РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 30 АПРИЛ 2010г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно кандидатстване пред Фонд "Енергийна ефективност" с проектно предложение "Прилагане на ЕЕ мерки в ОУ "П. Р. Славейков", ОУ "Христо Смирненски" и ОУ "Л. Каравелов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на годишен отчет за изпълнение на дейностите, залегнали в Общинската програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Информация относно резултатите от проведената процедура за избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно съгласие за закупуване на дестилатор за нуждите на „ДЦ № 1 - Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предварително съгласие на ОбС за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на ОЯ, по заявление на „Карил и Таня” ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предварително съгласие от ОбС за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол, по заявление на Община „Тунджа”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване помещения от бивше НУ „Р. Ив. Колесов” на ДТ „Невена Коканова”.

 ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване помещения от бивше НУ „Р. Ив. Колесов” на ДКТ „Г. Митев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне право на безвъзмездно ползване върху част от имот - ЧОС на Областен съвет на БЧК Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Никис - Николай Славов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Аби - Дора Димитрова”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Петров - Петър Русков".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост с "АВС - Инженеринг - Н" ЕООД в имот на ул. "Мидия" № 32.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно извършване на замяна на общински недвижими имоти с имоти частна собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно дарение на имоти - ЧОС на Българската православна църква.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно утвърждаване на окончателен протокол на комисията за избор на управител на „Комуналуниверс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 1. Предложение относно изменение на решение за конкурс управител на "Комуналуниверс" ЕООД от ХХVІІІ заседание на ОбС от 04.12.2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Приемане на Доклад за читалищна дейност и отчет за изразходвани бюджетни средства на НЧ „Пробуда”, НЧ „Съгласие”, НЧ „Зора”, НЧ „Умение 2003г.” и НЧ „Диана”.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване пред Фонд "Енергийна ефективност" с проектно предложение "Прилагане на ЕЕ мерки в ОУ "П. Р. Славейков", ОУ "Христо Смирненски" и ОУ "Л. Каравелов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация дава съгласието си община Ямбол да кандидатства пред Фонд „Енергийна ефективност" за кредитиране на енергоспестяващи мерки в сградите на ОУ „П.Р. Славейков", ОУ „Хр. Смирненски" и ОУ „Л. Каравелов"- Ямбол.

            2. Вноските по кредитите да се изплащат от бюджетите на училищата в размера на реализираните енергийни спестявания след изпълнение на мерките по енергийна ефективност.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на годишен отчет за изпълнение на дейностите, залегнали в Общинската програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Във връзка с чл. 33. ал. 1 от Наредба № 7/1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух и на основание писмо на РИОСВ Стара Загора с изх. № КОС - 09 - 1138 /01.04.2010г. - Приема отчета за изпълнение па дейностите в общинската програма за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух в района на община Ямбол 2009г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Информация относно резултатите от проведената процедура за избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОбС се запозна с информацията.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 8, ал. 4, чл. 9, ал. 1 и чл. 18 от Закона за общинските бюджети, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗДБРБ за 2010 г. и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната:

1. Одобрява промени по бюджета на общината за 2010 година по приходната и разходната част, както следва:

1.1. По приходната част на местните дейности:

- увеличава §61-02 „Предоставени трансфери” с 30 403 лв. /със знак минус/, от 157 000 лв. на 187 403 лв. от които;

              - за държавните театри  – 30 000 лв.

              - за ПТГ „Иван Райнов” –      403 лв.

1.2. По разходната част на бюджета на местните дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности:

            - намалява бюджетните кредити по § 10-00 „Издръжка” в местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” с 403 лв.;

                        - намалява бюджетните кредити по § 10-00 „Издръжка” в местна дейност 759 „Други дейности по културата” с 30 000 лв.;

                        - намалява бюджетните кредити в местна дейност 997 „Други разходи, некласифицирани по другите функции” – с 9 000 лв.;

            - увеличава § 52-00 „Придобиване на ДМА”, дофинансиране на делегирана от държавата дейност 751 „Библиотеки с регионален характер” с 9 000 лв.

2. Изменя средствата по общинския бюджет за 2009 г. на държавните театрите в гр. Ямбол от 157 000 лв. на 187 000 лв., както следва:

                        - Драматичен театър – от 119 000 лв. на 134 000 лв.;

                        - Куклен театър          -   от 38 000 лв.  на   53 000 лв.

3. Кметът на общината да предложи на Министъра на културата да актуализира средствата за театрите по сключените договори между министерството и общината.

4. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи по § 52-00 „Придобиване на ДМА”, дофинансиране на делегирана от държавата дейност 751 „Библиотеки с регионален характер” за „Придобиване на климатици за Регионална библиотека –Ямбол” на стойност 9 000 лв.

            5. Снема от Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2010 г. следните обекти:

                    - „Ремонтни дейности на ОУ "Димчо Дебелянов", § 51-00 „Основен ремонт”, дофинансиране на държавна дейност 322 „Общообразователни училища” с годишна задача 99 400 лв.;

                    - „Ремонт и реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Граф Игнатиев”, § 51-00 „Основен ремонт”, местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” с годишна задача 100 000 лв.;

            6. Завишава средствата в Разчета за капиталови разходи за „Проектиране на обекти от техническата и социалната инфраструктура” по § 53-00 „Придобиване на НДА”, местна дейност 122 „Общинска администрация” със 79 400 лв.

7. Изменя наименованието на обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води” в „Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Ямбол и мрежи”, § 52-00 „Придобиване на ДМА”, местна дейност 603 „В и К” и завишава годишната задача със 120 000 лв., от           30 000 лв. на  150 000 лв.

8. Изменя разходната част на бюджета в местните дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности във връзка с т. 5, 6 и 7 от настоящето решение както следва:

        - завишава бюджетните кредити по § 53-00 „Придобиване на НДА”, местна дейност 122 „Общинска администрация” със 79 400 лв.

                    - намалява бюджетните кредити по § 51-00 „Основен ремонт”, дофинансиране на държавна дейност 322 „Общообразователни училища” с 99 400 лв.;

                    - завишава бюджетните кредити по § 52-00 „Придобиване на ДМА”, местна дейност 603 „В и К” със 120 000 лв.;

                    - намалява  бюджетните кредити по § 51-00 „Основен ремонт”, местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” със 100 000 лв.

            9. Разрешава ползването през 2010 г. на временен безлихвен заем от Фонда за покриване на разходите по приватизация на Фонд „Приватизация” на общината за изпълнението на проект: BG 161PO001/1.1-01/2007/035 „Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване”, по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “Регионално развитие” до възстановяването от последващи трансфери от НФ – до 180 000 лв., включващи и заема ползван за проекта през 2009 г. в размер на 140 000 лв.

           10. Разрешава ползването през 2010 г. на временни безлихвени заеми от Специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи на Фонд „Приватизация” на общината за изпълнението на проекти по Оперативни програми до възстановяването им от последващи трансфери от НФ – до 190 000 лв., включващи и заема ползван през 2009 г. в размер на                 146 600 лв. за проект „Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол” на община Ямбол финансиран по ОП „ Околна среда”.

11. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на Община Ямбол за първото тримесечие на 2010 г. в размер на 397,98 лева в страната.

12. Одобрява извършените разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Ямбол за първото тримесечие на 2010 г. в размер на 345,99 лева в страната.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно съгласие за закупуване на дестилатор за нуждите на „ДЦ № 1 - Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 9, ал.1, т. 12, във връзка с чл. 75 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества дава съгласие на управителя на „Дентален център № 1 – Ямбол” ЕООД да закупи дестилатор за вода на стойност до 1 400 лв. без ДДС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно предварително съгласие на ОбС за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на ОЯ, по заявление на „Карил и Таня” ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на „Карил и Таня” ООД, ЕИК 128020650, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев” № 189, представлявано от Илиян Андонов Славов за прокарване на трасе на електропровод 20 кV за резервно ел. захранване на ПИ 87374.32.958 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Пумпалово дере” през общински поземлени имоти както следва:

- ПИ с идентификатор 87374.32.220, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – полски път, обща площ 6 472 кв.м, дължина на трасето 196.84 м. и площ на сервитута 787.36 кв.м.

 - ПИ с идентификатор 87374.32.207, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – отводнителен канал, обща площ 4 463 кв.м, дължина на трасето 9.90 м. и площ на сервитута 39.60 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.32.222, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – местен път, обща площ 6 865 кв.м, дължина на трасето 212.37 м. и площ на сервитута 796.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.32.255, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – полски път, обща площ 6 714 кв.м, дължина на трасето 3.90 м. и площ на сервитута 15.60 кв.м.

 всички публична общинска собственост.

 

 

 

      ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно предварително съгласие от ОбС за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол, по заявление на Община „Тунджа”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

            РЕШИ:

 

      1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на Община „Тунджа”, ЕИК 000970457 ВG, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, пл. „Освобождение” 1, представлявана от Георги Стоянов Георгиев - кмет на община за прокарване на трасе на електропровод от подстанция „Ямбол”, ПИ с идентификатор 87374.55.684 по кадастралната карта на гр. Ямбол през общински поземлени имоти както следва:

- ПИ с идентификатор 87374.55.525, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – полски път, обща площ 7 888 кв.м, дължина на трасето 1037.30 м. и площ на сервитута 4 148 кв.м.

 - ПИ с идентификатор 87374.55.491, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – полски път, обща площ 9 948 кв.м, дължина на трасето 1271.20 м. и площ на сервитута 5 085 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.56.491, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – полски път, обща площ 3 936 кв.м, дължина на трасето 638.70 м. и площ на сервитута 2 555 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.57.491, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – полски път, обща площ 8 657 кв.м, дължина на трасето 580.50 м. и площ на сервитута 2 322 кв.м.

 всички публична общинска собственост.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване помещения от бивше НУ „Р. Ив. Колесов” на ДТ „Невена Коканова”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.13 ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, предоставя на ДТ „Невена Коканова” за временно и безвъзмездно ползване помещения / физкултурен салон на първи етаж в сградата / с обща площ 72.00 кв.м. и пет стаи (№ 6, № 7, № 9, № 11 и № 12) на втори етаж, с обща площ 170 кв. м., представляващи част от недвижим имот – публична общинска собственост /бивше НУ "Ради Ив.Колесов"/, актуван с АОС № 74/ 20.07.1999 г., находящ се на ул. „Ж.Андреев" № 212 А гр. Ямбол, за складова база на театъра / декора и материалната част на неиграещите пиеси / за срок от 1 година

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване помещения от бивше НУ „Р. Ив. Колесов” на ДКТ „Г. Митев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.13 ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, предоставя на ДКТ „Г. Митев” за временно и безвъзмездно ползване помещения /две стаи на ІІ етаж.- №8 и №10 по приложената схема/ с обща площ 108 кв.м., представляващи част от недвижим имот – публична общинска собственост /бивше НУ "Ради Ив.Колесов"/, актуван с АОС № 74/ 20.07.1999 г., находящ се на ул. „Ж.Андреев" № 212 А гр. Ямбол, за складова база на театъра /за декор, реквизит и кукли/ за срок от 1 година

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне право на безвъзмездно ползване върху част от имот - ЧОС на Областен съвет на БЧК Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС, предоставя  право на  безвъзмездно ползване върху част от недвижим  имот  – частна общинска собственост , с АОС №39/ 24.08.1998г, помещение,  находящо  се в  сектор „В”  в ж.к. „Хале”, до жилищен блок  № 9 ( в близост до жил.бл.20 на ж.к. „Диана”),  гр. Ямбол,  с площ 195.55 кв.м., на Областния съвет на БЧК – гр. Ямбол, представляван от Митко Филипов – директор, за  срок от 1 година, считано от 01.06.2010 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Никис - Николай Славов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор за наем № 3220/ 24.01.2007 г.  за отдаден Обект – Помещение за търговска дейност с промишлени стоки, представляващ имот - частна общинска собственост, актуван с АОС 500/ 09.04.2002 г. находящ се на ул."Преслав" № 130, кв.29, порцел VІІ, ПИ 153 по плана на гр. Ямбол, идентификатор 87374.528.228.1, при граници имоти с идентификатор 87374.528.228; 87374.528.229 и 87374.529.175, с обща площ 39.00 кв.м., в т.ч. за търговска дейност 29.00 кв.м. и сервизно помещение – 10.00 кв.м.,  считано от 01.02.2010 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Аби - Дора Димитрова”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

       1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, продължава с 2 (две) години срока на действие на Договор за наем  № 3238/ 29.05.2007 г.  за отдаден Обект – Помещение за търговска дейност с хранителни и промишлени стоки, представляващо част от първи етаж от недвижим имот "Дом за стари хора" - публична общинска собственост, актуван с АОС 72/ 06.07.1999 г. находящ се на ул. "д-р Димитър Дончев" №12, кв.331, парцел ІІІ  по плана на град Ямбол, с идентификатор 87374.525.1 по кадастралната карта на града, с площ 48.00 кв.м., в т.ч. за търговска дейност 25.20 кв.м. и за клубна дейност – 22.80 кв.м., считано от 01.06.2010 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Петров - Петър Русков".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3226/ 16.04.2007 г. за отдаден под наем общински имот, находящ се на Централен общински пазар, пл. "Г.Дражев", гр. Ямбол и представляващ – Обект № 14 В – Помещение за търговска дейност с промишлени стоки, с площ 8.00 кв.м.,  считано от 16.04.2010 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост с "АВС - Инженеринг - Н" ЕООД в имот на ул. "Мидия" № 32.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

             Да се прекрати съсобствеността на Община Ямбол в поземлен имот с идентификатор 87374.543.98 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се на ул.”Мидия” № 32, като на „АВС – Инженеринг – Н” ЕООД се продаде правото на собственост върху 23/343 ид.ч. от имота, целия с площ 343 кв.м., находящ се ул.”Мидия” № 32, при граници на имота: имот 87374.543.100, 87374.543.99, 87374.543.95, 87374.543.96, 87374.543.97, 87374.543.88, 87374.543.102., за сумата от 2 730.00( две хиляди седемстотин и тридесет) лв., без ДДС.

       Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 36, ал. 3 от ЗОС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Предложението не се прие.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно извършване на замяна на общински недвижими имоти с имоти частна собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Отлага предложението за следващо заседание.

 

           

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно дарение на имоти - ЧОС на Българската православна църква.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Отлага предложението за следващо заседание.

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно утвърждаване на окончателен протокол на комисията за избор на управител на „Комуналуниверс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 7 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала в търговските дружества  утвърждава Протокол от 26.02.2009 г. на комисия за провеждане на конкурс за избор на управител на „Комуналуниверс” ЕООД.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно изменение на решение за конкурс управител на "Комуналуниверс" ЕООД от ХХVІІІ заседание на ОбС от 04.12.2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

Да се проведе конкурс за избор на управител на „Комуналуниверс” ЕООД при условията, критериите и реда определени в решение по т. 25 на Двадесет и осмо заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 04.12.2009 г., като се направи следното изменение:

Точка I.2.2. от решение по т. 25 на Двадесет и осмо заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 04.12.2009 г. се изменя, както следва:   „2.2. Необходими документи за участие в конкурса:

а) заявление за участие;

б) автобиография;

в) мотивационно писмо.

г) документи за висше образование (образователно квалификационна степен „магистър”), специализации и квалификации – копие;

д) документ за самоличност – копие;

е) документ за трудов стаж – копие;

ж) свидетелство за съдимост;

з) декларация по чл. 142 от ТЗ;

Документите по т. г), д) и е) да бъдат представени заверени с подписа на кандидата.”

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Приемане на Доклад за читалищна дейност и отчет за изразходвани бюджетни средства на НЧ „Пробуда”, НЧ „Съгласие”, НЧ „Зора”, НЧ „Умение 2003г.” и НЧ „Диана”.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през предходната година на НЧ „Пробуда”, НЧ „Съгласие”, НЧ „Зора”, НЧ „Умение 2003г.” и НЧ „Диана”.