РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 29 МАРТ 2011г.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно отмяна на част от заповед на кмета на общината № ОС07/0001 от 25.03.2011г.

ВНОСИТЕЛ: Пл. Майсторов

 1. Предложение за удостояване с награди здравни работници по случай 7 април.

ВНОСИТЕЛ: ПК Здр.

 1. Предложение относно отпускане финансова помощ на Радостин Радков, Николай Христов, Даниела Димитрова, Митка Желязкова Соколова, Светлана Ангелова Хаджиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

 1. Предложение относно персонални пенсии на Фаик Фаиков, Фатме Фаикова, Боян Баламотов и Събина Баламотова.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РКБИ "Създаване и функциониране на бизнесинкубатор в Община Ямбол с цел повишаване конкурентноспособността на местния малък и среден бизнес и формиране на благоприятна среда за развитието му".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината относно обявяване на имот ПОС за ЧОС и допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І, кв.48 (бивше НУ "Р. Ив. Колесов).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на отчет за дейността на МКБППМН за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП - ПП за трасе на ел. линия между УПИ І - 56.84 и УПИ ІІ - 56.40 в м. "Стоянов кладенец", Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП- ПП на трасе за В и К за ПИ 87374.25.3 по искане на "Кароса" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП- ПП на трасе за Ел. линия за ПИ 87374.25.10 по искане на "Джи енд Джи" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП- ПП на трасе за В и К за ПИ 87374.25.10 по искане на "Джи енд Джи" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно съгласуване на задание за изработване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини за обект Кабелна линия - тип подземна от БКТП в с. Безмер до РУ СН на подстанция "Златен рог", Ямбол, внесено в Областна администрация Ямбол от „ЕН ДИ АЙ – 2010” ЕООД, Нася Араванова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предварително съгласие за прокарване трасе на ел. кабел от БКТП през ПИ, собственост на община Ямбол по молба от ЕТ „Бокси – Бойчо Боев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях - ОС и Приложение № 1 към НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне под наем общински имот на СНЦ "ЦОПСИ, Ж. Цирков.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху общински имот - една стая от имот на ул. „Й. Йовков” № 8, ет.1 на Пчеларско дружество - АПИС - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със "СИ ПРИНТ" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез замяна с Иван Красимиров Карановски.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно конкурс за избор на управител на "ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно конкурс за избор на управител на "ДЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно заседание на Асоциацията по В и К на 4 април.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно безвъзмездно предоставяне на материални активи от обект „Нова болница” на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД и „ДКЦ – 1 - Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: ПК УОИКОПДОУ, ПК Здр.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно отмяна на част от заповед на кмета на общината № ОС07/0001 от 25.03.2011г.

ВНОСИТЕЛ: Пл. Майсторов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Общински съвет - Ямбол отменя Заповед № ОС07/0001 от 25.03.2011 г. за провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти - частна общинска собственост, в частта й за „2. Обект „Фризьорски салон" – частна общинска собственост, актуван с АОС № 142/17.05.2000 г. и представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.171.5.33, по кадастралната карта на гр. Ямбол, с обща площ 106 кв.м, находящ се на пл. „Освобождение" №10, партерен етаж, гр. Ямбол, начална тръжна месечна наемна цена 265.00 лв„ без ДДС и депозит- 1590 лв.".

            2. Във връзка с постъпилите две искания, съобразени със ЗОС и НРПУРОИ за продължаване на договора за наем същия да бъде предложен за разглеждане на следващото заседание на Общински съвет - Ямбол.

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение за удостояване с награди здравни работници по случай 7 април.

ВНОСИТЕЛ: ПК Здр.

 

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание т.4.1 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол  ОбС – Ямбол присъжда награда на името на Хипократ /паспорт и бюст – статуетка на Хипократ и 2 МРЗ/ за изключителен принос в областта на здравеопазването на д-р Петър Ангелов Боризанов – завеждащ Обща хирургия в МБАЛ „Св. Пантелеймон”АД- гр. Ямбол.

2. На основание т.4.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол  ОбС – Ямбол присъжда награда на името на Анка Александрова / паспорт и плакет с лика на Анка Александрова и 1 МРЗ/ за принос в повишаване качеството на здравните грижи на Мария Тодорова Колева – мед. сестра в ДЯ „Майчина ласка” АД, Ямбол.

           

3. На основание т.2 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол ОбС – Ямбол награждава :

с почетен знак „златен” герб на Ямбол:

д-р Данаил Борисов Попов

д-р Мария Владимирова Велко

д-р Роса Стоянова Стамова

д-р Мариана Дучева Пастармаджиева

м. с. Кръстинка Кирова Митраджиева

 

с почетен знак „сребърен” герб на Ямбол:

д-р Кирилка Костадинова Кирилова

д-р Атанас Янков Атанасов

д-р Никол Василева Ковачева

д-р Господин Иванов Димитров

д-р Янко Николаев Енев

м. с. Мария Любенова Андреева

м. с. Гинка Тодорова Стоянова

 

4. На основание т.4 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол ОбС – Ямбол награждава с Почетна грамота :

д-р Елена Георгиева Пасева

д-р Христо Пасков Бабуров

м. с. Иванка Георгиева Марова

м. с. Емилия Йовкова Енева

 

 

 

 

 

 

 

 

           ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно отпускане финансова помощ на Радостин Радков, Николай Христов, Даниела Димитрова, Митка Желязкова Соколова, Светлана Ангелова Хаджиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание т. 14.4 от решение по т.17 от дневния ред на ХLІV заседание, проведено на 25.02. – 01.03.2011г. и Правилника за реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми Общински съвет Ямбол:

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Радостин Димитров Радков от гр. Ямбол, живущ в к-с „Възраждане” бл. 59, вх. В, ап. 7 в размер на 1500 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Николай Илиев Христов от гр. Ямбол, живущ в к-с „Г. Бенковски” бл. 18, вх. Е, ап. 116 в размер на 500 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            3. Отпуска еднократна финансова помощ на Даниела Николаева Димитрова от гр. Ямбол, живуща в к-с „Г. Бенковски” бл. 10, вх. Д, ап. 93 в размер на 500 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            4. Отпуска еднократна финансова помощ на Митка Желязкова Соколова от гр. Ямбол, живуща на ул. „Хр. Смирненски” № 6а в размер на 500 лв. за закупуване на вътре очна леща  - 1 бр. по рецепта на специалист, очен лекар по § „Помощи по решение на ОбС”.

5. Отпуска еднократна финансова помощ на Светлана Ангелова Хаджиева от гр. Ямбол, живуща на ул. „Битоля” № 29 в размер на 900 лв. за закупуване ендоскопски инструменти за операция на жлъчния мехур по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно персонални пенсии на Фаик Фаиков, Фатме Фаикова, Боян Баламотов и Събина Баламотова.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Фаик Тосун Фаиков от гр. Ямбол, ул. “Капитан Петко войвода” № 34.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Фатме Тосунова Фаикова от гр. Ямбол, ул. “Капитан Петко войвода” № 34.

            3. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Боян Събев Баламотов и Събина Събева Баламотова от гр. Ямбол, к-с “Г. Бенковски” 17-В-63.

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РКБИ "Създаване и функциониране на бизнесинкубатор в Община Ямбол с цел повишаване конкурентноспособността на местния малък и среден бизнес и формиране на благоприятна среда за развитието му".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Предложението не се прие.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение от кмета на общината относно обявяване на имот ПОС за ЧОС и допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І, кв.48 (бивше НУ "Р. Ив. Колесов).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           РЕШИ:

 

           Отхвърля предложението.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на отчет за дейността на МКБППМН за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Приема за информация отчета за дейността на МКБППМН за 2010г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Доклад относно одобряване на ПУП - ПП за трасе на ел. линия между УПИ І - 56.84 и УПИ ІІ - 56.40 в м. "Стоянов кладенец", Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Ямбол  одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план за трасе на електропроводна линия СН 20 кV и трасе ниско напрежение между УПИ І-56.84 и УПИ ІІ-56.40 в м. „Стоянов кладенец”, гр. Ямбол.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Доклад относно одобряване на ПУП- ПП на трасе за В и К за ПИ 87374.25.3 по искане на "Кароса" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Ямбол  одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план за трасе на водопровод и водопроводно отклонение, започващо от отклонението на съществуващ водопровод за ПИ 87374.25.4, преминаващо през ПИ 87374.25.826 и завършващо в ПИ 87374.25.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Чаргански път” и трасе на канализационно отклонение към съществуващ уличен канализационен клон Б Ф 600 мм.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Доклад относно одобряване на ПУП- ПП на трасе за Ел. линия за ПИ 87374.25.10 по искане на "Джи енд Джи" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Ямбол  одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план за трасе на електропроводна линия на ниско напрежение, кабел 1 кV от ТНН на БКТП „Лазур”, находящ се в ПИ с идентификатор 87374.25.4, преминаващ през ПИ с идентификатор 87374.25.826 до ПИ 87374.25.10 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Чаргански път”.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Доклад относно одобряване на ПУП- ПП на трасе за В и К за ПИ 87374.25.10 по искане на "Джи енд Джи" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Ямбол  одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план за трасе на водопровод и водопроводно отклонение, започващо от отклонението на съществуващ водопровод за ПИ 87374.25.4, преминаващо през ПИ 87374.25.826 и завършващо в ПИ 87374.25.10 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Чаргански път” и трасе на канализационно отклонение към съществуващ уличен канализационен клон Ф 600 мм Е.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласуване на задание за изработване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини за обект Кабелна линия - тип подземна от БКТП в с. Безмер до РУ СН на подстанция "Златен рог", Ямбол, внесено в Областна администрация Ямбол от „ЕН ДИ АЙ – 2010” ЕООД, Нася Араванова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124, ал. 4 и ал. 7 от Закона за устройство на територията и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинския съвет Ямбол съгласува заданието за изработване на ПУП - парцеларен план за обект: Кабелна линия - тип подземна: от БКТП (нов 0.4/20 кV) в поземлен имот (ПИ) 018092 по КВС на с. Безмер, община „Тунджа”, обл. Ямбол, през землището на село Безмер и землището на град Ямбол, до РУ СН на подстанция „Златен рог” гр. Ямбол в частта му от регулацията на гр. Ямбол до границата между община Ямбол и община „Тунджа”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предварително съгласие за прокарване трасе на ел. кабел от БКТП през ПИ, собственост на община Ямбол по молба от ЕТ „Бокси – Бойчо Боев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на Бойчо Костов Боев лично и като представляващ ЕТ“ Бокси Бойчо Боев“, ЕИК 838120595, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Аврен” № 13  за прокарване на трасе на ел.кабел 1 кV от БКТП в ПИ с идентификатор 87374.32.100 до ПИ 87374.31.22 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Смокините“ през поземлени имоти, публична общинска собственост както следва:

          1. ПИ с идентификатор 87374.31.199 по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване –  за селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 8478 кв.м, дължина на трасето 22.50 м. и площ на сервитута 90.00 кв.м.

             2. ПИ с идентификатор 87374.31.200 по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване –  за селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 10 938 кв.м, дължина на трасето 138.60 м. и площ на сервитута 547.00 кв.м.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                       

            РЕШИ:

 

            Отхвърля предложението.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях - ОС и Приложение № 1 към НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Предложението не се прие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне под наем общински имот на СНЦ "ЦОПСИ, Ж. Цирков.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Предложението не се прие.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху общински имот - една стая от имот на ул. „Й. Йовков” № 8, ет.1 на Пчеларско дружество - АПИС - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                       

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.39, ал.3 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост предоставя право на ползване на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност „Пчеларско дружество - АПИС" - гр. Ямбол, ЕФН 2802004986, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев", бл.58, вх.Г, ап.82, представлявано от Георги Димитров Бодуров, върху помещение /1 стая/, представляващо част от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС 683/27.09.2002г., находящ се в гр. Ямбол, ул."Йордан Йовков" № 8, ет.1, идентификатор 87374.537.92.1, при граници: детска градина, ул."Йордан Йовков", имот 3228, имот 3231, с площ 16.60 кв.м, за срок от 3 години/ считано 01.03.2011г., за сумата от 21.06 лева без ДДС на месец.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със "СИ ПРИНТ" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                       

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3237/ 22.05.2007 г. с ООД „СИ ПРИНТ" за отдадена под наем част от недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС 262/ 20.07.2001 г., находящ се на ул. „Александър Стамболийски" № 1, кв. 6, УПИ I по плана на гр. Ямбол, с идентификатор 87374.536.42.1., представляващ помещения на I етаж за производство на печатни произведения, с обща площ 50.00 кв.м., в т.ч. 15 кв. м, за производствена дейност и 35.00 кв.м. за складово помещение към обекта, считано от 01.06.2010 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез замяна с Иван Красимиров Карановски.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Предложението не се прие.

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

     

      Отхвърля предложението.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно конкурс за избор на управител на "ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

     

      Удължава срока на договора за управление на управителя на „ДКЦ-1-Ямбол” ЕООД до края на декември 2011г.

     

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно конкурс за избор на управител на "ДЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                       

            РЕШИ:

     

      Удължава срока на договора за управление на управителя на „ДЦ-№ 1-Ямбол” ЕООД до края на декември 2011г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно заседание на Асоциацията по В и К на 4 април.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                       

           

 

            РЕШИ:

     

      Отхвърля предложението.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно безвъзмездно предоставяне на материални активи от обект „Нова болница” на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД и „ДКЦ – 1 - Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: ПК УОИКОПДОУ, ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                       

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.44 от НРПУРОИ предоставя безвъзмездно материални активи от обект „Нова болница” на на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД и „ДКЦ - 1 - Ямбол” ЕООД, съгласно техните искания по приложените писма. При предаването на материалните активи да присъстват общински съветници от ПК УОИКОПДОУ И ПК Здравеопазване.