РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 28 ЮЛИ 2010г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно мотивирано становище по искане за опрощаване задължения на Атанас и Петър Борисови.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

 1. Предложение относно мотивирано становище по искане за опрощаване задължения на Борис Жеков Михалев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

 1. Предложение за отпускане финансова помощ по здравословни проблеми на Васил Димов Тенев, Богдан Неделчев Неделчев, Стоянка Иванова Сотирова, Махмуд Абдурахманов, Вида Видева.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК Здр.

 1. Предложение относно партньорство и съфинансиране на проект на сдружение „Гайтани”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно създаване музей на бойната слава.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем обект училищен стол в ГПЧЕ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане безвъзмездно в собственост част от имот - ЧДС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на Комисия за защита на потребителите  - РД Бургас за временно и безвъзмездно ползване на част от имот – ЧОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно увеличаване капацитета на Центъра за социална рехабилитация и интеграция.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа "Усмивка" гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно разкриване на нова социална услуга "Дневен център за възрастни с увреждания".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно разкриване на нова социална услуга в град Ямбол "Дневен център за стари хора".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно разкриване на нова социална услуга "Център за настаняване от семеен тип".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на част от имот – ЧОС на „Сдружение на мебелопроизводителите от Ямболска област”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на МПС - автобус на СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "АЙСБЕРГ-2000" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със Смаил Алиев Халилов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Мехмед Юсеинов Алиев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със Соня Аршавир.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Зенит - Татяна Добрева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Антонин 51 Антоний Хлебаров".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Сърдечност - Дечко Дяков".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложения относно продължаване срока на договори за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отчет за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие и приемане на годишните финансови отчети за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно утвърждаване на резултатите от проведен конкурс за избор на управител на "Комуналуниверс" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 1. Предложение относно даване съгласие за изготвяне на парцеларен план за обект "Лот 2.4, път ІІ - 53 Ямбол - Средец, обходен път на Ямбол от км. 146+594.69 до км. 148+890.35".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предварително съгласие от ОбС - Ямбол за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП за трасе на напорен канализационен колектор от канала помпена станция V2 до включването му в главен колектор I, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно съгласуване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини на основание чл.129, ал.3 от ЗУТ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Отчет за работата на ОбС Ямбол за първото шестмесечие на 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно мотивирано становище по искане за опрощаване задължения на Атанас и Петър Борисови.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България при възможност да опрости задължението към ДФ „Земеделие” на Атанас Борисов Борисов и Петър Борисов Борисов от гр. Ямбол, в размер на 9 300 лв. и законните  лихви върху това задължение.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно мотивирано становище по искане за опрощаване задължения на Борис Жеков Михалев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България да опрости задължението към НОИ – ТП, гр. Ямбол на Борис Жеков Михалев от гр. Ямбол, в размер на 6 954лв.

 

           

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение за отпускане финансова помощ по здравословни проблеми на Васил Димов Тенев, Богдан Неделчев Неделчев и Стоянка Иванова Сотирова

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Васил Димов Тенев от гр. Ямбол, живущ в к-с „Райна Княгиня” бл.20, вх. А, ет.4, ап.10 в размер на 200лв. по § Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Богдан Неделчев Неделчев от гр. Ямбол, живущ в ж.к.„Зорница”, бл. 5, вх. Б, ет. 4, ап. 18 в размер на 200лв. по § Помощи по решение на ОбС”.

            3. Отпуска еднократна финансова помощ на Стоянка Иванова Сотирова от гр. Ямбол, живуща в ж.к.„Диана”, бл. 18, вх. В, ет.4, ап. 55 в размер на 500лв. по § Помощи по решение на ОбС”.

 

            4. Отпуска еднократна финансова помощ на Махмуд Адемов Абдурахманов от гр. Ямбол, живущ в ж.к.„Гр. Игнатиев”, бл. 64, вх. Д, ап. 106 в размер на 200лв. по § Помощи по решение на ОбС”.

            5. Отпуска еднократна финансова помощ на Вида Георгиева Видева от гр. Ямбол, живуща в ж.к.„Бенковски”, бл. 4, вх.1, ет. 9, ап. 51 в размер на 200лв. по § Помощи по решение на ОбС”.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно партньорство и съфинансиране на проект на сдружение „Гайтани”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. Общински съвет Ямбол дава съгласието си Община Ямбол да стане партньор на Сдружение „Гайтани” по проект „Нестинарството - живо послание и древно наследство”.

 

      2. Одобрява съфинансиране на проекта в размер на 960.00 лв. от бюджета на Община Ямбол за 2010 г. – от средствата за културния календар.          

 

           

 

      ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно създаване музей на бойната слава.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Изменя решение по т.4 на ІХ заседание на ОбС Ямбол от 30.05.2008г. което придобива следната формулировка: „Дава съгласие за създаване на самостоятелен общински музей – „Музей на бойната слава” в град Ямбол и упълномощава кмета на общината да осъществи процедурата по съгласуване с Министерството на културата и Министерството на отбраната.”

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем обект училищен стол в ГПЧЕ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване общински обект -  помещение за приготвяне на обяди и столово хранене, с обща площ 230 кв.м., от които: помещение за приготвяне на обяди – 106 кв.м., помещение за офис – 7.6 кв.м., складова площ – 86 кв.м., сервизни помещения 30.40 кв.м., находящ се в сградата на ГПЧЕ”Васил Карагьозов” и НУ „Професор П.Нойков”, представляващ част от недвижим имот публична общинска собственост, актуван с АОС 80/23.07.1999г., находящ се в к-с „Златен рог” 110, квартал 8, при следните условия:

 1. Начална тръжна месечна наемна цена –  393.00лв., без ДДС /определена по т.12,43,48 и 49  от Приложение №1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол/

 2. Предмет на дейност –  приготвяне на обяди и столово хранене;

 3. Срок на отдаване – 3 учебни години години;

 4. Депозит – 1 500 лева;

 5. Запазване предмета на дейност;

 6. Поддържане и опазване на прилежащите площи.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане безвъзмездно в собственост част от имот - ЧДС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за държавната собственост, дава съгласие община Ямбол да приеме безвъзмездно в собственост имот, частна държавна собственост, а именно:

1. ½ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.538.11.1.32, целият със застроена 395.00 кв. м, заедно със съответните идеални части от общите части и от правото на строеж, находящ се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 87374.538.11, с предназначение: инфраструктурен обект в сграда. Местонахождение: гр. Ямбол, ул.”Търговска” № 2. Граници на имота: на същият етаж: 87374.538.11.1.34, 87374.538.11.1.35; под обекта: няма; над обекта: 87374.538.11.1.4, 87374.538.11.1.6, 87374.538.11.1.8, 87374.538.11.1.5, 87374.538.11.1.3, актуван с акт № 2789 за частна държавна собственост от 10.06.2009 г., вписан в служба по вписванията с вх. рег. № 4501, том ХV от 24.06.2009 г.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно предоставяне на Комисия за защита на потребителите  - РД Бургас за временно и безвъзмездно ползване на част от имот – ЧОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, предоставя на Комисия за защита на потребителите – Регионална Дирекция Бургас за временно и безвъзмездно ползване помещение / Стая № 6 на  етаж 6 / с обща площ 32.04 кв.м., представляващо част от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 117/ 27.12.2000 г., находящ се на ул. „Търговска" № 57 гр. Ямбол, идентификатор 87374.541.36.2 по кадастралната карта на града за дейността на звеното в Област Ямбол  за срок от 3 години, считано от 01.08.2010 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно увеличаване капацитета на Центъра за социална рехабилитация и интеграция.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 6 и чл. 36в, ал.1 и ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/ и необходимостта от прегласуване на решенията по т. 28 от 25-то заседание на ОбС, проведено на 17.09.2009г, касаещи завишаване капацитета на ЦРСИ

            1. Дава съгласие, считано от 01.01.2011г., да се увеличи капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция, в общински имот, находящ се на ул. „Димитър Благоев” № 20а, юг, гр. Ямбол от 30 места на 50 места.

            1.1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет – 50 ползватели – възрастни и деца с увреждания.

Персонал - 10 щатни бр. и бюджет 116 400лв по ЕРС за 2010г.

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка - съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за съответната година./

            2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да изпрати мотивираното Решение на Общински съвет – Ямбол, както и всички необходими документи за собственост на сградата и становище относно възможността помещенията да бъдат експлоатирани съобразно вида на предлаганата социална услуга до директора на Регионална Дирекция за социално подпомагане гр. Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл. 36в, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа "Усмивка" гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.36, ал.2, т.10 и чл. 36в, ал.1 и ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/

      1. Дава съгласие, считано от 01.01.2011г., да се увеличи капацитета на Център за обществена подкрепа, намиращ се на първи етаж от източното крило на южен блок на ЦДГ № 2 „Снежанка”, находяща се на ул. „Лом” №5, гр. Ямбол. от 50 места на 75 места.

      1. 1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Център за обществена подкрепа, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет – 75 ползватели – деца и семейства в риск

Персонал   - 15 щатни бр. и бюджет 194 550 по ЕРС за 2010г.

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка - съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за съответната година.

      2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да изпрати мотивираното Решение на Общински съвет – Ямбол за увеличение на капацитета на Центъра за обществена подкрепа, както и всички необходими документи за собственост на сградата и становище относно възможността помещенията да бъдат експлоатирани съобразно вида на предлаганата социална услуга до директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - гр. Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл. 36в, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно разкриване на нова социална услуга "Дневен център за възрастни с увреждания".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.36, ал.2, т.5 и чл. 36в, ал.3, т. 1 Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/

      1. Дава съгласие, считано от 01.01.2011г., в Община Ямбол да се разкрие нова социална услуга – „Дневен център за възрастни хора с увреждания” – като делегирана от държавата дейност в общински имот, находящ се на трети етаж в к-с „Златен рог”№ 2 – гр. Ямбол.

      1. 1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Дневен център за възрастни с увреждания, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет – 30 ползватели – възрастни с увреждания.

Персонал – 12 щатни бр. и бюджет по ЕРС за 2010г.- 157 320лв.

   Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка - съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за съответната година.

      2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да изпрати мотивираното Решение на Общински съвет – Ямбол, както и всички необходими документи за собственост на сградата и становище относно възможността помещенията да бъдат експлоатирани съобразно вида на предлаганата социална услуга до директора на Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл. 36в, ал.1 Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно разкриване на нова социална услуга в град Ямбол "Дневен център за стари хора".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.36, ал.2, т.5 и чл. 36в, ал.3, т. 1 Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/

            1. Дава съгласие, считано от 01.01.2011г., в Община Ямбол да се разкрие нова социална услуга -  Дневен център за стари хора – като делегирана от държавата дейност, в общински имот -  квартален клуб, намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 120.

            1. 1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Дневен център за стара хора, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет – 20 ползватели – възрастни хора, навършили 65 години.

Персонал – 2 щатни бр. и бюджет по ЕРС за 2010г.  – 27 520лв.

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка - съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за съответната година.

            2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да изпрати мотивираното Решение на Общински съвет – Ямбол, както и всички необходими документи за собственост на сградата и становище относно възможността помещенията да бъдат експлоатирани съобразно вида на предлаганата социална услуга до директора на Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл. 36в, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно разкриване на нова социална услуга "Център за настаняване от семеен тип".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.36, ал.2, т.7,а и чл. 36в, ал.3, т. 1 Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/

            1. Дава съгласие, считано от 01.07.2011г., в Община Ямбол да се разкрие нова социална услуга – „Център за настаняване от семеен    тип” – като делегирана от държавата дейност в общински имот, находящ се на трети и четвърти етаж в изграждащият се  Комплексен център за социални услуги , находящ се на ул.”Търговска” № 120, гр. Ямбол.

 

            1. 1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Център за настаняване от семеен тип, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет – 12 ползватели – деца от Дом за деца, лишени от родителски грижи „Юрий Гагарин”;

Персонал - 10 щатни бр. и бюджет по ЕРС за 2010г. – 87 060лв.

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка - съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за съответната година.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да изпрати мотивираното Решение на Общински съвет – Ямбол, както и всички необходими документи за собственост на сградата и становище относно възможността помещенията да бъдат експлоатирани съобразно вида на предлаганата социална услуга до директора на Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл. 36в, ал.1 Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на част от имот – ЧОС на „Сдружение на мебелопроизводителите от Ямболска област”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал.6 от Закона за общинската собственост, предоставя на  „Сдружение на мебелопроизводителите от Ямболска област”,ЕИК: 175891590, със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, ул. „Крали Марко” №132, с представляващ Иван Георгиев Мандаджиев – Председател на Управителния съвет, част от имот – частна общинска собственост, с АОС №685 от 27.09.2002г., помещения (3 стаи)с обща площ 50 кв.м ,находящи се на ул.”Паисий” №3, кв.46, парцел ІХ, имот пл.№3231 по плана на град гр. Ямбол, за срок от 3 (три) години, считано от 01.08.2010г.

       Месечната наемна цена се определя, съгласно т.43 на Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол  -  2.12 лв./кв. м. за І-ва търговска зона.

       Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за наем .

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на МПС - автобус на СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Предоставя за ползване МПС, марка Otoyol, модел Е 27.14 School BUS 27+1 места с рег. № Y 35 91 АН, на СОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Ямбол за срок от 5 (пет) години.

            2. Възлага на Кмета да предприеме необходимите действия по предоставяне на автобуса на СОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "АЙСБЕРГ-2000" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор за наем № 3245/ 31.07.2007 г. с ЕООД „Айсберг-2000”, ЕИК 119110732, представлявано от Стоил Динев Стоилов за отдаден Обект – Помещение за търговска дейност със стоки за инвалиди ( и социални услуги) – част от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС 117/ 29.12.1999 г., кв. 84, УПИ ХІV , имот пл. № 3519 по плана на града, идентификатор 87374.541.36.2, находящ се на ул. „Търговска” № 57, гр. Ямбол и представляващо част от първи етаж в сградата, с обща площ 16.20 кв.м ,  считано от 01.08.2010 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със Смаил Алиев Халилов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор за наем № 3243/ 31.07.2007 г. със  Смаил Алиев Халилов, ЕГН 6604029089, ул. „Тимок” № 38, гр. Ямбол за отдаден Обект –Помещение на І етаж за бръснаро-фризьорски услуги, представляващо част от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС 262/ 20.07.2001 г., находящ се на ул.”Александър Стамболийски” № 1, гр. Ямбол, идентификатор 87374.536.42.1, по кадастралната карта на града, с обща площ 8.000 кв.м.,  считано от 01.08.2010 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Мехмед Юсеинов Алиев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години  срока на действие на Договор за наем №3244/31.07.2007г. с  Мехмед Юсеинов Алиев , за отдаден под наем общински обект- помещение за обущарски услуги с площ 9 кв.м., представляващо част от недвижим имот – частна общинска собственост,актуван с АОС№262/20.07.2001г., находящ се на ул.”Александър Стамболийски” № 1 (бивша Минерална баня), гр.Ямбол, кв.6, УПИ І по плана на града, с идентификатор 87374.536.42.1., считано от 01.08.2010г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със Соня Аршавир.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор за наем № 3251/ 12.09.2007 г. със Соня Аршавир Ховнанян, ЕГН 5201199151, ул. „Опълченска” № 2, гр. Ямбол ЕООД за отдаден Обект – Помещение за образователни дейности (музикално педагогически услуги) представляващо част от нежилищен имот – частна общинска собственост, актуван  с АОС 563/ 01.05.2002 г., находящ се на ул.”Цар Иван Александър” № 7, гр. Ямбол, идентификатор 87374.535.29.3 по кадастралната карта на града, с обща площ 36.000 кв.м.,  считано от 01.09.2010 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Зенит - Татяна Добрева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

            РЕШИ:

 

            На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години  срока на действие на Договор за наем №3013/09.08.2004г. и Анекс №1028/20.07.2007г.,  с ЕТ” Зенит – Татяна Добрева”, представляван от Татяна Стойчева Добрева , за отдаден под наем общински обект- помещение за оптика, находящ се на ул.”Цар Иван Александър” №7, гр.Ямбол, с  площ  18кв.м., считано от 01.08.2010г.

 

           

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Антонин 51 Антоний Хлебаров".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3242/ 24.07.2007 г. между Община Ямбол и ЕТ „Антонин 51 Антоний Хлебаров", ЕИК 128014779, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Стара планина”, бл.2, вх. Д, ап. 108, представляван от Антоний  Христов Хлебаров, за отдаден под наем общински имот, находящ се на Централен общински пазар, пл. "Г.Дражев", гр. Ямбол и представляващ – Обект № 14 Б – Помещение за търговска дейност с промишлени стоки, с площ 38.00 кв.м.,  считано от 24.07.2010 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Сърдечност - Дечко Дяков".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор за наем № 3250/04.09.2007 г. с ЕТ „Сърдечност – Дяков - Дечко Дяков” , ЕИК 020974662, представляван от Дечко Тодоров Дяков за отдаден Обект – Помещения за производствена дейност (сграда за производство на дърводелски изделия), в недвижим имот частна общинска собственост , актуван с АОС 1407/ 01.06.2007 г.,  находящ се на ул. "Клокотница", гр. Ямбол, кв.134, парцел І, ПИ 5516, по плана на град Ямбол, идентификатор 87374.553.300 по кадастралната карта на града, с обща площ 373.00 кв.м., в т.ч. за производствена дейност 295.50 кв.м. и  76.00 кв.м.  за складово помещение,  считано от 01.09.2010 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложения относно продължаване срока на договори за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 6 и чл. 68, ал. 3 от НРПУРОИ удължава срока на договорите за наем на „Агромейт” ООД за:

      - имот № 020001 в местност „Германски могили”, категория на земята при неполивни условия: IV (26.858) и VI (20.968), начин на трайно ползване – нива, с площ 47.826 дка за срок от 1 година, считано от 01.10.2010 г., срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 529.46 лв. без ДДС.

      - имот № 020027 в местност „Германски могили”, категория на земята при неполивни условия: IV (78.000) и VI (26.282), начин на трайно ползване – нива, с площ 104.282 дка за срок от 1 година, считано от 01.08.2010 г., срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 1 154.44 лв. без ДДС.

      - имот № 021039 в местност „Сухото дере”, категория на земята при неполивни условия: IV, начин на трайно ползване – нива, с площ 21.152 дка за срок от 1 година, считано от 01.08.2010 г. срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 234.16 лв. без ДДС.

      2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 6 и чл. 68, ал. 3 от НРПУРОИ удължава срока на договорите за наем на „Агромейт” ООД за:

      - имот № 87374.48.136 в местност „Джиновски кашли”, с площ 10.547 дка за срок от 1 година, считано от 20.08.2010 г. срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 125.81 лв.

      - имот № 87374.20.28 в местност „Германски могили”, с площ 20.581 дка за срок от 1 година, считано от 20.08.2010 г. срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 245.50 лв.

      - имот № 87374.21.27 в местност „Сухото дере”, с площ 6.069 дка за срок от 1 година, считано от 20.08.2010 г. срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 72.39 лв.

      - имот № 87374.23.72 в местност „Гелен баир”, с площ 7.700 дка за срок от 1 година, считано от 20.08.2010 г. срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 91.84 лв.

      - имот № 87374.19.40 в местност „Червен баир”, с площ 54.947 дка за срок от 1 година, считано от 20.08.2010 г. срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 655.46 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно отчет за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие и приемане на годишните финансови отчети за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

            РЕШИ:

 

     1. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон приема годишния отчет и баланса за 2009 г. на:

      - „Комуналуниверс” ЕООД

      - „Дезинфекционна станция” ЕООД

      - „Обреден комплекс” ЕООД

      - „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

      - „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

      2. На основание чл. 53, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества определя дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба след данъчното облагане на:

      - „Дезинфекционна станция” ЕООД

      - Обреден комплекс” ЕООД

      - „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

      - „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

      Определеният дивидент да бъде приведен в срок до 31.08.2010 г. по сметка: IBAN: BG 13 SOMB 9130 8424420344, BIC: SOMBBGSF, код за вид плащане – 44 48 00 (дивидент) при „Общинска банка” АД, клон гр. Ямбол.

 

      3. На основание чл. 54, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 1, т. 12  от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества предоставя дивидента от „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД за 2009 г. на дружеството за подготовка на документация за енергийно обследване на сградата на поликлиниката и създаване на възможност за кандидатстване по ОП „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, Схема BG161PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”.

      4. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества освобождава от отговорност управителите на:

            - „Дезинфекционна станция” ЕООД

            - „Обреден комплекс” ЕООД

            - „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            - „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно утвърждаване на резултатите от проведен конкурс за избор на управител на "Комуналуниверс" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 35, ал. 7 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала в търговските дружества и чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ:

            Утвърждава решението по протокола и класирането на комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на „Комуналуниверс” ЕООД.

            Избира за управител на „Комуналуниверс” ЕООД класиралия се на първо място в конкурса Стоян Христов Стоянов и възлага на кмета на общината да сключи договор за възлагане на управлението с избрания кандидат.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно даване съгласие за изготвяне на парцеларен план за обект "Лот 2.4, път ІІ - 53 Ямбол - Средец, обходен път на Ямбол от км. 146+594.69 до км. 148+890.35".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация дава съгласие да бъде изготвен парцеларен план за обект „Лот 2.4, Път ІІ – 53 „Ямбол – Средец”, обходен път на Ямбол – юг от км 146+594.69 до км 148+890.35”.

    

   

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно предварително съгласие от ОбС - Ямбол за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на  „Солар проджектс” ЕАД, ЕИК 200289681,  седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, район Средец, бул.”Цар Освободител”, № 14, ет.1 за прокарване на трасе  на електропроводна линия СН 20 кV и трасе ниско напрежение между ПИ 87374.56.84 и ПИ 87374.56.40 (УПИ І-56.84 и УПИ ІІ-56.40) по кадастралната карта на града, м. „Стоянов кладенец”, гр. Ямбол през имот публична общинска собственост ПИ 87374.56.492 по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 5 102.00 кв.м, дължина на трасето 6.00 м. и площ на сервитута 24.00 кв.м.

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Доклад относно одобряване на ПУП за трасе на напорен канализационен колектор от канала помпена станция V2 до включването му в главен колектор I, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, общински съвет Ямбол одобрява подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за трасе на напорен канализационен колектор от канална помпена станция V2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 87374.552.56 по кадастралната карта на гр. Ямбол до включването му в главен канализационен колектор І, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.548.40 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в четиринадесет дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА - Доклад относно съгласуване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини на основание чл.129, ал.3 от ЗУТ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, съгласува ПУП - парцеларен план за трасе на електропровод за ПИ № 000289 и ПИ № 000290 по КВС на с. Безмер, община „Тунджа”, обл. Ямбол, през землището на с. Безмер (ПИ №№ 000284, 000164, 000196, 000091 по КВС) и през землището на община Ямбол (ПИ №№ 87374.57.491, 87374.56.491, 87374.55.491, 87374.55.525 по КК на гр. Ямбол) до РУ СН на ел. подстанция „Ямбол” - за частта на трасето в землището на община Ямбол.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА - Отчет за работата на ОбС Ямбол за първото шестмесечие на 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА приема Отчет за работата на Общински съвет Ямбол през първото шестмесечие на 2010 година.