РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 28 ОКТОМВРИ 2010г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно приемане на декларация за геноцид над арменците в османската империя.

ВНОСИТЕЛ: Г. Зафиров

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение „Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол” по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на имот ЧОС на ЛРД „Диана”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на част от имот - ПОС за безвъзмездно управление от Център за обществена подкрепа "Усмивка", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на материални активи от обект "Нова болница" на МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне на представител на общината и съгласуване на мандата му за заседание на асоциацията по В и К, което ще се проведе на 12.11.2010г.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

 1. Предложение относно отписване на дългосрочни несъбираеми наеми от настанени граждани в общински жилища.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.518.18 по КК на гр. Ямбол с „Камида ойл” ЕООД, Иван Иванов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно даване съгласие за прокарване на електроповод през ПИ, собственост на община Ямбол по молба от "Евроопаковка -3" ЕООД, Митко Вълев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на общински обект - помещение за кафе сладкарница, част от имот ПОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продажба на вещи общинска собственост - машини МЦТПО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на декларация за геноцид над арменците в османската империя.

ВНОСИТЕЛ: Г. Зафиров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.9 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол приема Декларация за признаване геноцида над арменците в Османската империя 1915-1922г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение „Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол” по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013г.

          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Общински съвет - Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4; „Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за безвъзмездна финансова помощ: ВG161РO001/1.4-06/2010: „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации", с проектно

предложение: „Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол".

            2. Общински съвет - Ямбол декларира, че предназначението на обектите на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.

            3. Задължава кмета да предвиди с проектобюджета за 2011 г. необходимите средства за обезпечаване на 5 % финансов принос на кандидата.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на имот ЧОС на ЛРД „Диана”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, ОбС – Ямбол предоставя за безвъзмездно ползване на ловно – рибарско дружество „Диана”, за нуждите на ловно – рибарска дружинка „Любен Каравелов”, имота частна общинска собственост, съставляващ поземлен имот № 87374.569.424 по кадастралната карта на град Ямбол, с площ 571.00 кв.м. за които е отреден УПИ XXX, в кв.107 по плана на селищно образование „Кринчовица”, актуван с акт за ЧОС № 1530 от 31.10.2008г. Имотът се предоставя за изграждане на база на ловно – рибарска дружинка „Любен Каравелов”, състояща се от фургон, навес с маса и пейка за сядане, и волиери за подрастващи птици. Имотът се предоставя за срок от 3 години, считано от 01.11.2010г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно предоставяне на част от имот - ПОС за безвъзмездно управление от Център за обществена подкрепа "Усмивка", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно за управление на Център за обществена подкрепа „Усмивка" - гр. Ямбол, част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ втори етаж на източното крило от южния блок, с площ 220 кв. м., находящ се в масивна двуетажна сграда в общински недвижим имот на ул."Лом" № 5, гр. Ямбол, актуван с АОС № 322/04.10.2001г., за срок от 5 /пет/ години, считано от 01.11.2010г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на материални активи от обект "Нова болница" на МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага за следващо заседание.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне на представител на общината и съгласуване на мандата му за заседание на асоциацията по В и К, което ще се проведе на 12.11.2010г.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

            РЕШИ:

           

            Определя мандат на кмета на община Ямбол за заседание на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 12.11.2010 г. при следния дневен ред:

            Точка 1. Приемане на доклад на Работната група от В и К специалисти, сформирана към Асоциацията по В и К Ямбол по Решение на Общото събрание на асоциацията.

            Точка 2. Вземане на решение за избор на консултант н за сключване на договор със същия за изготвяне на консултантски доклад за състоянието на водопроводната мрежа и съоръженията към нея на територията на област Ямбол и мерки за преодоляване на проблемите, при възнаграждение в размер определен от Общото събрание, но не повече от 70% от бюджета на асоциацията за 2010 година.

            Точка 3. Вземане на решение за упълномощаване на Председателя на Асоциацията по В и К Ямбол да представлява Асоциацията при Uni Credit Bulbank като открива и закрива банкови сметки, оперира със средствата по тях - нарежда банкови преводи, внася и тегли суми в брои в размер, гласуван от Общото събрание на асоциацията и подписва всички необходими документи.

            Точка 4. Вземане на решение за разходване до 5% от бюджета на Асоциацията по В и К  Ямбол за командировъчни разходи на външни консултанти, Председателя на асоциацията и  членове на Общото събрание на асоциацията.

            Точка 5. Разни.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно отписване на дългосрочни несъбираеми наеми от настанени граждани в общински жилища.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Предложението не се  прие.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.518.18 по КК на гр. Ямбол с „Камида ойл” ЕООД, Иван Иванов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол в ПИ 87374.518.18, по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Ямболен” № 18, като на „Камида ойл” ЕООД, ЕИК 128572257, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” бл.9, вх. А, ап.12, представлявано от Иван Денев Иванов се продаде правото на собственост върху 582/3582 ид.ч. от имота, целия с 3582.00 кв.м., находящ се на ул. „Ямболен” № 18, гр. Ямбол при граници на имота ПИ.87374.518.98, ПИ 87374.518.97, ПИ 87374.518.99, ПИ 87374.518.16, ПИ 87374.518.15 и ПИ 87374.518.19, по кадастралната карта на града за сумата от 21 243.00 лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол , на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА Предложение относно даване съгласие за прокарване на електроповод през ПИ, собственост на община Ямбол по молба от "Евроопаковка -3" ЕООД, Митко Вълев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава съгласие на „Евро опаковка – 3” ЕООД, ЕИК 128566279, със седалище и адрес на управление обл. Ямбол, община Тунджа, с. Кукорево, ул. „Д. Благоев” № 12, представлявано от прокурист Митко Вълев Вълев, живущ в гр. Ямбол, ул.”Димитър Благоев”, № 8, вх.”Б”, ет.2, ап. 4 за прокарване на трасе на електропровод от подстанция „Ямбол” - ПИ с идентификатор 87374.522.198 по кадастралната карта на гр. Ямбол през общински поземлени имоти както следва:

            - ПИ с идентификатор 87374.23.215, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване –  селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 3 563.00 кв.м, дължина на трасето 268.00 м. и площ на сервитута 1 072.00 кв.м.

            - ПИ с идентификатор 87374.23.216, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 10 803.00 кв.м, дължина на трасето 1 077.00 м. и площ на сервитута 4 308.00 кв.м.

            - ПИ с идентификатор 87374.23.218, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – напоителен канал, обща площ 3 303.00 кв.м, дължина на трасето 6.00 м. и площ на сервитута 24.00 кв.м.

            - ПИ с идентификатор 87374.25.253, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 2 341.00 кв.м, дължина на трасето 326.00 м. и площ на сервитута 1 304.00 кв.м.

            - ПИ с идентификатор 87374.25.829, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, дължина на трасето 7.00 м. и площ на сервитута 28.00 кв.м.

            - ПИ с идентификатор 87374.28.217, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 2 670.00 кв.м, дължина на трасето 583.00 м. и площ на сервитута 2 332.00 кв.м.

            - ПИ с идентификатор 87374.29.221, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 10 966.00 кв.м, дължина на трасето 746.00 м. и площ на сервитута 2 984.00 кв.м.

            - ПИ с идентификатор 87374.29.184, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 6 085.00 кв.м, дължина на трасето 1 045.00 м. и площ на сервитута 4 180.00 кв.м.

            - ПИ с идентификатор 87374.30.186, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 10 304.00 кв.м, дължина на трасето 5.00 м. и площ на сервитута 20.00 кв.м.

            - ПИ с идентификатор 87374.30.196, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – напоителен канал, обща площ 5 030.00 кв.м, дължина на трасето 3.00 м. и площ на сервитута 12.00 кв.м.

            - ПИ с идентификатор 87374.30.249, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 9 937.00 кв.м, дължина на трасето 13.00 м. и площ на сервитута 52.00 кв.м.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на общински обект - помещение за кафе сладкарница, част от имот ПОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага за следващо заседание.

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на вещи общинска собственост - машини МЦТПО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост и чл. 32, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на движими вещи – общинска собственост, съгласно определените с изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител за различните, както следва: 

 

№ по ред

Инв. №

НАИМЕНОВАНИЕ

бр.

фаб. №

год.

Пазарна ст/ст лв.

1

2

3

4

5

6

7

1

 

Шмиргел двойни точила - голям

1

2379

1970

170

2

 

Бормашина колонна "ПК203" без стиска

1

7784

1978

800

3

 

Бормашина колонна "ПК203"

1

6907

1978

850

4

 

Бормашина колонна "ПК203" без стиска

1

 

1978

800

5

 

Климатик "MIDEA", модел: MSF6-09AR

1

 

 

220

6

 

Машина фреза дърводелска универсална "Родопи ФР100"

1

4746

1987

1250

7

 

Машина фрезова металообработваща "ФУ251"

1

4352

 

2970

8

 

Машина фрезова металообработваща "ФУ251"

1

9251

1974

3240

9

 

Струг "С11МТ"/1500

1

9016

1987

4050

10

 

Струг "С8С"/690

1

120

1980

1980

11

 

Струг "С8С"/690

1

1149

1981

1980

12

 

Струг "С8С"/690

1

1152

1981

1980

13

 

Струг "СУ320"/750

1

202

1989

2470

14

 

Струг "С11С"/1500

1

1853

1976

3700

15

 

Струг "С11С"/1500

1

2121

1976

3700

16

 

Струг "С404Т"/1000

1

692

1988

3240

17

 

Струг "С404Т"/1000

1

1329

1990

3240

18

 

Машина дървообработваща "Щрайхмус" "Родопи РР061"

1

1716

1987

2730

19

 

Патронник за бормашина "П20" - нов

8

 

 

240

20

 

Универсал за струг "тип 160" - нов

6

 

 

900

21

 

Въртящ център "ВЦ 3" - нов

6

 

 

150

 

 

Всичко:

 38

 

 

40660