РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 11, 14 ЯНУАРИ 2011г.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

            1. Предсрочно прекратяване пълномощията на Председателя на ОбС - Ямбол Георги Илиев Миланов и избора на нов председател.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

            2. Промяна на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

            3. Промяна и попълване на състава на постоянните комисии към Общински съвет - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

            4. Приемане на решение за конституиране на Община Ямбол като граждански ищец по наказателни дела срещу кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

 

 

   

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предсрочно прекратяване пълномощията на Председателя на ОбС - Ямбол Георги Илиев Миланов и избора на нов председател.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.3 от ЗМСМА, прекратява пълномощията и освобождава председателя на ОбС  - Ямбол г-н Георги Илиев Миланов.

2. На основание чл. 21, ал.1, т.3 от ЗМСМА, избира за председател на ОбС  - Ямбол г-н Наско Иванов Стефанов .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Промяна на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА и чл.9 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на Община Ямбол приема измененията и допълненията на приетия правилник в следния вид:

            § 1 Изменя чл.12.а.1, т.3 по следния начин: „замества председателя при негово отсъствие от заседанията на общинския съвет и при временно отсъствие от залата по време на заседание”;

            § 2 Изменя чл.36 като израза „пет” става „трима”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Промяна и попълване на състава на постоянните комисии към Общински съвет - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

 

            Оттеглена от вносителя.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Приемане на решение за конституиране на Община Ямбол като граждански ищец по наказателни дела срещу кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

 

Предложението не се прие.