РЕШЕНИЯ

 

НА ТРЕТАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНА НА 11 ДЕКЕМВРИ 2007г.

 

 

 

            ДНЕВЕН РЕД

 

1.Предложение относно приемането на изменения и допълнения на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Временна комисия

2.Предложение относно промени по бюджета на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.Определяне численост, състав и ръководство на постоянните комисии към общински съвет Ямбол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

 

4.Предложение относно възнаграждение на кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

5.Предложение относно възнаграждение на председателя на общински съвет - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.Избор на зам. председатели на Общински съвет Ямбол на основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно приемането на изменения и допълнения на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на община Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Временна комисия

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА и чл.9 от Правилника за организация и дейността на общински съвет Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на община Ямбол приема измененията и допълненията на приетия на II сесия на Общински съвет - Ямбол, проведена на 28 ноември - 5 декември 2003 г. правилник в следния вид:

            Параграф 1. Изменя наименованието на правилника в „Правилник за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол".

            Параграф 2. Чл.7.1.3 изменя като добавя „и заместник председатели."

            Параграф 3. Чл.11.7 изменя като израза „председателства от избран съветник" отпада и се заменя с израза „от заместник председател избран от ОС. Отпада и изречение второ „Процедурата по избора на председателстващия заседанието се ръководи от председателя на най-голямата група общински съветници или негов заместник и става с явно гласуване."

            Параграф 4. Изменя като допълва нов чл.12а „Общинският съвет може да избере до четирима  заместник председатели.

            Параграф 5. Изменя като допълва нов чл.12.а.1 ."Зам. председател на Общинския съвет:

1.подпомага председателя при упражняването на неговите функции и правомощия;    

2.изпълнява отделни функции и правомощия на председателя, когато той му възложи това;

            3.замества председателя при обективна невъзможност той да присъства на заседанията на общинския съвет при писмено възлагане от негова страна;

            4.следи за спазването на реда по време на заседание и на определения от председателя ред за заемане на местата в залата;

            5.контролира преброяванията при гласуването и проверката на кворума на общинските съветници;

            6.по искане на председателя чете текстове на внесени за обсъждане проекти за решения;

            7.отчита времето за изказвания на общинските съветници;

            8.следи за спазване на процедурата и уведомява председателя;

            9.при тайно гласуване организира технически гласуването.

            10.чете имената на общинските съветници при поименно гласуване;

            11.изпълнява други функции възложени му от председателя.”

            Параграф 6. – отпада

            Параграф 7. Изменя като допълва новчл.12.а.2 „Правомощията на зам. председател на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

            1.подаване на оставка.

            2.трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като зам. председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет взето по реда на чл.11.1-5.”

            Параграф 8. Изменя и допълва чл. 19 като точки от 1-9 отпадат и се заменят с точи от 1-14, както следва:

Точка 1 „Бюджет, финанси, местни данъци и такси"

Точка 2 „Управление на общинско имущество, контрол на общински предприятия и дружества с общинско участие"

Точка 3 „Териториално устройство"

Точка 4 „Инфраструктура и транспорт"

Точка 5„Екология"

Точка 6 „Образование"

Точка 7 „Култура, вероизповедания и политика за младите хора"

Точка 8 „Здравеопазване"

Точка 9 „Социални дейности и трудова заетост"

Точка 10 „Законност, обществен ред, сигурност и превенция"

Точка 11 „Спортни дейности и спортни бази"

Точка 12 „Общинска политика за неправителствения сектор и развито гражданско общество"

            Точка 13 „Жалби, петиции на граждани и противодействие на корупцията"

            Точка 14 „Социална интеграция"

            Параграф 9. Изменя чл.21а като замества израза „назначава" с „включва".

            Параграф 10. Изменя чл.30.2.1.като променя „в състава на две ...." на  „в състава на три....".

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА – Предложение относно промени по бюджета на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

         І. 1. Намаля собствения бюджет на Община Ямбол с 109 080 лева, в т.ч. по дейности както следва:

- намаля плана на разходите по §§  10-14 „учебни и научно изследователски разходи и книги за библиотеки” в делегирана от държавата дейност 318 „Полудневна подготовка в училище за деца на 6 години” с 46 400 лева;

-  намаля плана на разходите по §§  10-20 „разходи за външни услуги” в делегирана от държавата дейност 322 „Общообразователни училища” с 36 243 лева;

-  намаля плана на разходите по §§  52-00 „придобиване на ДМА” в делегирана от държавата дейност 322 „Общообразователни училища” с 30 000 лева и отпада от разчета за финансиране на капиталовите разходи обект „Изграждане помещение за закуски в Г-я „Васил Левски” с годишна задача 30 000 лева и източник на финансиране собствени бюджетни средства;

- увеличава плана на разходите в делегирана от държавата дейност 389 „Други дейности по образованието” с 3 563 лева, в т.ч. по параграфи, както следва :

            - §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 2 932 лева;

            - §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 631 лева;

            2. Увеличава бюджета на второстепенния разпоредител НУ „Професор Нойков” с 3 669 лева, в т.ч. по параграфи, както следва:

- §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 2 932 лева;

            - §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 737 лева;

            3. Променя бюджетните кредити на второстепенния разпоредител ОУ „Д. Дебелянов” по параграфи, както следва:

- увеличава плана на §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 1 463 лева;

- увеличава плана на §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 365 лева;

- намаля §§ 10-00 „издръжка” с 1 828 лева;

            4. Намаля бюджета на второстепенния разпоредител ОУ „Хр. Смирненски” с 2 498 лева, в т.ч.:

- намаля бюджетните кредити в  дейност 322 „Общообразователни училища” с 6 228 лева по параграфи, както следва:

- намаля плана на §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 577 лева;

- намаля плана на §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 169 лева;

- намаля §§ 10-00 „издръжка” с 5 482 лева;

            - Увеличава бюджетните кредити в дейност 318 „Полудневна подготовка в училище за деца на 6 години” с 3 730 лева по параграфи, както следва:

- увеличава плана на §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 1 500 лева;

- увеличава плана на §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 400 лева;

- увеличава §§ 10-00 „издръжка” с 1 830 лева;

            5. Увеличава бюджета на второстепенния разпоредител ОУ „П. Р. Славейков” с 2 569 лева, в т.ч. по параграфи, както следва:

- увеличава §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 4 091 лева;

            - увеличава §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 1 026 лева;

- намаля §§ 10-00 „издръжка” с 2 548 лева;

            6. Променя бюджетните кредити на второстепенния разпоредител ОУ „Л. Каравелов”  по параграфи, както следва:

- увеличава плана на §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 6 150 лева;

- увеличава плана на §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 1 545 лева;

- намаля §§ 10-00 „издръжка” с 7 695 лева;

            7. Увеличава бюджета на второстепенния разпоредител ОУ „Климент Охридски” с 8 699 лева, в т.ч. по параграфи, както следва:

- увеличава §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 10 084 лева;

            - увеличава §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 2 542 лева;

- намаля §§ 10-00 „издръжка” с 3 927 лева;

            8. Намаля бюджета на второстепенния разпоредител ОУ „П. Берон” с 2 115 лева по параграфи, както следва:

- увеличава плана на §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 7 403 лева;

- увеличава плана на §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 1 860 лева;

- намаля §§ 10-00 „издръжка” с 11 378 лева;

            9. Увеличава бюджета на второстепенния разпоредител ОУ „Йордан Йовков” с  5 739 лева, в т.ч. по параграфи, както следва:

- увеличава §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 6 775 лева;

            - увеличава §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 1 705 лева;

- намаля §§ 10-00 „издръжка” с 2 741 лева;

            10. Увеличава бюджета на второстепенния разпоредител ОУ „Н. Петрини” с      2 730 лева, в т.ч. по параграфи, както следва:

- увеличава §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 3 595 лева;

            - увеличава §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 907 лева;

- намаля §§ 10-00 „издръжка” с 1 772 лева;

            11. Увеличава бюджета на второстепенния разпоредител ГПЧЕ „В. Карагьозов” с 2 000 лева, в т.ч. по параграфи, както следва:

- увеличава §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 6 655 лева;

            - увеличава §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 1 683 лева;

- намаля §§ 10-00 „издръжка” с 6 338 лева;

            12. Увеличава бюджета на второстепенния разпоредител Г-я „В. Левски” с       15 217 лева, в т.ч. по параграфи, както следва:

- увеличава §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 12 150 лева;

            - увеличава §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 3 067 лева;

            13. Увеличава бюджета на второстепенния разпоредител МГ „Ат. Радев” с        13 627 лева, в т.ч. по параграфи, както следва:

- увеличава §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 10 878 лева;

            - увеличава §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 2 749 лева;

            14. Увеличава бюджета на второстепенния разпоредител СУ „Пиер дьо Кубертен” с 1 000 лева, в т.ч. по параграфи, както следва:

- увеличава §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 1 859 лева;

            - увеличава §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 465 лева;

- намаля §§ 10-00 „издръжка” с 1 324 лева;

            15. Увеличава бюджета на второстепенния разпоредител МЦТПО с 2 306 лева, в т.ч. по параграфи, както следва:

- увеличава §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 1 843 лева;

            - увеличава §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 463 лева;

            16. Увеличава бюджета на второстепенния разпоредител ОДК с 3 051 лева, в т.ч. по параграфи, както следва:

- увеличава §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 2 438 лева;

            - увеличава §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 613 лева;

            17. Увеличава бюджета на второстепенния разпоредител НАОП с 801 лева, в т.ч. по параграфи, както следва:

- увеличава §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 640 лева;

            - увеличава §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 161 лева;

            18. Увеличава бюджета на второстепенния разпоредител ЦДГ №2 „Снежанка” с 3 033 лева, в т.ч. по параграфи, както следва:

- увеличава §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 2 435 лева;

            - увеличава §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 598 лева;

            19. Увеличава бюджета на второстепенния разпоредител ЦДГ №3 „Радост” с      2 127 лева, в т.ч. по параграфи, както следва:

- увеличава §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 1 713 лева;

            - увеличава §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 414 лева;

            20. Увеличава бюджета на второстепенния разпоредител ЦДГ №4 „Пламъче” с   4 659 лева, в т.ч. по параграфи, както следва:

- увеличава §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 3 747 лева;

            - увеличава §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 912 лева;

            21. Увеличава бюджета на второстепенния разпоредител ЦДГ №5 „Валентина” с 5 068 лева, в т.ч. по параграфи, както следва:

- увеличава §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 4 071 лева;

            - увеличава §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 997 лева;

            22. Увеличава бюджета на второстепенния разпоредител ЦДГ №12 „Зорница” с 2 825 лева, в т.ч. по параграфи, както следва:

- увеличава §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 2 271 лева;

            - увеличава §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 554 лева;

            23. Увеличава бюджета на второстепенния разпоредител ЦДГ №13 „Славейче” с 5 130 лева, в т.ч. по параграфи, както следва:

- увеличава §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 4 114 лева;

            - увеличава §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 1 016 лева;

            24. Увеличава бюджета на второстепенния разпоредител ЦДГ №14 „Свобода” с 3 130 лева, в т.ч. по параграфи, както следва:

- увеличава §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 2 517 лева;

            - увеличава §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 613 лева;

            25. Увеличава бюджета на второстепенния разпоредител ЦДГ №16 „Щастливо детство” с 5 817 лева, в т.ч. по параграфи, както следва:

- увеличава §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 4 664 лева;

            - увеличава §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 1 153 лева;

            26. Увеличава бюджета на второстепенния разпоредител ЦДГ №17 „Слънце” с   3 201 лева, в т.ч. по параграфи, както следва:

- увеличава §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 2 599 лева;

            - увеличава §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 602 лева;

            27. Увеличава бюджета на второстепенния разпоредител ЦДГ №18 „Люляците” с 6 695 лева, в т.ч. по параграфи, както следва:

- увеличава §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 5 385 лева;

            - увеличава §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 1 310 лева;

            28. Увеличава бюджета на второстепенния разпоредител ЦДГ №19 „Малина” с  2 036 лева, в т.ч. по параграфи, както следва:

- увеличава §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 1 641 лева;

            - увеличава §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 395 лева;

            29. Увеличава бюджета на второстепенния разпоредител ЦДГ №20 „Червената шапчица” с 4 628 лева, в т.ч. по параграфи, както следва:

- увеличава §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 3 718 лева;

            - увеличава §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 910 лева;

            30. Увеличава бюджета на второстепенния разпоредител ЦДГ №22 „Биляна” с   3 936 лева, в т.ч. по параграфи, както следва:

- увеличава §§ 01-00 „заплати за персонала по трудови правоотношения” с 3 162 лева;

            - увеличава §§ 05-00 „задължителни осигурителни вноски от работодател” с 774 лева;

 

            ІІ. Утвърждава средни месечни брутни работни заплати на едно лице в делегираните от държавата дейности на функция „Образование” по второстепенни разпоредители, както следва:

 

1. НУ "ПРОФ. НОЙКОВ"

488.40

 2. НУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

461.55

 3. НУ "РАДИ КОЛЕСОВ"

471.34

 5. ОУ "ХР. СМИРНЕНСКИ"

462.58

 6. ОУ "Д. ДЕБЕЛЯНОВ"

468.04

 7. ОУ "П. Р. СЛАВЕЙКОВ"

469.06

 8. ОУ "Л. КАРАВЕЛОВ"

479.65

 9. П-Я "АТ. КОЖУХАРОВ"

489.69

10. ОУ "КЛ. ОХРИДСКИ"

471.12

11. ОУ "Д-Р П. БЕРОН"

456.21

12. ОУ "Й. ЙОВКОВ"

484.39

13. ОУ "Н. ПЕТРИНИ"

494.01

14. ГПЧЕ "В. КАРАГЬОЗОВ"

468.70

15. Г-Я "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

487.68

16. МГ "АТАНАС РАДЕВ"

495.66

17. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ

458.21

18. МЦТПО

503.53

19. ОДК

484.11

20. ОБСЕРВАТОРИЯ

524.39

21. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБР.

478.45

22. ЦДГ № 2 "СНЕЖАНКА"

468.11

23. ЦДГ № 3 "РАДОСТ"

441.33

24. ЦДГ № 4 "ПЛАМЪЧЕ"

426.29

25. ЦДГ № 5 "ВАЛЕНТИНА"

456.36

26. ЦДГ № 12 "ЗОРНИЦА"

440.82

27. ЦДГ № 13 "СЛАВЕЙЧЕ"

441.45

28. ЦДГ № 14 "СВОБОДА"

464.90

29. ЦДГ № 16 "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО"

449.83

30. ЦДГ № 17 "СЛЪНЦЕ"

434.31

31. ЦДГ № 18 "ЛЮЛЯЦИТЕ"

445.14

32. ЦДГ № 19 "МАЛИНА"

457.90

33. ЦДГ № 20 "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА"

447.60

34. ЦДГ № 22 "БИЛЯНА"

434.85

 

            ІІІ.  Намаля плана на разходите на §§ 10-30 „текущ ремонт” на местна дейност 431 „Детски ясли” в собствения бюджет на общината с 5 200 лева. Увеличава бюджета на второстепенен разпоредител „Детски ясли” с 5 200 лева. Увеличението да се отрази по §§ 10-30 „текущ ремонт” на местна дейност 431 „Детски ясли”.

 

            ІV. 1. Намаля собствения бюджет на Община Ямбол в местна дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие” с 60 000 лева. Отпада от разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2007 г. обект „Изграждане на детски кътове” с годишна задача 60 000 лева и източник на финансиране собствени бюджетни средства.

2. Увеличава плана на местните приходи по сборния бюджет на Община Ямбол по §§ 13-04 „Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин” с 57 600 лева.

3. Увеличава плана на разходите по §§ 51-00 „основен ремонт” на местна дейност 431 „Детски ясли” в собствения бюджет на общината с 23 000 лева. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с нов обект „Основен ремонт на помещение в Детска ясла „Щурче” с годишна задача 23 000 лева и източник на финансиране собствени бюджетни средства.

4. Увеличава бюджета на второстепенен разпоредител ОУ „П. Р. Славейков” с 16 000 лева. Увеличението да се отрази по §§ 10-20 „разходи за външни услуги” на дейност 322 „Общообразователни училища” – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други.

5. Увеличава плана на §§ 10-00 на дейност 117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите” – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други с 29 600 лева.

6. Увеличава плана на §§ 10-00 на дейност 219 „Други дейности по отбраната” – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други с 2 000 лева.

7. Увеличава плана на §§ 10-00 на местна дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” с 7 000 лева.

8. Увеличава плана на §§ 10-00 на местна дейност 759 „Други дейности по културата” с 40 000 лева.

 

            V. Завишава сборния бюджет на Община Ямбол с 60 000 лева, в т.ч. :

 

-                            По прихода – завишава §§ 13-03 „данък върху превозните средства” с 60 000 лева;

-                            По разхода – завишава §§ 02-08  „Обезщетения с характер на възнаграждения” на дейност 122 – „Общинска администрация – дофинансиране на делегираната от държавата дейност с приходи с общински характер” с 60 000 лева;

 

           

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА – Определяне численост, състав и ръководство на постоянните комисии към общински съвет Ямбол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Определя численост, състав и ръководство на постоянните комисии към общински съвет Ямбол:

            І.  ПК “БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ                                       Л. КЕРЕМЕДЧИЕВ

2. ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ                            Д. ДИМИТРОВА

3. ЧЛЕН                                                        АЛ. СТОЙКОВ

4. ЧЛЕН                                                        Н. ХАДЖИГЕОРГИЕВА

5. ЧЛЕН                                                        Н. ПАРАПАНОВ

            6. ЧЛЕН                                                        Г. ЗАФИРОВ

            7. ЧЛЕН                                                        ИВ. МАНДАДЖИЕВ

 

            ІІ. ПК “УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  И  ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ”

 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ                                       АЛ. СТОЙКОВ

2. ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ                            ИВ. ПЕТКОВ

3. ЧЛЕН                                                        СВ. ТОНЧЕВ

4. ЧЛЕН                                                        КР. ВЪЛЕВ

5. ЧЛЕН                                                        Г. МИЛАНОВ

6. ЧЛЕН                                                        Н. ГАНЕВ

7. ЧЛЕН                                                        ИЛ. ИВАНОВ

 

            ІІІ. ПК “ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО”

 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ                                       Д. НЕНЧЕВ

2. ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ                            ПЛ. МАЙСТОРОВ

3. ЧЛЕН                                                        В. НИКОЛОВ

4. ЧЛЕН                                                        К. АТАНАСОВ

5. ЧЛЕН                                                        Д. БЪЧВАРОВ

 

            ІV. ПК “ИНФРАСТРУКТУРА И ТРАНСПОРТ”

 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ                                       АЛ. АЛЬОШЕВ

2. ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ                            В. НИКОЛОВ

3. ЧЛЕН                                                        Л. КЕРЕМЕДЧИЕВ

4. ЧЛЕН                                                        СВ. ТОНЧЕВ

5. ЧЛЕН                                                        Д. БЪЧВАРОВ

6. ЧЛЕН                                                        К. КАНЕВ

7. ЧЛЕН                                                        ХР. ДЯНКОВ

 

            V. ПК “ЕКОЛОГИЯ”

 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ                                       Г. СИМЕОНОВА

2. ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ                            М. БАНОВА

3. ЧЛЕН                                                        АЛ. АЛЬОШЕВ

4. ЧЛЕН                                                        Й. МИЛКОВ

5. ЧЛЕН                                                        ЯС. КИРОВ

            VІ. ПК “ОБРАЗОВАНИЕ”

 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ                                       Й. МИЛКОВ

2. ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ                            Д. ЛИЛОВ

3. ЧЛЕН                                                        ИВ. ЧОЛАКОВ

4. ЧЛЕН                                                        КР. ПЕТРОВ

5. ЧЛЕН                                                        М. БАНОВА

            VІІ. ПК “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ПОЛИТИКА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”

 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ                                       Г. ЗАФИРОВ

2. ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ                            Н. ХАДЖИГЕОРГИЕВА

3. ЧЛЕН                                                        ЮС. АРИФОВ

4. ЧЛЕН                                                        Г. СИМЕОНОВА

5. ЧЛЕН                                                        Н. ПАРАПАНОВ

            VІІІ. ПК “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ                                       М. ТАБАКОВА

2. ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ                            АНТ. АНТОНОВА

3. ЧЛЕН                                                        Р. БАНКОВ

4. ЧЛЕН                                                        ИВ. ПЕТКОВ

5. ЧЛЕН                                                        Д. НЕНЧЕВ

 

ІХ. ПК “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ”

 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ                                       Н. СТЕФАНОВА

2. ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ                            Ж. ЖЕЛЕВ

3. ЧЛЕН                                                        ИВ. ПЕТКОВ

4. ЧЛЕН                                                        ЮС. АРИФОВ

5. ЧЛЕН                                                        Г. МИЛАНОВ

 

 

Х. ПК „3АКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ И ПРЕВЕНЦИЯ.

 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ                                       СВ. ТОНЧЕВ

2. ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ                            СТ. КЕСКИНОВ

3. ЧЛЕН                                                        ПЛ. МАЙСТОРОВ

4. ЧЛЕН                                                        Д. ДИМИТРОВА

5. ЧЛЕН                                                        КР. ВЪЛЕВ

 

ХІ. ПК „СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТНИ БАЗИ”

 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ                                       ИВ. ЧОЛАКОВ

2. ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ                            Н. ГАНЕВ

3. ЧЛЕН                                                        Г. ЗАФИРОВ

4. ЧЛЕН                                                        ЯС. КИРОВ

5. ЧЛЕН                                                        Р. БАНКОВ

 

ХІІ. ПК „ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР И РАЗВИТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО”

 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ                                       ИЛ. ИВАНОВ

2. ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ                            Н. ПАРАПАНОВ

3. ЧЛЕН                                                        К. АТАНАСОВ

4. ЧЛЕН                                                        М. ТАБАКОВА

5. ЧЛЕН                                                        К. КАНЕВ

 

ХІІІ. ПК „ЖАЛБИ, ПЕТИЦИИ НА ГРАЖДАНИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА”

 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ                                       КР. ВЪЛЕВ

2. ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ                            Д. БЪЧВАРОВ

3. ЧЛЕН                                                        Ж. ЖЕЛЕВ

4. ЧЛЕН                                                        СТ. КЕСКИНОВ

5. ЧЛЕН                                                        ЮС. ХАСАНОВ

 

ХІV. ПК „СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”

 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ                                       ЮС. ХАСАНОВ

2. ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ                            К. АТАНАСОВ

3. ЧЛЕН                                                        КР. ПЕТРОВ

4. ЧЛЕН                                                        Н. СТЕФАНОВА

5. ЧЛЕН                                                        Н. ГАНЕВ

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Предложение относно възнаграждение на кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1.Определя основно месечно възнаграждение на кмета на Община Ямбол в размер на 1288 лв. в съответствие с категорията на администрацията, колективния трудов договор и вътрешните правила за работна заплата.

            2.Определя допълнително трудово възнаграждение за професионален опит на кмета на Община Ямбол в размер на едно на сто за всяка година трудов стаж.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА – Предложение относно възнаграждение на председателя на общински съвет - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

                1.Определя месечно възнаграждение при пълен работен ден на председателя на Общински съвет Ямбол в размер равен на основното месечно възнаграждение на кмета на Община Ямбол.

            2.Допълнителното трудово възнаграждение за професионален опит и обема на платения отпуск са в същия размер, както на кмета на община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА – Избор на зам. председатели на Общински съвет Ямбол на основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА.

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Избира за зам. председатели на ОбС Ямбол - Христо Дянков, Николина Хаджигеоргиева, Георги Зафиров, д-р Антоанета Антонова.