РЕШЕНИЯ

НА ТРИДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 28 ЯНУАРИ 2010г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. Предложение относно кандидатстване по ОП РЧР 2007-2013г. с проектно предложение „В моя нов дом”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на манифест на Мрежата от градове с благоприятни условия за семеен живот.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно изпълнение на проект Ремонт, оборудване и обновяване на комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху обект - ОС, магазин на ЦОП, № 23А на НПК на слепите в България.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – ПОС, помещение за стоматологичен кабинет в сградата на ГПЧЕ „В. Карагьозов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Обществена фондация „Мостове над Тунджа”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Антонин – 51 – Антоний Хлебаров” за обект №14 „А” на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Антонин – 51 – Антоний Хлебаров” за обект №14 „Г” на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "ДЖЕЙ БИ" ЕООД, Костадин Колев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП-Парцерален план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия за прокарване кабел 20 КV за резервно ел. захранване на Предприятие за сладолед и млечни продукти.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на кв. Каргон в района на общински пазар.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно  проектобюджет на Община Ямбол за 2010 година.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване по ОП РЧР 2007-2013г. с проектно предложение „В моя нов дом”.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

            1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г., Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика", Компонент 2: „Социални услуги за пълнолетни лица'', Схема: "Социални услуги за социално включване". Бюджетна линия: ВG051РО001-5.2.06, с проектно предложение: „В моя нов ДОМ".
2. Декларира, че предназначението на обекта на интервенция ще бъде за Център за настаняване от семеен тип и няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години, считано от крайния срок за кандидатстване.

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на манифест на Мрежата от градове с благоприятни условия за семеен живот.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

         1. Общински съвет - Ямбол  приема Манифеста на Мрежата от градове с благоприятни условия за семеен живот.
2. Общински съвет - Ямбол декларира, че в своята политика по отношение на семейството ще се води от принципите, залегнали в този Манифест.

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно изпълнение на проект Ремонт, оборудване и обновяване на комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА разрешава поемане на задължение и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие», който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 553 010,18 лева - петстотин петдесет и три хиляди и десет лева и осемнадесет стотинки, представляващо 10 % от стойността на общите допустими разходи.

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

            На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Ямбол 
§ 1. В чл.13 текста на ал.1 се изменя, като след думата „имоти” се поставя двоеточие и се добавят следните точки:
„1. Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, за които лицата подават декларация в общинската администрация до 31 декември на предходната година. За придобитите през годината имоти, декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им.
2. В декларацията се посочват адреса на имота, видът и броя на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които ще се използват през годината съобразно обявената със заповед на кмета на общината, честота за извозване на битовите отпадъци.
3. Когато лицето не е подало декларация в срок или е декларирало по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци, заплаща годишната такса върху отчетната стойност на нежилищния имот по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви съгласно сроковете за плащане.
4. Таксата за поддържане на чистотата  на териториите за обществено ползване в общината се определя в левове пропорционално върху основата по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ.”
            § 2 . В  § 15 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата „30 януари” се заменя с 15 февруари”.
            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2010г.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

            На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.12 от Закона за местното самоуправление н местната администрация и във връзка с чл.26а, ал.2 от ЗНЧ приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2010г.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху обект - ОС, магазин на ЦОП, № 23А на НПК на слепите в България.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:
            
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 39, ал.4 от Закона за общинската собственост, предоставя на Националната потребителна кооперация на слепите в България, безвъзмездно право на ползване върху помещение – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки (обект №23 А),  с площ 25 кв. м.,  находящ се на Централен общински пазар, площад „Г. Дражев” № 1, гр. Ямбол, за срок от 3 ( три) години, считано от датата на подписване на договора за наем.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно отдаване под наем на част от имот – ПОС, помещение за стоматологичен кабинет в сградата на ГПЧЕ „В. Карагьозов”.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване общински обект -  помещение за стоматологичен кабинет с полезна площ 17.40 кв. м., находящ се на втори етаж в сградата на ГПЧЕ „Васил Карагьозов”, ж. к.”Златен рог” №110, гр. Ямбол, актувана с АОС №80/23.07.1999г., при следните условия:

      1. Начална тръжна месечна наемна цена –  100.00лв., без ДДС;
2. Предмет на дейност –  стоматологични услуги на ученици и деца;
3. Срок на отдаване – 3 години;
4. Депозит – 600.00 лева.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Обществена фондация „Мостове над Тунджа”.
                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.18, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3168/ 21.08.2006 г.  за отдадени под наем помещения (две стаи на ІІ етаж) за офис, с обща площ 31.00 кв.м., в сграда с идентификатор 87374.537.85.2 по КК на града, имот – частна общинска собственост, актуван с АОС 440/ 31.01.2002 г., находящ се на ул.”Александър Стамболийски”  № 14, гр. Ямбол, считано от 01.09.2009 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Антонин – 51 – Антоний Хлебаров” за обект №14 „А” на ЦОП.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

    На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години  срока на действие на Договор за наем №3218/24.01.2007г. с ЕТ” Антонин – 51 – Антоний Хлебаров”, представлявано от Антоний Христов Хлебаров , за отдаден под наем общински обект №14„А” – помещение за търговска дейност с промишлени стоки, находящ се на Централен общински пазар, пл.”Георги Дражев”, гр. Ямбол, с  площ  22.00 кв.м. , считано от 25.01.2010г.

 

 

          ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Антонин – 51 – Антоний Хлебаров” за обект №14 „Г” на ЦОП.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

    На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години  срока на действие на Договор за наем №3218/24.01.2007г. с ЕТ” Антонин – 51 – Антоний Хлебаров”, представлявано от Антоний Христов Хлебаров , за отдаден под наем общински обект №14 „Г” – самостоятелен покрит склад, находящ се на Централен общински пазар, пл.”Георги Дражев”, гр. Ямбол, с  площ  22.30 кв.м. , считано от 25.01.2010г.

           
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "ДЖЕЙ БИ" ЕООД, Костадин Колев.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3217/15.01.2007 г. с Костадин Колев, представляващ „Джей Би” ЕООД, за отдаден под наем общински обект - частна общинска собственост, актуван  с АОС №218/19.04.2001г., находящ се на ул.”Цар Асен” № 2, ПИ 3870, УПИ ХІІІ, кв.13 по плана на град Ямбол, с идентификатор 87374.555.111.1.7, представляващ помещение за офис,   с площ  107.00 кв.м.,  считано от 15.01.2010 г.

 

           ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Доклад относно одобряване на ПУП-Парцерален план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия за прокарване кабел 20 КV за резервно ел. захранване на Предприятие за сладолед и млечни продукти.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,  Общински съвет гр. Ямбол  одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план  за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за прокарване на кабел 20 КV за резервно ел. захранване на Предприятие за сладолед и млечни продукти – ПИ 87374.32.958 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за който е образуван УПИ І-5,76,89 с конкретно предназначение „За производство, търговия, услуги, складове, гаражи за ведомствени нужди и нафтоснабдителна станция за ведомствени нужди” по одобрен  ПУП-ПРЗ.
Заинтересуваните лица могат да обжалват решението в четиринадесет дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Община Ямбол до Административен съд - Ямбол.

 

      ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на кв. Каргон в района на общински пазар.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

      Отлага за следващото заседание.

 

 

      ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2009г.
                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

            На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.1 от Закона за общинските бюджети, чл.9, ал.2  от Закона за общинския дълг
1.  Приема уточнения годишен план на бюджета на община Ямбол за 2009 г. по приходната и разходната част, както следва:
1.1.  по прихода, съгласно Приложение № 1             – 39 173 672 лв., от които за:
1.1.1 делегираните от държавата дейности               -  24 334 160 лв.;
1.1.2. местни дейности                                                 - 14 839 512 лв.

1.2.   по разхода, съгласно Приложения № 2, 3 и 4  -  39 173 672 лв., в т.ч. за:
1.2.1. делегирани от държавата дейности                 -  24 334 160 лв.;
1.2.2. дофинансиране на държавните дейности        -       867 249 лв.;
1.2.3. местни дейности                                                -  13 972 263 лв.

2. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета община Ямбол за 2009 г. както следва:
2.1.    по прихода, съгласно Приложение № 1           – 36 052 392 лв., от които за:
2.1.1. делегираните от държавата дейности               - 22 256 089 лв.;
1.1.2. местни дейности                                                 - 13 796 303 лв.

1.2.   по разхода, съгласно Приложения № 2, 3 и 4  -  33 119 452 лв., в т.ч. за:
1.2.1. делегирани от държавата дейности                 -  20 325 835 лв.;
1.2.2. дофинансиране на държавните дейности        -      519 115 лв.;
1.2.3. местни дейности                                                -  12 274 502 лв.

3. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2009 г. второстепенни разпоредители в община Ямбол, включително на общинските предприятия, съгласно Приложения № 5, 8 и 9.
4. Приема уточнения годишен план и отчет по източници на финансиране на капиталовите разходи 2009 г. в общ размер, съгласно Приложение № 7, както следва:
4.1. Уточнен годишен план                                         - 4 150 049 лв.;
4.2. Очет за 2009 г.                                                       - 3 058 818 лв.
4.2.1 за основен ремонт                                               - 1 221 416 лв.;
4.2.2 за придобиване на ДМА                                     - 1 624 247 лв.;
4.2.3. за придобиване на НДА                                     -    109 782 лв.;
4.2.4. за придобиване на земя                                    -    103 373 лв.

5. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2009 година, съгласно Приложение № 10 и 11.
6. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2009 г., съгласно Приложение № 12.
7. Одобрява получените и разходвани командировъчни пари от Кмета на община Ямбол в размер на 5217 лв. в страната и 2065 лв. в чужбина.

8.  Одобрява получените и разходвани командировъчни пари от Председателя на Общински съвет Ямбол в размер на 719,63 лв. в страната и 450,55 лв. в чужбина.
9. Приема извършените представителни разходи в размер на 34 495 лв., от които:
9.1  в дейност „Общинска администрация”              - 30 676 лв.;
9.2. в дейност „Общински съвет”                                -  3 819 лв.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2010г.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

      На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и  ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9  от Закона за общинската собственост  приема ПРОГРАМАТА  за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2010 год.

 

 

      ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно  проектобюджет на Община Ямбол за 2010 година.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
__________________________________________________________________________________

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52,   ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, чл. 27, ал. 1 и чл. 34, ал. 1, т. 8 и 9 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.,  ПМС № 324 от 30.12.2009 год.,  РМС № 937 от 08.12.2009, Наредбата на Ощинския съвет по чл. 9а от ЗОБ, чл. 11 от Закона за общинския дълг и Закона за приватизация и следприватизационен контрол:
            1. Приема бюджета на община Ямбол за 2010 г., както следва:
1.1. По прихода в размер на 44 393 855 лв. / съгласно Приложение № 1  в  т.ч.:
      1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 20 908 927 лв. в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за  делегираните от държавата дейности по  чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2010 г. в размер на  18 987 419 лв.;
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи – 22 400 лв.
1.1.1.3. Преходен остатък от 2009 г. в лева в размер на   1 769 215 лв.;
1.1.1.4. Преходен остатък от 2009 г. в лева по валутна сметка в размер на 7 211 лв.;
1.1.1.5. Собствени приходи на училищата – 70 000 лв.;
1.1.1.6. Възстановени временни безлихвени заеми предоставени от бюджетите на училища за авансово финансиране на проекти по програми от фондовете на Европейския съюз – 52 682  лв.;
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 23 484 928 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Собствени приходи – 14 830 326 лв., в т.ч.:
-  Данъчни приходи в размер на     3 540 000 лв.;
-  Неданъчни приходи в размер на  11 290 326 лв., от които:
- просрочени вземания - 110 000 лв.;
- постъпления от продажба на общински нефинансови активи – 6 851 800 лв., с включено ДДС в размер на 644 800 лв.;
1.1.2.2. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности  в размер на      143 500 лв., от които за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища –          24 300 лв.;
1.1.2.3.  Обща изравнителна субсидия  в размер на  2 340 300 лв., в т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване  на общинските пътища в размер на 5 500 лв.;
1.1.2.4. Получен дългосрочен заем от банка в страната в размер на 5 000 0000 лв. за разплащане на одобрени с решение на ОбС проекти с инвестиционен характер, включително и за просрочените задължения  по тях  към 31.12.2009 г.
1.1.2.5. Преходен остатък от 2009 г.  в лева в размер на 1 156 180 лв.;
1.1.2.6. Преходен остатък от 2009 г. в лева по валутна сметка в размер на  334 лв.;
1.1.2.7. Предоставяне трансфер /§ 61-02/ за държавните театри – минус 157 000 лв., в т.ч.:
- Драматичен театър – 119 000 лв.;
- Куклен  театър        -    38 000 лв.;
1.1.2.8. Погасяване на временни безлихвени заеми предоставени за финансиране на проекти по програми отразени по § 75-00 -  140 103  лв.;
1.1.2.9. Погасяване на временни безлихвени заеми предоставени за финансиране на проекти по програми отразени по § 76-22  -  31 185  лв.;
 1.2. По разходите в размер на 44 393 855 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения  № 2, № 2А и № 2Б  от тях:    
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 20 908 927 лв., в т. ч.:
- утвърден размер с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2010 г. по единни разходни стандарти за делегираните дейности – 18 987 419 лв.;
1.2.2. За местни дейности в размер на  22 782 855 лв., в т.ч.:
- резерв за неотложни и непредвидени разходи по чл. 14 от ЗОБ – 3 866 516 лв., от които неразпределени средства за капиталови разходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи по реда на чл. 14 от ЗДБРБ за 2010 г. - 3 052 797 лв.  
            1.2.3. За дофинансиране на делегирани държавни дейности - 702 073 лв.
2. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2009 г. в размер на 2 932 940 лв., по дейности съгласно Приложение № 1 както следва:
            2.1. за делегираните от държавата дейности –  1 776 426 лв., в т.ч.:
- по сметки в лева  - 1 769 215 лв.;
- по валутна сметка  -      7 211 лв.;
            2.2. за местните дейности  -  1 156 514 лв., в т.ч.:
- по сметки в лева                 – 1 156 180 лв.;
- по валутна сметка в лева    -           334 лв.
3. Утвърждава  разпределение  на  бюджета  на  общината  за  2010 г.  по  собствен бюджет и второстепенни разпоредители, съгласно Приложение № 3 и 4.
4. Приема  план-сметките на извънбюджетните средства, в съответствие с Приложение №  9 към § 32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 г., както следва:

Наименование

Налични
01.01.2010 г.

Приход
   2010 г.

Разход
  2010 г.

Остатък на
31.12. 2010 г.

                                                                                                                                         в лева

1. Фонд за  покриване на разходите по приватизация – 9%

39 333

4 102

 

43 435

преходен остатък от 2009 г.

39 333

 

0

39 333

приходи 2010 г.

 

4 102

 

 

погасяване на заем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Специален фонд за придобиване на ДМА и инвестиции – 91%

54 743

        41 481

52 208

44 016

преходен остатък от 2009 г.

54 743

 

 

 

в т.ч. приходи 2010 г.

 

41 481

 

 

в т.ч. погасяване на заем

 

 

 

 

За придобиване на НДА

 

 

52 208

 

ВСИЧКО:

94 076

45 583

52 208

87 451

5. Одобрява разпределение на средства от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи, определена с чл. 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2010 г. в размер на 165 900 лв., в т.ч.:
5.1. За делегираните дейности – 22 400 лв. за обект „Укрепване основи на НУ „Св. Св. К. и Методий”;
5.2. За местни дейности  - 143 500 лв., от които: по функции, дейности и обекти както следва:
5.2.1. Функция „ЖСБКС”, дейност 606 за обект „Придобиване и изграждане на паркинг до Регионалния исторически музей” – 85 000 лв. и за обект „ Проектиране и изграждане на паркинг южно от ХГ” - 34 200  лв.;
5.2.2.  Функция „Икономически дейности и услуги”, дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на общинските пътища” § 51-00 за обект „Основен ремонт на  общински път  IV - 53067 Ямбол – Ормана” – 24 300 лв.;
6. Одобрява Разчет за финансиране на капиталови разходи общо в размер на 8 592 015 лв.,   в т.ч. от целева субсидия за капиталови разходи, утвърдена с чл 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2010 г.- 165 900 лв., от целеви средства в преходния остатък по Националната програма за съфинансиране на общински инвестиционни проекти в училищата – 174 704 лв., от преходния остатък на държавните дейности за социални услуги – 45 000 лв., от постъпления от продажба на общински нефинансови активи – 3 154 203 лв., от дългосрочен банков заем– 5 000 000 лв., от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи по Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 52 208 лв., съгласно Приложение № 8 по направления и източници, както следва:
6.1. Основен ремонт – 2 193 111 лв., в т.ч. от целева субсидия от Централния        бюджет – 46 700 лв.;
6.2. За придобиване на ДМА – 5 366 700 лв., в т.ч. от целева субсидия от Централния бюджет – 119 200 лв.;
6.3.  За  придобиване на НДМА – 932 204 лв., в т.ч. от извънбюджетни средства – 52 208  лв.;
6.4. Придобиване на земя  – 100 000 лв.                
7. Определя численост на персонала в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”, в рамките на средствата, определени по единните разходни стандарти, считано от 01.01.2010 г. – 147 щ. бр.
8. Одобрява числеността на персонала в дейност на „Общинска администрация”- дофинансиране, считано от 01.01.2010 г. – 24  щ. бр.
9. Определя за 2010 г. средства за работни заплати в делегираните от държавата дейности в рамките на средствата по единните разходни стандарти за 2010 г., с изключение на общинските училища, детските градини и обслужващите звена, прилагащи системата на делегираните бюджети,  съгласно Приложения № 2А и № 5.
10. Определя численост и средства за работни заплати в местните дейности и дофинансираните делегирани от държавата дейности, за сметка на приходите с общински характер, съгласно Приложения № 2Б и № 5, в т.ч.:
- завишава числеността на персонала в дейност 525 „Клубове на пенсионера и др.” по бюджета на ОП „Комунални дейности” от 1 март 2010 г. с 2 щ. бр.
11. Одобрява, считано от 01.01.2010 г., за сметка на приходите с общински характер,               2 щ. бр. численост на персонала в дейност на „Общообразователни училища”- дофинансиране, за обслужване на спортната база в ГПЧЕ „В.Карагьозов” и средства в размер на 1 567 лв. за дофинансиране на паралелка под минималния брой ученици .
12. Одобрява лимит за следните целеви разходи:
12.1. за представителни разходи в размер на  37 000 лв., както следва:
- в дейност „Общински съвет”                  -    5 000 лв.;
- в дейност „Общинска администрация” -  32 000 лв.;
12.2. за командировки в чужбина                 -  23 500  лв., както следва:
- в дейност „Общински съвет”                  -    3 500 лв.;
- в дейност „Общинска администрация” -   20 000 лв.;
12.3. по Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - в дейност „Общински съвет”-  25000 лв.               
13. Определя разчет за целеви разходи за сметка на общинския бюджет:
13.1. Помощ за погребения в размер на 187,50 лв. , в т.ч. за ковчег – 60,00 лв., надгробен знак с надпис - 20,00 лв., превоз на покойника от дома – 40,00 лв., некролог - 6,50 лв, уреждане на документи от болница или социално заведение – 21,00 лв., тоалет на покойник в патоанатомия – 20,00 лв., изкопаване на гроб – 20,00 лв. за следните категории граждани:
- за самотни, без близки и роднини;
- бездомни и безпризорни;
- лица, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане.
13.2. За почистване на септичните и отходни ями в квартал „Каргон”, където липсва канализация – 50 на сто от разходите на гражданите за почистване – 10 000 лв.;
13.3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации – 65 000 лв., в    т. ч. за Хорова школа „Професор Георги Димитров” – 40 000 лв.;
13.4. Помощи по решение на Общински съвет  – 20 000 лв.;
13.5. Съфинансиране за съвместен проект с БЧК „Топъл обяд за деца” –   9 000лв.;
13.6. За провеждане на Международен боксов турнир „Странджа” - 35 000 лв. в рамките на бюджета на местна дейност „Общинска администрация”.
14. Утвърждава субсидия на читалищата на територията на общината общо в размер на  270 013 лв., в т.ч. от ЦБ –  250 263 лв. за 39 бр. субсидирана численост, от целеви преходен остатък в държавните дейности – 2 000 лв. и дофинансиране от местни приходи – 17 750 лв. 
15. Средствата за дофинансиране по т. 14 се предоставят на читалищата на база на приетата от Общински съвет Програма за развитието на читалищната дейност въз основа на сключени договори с кмета на общината.
16. Одобрява бюджетите на делегираните от държавата дейности във функция „Култура“ като  второстепенни  разпоредители  с бюджетни  кредити на самостоятелен  бюджет в размери и източници, съгласно Приложение № 6.
17. Одобрява бюджет за 2010 г. на общинските предприятия по дейности, финансирани от общинския бюджет, съгласно Приложения № 2Б и № 7.
18. Определя среднодневен стойностен оклад:
- в детските заведения в общината в размер до  1,50 лв. на дете;
- в домашен социален патронаж в размер до 1,80 лв. на едно патронирано лице;
- в детските ясли в общината в размер до 1,40 лв. на дете;
- в детска кухня  в размер на 1,20 лв. на дете.
19. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно в рамките на общината, както следва:
- в дейност „Други дейности по здравеопазване” – на длъжност „медиатор“;
- в дейност „Чистота“ –  на длъжност „оператор на електронна везна” на обект депо за ТБО.
20. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на  транспортни  разноски.
21. Одобрява средства в размер на 425 000 лв. от бюджета на общината за подпомагане на спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината, в т.ч. за общински ученически спортни игри чрез ОСК „Тунджа” - 10 000 лв., за БК „Тунджа” - 270 000 лв. и за спортните клубове - 145 000 лв.
22. Упълномощава кмета на общината със своя заповед да назначи експертна комисия, която да разпредели средствата по т. 21 на спортните клубове и договори с тях условията за начина на разходване на средствата, в съответствие с приетия от ОбС Правилник. При определяне субсидията на ПБК „Ямболгаз” да се предвидят целеви средства в размер на      3 870 лв. за осигуряване на  съфинансиране по проект „Изграждане на спортна площадка с уреди на открито на ул. „Богомил”, финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи и Еврофутбол”, по който Община Ямбол е партньор. Задължава комисията да задели средства за финансиране на работата на клубовете със подрастващите и да информира ОбС за разпределянето на средства.
23. Определя за 2010 г. средства за фонд “Социално – битово и културно обслужване” в размер спрямо плановите  средства  за  работна  заплата на заетите лица , както следва:
- 3 на сто за делегираните от държавата дейности в рамките на единните разходни стандарти;
- 3 на сто за целодневните детски градини, детските ясли, млечната кухня и домашен социален патронаж, в рамките на осигурените средства за издръжка в местните дейности;
- 2 на сто за всички останали дейности.
24. Бюджета на второстепенен разпоредител „Дом за деца лишени от родителски грижи” включва финансирането на дейностите: „Дом за деца” и „Преходно жилище”.
25. Дава съгласие, считано от 1 януари 2010 г. да бъде намален капацитета на  социална услуга „Дом за деца” от 100 на 92, във връзка с разкриването на социална услуга „Преходно жилище” с капацитет 8 места.
26. Възлага на кмета на Община Ямбол в срок до 15.02.2010 г. да изпрати мотивираното решение на Общинския съвет за намаляване на капацитета на Дома за деца до директора на регионалната дирекция за социално подпомагане за изготвяне на предложение до директора на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл. 36а, ал.2 от Правилника за соцзиално подпомагане.
27. Делегира права на директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена в общината да реализират собствени приходи, включително и приходи от собственост, като за промените по плана на приходите и разходите по бюджетите си, при преизпълнение на първоначално разчетените приходи, уведомяват кмета на общината.
28. Одобрява средства в размер на 10 000 лв. за намаление с 2 лева на  единичната цена на месечната карта за пътувания по една линия в градския транспорт на пенсионери с настоящ адрес в Община Ямбол.
29.  В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет, дейност „Обредни домове и зали” в размер на 30 000 лв., с които да се подпомогне под формата на субсидия Църковното настоятелство при новоизграждащия се храм „Успение  Пресвета Богородица” със сумата от 30 000 лв., които да се използват за изграждане на храма.
30. В срок до 20 декември 2010 г. настоятелството се задължава да представи на общината отчет за разходваните средства, като неусвоените се възстановяват по сметка на общината.
31. Определя максималния размер на общинския дълг, който може да бъде поет в съответствие със Закона за общинския дълг през 2010 г. в размер на 7 800 000 лв., без лихвите.
32. Максималния размер на общинския дълг към края на 2010 г. не може да надвишава  7 800 000 лв., без лихвите.
33. Предоставя правомощия на кмета на общината при спазване на общия размер на бюджета и разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата:
33.1. Да разпредели и утвърди бюджетните разходи по пълна бюджетна класификация по тримесечия и месеци по сборен бюджет, собствен бюджет и второстепенни разпоредители.
33.2. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност без средствата за заплати, осигурителни вноски в частта за  делегираните  от  държавата  дейности, с изключение на общинските училища и обслужващите звена, прилагащи системата на делегираните бюджети.
33.3. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия  размер в частта за местните дейности , включително и да прехвърля бюджетни кредити в рамките на една дейност от собствен бюджет по бюджетите на второстепенните разпоредители.
33.4. Да се разпорежда и разпределя резервния бюджетен кредит в дейност 997 „Резерв” в размер на 613 719 лв. за възникнали непредвидени и неотложни потребности, включително и за плащания на дължимия ДДС по проекти и за авансово осигуряване под формата на временен безлихвен заем на разходи по одобрените проекти на общината, включително и на второстепенните разпоредители по Оперативните програми до възстановяването им от последващи трансфери.
33.5. Да разпредели средствата, получени по единните разходни стандарти, включително и средствата посочени в § 52, ал. 9 от ПЗР на ЗДБРБ, между училищата, детските градини и обслужващите звена в общината и утвърди със заповед бюджетите им за 2010 г. при спазване разпоредбите на ЗДБРБ за 2010 г. и ПМС № 324 от 30.12.2009 г.
33.6. Да включи в поименния списък за капиталови разходи на общината определените от директорите на училищата на основание чл. 9 от ПМС  № 324 от 30.12.2009 г. разходи с капиталов характер, с източници остатъци от предходни години, с изключение на целевите средства преминали в преходния остатък, собствени приходи и субсидия по формула.
33.7. Да разпредели и утвърди със заповед средства за издръжка по разходен § 10-00 за местните дейности на ЦДГ в рамките на сумата от 1 300 000 лв., както и приходите им от такси за ползване на услугата, в рамките на сумата от 325 000 лв., с които се възстановяват част от разходите и определи правомощията на директорите да извършват промени по бюджетите си.
33.8. Да кандидатства за средства от централния бюджет, от структурните и други фондове на ЕС, по национални и оперативни програми и други възможни източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на Общинския план за развитие.
33.9 Да възлага разработването на проекти  и програми в рамките на разчетените средства за проектиране по списъка за капиталови разходи, с цел осигуряване на алтернативни източници на средства.
33.10. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, предоставени за текущи разходи, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на прилагащите делегиран и самостоятелен бюджет.
33.11. Да договаря и определя конкретния размер на работното облекло на персонала в бюджетните дейности в рамките на средствата за издръжка, с изключение на прилагащите делегиран бюджет.
33.12. В изпълнение на чл. 25 от ПМС № 324 от 30 декември 2009 година да извършва налагащите се корекции по разходните параграфи на съответните дейности, включително и да прехвърля бюджетни кредити от местни дейности в дейности на дофинансиране, в зависимост от естеството и характера на разходите, за сметка на средствата за социално-битово и културно обслужване, с изключение на дейностите в системата на народната просвета, които прилагат системата на делегиран бюджет.
33.13. Да ползва временно свободните средства от извънбюджетните сметки и фондове на общината по Закона за приватизация и следприватизационен контрол като временен безлихвен заем за авансово финансиране на проекти по програми, финансирани от фондовете на Европейския съюз и по други международни програми и споразумения.
34. Кметът на общината и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в общината да разходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:
34.1. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните заведения, детските ясли и градини и здравните кабинети.
34.2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти;
35. Препоръчва на звената прилагащи делегирани бюджети да съблюдават приоритетите по предходната точка.
36. Директорите на  училищата да планират собствените си приходи в частта на държавните дейности в рамките на определените с Приложение № 1 средства в размер на 70 000 лв.,  разпределението за които се утвърждава със заповед на кмета на общината. С размера на реализираните в по-голям размер собствени приходи имат право да завишат плана на приходите и разходите, за което уведомяват кмета на общината.
37. Задължава кмета на общината:
37.1. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидираните дейности при доказано нарушение на бюджетната и финансова дисциплина до тяхното отстраняване.
37.2. Да определи конкретните права и задължения  на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
В разчета за финансиране на КР за 2010г. обект Разширение паркинг до кино Вапцаров се заменя от обект Проектиране и изграждане на паркинг южно от ХГ.