РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 30 НОЕМВРИ 2010г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Неотложни въпроси за решаване пред Община Ямбол и произтичащите задачи за общински съвет Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Неотложни въпроси за решаване пред Община Ямбол и произтичащите задачи за общински съвет Ямбол.

 

ВНОСИТЕЛ: Група общински съветници

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            1. Създава Временна комисия за проверка и анализ на определянето, изпълнението и разходването на средствата, събрани от жителите на гр. Ямбол за такса-смет за периода 2007-2010 г. от 5 члена в състав: Нели Стефанова – председател, Иван Петков – заместник председател и членове Николина Хаджигеоргиева, Наско Стефанов и Ахмед Мехмедов със следната основна задача: Анализ на

- заповедите на кмета на общината за определяне районите и вида на предлаганите услуги, както и честотата на сметоизвозване, почистване и обезвреждане в депата за битови отпадъци на територията на община Ямбол, план-сметките и решенията на ОбС — Ямбол за периода 2007-2010 г.;

- ефективността на разходените средства по години за периода 2007- 2010 г.;

- организацията на работа и финансовите резултати на ГД "Комунални дейности" за 2009 и 2010 г., в т.ч. и на „Комуналуниверс" ЕООД;

- извършените и актуваните от общината дейности, разходените средства и финансовите резултати по оперирането на депото за битови отпадъци за периода 2007-2010 г.;

- разходените средства и финансовите резултати по сметосъбирането и извозването на битовите отпадъци за периода 2007-2010 г.;

- количеството отпадъци, приходите и разходите на депото за строителни отпадъци за периода 2007-2010 г.

 

            2. Създава Временна комисия за разглеждане действията на кмета на община Ямбол по предварителното проучване и разпореждане за събарянето на бл.20 от 5 члена в състав: Димчо Ненчев – председател, Димитър Бъчваров - заместник председател и членове Кръстьо Петров, Пламен Майсторов и Каньо Канев със следната основна задача: Анализ на

            - заповедите на кмета от м. май 2010 г. (по чл.195 от ЗУТ), тази от м. август 2010 г. за въвеждане на извънредно положение около бл. 20 и тази за събарянето на бл.20;

            - поръчката за избор на изпълнител за събарянето на бл.20, ефективността на разходите и оползотворяването на строителните отпадъци;

            - обжалването на заповедта на кмета от м. май 2010 г. (по чл.195 от ЗУТ), мотивите с решението на Административен съд - Ямбол и обжалването му пред ВАС;

            - очакваните обезщетения на собственици на апартаменти от бл.20 и щетите за Община Ямбол;

           

            3. Задължава кмета на община Ямбол до 10.12.2010 г. да внесе в Общински съвет Ямбол информация за извършеното до сега и фазата, в която се намира изпълнението на проекта по изграждането на регионалното депо за битови отпадъци, както и да представи справка за извършените разходи до сега по изпълнители, включваща и приведените по дати суми от МОСВ (респективно от ПУДООС) по проекта.

 

            4. Задължава кмета на община Ямбол до 10.12.2010г. да внесе в Общински съвет Ямбол информация за изискванията и начина на разплащане по ОП „Регионално развитие", по която ще се финансира проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол".

 

            5. Задължава кмета на община Ямбол до 10.12.2010г. да внесе в Общински съвет Ямбол информация за изпълнението на бюджета към 30.11.2010г. и очакваното изпълнение за годината.

 

            6. Задължава кмета на община Ямбол до 10.12.2010г. да внесе в Общински съвет Ямбол:

            - анализ на разработените и реализираните проекти по Европейските фондове за периода 2008-2010г. в Община Ямбол;

            - информация за разработваните проекти по Европейските фондове в Община Ямбол;

            - списък на служителите в администрацията на Община Ямбол, участвали и участващи в разработването и реализирането на проекти по Европейските фондове със съответните получени и предстоящи за получаване суми по години.