РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 18 МАРТ 2010г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно кандидатстване по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013г. с проектно предложение „Прилагане на енергоефективни мерки в образователната мрежа на община Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПРР „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение за отпускане финансова помощ по здравословни проблеми на Радостин Радков и Георги Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК Здр.

 1. Предложение относно изменение на решение за конкурс управител на "Комуналуниверс" ЕООД от ХХVІІІ заседание на ОбС от 04.12.2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно участие на община Ямбол като съучредител в СНЦ "Тракийски туристически район".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1.  Предложение относно приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Ямбол за периода 2010г. – 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно план за действие за реформиране на ДДЛРГ "Юрий Гагарин", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на отчет за дейността на МК БППМН при Община Ямбол за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно награждаване на спортисти.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДСБ

 1. Предложение за присъждане на награди по случай 7 април.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗДР.

 1. Предложение относно поправка на решение по т.16 от ХХХ  заседание, 28.01.2010 за приемане на Б2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на дарение за закупуване на медицинска апаратура на МБАЛ "Св. Пантелеймон", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Отчет относно състоянието на ОС и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем и Приложение № 1 към НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно придобиване от Община Ямбол на военни имоти, собственост на МО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно придобиване право на собственост върху част от ПИ, находящи се в землището на гр. Ямбол, м. Манаф чаир за изграждане на транспортен достъп до ПСОВ - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно закриване на МЦТПО - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно преструктуриране на системата от ЦДГ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху части от недвижим имот – ЧОС, находящ се в ж. к. „Златен рог” № 2 на СНЦ „Каритас – София”, представлявано от Цветомир Думанов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Елвис - Иван Иванов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно изменение Правилника за устройството и дейността на ОП „Комунални дейности”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване на договор за концесия от 27.04.2001г. с ЕТ "Бора - Борислав Пехливанов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване ПУП - Парцеларен план на трасе  на кабелна линия СН 20 КV, м. Пумпалово дере.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Отчет за работата на Общински съвет Ямбол през 2009 година.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 1. Предложение относно приемане на Наредба за ПЧП.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013г. с проектно предложение „Прилагане на енергоефективни мерки в образователната мрежа на община Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.      Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, с проектно предложение: „Прилагане на енергоефективини мерки в образователната мрежа на община Ямбол”.

2.      Общински съвет - Ямбол декларира, че предназначението на обектите на интервенция по предложения проект - сграда на МГ „Атанас Радев” и ПГ „Васил Левски”; ГПЧЕ „Васил Карагьозов”, вкл. физкултурен салон; НУ „Проф. Нойков”; ОУ „Николай Петрини”; ОУ „Димчо Дебелянов”; ЦДГ „Червената шапчица”; ЦДГ „Слънце”; ЦДГ „Биляна” няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

3.       Задължава кмета да предвиди с Проекто – бюджета за 2011 г. необходимите средства за обезпечаване на 15 % финансов принос на кандидата.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПРР „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”.

2. В проектното предложение се включват за интервенция сградата на Безистена – частна общинска собственост с Акт № 561 от 26 април 2002 г., паркинг за 48 паркоместа на ул.Браила” – терен публична общинска собственост, разположен между УПИ І-21, ІІ, ІІІ в квартал 118 и УПИ І-24, ІІ, ІІІ и ІV в квартал 117 по плана на град Ямбол – ЦГЧ и НАР „Кабиле” с Акт за изключителна държавна собственост № 28 от 17 март 1997г. с предоставени права за управление и стопанисване на Община Ямбол.

3. Декларира, че предназначението на обектите на интервенция по предложения проект, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта, както и че няма да бъде отдаван за стопанисване на други физически или юридически лица.

4. Задължава кмета да предвиди с Проекто – бюджета за 2011 и 2012г. необходимите средства за обезпечаване на 15 % финансов принос на кандидата

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение за отпускане финансова помощ по здравословни проблеми на Радостин Радков и Георги Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание т.13.4 от решение по т.16 от дневния ред на ХХХ заседание, проведено на 28.01.2010г. Общински съвет отпуска еднократна финансова помощ на  Георги Станков Георгиев от гр. Ямбол, живущ на ул.„Д. Благоев" бл.20, вх. А в размер на 300лв. по § Помощи по решение на ОбС.

2. На основание т.13.4 от решение по т.16 от дневния ред на ХХХ заседание, проведено на 28.01.2010г. Общински съвет отпуска еднократна финансова помощ на  Радостин Димитров Радков от гр. Ямбол, живущ в ж.к. „Възраждане” бл.59, вх. В, ет. 3, ап. 7 в размер на 500лв. по § Помощи по решение на ОбС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно изменение на решение за конкурс управител на "Комуналуниверс" ЕООД от ХХVІІІ заседание на ОбС от 04.12.2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага точката за следващото заседание

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно участие на община Ямбол като съучредител в СНЦ "Тракийски туристически район".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет – Ямбол одобрява участието на Община Ямбол в Тракийски туристически район.

      2. Общински съвет – Ямбол приема проекта на Устав на Тракийски туристически район.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Общинска програма за закрила на детето за 2010г.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Ямбол за периода 2010г. – 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Ямбол за периода 2010г. – 2013г.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно план за действие за реформиране на ДДЛРГ "Юрий Гагарин", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема план за действие за реформиране на ДДЛРГ "Юрий Гагарин", гр. Ямбол чрез закриване на ½ част от капацитета за периода 2010г.- 2014г. .

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно приемане на отчет за дейността на МК БППМН при Община Ямбол за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от ЗБППМН приема за информация отчета за дейността на МК БППМН при Община Ямбол за 2009г.

 

 

     ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно награждаване на спортисти.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДСБ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

     

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Ямбол дава съгласие да бъдат наградени както следва:

            -     Ангел Димов Димов с парична награда в размер на 600 лв.

-         Христо Събев Баламотов с парична награда в размер на 400 лв.

-         Дончо Янакиев Дончев с парична награда в размер на 500 лв.

Паричните суми за наградените са част от средствата гласувани от Общински съвет за провеждането на турнира „Странджа”.

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение за присъждане на награди по случай 7 април.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗДР.

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание т.4.1 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол  ОбС – Ямбол присъжда награда на името на Хипократ /паспорт и бюст – статуетка на Хипократ/ за изключителен принос в областта на здравеопазването на д-р Галина Атанасова Димитрова – началник неонатологично отделение на МБАЛ „Св. Пантелеймон”АД- гр. Ямбол.

2. На основание т.4.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол  ОбС – Ямбол присъжда награда на името на Анка Александрова / паспорт и плакет с лика на Анка Александрова/ за принос в повишаване качеството на здравните грижи на Здравка Кирилова Шоргова – мед сестра в МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД, Ямбол.

           

3. На основание т.2 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол ОбС – Ямбол награждава :

с почетен знак „златен” герб на Ямбол:

д-р Антон Стоянов Иванов;

д-р Атанас Ангелов Парушев;

д-р Илиян Колев Илиев;

д-р Юлиян Михайлов Папашимов;

Маргарита Димитрова Янкова – мед. фелдшер ЦСМП, Ямбол.

 

с почетен знак „сребърен” герб на Ямбол:

д-р Соня Григорова Апостолова;

д-р Стоян Михов Кунчев;

д-р Трендафил Желев Трендафилов;

д-р Стефка Любомирова Шекерджиева;

д-р Христо Иванов Митев

д-р Данаил Георгиев Ибришимов;

д-р Петър Стефанов Петров;

Гинка Стоянова Димитрова – мед. сестра в ДЯ № 12;

Стоянка Апостолова Тодорова – мед. фелдшер в псих. отделение.

Мария Иванова Бучакова – мед. сестра;

 

4. На основание т.4 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол ОбС – Ямбол награждава с Почетна грамота :

д-р Детелина Иванова Пехливанова;

д-р Ева Удваров Атанасова;

д-р Георги Панайотов Дуплев;

д-р Стоян Господинов Стоев;

Малина Любенова Железчева – рентгенов лаборант;

Иванка Василева Керанкова – рехабилитатор.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно поправка на решение по т.16 от ХХХ  заседание, 28.01.2010 за приемане на Б2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 62, ал.1 от Административно- процесуалния кодекс, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

                 & 1 . Допуска поправка в Решението по точка Шестнадесета от дневния ред на Тридесетото заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 28.01.2010 година, като:

               1. В Приложение № 8 по Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2010 г.:

               - общият размер на средствата по §52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи” се изменя от 5 366 700 лв. на 5 439 700 лв. като се допълва във Функция IV „Здравеопазване”, дейност 431 „Детски ясли”: „Оборудване на кухня майка за Детски ясли в Детска млечна кухня” за 68 000лв. и „Специализиран автомобил за Детски ясли” за 25 000 лв. и заличава „Придобиване на софтуер” за 20 000 лв. в дейност 122 „Общинска администрация”;

             - общият размер на средствата по §53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи” се изменя от 932 204 лв. на 859 204 лв. като се допълва в дейност 122 „Общинска администрация”: „Придобиване на софтуер” за 20 000 лв. и заличава Функция IV „Здравеопазване”, дейност 431 „Детски ясли”: „Оборудване на кухня майка за Детски ясли в Детска млечна кухня” за 68 000лв. и „Специализиран автомобил за Детски ясли” за 25 000 лв.

                 2. В Приложение № 8 по Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2010 г. се добавя нова колона 9 „От собствени приходи, извън обхвата на § 40-00” за следните обекти общо за 170 000 лв.:

          - „Придобиване на хардуер” – §52-00 в дейност 122 „Общинска администрация”  за 20 000 лв.;

         - „Придобиване на софтуер” – §53-00 в дейност 122 „Общинска администрация”  за 20 000 лв.;

         - „Закупуване на 3 бр. автомобили” – §52-00 в дейност 122 „Общинска администрация”  за 80 000 лв.;

         - „Изграждане на учрежденски архив” – §52-00 в дейност 122 „Общинска администрация”  за 50 000 лв.;

             3. Колони 9, 10 и 11 в Приложение № 8  стават съответно 10, 11 и 12.

             4. Финасирането на обектите „Проектиране и изграждане на паркинг до РИМ” за 85 000 лв. и „Проектиране и изграждане на паркинг южно до Художествената галерия” за 34 200 лв. общо в размер на 119 200 лв. се отразява в колона 10 „Приходи от продажба на нефинансови активи” от Приложение № 8.

             5. Общия размер на средствата в колона 10 „Приходи от продажба на нефинансови активи” от Приложение № 8 се изменя от 3 154 203 лв. на 2 984 203 лв.

              6. Точка 1.2.2 от приетото Решение придобива следната редакция:

1.2.2. За местни дейности в размер на  22 782 855 лв., в т.ч.:

- резерв за неотложни и непредвидени разходи по чл. 14 от ЗОБ – 3 666 516 лв., от които неразпределени средства за капиталови разходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи по реда на чл. 14 от ЗДБРБ за 2010 г. - 3 222 797 лв.

             7. Точка 5 от приетото Решение придобива следната редакция:

         „5.Одобрява разпределение на средства от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи, определена с чл. 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2010 г. в размер на 165 900 лв., в т.ч.:

      5.1. За делегираните дейности22 400 лв. за обект „Укрепване основи на НУ „Св. Св. К. и Методий”;

      5.2. За местни дейности  - 143 500 лв., от които: по функции, дейности и обекти както следва:

          5.2.1 Функция „Здравеопазване”, дейност 431 „Детски ясли” за обект „Преустройство на част от ДМК в кухня-майка за Детски ясли – проектиране и СМР” – 26 200 лв., „Оборудване на кухня-майка за Детски ясли в Детска млечна кухня” – 68 000 лв. и „Специализиран автомобил за Детски ясли” за 25 000 лв., общо за 119 200 лв.

          5.2.2. Функция „Икономически дейности и услуги”, дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на общинските пътища”, § 51-00  за обект „Основен ремонт на  общински път  IV - 53067 Ямбол – Ормана” – 24 300 лв.

             8. Точка 6 от приетото Решение придобива следната редакция:

         „6. Одобрява Разчет за финансиране на капиталови разходи общо в размер на 8 592 015 лв.,   в т.ч. от целева субсидия за капиталови разходи, утвърдена с чл 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2010 г.- 165 900 лв., от целеви средства в преходния остатък по Националната програма за съфинансиране на общински инвестиционни проекти в училищата 174 704 лв., от преходния остатък на държавните дейности за социални услуги – 45 000 лв., от постъпления от продажба на общински нефинансови активи – 2 984 203 лв., от собствени приходи, извън обхвата на §40-00 – 170 000 лв., от дългосрочен банков заем – 5 000 000 лв., от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи по Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 52 208 лв., съгласно Приложение № 8 по направления и източници, както следва:

      6.1. Основен ремонт – 2 193 111 лв., в т.ч. от целева субсидия от Централния        бюджет46 700 лв.;

      6.2. За придобиване на ДМА – 5 439 700 лв., в т.ч. от целева субсидия от Централния бюджет – 119 200 лв.;

      6.3.  За  придобиване на НДМА – 859 204 лв., в т.ч. от извънбюджетни средства – 52 208  лв.;

      6.4. Придобиване на земя  – 100 000 лв.                   

            9. В точка 33.4. от приетото Решение числото 613 719 се заменя с                443 719

            10. В Приложение № 2, функция 9, дейност 997 средствата се променят от 613 719 лв. на 443 719 лв.

            11. В приложение № 2Б, функция 9, дейност 997 средствата се променят  от  613 719 лв. на 443 719 лв.

            12. В приложение № 4, функция 9, дейност 997 средствата се променят  от 613 719 лв. на 443 719 лв.

            13. В Приложение № 2, функция 9, дейност 998 средствата се променят от 3 052 797 лв. на 3 222 797 лв.

            14. В Приложение № 2Б, функция 9, дейност 998 средствата се променят от 3 052 797 лв. на 3 222 797 лв.

            15. В Приложение № 4, функция 9, дейност 998 средствата се променят от 3 052 797 лв. на 3 222 797 лв.

          

           & 2 . Поправките от т.1 до т.15 да се отразят в Решението по т. Шестнадесета от дневния ред на Тридесетото заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 28.01.2010г. и приложенията по приетия Бюджет на Община Ямбол за 2010 г.

 

 

 

          ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 9, ал. 1 и чл. 18 от Закона за общинските бюджети, чл. 14, ал. 1 от ЗДБРБ за 2010 г. и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА

            1. Одобрява промени по бюджета на общината за 2010 година по приходната и разходната част, както следва:

            1.1. По приходната част на местните дейности:

- увеличава §62-02 „Предоставен трансфер между бюджетни и извънбюджетни сметки" /със знак минус/ с 644 лв.;

- намалява §76-22 „Възстановени заеми" с 644 лв.

            1.2. По разходната част на бюджета на местните дейности:

- завишава бюджетните кредити в местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички", § 52-00 „Придобиване на ДМА" с 5 250 лв.;

- намалява бюджетните кредити в местна дейност 997 „Други разходи, некласифицирани по другите функции" с 5 250 лв.

            2. Намалява годишната задача по Разчета за финансиране на капиталовите разходи на „Лек автомобил за ДДЛРГ „Юрий Гагарин" с 5 000 лв. по § 52-00 „Придобиване на ДМА", делегирана от държавата дейност 546 „Домове за деца".

            3. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи по § 52-00 „Придобиване на ДМА", делегирана от държавата дейност 546 „Домове за деца" с 5 000 лв. за „Придобиване на система за видеонаблюдение".

            4. Изменя в Разчета за финансиране на капиталовите разходи наименованието на обект „Ремонт на кабинети в ДДЛРГ „Юрий Гагарин" в „Ремонт покрив на ДДЛРГ „Юрий Гагарин" на стойност 15 000 лв.

            5. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи по § 52-00 „Придобиване на ДМА", местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички" със „Закупуване на озвучителната уредба за зала „Диана" на стойност 5 250 лв.

            6. Дава съгласие от общинския бюджет за 2010г. от местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички" да се осигурят средства до 13 000 лв. за провеждане на турнира по баскетбол за Купа „Леденика-България".

            7. Дава съгласие, до законово уреждане, да се изплаща месечна помощ в размер на 30 лв. на всяко дете, ползващо услугата „Преходно жилище" в рамките на лимита на Кмета на общината от одобрените средства по § 42-00 „Помощи по решение на Общински съвет", дейност 122 „Общинска администрация".

 

 

 

          ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на дарение за закупуване на медицинска апаратура на МБАЛ "Св. Пантелеймон", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА възлага на кмета на община Ямбол да преведе по банкова сметка на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД Ямбол сумата от 30145.77 лв. (тридесет хиляди сто четиридесет и пет лева и 77 ст.) за закупуване на един брой 21 канален Електроенцефалографски апарат ЕЕГ/ЕП и седем броя многофункционални пациентски монитори.

 

 

          ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Отчет относно състоянието на ОС и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл. 66 А от ЗОС и чл.1, ал. 2 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2009г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

 1.1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди,

  съгласно Приложение № 1;

 1.2. Жилища в ж.к. „Р. Княгиня „ № 20 – съгласно  Приложение №1А;

           1.3. Жилища за продажба, съгласно Приложение № 2А;

           1.4. Жилища за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за

            общински нужди, съгласно Приложение № 2Б;

           1.5. Ведомствени жилища, съгласно Приложение № 3;

           1.6. Резервни жилища   съгласно Приложение  № 4.

            2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната            администрация /ЗМСМА/ Общински съвет –Ямбол възлага на общинска администрация да предприеме необходимите действия във връзка с промяна предназначението на  жилищни имоти, находящи се в ж.к.”Р. Княгиня” № 18, вх.”А”, ет.1, ап.1, ап.2 и ап.3, гр. Ямбол  с цел предоставяне на същите за нуждите на Областна дирекция на МВР -гр. Ямбол и изнесен административен център на Община Ямбол.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем и Приложение № 1 към НРПУРОИ.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.68, ал.3 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, месечните наемни цени по сключените с община Ямбол договори за наем, за отдадени под наем нежилищни имоти или части от тях – общинска собственост, да се актуализират за 2009 г. с 0.6 %, считано от 01.03.2010г.

2. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС определя базисни месечни наемни цени за отдаване под наем на имоти или части от тях – общинска собственост, съгласно Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол, считано от 01.03.2010 г.

3. Упълномощава кмета на Община Ямбол да осъществи контрол по изпълнение на т.1 и т.2.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно придобиване от Община Ямбол на военни имоти, собственост на МО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост дава съгласие община Ямбол да придобие военни имоти с идентификатори по кадастралната карта на град Ямбол, които ще бъдат използвани в интерес на населението на общината, за разширяване на устройствените зони, за комплексно застрояване, възможност за изграждане на нови търговски центрове, жилищно строителство, зони за отдих и необходимата инфраструктура, както следва:

1.1 застроен имот в гр. Ямбол, ул. „Стара планина” № 1, Пионерски казарми, ПИ 87374.532.29 с площ 81 370 кв. м за създаване на музей на бойната слава.

1.2 застроен имот в гр. Ямбол, ул. „Търговска” 81, ПИ 87374.526.110, с площ 40 320 кв. м., заедно с 6 броя сгради със ЗП 5 720 кв. м.

1.3 застроен имот в гр. Ямбол, ул. „Ген. Заимов”, Пехотински казарми, ПИ 87374.526.109 с площ 25 029 кв. м., заедно с построените в имота 13 бр. сгради

1.4 застроен имот в гр. Ямбол, южно от парк „Боровец”, ПИ 87374.526.35 с площ 533 930 кв. м., заедно с построените в имота сгради;

1.5 имот в гр. Ямбол, м. „Червен баир”, ПИ 87374.19.80 с обща площ 105 228 кв. м, заедно със сграда със ЗП 469 кв. м;

1.6 имот в гр. Ямбол, м. „Червен баир”, ПИ 87374.19.992 с площ 5 003 кв. м;

1.7 имот в гр. Ямбол, м. „Червен баир”, ПИ 87374.19.111 с площ 325 458 кв. м, заедно с 25 бр. сгради със ЗП  7 628 кв. м;

1.8 имот в гр. Ямбол, м. „Червен баир”, ПИ 87374.19.916 с площ 170 966 кв. м, заедно с 22 бр. сгради със ЗП 4 194 кв. м;

1.9 имот в гр. Ямбол, м. „Червен баир”, кв. „Г. Бенковски”, ПИ 87374.521.2 с обща площ 63 938 кв. м, заедно с 5 броя сгради със ЗП 992 кв. м;

1.10 имот в гр. Ямбол, м. „Червен баир”, ПИ 87374.521.70 с площ 8 452 кв. м;

Освобождава Министерство на отбраната от заплащане на неизплатените до момента на прехвърляне местни данъци и такси за съответния имот.

Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия във връзка с предоставянето на имотите и прехвърлянето им в собственост на общината.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно придобиване право на собственост върху част от ПИ, находящи се в землището на гр. Ямбол, м. Манаф чаир за изграждане на транспортен достъп до ПСОВ - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

___________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.31, ал.2 от НРПУРОИ

Дава съгласие Община Ямбол да придобие право на собственост върху част от поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир” за изграждане на транспортен достъп до ПСОВ – Ямбол чрез сключване на договор за покупко-продажба от Кмета на община Ямбол както следва:

- 2433м² от поземлен имот с идентификатор 87374.35.5, съставляващи реално площта под предвидения за изграждане път съгласно проекта за ПУП - Парцеларен план за транспортен достъп до ПСОВ – Ямбол, целия с площ 25889 м², с начин на трайно ползване - нива, при граници на целия имота: 87374.35.980; 87374.35.1; 87374.35.2; 87374.35.3; 87374.35.4; 87374.35.11; 87374.35.40; 87374.35.39; 87374.35.38; 87374.35.981 по пазарна оценка на имота в размер на 2615 лв.

- 771м² от поземлен имот с идентификатор 87374.35.1, съставляващи реално площта под предвидения за изграждане път съгласно проекта за ПУП - Парцеларен план за транспортен достъп до ПСОВ - Ямбол, целия с площ 7600 м², с начин на трайно ползване - нива, при граници на целия имота: 87374.35.980; 87374.35.5; 87374.35.2; 87374.35.234, по пазарна оценка на имота в размер на 812 лв.

Упълномощава Кмета на община Ямбол да извърши процедурата по закупуването.

 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи

Общински съвет гр. Ямбол изразява предварително съгласие за промяна предназначението на 294 м² от поземлен имот с идентификатор 87374.34.214, съставляващи реално площта под предвидения за изграждане път съгласно проекта за ПУП - Парцеларен план за транспортен достъп до ПСОВ – Ямбол, целия с площ 6420 м², при граници на целия имота: 87374.35.233; 87374.34.215 и 87374.35.37 от публична общинска собственост с начин на трайно ползване – „пасище” в публична общинска собственост с начин на трайно ползване – „за  ведомствен път”.

 Общински съвет гр. Ямбол определя срок на валидност на предварителното съгласие 1 година.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно закриване на МЦТПО - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.10, ал.6 от ЗНП предлага на Министъра на образованието, младежта и науката да закрие МЦТПО – Ямбол, считано от 01 юли 2010г.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно преструктуриране на системата от ЦДГ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,  във връзка с чл.10, ал.7 от ЗНП и чл.15, ал.1 от ППЗНП закрива : ЦДГ № 2 "Снежанка", ЦДГ № 12 "Зорница", ЦДГ № 19 "Малина"   и ЦДГ №13 "Славейче".

      2. Съществуващият сграден фонд, имуществото и документацията на закритите ЦДГ, преминават за управление както следва:

- от ЦДГ № 2 "Снежанка" в ЦДГ № 3 "Радост";

- от ЦДГ № 12 "Зорница" в ЦДГ № 14 "Свобода";

- от ЦДГ № 19 "Малина" в  ЦДГ № 22 "Биляна "

и от ЦДГ № 13 "Славейче" в ЦДГ № 20 "Червената шапчица".

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публичен търг  следните  имоти – частна общинска собственост:

      1. Магазин на ул. „Тракия” № 16, гр. Ямбол, находящ се в приземен етаж на сграда, застроен с отстъпено право на строеж в УПИ ІХ 1054, кв. 7 по действащия регулационен план на гр. Ямбол, а по кадастралната карта – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.543.117.1.5, като част от сграда с идентификатор 87374.543.117.1, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.543.117, при граници – над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.117.1.1 и самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.117.1.2, ул. „Тракия”, ул. „Силиврия”, със застроена площ 146.89 кв.м., актуван с АОС – частна № 76 от 22.07.1999 г.. Начална тръжна продажна цена 96300 лв., без ДДС, в т.ч.  отстъпено право на строеж – 26400 лв. Депозит за участие 9630 лв.

      2. Магазин, находящ се в партерен етаж на жилищен блок на пл. „Страшимир Кринчев” № 1, гр. Ямбол, застроен с отстъпено право на строеж върху общински терен в УПИ ХХІІ 5110, кв. 62 по действащия регулационен план на гр. Ямбол, а по кадастралната карта – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.557.69.1.59 като част от сграда с идентификатор 87374.557.69.1, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.557.69, при граници – над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.557.69.1.41, на същия етаж - пл. „Страшимир Кринчев”, самостоятелен обект с идентификатор 87374.557.69.1.60, самостоятелен обект с идентификатор  87374.557.69.1.58, със застроена площ 86.40 кв.м., актуван с АОС – частна  № 627 от 12.07.2002 г. Начална тръжна продажна цена 62800 лв., без ДДС, в т.ч. отстъпено право на строеж върху общински терен – 9500  лв. Депозит за участие 6280 лв.

      3. Офис № 1, находящ се в партера на вх. Г, жил. блок № 20, ул. „Димитър Благоев”, гр. Ямбол, застроен с отстъпено право на строеж в общински терен в УПИ ІV, кв. 17 по плана на ЦГЧ на гр. Ямбол, а по кадастралната карта самостоятелен обект с предназначение за офис с идентификатор 87374.539.6.1.30, като част от сграда с идентификатор 87374.539.6.1, построена в поземлен имот с 87374.539.6, при граници : над обекта – самостоятелни обекти 87374.539.6.1.4 и 87374.539.6.1.5, на същия етаж - самостоятелни обекти 87374.539.6.1.29 и 87374.539.6.1.31, със застроена площ 46.29 кв.м., актуван с АОС – частна № 1055 от 25.06.2004 г.  Начална тръжна продажна цена 38640 лв., без ДДС,  в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен 7410 лв. Депозит за участие 3864 лв.

      4.  Офис № 2, находящ се в партера на вх. Г, жил. блок № 20, ул. „Димитър Благоев”, гр. Ямбол, застроен с отстъпено право на строеж в общински терен в УПИ ІV, кв. 17 по плана на ЦГЧ на гр. Ямбол, а по кадастралната карта самостоятелен обект с предназначение за офис с идентификатор 87374.539.6.1.32, като част от сграда с идентификатор 87374.539.6.1, построена в поземлен имот с 87374.539.6, при граници : над обекта – самостоятелен обект 87374.539.6.1.1, на същия етаж - самостоятелни обекти 87374.539.6.1.23 и 87374.539.6.1.22 със застроена площ 55.52 кв.м., актуван с АОС – частна № 1057 от 25.06.2004 г.  Начална тръжна продажна цена 45000 лв., без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен 8900 лв. Депозит за участие 4500лв.

      5.  Офис № 3, находящ се в партера на вх. Г, жил. блок № 20, ул. „Димитър Благоев”, гр. Ямбол, застроен с отстъпено право на строеж в общински терен в УПИ ІV, кв. 17 по плана на ЦГЧ на гр. Ямбол, а по кадастралната карта самостоятелен обект с предназначение за офис с идентификатор 87374.539.6.1.31, като част от сграда с идентификатор 87374.539.6.1, построена в поземлен имот с 87374.539.6, при граници : над обекта – самостоятелни обекти 87374.539.6.1.5 и 87374.539.6.1.4, на същия етаж - самостоятелни обекти 87374.539.6.1.30 и 87374.539.6.1.29 със застроена площ 54.88 кв.м., актуван с АОС – частна № 1056 от 25.06.2004 г.  Начална тръжна продажна цена 51800 лв., без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен 9878 лв. Депозит за участие 5180 лв.

      6.  Поземлен имот с идентификатор 87374.513.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХХІХ в кв. 162 по плана за регулация на промишлена зона, отреден за „Производствено складова дейност, търговия и услуги”. Имота е с площ 4000.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.513.47, имот 87374.513.49, имот 87374.513.48 и имот 87374.513.24. Актуван е с АОС № 963 от 28.07.2003 г. Начална тръжна цена на имота 111 630.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 11 163 лв.

     7. Поземлен имот с идентификатор 87374.513.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХХVІІІ в кв. 162 по плана за регулация на промишлена зона, отреден за „Производствено складова дейност, търговия и услуги”. Имота е с площ 4165.00 кв.м.  и  има следните  граници:  имот 87374.513.45, имот 87374.513.49, имот 87374.513.48 и имот 87374.513.46. Актуван е с АОС № 964 от 28.07.2003 г. Начална тръжна цена на имота 117 815.00 лв., без ДДС. Депозит за участие 11 782 лв.

      8.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.38 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І 27 в кв. 24 по плана за регулация на ж.к. „Диана”, гр. Ямбол, отреден за „Газстанция до 10 куб.м. с подземен резервоар и бензиностанция с подземни резервоари”. Имота е с площ 4519.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.52, имот 87374.547.51 и имот 87374.547.54 . Актуван е с АОС № 1320 от 24.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота 183000.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 18300 лв.

     9.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.39 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За търговия и услуги”. Имота е с площ 5265.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.41, имот 87374.547.52, имот 87374.547.40 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1322 от 24.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота  340440.00 лв, без ДДС. Депозит за участие  34044 лв.

      10.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 535.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.39, имот 87374.547.42, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1326 от 26.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота 30980.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 3098 лв.

      11.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.42 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 466.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.41, имот 87374.547.43, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1327 от 26.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота 27920.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2792 лв.

      12.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.43 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 401.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.44, имот 87374.547.42, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1328 от 26.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота 24500.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2450 лв.

      13.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.44 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 337.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.43, имот 87374.547.45, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1329 от 26.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота 21700.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2170 лв.

      14.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.45 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 338.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.46, имот 87374.547.44, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1330 от 26.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота 21700.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2170 лв.

      15.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 279.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.45, имот 87374.547.52, имот 87374.547.53 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1331 от 26.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота 18500.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 1850 лв.

      16.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ 25 в кв. 23 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За търговия и услуги”. Имота е с площ 1274.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.48, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.53. Актуван е с АОС № 1325 от 25.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота 62400.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 6240 лв.

      17.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.48 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ 25 в кв. 23 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За търговия и услуги”. Имота е с площ 1213.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.47, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.49. Актуван е с АОС № 1324 от 25.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота 57200.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 5720 лв.

      18.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.49 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І 25 в кв. 23 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За търговия и услуги”. Имота е с площ 1195.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.48 и имот 87374.547.52 . Актуван е с АОС № 1323 от 25.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота 57200.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 5720 лв.

      19.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.50 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ 25 в кв. 24 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За търговия и услуги”. Имота е с площ 2076.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.52, имот 87374.547.51, имот 87374.547.53 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1332 от 26.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота 160560.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 16056 лв.

       20.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.51 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ 25 в кв. 24 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За търговия и услуги”. Имота е с площ 2120.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.52, имот 87374.547.38, имот 87374.547.50 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1321 от 24.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота 160840.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 16084 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху части от недвижим имот – ЧОС, находящ се в ж. к. „Златен рог” № 2 на СНЦ „Каритас – София”, представлявано от Цветомир Думанов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 39, ал.4 от Закона за общинската собственост, предоставя на Сдружение с нестопанска цел „Каритас - София", ЕФН 2193269729, със седалище и адрес на управление гр. София, район Красна поляна, ж.к."Илинден",бл.55, вх.В, ап.47, ет.1, с представляващ Цветомир Думанов - изпълнителен директор безвъзмездно право на ползване върху части от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в ж.к. „Златен рог" № 2, гр.Ямбол:

      1. 1-ви етаж в триетажна сграда - детско заведение, актувана с АОС № 1112/06.10.2004г., с площ 422.4 кв.м. за реализиране на услугата Дневен център за деца с увреждания до навършване на 18 години за срок от 1 /една/ година, считано от 06.01.2010г.

      2. II етаж в триетажна сграда - детско заведение, актувана с АОС № 1112/06.10.2004г., с площ 422.4 кв.м. за нуждите на „Дневен център за младежи с увреждания" за срок от 3 /три/ години, считано от 06.01.2010г.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Елвис - Иван Иванов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3233/18.04.2007 г.  за отдаден под наем Обект - Помещения за производствена дейност (производство на обувки) – част от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС 117/ 29.12.1999 г., кв. 84, УПИ ХІV , имот пл. № 3519 по плана на града, идентификатор 87374.541.36.2, находящ се на ул. „Търговска” № 57, гр. Ямбол и представляващи втори етаж в сградата, с обща площ 222.00 кв.м., в т.ч. за производствена дейност 155.00 кв.м. и за складово помещение – 67.00 кв.м..,  считано от 01.04.2010 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно изменение Правилника за устройството и дейността на ОП „Комунални дейности”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      На основание чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА във връзка с чл. 52, ал. 4 от ЗОС допълва Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунални дейности” – бюджетна дейност към Община Ямбол, както следва:

      § 1. Текста на чл. 7, ал. 2 към раздел III се изменя, както следва:

      „(2) Числеността на персонала е 86 броя, считано от 01.03.2010 г.”

      § 2. Към раздел VII се създава нова т. 8, както следва:

      „8. Правилникът е изменен с решение по т....... на ......... заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на .............. г.”

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно прекратяване на договор за концесия от 27.04.2001г. с ЕТ "Бора - Борислав Пехливанов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Във връзка с прекратяването на юридическото лице концесионер ЕТ „БОРА - Борислав Пехливанов" - гр. Ямбол към дата 10.10.2005г. и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 3 от ПЗР на Закона за концесиите, чл.73, ал.3, т.3 /отменен/ от Закона за общинската собственост и чл.12, ал.2, т.3 от договор за концесия от 27.04.2001г.:

            1. Прекратява договор за концесия от 27.04.2001 г. с концесионер по него ЕТ „БОРА - Борислав Пехливанов", с предмет: особеното право на ползване върху спортните обекти и съоръжения, които концесионерът ще изгради със свои средства на територията на спортна площадка и разрешение за осъществяване на търговска дейност на територията на същата.

            Под спортна площадка се разбира: имот - публична общинска собственост, представляващ парцел I в кв. 22а по плана на ж. к. "Хале" в гр. Ямбол, актуван с акт за публична общинска собственост № 153 от 1 юни 2000г., с площ по акта за общинска собственост 12 000 кв. м.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Доклад относно одобряване ПУП - Парцеларен план на трасе  на кабелна линия СН 20 КV, м. Пумпалово дере.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Ямбол одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план на трасе на кабелна линия Ср.Н 20 КV от СРС № 42, намиращ се в ПИ 87374.26.183 до БКТП в ПИ 87374.32.100.

      Заинтересуваните лица могат да обжалват решението в четиринадесет дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник", чрез Община Ямбол до Административен съд - Ямбол.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Отчет за работата на Общински съвет Ямбол през 2009 година.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Приема Отчет за работата на Общински съвет Ямбол през 2009 година.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за ПЧП.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Отлага приемането на НПЧП за следващото заседание на ОбС.