РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 19 ДЕКЕМВРИ 2009г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно отпускане финансова помощ по здравословни проблеми на Васил Тенекеджиев, Атанас Стоянов, Юсеин Юсеинов, Ганна Петренко.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗДР.

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Услуги за социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи в община Ямбол"  по ОПРЧР 2007 – 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Социално включване на отпаднали от училище младежи в община Ямбол чрез професионално обучение и социални компетенции" по ОПРЧР.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно проект "Глобални библиотеки" и споразумение за сътрудничество между община Ямбол, Министерството на културата, Програма на ООН за развитие и библиотеки, одобрени по програмата.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно възстановяване членството на община Ямбол в Общинска мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно участие на Община Ямбол в Сдружение с нестопанска цел „Институт за устойчиво развитие”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение НОАМТЦУ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане план-сметка за разходите на услугите по сметосъбиране, сметоизвозане, обезвреждане на битови отпадъци в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на такса битови отпадъци за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продажба на имоти - ЧОС, земеделски земи, м. Хангара.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне под наем на общински имот на Сдружение с нестопанска цел „Диабет”, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Турманов - ИМ - Иван Стоянов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „ГЕШ - Георги Янакев” за обект магазин за промишлени стоки, Безистен.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „ДЕ МОН - Иван Чолаков”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Христина - Мила Колева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно учредяване право на прекарване и преминаване на дренажна канализация през ПИ - ЧОС на "Е. Миролио" АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване ПУП - Парцеларен план на трасе на елпр. линия ср. напр. 20 КV.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна работна заплата на кмета на община Ямбол, считано от 01.12.2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 1. Предложение относно награждаване на заслужили спортисти.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДСБ

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно отпускане финансова помощ по здравословни проблеми на Васил Тенекеджиев, Атанас Стоянов, Юсеин Юсеинов, Ганна Петренко.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗДР.

__________________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Васил Василев Тенекеджиев от гр. Ямбол, живущ в ж. к „Гр. Игнатиев” бл.66, вх. В, ет.5, ап.62 в размер на 150лв. по § Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Атанас Христов Стоянов от гр. Ямбол, живущ на ул.„Мальовица” № 20 в размер на 100лв. по § Помощи по решение на ОбС”.

            3. Отпуска еднократна финансова помощ на Юсеин Хюсеинов Юсеинов от гр. Ямбол, живущ на ул.„Илинден” № 48 в размер на 2000лв. по § Помощи по решение на ОбС”.

            4. Отпуска еднократна финансова помощ на Ганна Николаевна Петренко от гр. Ямбол, живуща на ул. „Гоце Делчев” № 11 в размер на 1000 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Услуги за социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи в община Ямбол"  по ОПРЧР 2007 – 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г., Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика". Основна област на интервенция 5.2: „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици". Схема: Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент" и „Домашен помощник" - фаза 3, Бюджетна линия: ВG051РO001-5.2.07, с проектно предложение: „Услуги за социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи в Община

Ямбол".

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Социално включване на отпаднали от училище младежи в община Ямбол чрез професионално обучение и социални компетенции" по ОПРЧР.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г., Приоритетна ос 4 "Подобряване на достъпа до образование и обучение", Основна област на интервенция 4.1. "Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение", посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: ВG051РO001- 4.1.03 «Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система», с проектно предложение: «Социално включване на отпаднали от училище младежи в община Ямбол чрез професионално обучение и социални компетенции».

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно проект "Глобални библиотеки" и споразумение за сътрудничество между община Ямбол, Министерството на културата, Програма на ООН за развитие и библиотеки, одобрени по програмата.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и  т. 23 от ЗМСМА и изискванията на програма „Глобални библиотеки – България” дава съгласие

      1. Община Ямбол да участва като партньор на местно ниво в проект № 00071115 – Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”.

      2. Одобрява текста на Споразумението  за сътрудничество по програмата, съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.

      3. В изпълнение на т. 1 и т. 2 от настоящото решение упълномощава кмета г-н Георги Славов да подпише от името на общината съответното /ите/  споразумение /я/ за сътрудничество /Приложение №1/ между община Ямбол, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и Регионална библиотека „Георги Раковски”- Ямбол, библиотека при НЧ „Зора” – Ямбол.

      4. Задължава кмета да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво

      5. Възлага контрола по изпълнението на настоящето решение на постоянната комисия по Култура към Общински съвет Ямбол.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Променя Раздел ІІ, т. 3 от Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет за социално подпомагане и услуги в Община Ямбол, приет с Решение № XI - 6/29.07.2008г, като в точката отпада" БЧК и религиозни общности" и вместо това бъдат включени представители на заведение за работа с деца със специални образователни потребности и   на здравно заведение. След промяната т. 3 придобива следната редакция" Съставът се състои от девет души, от които председател, секретар и седем члена - ресорен зам. кмет, експерти от Дирекция" Хуманитарни дейности", представители на агенция за социално подпомагане на общинско или регионално ниво, доставчици на социални услуги, представител на заведение за работа с деца със специални образователни потребности,    местни   неправителствени   организации   и представител на здравно заведение. От своя състав съветът избира председател и секретар."

    2. Общински съвет Ямбол определя Обществен съвет за социално подпомагане в състав:

1.      Нина Русева - зам. кмет на Община Ямбол;

2.      Нели Стефанова - председател на ПК;

3.      Неда Бъчварова - директор на ДСП - гр. Ямбол;

4.      Таня Дженкова - директор на Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности;

5.      Живко Цирков - ръководител на ЦОПСИ;

6.      Кръстина Атанасова - координатор на СИБ;

7.      Атанаска Бонева - директор на ЦОП „Усмивка”;

8.      Иванка Иванезова - директор на ЦРИ;

9.      д-р Антон Иванов – управител на „ДКЦ-1-Ямбол” ЕООД.

    3. Предлага на Обществения съвет да работи по приетия с Решение № XI - 6/29.07.2008г. „Правилник за устройството и дейността на обществения съвет за социално подпомагане и услуги в Община Ямбол" имайки предвид направената промяна по т. 3 в Р. II като при необходимост от нови промени, Общественият съвет предложи същите за одобрение от Общински съвет.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно възстановяване членството на община Ямбол в Общинска мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление н местната администрация възлага на кмета на община Ямбол да възстанови членството на общината в „Общинска мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия".

2. Определя за представител на община Ямбол в „Общинска мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия" инж. Георги Славов - кмет.

3. В общинския бюджет за 2010 г. да се предвидят средства за годишен членски внос в размер на 1500 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно участие на Община Ямбол в Сдружение с нестопанска цел „Институт за устойчиво развитие”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет – Ямбол одобрява участието на Община Ямбол в Сдружение с нестопанска цел «Институт за устойчиво развитие».
 2. Общински съвет – Ямбол приема Устава на Сдружение с нестопанска цел «Институт за устойчиво развитие»
 3. В бюджета на общината за 2010г. да се предвидят средства за годишен членски внос в размер на 50лв.
 4. Общински съвет – Ямбол определя Георги Славов - кмет на община Ямбол за представител на Община Ямбол в Сдружение с нестопанска цел «Институт за устойчиво развитие», като приема същият да гласува решения в съответствие с дневния ред, да избира и да бъде избиран, както и да извърши всички правни и фактически действия от името и за сметка на Община Ямбол във връзка с участието на общината в Сдружението.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение НОАМТЦУ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1 т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9 от Закона за местните данъци и такси,

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Ямбол в сила от 1 януари 2010 г.

(приета с решение на V заседание на Общински съвет Ямбол проведено на 15.02.2008 г., последно изменение с решение на XXV заседание на Общински съвет Ямбол на 17.09.2009 г.)

 

§ 1. В чл. 8 се създава ал. 4 със следния текст:

 „(4) Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на право от общината се утвърждават със заповед на кмета на общината.”

§ 2. Досегашния текст на чл.13 става ал. 1 и се изменя така:

„(1) Предприятията избират да заплащат таксата за сметосъбиране и сметоизвозване според количеството на битовите отпадъци или въз основа на отчетната (балансова) стойност на нежилищните им имоти.”

§ 3. В ал. 2 на чл. 13 се  създават нови, т. 1 и т. 2 със следното съдържание:

1. За определяне на такса за битови отпадъци за  нежилищни имоти на предприятията чрез пряко договаряне с фирмата, извършваща услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, предприятията подават в срок от 1 ноември до 15 декември на предходната година декларация по образец  до кмета на община.

  2. Към декларацията се прилага нотариално заверен препис от договор за извършване на  услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци.   Договорът следва да съдържа информация за собственика респ. ползвателя с учредено вещно право на ползване, местонахождението и вида на имота, количеството на битовите  отпадъци, седмичната честота на сметоизвозване, цената на   услугата, както и срок на действие”

§ 4. В чл.13:

            Създава се ал.3:

            „(3) Въз основа на документите по ал. 2 кметът  на общината в срок до 31 декември издава заповед, определяща имотите, за  които се допуска пряко договаряне, екземпляр от която се предоставя в отдел “Местни данъци и такси” за процедиране.”

Създава се ал.4:

 „(4) Не се издава заповед за допускане на пряко договаряне, когато подадените документи не отговарят на изискванията по ал. 2, т.2. В този случай предприятията заплащат такса за битови  отпадъци по реда на чл. 13, ал.1, т.3.”

Създава се ал.5:

„(5) При предсрочно прекратяване на договорите по ал.3   предприятията уведомяват в седемдневен срок  кмета на общината и дължат такса за битови отпадъци, определена по реда на чл. 13, ал.1 включително за месеца, в който се прекратява договора.”

Създава се ал.6:

„ (6) Предприятията, сключили договори с фирмата, извършваща   услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, дължат само такса за  обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и  за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване  в размер, пропорционален в промили на отчетната стойност на имотите, определени с Приложение № 1 към чл.11.”

§ 5. В чл. 16:

Създава се ал.9:

„(9) В течение на годината за обстоятелствата декларирани по ал. 4 се извършват проверки, които могат да се базират и на информация за ползвани през годината услуги за  водо- и електроснабдяване.”

 § 6. В чл.18:

В ал.1 думите „по чл.17, ал.6” се заменят с думите „по чл.17, ал.1 и ал.6”

 

 § 7. В чл. 20:

а) в ал. 6 след думата „клас” се допълва текста „през учебно време” и допълва изречение второ със следното съдържание: ”За периода от 1 юни до 1 септември за децата по ал. 6 се заплаща месечна такса в пълен размер, определена с Приложение № 3.”

 

 В чл. 20 текста на ал.7, т.1 се изменя така :

„децата, чийто родител е със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност”

 

§ 8. Досегашния текст на чл. 21а става ал. 1.

 

§ 9.  В чл. 21а се създават нови ал.2 и ал.3 със следното съдържание:

„ (2) Таксата се заплаща с 50 на сто намаление когато две деца от едно семейство са участници в клубовете за извънучилищни дейности.

   (3)  Не се заплаща такса за:

   1  за трето и следващо дете на многодетни родители;

   2.  деца от Дома за деца „Юрий Гагарин” и деца от  семейства на социално подпомагане към службите за социално подпомагане;

   3. за ползване на намаленията по ал. 2 и освобождаването по ал. 3 , т.1 родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията. При неподаване на декларация същите не могат да ползват преференцията.

  4. за ползване на освобождаването по ал. 3 , т. 2 се представя документ издаден съответно от директора на Дома за деца и от службите за социално подпомагане.”

 

§ 10. Създава се нов чл. 21б със следното съдържание:

„Чл. 21 б (1) Право да ползват социалните услуги, предоставени от Домашен социален патронаж в общината, имат следните групи лица:
1. лица над 65 годишна възраст с постоянен или настоящ адрес в гр. Ямбол;
2. лица с увреждания – с определен процент намалена работоспособност или трайно изгубена работоспособност, определена от ТЕЛК/НЕЛК;
3. ветераните от войните;
4. военноинвалидите и военнопострадалите.

 

 (2) Социалните услуги по ал.1включват:

1.    доставяне на храна;

2.   поддръжка на лична хигиена и хигиена в жилищните помещения, обитавани от потребители на социални услуги /по преценка на социален работник/;

3.    съдействие за снабдяване с необходими технически помощни средства при инвалидност или тежко заболяване;

4.    битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на такси, данъци, електрическа и топлинна енергия, телефон и др. със средства на обслужваното лице;

5.    консултация с личен лекар и съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК;

6.    административни и правни консултации по проблеми, свързани със социално подпомагане и социални услуги;

7.    други.

(3) За ползване услуги на Домашен социален патронаж в общината, лицата подават на място в сградата на Социални услуги – ДСХ и ДСП – Ямбол, ул. „Д-р Д. Дончев” № 12 следните документи:
1. молба по образец за ползване на социалната  услуга, утвърдена от кмета на общината;
2. декларация по образец за семейно, имотно и здравословно състояние;
3. декларация съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които се предоставят във връзка с ползване на социалната услуга;
4. копие от документ за самоличност;

5. медицинско удостоверение от личен лекар за общо здравословно състояние, степен на подвижност и самообслужване, хронични заболявания;

6. копие от Решение на ЛКК, ТЕЛК, РЕЛКК, НЕЛК, ЦЕЛКК, ако има такова;
7. копие от последно актуализирано извлечение от компетентния орган за размер на пенсията;

8. копие от удостоверение за ветеран от войната;

9.копие от удостоверение за военноинвалид и/или военнопострадал;
10. един брой снимка.

(4) При необходимост доставчикът на социалната услуга може да изисква и други документи.

(5) Въз основа на подадената молба и приложени документи, социален работник от Домашен социален патронаж извършва социална оценка на потребностите на лицето от социалната услуга, която се отразява в доклад – предложение по образец до директора на Социални услуги - ДСХ и ДСП - Ямбол.

(6) Ползването на социалната услуга в общността се извършва със Заповед, издадена въз основа на доклада по ал.1., от директора на Социални услуги - ДСХ и ДСП – Ямбол.

 (7) За предоставяните от Домашен социален патронаж-Община Ямбол социални услуги между потребителя на социални услуги и доставчика - представляван от директора на Социални услуги - ДСХ и ДСП - Ямбол, се сключва договор за  по образец, утвърден от кмета на общината.

(8) На потребителя на Домашен социален патронаж се предоставя информация, относно: 

1. описание на социалните услуги, които се предоставят;

2. опита на доставчика в предоставяне на социални услуги и квалификация на персонала; 

3. условия и правила за ползване на услугите;

4. процедура за подаване на жалби.
(9) Потребители, ползващи услугата Домашен социален патронаж в общината, заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице.

(10) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

(11) Потребителите на социалната услуга имат право на домашен отпуск до 3 календарни месеци годината, чрез подаване на молба по образец до директора на Социални услуги - ДСХ и ДСП – Ямбол в 3 дневен срок преди ползването на отпуска. За времето през което не се ползва  услугата, потребителят не заплаща такса.

(12) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.

(13) Длъжностно лице от Домашен социален патронаж събира начислените такси от обслужваните лица и ги внася в Общинския бюджет до 25-то число на месеца, следващ месеца за който се дължат.

(14) При смърт на потребителят на социалната услуга, неиздължените месечни такси се заплащат от неговите наследници или законни представители.

(15) При смърт на самотни лица (без близки и роднини), ползващи услугите на ДСП, за неиздължените месечни такси директорът на Социални услуги - ДСХ и ДСП – Ямбол подготвя доклад до кмета на общината, въз основа на който се внася предложение до общинския съвет до края на всяка календарна година за опрощаване на неплатените такси. Предложението се придружава от списък на починалите през годината лица и социална анкета за всяко отделно лице.

 § 10а Т.4 на чл.27 и раздел V в Приложение № 5 към чл.27 от Наредбата се заличават.

§ 11. Създава се нов чл. 27 б със следното съдържание:

„Чл.27 б. При разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост приобретателя заплаща на общината такса в размер определена с раздел II по Приложение №5, изчислени върху стойността на :

1.    имота, предмет на продажбата;

2.    ограничено вещно право, което се учредява;

3.    по-скъпия имот, при замяна;

4.    реалния дял, който се получава при делба.”

 

§ 12. В приложение № 3 към Раздел III от Наредбата се правят следните изменения:

В т.1, в графа „Такса в лева”, числото „32.00” се заменя с числото „33.00”; 

В т.3, в графа „Такса в лева”, числото „30.00” се заменя с числото „32.00”; 

В т.4, в графа такса в лева, числото „1.10” се заменя с числото „ 1,20”.  

 

§ 13. Създава се нов чл. 33а със следното съдържание:

„Чл. 33а (1) За причинени щети на озеленени площи и декоративна растителност на територията на Община Ямбол се заплаща обезщетение в размер, съгласно Приложение № 6.

(2) Когато причинените щети са неотстраними, размерът на обезщетението е петкратен.”

 

§ 14. В приложение № 4 към Раздел VI от Наредбата се Създава се нови точки 2б и 2в със следния текст:

„ 2б. Издаване разрешение за строеж за битова газификация за Вътрешна газова инсталация  /ВГИ/ - 20 лв. / за един самостоятелен обект/”; 

„ 2в. Издаване разрешение за строеж за битова газификация за Сградна газова инсталация   /СГИ/ - 20 лв. плюс 2.00 лв. на всеки газифициран самостоятелен обект”  

 

§ 13. В приложение № 4 към Раздел VI от Наредбата се правят следните изменения и допълнения:

Т. 6.1 се отменя; 

 Създава се нова т.5.1. със следното съдържание „за справки по стари обезсилени регулационни и застроителни планове, преписки, разписни листи”, в графа „Размер на таксата” –„7.40”; Срок на изпълнение – 3 работни дни; Заплащане на таксата – при предявяване на искането”;      

        Създава се нова т. 5.2. със следното съдържание: „за справки по действащите планове, размер на таксата „3.70”; Срок на изпълнение – 3 работни дни; Заплащане на таксата – при предявяване на искането”.                                             

 

§ 14. В приложение № 5 към Раздел VII от Наредбата се правят следните изменения и допълнения:

В т.1 в графа „Вид на услугата” отпада текста „за лица починали след 1979 г.” и остава текста „Издаване на удостоверение за наследници”;

В графа „Срок за изпълнение” след  „1 ден” се допълва следния текст:

„ За починали лица в други населени места в текущата година  до 5 дни”

„ За починали лица без ЕГН и неуточнени данни в заявлението  от 1 до 5 дни”

Отменя т. 2.

В т. 4. графа „Размер на такса” числото „3.00” се заменя  с числото „2.00”.

 

§ 15. В приложение № 5 към Раздел VII от Наредбата се правят следните изменения и допълнения:

В раздел II „Производства” текста на т. 2 се изменя както следва: „По производства за настаняване под наем в общински нежилищни имоти, включително и земеделски земи”, в графа заплащане на таксата текста се заменя с „при получаване на заповедта”

Създава се нова т. 3 със следното съдържание „При разпореждане с общинско имущество –частна общинска собственост” в графа „размер на таксата” – 1,5 % от стойността” в графа срок на изпълнение: „за 1 бр. имот”, а в графа заплащане на таксата „при получаване на заповедта”

 

§ 16. В приложение № 6 към Глава III от Наредбата се правят следните изменения:

В т.13.2  в графа „Цена на услугата”, числото „6.00” се заменя с числото „4.00”; 

 

Създава се нова т.14а със следното съдържание:  „За услуги, които предлага НАОП Ямбол

т. 1. Цени за сеанс в звездната зала:

а) за ученици и пенсионери - 2.00 лв.

б) за възрастни – 3,00 лв.

Забележка: Таксата по буква а) не се събира от деца и ученици от община Ямбол.

т. 2. Цени за наблюдение с телескоп:

а) дневни - 1.00 лв.

б)  вечерни – 2,00 лв.”

 

В т.39, в графа „Цена на услугата”, числото „530.00” се заменя с числото „460.00”

 

Т. 47, т. 49 и т.50 се отменят;

 

Т. 53 и т. 53.1 се отменят

Създава се нова т. 53 със следното съдържание: „Издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ за нанасяне на графична информация на ППС по данни на изпълнителя и други в специализирана карта” с цена на услугата -0,10 лв. / м.л., но не по-малко от 10,00 лв.; срок за изпълнение – 7 дни и заплащане на цената – с подаване на искането”

 

Създава се нова т. 61.1 със следното съдържание: „Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на видовете строежи от IV и  V категория за линейни обекти” с цена  „50.00 лв.”; срок за изпълнение – 7 дни и заплащане на цената – при получаване на удостоверението”

 

§ 17. В приложение № 6 към Глава III от Наредбата се правят следните изменения:

В т.74.1 за „Входен билет в музеен обект – за възрастни, в графа „Цена на услугата” числото „1,50” се заменя с числото „2,00”;

В т. 74.2 „Беседа в музеен обект”, в графа „Цена на услугата” числото „2,00” се заменя с числото „3,00”;

Създава се нова т. 74.3 „картички”  с цена по 0,50 лв.;

Създава се нова т. 74.4 „дипляни”  с цена по 1,00 лв.;

Създава се нова т. 74.5 „значки”  с цена по 0,80 лв.;

Създава се  нова т. 74.6 „други издания” с цена по ценоразпис, утвърден от директора на съответния културен институт;

 

 

§ 18. В приложение № 6 по Глава III от Наредбата се правят следните изменения:

Т. 6 се отменя;

Т.т. 75.1., 75,2., 75.3  и 76 се отменят.

 

§ 19. В приложение № 6 по Глава III от Наредбата се правят следните изменения:

В т.77.2. в графа „Цена на услугата”, числото „1.00” се заменя с числото „2.00”; 

В т.77.3. в графа„Цена на услугата, числото „0,50” се заменя с числото „1.00”; 

В т.79 в графа „Цена на услугата”, „за художествена литература”, числото „0,50” се заменя с числото „0,30” и „за отраслова литература” числото „1,00” се заменя с числото „0,50”.  

В т. 80.4  в графа „Вид на услугата” ”ксерокс”, числото „0,06” се заменя с числото „0,08”. 

 

§ 20. Създава се нова т.110 в Приложение № 6 за размера на обезщетенията по чл. 33а, Глава трета от Наредбата, както следва: 

                                                                                           Допълнения в Приложение № 6

110.

 

РАЗМЕР НА ОБЕЩЕТЕНИЯТА ЗА ПРИЧИНЕНИ ЩЕТИ НА ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

Цена

1.

ТРЕВНИ ПЛОЩИ за 1 кв. м

 

 

·       І категория

6.00

 

·       ІІ категория

4.00

2.

ЦВЕТЯ за 1 кв. м

 

 

·       летни

20.00

 

·       многогодишни

7.50 лв./ на бр.

 

·       Рози за 1 брой

 

 

·       до 5 години след засаждането

6.00

 

·       над 5 години след засаждането

12.00

3.

ЖИВ ПЛЕТ – широколистен / за мл

 

 

·       до 5 години след засаждането

60.00

 

·       над 5 години след засаждането

150.00

4.

ЖИВ ПЛЕТ – иглолистен / за мл

 

 

·       до 5 години след засаждането

100.00

 

·       над 5 години след засаждането

150.00

5.

ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ за 1 брой

 

 

·       до 5 години след засаждането

15.00

 

·       над 5 години след засаждането

50.00

6.

ИГЛОЛИСТНИ И ВЕЧНОЗЕЛЕНИ ХРАСТИ за 1 брой

 

 

·       до 5 години след засаждането

30.00

 

·       над 5 години след засаждането

60.00

7.

ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА за 1 брой

 

 

Широко разпространени- бял и черен бор, обикновен смърч, бяла ела, туя, хвойна и др.

 

 

·       до 4 м. височина

80.00

 

·       до 7 м. височина

150.00

 

·       над 7 м. височина

250.00

 

Редки и екзотични иглолистни видове - гинко, сребрист смърч, сребриста ела, кедър, тис, тцуга и др.

 

 

·       до 4 м. височина

150.00

 

·       до 7 м. височина

200.00

 

·       над 7 м. височина

300.00

8.

ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА за 1 брой

 

 

Широко разпространени- явор, кестен, акация, върба, топола, айлант, гледичия

 

 

·       до 5 м. височина

50.00

 

·       над 5 м. височина

100.00

 

Ценни декоративни, бавно растящи видове – бук, клен, липа, дъб, явор, албиция

 

 

·       до 5 м. височина

80.00

 

·       над 5 м. височина

150.00

9.

ОРЕХОВИ ДЪРВЕТА за 1 брой

 

 

·       до 5 м. височина

150.00

 

·       над 5 м. височина

250.00

 

 

§ 21. В Преходните и заключителни разпоредби се създава §14 със следния текст:

     §14. Параграф 9 - чл.21а, ал.2 и ал.3 влизат в сила от учебната 2009/2010 г.

§ 22. В Преходните и заключителни разпоредби се създава §15 със следния текст:

     §15. Срокът по чл.13, ал.2, т.1 за 2010г. е до 30 януари

Преходните и заключителни разпоредби

§1. Считано от 1 януари 2010 г. чл. 30 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) се отменя.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 8, ал. 4, чл. 9, ал. 1 и чл. 18 от Закона за общинските бюджети, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с писмо № 9110-13 от 13.11.2009г. на Министерство на образованието младежта и науката

 

1. Одобрява промени по бюджета на общината за 2009 година по приходната и разходната част, както следва:                      

1.1. Увеличава собствените приходи със 165 975 лв., от които:

- § 13-04 „Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин” – увеличава със 165 000 лв.;

- § 24-04 „Приходи от продажба на стоки и услуги” увеличава с 1 030 лв., в т.ч. по бюджета на Регионален исторически музей с 530 лв. и по бюджета на Художествена галерия с 500 лв.;

-  § 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност” - увеличава с 55 лв /със знак минус/, в т.ч. по бюджета на Регионален исторически музей с 40 лв. и по бюджета на Художествена галерия с 15 лв.;

-  §  40-22 „Постъпления от продажби на сгради” – увеличава с 300 000 лв.;

-  §  40-29 Постъпления от продажби на други ДМА” – намалява с 300 000 лв.

1.2. Увеличава плана на разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности със собствени приходи с 975  лв. и в местните дейности със 165 000 лв.

2. Завишава разходната част по бюджета на Регионален исторически музей с 490 лв. по           § 10-00 „Издръжка” за дофинансиране на дейност 739 „Музеи с регионален характер” в рамките на завишените собствени приходи по т.1.1.

3. Завишава разходната част по бюджета на Художествена галерия с 485 лв. по § 10-00 „Издръжка” за дофинансиране на дейност 739 „Музеи и галерии с регионален характер” ” в рамките на завишените собствени приходи по т.1.1.

4. Одобрява допълнителни бюджетни кредити по § 10-00 „Издръжка” в разходната част на местните дейности по собствения бюджет на общината в размер на 150 000 лв. за сметка на допълнителните приходи по т. 1.1 в следните дейности:

4.1. Дейност  123 „Общински съвет” с 10 000 лв.

4.2. Дейност  311 „ЦДГ” с  25 000 лв.;

4.3. Дейност  629 „Други дейности по опазване на околната среда” с 15 000 лв.

4.4. Дейност  714 „Спортни бази за спорт за всички” с 30 000 .лв.;

4.5. Дейност  898 „Други дейности по икономиката” със 70 000 лв.

5. Одобрява допълнителни средства по собствения бюджет на общината за подпомагане на спортните клубове със седалище и дейност на територията на общината в размер на 10 000 лв. и за ученическите спортни игри в размер на 5 000 лв. по  § 43-01, дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” общо в размер на 15 000 лв., за сметка на допълнителните приходи по т.1.1.

6. Актуализира план-сметката на извънбюджетните средства от фонд „Приватизация”, съгласно Приложение № 1.

7. Дава съгласие, в случай, че възстановяването на средствата за окончателното плащане по проект „Подобряване качеството на живот в квартал със смесено население в община Ямбол”, финансиран по Програма ФАР стане след 31.12.2009, да се завиши годишната задача на обект „Изграждането на техническа инфраструктура в I-ви жилищен район” със сумата 315 789 лв., съответно и бюджетните кредити по § 52-00 „Придобиване на ДМА” в дейност 606 „Изграждане и поддържане на уличната мрежа”, като се намали годишната задача на следните обекти:

- обект „Проектиране и изграждане на ул. „Цар Самуил” с 230 789 лв.;

- обект „Ремонт и реконструкция на Дома на покойника” с   85 000 лв.

8. Завишава размера на временния безлихвен заем от бюджета на общината за  изпълнението на проект Разработване и прилагане на интегрирана общинска географска информационна система в администрации”, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство от 30 000 лв. на 81 000 лв.` до възстановяването му от последващи трансфери от финансиращата програма.

9. Завишава размера на временния безлихвен заем от извънбюджетната сметка на общината за Специален фонд за придобиване на ДМА и инвестиции за изпълнението на проект „Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол” на община Ямбол финансиран по ОП „ Околна среда” от 143 600 лв. на 146 600 лв. до възстановяването му от последващи трансфери от НФ.

10. Одобрява участието на Община Ямбол като партньор в реализацията на проект за финансиране от Фондация „Работилница за граждански инициативи и Еврофутбол” на проект „Изграждане на спортна площадка с уреди на открито на ул. „Богомил” със съфинансиране от         3 870 лв.

11. Дава правомощия на кмета на общината при възникване на необходимост да прехвърля бюджетни кредити в рамките на една делегирана от държавата дейност от § 10-00 „Издръжка” по подпараграфите на § 02-00 и § 05-00 и обратно, както и по същите бюджетни параграфи от една местна дейност в същата дейност, която се дофинансира, на база на разделението на отговорностите.

12. Одобрява разпределение по обекти на одобрените целеви средства по НП за съфинансиране от МОН на общински инвестиционни проекти, насочени за подобряване на материалната база в училищата в размер на 174 704 лв., с които при получаването им кметът на общината да актуализира Разчета за капиталови разходи по § 51-00 „Основен ремонт”, дейност 322 „Общообразователни училища” и целевата субсидия за капиталови разходи в частта за делегираните от държавата дейности, както следва:

- обект „Основен ремонт котел № 2- ПЛАМ 650 в ОУ "Й. Йовков" –  25 840 лв.;

- обект „Основен ремонт котел № 2 - ПЛАМ 650  ОУ "П.Р. Славейков" - 9 200 лв.;

- обект „Подмяна на горивната база на котелна инсталация на ОУ "П. Берон" от дизелово гориво на природен газ – 51 210 лв.;

- обект „Изграждане на открита спортна площадка и подмяна на дюшеме на физкултурен салон ОУ "Л. Каравелов" -   61 314 лв.;

- Преасфалтиране на спортна площадка на ГПЧЕ "В. Карагьозов" -  27 140 лв.;

13. Одобрява промени по Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2009 г., съгласно Приложение № 2, в т.ч. намалява с 202 600 лв. финансирането с източник Фонд „Приватизация” от извънбюджетната сметка на общината.

14. Одобрява разпределение на средства от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи в размер на 858 404 лв., определена с чл. 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2009 г. и последвалите актуализации от МФ, в т.ч.:

            14.1. За местни дейности  - 683 700 лв., от които за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 24 300 лв. и в т. ч.:

14.1.1. Резерв по чл. 17, ал. 2 от ЗДБРБ за 2009 г. в местните дейности в размер на 60 370 лв., представляващи 10 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи във функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство”, дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” за обект „Уличен водопровод и улична канализация по ул. „Ген. Заимов” и ул. „Гр. Игнатиев”- 34 370 лв. и във функция Образование, дейност 311 „ЦДГ” за обект „Ремонт кухненски блок ЦДГ "Радост"” - 26 000 лв.

14.2. За делегирани от държавата дейности  - 174 704 лв., при получаване на средствата и съгласно одобреното разпределение по обекти с т. 12 от настоящото решение.

15. Одобрява промени в разходната част на бюджета по дейности и параграфи на ЕБК, съгласно Приложение № 3.

16. Утвърждава разходи за работна заплата през 2009 г. за делегираните от държавата дейности, както следва:

      16.1. дейност 526 "Центрър за обществена подкрепа" в размер на 42 660 лв., в т. ч. за месец декември - 5270 лв. 

      16.2. дейност 550 „Център за социална рехабилитация и интеграция" в размер на 41 310 лв., в т. ч. за месец декември – 3 910 лв.

      16.3. дейност 551 Дневен център за деца с увреждания" в размер на 64 555 лв., в т. ч. за месец декември – 5 870 лв.

       16.4. дейност 739 „Музеи с регионален характер" в размер на 114 334 лв., в т. ч. за месец декември – 12 354 лв.

       16.5. С размера на промяната на средствата за работните заплати и съответстващите осигурителни плащания да се намали издръжката по § 10-00 „Издръжка” в съответните дейности.

17. Дава права на Целодневните детски градини в Община Ямбол, считано от 01.01.2010 г., да прилагат системата на делегираните бюджети.

18. Упълномощава кмета на общината да извърши компенсирани промени между бюджетните кредити в местна дейност 122 „Общинска администрация” за осигуряване на средства в размера на одобрените разходи за помощи.

                                                                           Приложение № 1

                                                                                                                             към т. 6 от проекта за решение

 

 

Наименование

Налични

01.01.2009 г.

Приход

   2009 г.

Разход

  2009 г.

Остатък на

31.12. 2009 г.

 

 

1. Фонд за  покриване на разходите по приватизация – 9%

970

34 831

 

 

24 000

11 801

 

 

в т.ч. приходи 2009 г.

 

4 831

 

 

в т.ч. погасяване на заем

 

180 000

 

 

 

в т.ч. предоставен заем по проект по ОП „Регионално развитие”

 

 

- 150 000

 

 

2. Специален фонд за придобиване на ДМА и инвестиции – 91%

8 756

92 252

 

 

101 008

0

 

 

в т.ч. приходи 2009 г.

 

48  852

 

 

 

в т.ч. погасяване на заем

 

190 000

 

 

в т.ч. предоставен заем по проект по ОП „Околна среда”

 

 

- 146 600

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО:

9 726

127 083

125 008

11 801

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно приемане план-сметка за разходите на услугите по сметосъбиране, сметоизвозане, обезвреждане на битови отпадъци в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на такса битови отпадъци за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл.66, ал.1, т. 2, 3 и 4 и чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 14 от Наредбата за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ямбол

 

1. Одобрява план-сметка за разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2010 г. в размер на 2 903 326 лв. на основание разчет, съгласно Приложение № 1, от които:

- за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 1 021 952 лв.;

- за проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – 347 328 лв.;

- за почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1 534 051 лв.;

 

 

 

ПЛАН – СМЕТКА

за приходите и необходимите

разходи на Община Ямбол за

дейностите по управление на отпадъците,

за 2009 г.

 

 

лева

I.

ОБЩО ПРИХОДИ , в т.ч.

2 903 326

1

ПРИХОДИ за 2009 г. от такса „Битови отпадъци”, в т.ч.

2 680 326

 

- Приходи от облог на  жилищни имоти на граждани и предприятия

1 167 739

 

- Приходи от облог на нежилищни имоти на предприятия

1 512 587

 

2.

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК  към 1.01.2010 г., в т.ч.

223 000

 

- Приходи от облог на граждани и жилищни имоти на предприятия

98 700

 

Приходи от облог на нежилищни имоти на предприятия

-          

124 300

II.

ОБЩО РАЗХОДИ, в.т.ч.

2 903 326

1.

Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

 

 

1 021 952

 

 

2.

Проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци

в т.ч. от преходен остатък –  223 000 лв.

347 323

3.

Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване

 

1 534 051

 

2. Таксата за битови отпадъци за 2010 г. се определя пропорционално върху данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите и пропорционално върху балансовата отчетна стойност на предприятията.

            3. Определя размера на такса за битови отпадъци за 2010 г. за всяка услуга поотделно, на основание финансов разчет, съгласно Приложение № 2 както следва:

       

№ по ред

 

Наименование на услугите

Размер на такса за жилищни имоти

Размер  на такса за нежилищни имоти

1.

събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

 

0.81

 

1.47

2.

проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци

 

0.15

 

0.05

 

 

 

 

3.

почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено            ползване

 

0.59

 

3,93

 

Общо:

1.55

5,46

 

 

            4. Определя такса битови отпадъци за 2010 г. в левове в зависимост от броя и вида на декларираните цели съдове за събиране на битови отпадъци, съобразно обявената честота за извозване за нежилищни имоти, както следва:

 

 

За събиране и транспортиране на битови отпадъци и поддържане и експлоатация на

депата

 

За поддържане

чистотата на

терит. за общ.

ползване

1

2

3

4

5

6

7

Вид на съда

Обем

3)

Ед. цена

за 1 бр.

съд –

(лв./

еднократно)

Периодичност на извозване/

пъти годишно

Цена за годината

лева            

Промил

върху

отчетната

стойност / данъчната

оценка

1.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

4,40

 

365

 

1606.00

 

 

3,93 промила

2.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

4,40

 

182

 

801.00

 

3,93 промила

 

 

3.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

4,40

 

122

 

537.00

 

3,93 промила

4.

Контейнер пластмасов

 

 

0,24

 

0,96

 

122

 

117.00

 

3,93 промила

5.

Контейнер

„Мева”

 

0,11

 

0,44

 

122

 

54.00

 

3,93 промила

 

 

 

 

            5. При реализиране на преходен остатък в края на 2009 г. в по-голям размер от разчетения по план-сметката, с размера на превишението да се завишат разходите по съответните услуги, от които е реализирано.

 

            6. При преизпълнение на приходите от таксата за битови отпадъци през 2010г. превишението да се насочи за разходи  по реда на чл.71а, ал. 1 и чл.71ж. ал.1 от ЗИД на Закона за управление на отпадъците.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на имоти - ЧОС, земеделски земи, м. Хангара.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС, продава чрез публичен търг с тайно наддаване следните недвижими имоти – частна общинска собственост :

               1. Поземлен имот с идентификатор 87374.10.37, с площ 4780 м2., разположен в землището на гр. Ямбол, местност „Хангара” , с начин на трайно ползване: нива.

Начална тръжна цена 3 289 лв.;  Депозит за участие 329 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 87374.10.36, с площ 3570 м2., разположен в землището на гр. Ямбол, местност „Хангара” ,  с начин на трайно ползване: нива

Начална тръжна цена 2456 лв.;  Депозит за участие 246 лв.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне под наем на общински имот на Сдружение с нестопанска цел „Диабет”, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

                       

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6 от ЗОС предоставя под наем на СНЦ „Диабет”, ЕИК 838180222, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к. „Граф Игнатиев”, бл.66, вх. А, ап.1, представлявано от Божанка Костадинова Тодорова - Председател на УС, помещение  (1 стая) за офис, находящо се в общински недвижим имот на ул. „Йордан Йовков” № 8, гр. Ямбол,  етаж І, кв. 46, парцел VІ, имот пл.№ 3229, актуван с АОС № 683/18.09.2002г., с площ 16.80 кв.м. за срок от 3 (три) години, считано от 01.01.2010 г.

 

 

 

 

        

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Турманов - ИМ - Иван Стоянов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

                       

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

    На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години  срока на действие на Договор за наем № ОС-11-015/27.02.2004г. и Анекс № 3231/18.04.2007г. с ЕТ”Турманов – ИМ – Иван Стоянов”, представлявано от Иван Стоянов Иванов , за отдаден под наем общински обект №21 – помещение за търговска дейност с промишлени стоки, находящ се на Централен общински пазар, пл.”Георги Дражев”, гр.Ямбол, с  площ  43.00 кв.м. , считано от 12.03.2010г.

 

           

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „ГЕШ - Георги Янакев” за обект магазин за промишлени стоки, Безистен.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

           

 

            Предложението не се прие.

 

 

 

 

             ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „ДЕ МОН - Иван Чолаков”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

    На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и на ОбС – Ямбол продължава  до започване на СМР по преустройството на „Безистена”, но не повече от  3 (три) години  срока на действие на Договор за наем № 3216/23.01.2007г. с ЕТ „Де МОН – Иван Чолаков”, с адрес на управление: ул.”Жорж Папазов” №15, ап.7, гр.Ямбол, представлявано от  Иван Димитров Чолаков , за отдаден под наем общински обект   кафе – аперитив „Безистен – запад”, представляващ част от имот- частна общинска собственост, актуван с АОС 561/26.04.2002г., находящ се на пл.”Освобождение”,  гр.Ямбол, считано от 01.02.2010г.

           

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Христина - Мила Колева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл.21. ал.1. т.8 от ЗМСМА. във връзка с чл.14. ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17. ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на

действие на Договор за наем № 3215/ 23.01.2007 г. за отдаден Обект № 3 в недвижим имот „Цветен пазар” - павилион и цветарник за продажба на цветя, находящ се на източната страна на парка на пл. „Освобождение'", кв.74. УПИ IV по плана на град Ямбол, с площ 8.00 кв.м., считано от 01.02.2010 г.

        

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно учредяване право на прекарване и преминаване на дренажна канализация през ПИ - ЧОС на "Е. Миролио" АД.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.192, ал.5, чл.193, ал.6 от Закона за устройство на територията и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, учредява право на прокарване и преминаване през ПИ частна общинска собственост с идентификатор 87374.511.413 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за изграждане на съоръжение за отвеждане на подпочвени води (дренажна канализация) от ПИ 87374.511.406 до ПИ 87374.511.392, на „Е.Миролио” АД, ЕИК 119603547, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, Индустриална зона, представлявано от Иван Динев Иванов, ЕГН 5104125821, като пълномощник (пълномощно рег. № 14690/2008 г. на Димчо Ненов, нотариус, рег. № 092 на НК и район на действие – Сливенски РС)  на изпълнителния директор на „Е.Миролио” АД  Гаетано Римини – италиански гражданин, роден на 28.11.1971 г., с паспорт № D 610002/ 07.12.2004 г, за срок до 12.07.2015 г., за сумата от 3 960 лв.(три хиляди деветстотин и шестдесет)

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Доклад относно одобряване ПУП - Парцеларен план на трасе на елпр. линия ср. напр. 20 КV.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,  Общински съвет гр. Ямбол  одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план на  трасе  на електропроводна линия СН 20 КV от ПИ 87374.56.84 по кадастралната карта на гр. Ямбол до ел. подстанция „Ямбол”

            Заинтересуваните лица могат да обжалват решението в четиринадесет дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Община Ямбол до Административен съд - Ямбол.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна работна заплата на кмета на община Ямбол, считано от 01.12.2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА във връзка с чл.2, ал.1, т.4, чл.4, ал.5 и чл.5, ал.3 от ПМС № 46 от 26 февруари 2009г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, определя индивидуална основна месечна заплата на кмета на община Ямбол в размер на 1 500 лв., считано от 1 декември 2009г.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно награждаване на заслужили спортисти.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДСБ

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание т. 6 от Раздел ІІІ на Статут за наградите на Община Ямбол, във връзка с решение по т.І от Протокол № 16/18.12.2009г. на ПК СДСБ награждава с грамота и парична премия:

 

-         Ангел Димов – бокс – спечелил III място на Държавен личен шампионат за мъже;

-         Валерия Йорданова – скокове на батут, II м. Държавно първенство за дев.ст.възраст;

-         Десислава Кънчева – борба, V м. Св.първенство – девойки, III м. Европейско п-во за девойки, I м. Държавен личен шампионат за жени;

-         Дойчо Иванов – мод.петобой, II м. Балкански игри за юноши;

-         Николина Николова – лека атлетика, I м. 800 м. Държавно първенство за жени;

-         Събин Чаушев – спортна стрелба, I м. Държ. п-во за мъже;

-         Таня Баракова – мод.петобой, I м. Държ.п-во за жени;

-         Ясен Иванов, скокове на батут, I м. Държ.п-во за мъже.