РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 2 ДЕКЕМВРИ 2010г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно внасяне предложение до МС за отпускане персонална пенсия на децата Светослав и Мариян Цоневи.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗОРСП

 1. Предложение относно мотивирано мнение по молба за опрощаване на неправомерно получено майчинство от Петя Георгиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП, ПК СДТЗ

 1. Предложение относно предоставяне еднократна финансова помощ на Иван Атанасов, Димитър Митев, Недко Мирков, Митка Соколова.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здравеопазване

 1. Предложение относно предоставяне на финансова помощ за жилище, повредено от дъждове на Георги Василев Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЖПГПК

 1. Предложение относно определяне представител на общината и съгласуване на мандата му за заседанието на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 17.12.2010г.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол" по ОПРР 2007-2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно промяна бюджета на Община Ямбол за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ № 87374.35.981, местност "Манаф чаир" и ПУП - парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за изграждане на обект "Пречиствателна станция за отпадъчни води" гр. Ямбол в ПИ № 87374.35.981.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на сграда - ПОС на ул. Лом 5 на ОП "Комунални дейности" за квартален клуб.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно съгласие от ОбС Ямбол за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на община Ямбол по молба от Кунчо Славов Куртев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно учредяване право на строеж за обект "Таван - хоби, част от тавански етаж" по молба от Иван и Галя Димитрови.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допълване и изменение състава на ПК при ОбС Ямбол. (Ахмед Мехмедов, Галин Костов)

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Проект за социално включване към Министерство на труда и социалната политика, Дирекция "Социално включване".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно намаляване капацитета на Дом за деца лишени от родителски грижи - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно внасяне предложение до МС за отпускане персонална пенсия на децата Светослав и Мариян Цоневи.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗОРСП

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Светослав Тодоров Цонев и Мариян Тодоров Цонев от гр. Ямбол, ул. “Крали Марко” 80-В-164.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно мотивирано мнение по молба за опрощаване на неправомерно получено майчинство от Петя Георгиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП, ПК СДТЗ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България да не опрости задължението от неправомерно получено майчинство на Петя Митева Георгиева от гр. Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно предоставяне еднократна финансова помощ на Иван Атанасов, Димитър Митев, Недко Мирков, Митка Соколова.

ВНОСИТЕЛ:ПК СДТЗ, ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание т.13.4 от решение по т.16 от дневния ред на ХХХ заседание, проведено на 28.01.2010г., Общински съвет Ямбол:

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Иван Димов Атанасов от гр. Ямбол, живущ на ул. „Димитър Благоев” бл. 17, вх. В, ап. 69 в размер на 1000 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Димитър Радев Митев от гр. Ямбол, живущ в ж.к.„Зорница”, бл. 8, вх. В, ап. 49 в размер на 300 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            3. Отпуска еднократна финансова помощ на Недко Николов Мирков от гр. Ямбол, живущ на ул. „Ат. Кратунов” № 120 в размер на 500 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            4. Отпуска еднократна финансова помощ на Митка Желязкова Соколова  от гр. Ямбол, живуща на ул. „Хр. Смирненски” № 6а в размер на 100 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно предоставяне на финансова помощ за жилище, повредено от дъждове на Георги Василев Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЖПГПК

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание т.13.4 от решение по т.16 от дневния ред на ХХХ заседание, проведено на 28.01.2010г., Общински съвет Ямбол отпуска еднократна финансова помощ на Георги Василев Георгиев, живущ в гр. Ямбол, КОС – бл.13, ап.2 в размер на 900 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно определяне представител на общината и съгласуване на мандата му за заседанието на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 17.12.2010г.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.198е. ал. 5 от Закон за изменение и допълнение на закона за водите определя мандат на Кмета на Община Ямбол за участие в заседание на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 17.12.2010 г. при следния дневен ред:

Точка 1. Вземане на решение за избор на физическо лице или специализирано счетоводно предприятие, отговарящо на изискванията на Закона за счетоводството, сключване на договор със същото във връзка с необходимостта от счетоводно приключване на 2010 година, при възнаграждение в размер гласуван на заседанието на Общото събрание на Асоциацията. 

Точка 2. Вземане на решение за приемане на отчет за дейността на Асоциацията по В и К – Ямбол през 2010 г.

Точка 3: Разни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол" по ОПРР 2007-2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

 1. Общински съвет -  Ямбол  дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. , Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010:  „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, с проектно предложение:  „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол”.
 2. Приема финансовото участие на общината да бъде осигурено от собствени   средства съгласно договора по процедурата, а именно минимум 5 % собствен принос.
 3. Задължава кмета да предвиди с проектобюджета за 2011 г. необходимите средства за обезпечаване на собствено участие, с които се кандидатства по проекта.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно промяна бюджета на Община Ямбол за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл. 9, ал. 1, чл. 18, чл. 27, ал. 1 и  чл. 12, ал. 3 и 14, ал. 1 и § 30 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната

1. Одобрява промени по бюджета на общината за 2010 година по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1:                       

1.1. Намалява собствените приходи със 7 576 лв., съгласно Приложение № 1;

1.2. Намалява  § 31-13 "Целеви трансфер от ЦБ за капиталови разходи" в държавните дейности с 12 809 лв.;

1.3. Увеличава  § 31-13 "Целеви трансфер от ЦБ за капиталови разходи" в местните дейности с 12 809 лв.;

1.4. Намалява разходната част на бюджета на общината със 7 576 лв., в т.ч.:

1.4.1 Намалява плана на разходите в делегираните от държавата дейности с 12 809 лв., съгласно Приложение № 1;

1.4.2. Намалява плана на разходите в местните дейности със 7 277 лв., съгласно Приложение № 1;

1.4.3. Увеличава плана на разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с 12 510 лв., съгласно Приложение №1;

2. Актуализира бюджета на ЦДГ №3 „Радост” и завишава трансфера от собствения бюджет на общината с 10 000 лв. в частта на държавните дейности, съгласно  Приложение №1., както следва:

2.1. Завишава бюджетните кредити в делегираната от държавата дейност 311 „ЦДГ” с 10 000 лв.;

2.2.   Намалява бюджетните кредити в местна дейност 311 „ЦДГ” с 20 000 лв.;

2.3. Завишава бюджетните кредити в дофинансиране на делегираната от държавата дейност 311 „ЦДГ” с 20 000 лв.

3. Актуализира бюджета на ЦДГ № 14 „Свобода” и завишава трансфера от собствения бюджет на общината в частта на местната дейност с 424 лв., съгласно Приложение №1.

4. Актуализира бюджета на ЦДГ № 18 „Люляците” и завишава трансфера от собствения бюджет на общината в частта на местната дейност с 16 000 лв., съгласно Приложение №1.

5. Актуализира бюджета на ОУ „Н. Петрини” и завишава трансфера от собствения бюджет на общината в частта на местните дейности и по разхода в частта на дофинансиране на дейност 322 „Общообразователни училища” с 20 000 лв., съгласно Приложение № 1.

6. Одобрява вътрешни компенсирани промени по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити „Социални услуги /ДСХ и ДСП/ и ОП „Общински пазари”, съгласно Приложение № 1.

7. Актуализира бюджета на ГПЧЕ „В. Карагьозов” по прихода в местните дейности и по разхода в частта на дофинансиране на дейност 322 „Общообразователни училища” с 2 000 лв., съгласно Приложение № 1.

8. Утвърждава субсидия на читалищата на територията на общината общо в размер на 253 587 лв., в т.ч. от ЦБ – 225 237 лв., от целеви средства в преходен остатък в държавните дейности – 2 000 лв. и дофинансиране от местни приходи – 26 350 лв. Завишението от 8 600 лв. в частта за дофинансиране да се предостави на читалище «Зора» - 4 000 лв. и на читалище «Съгласие» - 4600 лв.

9. Одобрява по реда на § 30 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 г. прехвърляне на средства от една в друга делегирана от държавата социални дейности по собствения бюджет на общината, както следва:

9.1 Намалява бюджетните кредити на дейност 551 "Дневен център за деца с увреждания" от реализиран преходен остатък в края на 2009 г. с 34 000 лв.;

9.2 Увеличава бюджетните кредити на дейност 526 "Център за обществена подкрепа" за капиталови разходи с  14 000 лв.;

9.3 Увеличава бюджетните кредити на дейност 550 "Център за социална рехабилитация и интеграция" с 20 000 лв.

10. Актуализира план-сметката на извънбюджетните средства от фонд „Приватизация” както следва:

 

Наименование

Налични

01.01.2010г

Приход

2010 г.

Разход

2010 г.

Остатък на

31.12. 2010г.

в лева

1. Фонд за покриване на разходите по приватизация – 9%

39 333

-35 169

0

4 164

Преходен остатък от 2009 г.

39 333

 

 

 

Приходи 2010 г.

 

4 831

 

 

Възстановен заем

 

140 000

 

 

Предоставени заеми

 

 -180 000

 

 

2. Специален фонд за придобиване на ДМА и инвестиции – 91%

54 743

 -51 756

0

2 987

Преходен остатък от 2009 г.

54 743

 

 

 

Приходи 2010 г.

 

48 852

 

 

Възстановен заем

 

146 600

 

 

Предоставени заеми

 

-247 208

 

 

За придобиване на НДА

 

 

0

 

ВСИЧКО:

94 076

-86 925

0

7 151

 

11. Намалява лимита и средствата за командировки в чужбина  в дейност „Общински съвет” с 3 500 лв.;

12. Одобрява промени по Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2010г., съгласно Приложение № 2, в т.ч. увеличава с 14 000 лв. финансирането с източник „Преходен остатък в държавните дейности” и намалява финансирането с източник Фонд „Приватизация” от извънбюджетната сметка на общината с 52 208 лв., съгласно Приложение № 2.

13. Актуализира разпределението на средства от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи в размер на 141 000 лв., определена с чл. 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2010 г., съгласно Приложение № 3 както следва:

13.1. За делегираните дейности36 087 лв. за обект „Укрепване основи на НУ „Св. Св. К. и Методий - север”– 11 172 лв.; обект „Укрепване основи на НУ „Св. Св. К. и Методий - изток” – 17 541 лв.; „ Доставка елементи за отоплителна инсталация ОУ  "Н. Петрини" – 7 374 лв., функция „Образование”, дейност 322 „Общообразователни училища”;

13.2. За местни дейности – 104 913 лв., разпределени по функции, дейности и обекти както следва:

          13.2.1 Функция „Здравеопазване”, дейност 431 „Детски ясли” за обект „ Основен ремонт на отоплителна инсталация на Детска ясла № 7 „Мечо пух”” – 18 281 лв.; за "Доставка елементи за отоплителна инсталация ДЯ "Щурче" – 3 560 лв.;

          13.2.3 Функция „Образование”, дейност 311 „ЦДГ” за  Доставка елементи за отоплителна инсталация ЦДГ  "Червена шапчица"  - 3 257 лв.

          13.2.4 Функция "Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство", дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие " за Изработване на ПУП на кв. "Бенковски" – 3 917 лв.

          13.2.5. Функция „Икономически дейности и услуги”, дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на общинските пътища” за обект „Основен ремонт на общински път IV - 53067 Ямбол – Ормана” – 20 600 лв.; дейност 898  "Други дейности по икономиката" за обект „Проектиране и основен ремонт на Младежки дом – I етап” –  55 298 лв.;

14. Дава правомощия на кмета на общината при възникване на необходимост да прехвърля бюджетни кредити в рамките на една делегирана от държавата дейност от          § 10-00 „Издръжка” по подпараграфите на § 02-00 и § 05-00 и обратно, както и по същите бюджетни параграфи от една местна дейност в същата дейност, или една местна дейност в същата дейност, която се дофинансира.

           15. Изменя решението прието по точка втора на Тридесет и петото заседание на Общински съвет, проведено на 20 август 2010 г. както следва:

           15.1 „Разрешава ползването през 2010 г. на временни безлихвени заеми от Фонда за покриване на разходите по приватизация на Фонд „Приватизация” на общината до 180 000 лв., до възстановяването им от последващи трансфери от финансиращите програми с краен срок 31.03.2011 г., за изпълнението на:

- проект: BG 161PO001/1.1-01/2007/035 „Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване”, по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “Регионално развитие”, включващ и заема ползван за проекта през 2009 г. в размер на 140 000 лв.;

- проект „Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол” на община Ямбол финансиран по ОП „Околна среда”;

15.2. „Разрешава ползването през 2010 г. на временни безлихвени заеми от Специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи на Фонд „Приватизация” на общината до 247 208 лв., до възстановяването им от последващи трансфери от финансиращите програми с краен срок 31.03.2011 г., за изпълнението на:

- проект „Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол” на община Ямбол финансиран по ОП „Околна среда”, включващ и заема ползван през 2009 г. в размер на 146 600 лв.;

- проект „Разработване и прилагане на интегрирана географска информационна система в администрацията”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.”

16. Дава съгласие, в изпълнение на т. 33.4 от решението по приемане на бюджета на общината за 2010 г., взето на ХХХ заседание на 28 януари 2010г., при невъзстановяване в рамките на бюджетната година, Община Ямбол да приключи по бюджета с временни безлихвени заеми предоставени от резерва в местните дейности за изпълнението на одобрени проекти на община Ямбол, включително и на второстепенните разпоредители, за които е одобрено финансиране по предприсъединителни фондове и Оперативните програми,  както следва:

16.1  За проект „Истината за пороците чрез хумора и сатирата” на ОДК по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – до 37 400 лв.;

16.2 За проект „Община Ямбол–Усъвършенстване на административния капацитет” по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Административен капацитет”–до 10 000 лв.;

16.3 За проект „Разработване и прилагане на интегрирана общинска географска информационна система в администрации”, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство – до 135 500 лв.;

16.4 За проект финансиран по програма „Училищен плод” към ДФ „Земеделие” на СОУ „Климент Охридски” – до 5 100 лв.;

16.5 За проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол” по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Регионално развитие” - до 15 000 лв.

16.6 За проект „Социално включване на деца и младежи чрез предоставяне на алтернативни услуги” по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, бюджетна линия „За по-добро бъдеще на децата” - до 75 000 лв.

16.7 За проект „В моя нов дом” по схема за безвъзмездна финансова помощ от ОП „Развитие на човешките ресурси” – до 20 000 лв.;

17. Предоставените заеми от бюджета на Община Ямбол да бъдат възстановявани от получените плащания от съответните финансиращи програми.

18. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на Община Ямбол за деветмесечието на 2010 г. в размер на 2 521,33 лева в страната и 342,27 лв. в чужбина.

19. Одобрява извършените разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Ямбол за деветмесечието на 2010 г. в размер на 878,17 лева в страната.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Доклад относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ № 87374.35.981, местност "Манаф чаир" и ПУП - парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за изграждане на обект "Пречиствателна станция за отпадъчни води" гр. Ямбол в ПИ № 87374.35.981.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл.21, ал. 1 и ал. 6 от ЗОС Общински съвет Ямбол одобрява:

1.   Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот  /ПИ/ с идентификатор по кадастралната карта на гр. Ямбол  87374.35.981, находящ се в местността „Манаф чаир”, във връзка със смяна на предназначението на имота от земеделска земя  в урбанизирана територия за изграждането на обект ”Пречиствателна станция за отпадъчни води” гр. Ямбол, придружен от план-схема за вертикално планиране, схеми за транспортно-комуникационната мрежа, за електрификация, за водоснабдяване, за довеждащ колектор, дъждопреливник  и заустващ колектор и са предвидени показатели за застрояване:

-   устройствена зона - Пч

-          етажност /височина в м/ – Н<10м;

-          плътност на застрояване - 70 %;

-          коефициент на интензивност /К инт./ - 1,2;

-          минимална озеленена площ - 20 %;

-          начин на застрояване – свободно.

2.    Подробни устройствени планове - Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура  за  изграждане на обект ”Пречиствателна станция за отпадъчни води” гр. Ямбол  в ПИ 87374.35.981:

-    Парцеларен план за водопровод

        -    Парцеларен план за транспортно-комуникационната мрежа

-    Парцеларен план за електрификация

-    Парцеларен план на довеждащ колектор

-    Парцеларен план на дъждопреливник

-    Парцеларен план на заустващ колектор след ПСОВ.

 

            Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на сграда - ПОС на ул. Лом 5 на ОП "Комунални дейности" за квартален клуб.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.1 от Правилника за ползване на кварталните клубове в община Ямбол:

Предоставя за управление на ОП „Комунални дейности” - Ямбол, за разкриване на квартален клуб, сграда публична общинска собственост, съставляващ сграда с идентификатор 87374.554.185.2 по кадастралната карта на град Ямбол, с площ 47.64 кв. м, находяща се в гр. Ямбол, ул.”Лом” № 5, попадаща в имот пл.№ 5048, кв.66 по плана на гр. Ямбол, актуван с акт за ПОС № 321 от 04.10.2001г., с предназначение за клуб.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно съгласие от ОбС Ямбол за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на община Ямбол по молба от Кунчо Славов Куртев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

       1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава съгласие на Кунчо Славов Куртев, ЕГН7711019069, живущ в гр. Ямбол, ж.к..”Васил Левски”, бл.6, вх.”А”, ап.8 за прокарване на трасе на електропровод от подстанция „Ямбол” - ПИ с идентификатор 87374.522.198 по кадастралната карта на гр. Ямбол през общински поземлени имоти както следва:

- ПИ с идентификатор 87374.55.525, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване –  селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 9 215.00 кв.м, дължина на трасето 51.00 м. и площ на сервитута 204.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.61.246, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 4 706.00 кв.м, дължина на трасето 401.00 м. и площ на сервитута 1 604.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.60.542, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 19 827. 00 кв.м, дължина на трасето 9.00 м. и площ на сервитута 36.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.60.544, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 15 750.00 кв.м, дължина на трасето 346.00 м. и площ на сервитута 1 384.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.60.539, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 3 787.00 кв.м., дължина на трасето 612.00 м. и площ на сервитута 2 448.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.60.555, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 4 255.00 кв.м, дължина на трасето 5.00 м. и площ на сервитута 20.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.59.546, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 2 263.00 кв.м, дължина на трасето 462.00 м. и площ на сервитута 1 848.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.59.549, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 8 604.00 кв.м, дължина на трасето 88.00 м. и площ на сервитута 352.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.57.528, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 2 619.00 кв.м, дължина на трасето 343.00 м. и площ на сервитута 1 372.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.57.491, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 8 657.00 кв.м, дължина на трасето 6.00 м. и площ на сервитута 24.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.57.500, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – пасище, обща площ 11 158.00 кв.м, дължина на трасето 49.00 м. и площ на сервитута 196.00 кв.м.

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно учредяване право на строеж за обект "Таван - хоби, част от тавански етаж" по молба от Иван и Галя Димитрови.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Да се учреди възмездно право на строеж на Иван Иванов Димитров и Галя Пейчева Димитрова върху 24.13 кв.м. за обект „ТАВАН – ХОБИ”, находящ се в жил. блок с административен адрес № 5, етаж 5 - тавански етаж, вх. В, ж.к. „Васил Левски” , гр. Ямбол, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.550.86.12.17 по кадастралната карта на гр. Ямбол, при граници: на същия етаж - самостоятелен обект 87374.550.86.12.18, под обекта - самостоятелен обект 87374.550.86.12.7,  находящ се в сграда с идентификатор 87374.550.86.12 в ПИ 87374.550.86, за сумата 2400 /две хиляди и четиристотин/ лв., без ДДС.

    Кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор с Иван Иванов Димитров и Галя Пейчева Димитрова на основание чл. 38, ал. 4 от Закона за общинската собственост.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно допълване и изменение състава на ПК при ОбС Ямбол. (Ахмед Мехмедов, Галин Костов)

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.7.1.1 от  Правилника за организацията и дейността на ОбС – Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол допълва и изменя състава на ПК като:

1. Избира за член на ПК „Социална интеграция” – Ахмед Мехмедов;

2. Избира за член на ПК „ЖПГПК” – Ахмед Мехмедов;

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Проект за социално включване към Министерство на труда и социалната политика, Дирекция "Социално включване".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. Общински съвет - Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по Проект за социално включване и декларира съгласие за изпълнение на проекта в случай, че той бъде финансиран.

            2. Общински съвет - Ямбол дава съгласие за осигуряване на средства за съфинансиране на проекта до 200 хил. лв.

            3. Общински съвет - Ямбол поема ангажимент от общината за осигуряване на устойчивост на услугите чрез тяхното поддържане, при инвестиции в инфраструктура - 10 години след приключване на проекта.

            4. Задължава кмета да предвиди с проектобюджета за 2011 г. необходимите средства за обезпечаване на финансов принос на кандидата.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно намаляване капацитета на Дом за деца лишени от родителски грижи - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл. 26, ал.1 от Закон за общинските бюджети, във връзка с ППЗСП Общински съвет Ямбол дава съгласие считано то 01.01.2011 г. да бъде намален капацитета на социална услуга «Дом за деца» от 92 на 80, във връзка с разкриване на социална услуга Център за настаняване от семеен тип.

2. Възлага на кмета на община Ямбол  да изпрати мотивираното решение  на Общинския съвет за намаляване на капацитета  на Дома за деца лишени от родителска грижа  до Директора на РДСП за изготвяне на предложение до Директора на АСП, на основание чл. 36в, ал.3, т. 1 Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/