РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 29 ОКТОМВРИ 2009г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно отпускане финансова помощ на Валентина Желязкова.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗДР.

 1. Предложение относно отпускане финансова помощ на Тодорка Гърдева.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗДР.

 1. Предложение относно предложение до МС за отпускане персонална пенсия на внуците на Събина Атанасова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП, ПК СДТЗ

 1. Предложение относно избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен и Районен съд Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ВК при ОбС

 1. Предложение относно промяна на бюджета за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов ВК при ОбС

 1. Доклад на Временната комисия за извършване на проверка на изпълнение процедурата по възлагане на обществена поръчка и извършени СМР по уличен водопровод и улична канализация на ул. “Генерал Заимов” и ул. “Граф Игнатиев”

ВНОСИТЕЛ: ВК при ОбС

 1. Предложение относно поемане на общински дълг чрез дългосрочен банков кредит.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно партньорство с читалище „Зора” по повод кандидатстване по проект „Красива България” с проектно предложение „Ремонт на зрителна зала и сцена на НЧ „Зора”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване по проект "Красива България” с проектно предложение "Ремонт на ДДЮЛРГ - Юрий Гагарин".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно  кандидатстване по проект "Красива България” с проектно предложение "Ремонт и реконструкция на спортна площадка в ж. к. "Граф Игнатиев", източно от бл. 86.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване по проект „Красива България” с проектно предложение „Ремонтни дейности на ОУ „Д. Дебелянов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне на представител на Община Ямбол за член на ОС на СНЦ "Регионален център за управление на отпадъците - Ямбол" във връзка с учредяването му.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отдаване под наем на помещения - части от недвижими имоти - ПОС в учебни заведения.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1.  Предложение относно предварително съгласие на ОбС за прокарване на водопровод през поземлени имоти, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на доклади за самооценка на "ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД И "ДЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне сградата на ул. „Ал. Стамболийски” № 5а за управление от ОДК – Ямбол за предоставяне на извънучилищни дейности.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от имот - ЧОС, ул. "Цар Иван Александър" № 6 А на Регионална занаятчийска камара, представлявана от Тодор Стоянов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно промяна на собствеността от ЧОС в ПОС на имот Възрожденски комплекс „Ат. Кратунов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно учредяване право на строеж на "ГЕРОТИК" ЕООД, Димитринка Кънева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Месокомбинат - Бай Течо", Стоян Стоянов за обект № 15А на ЦОП, пл. Г. Дражев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Месокомбинат - Бай Течо", Стоян Стоянов за обект № 15Б на ЦОП, пл. Г. Дражев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Дунай Калор" ООД, Янко Йорданов за обект офис на ул. Жорж Папазов № 11.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Роза Пласт 92 - Роза Димитрова".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Малин Борисов Хаджиев ХБМ".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Руско Минчев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Елит-97-Иван Иванов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Магдалена - Ваня Колева" за обект № 4, Цветен пазар.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Магдалена - Ваня Колева" за обект № 6, Цветен пазар.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно избиране на представител на ОбС Ямбол в Областен съвет за развитие.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно отпускане на финансова помощ на Валентина Желязкова.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗДР.

__________________________________________________________________________________

 

     

 

        Отпуска еднократна финансова помощ на Валентина Колева Желязкова от гр. Ямбол, живуща в ж. к.В. Левски" бл.13, вх.Г, ет.2 в размер на 500лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

     

 

 

      ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно отпускане финансова помощ на Тодорка Гърдева.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗДР.

__________________________________________________________________________________

 

 

На основание т.13.4 от решение по т.2 от дневния ред на ХХ заседание, проведено на 31 март 2009г., ОбС  Ямбол отпуска еднократна финансова помощ на Тодорка Петрова Гърдева от гр. Ямбол, живуща на ул.„Илинден" № 48 в размер на 600лв. по § Помощи по решение на ОбС”.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно предложение до МС за отпускане персонална пенсия на внуците на Събина Атанасова.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП, ПК СДТЗ

__________________________________________________________________________________

 

 

            На основание чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Любка Панайотова Асенова и Андрей Панайотов Асенов от гр. Ямбол, ул. “Огоста” № 43.

 

     

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен и Районен съд Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ВК при ОбС

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.68, ал.1 от ЗСВ, чл.5 от Наредба № 2 от 8 януари 2008г. за съдебните заседатели предлага на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд Бургас следните кандидати за съдебни заседатели:

 

1.      Петя Георгиева Иванова

2.      Генка Христова Вълчева

3.      Мария Николаева Димитрова

4.      Желязко Тодоров Желязков

5.      Султана Василева Господинова

6.      Невена Николова Георгиева

7.      Петкана Иванова Боруджиева

8.      Вълкана Климентова Янкова

9.      Стоян Статев Петров

10.  Мария Петрова Буикова

11.  Ели Иванова Попова

12.  Паруш Николов Парушев

13.  Стела Атанасова Джендова

14.  Веселка Михайлова Ковачева

15.  Пенка Йорданова Дръндарова

16.  Ивайло Иванов Петков

17.  Благовеста Стоянова Желева

18.  Марийка Йорданова Иванова  

19.  Антоанета Иванова Начева

20.  Радка Атанасова Цингова

21.  Атанаска Петрова Иванова

22.  Елина Господинова Делигрозева

23.  Стойка Матева Сапунджиева

24.  Росинка Генчева Петрова

25.  Валентин Атанасов Вълчев

26.  Диана Стаменова Шекерова

27.  Тодор Теохариев Анастасов

28.  Злата Атанасова Станкова

29.  Аделина Атанасова Иванова

30.  Слав Георгиев Георгиев

 

2. На основание чл.68, ал.1 от ЗСВ , чл.5 от Наредба № 2 от 8 януари 2008г. за съдебните заседатели предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Ямбол следните кандидати за съдебни заседатели:

 

1.      Недялка Петрова Гърдева

2.      Екатерина Т. Вълчанова

3.      Тонка Калинова Михайлова

4.      Мари Петкова Стефанова

5.      Петя Григорова Илиева

6.      Николина Стратиева Николова

7.      Живко Алексиев Иванов

8.      Дочка Йорданова Коджабашева

9.      Филип Пеев Филипов

10.  Ташка Панайотова Христова

11.  Геркиня Ставрева Стоева

12.  Йорданка Димитрова Димитрова

13.  Николина Йорданова Атанасова

14.  Мартин Методиев Иванов

15.  Стойно Михалев Стойнов

16.  Даниела Георгиева Иванова

17.  Снежанка Иванова Колева

18.  Веселин Иванов Георгиев

19.  Златина Стоева Христова

20.  Димитър Радков Радев

21.  Камен Митков Георгиев

22.  Диана Атанасова Попова

23.  Антон Димитров Гонев

24.  Димчо Петков Добрев

25.  Донка Желязкова Куртева

26.  Христо Георгиев Георгиев

27.  Илияна Илкова Георгиева

28.  Светла Илиева Иванова

29.  Мариана Димитрова Банева

30.  Милена Тодорова Димитрова

31.  Мата Димитрова Стоянова – Жечева

32.  Аня Димитрова Лазарова

33.  Антоанета Велчева Маркова

34.  Радостина Иванова Петкова

35.  Господин Ганчев Господинов

36.  Маргарита Христова Николова

37.  Радостина Николова Кожухарова

38.  Таня Стоянова Иванова

39.  Стоян Ганчев Ганчев

40.  Миглена Петрова Панайотова – Георгиева

41.  Елена Дончева Папашимова

42.  Мима Янкова Баева

43.  Невена Митрева Спасова

44.  Стойка Петкова Иванова

45.  Здравко Петров Кръстев

46.  Мария Димитрова Ангелова

47.  Кръстьо Тодоров Димитров

48.  Анка Симеонова Добрева

49.  Йордан Василев Кюлев

50.  Мирослава Янкова Янева - Георгиева

51.  Димитринка Петрова Георгиева

52.  Константин Щилиянов Карагеоргиев

53.  Щелиян Константинов Карагеоргиев

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно промяна на бюджета за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.9, ал.1 и чл.18 от Закона за общинските бюджети, чл.14, ал.1 от ЗДБРБ за 2009 г., чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната

1. Одобрява промени по бюджета на общината за 2009 година по приходната и разходната част както следва:

            1.1. Увеличава собствените приходи с 8 800 лв., от които:

- § 24-04 „Приходи от продажба на стоки и услуги” със 700 лв.;

- § 24-05 Приходи от наеми на имущество” с 8 100 лв.;

1.2. Увеличава разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности със собствени приходи с 8 800  лв.

2. Одобрява промени в Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2009 г. както следва:

2.1. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект „Ремонт здравен кабинет ЦДГ „Щастливо детство” на стойност 1 000 лв. по § 51-00 „Основен ремонт”, местна дейност 311 „ЦДГ”

            2.2. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект „Подмяна на врати на санитарни възли и дограма в коридор в ЦДГ „ Червена шапчица” на стойност 10 000 лв. по § 51-00 „Основен ремонт”, местна дейност 311 „ЦДГ”.

            2.3. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект „Ремонт здравен кабинет на Дневен център за деца с увреждания” на стойност 3 500 лв. по § 51-00 „Основен ремонт”, делегирана от държавата дейност  551 ”Дневни центрове”.

            2.4. Намалява годишната задача на обект „Енергийно обследване за газифициране на ДЦДУ” с 3 500 лв. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”, делегирана от държавата дейност  551 ”Дневни центрове”.

            2.5. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи по § 52-00 „Придобиване на ДМА”, делегирана от държавата дейност  540 „Дом за стари хора” общо с 4 000 лв. за закупуване на „Картофобелачка за ДСХ” на стойност 1 900 лв. и със „Зеленчукорезачка за ДСХ”  на стойност 2 100 лв.

2.6. Намалява годишната задача на „Лекотоварен автомобил в ДСХ” с 4 000 лв. по       § 52-00 „Придобиване на ДМА”, делегирана от държавата дейност 540 „Дом за стари хора”.

2.7. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект „Ремонт помещение в ХГ „Ж. Папазов” на стойност 15 000 лв. по § 51-00 „Основен ремонт”, дофинансиране на делегирана от държавата дейност  739  ”Художествени галерии с регионален характер”.

2.8. Намалява годишната задача на обект „Ремонт и реконструкция на дома на покойника” с 25 000 лв.  по § 51-00 „Основен ремонт”, местна дейност 745 „Обредни домове и зали”.

2.9. Намалява годишната задача на обект „Ремонт и реконструкция на вентилационната инсталация кухня ЦДГ „Слънце” с 1 000 лв.  по § 51-00 „Основен ремонт”, местна дейност 311 „ЦДГ”.

2.10. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект „Проектиране на пристройка за здравен кабинет в сградата на ЦДГ „Пламъче” – гр. Ямбол” на стойност        3 000 лв. по § 53-00 „Придобиване на НДА”, местна дейност 311 „ЦДГ”

3. Дава съгласие с неусвоените бюджетни кредити от местна дейност 741 „РТВ”, във връзка с закриването на дейността, да се завиши бюджета по § 10-00 „Издръжка” в местна дейност 759 „Други дейности по културата”.

4. Намалява бюджетните кредити с 60 000 лв. по § 10-00 „Издръжка” в местна дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” и завишава със същата сума бюджетните кредити по § 10-00 „Издръжка” в местна дейност 122  „Общинска администрация”.

5. Одобрява промяна по бюджетите и завишава трансфера от собствения бюджет на общината общо с 8 100 лв. на следните второстепенен разпоредител с бюджетни кредити:

5.1. ОУ „П. Р. Славейков” - дейност 322 „Общообразователни училища” – дофинансиране по § 10-00 „Издръжка” със сумата  5 600 лв.;

5.2. ОУ „Д. Дебелянов” - дейност 322 „Общообразователни училища” – дофинансиране по § 10-00 „Издръжка” със сумата  1 000 лв.;

5.3. НУ „Проф. Нойков”- дейност 322 „Общообразователни училища” – дофинансиране по § 10-00 „Издръжка” със сумата  1 500 лв.

            6. Завишава собствените приходи в местните дейности по бюджета на Регионален исторически музей със 700 лв. по § 24-04 „Приходи от продажба на стоки и услуги” и съответно разходната част със 700 лв. по § 10-00 „Издръжка” за дофинансиране на дейност 739 „Музеи с регионален характер”.

            7. Намалява бюджета на второстепенен разпоредител ЦДГ „Пламъче” с 3 000 лв. по     § 10-00 „Издръжка” в местна дейност 311 „ЦДГ” и със същата сума завишава собствения бюджет на общината по § 53-00„Придобиване на НДА”, дейност 311 „ЦДГ”.

8. Дава съгласие Кметът на общината, в изпълнение на т. 27.4 от решението по приемане на бюджета на общината за 2009 г., да предостави временeн безлихвен заем от бюджетната сметка на общината за авансово финансиране изпълнението на обект „Изграждането на техническа инфраструктура в I-ви жилищен район” финансиран по Програма ФАР в размер до 320 000 лв. до възстановяването му от последващи трансфери от Договарящия орган.

            9.  Кметът на Общината да отрази промените, произтичащи от горните решения, по сборния бюджет, собствения бюджет и по бюджетите на второстепенните разпоредители в общината.

10. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на Община Ямбол за деветмесечие на 2009 г. в размер на 3 782,65 лева в страната и в размер на 1 614,07 лв. в чужбина.

11. Одобрява извършените разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Ямбол за деветмесечие на 2009 г. в размер на 494,46 лева в страната.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Доклад на Временната комисия за извършване на проверка на изпълнение процедурата по възлагане на обществена поръчка и извършени СМР по уличен водопровод и улична канализация на ул. “Генерал Заимов” и ул. “Граф Игнатиев”

ВНОСИТЕЛ: ВК при ОбС

__________________________________________________________________________________

 

 

      Общински съвет се запозна с доклада.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно поемане на общински дълг чрез дългосрочен банков кредит.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.24, т.2 и чл.40 от Закона за общинските бюджети и чл.17, ал.1 и ал.3 от Закона за общинския дълг и  Наредбата  за управление на общинския бюджет по чл. 9а от Закона за общинския бюджет, след проведено обществено обсъждане

1. Дава съгласие Община Ямбол да поеме дългосрочен дълг с договор за общински заем,

съгласно чл. 3, т. 2 от Закона за общинския дълг за финансиране на инвестиционни проекти в

полза на местната общност:

-         Проект „Улични водопроводи и улична канализация по ул. „Ген. Заимов” и ул. „Граф Игнатиев””;

-         Проект ”;„Изграждане на улица от ул. „Хан Кубрат” до ул. „Стефан Караджа” зад бл. 17, 19 и 21 на ул. „Г. С. Раковски”;

-         Проект  „Реконструкция  улица  от  бензиностанция  „Геомекс”  до  Гимназия за преподаване на чужди езици „В. Карагьозов”.

2. Определя финансовите параметри на общинския заем, по които да се проведе процедурата за избор на финансова институция, както следва:

            - Максимален размер на кредита – 2 553 195 евро /равностойността на 5 000 000 лв. по официалния курс на БНБ/;

-  Валута на дълга – EUR  /евро/;

-  Вид на дълга – дългосрочен общински дълг по чл. 3, т. 2 от ЗОБ, с договор за банков инвестиционен кредит;

-  Срок на кредита – до 10 години от датата на сключване на договора за кредит;            

-  Гратисен период по главницата – не повече от 1 (една) година, от датата на първото усвояване на суми по кредита;

-  Начин на обезпечаване – за сметка на бъдещи собствени общински приходи и общата изравнителна субсидия за местните дейности;

- Условия на погасяване на главницата – съгласно погасителен план на намаляващи вноски,  след изтичане на гратисния период;

-   Начин на плащане на лихвите – ежемесечно;

-   Максимален лихвен процент – 1 М EURIBOR   + надбавка, общо не повече от 8 %;

-  Максимална такса за разрешаване и управление на кредита –  в размер до 1 % от сумата на размера на кредита, платима еднократно;

-   Начин и срок за усвояване на кредита – до края на 2010 г.;

-   Такса за ангажимент – до 0,2 % годишно върху неусвоената част от кредита;

-  Наказателна надбавка за просрочие – до 1 % годишно върху сумата в просрочие, за времето на просрочие, без капитализиране на просрочените лихви;

-  Възможност за предсрочно погасяване, изцяло или на части – без такса за предсрочно погасяване на кредита с едностранно едномесечно предизвестие от страна на кредитополучателя, при спазване на ограничението за годишния размер на плащанията по дълга, съгласно чл. 12, ал.1 от Закона за общинския дълг;

3. Възлага на Кмета на Общината да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране при спазване на разпоредбите на Закона за общинския дълг и Закона за обществените поръчки, да подпише договора за кредит, договора за залог, както и да извърши всички останали правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 2.

            4. Задължава Кмета на Общината да внесе в Общинския съвет доклад за резултатите от проведената процедура за избор на финансова институция.

5. Създава Общински  кредитен съвет, който подпомага кмета и общинския съвет в дейността на общината по поемане на дълга в следния състав: Георги Славов - кмет на общината, Георги Миланов - председател на Общински съвет - Ямбол, Живко Желев – общински съветник, Любомир Керемедчиев - общински съветник и един независим външен консултант, определен от кмета на общината.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно партньорство с читалище „Зора” по повод кандидатстване по проект „Красива България” с проектно предложение „Ремонт на зрителна зала и сцена на НЧ „Зора”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.  Дава съгласие Община Ямбол да бъде партньор на Народно читалище „Зора”, по Проект Kрасива България” за 2010 год., Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”, с проектно предложение „Ремонт на зрителна зала и сцена на Народно читалище „Зора”.

          2. Приема финансовото участие на общината в рамките на 18 957.19 лева /50% от бюджета на проекта/ да бъде осигурено от собствени средства съгласно договора по процедурата.

          3. Задължава кмета да предвиди с проектобюджета за 2010г. необходимите средства за реализиране на дейностите по проекта, с който се кандидатства по проектKрасива България”, Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”, с проектно предложение „Ремонт на зрителна зала и сцена на Народно читалище „Зора”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно кандидатстване по проект "Красива България” с проектно предложение "Ремонт на ДДЮЛРГ - Юрий Гагарин".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Проект Kрасива България” за 2010 год., Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на Социални домове”, с проектно предложение: „Ремонт на Дом за деца и юноши лишени от родителски грижи – Юрий Гагарин”.

          2. Приема финансовото участие на общината да бъде осигурено от собствени средства съгласно договора по процедурата.

          3. Задължава кмета да предвиди с проектобюджета за 2010г. необходимите средства за реализиране на дейностите по проекта, с който се кандидатства по проектKрасива България”, Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на Социални домове”, проектно предложение „Ремонт на Дом за деца и юноши лишени от родителски грижи – Юрий Гагарин”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно  кандидатстване по проект "Красива България” с проектно предложение "Ремонт и реконструкция на спортна площадка в ж. к. "Граф Игнатиев", източно от бл. 86.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Проект Kрасива България” за 2010 год., Мярка 01 „Подобряване на градската среда”,с проектно предложение: „Ремонт и реконструкция на спортна площадка в ж.к.”Граф Игнатиев”, източно от бл. 86”.

          2. Приема финансовото участие на общината да бъде осигурено от собствени средства съгласно договора по процедурата.

          3. Задължава кмета да предвиди с проектобюджета за 2010г. необходимите средства за обезпечаване на собствено участие, с който се кандидатства по проектKрасива България”, Мярка 01 „Подобряване на градската среда”, проектно предложение „Ремонт и реконструкция на спортна площадка в ж.к. ”Граф Игнатиев”, източно от бл. 86”.

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване по проект „Красива България” с проектно предложение „Ремонтни дейности на ОУ „Д. Дебелянов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

       1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по Проект “Kрасива България” за 2010 год., Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”, с проектно предложение „Ремонтни дейности на ОУ „Димчо Дебелянов” гр. Ямбол”.

       2. Приема финансовото участие на общината в рамките на 50% от бюджета на проекта да бъде осигурено от собствени средства съгласно договора по процедурата.

       3. Задължава кмета да предвиди с проектобюджета за 2010г. необходимите средства за реализиране на дейностите по проекта, с който се кандидатства по проект “Kрасива България”, Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”, с проектно предложение „Ремонтни дейности на ОУ „Димчо Дебелянов” гр. Ямбол”.

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на представител на Община Ямбол за член на ОС на СНЦ "Регионален център за управление на отпадъците - Ямбол" във връзка с учредяването му.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация определя Георги Илиев Миланов за член на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Регионален център за управление на отпадъците – Ямбол”.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем на помещения - части от недвижими имоти - ПОС в учебни заведения.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество да се отдадат под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване помещения, части от недвижими имоти – публична общинска собственост, както следва:

 1. Помещение за продажба на закуски и захарни изделия, находящо се в сградата на ОУ „Димчо Дебелянов”, ул.”Хан Тервел”№2, гр.Ямбол,  с площ 4 кв.м., при следните условия:

            1.1 Начална тръжна месечна наемна цена – 12.72 лв., без ДДС;

            1.2 Предмет на дейност – продажба на закуски;

            1.3.Срок на отдаване – 3 години;

            1.4.Депозит- 130.00 лева.

 1. Помещение за производство на закуски и столово хранене, находящо се в приземния етаж на сградата на ОУ „Христо Смирненски”, ул.”Търговска” №79, гр.Ямбол, с обща площ 362.68 кв.м., в т.ч. за производствена дейност – 107.82 кв.м., за складово помещение – 219.55 кв.м  и сервизни помещения – 35.31 кв.м., при следните условия:

2.1.  Начална тръжна месечна наемна цена –  288.00 лв., без ДДС;

      2.2.  Предмет на дейност – производство на закуски и столово хранене;

2.3.  Срок на отдаване – 3 години;

2.4.  Депозит- 870.00 лева.

         3.  Бюфет за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, находящ се в сградата на ОУ „Петко Рачов Славейков”, ул. „Янко Сакъзов” №8, гр.Ямбол, с обща площ 140 кв.м., в т.ч. за търговска дейност – 30.00 кв.м и сервизни помещения – 110.00 кв.м, при следните условия:

3.1. Начална тръжна месечна наемна цена –  150.00 лв., без ДДС;

3.2.  Предмет на дейност – продажба на закуски;

3.3.  Срок на отдаване – 3 години;

3.4.  Депозит- 900.00 лева.

      4. Бюфет за продажба на закуски и безалкохолни напитки, находящ се на втори етаж  в сградата на ОУ „Николай Петрини”, с площ 34.00 кв., при следните условия:

      4.1. Начална тръжна месечна наемна цена –  108.00 лв., без ДДС;

4.2.  Предмет на дейност – продажба на закуски;

4.3.  Срок на отдаване – 3 години;

4.4.  Депозит- 650.00 лева.

5. Помещение за продажба на закуски, находящо се в сградата на ГПЧЕ „Васил Карагьозов”, ж.к. „Златен рог”, с площ 35.00 кв., при следните условия:

      5.1. Начална тръжна месечна наемна цена –  111.00 лв., без ДДС;

5.2. Предмет на дейност – продажба на закуски;

5.3. Срок на отдаване – 3 години;

5.4.  Депозит- 670.00 лева.

6.Павилион  за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, находящо се в сградата на „Д-р Петър Берон”, ул.”Кожух планина” №17, гр.Ямбол, с площ 2.80 кв.м., при следните условия:

      6.1. Начална тръжна месечна наемна цена –  9.00 лв., без ДДС;

6.2. Предмет на дейност – продажба на закуски;

6.3. Срок на отдаване – 3 години;

6.4.  Депозит- 90.00 лева.

      7.Помещение за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, находящо се на първия етаж в сградата на ОУ „Христо Смирненски”, ул.”Търговска №79, гр.Ямбол, с площ 16.00 кв.м., при следните условия:

      7.1. Начална тръжна месечна наемна цена –  51.00 лв., без ДДС;

7.2. Предмет на дейност – продажба на закуски;

7.3. Срок на отдаване – 3 години;

7.4. Депозит- 510.00 лева.

8. Помещение за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, находящо се на първи етаж на ОУ „Любен Каравелов”, ж.к. „Хале” гр.Ямбол, с площ 5.70 кв.м., при следните условия:

      8.1. Начална тръжна месечна наемна цена –  18.00 лв., без ДДС;

8.2. Предмет на дейност – продажба на закуски;

8.3. Срок на отдаване – 3 години;

8.4. Депозит- 180.00 лева.

9.Помещение за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, находящо се в сградата на ОУ „Йордан Йовков”, ул.”Тимок” №3, гр.Ямбол, с площ 32.00 кв.м, при следните условия:

      9.1. Начална тръжна месечна наемна цена –  102.00 лв., без ДДС;

9.2. Предмет на дейност – продажба на закуски;

9.3. Срок на отдаване – 3 години;

9.4. Депозит- 620.00 лева.

10. Павилион за продажба на закуски и безалкохолни напитки, находящ се в двора на ОУ „Любен Каравелов”, ж.к. „Хале”, гр.Ямбол, с площ 81.00 кв.м., при следните условия:

      10.1. Начална тръжна месечна наемна цена –  257.00 лв., без ДДС;

10.2. Предмет на дейност – продажба на закуски;

10.3. Срок на отдаване – 3 години;

10.4. Депозит – 1 540.00 лева.

11.Помещение за производствена дейност, находящо се в двора на ОУ „Димчо Дебелянов”, ул.”Хан Тервел” №2, с площ 40.00 кв.м., при следните условия:

      11.1. Начална тръжна месечна наемна цена –  63.00 лв., без ДДС;

11.2. Предмет на дейност  - производствена дейност;

11.3. Срок на отдаване – 3 години;

11.4. Депозит – 630.00 лева.

12.Помещение за производствена дейност, находящо се в двора на ОУ „Димчо Дебелянов”, ул.”Хан Тервел” №2, с площ  90.00 кв.м., при следните условия:

      12.1. Начална тръжна месечна наемна цена –  140.00 лв., без ДДС;

12.2. Предмет на дейност – производствена дейност;

12.3. Срок на отдаване – 3 години;

12.4. Депозит – 840.00 лева.

       13.Помещение за офис, находящо се в двора на ОУ „Димчо Дебелянов”,      ул.”Хан Тервел” №2, с площ  20.00 кв.м., при следните условия:

      13.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 39.00 лв., без ДДС;

13.2. Предмет на дейност –  офис;

13.3. Срок на отдаване – 3 години;

13.4. Депозит – 390.00 лева.

       14.Помещение за производство на закуски и столово хранене, находящо се на първи етаж в сградата на ОУ”Николай Петрини”, ул.”Битоля” №35, гр.Ямбол, с обща площ – 551 кв.м., в т.ч. за столово хранене -270.00 кв.м, кухненски блок – 65 кв.м. и сервизни помещение – 216.00 кв.м, при следните условия:

      14.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 590. 00 лв., без ДДС;

14.2. Предмет на дейност – производство на закуски и столово хранене;

14.3. Срок на отдаване – 3 години;

14.4. Депозит –  1 770.00 лева.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предварително съгласие на ОбС за прокарване на водопровод през поземлени имоти, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на „Профил М” ООД, ЕИК 128026500, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Джон Атанасов” № 8, представлявано от Димитър Иванов Димитров и „Ивеа Фулда”ООД, ЕИК12858190, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Милин камък”, бл.1, вх.”Б”, ап 35, представлявано от Иван Добрев Иванов за прокарване на водопровод от ПИ 87374.37.175 по кадастралната карта на гр. Ямбол до ПИ 87374.37.866 и ПИ 87374.37.31 по КК на гр. Ямбол,  с обща дължина на трасето през общинските поземлени имоти от  209.00 м. и сервитутна площ съответно за ПИ 87374.553.420 – 1128.00 кв.м., за ПИ 87374.37.437 – 72.00 кв.м., за ПИ 87374.37.440 – 18.00 кв.м. и за ПИ87374.37.439 -36.00 кв.м., по КК на гр. Ямбол, всички публична общинска собственост.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на доклади за самооценка на "ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД И "ДЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 12 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества и чл. 25, ал. 2 от Наредба № 18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения приема доклада за самооценка на:

      1.1. „Диагностично – консултативен център № 1 – Ямбол” ЕООД.

      1.2. „Дентален център № 1 – Ямбол” ЕООД.

           

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне сградата на ул. „Ал. Стамболийски” № 5а за управление от ОДК – Ямбол за предоставяне на извънучилищни дейности.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, предоставя безвъзмездно за управление на Общински детски комплекс, недвижим имот – частна общинска собственост, бивша сграда на „ Местни данъци и такси” на ул.” Ал. Стамболийски”№ 5а.

 

            2. Управлението да се осъществява при спазване условията на чл.9, ал.1 и ал.4, чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.13, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ). Поддръжката, ремонтите и застраховките на предоставения за управление недвижим имот, както и плащането на консумативните разходи и таксите да се извършва от лицето, което ги управлява в рамките на предвидените в бюджета му средства.

           

             

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от имот - ЧОС, ул. "Цар Иван Александър" № 6 А на Регионална занаятчийска камара, представлявана от Тодор Стоянов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Предложението не се прие.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна на собствеността от ЧОС в ПОС на имот Възрожденски комплекс „Ат. Кратунов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.6, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост обявява поземлен имот „Възрожденски комплекс „Атанас Кратунов”, представляващ поземлен имот № 87374.555.154 по кадастралната карта на гр. Ямбол, заедно с реставрирана паянтова сграда на един етаж, актувана с акт № 1495/10.09.2008 г., находящи се в УПИ I  в кв. 16 по плана за регулация на гр. Ямбол – ул. „Атанас Кратунов” №15, за  публична общинска собственост.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно учредяване право на строеж на "ГЕРОТИК" ЕООД, Димитринка Кънева.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

___________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Да се учреди възмездно право на строеж на „ГЕРОТИК” ЕООД, представлявано от Димитринка Георгиева Кънева - управител с ЕГН 6203169097,  върху  84.25 кв.м. за надстрояване на сграда с идентификатор 87374.534.39.32 по КК на гр. Ямбол, находяща се в ж.к. „Златен рог”, при граници – сграда 87374.534.39.26 и ПИ 87374.534.39 за сумата 7386 лв. /седем хиляди триста осемдесет и шест/ лева, без ДДС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Месокомбинат - Бай Течо", Стоян Стоянов за обект № 15А на ЦОП, пл. Г. Дражев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

___________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с  чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3189/ 25.09.2006 г. за отдаден под наем   недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се на Централен общински пазар, пл. "Г. Дражев", гр. Ямбол, представляващ – Обект № 15 А – помещение за продажба на месо и месни произведения,   с площ  43.30 кв.м.,  считано от 25.09.2009 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Месокомбинат - Бай Течо", Стоян Стоянов за обект № 15Б на ЦОП, пл. Г. Дражев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

___________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3190/ 25.09.2006 г. за отдаден под наем  недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се на Централен общински пазар, пл. "Г. Дражев", гр. Ямбол и представляващ – Обект № 15 Б – Помещение за продажба на месо и месни произведения,  с площ 43.30 кв.м.,  считано от 25.09.2009 г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Дунай Калор" ООД, Янко Йорданов за обект офис на ул. Жорж Папазов № 11.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

___________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и на ОбС – Ямбол продължава с 3 (три) години  срока на действие на Договор за наем №3204/13.11.2006г. с „Дунай Калор”ООД, ул.”Стара планина”, бл.12, вх.”В”, ап.69, гр.Ямбол, представлявано от  Янко Йорданов Йорданов , за отдаден под наем общински обект - помещение за офис , намиращ се на ул.”Жорж Папазов” №11, гр. Ямбол, считано от 15.11.2009г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Роза Пласт 92 - Роза Димитрова".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор за наем № 3050/ 15.06.2005 г.  за отдадено под наем помещение за производствена дейност (на пластмасови изделия), находящо се на първия етаж в сграда, с идентификатор 87374.560.12.2 по КК на града - частна общинска собственост, находяща се в ж.к. „Златен рог", кв. З, парцел I по плана на гр. Ямбол, с обща площ 160.22 кв.м.,  считано от 01.08.2009 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Малин Борисов Хаджиев ХБМ".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3160/ 17.08.2006 г. за отдаден под наем недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се на Централен общински пазар, пл. "Г. Дражев", гр. Ямбол и представляващ – Обект № 20 – Помещение за търговска дейност с хранителни и промишлени стоки (пчеларски инвентар и пчелни продукти),   с площ 28.20 кв.м.,  считано от 17.08.2009 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Руско Минчев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3191/ 25.09.2006 г. за отдаден под наем недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се на Централен общински пазар, пл. "Г. Дражев", гр. Ямбол и представляващ – Обект № 16 Б – Помещение за закусвалня,   с площ 83.50 кв.м.,  считано от 25.09.2009 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Елит-97-Иван Иванов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и на ОбС – Ямбол продължава с 3 (три) години  срока на действие на Договор за наем №3073/28.07.2005г. и Анекс №1069/15.01.2009г. с ЕТ „Елит – 97 – Иван Иванов”, ж.к..”Златен рог”, бл.4,  ап.21, гр.Ямбол, представляван от  Иван Димитров Иванов , за отдаден под наем общински обект - помещение „Клуб на авиатора” , намиращ се на ул.”Богомил” №1, гр. Ямбол, считано от 01.08.2009г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение от кмета на общината относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Магдалена - Ваня Колева" за обект № 4, Цветен пазар.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор за наем № 3149/10.08.2006 г.  за отдаден Обект № 4 в недвижим имот „Цветен пазар” – павилион и цветарник за продажба на цветя, находящ се на източната страна на парка на пл. „Освобождение”, кв.74, УПИ ІV по плана на град Ямбол, с площ 8.00 кв.м.,  считано от 01.09.2009 г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение от кмета на общината относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Магдалена - Ваня Колева" за обект № 6, Цветен пазар.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор за наем № 3148/10.08.2006 г.  за отдаден Обект № 6 в недвижим имот „Цветен пазар” – павилион и цветарник за продажба на цветя, находящ се на източната страна на парка на пл. „Освобождение”, кв.74, УПИ ІV по плана на град Ямбол, с площ 8.00 кв.м.,  считано от 01.09.2009 г.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА - Предложение относно избиране на представител на ОбС Ямбол в Областен съвет за развитие.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7.1.14 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинска администрация избира за представител на ОбС Ямбол в Областния съвет за развитие общ. съветник Георги Веселинов Зафиров.