РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 24 ЯНУАРИ 2011г.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно отпускане финансова помощ на Панайот Кривошиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК ЗДР.

 1. Междинен доклад на Временната комисия към Общински съвет - Ямбол за проверка и анализ на определянето, изпълнението и разходването на средствата, събрани от жителите на гр. Ямбол за такса - смет да периода 2007-2010 г.

ВНОСИТЕЛ: ВК

 1. Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане план-сметка за разходите на услугите по сметосъбиране, сметоизвозане, обезвреждане на битови отпадъци в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на такса битови отпадъци за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОРМД в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол" по оперативна програма "Техническа помощ".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РКБИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци" по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по "Красива България" за ремонт на сп. пл. в к-с „Граф Игнатиев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне на концесионер за предоставяне на концесия.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на помещение на читалище "Диана" Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад на Временната комисия към Общински съвет — Ямбол за разглеждане действията на Кмета на община Ямбол по предварителното проучване и разпореждане за събарянето на бл.20 в к-с „Райна княгиня".

ВНОСИТЕЛ: ВК

 1. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на вещи - ЧОС на ОП "Комунални дейности" - автобус и лек автомобил.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Заявление от Р. Банков относно искане на поправки в протокол № 42 от 11-14.01.2011г.

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно отпускане финансова помощ на Панайот Кривошиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК ЗДР.

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание т.13.4 от решение по т.16 от дневния ред на ХХХ заседание, проведено на 28.01.2010г., Общински съвет Ямбол Отпуска еднократна финансова помощ на Панайот Димитров Кривошиев от гр. Ямбол, живущ на ул. „Ангел Кънчев” № 29 в размер на 200 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Междинен доклад на Временната комисия към Общински съвет - Ямбол за проверка и анализ на определянето, изпълнението и разходването на средствата, събрани от жителите на гр. Ямбол за такса - смет да периода 2007-2010 г.

ВНОСИТЕЛ: ВК

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА упълномощава председателя на ОбС Ямбол да предприеме необходимите действия пред съдебните органи за оспорване на договора за създаване на ГД „Комунални дейности и благоустройство” и обявяването му за нищожен, съгласно чл.26 от ЗЗД.

2. Междинния доклад да бъде изпратен на ЯОП за цялостна проверка.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9 от Закона за местните данъци и такси

      1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Ямбол в сила от 1 януари 2011 г.

      § 1. В чл. 13 се правят следните изменения:

      1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Предприятията избират да заплащат таксата за сметосъбиране и сметоизвозване според количеството на битовите отпадъци или въз основа на данъчната оценка на нежилищните им имоти определена по реда на чл. 21, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.”

      2. Изменя се т. 3 така:

      „3. Когато лицето не е подало декларация в срок или е декларирало по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци, заплаща годишната

      такса върху данъчната оценка на нежилищния имот определана по реда на чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви съгласно сроковете за плащане.”

      § 2. В чл. 15 се правят следните изменения:

      Алинея 1 се изменя така:

      „(1) Таксата се заплаща на равни вноски в сроковете, определени в Закона за местни данъци и такси за заплащане на данъка върху недвижимите имоти.”

      2. Алинея 2 се отменя.

      § 3. В чл. 16 се правят следните допълнения:

      1. Създава се нова алинея 10:

„(10) Освобождават се от такса за битови отпадъци жилищните имоти разположени на територията на селищно образувание „Кринчовица”.”

      § 4. В глава втора раздел IV „Туристическа такса” се отменя.

     

      § 6. В Приложение № 6 към Глава III от Наредбата се правят следните изменения и допълнения:

      1. Отменя се цената за услуга по т. 71 „За местостоянка - на бр. таксиметров автомобил” - на месец 5 лв.”;

      2. Отменят се цените за услугите по  т. 38 „Издаване на дубликат за диплом, свидетелство, удостоверение”;

      3. Създава се нова т. 73.3 „годишна абонаментна карта”  с цена „5,00лв. ”;

      4. Създава се нова т. 74.7 „годишна абонаментна карта”  с цена               „5,00 лв. ”;

      5. Наименованието на услугата по т. 82.4  се изменя на: „Цени на клубни форми за един участник”;

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане план-сметка за разходите на услугите по сметосъбиране, сметоизвозане, обезвреждане на битови отпадъци в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на такса битови отпадъци за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.66, ал. 1 т. 2, 3 и 4 и чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 14 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ямбол, чл. 3, ал. 4, т. 1 от  Наредба № 14 от 15 ноември 2010 г. на МОСВ и МФ и чл. 6, ал. 1 от ПМС № 207 от 16 септември 2010 г.

            1. Одобрява план -сметка за разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2011 г. в размер на 2 648 247.20 на основание разчет, съгласно Приложение № 1, от които:

      - за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им - 1 021 952 лв.;

      - проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленият по чл. 71а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците - 476 474.40 лв.;

      - за почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване - 772 059.60 лв.

 

 

ПЛАН – СМЕТКА

за приходите и необходимите разходи на Община Ямбол за дейностите по управление на отпадъците, за 2011 г.

 

лева

ОБЩО ПРИХОДИ , в т.ч.

                 2 648 247.20

ПРИХОДИ за 2011 г. от таксаБитови отпадъци", в т.ч.

                   2 465 141

- Приходи от облог на жилищни имоти на раждани и предприятия и нежилищни имоти на граждани с нестопанска цел

                   1 028 126

- Приходи от облог на нежилищни имоти на предприятия

                   1 059 254

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към 1.01.2011 г,.вт.ч.

                     183 106

- Приходи от облог па граждани и жилищни имоти на предприятия

                       94 827

Приходи от облог на нежилищни имоти на предприятия

                       88 279

ОБЩО РАЗХОДИ, в.т.ч,

                 2 648 247.20

Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, в т.ч. от преходен остатък 4 856 лв.

                      1 021 952

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците, в т.ч. от преходен остатък 129 744лв.

                   476 474.40

Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, в т.ч, от преходен остатък 48 506 лв.

                1 149 820.80

 

            2. Таксата за битови отпадъци за 2011 г, се определя пропорционално върху данъчната оценка на жилищни имоти на гражданите и предприятията и нежилищните имоти на гражданите с нестопанска цел и пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка за нежилищни имоти на предприятията.

            3. Определя размера на такса за битови отпадъци за 2011 г. за всяка услуга поотделно, на

основание финансов разчет, съгласно Приложение № 2 както следва:

 

 

 

 

по

ред

 

 

 

 

Наименование на услугите

 

 

 

 

 

Размер на

такса за

жилищни

имоти

 

 

 

Размер на

такса за

нежилищни

имоти на

граждани с

нестоп. цел

 

Размер на

такса за

нежилищни

имоти на

граждани и

фирми със

стоп. цел

1.

 

 

 

събиране на битови отпадъци и

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за

обезвреждането им

 

0,71

 

 

 

0,71

 

 

 

1,10

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

проучване, проектиране, изграждане,

поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на битовите

отпадъци, включително отчисленията по чл.71 а и чл.71 е от Закона за управление на отпадъците

 

 

 

 

0,24

 

 

 

 

 

 

 

0,24

 

 

 

 

 

 

 

0,37

 

 

 

3.

 

 

 

 

почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за

обществено ползване

 

 

0,37

 

 

 

0,37

 

 

 

1.24

 

Общо:

1,33

1,33

2,71

 

 

 

4. Определя такса битови отпадъци за 2011 г. в левове в зависимост от броя и вида на декларираните съдове за събиране на битови отпадъци, съобразно обявената честота за извозване за нежилищни имоти, както следва:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За събиране и транспортиране на битови отпадъци и

поддържане и експлоатация на депата

 

 

 

 

 

 

 

За поддържане

чистотата на

терит. за

обществено

ползване

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

Вид на съда

 

 

 

 

Обем

3)

 

 

 

Ед. цена

за 1 бр.

съд - (лв./

еднократно)

Периодичност на извозване/ пъти годишно

 

 

Цена за годината

леви с ДДС

 

 

 

Промил

 

 

 

 

1.

 

Контейнер тип

"Бобър"

 

1,1

 

4,95

 

365

 

1807.00

 

1,24промила

2.

 

Контейнер тип

"Бобър"

 

1,1

 

4,95

 

182

 

901.00

 

1,24 промила

3.

 

Контейнер тип

"Бобър"

 

1,1

 

4,95

 

122

 

604.00

 

1,24 промила

 

4.

 

Контейнер

пластмасов

 

0,24

 

1,08

 

122

 

132.00

 

1,24 промила

 

5.

 

 

Контейнер

Мева"

 

 

0,11

 

 

0,50

 

 

122

 

 

61.00

 

 

1,24 промила

 

 

 

            5. Таксата за битови отпадъци за 2011 г. за имотите публична общинска собственост на община Ямбол, молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата, сградите на Българския червен кръст, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел или отдадени под наем. както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка за нежилищните им имоти, намалена осем пъти спрямо пълния размер на таксата. Намаления размер на таксата се прилага съответно и за части от посочените имоти.

            6. Месечният размер на отчисленията по чл. 71 а от ЗУО се определя в размер на 20 на сто от изчисления размер по реда на т. 2 от Приложение към чл. 3 от Наредба № 14 от 15 ноември 2010 г.

            7. Определя период за превеждане на отчисленията по чл. 71е от ЗУО веднъж на 4 месеца.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОРМД в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

            1. Приема Наредба за изменение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Ямбол в сила от 1 януари 2011 г.

            § 1. Чл. 8 се изменя така:

      „Чл. 8. Годишния размер на данъка върху недвижимите имоти е:

1. за жилищни имоти на граждани и фирми 1,2 на хиляда върху данъчната оценка;

2. за нежилищни имоти на граждани – 1,2 на хиляда върху данъчната оценка;

3. за нежилищни имоти на фирми –  1,2 на хиляда върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка.”

 

      § 2. Създава се нов чл. 16а със следното съдържание:

„Чл. 16а При безвъзмездно придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност се дължи данък в размер определен с чл. 16, ал. 1 т. 2 от настоящата наредба.”

       § 3.  В чл. 21, ал. 12 се изменя така:

„Чл. 21 (12) Данъкът за шейни и превозни средства от категория L7е по Закона за движение по пътищата е в размер на 50 лв.”

      § 4. В глава втора се създава раздел VI:

      Раздел VI

      Туристически данък

      „Чл. 27 Размерът на туристическия данък  за средствата за подслон и местата за настаняване на територията на общината се определя както следва:

1. категория 1 звезда – 0,70 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезда – 0,90 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезда – 1,10 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезда – 1,10 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезда – 1,10 лв. за нощувка.”

     § 5. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 1б със следното съдържание:

        „§1б. За целите на облагането през 2011 г. размерът на туристическия данък по чл. 27  от настоящата наредба е в сила от 1 февруари 2011 г.”

 

           

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол" по оперативна програма "Техническа помощ".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.     Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол” по оперативна програма „Техническа помощ” Приоритетна ос 3: Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация. Мярка на подкрепа 3: Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в България, Наименование на процедурата: Изграждане и функциониране на областни информационни центрове, със следния обект общинска собственост – помещение за културна и обществена дейност – частна общинска собственост, представляващо самостоятелен обект  с площ 170.80 кв.м. в сграда  №3,  в Поземлен имот с идентификатор 87374.542.7, находящо се на  ул.”Търговска” №34, вх. Б, партерен етаж, гр. Ямбол, с АОС №190 от 16.02.2001г.

2.     Предназначението на обекта на интервенция по предложения проект, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РКБИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

             Общински съвет -  Ямбол  дава съгласие на кмета на Община Ямбол да стартира подготовка за изготвяне на проектно предложение по схема BG161PO003-2.2.01 «Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори», рамките на Приоритетна ос 2 «Повишаване  ефективността на предприятията и развитие на благоприятна  бизнес среда», по Оперативна програма «Развитие на конкурентноспособността на българската икономика» 2007-2013г. За целите на проекта да бъде предоставена сградата, в едно с терена на бивше училище «Ради Иванов Колесов».

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци" по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Общински съвет -  Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010: „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” с проектно предложение: „Долината на Тунджа – палитра от цветове, музика и танци”;

            2. Общински съвет  - Ямбол декларира, че Фестивалът „Долината на Тунджа – палитра от цветове, музика и танци” ще се проведе отново в период до 1 година след приключване на дейностите по проекта;

            3. Задължава кмета да предвиди с Проекто – бюджета за 2011 г. необходимите средства за обезпечаване на 5 % финансов принос (до 26 320) на кандидата.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по "Красива България" за ремонт на сп. пл. в к-с „Граф Игнатиев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Проект "Красива България" за 2011 год., Мярка 01 „Подобряване на градската среда", с проектно предложение: „Ремонт и реконструкция на спортна площадка в ж. к. „ Граф Игнатиев " в гр. Ямбол ".

         2. Приема финансовото участие на общината в размер до 120 000 лева да бъде осигурено от собствени средства, съгласно договора по процедурата.

         3. Задължава кмета да предвиди с Проекто - бюджета за 2011 г. максимално възможните средства за обезпечаване на необходимите средства за реализиране на дейностите по проекта, с който се кандидатства по проект "Красива България". Мярка 01 „Подобряване на градската среда", проектно предложение: „Ремонт и реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Граф Игнатиев".

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на концесионер за предоставяне на концесия за управление и поддържане на спирките на масовия градски транспорт.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 58, ал. 2, т. 1 и чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Закона за концесиите /ЗК/ и чл. 87 и чл. 88, ал. 1 и ал. 2 от ППЗК:

 

            І. Определя „ТЕЛЕИНФОЦЕНТЪР” ЕООД – гр. Бургас, ЕИК 201297791, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Батак” № 15, представлявано от Силвия Петрова Баева – в качеството си на управител и едноличен собственик за концесионер на концесия за услуга върху недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи части от тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, върху които съгласно одобрена схема на Община Ямбол е предвидено поставянето на елементи на градското обзавеждане, по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ – спирки по линиите на масовия градски транспорт,  съгласно таблица № 1А.

            1. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура основните елементи на концесията се конкретизират, както следва:

            1.1. Основен предмет на концесията:

Концесия за услуга - управление и поддържане, включително извършване на частични строителни и монтажни работи по изграждане и ремонт на спирки на масовия градски транспорт на гр. Ямбол, съгласно таблица № 1А, върху части от имоти – публична общинска собственост на Община Ямбол, представляващи елементи на градско обзавеждане, по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, с цел задоволяване обществените потребности от спирки по линиите на масовия градски транспорт, съгласно одобрената схема, с предоставяне на право на извършване на рекламна и търговска дейност върху тези обекти, както и изграждане на инфраструктурата, необходима за обслужване експлоатацията на обекта на концесията, ремонт, подмяна и поддържане на съществуващи спирки по линиите на масовия градски транспорт, разположени в обхвата на пътна мрежа.

            1.2. Размер, срокове и ред за извършване на концесионно плащане.

            1.2.1. При подписване на настоящия договор концесионера извършва към концедента еднократно концесионно плащане в размер на едно годишно концесионно плащане в лева, по банкова сметка на община Ямбол.

            1.2.2. През първата и втората година концесионера извършва плащане към концедента в размер по 14 400 лева.

            1.2.3. От третата година концесионера извършва плащане към концедента в размер по 4 800 лева.

            1.2.4. Концесионното плащане се извършва на две равни вноски:

- първата до 15 юли на текущата година и

- втората до 15 януари на следващата година, след приспадане на първата вноска.

            1.2.5. Размерът на годишното концесионно плащане след втората година се променя, съобразно годишния инфлационен индекс, обявен от Националния статистически институт, като размерът на годишното концесионно плащане за съответната година не може да бъде по-нисък от този за предходната година.

 

            1.3. Вид, размер и срокове за изпълнение на задълженията за инвестиции.

            1.3.1. Да извърши инвестиции в обекта на концесията, общо в размер на 1 950 740 лева;

            1.3.2. Да извърши инвестициите в обекта на концесията по видове, съгласно одобрени проекти за дизайн и оборудване, включващо спиркови указатели, информационно табло, пейка и кошчета за отпадъци, типология и пространствено разположение и съгласно предварително одобрен график; да изгради спирковите заслони, павилионите за печатни издания и пакетирани стоки и рекламни касети, по смисъла на чл. 57 от ЗУТ, в съответствие с техническите изисквания, посочени в концесионните анализи.

            1.3.3. Да извърши първоначалните инвестиции в обекта на концесията в размер на 1 480 740 лева в 16 месечен срок, считано от датата на подписване на настоящия договор.

            1.3.4. Да извърши последващи инвестиции в обекта на концесия след петата година от действие на договора в размер на 470 000 лева.

            1.3.5. Да представи на концедента доклад за извършване на първоначалните инвестиции в обекта на концесията, в срок до 30 дни след изтичане на крайния срок по т. X.3. от концесионния договор.

            1.3.6. Да представи график за извършване на последващите инвестиции в едномесечен срок след изтичане петата година от действието на договора.

            2. Определя срок от два месеца за сключване на концесионния договор в съответствие с чл. 62 от ЗК.

            3. Определя Кмета на Общината за орган, който:

            3.1. Да сключи концесионния договор.

            3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му.

            3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

            4. Концесионният договор се сключва при условията на това решение, решение по т. 3 от Тридесет и пето заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 20.08.2010 г. и направената от "ТЕЛЕИНФОЦЕНТЪР" ЕООД – гр. Бургас оферта за участие в откритата процедура.

            5. Концесионният договор влиза в сила от датата на подписването му, съгласно чл. 62 от ЗК.

 

            ІІ. На основание чл. 59, ал. 2 от ЗК ако класираният на първо място участник не сключи концесионния договор в определения срок, Общински съвет – Ямбол определя „НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ” АД – гр. София, ЕИК 175239360, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 113А, представлявано от – Владимир Колев Гергински – в качеството му на изпълнителен директор за концесионер на концесия за услуга върху недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи части от тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, върху които съгласно одобрена схема на Община Ямбол е предвидено поставянето на елементи на градското обзавеждане, по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ – спирки по линиите на масовия градски транспорт,  съгласно таблица № 1А.

            1. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура основните елементи на концесията се конкретизират, както следва:

            1.1. Основен предмет на концесията:

Концесия за услуга - управление и поддържане, включително извършване на частични строителни и монтажни работи по изграждане и ремонт на спирки на масовия градски транспорт на гр. Ямбол, съгласно таблица № 1А, върху части от имоти – публична общинска собственост на Община Ямбол, представляващи елементи на градско обзавеждане, по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, с цел задоволяване обществените потребности от спирки по линиите на масовия градски транспорт, съгласно одобрената схема, с предоставяне на право на извършване на рекламна и търговска дейност върху тези обекти, както и изграждане на инфраструктурата, необходима за обслужване експлоатацията на обекта на концесията, ремонт, подмяна и поддържане на съществуващи спирки по линиите на масовия градски транспорт, разположени в обхвата на пътна мрежа.

            1.2. Размер, срокове и ред за извършване на концесионно плащане.

            1.2.1. При подписване на настоящия договор концесионера извършва към концедента еднократно концесионно плащане в размер на едно годишно концесионно плащане в лева, по банкова сметка на община Ямбол.

            1.2.2. През първата и втората година концесионера извършва плащане към концедента в размер по 1 200 лева.

            1.2.3. От третата година концесионера извършва плащане към концедента в размер по 5 000 лева.

            1.2.4. Концесионното плащане се извършва на две равни вноски:

- първата до 15 юли на текущата година и

- втората до 15 януари на следващата година, след приспадане на първата вноска.

            1.2.5. Размерът на годишното концесионно плащане след втората година се променя, съобразно годишния инфлационен индекс, обявен от Националния статистически институт, като размерът на годишното концесионно плащане за съответната година не може да бъде по-нисък от този за предходната година.

            1.3. Вид, размер и срокове за изпълнение на задълженията за инвестиции.

            1.3.1. Да извърши инвестиции в обекта на концесията, общо в размер на 936 000 лева;

            1.3.2. Да извърши инвестициите в обекта на концесията по видове, съгласно одобрени проекти за дизайн и оборудване, включващо спиркови указатели, информационно табло, пейка и кошчета за отпадъци, типология и пространствено разположение и съгласно предварително одобрен график; да изгради спирковите заслони, павилионите за печатни издания и пакетирани стоки и рекламни касети, по смисъла на чл. 57 от ЗУТ, в съответствие с техническите изисквания, посочени в концесионните анализи.

            1.3.3. Да извърши първоначалните инвестиции в обекта на концесията в размер на 660 000 лева в 18 месечен срок, считано от датата на подписване на настоящия договор.

            1.3.4. Да извърши последващи инвестиции в обекта на концесия след петата година от действие на договора в размер на 276 000 лева.

            1.3.5. Да представи на концедента доклад за извършване на първоначалните инвестиции в обекта на концесията, в срок до 30 дни след изтичане на крайния срок по т. X.3. от концесионния договор.

            1.3.6. Да представи график за извършване на последващите инвестиции в едномесечен срок след изтичане петата година от действието на договора.

            2. Определя срок от два месеца за сключване на концесионния договор в съответствие с чл. 62 от ЗК.

            3. Определя Кмета на Общината за орган, който:

            3.1. Да сключи концесионния договор.

            3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му.

            3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

            4. Концесионният договор се сключва при условията на това решение, решение по т. 3 от Тридесет и пето заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 20.08.2010 г. и направената от „НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ” АД – гр. София оферта за участие в откритата процедура.

            5. Концесионният договор влиза в сила от датата на подписването му, съгласно чл. 62 от ЗК.

           

            III. Настоящото решение подлежи на обжалване, съгласно Глава единадесета от ЗК.

 

 

 

             ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на помещение на читалище "Диана" Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост предоставя безвъзмездно право на ползване върху помещения с площ 56 кв.м., представляващи част от І етаж в имот частна общинска собственост, находящ се на ул."Йордан Йовков" № 34, гр. Ямбол, актуван с  АОС № 216/ 19.04.2001 г. и представляващ сграда с идентификатор 87374.537.29.4 по кадастралната карта на гр. Ямбол , за срок от 3 ( три) години, считано от 01.01.2011 г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Доклад на Временната комисия към Общински съвет - Ямбол за разглеждане действията на Кмета на община Ямбол по предварителното проучване и разпореждане за събарянето на бл.20 в к-с „Райна княгиня".

ВНОСИТЕЛ: ВК

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА ОбС Ямбол приема за информация доклада на временната комисия и възлага на председателя на ОбС да го изпрати в Окръжна прокуратура – Ямбол за проверка на посочените факти.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на вещи - ЧОС на ОП "Комунални дейности" - автобус и лек автомобил.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост предоставя безвъзмездно за управление на ОП  „Комунални дейности" вещи - частна общинска собственост /моторни превозни средства/, а именно:

1. Автобус „РАФ" - марка 2203, регистрационен № У1930ВВ, цвят „небесно син".

2. Лек автомобил - марка „СИТРОЕН ZХ - РЕФЛЕКС", регистрационен № У0547АН, цвят „сив металик".

3. Товарен автомобил - марка „Москвич ИЖ 2715", регистрационен номер У0543АН, цвят „кремав /син".

С предоставянето за управление на посочените моторни превозни средства на ОП „Комунални дейности", същите поемат и всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното им обслужване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Заявление от Р. Банков относно искане на поправки в протокол № 42 от 11-14.01.2011г.

 

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ прие искането за заличаване на текст от протокол ХLІІ от 11-14.01.2011г. на стр. 11, ред 6 отгоре с отразено изказване на г-ца Г. Симеонова като председател на група. Това изказване е в нарушение на правилника, защото в този момент ОбС се намира в процедура на гласуване, защото с процедура са прекратени изказванията и са минали двете заявени преди това. Според правилника в процес на гласуване не се предоставя на никой думата. Г-ца Г. Симеонова без да й се дава думата става и говори като председател на група без да има право.