РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 20 АВГУСТ 2010г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Информация относно текущото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2010г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

2. Приемане на актуализиран бюджет на община Ямбол за 2010г., във връзка със закона за изменение и допълнение на закона за държавния бюджет на Република България за 2010г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

3. Предложение относно откриване на процедура за предоставяне на концесия за управление и поддържане на части от имот - ПОС собственост на Община Ямбол - автобусни спирки.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

4. Предложение от кмета на общината дофинансиране на маломерна паралелка в профил "Чуждоезиков" - Английски и Руски език, XI клас през учебната 2010/ 2011г. в ГПЧЕ "В. Карагьозов".

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

5. Предложение от кмета на общината относно анализ на ситуацията и оценка на потребностите за развитие на социалните услуги в община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

6. Предложение от кмета на общината относно упълномощаване кмета на общината за предприемане на необходимите действия във връзка с проблема на бл. 20 в кв. "Райна княгиня".

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Информация относно текущото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл. 41, ал. 1 от Наредбата на Ощинския съвет по чл. 9а от ЗОБ и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната Общински съвет Ямбол:

 

            1. Приема информация за текущото изпълнение на бюджета на общината за първото шестмесечие на 2010 г., съгласно Приложения от № 1 до № 7.

2. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2010 г. в размер на 1 139,60 лева в страната.

3. Одобрява извършените разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Ямбол за първото шестмесечие на 2010 г. в размер на 878,17 лева в страната.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Приемане на актуализиран бюджет на община Ямбол за 2010г., във връзка със закона за изменение и допълнение на закона за държавния бюджет на Република България за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, чл. 27, ал. 1 и чл. 34, ал. 1, т. 8 и 9 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. /обн. Д.В бр. 56 от 23 юли 2010 г./ и чл. 12, ал. 3 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2010г, ПМС № 324 от 30.12.2009 год., РМС № 463 от 5 юли 2010 г. за изменение на РМС № 937 от 08.12.2009, Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ, чл. 11 от Закона за общинския дълг и Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет Ямбол:

 

1. Приема актуализиран бюджет на община Ямбол за 2010 г., както следва:

 1.1. По прихода в размер на 41 480 807 лв. / съгласно Приложение № 1/ в т.ч.:

 1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 21 492 447 лв. в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия /§31-11/ за делегираните от държавата дейности в размер на 18 945 821 лв., в т.ч. определените с § 5 от ЗИДЗДБРБ за изменение на чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2010 г. средства в размер на 18 441 627 лв.;

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи – 48 896 лв.;

1.1.1.3. Целеви трансфери /§ 31-18/4 994 лв.;

1.1.1.4. Целеви трансфери /§ 31-28/490 444 лв.;

1.1.1.5. Преходен остатък от 2009 г. в лева в размер на 1 769 215 лв.;

1.1.1.6. Преходен остатък от 2009 г. в лева по валутна сметка в размер на 7 211 лв.;

1.1.1.7. Собствени приходи на училищата – 82 686 лв., в т.ч. от дарения - 2 415лв.;

1.1.1.8. Трансфери между бюджетни сметки – 90 498 лв., в т.ч.:

- получени трансфери /§ 61-01/ – 31 773 лв.;

- получени трансфери от МТСП /§ 61-05/ – 59 325 лв.;

- предоставени трансфери /§ 61-02/ - минус 600 лв.

1.1.1.9. Възстановени временни безлихвени заеми предоставени от бюджетите на училища за авансово финансиране на проекти по програми от фондовете на Европейския съюз 52 682 лв.;

 

 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 19 988 360 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Собствени приходи – 11 759 720 лв., в т.ч.:

- Данъчни приходи в размер на 3 540 000 лв.;

         - Неданъчни приходи в размер на 8 219 720 лв., от които:

- просрочени вземания - 110 000 лв.;

- постъпления от продажба на общински нефинансови активи – 3 482 600 лв., с включено ДДС в размер на 498 397 лв.

1.1.2.2. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 059 900 лв., в т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в размер на 5 300 лв.;

1.1.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 92 104 лв., от които за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища –          20 600 лв.;

1.1.2.4. Получени дългосрочни заеми от банки в страната /§ 83-12/ в размер на            6 800 000 лв., в т.ч. 5 000 0000 лв. за разплащане на одобрени с решение на ОбС проекти с инвестиционен характер, включително и за просрочените задължения по тях към 31.12.2009г. и от Фонд „ФЛАГ” ЕАД – 1 800 000 лв.;

1.1.2.5. Преходен остатък от 2009 г. в лева в размер на 1 156 180 лв.;

1.1.2.6. Преходен остатък от 2009 г. в лева по валутна сметка в размер на 334 лв.;

1.1.2.7. Трансфери между бюджетни сметки /§ 61-00/– минус 183 641лв., в т. ч.:

- Получени трансфери /§ 61-01/ – 3 762 лв.;

- Предоставени трансфери /§ 61-02/– минус 187 403 лв., от които за:

Ø     Драматичен театър – 134 000 лв.;

Ø     Куклен театър - 53 000 лв.;

Ø     ПТГ „Иван Райнов” – 403 лв.

1.1.2.8. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки – 84 961 лв., в т.ч.:

- Получени трансфери /§ 62-01/ - 87 222 лв.

- Предоставени трансфери /§ 62-02/ - минус 2 261 лв., от които за:

Ø     съфинансиране по проект „Социален асистент” минус 644 лв.;

Ø     съфинансиране по проект „Малък групов дом” – минус 1617 лв.

1.1.2.9. Погасяване на временни безлихвени заеми между бюджетни сметки, предоставени за финансиране на проекти по програми /§ 75-00/ - 82 617 лв.;

1.1.2.10. Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки – минус 1 863 815 лв., в т.ч.:

- Предоставени за финансиране на проекти по програми /§ 76-21/-минус            1 907 000лв., в т.ч. заем от Фонд „ФЛАГ” - 1 800 000 лв.;

- Възстановени заеми /§ 76-22/ - 43 185 лв.

 

1.2. По разходите в размер на 41 480 807 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения № 2, № 2А и № 2Б от тях:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 21 492 447 лв., в т. ч. обща субсидия по чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2010 г., изменен с § 5 от ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г. в размер на 18 441 627 лв.;

1.2.2. За местни дейности в размер на 19 302 118 лв., в т.ч.:

- резерв за неотложни и непредвидени разходи по чл. 14 от ЗОБ - 316 673 лв.

1.2.3. За дофинансиране на делегирани държавни дейности –  686 242 лв.

 

2. Разпределението на преходния остатък от 2009 г. в размер на 2 932 940 лв. е съгласно решение от 28.01.2010 г. на Общински съвет /видно от Приложение № 1/ както следва:

2.1. за делегираните от държавата дейности – 1 776 426 лв., в т.ч.:

- по сметки в лева - 1 769 215 лв.;

- по валутна сметка - 7 211 лв.;

2.2. за местните дейности - 1 156 514 лв., в т.ч.:

- по сметки в лева – 1 156 180 лв.;

- по валутна сметка в лева - 334 лв.

3. Актуализира разпределението на бюджета на общината за 2010 г. по собствен бюджет, съгласно Приложение № 4 и второстепенни разпоредители, съгласно Приложение № 3.

4. Одобрените по т.1.1.2.7. средства, под форма на трансфер, за държавните театри да се предоставят в размер до 95 на сто.

5. Актуализира разпределението на средствата от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи, определена с § 5 от ЗИДЗДБРБ за изменение на чл. 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2010 г. в размер на 141 000 лв., в т.ч.:

5.1. За делегираните дейности48 896 лв. за обект „Укрепване основи на НУ „Св. Св. К. и Методий”, функция „Образование”, дейност „Общообразователни училища”;

5.2. За местни дейности - 92 104 лв., разпределени по функции, дейности и обекти както следва:

5.2.1 Функция „Здравеопазване”, дейност 431 „Детски ясли” за обект „ Основен ремонт на отоплителна инсталация на Детска ясла № 7 „Мечо пух”” – 20 000 лв., „Специализиран автомобил за Детски ясли” - 25 000 лв., общо за 45 000 лв.

5.2.2. Функция „Икономически дейности и услуги”, дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на общинските пътища”, § 51-00 за обект „Основен ремонт на общински път IV - 53067 Ямбол – Ормана” – 20 600 лв. и за обект „Проектиране и основен ремонт на Младежки дом – I етап” – 26 504 лв., общо за 47 104 лв.

6. Актуализира Разчета за финансиране на капиталови разходи общо в размер на 11 362 554 лв., в т.ч. от целева субсидия за капиталови разходи - 141 000 лв., от целеви средства в преходния остатък по Националната програма за съфинансиране на общински инвестиционни проекти в училищата 174 704 лв., от преходния остатък на държавните дейности – 150 724 лв., от стандарта за подобряване на МТБ в училищата – 171 660 лв. от постъпления от продажба на общински нефинансови активи – 2 984 203 лв., от собствени приходи, извън обхвата на § 40-00 – 198 496 лв., от дългосрочен банков заем – 5 000 000 лв., от Фонд „Флаг” – 1 800 000 лв., от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи по Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 52 208 лв., от получени средства по Оперативни програми – 553 010 лв., от заеми от общинския бюджет за проекти по Оперативните програми – 136 549 лв., съгласно Приложение № 8 по направления и източници, както следва:

6.1. Основен ремонт – 4 479 538 лв., в т.ч. от целева субсидия от Централния бюджет116 000 лв.;

6.2. За придобиване на ДМА – 5 483 833 лв., в т.ч. от целева субсидия от Централния бюджет – 25 000 лв.;

6.3. За придобиване на НДМА – 1 120 515 лв., в т.ч. от извънбюджетни средства – 52 208лв.;

6.4. Придобиване на земя – 248 522 лв. ;

6.5. Капиталов трансфер – 30 146 лв. от получено дарение; 

7. Определя численост на персонала в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”, в рамките на средствата, определени по единните разходни стандарти, считано от 01.01.2010 г. – 147 щ. бр.

8. Одобрява числеността на персонала в дейност на „Общинска администрация”- дофинансиране, считано от 01.01.2010 г. – 24 щ. бр.

9. Определя за 2010 г. средства за работни заплати в делегираните от държавата дейности в рамките на средствата по единните разходни стандарти за 2010 г., с изключение на общинските училища, детските градини и обслужващите звена, прилагащи системата на делегираните бюджети, съгласно Приложения № 2А и № 5.

10. Определя численост и средства за работни заплати в местните дейности и дофинансираните делегирани от държавата дейности в актуализирания бюджет за 2010 г., за сметка на приходите с общински характер, съгласно Приложения № 2Б, № 5 и № 7.

11. Одобрява дофинансиране по бюджета на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на делегиран бюджет МЦТПО, дейност 212 „Общообразователни училища” в размер на 10 000 лв. за изплащане на обезщетения на персонала.

12. Утвърждава субсидия на читалищата на територията на общината общо в размер на 244 987 лв., в т.ч. от ЦБ – 225 237 лв. за 39 бр. субсидирана численост, от целеви преходен остатък в държавните дейности – 2 000 лв. и дофинансиране от местни приходи – 17 750 лв. 

13. Актуализира разчетите за целеви разходи в общинския бюджет:

13.1. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации – 62 000 лв., в т.ч. за Хорова школа „Професор Георги Димитров” – 37 000 лв., от които за организиране на Детския хоров фестивал – 2 700 лв.;

13.2. За провеждане на Международен боксов турнир „Странджа” - 65 000 по бюджета на местна дейност Спортни бази за спорт за всички”;

13.3. За осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ – 1 050 лв. в местна дейност 849 Други дейности по транспорта”;

13.4. По Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - в дейност „Общински съвет”- 24 000 лв.;

13.5. Помощи по решение на Общински съвет – 23 000 лв.

13.6. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал.3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет, дейност “Обредни домове и зали” в размер на 30 000 лв., с които да се подпомогнат под формата на субсидия Църковното настоятелство при новоизграждащия се храм “Успение Пресвета Богородица” със сумата от 10 000 лв. и за за ремонти дейности на храм “Св. Николай Чудотворец” - сумата от 20 000 лв.

 

14. Актуализира план-сметките на извънбюджетните средства, в съответствие с Приложение № 9 към § 32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 г., както следва:

 

Наименование

Налични

01.01.2010 г.

Приход

2010 г.

Разход

2010 г.

Остатък на

31.12. 2010 г.

в лева

1. Фонд за покриване на разходите по приватизация – 9%

39 333

-35 169

0

4 164

преходен остатък от 2009 г.

39 333

 

 

 

приходи 2010 г.

 

4 831

 

 

възстановен заем

 

140 000

 

 

Предоставени заеми

 

 -180 000

 

 

2. Специален фонд за придобиване на ДМА и инвестиции – 91%

54 743

 452

52 208

2 987

преходен остатък от 2009 г.

54 743

 

 

 

приходи 2010 г.

 

48 852

 

 

възстановен заем

 

146 600

 

 

Предоставени заеми

 

-195 000

 

 

За придобиване на НДА

 

 

52 208

 

ВСИЧКО:

94 076

-34 717

52 208

7 151

 

15. Разрешава ползването през 2010 г. на временни безлихвени заеми от Фонда за покриване на разходите по приватизация на Фонд „Приватизация” на общината до 180 000 лв., до възстановяването им от последващи трансфери от финансиращите програми с краен срок 31.03.2011 г., за изпълнението на:

- проект: BG 161PO001/1.1-01/2007/035 „Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване”, по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “Регионално развитие”, включващ и заема ползван за проекта през 2009 г. в размер на 140 000 лв.;

- проект „Разработване и прилагане на интегрирана географска информационна система в администрацията”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

16. Разрешава ползването през 2010 г. на временни безлихвени заеми от Специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи на Фонд „Приватизация” на общината до 195 000 лв., до възстановяването им от последващи трансфери от финансиращите програми с краен срок 31.03.2011 г., за изпълнението на:

- проект „Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол” на община Ямбол финансиран по ОП „Околна среда”, включващ и заема ползван през 2009 г. в размер на 146 600 лв.;

- проект „Разработване и прилагане на интегрирана географска информационна система в администрацията”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

17. Актуализира бюджетите за 2010 г. на делегираните от държавата дейности във функция „Култура“ като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на самостоятелен бюджет в размери и източници, съгласно Приложение № 6.

18. Актуализира бюджетите за 2010 г. на общинските предприятия по дейности, финансирани от общинския бюджет, съгласно Приложения № 2Б и № 7.

19. Актуализира средствата от бюджета на общината за подпомагане на спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината от 425 000 лв. на 400 000 лв., от които за общински ученически спортни игри чрез ОСК „Тунджа”-10 000 лв., за БК „Тунджа” - 260 000 лв. и за спортните клубове - 130 000 лв.

20. Определената със заповед на кмета на общината експертна комисия да преразпредели средствата по т. 19 на спортните клубове и договори с тях условията за начина на разходване на средствата, в съответствие с приетия от ОбС Правилник. При определяне субсидията на ПБК Ямболгаз” да се имат предвид одобрените целеви средства в размер на 3 870 лв. за осигуряване на съфинансиране по проект „Изграждане на спортна площадка с уреди на открито на ул. „Богомил”, финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи и Еврофутбол”, по който Община Ямбол е партньор.

21. Одобрява съфинансиране по проект „Предоставяне на възможности за придобиване на житейски умения за самостоятелен живот в малък групов дом”, Програма ФАР към МТСП в размер на 1 617 лв.

22. Предоставя правомощия на кмета на общината при спазване на общия размер на актуализирания бюджет и разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата:

22.1. Да разпредели и утвърди бюджетните разходи на актуализирания бюджет по пълна бюджетна класификация по тримесечия и месеци по сборен бюджет, собствен бюджет и второстепенни разпоредители, при спазване разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2010 г.

22.2. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност без средствата за заплати, осигурителни вноски в частта за делегираните от държавата дейности, с изключение на общинските училища и обслужващите звена, прилагащи системата на делегираните бюджети.

22.3. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия размер в частта за местните дейности , включително и да прехвърля бюджетни кредити в рамките на една дейност от собствен бюджет по бюджетите на второстепенните разпоредители.

22.4. Да се разпорежда и разпределя резервния бюджетен кредит в дейност 998 „Резерв” в размер на 316 673 лв. за възникнали непредвидени и неотложни потребности, включително и за плащания на дължимия ДДС по проекти и за авансово осигуряване под формата на временен безлихвен заем на разходи по одобрените проекти на общината, включително и на второстепенните разпоредители по Оперативните програми до възстановяването им от последващи трансфери.

23. Кметът на общината, в изпълнение на т. 33.4 от решението по приемане на бюджета на общината за 2010 г. и т. 22.4. от настоящето решение, може да предостави временен безлихвен заем от бюджета на общината за 2010 г. за изпълнението на проект „Разработване и прилагане на интегрирана общинска географска информационна система в администрации”, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство – до 285 000 лв., включващ предоставения до 30.06.2010 г. заем в размер на 135 500 лв., до възстановяването му от последващи трансфери от финансиращия орган.

24. Актуализира бюджета на следните общински училища на делегиран бюджет в дейност 322 „Общообразователни училища” –дофинансиране както следва:

24.1. ОУ „Л. Каравелов” –   с 921 лв.;

24.2. НУ „Проф. Нойков” – със 150 лв.;

24.3. МГ „А. Радев” –           с 85 лв.

25. Одобрява разпределение на средствата за работни заплати за първо и второ шестмесечие, съгласно Приложение № 5, като се допуска икономията в края на всеки отчетен период да се прехвърля за следващите месеци в рамките на календарната 2010 г.

 

           

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно откриване на процедура за предоставяне на концесия за управление и поддържане на части от имот - ПОС собственост на Община Ямбол - автобусни спирки.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

                                               ВАРИАНТ II

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 39, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 2, чл. 2, ал. 1 и ал. 3, т. 2 и чл. 4, от Закона за концесиите, чл. 75 и § 5, т. 31 от ЗУТ, чл. 5, ал. 1 от Закона за пътищата, § 1, т. 5 и т. 9 от ППЗДП, Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост Общински съвет – Ямбол:

Открива процедура за предоставяне на концесия за услуга върху недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи части от тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, върху които съгласно одобрена схема на Община Ямбол е предвидено поставянето на елементи на градското обзавеждане, по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ – спирки по линиите на масовия градски транспорт,  съгласно таблица № 1А.

1. Предмет на концесията:

Концесия за услуга - управление и поддържане, включително извършване на частични строителни и монтажни работи по изграждане и ремонт на спирки на масовия градски транспорт на гр. Ямбол, съгласно таблица № 1А, върху части от имоти – публична общинска собственост на Община Ямбол, представляващи елементи на градско обзавеждане, по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, с цел задоволяване обществените потребности от спирки по линиите на масовия градски транспорт, съгласно одобрената схема, с предоставяне на право на извършване на рекламна и търговска дейност върху тези обекти, както и изграждане на инфраструктурата, необходима за обслужване експлоатацията на обекта на концесията, ремонт, подмяна и поддържане на съществуващи спирки по линиите на масовия градски транспорт, разположени в обхвата на пътна мрежа.

2. Обект на концесията:

Части от имоти – публична общинска собственост, разположени в гр. Ямбол съгласно таблица № 1А, а именно заслони за автобусни спирки – общо 80 броя, от които 48 малки, оборудвани със спиркови заслони, спиркови указатели, информационно табло, пейка, кошчета за отпадъци и рекламни касети, по смисъла на чл. 57 от ЗУТ и 32 големи, оборудвани със спиркови  заслони, спиркови указатели, информационно табло, пейка, павилион за печатни издания и пакетирани стоки, кошчета за отпадъци и рекламни касети, по смисъла на чл. 57 от ЗУТ. Обекта на концесия представлява части от тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, върху които, съгласно одобрена схема на Община Ямбол, е предвидено поставянето на елементи на градско обзавеждане, по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ по линиите на масовия градски транспорт.

Обхватът на спирките, находящи се в тротоарно пространство съдържа: тротоарното пространство под заслона, тротоарното пространство пред заслона до уличното платно, тротоарното пространство зад заслона, но не повече от три метра, както и по три метра спрямо всяка от останалите две страни на заслона.

Обхватът на спирките, находящи се в сервитута на път включва територията под спирковия заслон, площта до пътното платно, както и по два метра спрямо всяка от останалите страни на заслона.

3. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията:

След изграждането на концесионните обекти чрез тях ще се извършва рекламна и търговска дейност от концесионера или отдаване под наем за такава дейност от същият.

4. Максимален срок на концесията:

25 /двадесет и пет/ години, с възможност за продължаване в рамките на срока, посочен в чл. 10, ал. 1 от ЗК, при условие, че са налице следните кумулативни предпоставки:

         4.1.Концесионерът не е нарушавал клаузите на концесионния договор, заплащал е годишното концесионно плащане в срок, изпълнил е по вид, размер и срок предвидените в договора инвестиции, не са му налагани санкции по договора, стопанисва обекта на концесия с грижата на добър стопанин.

5. Начална дата на концесията:

Датата на влизане в сила на концесионния договор, съгласно чл. 62 от Закона за концесиите.

6. Условия за осъществяване на концесията:

6.1. Концесията да се осъществява при условията на действащото българско законодателство, включително действащите нормативни актове, регулиращи съответния вид дейност по експлоатацията на обекта.

6.2. При управление и експлоатация на обектите на концесия, концесионерът е длъжен да спазва нормативните изисквания, свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.

6.3. Изграждането на спирки на масовия градски транспорт да се извършва въз основа на одобрени от концедента проекти за дизайн и оборудване, съгласно предварително одобрена типология и пространствено разположение на съоръженията.

6.4. Всички дейности по предоставената концесия да се извършват в съответствие с установените технически и технологични стандарти.

6.5. При осъществяване на концесията концесионерът е обвързан с направеното от него предложение, относно условията на концесионната процедура.

6.6. Внасяне на първо концесионно плащане при подписване на договора.  

7. Основни права и задължения по концесионния договор:

7.1. Основни права на концесионера:

7.1.1. Да осъществява управление и експлоатация на концесионните обекти, съгласно условията в договора, включително да извърши изграждането на спирките, съгласно одобрени проекти за дизайн и оборудване, съгласно предварително одобрена типология и пространствено разположение;

7.1.2. Да извършва върху концесионните обекти рекламна и търговска дейност или чрез отдаване под наем, единствено на определените в одобрения проект рекламни съоръжения, част от спирковия заслон и павилионите за продажба на печатни издания и пакетирани стоки;

7.1.3. Да получава доходите от извършваната от него концесионна дейност при експлоатация на обекта на концесията;

7.1.4. При необходимост, да извърши присъединяване на обект/ите на концесията със съществуващи елементи на техническата инфраструктура, в т.ч. на експлоатационните предприятия, както и да поддържа същите, за срока на концесията;

7.1.5. Да възлага на подизпълнители - физически или юридически лица, да изпълняват дейности по концесията;

7.1.6. Да иска изменение на договора за концесия, при условията и по реда на Глава девета, Раздел ІV от Закона за концесиите;

7.1.7. Да поиска от концедента да предприеме всички необходими правни и фактически действия за отстраняване на нарушения, причинени от трети лица действия по възпрепятстване дейностите по концесията;

7.1.8. При възникване на инвестиционна инициатива на община Ямбол, промяна в транспортната схема и други обстоятелства, налагащи промяна на местоположението на спирка, премахване на спирка или изграждане на нова спирка, концесионерът може да извърши съответните действия по ред и срокове, указани от концедента.

7.2. Основни задължения на концесионера:

7.2.1. Да изгради в срок от 24 месеца  спирките на масовия градски транспорт съгласно предварително одобрени проекти за дизайн и оборудване, включващо спирков указател, информационно табло, спирков заслон, пейка, павилион за печатни издания и пакетирани стоки, кошчета за отпадъци и рекламни касети, типология и пространствено разположение, съгласно предварително одобрен график;

7.2.2. Да изгради спирковите заслони от трайни материали, в съответствие с техническите изисквания, посочени в концесионните анализи;

7.2.3. Да извърши необходимите частични строително-монтажни работи, свързани с подмяната на спирковите заслони и осигуряване достъпност на градската среда в обхвата на концесионните територии, съгласно предварително одобрени проекти и график, съгласно разпоредбите на чл. 18, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците;

7.2.4. Да съгласува с кмета на общината маршрута за транспортиране на отпадъците, които ще се генерират по време на строителните и монтажните работи и други дейности, описани в настоящия договор, които ще се извършват в обхвата на концесионния обект за срока на концесията;

7.2.5. Да съгласува с кмета на общината инсталацията/съоръжението за третиране на отпадъците от концесионните обекти;

7.2.6. Да извършва дължимите концесионни плащания, в размери и срокове определени с концесионния договор;

7.2.7. Да не прехвърля другиму права и/или задължения по концесионния договор, без съгласието на концедента;

7.2.8. Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролни органи и оторизирани представители на община Ямбол;

7.2.9. Да изпълни предложените с офертата инвестиции, в размери и срокове, съобразно предложението в офертата и да отчита изпълнението им;

7.2.10. Да демонтира съществуващите спиркови заслони, указатели и кошче за отпадъци по спирките за своя сметка и ги предаде на община Ямбол, съгласно приложен график;

7.2.11. Да управлява и поддържа обектите за срока на концесията с грижата на добър стопанин. Да предприеме всички необходими мерки за недопускане действия, които нарушават условията на обитаване, създават рискови условия за безопасността на движението, както и такива, които биха застрашили сигурността на обектите;

7.2.12. За срока на концесията, ежегодно да застрахова за своя сметка и в полза на община Ямбол, концесионните обекти, за всички застрахователни рискове;

7.2.13. Да не променя и да не допуска промени във функционалното предназначение на концесионните обекти;

7.2.14. Да съобразява договорите си с подизпълнителите с клаузите на концесионния договор;

7.2.15. Да предоставя гаранции за изпълнение задълженията си по концесионния договор, по вид, размер, срокове и начини, определени в същия;

7.2.16. Да информира концедента за евентуални вредни въздействия върху обектите на концесията;

7.2.17. Да уведомява незабавно концедента при възникване опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред;

7.2.18. Да не предоставя на трети лица, без разрешение на концедента, документация и информация, във връзка с концесията;

7.2.19. Да заплаща всички консумативни разходи във връзка с експлоатацията на обекта /електрическа енергия и други/, които за срока на действие на настоящия договор са изцяло за негова сметка;

7.2.20. В 30-дневен срок, считано от датата на подписване на концесионния договор да представи проекти за всеки един от типовете спирки, които да отговарят на техническите изискванията, посочени в документацията, а в 14-дневен срок, считано от одобряване на проектите да представи график за извършване на дейностите по т. 7.2.1 и т. 7.2.3;

7.2.21. Да постави на видно място на всяка спирка стикер, който да съдържа № на спирката, съгласно приложения списък, както и наименованието на концесионера;

7.2.22. В 30-дневен срок, считано от датата на прекратяване на концесионния договор да предаде обекта в състояние годно за експлоатацията, ведно с техническата и друга документация и информация във връзка с извършване на строително-монтажни и ремонтни работи и експлоатацията на обекта на концесията;

7.2.23. Да сезира концедента при нарушаване правата му, предоставени с концесионния договор, както и да иска намеса на концедента за отстраняване на нарушенията;

7.2.24. При възникване на обстоятелство, застрашаващо живота и здравето на гражданите, незабавно да предприеме действия по обезопасяване, както и да организира последваща подмяна на спирката или съответната част от нея;

7.2.25. Да обезопаси технически рекламните съоръжения, в съответствие с действащите стандарти и не допуска директен достъп до оголени захранващи кабели и осветителни тела, като използва вътрешно осветление за рекламно-информационните елементи;

7.2.26. Да предприеме необходимите мерки за недопускане на замърсяването на концесионните обекти и околните им пространства, влизащи в обекта на концесията, както и на транспортните връзки, по които ще се транспортират отпадъците от тях до избраното съоръжение за тяхното третиране;

7.2.27. Да събира и третира генерираните отпадъци от поддържането на концесионната територия в съответствие с действащото законодателство, като при необходимост, предприеме необходимите действия за сключване на писмени договори с лица, притежаващи съответното разрешително за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл. 12 или чл. 37 от ЗУО.

7.3. Основни права на концедента:

7.3.1. Право да получава уговорените плащания в размери, по ред и срокове, предвидени в концесионния договор;

7.3.2. Да усвои предоставените гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера, по начини и в срокове определени в концесионния договор;

7.3.3. Да придобие собствеността върху подобренията и приращенията, в т.ч. изградената инженерната инфраструктура, техническата и друга документация и информация, изготвена във връзка с концесията;

7.3.4. Да осъществява контрол за спазване условията на концесията и за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор;

7.3.5. Да изисква информация относно изпълнението на задълженията на концесионера, включително за извършваните СМР и инвестиции;

7.3.6. Да прекрати договора, ако концесионерът не изпълнява предвидените в него задължения, както и условията на предоставената концесия;

7.3.7. В 30-дневен срок, считано от датата на прекратяване на концесионния договор да получи обекта в състояние годно за експлоатацията, ведно с техническата и друга документация и информация във връзка с извършване на строително-монтажни и ремонтни работи и експлоатацията на обекта на концесията;

7.3.8. Да иска изменение на договора за концесия, при условията и по реда на раздел  ІV от Закона за концесиите.

7.4. Основни задължения на концедента:

7.4.1. Да съдейства на концесионера при осъществяване на дейността му, съгласно условията на концесионния договор;

7.4.2. Да осигури предаването на владението на концесионните обекти на концесионера;

7.4.3. Да не възпрепятства концесионера да осъществява правата си по концесията, освен в случаите уредени в нормативен акт и в договора за концесия;

7.4.4. Да оказва съдействие на концесионера при осъществяването на концесията, в рамките на компетентността на общинската администрация, като даване на разрешения, одобрения, съгласувания и други подобни действия;

7.4.5. Да не допуска монтиране на трайно закрепени рекламни съоръжения в тротоарното пространство 20 метра преди и 20 метра след спирковия заслон по посока на движение, както и в прилежащата тротоарна площ на третата страна;

7.4.6. Да възстанови повреденото тротоарно покритие, в следствие на демонтирането на съществуващите спирки и монтирането на новите спиркови заслони.

8. Условия за възлагане изграждането на обекта от подизпълнители:

При възлагане изграждането на обекта от подизпълнители, същите следва да спазват условията на концесията и задълженията, поети с концесионния договор.

9. Условия и/или забрани за отдаване под наем и за предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители:

При предоставяне на дейностите по експлоатация и поддържане на обектите на концесия от подизпълнители, последните следва да спазват условията на концесията и задълженията, поети с концесионния договор.

10. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор:

За гарантиране изпълнението на инвестиционната програма, концесионерът ще предостави гаранция в размер на 10 % от дължимото концесионно плащане за съответния период, която се подновява всяка година под формата на паричен депозит в касата на община Ямбол.

11. Условия и форма за извършване на концесионно плащане:

11.1. Еднократно концесионно плащане при подписване на договора в размер на едно годишно концесионно плащане.

11.2. Минимално годишно концесионно плащане за срока на концесията:

11.2.1. През първата и втората година в размер не по-малък от по 1 000 /хиляда/ лева.

11.2.2. От третата година в размер не по-малък от по 4 000 /четири хиляди/ лева.

11.2.3. Ежегодна индексация на размера на концесионното плащане с индекса на официално обявената инфлация.

11.3. Ред за извършване на концесионното плащане – на две вноски: първата до 15 юли на текущата година и втората до 15 януари на следващата година, след приспадане на първата вноска.

11.4. Форма на концесионното плащане –  по банков път в левове.

12. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазване на околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти на обществения ред:

12.1. При извършването на частични строителни и монтажни работи и концесионните дейности по експлоатацията на обекта на концесията, концесионерът е длъжен да спазва всички законови изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, човешкото здраве и обществения ред.

12.2. При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве и за обществения ред, страната по концесионния договор, която е узнала това, е длъжна незабавно да уведоми другата страна.

            13. Задължение на концесионера за застраховане обекта на концесията: Концесионерът се задължава ежегодно да сключва задължителните застраховки за своя сметка и в полза на община Ямбол, така че да бъдат покрити всякакви събития, които могат да доведат до искове.

14. Други изисквания, свързани с характера на концесията:

Съгласно изискванията на Наредбите приети от Общински съвет – Ямбол и изискванията на МВР и КАТ, елементите на градското обзавеждане и прилежащите към спирките рекламно-информационни елементи, трябва да отговарят на следните критерии: да не нарушават условията на обитаване; да не създават рискови условия за безопасността на движение.

15. Процедура за предоставяне на концесия:

Концесионерът да бъде определен чрез открита процедура, по смисъла на чл. 30 от Закона за концесиите.

16. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест:

К1 - размер на годишното концесионното плащане - минимум по 1 000 /хиляда/ лева за първата и втората година и по 4 000 /четири хиляди/ лева  от третата година.

Тежест: Т1=100.

К2 - размер /в лева/ на първоначални инвестиции в обектите на концесията - минимум 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ лева за първите 24 месеца от сключване на концесионния договор.

Тежест: Т2=100.

К3 - срок за изпълнение на инвестициите /в месеци/, считано от датата на подписване на договора за концесия  максимум 24 /двадесет и четири / месеца.

Тежест: Т3=70.

К4 - размер на последващи инвестиции в обектите на концесията - в процент от общия размер на първоначалните инвестиции, които ще се вложат след първите 24 месеца от действието на договора.

Тежест: Т4=60.

            К5 - брой сключени действащи концесионни договори за идентични или сходни на тази концесия дейности /изграждане, управление и поддържане на автобусни спирки/ в други областни центрове.

Тежест: Т5=40.

17. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия:

В срока, посочен в обявлението за провеждане на процедурата за предоставяне на концесия, кандидатите да заплатят или предоставят гаранция за участие в процедурата за предоставяне на концесия, в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, съответно внесени като депозит по банкова сметка на община Ямбол, или предоставени под формата на банкова гаранция, която да отговаря на изискванията на чл. 55 от Закона за концесиите.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение от кмета на общината дофинансиране на маломерна паралелка в профил "Чуждоезиков" - Английски и Руски език, XI клас през учебната 2010/ 2011г. в ГПЧЕ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка чл.11, ал.1, т.2 и чл.11, ал.2 и ал.3 от Наредба № 7 от 29.12.2000г. на МОН, ОбС – Ямбол дава съгласие за съществуване на маломерна паралелка, профил „Чуждоезиков” – Английски и Руски език, XI клас през учебната 2010/ 2011г. в ГПЧЕ „В. Карагьозов”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение от кмета на общината относно анализ на ситуацията и оценка на потребностите за развитие на социалните услуги в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.36, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/, ОбС – Ямбол приема представения Анализ на ситуацията и оценка на потребностите за развитие на социалните услуги в община Ямбол за информация.

     

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение от кмета на общината относно упълномощаване кмета на общината за предприемане на необходимите действия във връзка с проблема на бл. 20 в кв. "Райна княгиня".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.  На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА възлага на Кмета на общината да организира и проведе общо събрание на собствениците на бл. 20 в ж.к.”Райна княгиня”.

            2. Упълномощава Кмета на общината да представлява общината като собственик с мандат, да предложи и гласува решение за премахването на опасната сграда от изпълнител определен след съответна състезателна процедура за възлагане на обществена поръчка при параметри – срок на изпълнение до 3 месеца, цена под 200 000 лв./с ДДС/.

 

 

           

 

 

 

 

           

 

           

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение от кмета на общината относно анализ на ситуацията и оценка на потребностите за развитие на социалните услуги в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

___________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.36, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/, ОбС – Ямбол приема представения Анализ на ситуацията и оценка на потребностите за развитие на социалните услуги в община Ямбол за информация.

 

 

     

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ЯМБОЛ:

 

                                                                                                                                 Г. МИЛАНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно мотивирано становище по искане за опрощаване задължения на Атанас и Петър Борисови.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България при възможност да опрости задължението към ДФ „Земеделие” на Атанас Борисов Борисов и Петър Борисов Борисов от гр. Ямбол, в размер на 9 300 лв. и законните  лихви върху това задължение.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно мотивирано становище по искане за опрощаване задължения на Борис Жеков Михалев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България да опрости задължението към НОИ – ТП, гр. Ямбол на Борис Жеков Михалев от гр. Ямбол, в размер на 6 954лв.

 

           

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение за отпускане финансова помощ по здравословни проблеми на Васил Димов Тенев, Богдан Неделчев Неделчев и Стоянка Иванова Сотирова

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Васил Димов Тенев от гр. Ямбол, живущ в к-с „Райна Княгиня” бл.20, вх. А, ет.4, ап.10 в размер на 200лв. по § Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Богдан Неделчев Неделчев от гр. Ямбол, живущ в ж.к.„Зорница”, бл. 5, вх. Б, ет. 4, ап. 18 в размер на 200лв. по § Помощи по решение на ОбС”.

            3. Отпуска еднократна финансова помощ на Стоянка Иванова Сотирова от гр. Ямбол, живуща в ж.к.„Диана”, бл. 18, вх. В, ет.4, ап. 55 в размер на 500лв. по § Помощи по решение на ОбС”.

 

            4. Отпуска еднократна финансова помощ на Махмуд Адемов Абдурахманов от гр. Ямбол, живущ в ж.к.„Гр. Игнатиев”, бл. 64, вх. Д, ап. 106 в размер на 200лв. по § Помощи по решение на ОбС”.

            5. Отпуска еднократна финансова помощ на Вида Георгиева Видева от гр. Ямбол, живуща в ж.к.„Бенковски”, бл. 4, вх.1, ет. 9, ап. 51 в размер на 200лв. по § Помощи по решение на ОбС”.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно партньорство и съфинансиране на проект на сдружение „Гайтани”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. Общински съвет Ямбол дава съгласието си Община Ямбол да стане партньор на Сдружение „Гайтани” по проект „Нестинарството - живо послание и древно наследство”.

 

      2. Одобрява съфинансиране на проекта в размер на 960.00 лв. от бюджета на Община Ямбол за 2010 г. – от средствата за културния календар.          

 

           

 

      ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно създаване музей на бойната слава.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Изменя решение по т.4 на ІХ заседание на ОбС Ямбол от 30.05.2008г. което придобива следната формулировка: „Дава съгласие за създаване на самостоятелен общински музей – „Музей на бойната слава” в град Ямбол и упълномощава кмета на общината да осъществи процедурата по съгласуване с Министерството на културата и Министерството на отбраната.”

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем обект училищен стол в ГПЧЕ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване общински обект -  помещение за приготвяне на обяди и столово хранене, с обща площ 230 кв.м., от които: помещение за приготвяне на обяди – 106 кв.м., помещение за офис – 7.6 кв.м., складова площ – 86 кв.м., сервизни помещения 30.40 кв.м., находящ се в сградата на ГПЧЕ”Васил Карагьозов” и НУ „Професор П.Нойков”, представляващ част от недвижим имот публична общинска собственост, актуван с АОС 80/23.07.1999г., находящ се в к-с „Златен рог” 110, квартал 8, при следните условия:

 1. Начална тръжна месечна наемна цена –  393.00лв., без ДДС /определена по т.12,43,48 и 49  от Приложение №1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол/

 2. Предмет на дейност –  приготвяне на обяди и столово хранене;

 3. Срок на отдаване – 3 учебни години години;

 4. Депозит – 1 500 лева;

 5. Запазване предмета на дейност;

 6. Поддържане и опазване на прилежащите площи.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане безвъзмездно в собственост част от имот - ЧДС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за държавната собственост, дава съгласие община Ямбол да приеме безвъзмездно в собственост имот, частна държавна собственост, а именно:

1. ½ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.538.11.1.32, целият със застроена 395.00 кв. м, заедно със съответните идеални части от общите части и от правото на строеж, находящ се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 87374.538.11, с предназначение: инфраструктурен обект в сграда. Местонахождение: гр. Ямбол, ул.”Търговска” № 2. Граници на имота: на същият етаж: 87374.538.11.1.34, 87374.538.11.1.35; под обекта: няма; над обекта: 87374.538.11.1.4, 87374.538.11.1.6, 87374.538.11.1.8, 87374.538.11.1.5, 87374.538.11.1.3, актуван с акт № 2789 за частна държавна собственост от 10.06.2009 г., вписан в служба по вписванията с вх. рег. № 4501, том ХV от 24.06.2009 г.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно предоставяне на Комисия за защита на потребителите  - РД Бургас за временно и безвъзмездно ползване на част от имот – ЧОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, предоставя на Комисия за защита на потребителите – Регионална Дирекция Бургас за временно и безвъзмездно ползване помещение / Стая № 6 на  етаж 6 / с обща площ 32.04 кв.м., представляващо част от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 117/ 27.12.2000 г., находящ се на ул. „Търговска" № 57 гр. Ямбол, идентификатор 87374.541.36.2 по кадастралната карта на града за дейността на звеното в Област Ямбол  за срок от 3 години, считано от 01.08.2010 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно увеличаване капацитета на Центъра за социална рехабилитация и интеграция.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 6 и чл. 36в, ал.1 и ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/ и необходимостта от прегласуване на решенията по т. 28 от 25-то заседание на ОбС, проведено на 17.09.2009г, касаещи завишаване капацитета на ЦРСИ

            1. Дава съгласие, считано от 01.01.2011г., да се увеличи капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция, в общински имот, находящ се на ул. „Димитър Благоев” № 20а, юг, гр. Ямбол от 30 места на 50 места.

            1.1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет – 50 ползватели – възрастни и деца с увреждания.

Персонал - 10 щатни бр. и бюджет 116 400лв по ЕРС за 2010г.

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка - съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за съответната година./

            2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да изпрати мотивираното Решение на Общински съвет – Ямбол, както и всички необходими документи за собственост на сградата и становище относно възможността помещенията да бъдат експлоатирани съобразно вида на предлаганата социална услуга до директора на Регионална Дирекция за социално подпомагане гр. Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл. 36в, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа "Усмивка" гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.36, ал.2, т.10 и чл. 36в, ал.1 и ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/

      1. Дава съгласие, считано от 01.01.2011г., да се увеличи капацитета на Център за обществена подкрепа, намиращ се на първи етаж от източното крило на южен блок на ЦДГ № 2 „Снежанка”, находяща се на ул. „Лом” №5, гр. Ямбол. от 50 места на 75 места.

      1. 1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Център за обществена подкрепа, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет – 75 ползватели – деца и семейства в риск

Персонал   - 15 щатни бр. и бюджет 194 550 по ЕРС за 2010г.

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка - съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за съответната година.

      2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да изпрати мотивираното Решение на Общински съвет – Ямбол за увеличение на капацитета на Центъра за обществена подкрепа, както и всички необходими документи за собственост на сградата и становище относно възможността помещенията да бъдат експлоатирани съобразно вида на предлаганата социална услуга до директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - гр. Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл. 36в, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно разкриване на нова социална услуга "Дневен център за възрастни с увреждания".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.36, ал.2, т.5 и чл. 36в, ал.3, т. 1 Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/

      1. Дава съгласие, считано от 01.01.2011г., в Община Ямбол да се разкрие нова социална услуга – „Дневен център за възрастни хора с увреждания” – като делегирана от държавата дейност в общински имот, находящ се на трети етаж в к-с „Златен рог”№ 2 – гр. Ямбол.

      1. 1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Дневен център за възрастни с увреждания, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет – 30 ползватели – възрастни с увреждания.

Персонал – 12 щатни бр. и бюджет по ЕРС за 2010г.- 157 320лв.

   Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка - съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за съответната година.

      2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да изпрати мотивираното Решение на Общински съвет – Ямбол, както и всички необходими документи за собственост на сградата и становище относно възможността помещенията да бъдат експлоатирани съобразно вида на предлаганата социална услуга до директора на Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл. 36в, ал.1 Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно разкриване на нова социална услуга в град Ямбол "Дневен център за стари хора".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.36, ал.2, т.5 и чл. 36в, ал.3, т. 1 Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/

            1. Дава съгласие, считано от 01.01.2011г., в Община Ямбол да се разкрие нова социална услуга -  Дневен център за стари хора – като делегирана от държавата дейност, в общински имот, намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 120.

            1. 1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Дневен център за стара хора, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет – 20 ползватели – възрастни хора, навършили 65 години.

Персонал – 2 щатни бр. и бюджет по ЕРС за 2010г.  – 27 520лв.

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка - съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за съответната година.

            2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да изпрати мотивираното Решение на Общински съвет – Ямбол, както и всички необходими документи за собственост на сградата и становище относно възможността помещенията да бъдат експлоатирани съобразно вида на предлаганата социална услуга до директора на Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл. 36в, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно разкриване на нова социална услуга "Център за настаняване от семеен тип".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.36, ал.2, т.7,а и чл. 36в, ал.3, т. 1 Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/

            1. Дава съгласие, считано от 01.07.2011г., в Община Ямбол да се разкрие нова социална услуга – „Център за настаняване от семеен    тип” – като делегирана от държавата дейност в общински имот, находящ се на трети и четвърти етаж в изграждащият се  Комплексен център за социални услуги , находящ се на ул.”Търговска” № 120, гр. Ямбол.

 

            1. 1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Център за настаняване от семеен тип, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет – 12 ползватели – деца от Дом за деца, лишени от родителски грижи „Юрий Гагарин”;

Персонал - 10 щатни бр. и бюджет по ЕРС за 2010г. – 87 060лв.

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка - съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за съответната година.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да изпрати мотивираното Решение на Общински съвет – Ямбол, както и всички необходими документи за собственост на сградата и становище относно възможността помещенията да бъдат експлоатирани съобразно вида на предлаганата социална услуга до директора на Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл. 36в, ал.1 Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на част от имот – ЧОС на „Сдружение на мебелопроизводителите от Ямболска област”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал.6 от Закона за общинската собственост, предоставя на  „Сдружение на мебелопроизводителите от Ямболска област”,ЕИК: 175891590, със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, ул. „Крали Марко” №132, с представляващ Иван Георгиев Мандаджиев – Председател на Управителния съвет, част от имот – частна общинска собственост, с АОС №685 от 27.09.2002г., помещения (3 стаи)с обща площ 50 кв.м ,находящи се на ул.”Паисий” №3, кв.46, парцел ІХ, имот пл.№3231 по плана на град гр. Ямбол, за срок от 3 (три) години, считано от 01.08.2010г.

       Месечната наемна цена се определя, съгласно т.43 на Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол  -  2.12 лв./кв. м. за І-ва търговска зона.

       Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за наем .

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на МПС - автобус на СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Предоставя за ползване МПС, марка Otoyol, модел Е 27.14 School BUS 27+1 места с рег. № Y 35 91 АН, на СОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Ямбол за срок от 5 (пет) години.

            2. Възлага на Кмета да предприеме необходимите действия по предоставяне на автобуса на СОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "АЙСБЕРГ-2000" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор за наем № 3245/ 31.07.2007 г. с ЕООД „Айсберг-2000”, ЕИК 119110732, представлявано от Стоил Динев Стоилов за отдаден Обект – Помещение за търговска дейност със стоки за инвалиди ( и социални услуги) – част от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС 117/ 29.12.1999 г., кв. 84, УПИ ХІV , имот пл. № 3519 по плана на града, идентификатор 87374.541.36.2, находящ се на ул. „Търговска” № 57, гр. Ямбол и представляващо част от първи етаж в сградата, с обща площ 16.20 кв.м ,  считано от 01.08.2010 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със Смаил Алиев Халилов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор за наем № 3243/ 31.07.2007 г. със  Смаил Алиев Халилов, ЕГН 6604029089, ул. „Тимок” № 38, гр. Ямбол за отдаден Обект –Помещение на І етаж за бръснаро-фризьорски услуги, представляващо част от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС 262/ 20.07.2001 г., находящ се на ул.”Александър Стамболийски” № 1, гр. Ямбол, идентификатор 87374.536.42.1, по кадастралната карта на града, с обща площ 8.000 кв.м.,  считано от 01.08.2010 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Мехмед Юсеинов Алиев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години  срока на действие на Договор за наем №3244/31.07.2007г. с  Мехмед Юсеинов Алиев , за отдаден под наем общински обект- помещение за обущарски услуги с площ 9 кв.м., представляващо част от недвижим имот – частна общинска собственост,актуван с АОС№262/20.07.2001г., находящ се на ул.”Александър Стамболийски” № 1 (бивша Минерална баня), гр.Ямбол, кв.6, УПИ І по плана на града, с идентификатор 87374.536.42.1., считано от 01.08.2010г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със Соня Аршавир.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор за наем № 3251/ 12.09.2007 г. със Соня Аршавир Ховнанян, ЕГН 5201199151, ул. „Опълченска” № 2, гр. Ямбол ЕООД за отдаден Обект – Помещение за образователни дейности (музикално педагогически услуги) представляващо част от нежилищен имот – частна общинска собственост, актуван  с АОС 563/ 01.05.2002 г., находящ се на ул.”Цар Иван Александър” № 7, гр. Ямбол, идентификатор 87374.535.29.3 по кадастралната карта на града, с обща площ 36.000 кв.м.,  считано от 01.09.2010 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Зенит - Татяна Добрева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

            РЕШИ:

 

            На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години  срока на действие на Договор за наем №3013/09.08.2004г. и Анекс №1028/20.07.2007г.,  с ЕТ” Зенит – Татяна Добрева”, представляван от Татяна Стойчева Добрева , за отдаден под наем общински обект- помещение за оптика, находящ се на ул.”Цар Иван Александър” №7, гр.Ямбол, с  площ  18кв.м., считано от 01.08.2010г.

 

           

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Антонин 51 Антоний Хлебаров".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3242/ 24.07.2007 г. между Община Ямбол и ЕТ „Антонин 51 Антоний Хлебаров", ЕИК 128014779, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Стара планина”, бл.2, вх. Д, ап. 108, представляван от Антоний  Христов Хлебаров, за отдаден под наем общински имот, находящ се на Централен общински пазар, пл. "Г.Дражев", гр. Ямбол и представляващ – Обект № 14 Б – Помещение за търговска дейност с промишлени стоки, с площ 38.00 кв.м.,  считано от 24.07.2010 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Сърдечност - Дечко Дяков".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор за наем № 3250/04.09.2007 г. с ЕТ „Сърдечност – Дяков - Дечко Дяков” , ЕИК 020974662, представляван от Дечко Тодоров Дяков за отдаден Обект – Помещения за производствена дейност (сграда за производство на дърводелски изделия), в недвижим имот частна общинска собственост , актуван с АОС 1407/ 01.06.2007 г.,  находящ се на ул. "Клокотница", гр. Ямбол, кв.134, парцел І, ПИ 5516, по плана на град Ямбол, идентификатор 87374.553.300 по кадастралната карта на града, с обща площ 373.00 кв.м., в т.ч. за производствена дейност 295.50 кв.м. и  76.00 кв.м.  за складово помещение,  считано от 01.09.2010 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложения относно продължаване срока на договори за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 6 и чл. 68, ал. 3 от НРПУРОИ удължава срока на договорите за наем на „Агромейт” ООД за:

      - имот № 020001 в местност „Германски могили”, категория на земята при неполивни условия: IV (26.858) и VI (20.968), начин на трайно ползване – нива, с площ 47.826 дка за срок от 1 година, считано от 01.10.2010 г., срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 529.46 лв. без ДДС.

      - имот № 020027 в местност „Германски могили”, категория на земята при неполивни условия: IV (78.000) и VI (26.282), начин на трайно ползване – нива, с площ 104.282 дка за срок от 1 година, считано от 01.08.2010 г., срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 1 154.44 лв. без ДДС.

      - имот № 021039 в местност „Сухото дере”, категория на земята при неполивни условия: IV, начин на трайно ползване – нива, с площ 21.152 дка за срок от 1 година, считано от 01.08.2010 г. срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 234.16 лв. без ДДС.

      2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 6 и чл. 68, ал. 3 от НРПУРОИ удължава срока на договорите за наем на „Агромейт” ООД за:

      - имот № 87374.48.136 в местност „Джиновски кашли”, с площ 10.547 дка за срок от 1 година, считано от 20.08.2010 г. срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 125.81 лв.

      - имот № 87374.20.28 в местност „Германски могили”, с площ 20.581 дка за срок от 1 година, считано от 20.08.2010 г. срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 245.50 лв.

      - имот № 87374.21.27 в местност „Сухото дере”, с площ 6.069 дка за срок от 1 година, считано от 20.08.2010 г. срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 72.39 лв.

      - имот № 87374.23.72 в местност „Гелен баир”, с площ 7.700 дка за срок от 1 година, считано от 20.08.2010 г. срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 91.84 лв.

      - имот № 87374.19.40 в местност „Червен баир”, с площ 54.947 дка за срок от 1 година, считано от 20.08.2010 г. срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 655.46 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно отчет за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие и приемане на годишните финансови отчети за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

            РЕШИ:

 

     1. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон приема годишния отчет и баланса за 2009 г. на:

      - „Комуналуниверс” ЕООД

      - „Дезинфекционна станция” ЕООД

      - „Обреден комплекс” ЕООД

      - „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

      - „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

      2. На основание чл. 53, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества определя дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба след данъчното облагане на:

      - „Дезинфекционна станция” ЕООД

      - Обреден комплекс” ЕООД

      - „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

      - „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

      Определеният дивидент да бъде приведен в срок до 31.08.2010 г. по сметка: IBAN: BG 13 SOMB 9130 8424420344, BIC: SOMBBGSF, код за вид плащане – 44 48 00 (дивидент) при „Общинска банка” АД, клон гр. Ямбол.

 

      3. На основание чл. 54, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 1, т. 12  от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества предоставя дивидента от „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД за 2009 г. на дружеството за подготовка на документация за енергийно обследване на сградата на поликлиниката и създаване на възможност за кандидатстване по ОП „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, Схема BG161PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”.

      4. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества освобождава от отговорност управителите на:

            - „Дезинфекционна станция” ЕООД

            - „Обреден комплекс” ЕООД

            - „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            - „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно утвърждаване на резултатите от проведен конкурс за избор на управител на "Комуналуниверс" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 35, ал. 7 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала в търговските дружества и чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ:

            Утвърждава решението по протокола и класирането на комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на „Комуналуниверс” ЕООД.

            Избира за управител на „Комуналуниверс” ЕООД класиралия се на първо място в конкурса Стоян Христов Стоянов и възлага на кмета на общината да сключи договор за възлагане на управлението с избрания кандидат.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно даване съгласие за изготвяне на парцеларен план за обект "Лот 2.4, път ІІ - 53 Ямбол - Средец, обходен път на Ямбол от км. 146+594.69 до км. 148+890.35".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация дава съгласие да бъде изготвен парцеларен план за обект „Лот 2.4, Път ІІ – 53 „Ямбол – Средец”, обходен път на Ямбол – юг от км 146+594.69 до км 148+890.35”.

    

   

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно предварително съгласие от ОбС - Ямбол за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на  „Солар проджектс” ЕАД, ЕИК 200289681,  седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, район Средец, бул.”Цар Освободител”, № 14, ет.1 за прокарване на трасе  на електропроводна линия СН 20 кV и трасе ниско напрежение между ПИ 87374.56.84 и ПИ 87374.56.40 (УПИ І-56.84 и УПИ ІІ-56.40) по кадастралната карта на града, м. „Стоянов кладенец”, гр. Ямбол през имот публична общинска собственост ПИ 87374.56.492 по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 5 102.00 кв.м, дължина на трасето 6.00 м. и площ на сервитута 24.00 кв.м.

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Доклад относно одобряване на ПУП за трасе на напорен канализационен колектор от канала помпена станция V2 до включването му в главен колектор I, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, общински съвет Ямбол одобрява подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за трасе на напорен канализационен колектор от канална помпена станция V2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 87374.552.56 по кадастралната карта на гр. Ямбол до включването му в главен канализационен колектор І, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.548.40 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в четиринадесет дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА - Доклад относно съгласуване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини на основание чл.129, ал.3 от ЗУТ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, съгласува ПУП - парцеларен план за трасе на електропровод за ПИ № 000289 и ПИ № 000290 по КВС на с. Безмер, община „Тунджа”, обл. Ямбол, през землището на с. Безмер (ПИ №№ 000284, 000164, 000196, 000091 по КВС) и през землището на община Ямбол (ПИ №№ 87374.57.491, 87374.56.491, 87374.55.491, 87374.55.525 по КК на гр. Ямбол) до РУ СН на ел. подстанция „Ямбол” - за частта на трасето в землището на община Ямбол.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА - Отчет за работата на ОбС Ямбол за първото шестмесечие на 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА приема Отчет за работата на Общински съвет Ямбол през първото шестмесечие на 2010 година.