РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 4 ДЕКЕМВРИ 2009г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно отпускане финансова помощ на Кръстьо Атанасов Димитров.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗДР.

 1. Предложение относно отпускане финансова помощ на Ива - Жанет Георгиева Георгиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗДР.

 1. Предложение относно членство на Община Ямбол във Федерацията на европейските карнавални градове.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Правилник за устройство и дейността на Консултативен съвет по въпросите на туризма в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Информация за дейността на търговските дружества, в които Община Ямбол е съдружник за 2008г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно актуализация на програма за управление и разпореждане с имотите ОС за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отписване на несъбираеми предоставени безлихвени заеми на „Дамполис Ател” ЕООД и погасяване на задължения.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно учредяване право на строеж за обект "Смяна предназначението на мазе 17 в офис”, жилищна сграда на ул. Г. С. Раковски 3, вх. Б.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне помещение на МК БППМН за нуждите на Център за социална превенция с консултативен кабинет.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продажба на общински имот по ЗОС, ул. „Ресен” № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот, находящ се на ул. „Хан Тервел” № 4.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно придобиване право на собственост върху поземлени имоти, землище на гр. Ямбол, м. Манаф чаир, за изграждане на пречиствателна станция.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване за помещения ОС, ул. „Ал. Стамболийски” № 14 на читалище Умение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно покупка от Община Ямбол на земя под тупик на ул. Дъбилино.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на имот – ПОС, ул. “Лом” № 5 на МЦТПО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕООД „Скорпион - Иван Кънчев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Веста - Благовеста Александрова".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно промяна на капитала на "Комуналуниверс" ЕООД и прехвърляне на ДМА в баланса на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със СНЦ „Клуб на деловата жена ЕТЕРНА”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Диана фиш 13", договор № 3161/17.08.2006г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Диана фиш 13", договор № 3194/25.09.2006г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Диана фиш 13", договор № 3192/25.09.2006г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Диана фиш 13", договор № 3193/25.09.2006г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Стратегия за развитие на образователната система на община Ямбол (2010 – 2013г.).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно провеждане на конкурс за избор на управител на „Комуналуниверс” ЕООД, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол” по ОПРР 2007 – 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване и изпълнение на проектно предложение „Пътуване в богатото културно многообразие на граничния район Ямбол – Одрин” по Програмата за трансгранично сътрудничество, ИПП между България и Турция.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно изменение на ПУП-ПРЗ за изграждане на канална помпена станция V 1.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно изработване на ПУП-ПРЗ за обект "Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Ямбол" и парцеларен план за довеждащите комуникации.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно изготвяне на ПУП-парцеларен план за трасето на напорен канализационен колектор от канална помпена станция V2 до включването му в главен колектор І.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно отпускане финансова помощ на Кръстьо Атанасов Димитров.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗДР.

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

        Отпуска еднократна финансова помощ на Кръстьо Атанасов Димитров от гр. Ямбол, живуща в жк „Хале" бл.4, вх.Г, ет.2, ап.4 в размер на 600лв. по § Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно отпускане финансова помощ на Ива - Жанет Георгиева Георгиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗДР.

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Отпуска еднократна финансова помощ на Ива - Жанет Георгиева Георгиева от гр. Ямбол, живущ в ж. к.Хале" бл.3, вх.А,ет.1, ап.2 в размер на 200лв. по § Помощи по решение на ОбС”.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно членство на Община Ямбол във Федерацията на европейските карнавални градове.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол дава съгласие Община Ямбол да стане пълноправен член на Федерацията на европейските карнавални градове.

      2. Упълномощава кмета на общината инж. Георги Славов да представлява Община Ямбол във Федерацията на европейските карнавални градове.

      3. В бюджета на общината за 2010 г. да се планират средства за годишен членски внос в размер на 300 евро.                                           

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Правилник за устройство и дейността на Консултативен съвет по въпросите на туризма в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА приема Правилник за устройство и дейността на Консултативен съвет по въпросите на туризма в Община Ямбол.

2. Упълномощава Консултативния съвет по туризъм да изготви проект на програма за развитие на туризма на територията на община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Информация за дейността на търговските дружества, в които Община Ямбол е съдружник за 2008г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА приема информацията за дейността на търговските дружества, в които Община Ямбол е съдружник.  

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно актуализация на програма за управление и разпореждане с имотите ОС за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост прави следното допълнение:

 В ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия, буква „Б”.  Имоти, които община Ямбол има намерение да продаде от Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2009г., приета с Решение по т.4, на 16 заседание, проведено на 30 януари 2009г. на ОбС – Ямбол се допълва:

21.

Урегулиран поземлен имот, съставляващ УПИ ІІ, в кв.84 на ул.”Ресен” № 2, а съгласно кадастралната карта на гр.Ямбол поземлен имот с идентификатор 87374.528.347 с площ 4532 м2, заедно с построените в него сгради, а именно: сграда с идентификатор 87374.528.347.1 с площ 119 м2.; сграда с идентификатор 87374.528.347.2 с площ 292 м2.; сграда с идентификатор 87374.528.347.3 с площ 195 м2. и сграда с идентификатор 87374.528.347.4 с площ 368 м2.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно отписване на несъбираеми предоставени безлихвени заеми на „Дамполис Ател” ЕООД и погасяване на задължения.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА отписва като несъбираеми, вземанията от „Дамполис – Ател” ЕООД:

- по предоставен безлихвен заем в размер на 3 000 лв., отпуснат с решение по т. 6 на Тридесет и първа сесия на Общински съвет – Ямбол, проведена на 21.12.2001 г.;

- по предоставен безлихвен заем в размер на 15 000 лв., отпуснат с решение по т. 7 на Седемнадесета сесия на Общински съвет – Ямбол, първо заседание, проведена на 04.05.2005 г.

2. Дава съгласие да се изплатят от общинския бюджет задълженията по извършени разходи във връзка с процедурата по несъстоятелност в размер на 516.60 лв. и възнаграждение на управителя по договор за управление и дължимите осигурителни вноски в размер на 1 650 лв.

Средствата да се осигурят в рамките на одобрените бюджетни кредити в дейност 898 „Други дейности по икономиката”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно учредяване право на строеж за обект "Смяна предназначението на мазе 17 в офис”, жилищна сграда на ул. „Г. С. Раковски”    № 3, вх. Б.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.38, ал.2 от ЗОС да се учреди възмездно право на строеж на ТОДОР ЖЕКОВ ВАСИЛЕВ, с ЕГН 5311159102 върху 16.51 кв. м. за обект „Смяна предназначението на мазе 17 в офис в жилищна сграда на ул. „Г. С. Раковски" № 3. вх. Б", гр. Ямбол находящ се в сграда с идентификатор 87374.537.106.1, към самостоятелен обект - апартамент с идентификатор 87374.537.106.1.16, който е със застроена площ 53.00 кв. м., в поземлен имот с идентификатор 87374.537.106 по кадастралната карта на гр. Ямбол, при граници на поземления имот: ПИ 87374.537.104. ПИ 87374.537.107, ПИ 87374.537.158 и ПИ 87374.537.103. за сумата 3300 /три хиляди и триста/ лева, без ДДС.

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне помещение на МК БППМН за нуждите на Център за социална превенция с консултативен кабинет.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, предоставя на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните н непълнолетните към Община Ямбол за функционирането на Център за социална превенция с консултативен кабинет безвъзмездно право на ползване на помещение (една стая), с площ 15.00 кв. м. в имот – частна общинска собственост, актуван с АОС 685/ 27.09.2002 г., находящ се в гр. Ямбол, ул. "Паисий" № 3, идентификатор 87374.537.95.2 по кадастралната карта на града, за срок от 10 (десет) години, считано от 01.12.2009г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот по ЗОС, ул. „Ресен” № 2.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС, продава чрез публичен търг с тайно наддаване следният недвижим имот – частна общинска собственост :

Урегулиран поземлен имот, съставляващ УПИ ІІ, в кв.84 на ул.”Ресен” № 2, а съгласно кадастралната карта на гр. Ямбол поземлен имот с идентификатор 87374.528.347 с площ 4532 кв. м., заедно с построените в него сгради, а именно: сграда с идентификатор 87374.528.347.1 с площ 119 кв. м..; сграда с идентификатор 87374.528.347.2 с площ 292 кв. м..; сграда с идентификатор 87374.528.347.3 с площ 195 кв. м. и сграда с идентификатор 87374.528.347.4 с площ 368 кв. м., актуван с акт за частна общинска собственост № 1074 от 12.07.2004г.

Начална тръжна цена 590 000 без ДДС, в т. ч. терен 271 900 лв. без ДДС и сгради 318 100 лв. без ДДС; Депозит за участие 59 000 лв.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот, находящ се на ул. „Хан Тервел” № 4.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността на Община Ямбол в сграда с идентификатор 87374.538.123.1 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находяща се на ул.”Хан Тервел” № 4, като на Димитър Георгиев Топалов и Боянка Иванова Топалова се продаде правото на собственост върху самостоятелен обект с идентификатор 87374.538.123.1.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се на ул.”Хан Тервел” № 4, ет.1, целият с площ 39.23 м2, при граници: самостоятелни обекти в сградата на същия етаж 87374.538.123.1.4, 87374.538.123.1.5, за сумата от 11050 лв./единадесет хиляди и петдесет лева/, без ДДС.

      

 

       ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно придобиване право на собственост върху поземлени имоти, землище на гр. Ямбол, м. Манаф чаир, за изграждане на пречиствателна станция.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация във връзка с чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 31, ал. 2 от НРПУРОИ дава съгласие Община Ямбол да придобие право на собственост върху поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир” за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Ямбол” чрез сключване на договор за покупко-продажба от кмета на община Ямбол както следва:

            - ПИ с идентификатор 87374.35.8 с площ 8 400 кв.м. – начин на трайно ползване - нива, при граници на имота запад - 87374.35.48; север - 87374.35.6; изток - 87374.35.9; юг- общински път -87374.35.264 по пазарна оценка на имота в размер на 8 849.00 лв.

            - ПИ с идентификатор 87374.35.9 с площ 6 887 кв.м. – начин на трайно ползване - нива, при граници на имота запад - 87374.35.8; север - 87374.35.6; изток - 87374.35.38; юг- общински път -87374.35.264. по пазарна оценка на имота  в размер на 7 255,00 лв.

            - ПИ с идентификатор 87374.35.6 с площ 23 132 кв.м. – начин на трайно ползване - нива, при граници на имота запад - 87374.35.980 общински път; север - 87374.35.5; изток - 87374.35.38; юг- 87374.35.9, 87374.35.8, 87374.35.47, 87374.35.48. по пазарна оценка на имота в размер на 24 867,00 лв.

            - ПИ с идентификатор 87374.35.48 с площ 4 000 кв.м. – начин на трайно ползване - нива, при граници на имота запад - 87374.35.47; север - 87374.35.6; изток - 87374.35.8; юг- 87374.264. по пазарна оценка на имота в размер на 4 128,00 лв.

            - ПИ с идентификатор 87374.35.47 с площ 5 500 кв.м. – начин на трайно ползване - нива, при граници на имота запад - 87374.35.980 общински път; север - 87374.35.6; изток - 87374.35.48; юг- общински път 87374.264. по пазарна оценка на имота в размер на  5 794,00лв.

2. Упълномощава кмета на общината да извърши процедурата по закупуването.

           

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване за помещения ОС, ул. „Ал. Стамболийски” № 14 на читалище Умение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.39, ал.3 от Закона за общинската собственост и § 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народните читалища предоставя безвъзмездно право на ползване върху помещения с площ 23 кв. м., находящи се на ет.ІІІ в имот – частна общинска собственост на ул.”Александър Стамболийски” № 14, гр. Ямбол, АОС № 440/31.01.2002г.,за срок от 5/пет/ години, считано от 01.12.2009г.

 

 

 

             ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно покупка от Община Ямбол на земя под тупик на ул. Дъбилино.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Предложението не се прие.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на имот – ПОС, ул. “Лом” № 5 на МЦТПО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал.1  от Закона за общинската собственост, предоставя безвъзмездно за управление на МЦТПО – Ямбол, недвижим имот – публична общинска собственост - масивна едноетажна сграда в имот пл.№ 5048, със застроена площ 1 200 кв. м., актуван с АОС № 321/04.10.2001г., намиращ се на ул.”Лом” 5, гр. Ямбол.

        

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕООД „Скорпион - Иван Кънчев”.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол продължава  с 3 (три) години, срока на действие на Договор № 3033/ 29.12.2004 г. със „СКОРПИОН-Иван Кънчев”, ЕООД, гр. Ямбол, представлявано от Иван Стойков Кънчев, за отдаден под наем имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1019/ 27.04.2004 г., находящ се на ул. „Търговска” № 162 А, гр. Ямбол, кв. 23, парцел ХІ по плана на гр. Ямбол, с обща площ 236.00 кв.м., в т.ч. за производствена дейност – 130 кв.м. и за складова площ – 106.00 кв.м., считано от 01.07.2009 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Веста - Благовеста Александрова".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3206/ 20.11.2006 г. за отдаден под наем недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се на площад „Боровец”, гр. Ямбол, представляващ помещение за търговска дейност с промишлени стоки (книжарница),   с площ 8.00 кв.м.,  считано от 15.11.2009 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна на капитала на "Комуналуниверс" ЕООД и прехвърляне на ДМА в баланса на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал. 1 т. 4 и т. 7, чл. 149, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и чл. 203, ал. 1 от ТЗ намалява капитала на „Комуналуниверс” ЕООД със сумата 4 164.86 лв., като изважда и отписва от баланса на дружеството и вписва в баланса на Община Ямбол към 30.11.2009 г. следните дълготрайни активи:

            - земя оранжерия – балансова стойност 1 020.00 лв.

            - двор оранжерия – балансова стойност 487.90 лв.

            - канцелария в оранжерия – балансова стойност 642.42 лв.

            - помпена станция оранжерия – балансова стойност 75.05 лв.

            - котелно в оранжерия – балансова стойност 392.46 лв.

            - път в оранжерия – балансова стойност 1 547.03 лв.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 4 и чл. 148, ал. 1, т. 1 от ТЗ увеличава капитала на „Комуналуниверс” ЕООД на 5 000 лв. за сметка на „Други резерви”.

            Разпределя капитала на дружеството в 1 дял от по 5 000 лв.

    3. Във връзка с чл. 140, ал. 4 от ТЗ упълномощава прокуриста на „Комунауниверс” ЕООД да извърши всички последващи действия по вписване на промяната на капитала на дружеството в Търговския регистър.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със СНЦ „Клуб на деловата жена ЕТЕРНА”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

       1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.18, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3197/ 01.09.2006г.  за отдадено под наем помещение (една стая) за офис, с обща площ 18.04 кв.м,  в сграда с идентификатор 87374.537.20.1 по КК на града – част от общински имот, актуван с АОС 699/ 08.10.2002 г, находящ се на ул.”Цар Иван Шишман” № 4А, гр. Ямбол,  считано от 01.09.2009 г.

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи Анекс към договора за наем.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Диана фиш 13", договор № 3161/17.08.2006г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Предложението не се прие.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Диана фиш 13", договор № 3194/25.09.2006г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Отлага материала за следващото заседание.

         ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Диана фиш 13", договор № 3192/25.09.2006г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

                       

Отлага материала за следващото заседание.

 

 

 

       ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Диана фиш 13", договор № 3193/25.09.2006г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Отлага материала за следващото заседание.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Стратегия за развитие на образователната система на община Ямбол (2010 – 2013г.).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА приема Стратегия за развитие на образователната система на община Ямбол 2010 – 2013г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно провеждане на конкурс за избор на управител на „Комуналуниверс” ЕООД, гр. Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

 

РЕШИ:

           

I. На основание чл. 35, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

            1. Да се проведе конкурс за избор на управител на „Комуналуниверс” ЕООД.

            2. Определя следните условия за участие в конкурса:

            2.1. Минимални изисквания към кандидатите:

            а) образователна степен – висше образование - магистър;

            б) професионална област:

                        - технически науки;

                        - социални, стопански и правни науки: направления – право, администрация и управление, икономика;

            в) трудов и/или осигурителен стаж – 5 години, от които 3 години на ръководна длъжност;

            г) да представи бизнес план за управление на дружеството за предстоящите 3  години – 2010 г., 2011 г. и 2012 г.;

            д) да познава разпоредбите на ЗЗД, КТ и ТЗ, по които ще бъде извършено интервю.

            2.2. Необходими документи за участие в конкурса:

            а) заявление за участие;

            б) автобиография;

в) мотивационно писмо.

            г) документи за висше образование (образователно квалификационна степен „магистър”), специализации и квалификации;

            д) документ за самоличност;

            е) документ за трудов стаж;

ж) свидетелство за съдимост;

            з) декларация по чл. 142 от ТЗ;

            Документите по т. г) и е) могат да бъдат представени с нотариално заверени копия.

            3. Критерии за оценка на бизнес плана:

3.1 Коефициент на рентабилност на приходите от продажби по години:

            - до 9 % - до 1 т.:

            - от 9 до 15 % - до 3 т.:

            - над 15 % - до 6 т.:

3.2. Коефициент на ефективност на приходите (следва да бъде със стойност не по-голяма от 0.95):

            - над 0.85 до 0.95 – до 3 т.:

            - от 0.75 до 0.85 – до 6 т.:

            3.3. Определяне на нетния паричен поток по години:

            - от 25 хил. лв. до 50 хил. лв. – 1 т.

            - от 50 хил. лв. до 100 хил. лв. – до 3 т.:

            - над 100 хил. лв. – до 6 т.:

            3.4. Изменение на финансовия резултата по години:

            - запазване на размера на печалбата – 1 т.

            - увеличаване на печалбата до 10 % – до 3 т.:

            - увеличаване на печалбата над 10 % –- до 6 т.:

            3.5. Планиран обем и структура на инвестициите по години – в т.ч.: съществуващата структура на капиталите, съотношение между собствен капитал и пасиви; основните активи – предмет на инвестиции, периодът, за който се предвижда инвестициите да останат в дружеството, и целта на инвестициите:

            - инвестиции до 50 хил. лв. – до 3 т.

            - инвестиции над 50 хил. лв. – до 6 т.

            3.6. Обем и източници на планирани нетни приходи от продажби по години:

            - запазване на размера на нетните приходи – 1 т.

            - увеличаване на нетните приходи до 10 % – до 3 т.:

            - увеличаване на нетните приходи над 10 % –- до 6 т.:

            3.7. Създаване на ефективна и рентабилна организация – от 0 до 6 т.

3.8. Анализ и стратегия на пазара, в т.ч.: обем и структура на продажбите; възможности за разширяване на пазарите; виждане за развитието на продуктите, предлагани от дружеството; наличие и състояние на конкурентите, описание на потребителското търсене и нагласите на клиентите – от 0 до 6 т.;

3.9. Практическа приложимост – оценява се реалистичността на предложените в плана мерки – от 0 до 3 т.;

            4. Критерии за оценка на интервю с кандидатите:

            4.1. Познаване на нормативни документи – оценяват се знанията на кандидата по търговско, гражданско и трудово законодателство – от 0 до 6 т.;

            4.2. Познаване на отрасъла и на пазара – оценяват се знанията за особеностите на отрасъла, в които е дружеството и познаването на пазара, на конкурентите, на потенциалните клиенти, както и на техните нагласи – от 0 до 3 т.;

            4.3. Комуникативни умения – оценява се вербалната и невербална комуникация на кандидата – от 0 до 3 т.;

            4.4. Убедителност и аргументираност – оценява се доколко убедително и аргументирано кандидатът защитава тезите си, както и даването на примери по време на отговорите си – от 0 до 3 т.;

            5. Възлага на Кмета на Общината да утвърди Правила за провеждане на конкурс за избор на управител на „Комуналуниверс” ЕООД.

            II. Одобрява проектодоговора за възлагане на управлението на дружеството, съгласно приложение № 1.

            III. На основание чл. 35, ал. 2 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, упълномощава Кмета на Община Ямбол да организира провеждането на конкурс в тримесечен срок от вземане на решение по т. I.

            IV. На основание чл. 35, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, упълномощава Кмета да назначи конкурсна комисия в състав от 7 члена, от които единия е юрист и 3 общински съветници по предложение на Председателя на Общинаки съвет.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол” по ОПРР 2007 – 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

 

 

РЕШИ:

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. , Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, с проектно предложение: «Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в Община Ямбол».
 2. Общински съвет -  Ямбол декларира, че предназначението на обекта на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.
 3. Приема финансовото участие на общината да бъде осигурено от собствени   средства съгласно договора по процедурата, а именно  минимум 5 % собствен принос.
 4. Задължава кмета да предвиди с проектобюджета за 2010г. необходимите средства за обезпечаване на собствено участие, с които се кандидатства по проекта.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно кандидатстване и изпълнение на проектно предложение „Пътуване в богатото културно многообразие на граничния район Ямбол – Одрин” по Програмата за трансгранично сътрудничество, ИПП между България и Турция.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.      На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА дава съгласие Община Ямбол да кандидатства и изпълнява проект „Пътуване в богатото културно многообразие на граничния район Ямбол - Одрин” по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България-Турция, Покана № 2007CB16IPO008–2009–1, Приоритетна ос 2 – Повишаване на качеството на живота, мярка 2.1 – Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство.

2.      Декларира, че предназначението на обекта на интервенция - Възрожденски комплекс „Атанас Кратунов” няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

3.      Приема да осигури оборотните средства по проекта до тяхното възстановяване от програмата и покриване на недопустимите за финансиране дейности за времето на изпълнение на проекта.

4.      Задължава кмета да предвиди с проектобюджета за 2010г. необходимите средства за обезпечаване на изпълнението на проекта.

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно изменение на ПУП-ПРЗ за изграждане на канална помпена станция V 1.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

   На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т.2 и във връзка с чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията да се допусне изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ І комплексно жилищно строителство, кв. 130 по плана на гр. Ямбол – кв. Каргон, като от посочения имот  се обособят два нови поземлени имота, единия от които да е с предназначение за В и К съоръжение, а другия запазва статута си.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА - Предложение относно изработване на ПУП-ПРЗ за обект "Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Ямбол" и парцеларен план за довеждащите комуникации.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

   На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.112, ал.2, т.1 и чл.109, ал.1, т.3 от Закона за устройство на територията допуска изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Ямбол”.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА - Предложение относно изготвяне на ПУП-парцеларен план за трасето на напорен канализационен колектор от канална помпена станция V2 до включването му в главен колектор І.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

   На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията допуска изработването на Подробен устройствен план - парцеларен план трасе на напорен канализационен колектор от Канална помпена станция V2 до включването му в главен колектор І.