РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 8 СЕПТЕМВРИ 2010г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно продължаване срока на договори за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продажба на общински имоти ПО ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на имот ЧОС на ЛРД „Диана”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно одобряване на ПУП – ПРЗ с идентификатори № 87374.56.84 и № 87374.56.40.

ВН-ЛИ: ПК ТУ и ПК ИТ

 1. Предложение относно предварително съгласие от ОбС - Ямбол за прокарване на трасета на външни водопровод, водопроводно и канализационно отклонения през поземлен имот, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно учредяване право на строеж по постъпило заявление от собственици на търговски обекти, застроени в ПИ № 87374.550.2 по КК на гр. Ямбол, ул.”Батак”, кв. Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно съгласуване на техническо задание за изработване на ПУП за обект Кабелна линия през землището на с. Безмер и землището на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно съгласуване на задание за изработване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини на основание чл.124, ал.4 от ЗУТ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предварително съгласие от ОбС - Ямбол за прокарване водопровод и електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол на „Джи енд Джи” ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно учредяване на допълнително право на строеж в ПИ № 87374.542.9 по КК на гр. Ямбол на Дочка и Христо Христови.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допълване и изменение състава на ПК при ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение от кмета на общината относно продължаване срока на договори за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 6, чл. 24. ал. 2 и чл. 68, ал. 3 от НРПУРОИ удължава срока на договора за наем на „Агромейт” ООД за срок от 1 година, считано от 01.11.2010 г., за:

            - имот № 87374.24.128 в местност „Гюр чешма”, с площ 9.004 дка срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 119.56 лв.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 6 и чл. 68, ал. 3 от НРПУРОИ удължава срока на договорите за наем на ЗК „Нова идея” за:

            - имот № 87374.47.21 в местност „Домуз дере”, с площ 7.192 дка за срок от 3 години, считано от 21.08.2010 г. срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 85.79 лв.

            - имот № 87374.45.175 в местност „Бозалъка”, с площ 6.801 дка за срок от 3 година, считано от 21.08.2010 г. срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 88.51 лв.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение от кмета на общината относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І.  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост прави следното допълнение

       В т. ІІІ „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия”

      буква „Б”  „Имоти, които Община Ямбол има намерение да продаде” от Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ямбол през 2010 г., приета с Решение по точка петнадесета на тридесетото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 28.01.2010 г. се допълва:

 

        Местонахождение                                                Застроена площ /ЗП/ кв.м.

21.

Обособени самостоятелни обекти в подземен, партерен, първи

и втори етаж от сградата на ул. „Търговска” № 57

  

буква „В” Общински терени в регулация и земя общинска собственост, които Община Ямбол има намерение да продаде” от Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ямбол през 2010 г., приета с Решение по точка петнадесета на тридесетото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 28.01.2010 г. се допълва

 

№ по ред

ПИ с кадастрален №

Площ

Местонахождение

51

87374.524.22

459.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

52

87374.524.23

495.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

53

87374.524.24

483.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

54

87374.524.25

457.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

55

87374.524.26

431.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

56

87374.524.27

410.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

57

87374.524.28

393.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

58

87374.524.29

376.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

59

87374.524.30

359.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

60

87374.524.31

350.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

61

87374.524.32

350.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

62

87374.524.33

350.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

63

87374.524.34

1252.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

64

87374.524.35

525.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

65

87374.524.36

340.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

66

87374.524.37

349.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

67

87374.524.38

358.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

68

87374.524.39

369.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

69

87374.524.40

383.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

70

87374.524.41

397.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

71

87374.524.42

411.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

72

87374.524.43

421.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

73

87374.524.44

427.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

74

87374.524.45

432.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

75

87374.524.46

564.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

76

87374.524.47

1010.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

77

87374.524.48

607.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

78

87374.524.49

548.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

 

             ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публичен търг  следните  имоти – частна общинска собственост:

            1. – Не се прие.

            2. – Не се прие.

            3. – Не се прие.

            4. – Не се прие.

            5. – Не се прие.

            6. – Не се прие.

            7. – Не се прие.

8. Склад - самостоятелен обект, идентификатор 87374.541.36.2.8 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка тридесет и шест точка две точка осем/ по КК на гр. Ямбол, представляващ част от партерен етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с идентификатор 87374.541.36.2, построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.541.36 по кадастралната карта на града, идентичен с УПИ ХVІІІ-36, кв.91 по действащия ПРЗ на ЦГЧ на гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, с площ 29.00 /двадесет и девет/ кв.м. и 1.27 /едно цяло и двадесет и седем/ % идеални части от общите части на сградата, равно на 3.81 /три цяло и осемдесет и един/ кв.м., актуван с АОС 1614/ 21.07.2010 г., при граници:. над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.36.2.12, на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатори 87374.541.36.2.7 и 87374.36.2.9 и под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.36.2.17. Начална тръжна цена на имота 22 600.00 лв. без ДДС, в т.ч. 4 900.00 лв. –отстъпено право на строеж върху общински терен. Депозит за участие – 2 260.00 лв.

9. Склад - самостоятелен обект, идентификатор 87374.541.36.2.7 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка тридесет и шест точка две точка седем/ по КК на гр. Ямбол, представляващ част от партерен етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с идентификатор 87374.541.36.2, построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.541.36 по кадастралната карта на града, идентичен с УПИ ХVІІІ-36, кв.91 по действащия ПРЗ на ЦГЧ на гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, с площ 19.00 /деветнадесет / кв.м. и 0.84 /нула цяло и осемдесет и четири/ % идеални части от общите части на сградата, равно на 2.52 /две цяло и петдесет и два/ кв.м актуван с АОС 1613/ 20.07.2010 г., при граници:. над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.36.2.12, на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатори 87374.541.36.2.3 и 87374.36.2.8. Начална тръжна цена на имота 14 500.00 лв. без ДДС, в т.ч. 3 220.00 лв. –отстъпено право на строеж върху общински терен. Депозит за участие – 1 450.00 лв.

10. Магазин - самостоятелен обект,  идентификатор 87374.541.36.2.4 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка тридесет и шест точка две точка четири/ по КК на гр. Ямбол, представляващ част от партерен етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с идентификатор 87374.541.36.2, построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.541.36 по кадастралната карта на града, идентичен с УПИ ХVІІІ-36, кв.91 по действащия ПРЗ на ЦГЧ на гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, с площ 24.85 /двадесет и четири цяло и осемдесет и пет/ кв.м. и 1.10 /едно цяло и десет/ % идеални части от общите части на сградата, равно на 3.30 /три цяло и тридесет/ кв.м., актуван с АОС 1612/ 20.07.2010 г., при граници:. над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.36.2.12, на същия етаж – стълбищна клетка, под обекта самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.36.2.17. Начална тръжна цена на имота 32 000.00 лв. без ДДС, в т.ч. 4 200.00 лв. –отстъпено право на строеж върху общински терен. Депозит за участие – 3 200.00 лв.

11. Магазин - самостоятелен обект, идентификатор 87374.541.36.2.1 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка тридесет и шест точка две точка едно/ по КК на гр. Ямбол, представляващ част от партерен етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с идентификатор 87374.541.36.2, построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.541.36 по кадастралната карта на града, идентичен с УПИ ХVІІІ-36, кв.91 по действащия ПРЗ на ЦГЧ на гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, с площ 29.00 /двадесет и девет/ кв.м. и 1.27 / едно цяло и двадесет и седем/ % идеални части от общите части на сградата, равно на 3.81 /три цяло и осемдесет и един/ кв.м. актуван с АОС 1611/ 20.07.2010 г., при граници:. над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.36.2.12, на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатори 87374.541.36.2.11 и 87374.541.36.2.2, под обекта самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.36.2.17. Начална тръжна цена на имота 37 400.00 лв. без ДДС, в т.ч. 4 900.00 лв. –отстъпено право на строеж върху общински терен. Депозит за участие – 3 740.00 лв.

12. Магазин - самостоятелен обект, идентификатор 87374.541.36.2.11 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка тридесет и шест точка две точка единадесет/ по КК на гр. Ямбол, представляващ част от партерен етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с идентификатор 87374.541.36.2, построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.541.36 по кадастралната карта на града, идентичен с УПИ ХVІІІ-36, кв.91 по действащия ПРЗ на ЦГЧ на гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, с площ 30.00 /тридесет/ кв.м. и 1.32 /едно цяло и тридесет и два/ % идеални части от общите части на сградата, равно на 3.96 /три цяло и деветдесет и шест/ кв.м., актуван с АОС 1610/ 20.07.2010 г., при граници:. над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.36.2.12, на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатори 87374.541.36.2.1 и 87374.541.36.2.5. Начална тръжна цена на имота 38 300.00 лв. без ДДС, в т.ч. 5 090.00 лв. –отстъпено право на строеж върху общински терен. Депозит за участие – 3 830.00 лв.

13. Магазин - самостоятелен обект,  идентификатор 87374.541.36.2.5 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка тридесет и шест точка две точка пет/ по КК на гр. Ямбол, представляващ част от партерен етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с идентификатор 87374.541.36.2, построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.541.36 по кадастралната карта на града, идентичен с УПИ ХVІІІ-36, кв.91 по действащия ПРЗ на ЦГЧ на гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, с площ 25.00 /двадесет и пет/ кв.м. и 1.10 /едно цяло и десет/ % идеални части от общите части на сградата, равно на 3.30 /три цяло и тридесет / кв.м., актуван с АОС 1609/ 20.07.2010 г., при граници:. над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.36.2.12, на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатори 87374.541.36.2.11 и 87374.541.36.2.6. Начална тръжна цена на имота 32 000.00 лв. без ДДС, в т.ч. 4 240.00 лв. –отстъпено право на строеж върху общински терен. Депозит за участие – 3 200.00 лв.

14. Магазин - самостоятелен обект,  идентификатор 87374.541.36.2.6 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка тридесет и шест точка две точка шест/ по КК на гр. Ямбол,  представляващ част от партерен етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с идентификатор 87374.541.36.2, построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.541.36 по кадастралната карта на града, идентичен с УПИ ХVІІІ-36, кв.91 по действащия ПРЗ на ЦГЧ на гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, с площ 29.00 /двадесет и девет/ кв.м. и 1.27 /едно цяло и двадесет и седем/ % идеални части от общите части на сградата, равно на 3.81 /три цяло и осемдесет и един/ кв.м., актуван с АОС 1608/ 20.07.2010 г., при граници:. над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.36.2.12, на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатори 87374.541.36.2.3 и 87374.541.36.2.5. Начална тръжна цена на имота 37 700.00 лв. без ДДС, в т.ч. 4 900.00 лв. –отстъпено право на строеж върху общински терен. Депозит за участие – 3 770.00 лв.

15. Обект за обществено хранене - самостоятелен обект,  идентификатор 87374.541.36.2.17 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка тридесет и шест точка две точка седемнадесет/ по КК на гр. Ямбол,  представляващ подземен етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с идентификатор 87374.541.36.2, построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.541.36 по кадастралната карта на града, идентичен с УПИ ХVІІІ-36, кв.91 по действащия ПРЗ на ЦГЧ на гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, с площ 233.00 /двеста тридесет и три/ кв.м. и 10.23 /десет цяло двадесет и три/ % идеални части от общите части на сградата, равно на 30.69 /тридесет цяло шестдесет и девет/ кв.м., актуван с АОС 1658/ 06.08.2010 г., при граници:. над обекта самостоятелни обекти с идентификатори 87374.541.36.2.4, 87374.541.36.2.2, 87374.541.36.2.1, 87374.541.36.2.8, 87374.541.36.2.9 и 87374.541.36.2.10. Начална тръжна цена на имота 121 900.00.00 лв. без ДДС, в т.ч. 44 827.00 лв. –отстъпено право на строеж върху общински терен. Депозит за участие – 12 190.00 лв.

         16.  Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.521.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за търговски център и общински подземни паркинг гаражи, кв. 74 по регулационния план на гр. Ямбол.  Имота е с площ 15503.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.521.22, имот  87374.521.61, имот 87374.521.74, имот 87374.521.75 и имот 87374.521.72 . Актуван с АОС – частна № 1594 от 04.03.2010 г. Начална тръжна цена на имота 1 395 300.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 139 530.00 лв.

           17. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.22 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и две/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 459 /четиристотин петдесет и девет/ кв.м., идентичен с УПИ ІІ /римско-две/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници: имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.23, имот № 87374.524.46, имот № 87374.524.48, имот № 87374.524.49, имот № 87374.524.21, актуван с АОС – частна 1628 от 03.08.2010 г. Начална тръжна цена на имота 27 500.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 750.00 лв

18. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.23 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и три/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 495 /четиристотин деветдесет и пет/ кв.м., идентичен с УПИ ІІІ /римско-три/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г, при граници: мот № 87374.524.50, имот № 87374.524.24, имот № 87374.524.45, имот № 87374.524.46, имот № 87374.524.22, актуван с АОС – частна 1629 от 03.08.2010 г. Начална тръжна цена на имота 29 700.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 970.00 лв.

19. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.24 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 483 /четиристотин осемдесет и три/ кв.м., идентичен с УПИ ІV /римско-четири/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници: имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.25, имот № 87374.524.44, имот № 87374.524.45, имот № 87374.524.46, имот № 87374.524.23, актуван с АОС – частна 1630 от 03.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 28 000.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 800.00 лв.

20. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.25 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 457 /четиристотин петдесет и седем/ кв.м., идентичен с УПИ V /римско-пет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.26, имот № 87374.524.43, имот № 87374.524.44, имот № 87374.524.45, имот № 87374.524.24, актуван с АОС – частна 1631 от 03.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 26 500.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 650.00 лв.

21. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.26 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и шест/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 431 /четиристотин тридесет и един/ кв.м., идентичен с УПИ VІ /римско-шест/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.27, имот № 87374.524.42, имот № 87374.524.43, имот № 87374.524.44, имот № 87374.524.25, актуван с АОС – частна 1632 от 03.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 25 000.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 500.00 лв.

22. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.27 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и седем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 410 /четиристотин и десет/ кв.м., идентичен с УПИ VІІ /римско-седем/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.28, имот № 87374.524.41, имот № 87374.524.42, имот № 87374.524.43, имот № 87374.524.26, актуван с АОС – частна 1633 от 03.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 23 800.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 380.00 лв.

23. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.28 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 393 /триста деветдесет и три/ кв.м., идентичен с УПИ VІІІ /римско-осем/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.29, имот № 87374.524.40, имот № 87374.524.41, имот № 87374.524.42, имот № 87374.524.27, актуван с АОС – частна 1634 от 03.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 22 000.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 200.00 лв.

24. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.29 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 376 /триста седемдесет и шест/ кв.м., идентичен с УПИ ІХ /римско-девет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.30, имот № 87374.524.39, имот № 87374.524.40, имот № 87374.524.41, имот № 87374.524.28, актуван с АОС – частна 1635 от 03.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 22 300.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 230.00 лв.

25. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.30 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 359 /триста петдесет и девет/ кв.м., идентичен с УПИ Х /римско-десет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.31, имот № 87374.524.38, имот № 87374.524.39, имот № 87374.524.40, имот № 87374.524.29, актуван с АОС – частна 1636 от 04.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 21 800.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 180.00 лв.

26. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.31 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и едно/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 350 /триста и петдесет/ кв.м., идентичен с УПИ Х І/римско-единадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.32, имот № 87374.524.37, имот № 87374.524.38, имот № 87374.524.39, имот № 87374.524.30, актуван с АОС – частна 1637 от 04.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 21 200.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 120.00 лв.

27. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.32 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и две/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 350 /триста и петдесет/ кв.м., идентичен с УПИ Х ІІ /римско-дванадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.33, имот № 87374.524.36, имот № 87374.524.37, имот № 87374.524.38, имот № 87374.524.31, актуван с АОС – частна 1638 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 21 200.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 120.00 лв.

28. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.33 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и три/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 350 /триста и петдесет/ кв.м., идентичен с УПИ Х ІІІ /римско-тринадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г. при граници:, Имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.34, имот № 87374.524.36, имот № 87374.524.37, имот № 87374.524.32, актуван с АОС – частна 1639 от 04.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 21 00.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 100.00 лв.

29. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.34 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 1252 /хиляда двеста петдесет и два/ кв.м., идентичен с УПИ Х ІV /римско-четиринадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.35, имот № 87374.524.36, имот № 87374.524.33, актуван с АОС – частна 1640 от 04.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 61 900.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 6 190.00 лв.

30. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.35 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 525 /петстотин двадесет и пет/ кв.м., идентичен с УПИ ХV /римско-петнадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.34, актуван с АОС – частна 1643 от 04.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 20 300.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 300.00 лв.

31. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.36 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и шест/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 340 /триста и четиридесет/ кв.м., идентичен с УПИ ХVІ /римско-шестнадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници: Имот № 87374.524.33, имот № 87374.524.34, имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.37, имот № 87374.524.32, актуван с АОС – частна 1644 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 20 400.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 400.00 лв.

32. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.37 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и седем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 349 /триста четиридесет и девет/ кв.м., идентичен с УПИ ХVІІ /римско-седемнадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници: Имот № 87374.524.32, имот № 87374.524.33, имот № 87374.524.36, имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.38, имот № 87374.524.31, актуван с АОС – частна 1645 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 19 890.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 1989.00 лв.

33. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.38 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 358 /триста петдесет и осем/ кв.м., идентичен с УПИ ХVІІІ /римско-осемнадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.31, имот № 87374.524.32, имот № 87374.524.37, имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.39, имот № 87374.524.30, актуван с АОС – частна 1646 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 20 400.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 040.00 лв.

34. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.39 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 369 /триста шестдесет и девет/ кв.м., идентичен с УПИ ХІХ /римско-деветнадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.30, имот № 87374.524.31, имот № 87374.524.38, имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.40, имот № 87374.524.29, актуван с АОС – частна 1647 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 21 030.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 103.00 лв.

35. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.40 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 383 /триста осемдесет и три/ кв.м., идентичен с УПИ ХХ /римско-двадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.29, имот № 87374.524.30, имот № 87374.524.39, имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.41, имот № 87374.524.28, актуван с АОС – частна 1648 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 21 830.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 183.00 лв.

36. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.41 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и едно/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 397 /триста деветдесет и седем/ кв.м., идентичен с УПИ ХХІ /римско-двадесет и едно/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.28, имот № 87374.524.29, имот № 87374.524.40, имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.42, имот № 87374.524.27, актуван с АОС – частна 1649 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 23 030 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 303.00 лв.

37. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.42 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и две/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 411 /четиристотин и единадесет/ кв.м., идентичен с УПИ ХХІІ /римско-двадесет и две/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.27, имот № 87374.524.28, имот № 87374.524.41, имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.43, имот № 87374.524.26, актуван с АОС – частна 1650 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 23 840.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 384.00 лв.

38. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.43 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и три/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 421 /четиристотин двадесет и един/ кв.м., идентичен с УПИ ХХІІІ /римско-двадесет и три/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници: Имот № 87374.524.26, имот № 87374.524.27, имот № 87374.524.42, имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.44, имот № 87374.524.25, актуван с АОС – частна 1651 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 24 840.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 484.00 лв.

39. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.44 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 427 /четиристотин двадесет и седем/ кв.м., идентичен с УПИ ХХІV /римско-двадесет и четири/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.25, имот № 87374.524.26, имот № 87374.524.43, имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.45, имот № 87374.524.24, актуван с АОС – частна 1652 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 25 190.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 519.00 лв.

40. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.45 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 432 /четиристотин тридесет и два/ кв.м., идентичен с УПИ ХХV /римско-двадесет и пет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.24, имот № 87374.524.25, имот № 87374.524.44, имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.46, имот № 87374.524.23, актуван с АОС – частна 1653 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 28 800.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 880.00 лв.

41. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.46 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и шест/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 564 /петстотин шестдесет и четири/ кв.м., идентичен с УПИ ХХVІ /римско-двадесет и шест/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.23, имот № 87374.524.24, имот № 87374.524.45, имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.47, имот № 87374.524.48, имот № 87374.524.22, актуван с АОС – частна 1654 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 34 100.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 3 410.00 лв.

42. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.47 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и седем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 1010 /хиляда и десет/ кв.м., идентичен с УПИ ХХVІІ /римско-двадесет и седем/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.48, имот № 87374.524.46, имот № 87374.524.50, имот № 87374.523.398, актуван с АОС – частна 1655 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 63 000.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 6 300.00 лв.

43. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.48 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 607 /шестстотин и седем/ кв.м., идентичен с УПИ ХХVІІІ /римско-двадесет и осем/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.49, имот № 87374.524.22, имот № 87374.524.46, имот № 87374.524.47, имот № 87374.523.398, актуван с АОС – частна 1656 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 40 700.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 4 070.00 лв.

            44. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.49 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 548 /петстотин четиридесет и осем/ кв.м., идентичен с УПИ ХХІХ /римско-двадесет и девет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.21, имот № 87374.524.22, имот № 87374.524.48, имот № 87374.523.398, актуван с АОС – частна 1657 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 36 000.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 3 600.00 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение от кмета на общината относно предоставяне за безвъзмездно ползване на имот ЧОС на ЛРД „Диана”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение от ПК ТУ и ПК ИТ относно одобряване на ПУП – ПРЗ с идентификатори № 87374.56.84 и № 87374.56.40.

ВНОСИТЕЛ: ПК ТУ и ПК ИТ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Ямбол потвърждава Заповед № ТУ02/0046 от 14.08.2009г. на кмета на община Ямбол и одобрява ПУП-ПРЗ на поземлени имоти с идентификатори 87374.56.84 и 87374.56.40 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Стоянов кладенец”, като се урегулират два броя имота: УПИ І – 56.84 – „За Фотоволтаична електроцентрала и трафопост” и УПИ ІІ – 56.40 – „За Фотоволтаична електроцентрала и трафопост”, съгласно приложения проект.

 

            Заинтересуваните лица могат да обжалват решението в четиринадесетдневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение от кмета на общината относно предварително съгласие от ОбС - Ямбол за прокарване на трасета на външни водопровод, водопроводно и канализационно отклонения през поземлен имот, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

     

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на „Кароса” ООД, ЕИК 128580446, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Д. Благоев” № 11, вх. А, ап.23, представлявано от Стоян Иванов Стоянов за прокарване на трасе на водопровод и водопроводно отклонение, започващо от отклонението на съществуващ водопровод за ПИ 87374.25.4 и завършващо в ПИ 87374.25.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Чаргански път” и канализационно отклонение към съществуващ уличен канализационен клон Б Ф 600 мм. през публична общинска собственост ПИ с идентификатор 87374.25.826, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване –  за селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 1 793 кв.м, дължина на трасетата 40.50 м. и площ на сервитута 187.66 кв.м.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение от кмета на общината относно учредяване право на строеж по постъпило заявление от собственици на търговски обекти, застроени в ПИ № 87374.550.2 по КК на гр. Ямбол, ул.”Батак”, кв. Каргон.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет допълва Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2010 година, приета с решение №15, по Протокол № ХХХ от заседание на общински съвет проведено на 28.01.2010г., като в раздел ІІІ създава нова буква "Г" "Имоти за учредяване на право на строеж", с текст: "Поземлен Имот с кадастрален № 87374.550.2 по кадастралната карта на гр. Ямбол, включващ 27 застроителни петна при граници за имота: ПИ с №№ 87374.550.8; 87374.550.9; 87374.550.6; 87374.550.83; 87374.538.121 ;87374.550.1, представляващ УПИ II в кв.18Б по плана на града, находящ се в гр. Ямбол, ул. "Батак" с площ по Акт за частна общинска собственост №1175, вписан на 04.04.2005г. от Служба по вписванията – Ямбол, том ІХ, рег. 3875, с площ 3 485 кв.м."

       IІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка чл. 35, ал.2, т.4 от НРПУРОИ и чл. 37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с § 17, ал. 2 на ЗУТ и на основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет Ямбол учредява възмездно право на строеж и одобрява пазарна оценка на обекти за търговия  в Поземлен Имот с кадастрален № 87374.550.2 по кадастралната карта на гр. Ямбол, при граници за имота: ПИ с №№ 87374.550.8; 87374.550.9; 87374.550.6; 87374.550.83; 87374.538.121 ;87374.550.1, представляващ УПИ II в кв.18Б по плана на града, находящ се в гр. Ямбол, ул. "Батак", с площ по акт за частна общинска собственост 3 485 кв.м., а именно:

         1. Право на строеж на  "Циркон" ООД - гр. Ямбол, ЕИК 829095157, върху застроително петно № 1, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 2, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87474.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 88 кв.м. Разгъната застроена площ – 143 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  21 058.54 лв .

         2. Право на строеж на ЕТ”Спектър – 93 – Кольо Колев”, ЕИК128568950, върху застроително петно № 2, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 4, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 68 кв.м. Разгъната застроена площ – 136 кв.м.  Правото на строеж се учредява за сумата от  20 027.70 лв.

       3. Право на строеж на ЕТ”Спектър – 93 – Кольо Колев”, ЕИК128568950, върху застроително петно № 3, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 6, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 33 кв.м. Разгъната застроена площ – 33 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  5 075.00  лв.

       4. Право на строеж на ЕТ”Спектър – 93 – Кольо Колев”, ЕИК128568950, върху застроително петно №4, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 8, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 43 кв.м. Разгъната застроена площ – 86 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  12 664.58 лв.

            5. Право на строеж на ЕТ”Анто – Таня Спасова”, ЕИК128031351, върху застроително петно №5, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 10, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 52 кв.м. Разгъната застроена площ – 104 кв.м.  Правото на строеж се учредява за сумата от 15 315.30  лв.

            6. Право на строеж на ЕТ”Орион – Димитър Лечев”, ЕИК128010827, върху застроително петно №6, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 12, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 51 кв.м. Разгъната застроена площ – 102 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  15 020.78  лв.

            7. Право на строеж на ЕТ”Кринисил Бързия – Сийка Вълчева”, ЕИК838173039, върху застроително петно №7, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 14, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 47 кв.м. Разгъната застроена площ – 94 кв.м.  Правото на строеж се учредява за сумата от  13 842.68  лв.

            8. Право на строеж на ЕТ”Кринисил Бързия – Сийка Вълчева”, ЕИК838173039, върху застроително петно №8, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 16, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 47 кв.м. Разгъната застроена площ – 94 кв.м.  Правото на строеж се учредява за сумата от  13 842.68  лв.

9. Право на строеж на ЕТ ”Нирал – Гроздан Гроздев”, ЕИК128050049, върху застроително петно №9, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 18, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 62 кв.м. Разгъната застроена площ – 124 кв.м.  Правото на строеж се учредява за сумата от  18 260.55  лв.

10. Право на строеж на Кольо Иванов Колев, върху застроително петно №10, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 20, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 70 кв.м. Разгъната застроена площ – 140 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от 20 616.75  лв.

11. Право на строеж на Ангел Георгиев Кючуков, върху застроително петно №11, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 22, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 69 кв.м. Разгъната застроена площ – 138 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  20 322.22  лв.

12. Право на строеж на Ангел Колев Иванов, върху застроително петно №12, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 24, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 57 кв.м. Разгъната застроена площ – 114 кв.м.Правото на строеж се учредява за сумата от  16 787.92  лв.

13. Право на строеж на Ангел Колев Иванов, върху застроително петно №13, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 26, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 93 кв.м. Разгъната застроена площ – 186 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  27 390.82  лв.

14. Право на строеж на „Мони Цони” ЕООД, ЕИК 128565241, върху застроително петно №14, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 28, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 76 кв.м. Разгъната застроена площ – 152 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  22 383.90  лв.

15. Право на строеж на ЕТ„Радка Димитрова”, ЕИК 838105209, върху застроително петно №15, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 30, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 74 кв.м. Разгъната застроена площ – 148 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  21 794.85  лв.

16. Право на строеж на ЕТ„Ида – Иван Кючуков”, ЕИК 128019235, върху застроително петно №16, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 32, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 104 кв.м. Разгъната застроена площ – 208 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  30 630.60  лв.

17. Право на строеж на  Стефан Димчев Димов, върху застроително петно №17, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 34, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 40 кв.м. Разгъната застроена площ – 40 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  6 000.00  лв.

            18. Право на строеж на ЕТ„Метал строй 47 – Димитър Колев”, ЕИК 128026030, върху застроително петно №18, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 36, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 56 кв.м. Разгъната застроена площ – 112 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от   16 493.40  лв.

19. Право на строеж на ЕТ„Масила – Мария Седларска” ЕИК 0030257787, върху застроително петно №19, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 38, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 54 кв.м. Разгъната застроена площ – 108 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от 15 904.35  лв.

          20. Право на строеж на ЕТ„ Людмила Стоева” ЕИК 838136546, върху застроително петно №20, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 40, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 65 кв.м. Разгъната застроена площ – 130 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  19 144.12  лв.

         21. Право на строеж на ЕТ „Йордан Димитров” ЕИК 128557006, върху застроително петно №21, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 42, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 61 кв.м. Разгъната застроена площ – 122 кв.м.  Правото на строеж се учредява за сумата от 17 966.02  лв.

         22. Право на строеж на ЕТ„Доктор Пенев – Александър Пенев”, ЕИК 838176626, върху застроително петно №22, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 44, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 55 кв.м. Разгъната застроена площ – 110 кв.м.  Правото на строеж се учредява за сумата от  16 198.88  лв.

        23. Право на строеж на ЕТ„Доктор Пенев – Александър Пенев”, ЕИК 838176626, върху застроително петно №23, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 46, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 56 кв.м. Разгъната застроена площ – 112 кв.м.  Правото на строеж се учредява за сумата от  16 493.40  лв.

       24. Право на строеж на ЕТ„Тошо – Тани – Тодор Тодоров”, ЕИК0040386314, върху застроително петно №24, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 48, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 67 кв.м. Разгъната застроена площ – 134 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  19 733.18 лв.

         25. Право на строеж на  Антон Иванов Тонев, върху застроително петно №25, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 50, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 63 кв.м. Разгъната застроена площ – 126 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  18 555.08 лв.

26. Право на строеж на Георги Атанасов Георгиев, върху застроително петно №26, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 52, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 60 кв.м. Разгъната застроена площ – 120 кв.м.Правото на строеж се учредява за сумата от  17 671.50 лв.

27. Право на строеж на ЕТ „Божич-Никола Божков” ЕИК 0020068343, върху застроително петно №27, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 54, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 47 кв.м. Разгъната застроена площ – 94 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от 13 842.68 лв.

 

         IIІ. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи договор за възмездно учредяване на право на строеж с всеки ползвател, след като последния извърши необходимите плащания и погаси задълженията си към община Ямбол.

         IV. Всички такси по учредяването на правото на строеж са за сметка на всеки един от получаващите го.

 

 

           

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА Предложение относно съгласуване на техническо задание за изработване на ПУП за обект Кабелна линия през землището на с. Безмер и землището на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

             РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124, ал. 4 и ал. 7 от Закона за устройство на територията и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 25 от Закона за собствеността и ползването на земеделските зeми, съгласува техническото задание за изработване на ПУП - парцеларен план за обект: Кабелна линия - тип подземна: от ТП (нов 0.4/20 кV) към фотоволтаична инсталация в ПИ № 055071 по КВС на землището на с. Безмер, община „Тунджа”, обл. Ямбол, през землището на с. Безмер, община „Тунджа” и землището на гр. Ямбол, до РУ СН на ел. подстанця „Ямбол”, по искане от Кунчо Славов Куртев с административен адрес ж.к. „В. Левски” бл. 6, вх. А, ап. 8, гр. Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно съгласуване на задание за изработване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини на основание чл.124, ал.4 от ЗУТ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124, ал. 4 и ал. 7 от Закона за устройство на територията и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, съгласува техническото задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/  за обект: „КАБЕЛНА ЛИНИЯ – тип подземна: от ТП (нов 0.4/20кV) към фоговолтаична инсталация в ПИ № 022091 и в ПИ № 022100 по КВС на землището на с. Победа, община „Тунджа”, обл. Ямбол, през землищата на с. Стара река, с. Козарево, с. Калчево и с. Победа, община „Тунджа” и землището на град Ямбол, община Ямбол, до РУ СН на подстанция „Ямбол”, внесено от „ЕВРО – ОПАКОВКА 3” ЕООД – гр. Ямбол, булстат 128566279, със седалище и адрес на управление: с. Кукорево 8673, област Ямбол, община „Тунджа”, ул. „Д. Благоев” № 12.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предварително съгласие от ОбС - Ямбол за прокарване водопровод и електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол на „Джи енд Джи” ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на „Джи енд Джи” ООД, ЕИК 128613634, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър” бл.20, вх.”Б”, ет.2, ап.12, представлявано от Господин Димитров Димитров и Диан Димитров Димитров  за прокарване на:

      - трасе на водопровод и водопроводно отклонение и трасе на канализационно отклонение до ПИ с идентификатор 87374.25.10 по КК на гр. Ямбол, местност „Чаргански път”, гр. Ямбол през публична общинска собственост  ПИ с идентификатор 87374.25.826, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване –  за селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 1 793 кв.м, дължина на трасето 140.70 м. и площ на сервитута 110.00 кв.м.

      - трасе на електропроводна линия на ниско напрежение, кабел 1 кV от ТННн на БКПТ „Лазур” до ПИ  с идентификатор 87374.25.10 по КК на гр. Ямбол, местност „Чаргански път”, гр. Ямбол през публична общинска собственост ПИ с идентификатор 87374.25.826, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване –  за селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 1 793 кв.м, дължина на трасето 177.80 м. и площ на сервитута 454.00 кв.м.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение от кмета на общината относно учредяване на допълнително право на строеж в ПИ № 87374.542.9 по КК на гр. Ямбол на Дочка и Христо Христови.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2,  от Закона за общинска собственост, чл.38,ал.1, т.5 от НРПУРОИ, Общински съвет учредява  допълнително право на строеж на  Дочка Димитрова Христова и Христо Иванов Христов върху 31.74 кв.м., за изграждане на  пристройка към самостоятелен обект с идентификатор №87374.542.9.2.2 в  жилищна сграда – „стълбище за втори етаж и зимна градина” , находящ се в жилищна сграда с идентификатор №87374.542.9.2 в поземлен имот № 87374.542.9 по КК на гр.Ямбол, на   стойност от  5 520.00 лв.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно допълване и изменение състава на ПК при ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

 

Предложението не се прие.