за отпускане персонална пенсия на детето на Веселина Илиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП, ПК СДТЗ

 1. Предложение относно допълване на решение за сключване на договор за кредит с фонд ФЛАГ ЕАД за поемане на дългосрочен общински дълг.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно преобразуване на СЗ "Общински пазари" в общинско предприятие "Общински пазари".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на договори за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот с идентификатор ПИ 87374.537.182, находящ се на ул. „Цар Иван Шишман”, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно попълване състава и продължаване срока за работа на ВК за извършване на проверка на изпълнение на процедурата по възлагане на обществена поръчка и извършени СМР по уличен водопровод и улична канализация на ул.”Ген. Заимов” и ул.”Гр. Игнатиев” към ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 1. Предложение относно създаване на ВК за изготвяне предложение пред ОбС за съдебни заседатели

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 1. Предложение относно продължаване на договор за наем на СД „Вили – 70 – Петкови и сие”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Вери - Роз - Вяра Георгиева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем с „Гармънт хаус” ООД, Златка Бързакова за обект 145 кв. м., ет.ІV на ул. „Търговска” № 57.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Гармънт хаус” ООД, Златка Бързакова за обект ІІІ етаж на ул. Търговска 57.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем с ЕТ „Славяна - Стоян Стоянов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем с ЕТ „Козари 99 Руска Калчева”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Гармънт хаус” ООД, Златка Бързакова за обект 35 кв. м. на ІV етаж, ул. Търговска 57.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „ЕТ Рамо 51 Румен Юлиянов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „ЕТ Бендида - Димитринка Добрева”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Мистрал 96 - Георги Минчев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „ГЕШ - Георги Янакиев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допускане обособяването на УПИ ІІ 299, 284, кв. 34 по действащия план на гр. Ямбол и изработване на проект за изменение на действащия ПУП- ПЗ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отчет за дейността на ТД със 100 % общинско участие, анализ на финансовите им резултати.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно отпускане на еднократна помощ на близките на Теодор Димитров Тодоров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 350 лв. на Тотка Драгиева Иванова с ЕГН: 4308079139, живуща в гр. Ямбол,  ул.”Асенова крепост” № 37, баба на Теодор Димитров Тодоров.

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно отпускане финансова помощ на Себатин Юсуфов.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗДР.

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание т.13.4 от решение по т.2 от дневния ред на ХХ заседание, проведено на 31 март 2009г. отпуска еднократна финансова помощ на Себатин Мехмедов Юсуфов. от гр. Ямбол, ул."Росица” № 6 в размер на 285лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно отпускане финансова помощ на Мариан Димитров.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗДР.

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание т.13.4 от решение по т.2 от дневния ред на ХХ заседание, проведено на 31 март 2009г. отпуска еднократна финансова помощ на Мариян Славов Димитров от гр. Ямбол, ул."Хан Тервел”, бл.14, вх.Б, ет.4, ап.38 в размер на 200лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно отпускане финансова помощ на Георги Воденичаров.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗДР.

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание т.13.4 от решение по т.2 от дневния ред на ХХ заседание, проведено на 31 март 2009г. отпуска еднократна финансова помощ на Георги Янакиев Воденичаров от гр. Ямбол, ул."Гр. Игнатиев”, бл.66, вх.В, ет.8, ап.38 в размер на 1050лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно отпускане финансова помощ на Стефка Янчева.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗДР.

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание т.13.4 от решение по т.2 от дневния ред на ХХ заседание, проведено на 31 март 2009г. отпуска еднократна финансова помощ на Стефка Желязкова Янчева от гр. Ямбол, ул." Стара планина” № 2, вх.Г, ап.78 в размер на 500лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно кандидатстване на СУ „Пиер дьо Кубертен” по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: ПК Образование

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

    Във връзка с кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013", дейности по проекта, отговарящи на плана за развитие на Община Ямбол 2007 – 2013г. в сферата на образованието – реконструкция, ремонт и оборудване на детски градини, основни и средни училища /например учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки/

1. Дава съгласието СУ „Пиер дьо Кубертен ", гр. Ямбол да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013". Дейностите по проекта, отговарят на плана за развитие на Община Ямбол 2007 – 2013г. в сферата на образованието – реконструкция, ремонт и оборудване на детски градини, основни и средни училища /например учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки/

2. Декларира, че предназначението на обекта на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.

3. Община Ямбол няма ангажименти за дофинансиране на проекта.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно предложение до МС за отпускане персонална пенсия на децата на Сабек Арифова.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП, ПК СДТЗ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Джемиле Юсуфова Арифова и Елмас Юсуфова Арифова от гр. Ямбол, ул. “Места” № 15.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно предложение до МС за отпускане персонална пенсия на детето на Веселина Илиева.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП, ПК СДТЗ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Ралина Янкова Карагенова от гр. Ямбол, ул. “Емине” № 17.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно допълване на решение за сключване на договор за кредит с фонд ФЛАГ ЕАД за поемане на дългосрочен общински дълг.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Допълва т.1 по  приетото решение по точка четвърта от дневния ред на деветнадесетото заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 18.03.2009 г., със следното съдържание:

            Начин на обезпечение на кредита:

            - Учредяване на залог върху  вземанията на Община Ямбол по Договор за безвъзмездна помощ BG 161PO001/1.1-01/2007/151, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма;

            - Учредяване на залог върху  собствените приходи на общината по член 6, т. 1 от ЗОД  и  върху общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл.34, ал.1, т.3 от ЗОБ;

            2. Изменя т.2 от решението прието по точка четвърта от дневния ред на деветнадесетото заседание Общински съвет Ямбол, проведено на 18.03.2009г. както следва:

            „2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Ямбол да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише  договора за кредит и договорите за залог, както  и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.”

            3. Приема нова т.3 към приетото решение по точка четвърта от дневния ред на деветнадесетото заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 18.03.2009 г., със следното съдържание:

            „3. Упълномощава кмета на община Ямбол да отправи искане към Министерство на регионалното развитие и благоустройството за възстановяване на част/изцяло разходите по  дълга към ФЛАГ ЕАД на основание Постановление на МС № 189 от 24 юли 2009г.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 9, ал. 1 и чл. 18 от ЗОБ, чл. 14, ал.1 от ЗДБРБ за 2009 г. и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с ПМС № 46 от 2009 г. и Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН

1. Утвърждава разходи за работна заплата през 2009 г. за делегираната от държавата дейност 526 "Центрър за обществена подкрепа" в размер на 41 780 лв., в т. ч. за месеците ноември и декември 2009 г. по 4 390 лв. на месец. Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година.

2. Завишава дружествената вноска за 2009 г. на Дружество „Ямболска хорова школа "Проф. Георги Димитров”” със сумата от 12 760 лв. във връзка с провеждането на Международния тракийски хоров фестивал. Средствата се предоставят целево, въз основа на одобрена от Кмета на Община Ямбол план-сметка. За извършените разходи Дружеството да представи отчет на Кмета на общината в срок до 30 ноември 2009 г.

3. Одобрява промяна по бюджета на общината за 2009 г. във връзка с решението по предходната точка, като завишава бюджетните кредити по § 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации” в местна дейност 122 „Общинска администрация” с 12 760 лв. и намалява със същата сума бюджетните кредити по § 10-20 „Външни услуги в местна дейност 759 „Други дейности по културата”.

4. Кметът на общината, в изпълнение на т. 27.4 от решението по приемане на бюджета на общината за 2009 г., да предостави временeн безлихвен заем от извънбюджетната сметка на общината за Специален фонд за придобиване на ДМА и инвестиции за изпълнението на проект „Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол” на община Ямбол финансиран по ОП „ Околна среда”, в размер до       143 600 лв. до възстановяването им от последващи трансфери от НФ.

5. Намалява бюджетните кредити по разходен § 10-20 „Външни услуги” в местна дейност 623 „Чистота” със сумата от  215 000 лв. и завишава средствата по приходен § 37-01 „Внесен ДДС”  със същата сума със знак минус.

6. Одобрява допълнителни средства по бюджета на ГПЧЕ „В. Карагьозов” в размер на 620 лв. за дофинансиране на делегираната от държавата дейност 322 „Общообразователни училища” и завишава със същата сума трансфера от собствения бюджет на общината. Завишението е за сметка на § 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” в местните  дейности по собствения бюджет на общината.

7. Намалява годишната задача на обект „Основен ремонт санитарни възли и обшивка покрив Регионална библиотека” по § 51-00 с 1 580 лв. и снема от разчета по § 53-00 ПП „Бизнес-Навигатор” за 1 000 в дейност 751 „Библиотеки с регионален характер”-дофинансиране и одобрява бюджетни кредити в същата дейност по § 10-30 „Текущ ремонт” в размер на 2 580 лв.

8. Одобрява промяна по бюджета на ОП „Комунални дейности” както следва:

8.1 завишава плана по приходен параграф § 37-02 „Данък върху приходите от стопанската дейност” със знак минус от 4 000 лв. на 6 500 лв. или  2 500 лв.;

8.2. завишава трансфера от собствения бюджет на общината с  2 500 лв.

            9. Одобрява промяна по плана на собствените приходи на общината по приходен параграф § 20-00 „Други данъци” в посока на завишение с 2 500 лв. и по § 37-02 „Данък върху приходите от стопанската дейност” със знак минус с 2 500 лв. във връзка с решението по т.8.

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно преобразуване на СЗ "Общински пазари" в общинско предприятие "Общински пазари".                                                                                                                                   ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 52, ал. 2 от ЗОС преобразува Стопанско звено „Общински пазари” в Общинско предприятие „Общински пазари”, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, считано от 01.01.2010 г.

      2. На основание чл. 53, т. 1 и т. 2 от ЗОС приема предмет на дейност на ОП „Общински пазари”, както следва:

      Управление и поддържане на общинските пазари и други обекти общинска собственост, разположени върху територията на пазарите и предоставяне на свързаните с тях услуги.

      3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 3 от ЗОС приема Правилник за устройството и дейността на ОП „Общински пазари” – бюджетна дейност към Община Ямбол, съгласно приложение № 1 (неразделна част от настоящото решение).

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

П Р А В И Л Н И К

 

за устройството и дейността на Общинско предприятие

„Общински пазари”- бюджетна дейност

към Община Ямбол

 

 

            І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

            Чл. 1. Този правилник урежда предмета на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на ОП „Общински пазари” по отношение на предоставеното ми общинско имущество.

            Чл. 2. (1) ОП „Общински пазари” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Ямбол.

            (2) Общинското предприятие е специализирано звено на Община Ямбол за изпълнение на дейности, финансирани от бюджета на Общината, определен от Общински съвет.

            (3) ОП „Общински пазари” няма статут на юридическо лице и се създава за неопределен срок.

            Чл. 3. ОП „Общински пазари” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

            (1) ОП „Общински пазари” притежава собствен печат.

 

            ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

            Чл. 4. Общинското предприятие е с наименование „Общински пазари”.

            Чл. 5. Адресът на ОП „Общински пазари” е гр. Ямбол, пл. „Георги Дражев” № 1.

            Чл. 6. ОП „Общински пазари” гр. Ямбол се създава с предмет на дейност, както следва:

            (1) управление и поддържане на общинските пазари и други обекти общинска собственост, разположени върху територията на пазарите и предоставяне на свързаните с тях услуги.

            Чл. 7. Общинските пазари са обособени по съответния ред терени, които се оборудват с необходимата материална база (складови и търговски площи, павилиони, маси, санитарни възли и други) и където се извършва търговска дейност със стоки за населението, които не са изрично забранени от закона, както следва:

            1. селскостопанска продукция в прясно или преработено състояние;

            2. живи домашни животни и птици;

            3. хранителни стоки;

            4. цветя, семена, посадъчен материал, инвентар и др. стоки за земеделското производство;

            5.  диворастящи плодове, билки и гъби;

            6.  екзотични декоративни растения и животни;

            7.  промишлени стоки, включително и употребявани, но годни за ползване;

            8.  други съпътстващи стоки и услуги.

            Чл. 8. ОП „Общински пазари” управлява и поддържа следните общински пазари, магазини, преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, санитарни възли на територията на Община Ямбол:

            (1) Пазари:

            1. Централен общински пазар – пл. „Георги Дражев” № 1 – продажба на плодове и зеленчуци;   

            2. Пазар „Търговска” – ул. „Търговска” № 55 – продажба на плодове и зеленчуци;

            3. Пазар за цветя „Търговска” – ул. „Търговска” № 55 – продажба на цветя;

            4. Пазар „Бенковски” – ж.к. „Бенковски” – продажба на плодове и зеленчуци;

            5. Пазар „Боровец” – пл. „Боровец” – продажба на плодове и зеленчуци;

            6. Животински пазар – ул. „Юндола” – продажба на животни, промишлени стоки – нови, стоки втора употреба;

            7. Пазар „Търговски фирми” – пл. „Георги Дражев” № 1 – продажба на промишлени стоки.

            (2) Магазини:

            1. Централен пазар на пл. „Георги Дражев” № 1;

            2. Обект „Хали” на ул. „Търговска № 55 (общинска част).

            (3) Преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ:

            1. Преместваеми съоръжения Централен пазар на пл. „Георги Дражев” № 1;

            2. Преместваеми съоръжения обект „Дига” на ул. „Батак”.

            (4) Санитарни възли:

            1. Обществена тоалетна на ул. „Търговска” № 53;

            2. Обществена тоалетна на пл. „Георги Дражев” № 1.

 

            ІІІ. СТРУКТУРА

 

            Чл. 9. (1) ОП „Общински пазари” при Община Ямбол има следната структура:     

                        1. Директор – 1 щатна бройка

                        2. Звено „Счетоводство и контрол” – 4 щатни бройки

                        3. Звено „Административен контрол” – 3 щатни бройки

                        4. Звено „Техническо – организационен контрол” – 9 щатни бройки

(2) Числеността на персонала е 17 броя, разпределени по длъжности, съгласно одобрено от Кмета на Общината щатно разписание.

Чл. 10. (1) Директорът организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ОП „Общински пазари” при спазване изискванията на настоящия правилник, Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол, Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, НРПУРОИ, действащото нормативно законодателство и актовете на Общински съвет – Ямбол.

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ

 

            Чл. 11. Магазините – частна общинска собственост, предоставени на        ОП „Общински пазари” се отдават под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, по реда на НРПУРОИ.

            Чл. 12. Преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ се предоставят по реда на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол.

            Чл. 13. (1) Наемите от обектите общинска собственост се събират по реда на НРПУРОИ.

            (2) Таксите и цените на услугите от преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ се събират по реда на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол .

            Чл. 14. Преместваемите обекти, разположени на общинските пазари за търговия със зеленчуци, плодове, цветя, промишлени стоки и др. се предоставят на ползвателите ежемесечно по реда на подаване на молбите. Разглеждането на молбите се извършва от комисия, чието разпределение се утвърждава от Директора на ОП „Общински пазари”.

            (2) Преместваемите обекти, разположени на общинските пазари за търговия със зеленчуци, плодове, цветя, промишлени стоки и др., които се ползват за срок по-малък от един месец, се предоставят на ползвателите ежедневно от длъжностни лица на ОП „Общински пазари”, определени от Директора.

 

            V. УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 15. (1) Кметът на Община Ямбол възлага управлението на                    ОП „Общински пазари” на директора с трудов договор.

            (2) Директорът има следните права и отговорности:

            1. представлява общинското предприятие пред компетентните органи;

            2. организира, координира и контролира финансовата дейност на предприятието в рамките на одобрения от Общински съвет бюджет, в съответствие с действащата нормативна база.

            3. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в предприятието, утвърждава длъжностните им характеристики, съгласно утвърдената структура и численост на предприятието, при спазване на изискванията на Кодекса на труда, Вътрешните правила за дейността му и другите действащи нормативни актове, в съответствие с утвърдено от Кмета на Общината щатно разписание;

            4. осъществява оперативно ръководство на дейността на предприятието и отговаря за цялостната дейност на предприятието;

            5. осъществява общо ръководство и контрол при управлението на предоставените на предприятието имоти и вещи общинска собственост;

            6. разработва и предоставя информация и документация свързани с дейността на предприятието по искане на Кмета или на упълномощени от него лица;

            7. в едномесечен срок след изтичане на всяко тримесечие и след приключване на финансовата година предоставя на Кмета писмен доклад за дейността на предприятието.

            8. отговаря за събираемостта на приходите от обектите на общинските пазари.

            9. осигурява всички необходими условия за функциониране на общинските пазари;

            10. осигурява условия за защита на интересите на потребителите;

            11. осигурява поддръжката и техническата изправност на търговските обекти, съоръжения и инфраструктура на пазарите;

            12. следи за реда и чистотата на територията на пазарите.

Чл. 16. Трудовите договори на работниците и служителите в ОП „Общински пазари” се сключват с директора на предприятието.

Чл. 17. Директорът на общинското предприятие разработва, а Кметът на Община Ямбол утвърждава вътрешни правила за дейността му, които се поставят на видно място в Управлението на пазара и с тях се определят:

а/ специализация на отделните сектори от пазара по видове и други признаци;

б/ хигиенни изисквания, които трябва да се спазват;

в/ сектори и ред за извършване на търговска дейност от пътни превозни средства;

г/ работно време на пазарите и пропускателен режим за МПС-та;

д/ изисквания към ползвателите;

е/ правата и задълженията на служителите;

ж/ контрол по спазване на правилата и др. нормативни актове;

з/ други специфични  дейности и изисквания, свързани с дейността.

 

            VI. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

            Чл. 18. (1) ОП „Общински пазари” се финансира от бюджета на Община Ямбол.

            (2) Всички приходи реализирани от ОП „Общински пазари” се внасят в приход на бюджета на Община Ямбол.

            (3) Всички разходи на ОП „Общински пазари” се реализират по Единната бюджетна класификация на разходите по бюджета на Община Ямбол.

            Чл. 19. (1) ОП „Общински пазари” изготвя предложение за необходимите му бюджетни средства за следващата година, което представя на Кмета на Общината за внасяне за разглеждане и утвърждаване от Общински съвет, като част от бюджета на Община Ямбол, в сроковете на съставяне на общинския бюджет за текущата година.

            (2) Проекта на бюджет се съставя по елементи на ЕБК, съобразно потребностите и действащата нормативна уредба.

            Чл. 20. (1) Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно одобреният от Общински съвет бюджет на ОП „Общински пазари” за съответната година.

            (2) Промени в одобрения бюджет се извършват по решение на Общински съвет и от Кмета на Общината в рамките на дадените му правомощия.

            Чл. 21. ОП „Общински пазари” води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.

 

            VІІ. МАТЕРИАЛНА БАЗА

 

            Чл. 22. (1) Община Ямбол предоставя на ОП „Общински пазари” по баланса на СЗ „Общински пазари” към 31.08.2009 г., следното общинско имущество: 

            1. Централен общински пазар:

            - сграда администрация;

            - сграда об. № 1 – АОС № 194/20.02.2001 г.;

            - сграда об. № 2 – АОС № 194/20.02.2001 г.;

            - сграда об. № 3 – АОС № 194/20.02.2001 г.;

            - павилион магазин № 4;

            - павилион магазин № 6;

            - павилион магазин № 7;

            - павилион магазин № 8;

            - павилион магазин № 9;

            - павилион магазин № 10;

            - павилион магазин № 11;

            - сграда магазин № 12;

            - сграда магазин № 14;

            - павилион магазин № 15;

            - павилион магазин № 16;

            - сграда об. № 17 – АОС № 194/20.02.2001 г.;

            - сграда об. № 18 – АОС № 194/20.02.2001 г.;

            - сграда об. № 19 – АОС № 194/20.02.2001 г.;

            - сграда об. № 20 – АОС № 194/20.02.2001 г.;

            - сграда об. № 21 – АОС № 194/20.02.2001 г.;

            - сграда об. № 22 – АОС № 194/20.02.2001 г.;

            - сграда об. № 23 – АОС № 194/20.02.2001 г.;

            - сграда об. № 24 – АОС № 194/20.02.2001 г.;

            - павилион магазин № 25;

            - павилион магазин № 26;

            - сграда об. № 27 – АОС № 194/20.02.2001 г.;

            - павилион магазин № 28;

            - павилион магазин № 29;

            - павилион магазин № 30;

            - павилион № 31 контролна везна;

            - павилион охрана № 32 – централен пазар;

            - сграда работилница;

            - сграда склад палети;

            - компютърна конфигурация;

            - компютър, монитор, мишка;

            - компютър с принтер;

            - слънцезащитна конструкция ;

            - ел. агрегат 6 KW – генератор;

            - лек автомобил Фиат Уно с рег. № У 8951 КК;

            - лада 2104 с рег. № У 3133;

            - ПП ФСД ДОС локален;

            - ПП ТРЗ ДОС;

            - ПП КАДРИ ДОС;

            - ПП Платежни документи – Windows;

            - Software Windows XP;

            - земя централен пазар;

            - паваж бордюри ;

            - тротоар базалтови плочи;

            - канализация;

            - водопровод;

            - ел. мрежа;

            - маси.

            2. Пазар „Търговска”:

            - маси.

            3. Пазар за цветя „Търговска”:

            - маси.

            4. Пазар „Бенковски”:

            - площадка пазар Бенковски;

            - маси.

            5. Пазар „Боровец”:

            - маси.

            6. Животински пазар:

            - сграда;

            - тоалетна;

            - навес метален;

            - площадка;

            - дезинфекционна площадка;

            - ограда.

            7. Пазар „Търговски фирми”:

            - 30 дървени модула /клетки/;

            - маси.

            8. Обект „Хали”:

            - щандове.

            9. Обект „Дига”:

            - ел. захранване Дигата;

            - водопровод Дигата.

            (2) Предприятието няма право да извършва разпоредителни действия с предоставеното му за управление общинско имущество.

 

            VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

            § 1. Този Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 52 от Закона за общинската собственост.

            § 2. За неуредените в този Правилник случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България и актовете на Общински съвет - Ямбол.

            § 3. Настоящия Правилник е приет с решение по т. 11 на Двадесет и шесто заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 09.10.2009 г. и влиза в сила от 01.01.2010 г.

            § 4. Вътрешните правила за дейността на ОП „Общински пазари” се изготвят и утвърждават в едномесечен срок от приемането на настоящия правилник.

           

            3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА утвърждава на ОП „Общински пазари” численост на персонала 17 щатни бройки.

 

            4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ОП „Общински пазари” приема всички активи и пасиви по баланса на СЗ „Общински пазари”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на договори за наем на земеделски земи.

                                                                                                     ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с § 8, ал. 2 от НРПУРОИ удължава срока на договора за наем на:

      1. ЗК „Каргон – 92” – гр. Ямбол за;

      - имот № 025230 в местност „Чаргански път”, категория на земята при неполивни условия IV, начин на трайно ползване – нива, с площ 27.800 дка – за срок до 30.09.2010 г.

      2. ЗК „Нова идея” – гр. Ямбол за:

      - имот № 040039 в местност „Хановска кория”, категория на земята при неполивни условия IV, начин на трайно ползване – нива, с площ 13.270 дка – за срок до 30.09.2010 г.;

      - имот № 041031 в местност „Данкини агъли”, категория на земята при неполивни условия IV, начин на трайно ползване – нива, с площ 13.600 дка – за срок до 30.09.2010 г.

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот с идентификатор ПИ 87374.537.182, находящ се на ул. „Цар Иван Шишман”, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Да се прекрати съсобствеността на Община Ямбол в ПИ 87374. 537.182 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Цар Иван Шишман” , като на Петър Ангелов Боризанов, ЕГН 5107245008 и Славка Вълева Кирилова – Боризанова, ЕГН 5212039094 се продаде правото на собственост върху 24/542 и.ч. от имота, целия с площ 542 кв.м., находящ се на ул. „Цар Иван Шишман”, при граници на имота: ПИ 87374.537.12, ПИ 87374.537.176, ПИ 87374.537.181  и ПИ 87374.537.18, за сумата от 3888.00 /три хиляди осемстотин осемдесет и осем/ лева, без ДДС.

             2. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 36, ал. 3 от ЗОС.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно попълване състава и продължаване срока за работа на ВК за извършване на проверка на изпълнение на процедурата по възлагане на обществена поръчка и извършени СМР по уличен водопровод и улична канализация на ул.”Ген. Заимов” и ул.”Гр. Игнатиев” към ОбС Ямбол.

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.7.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинска администрация на община Ямбол удължава срока за работа на ВК ”За извършване на проверка на изпълнение на процедурата по възлагане на обществена поръчка и извършени СМР по уличен водопровод и улична канализация на ул.”Ген. Заимов” и ул.”Гр. Игнатиев” за изготвяне на доклад по проверката, който да се внесе на следващото заседание на ОбС Ямбол.

            Допълва състава на комисията с Галина Симеонова - общински съветник при ОбС Ямбол.

 

 

 

             ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно създаване на ВК за изготвяне предложение пред ОбС за съдебни заседатели.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл. 68, ал.1 от Закона за съдебната власт и чл.5, ал.1 от Наредба № 2 от 08.01.2008г. за съдебните заседатели създава временна комисия в състав от 5 общински съветника за изготвяне на предложения пред ОбС за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол и Районен съд Ямбол: Станимир Кескинов, Румен Банков, Живко Желев, Димитър Лилов и Йордан Милков.                                                       

            2. Комисията избира на свои заседания председател, разглежда и обобщава постъпилите предложения и предлага в съответствие с изискванията на Наредба № 2 тяхното гласуване на следваща сесия на Общински съвет - Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване на договор за наем на СД „Вили – 70 – Петкови и сие”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор за наем № 3147/09.08.2006г. със СД „Вили – 70 – Петкови и сие”, ул.”Крали Марко”, бл.82, вх.”В”, ап.81, представлявано от  Лиляна Борисова Велинова - Петкова  за отдаден под наем общински обект - помещение за производство на плетачни изделия, находящ се на ул.”Срем” № 3,  партер,  гр.Ямбол, считано от 01.09.2009г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Вери - Роз - Вяра Георгиева".

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор № 3095 от 08.02.2006 г., за отдадено под наем помещение за обмен на валута, редставляващо част от имот – частна общинска собственост „Безистен”, актуван с АОС 440/31.01.2002 г., намиращ с на пл. „Освобождение”, Централна градска част, с площ 11.00 кв.м.,  до започване СМР по преустройството на Безистена, но не повече от три години считано от 01.06.2009 г.

 

 

 

       ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем с „Гармънт хаус” ООД, Златка Бързакова за обект 145 кв. м., ет.ІV на ул. „Търговска” № 57.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол продължава до 30.05.2011г. срока на действие на Договор за наем № 1815/30.05.2001г. и Анекс към него № 972/02.05.2006г.  с „Гармънтс хаус”ООД, ул. „Цар Освободител” № 1, гр.Ямбол, представлявано от  Златка Петкова Бързакова , за отдаден под наем общински обект - помещение за производствена  дейност , намиращ се на ІV етаж на ул. „Търговска” № 57, гр. Ямбол, считано от 01.07.2009г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Гармънт хаус” ООД, Златка Бързакова за обект ІІІ етаж на ул. Търговска 57.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол продължава с три години срока на действие на Договор за наем № 3152/15.08.2006г.с „Гармънтс хаус”ООД, ул. „Цар Освободител” №1, гр.Ямбол, представлявано от  Златка Петкова Бързакова , за отдаден под наем общински обект - помещение за производствена  дейност , находящо се на третия етаж в сградата на ул. „Търговска” № 57, гр. Ямбол с обща площ 153.00 кв.м., считано от 01.09.2009г.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем с ЕТ „Славяна - Стоян Стоянов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с три години срока на действие на Договор № 3154/ 17.08.2006 г. за отдаден под наем недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 1444/ 07.02.2008 г., находящ се на пл. "Страшимир Кринчев" № 1 /партер) гр. Ямбол и представляващ  Магазин за търговска дейност с хранителни и промишлени стоки,   с площ 103.00 кв.м.,  считано от 01.09.2009 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем с ЕТ „Козари 99 Руска Калчева”.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с три години срока на действие на Договор № 3145/ 31.07.2006 г. за отдаден под наем недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 99/ 10.03.2004 г., находящ се на ул.. „Жорж Папазов” № 5 гр. Ямбол и представляващ  Клуб – ресторант на Клуба на дейците на културата,   с площ 186.93 кв.м.,  считано от 01.08.2009 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Гармънт хаус” ООД, Златка Бързакова за обект 35 кв. м. на ІV етаж, ул. Търговска 57.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от Закона за общинска собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с три години срока на действие на Договор № 3150/15.08.2006 г. за отдаден под наем недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се на четвърти етаж в сграда на  ул.”Търговска” № 57, гр. Ямбол,   представляващ  помещение за производствена дейност,  с обща площ 35.00 кв.м., считано от 01.09.2009г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „ЕТ Рамо 51 Румен Юлиянов.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с три години срока на действие на Договор № 3174/ 04.09.2006 г. за отдаден под наем недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 140/17.05.2000 г., находящ се на ул. "Търговска" № 58 гр. Ямбол и представляващ – Обект – Бръснаро-фризьорски салон № 2,   с площ 66.00 кв.м.,  считано от 01.09.2009 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „ЕТ Бендида - Димитринка Добрева”.                                                                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с три години срока на действие на Договор № 3134/ 25.07.2006 г. за отдаден под наем недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. "Георги Гарабчи войвода", гр. Ямбол, кв.18, парцел ІV и представляващ - Магазин за търговска дейност с промишлени стоки (строителни материали),   с обща площ 133.00 кв.м.,  считано от 01.08.2009 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Мистрал 96 - Георги Минчев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

    1. На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и на ОбС – Ямбол продължава с 3 (три) години  срока на действие на Договор за наем №3121/02.06.2006г. с ЕТ „Мистрал  96 – Георги Минчев” , гр. Ямбол, ул. „Независима България” № 16, представлявано от Георги Иванов Минчев, за отдаден под наем общински обект  клуб – ресторант в къща – музей „Васил Карагьозов” , намиращ се на ул.”Парчевич” № 6, гр. Ямбол, считано от 02.06.2009г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „ГЕШ - Георги Янакиев”.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Продължава срока на действие на Договор № 3110/ 21.03.2006г. за отдаден под наем общински обект – "Бърза закуска, пица, закусвалня "Безистен – юг", представляващ част от имот – частна общинска собственост „Безистен”, находящ се на пл. „Освобождение”, Централна градска част, с обща площ 110.70 кв.м. до започване СМР по преустройството на Безистена, но не повече от три години

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно допускане обособяването на УПИ ІІ 299, 284, кв. 34 по действащия план на гр. Ямбол и изработване на проект за изменение на действащия ПУП- ПЗ.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

           

      Предложението не се прие.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно отчет за дейността на ТД със 100 % общинско участие, анализ на финансовите им резултати. Определяне на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на дружествата.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон приема годишния отчет и баланса за 2008 г. на:

            - „Комуналуниверс” ЕООД

            - „Дезинфекционна станция” ЕООД

            - „Обреден комплекс” ЕООД

            - „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            - „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            2. На основание чл. 53, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества определя дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба след данъчното облагане на:

            - „Комуналуниверс” ЕООД

            - „Дезинфекционна станция” ЕООД

            - Обреден комплекс” ЕООД

            - „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            - „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            Определеният дивидент да бъде приведен в срок до 30.10.2009г. по сметка: IBAN: BG 13 SOMB 9130 8424420344, BIC: SOMBBGSF, код за вид плащане – 44 48 00 (дивидент) при „Общинска банка” АД, клон гр. Ямбол.

            3. На основание чл. 54, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 1, т. 12  от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества предоставя дивидента от „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД за 2008 г. на дружеството за реализация на инвестиционната му програма през 2009 г.

            4. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества освобождава от отговорност управителите на:

            - „Дезинфекционна станция” ЕООД

            - Обреден комплекс” ЕООД

            - „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            - „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД