РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 12 МАЙ 2011г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

  1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Внедряване на енергоефективни мерки в ГПЧЕ «Васил Карагьозов» гр. Ямбол». 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

  1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Изпълнение на енергийно ефективни мерки в ЦДГ "Червена шапчица", гр. Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

  1. Предложение относно реализиране на Договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за Интегрирани енергоефективни решения в ЦДГ "Люляците" и ДЯ "Щастливо детство" - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

  1. Предложение относно удостояване със званието „Почетен гражданин на Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по статут за награди

  1. Предложение относно Награда на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

  1. Предложение относно награди в сферата на културата.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

  1. Предложение относно награждаване на учители, просветни дейци и ученици по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК „Образование”

  1. Предложение относно отпускане финансова помощ на Пламена и Антон Величкови, Генчо Йорданов Генчев, Йорданка Георгиева Генчева, Таня Стоянова Илева.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

  1. Предложение относно определяне на представител на общината и съгласуване на мандата му за заседанието на асоциацията по В и К - Ямбол, което ще се проведе на 16 май 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

  1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПРР "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Внедряване на енергоефективни мерки в ГПЧЕ «Васил Карагьозов» гр. Ямбол». 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ       

 

РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с кандидатстване с проектно предложение по линия на предоставена от правителството на Япония помощ за икономическо и социално развитие на Република България:

            Общински съвет -  Ямбол  дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по линия на предоставена от правителството на Япония помощ за икономическо и социално развитие на Република България с проектно предложение: «Внедряване на енергоефективни мерки в ГПЧЕ «Васил Карагьозов» гр. Ямбол». 

 

 

       

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Изпълнение на енергийно ефективни мерки в ЦДГ "Червена шапчица", гр. Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ       

 

РЕШИ:

 

      На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с кандидатстване с проектно предложение по линия на предоставена от правителството на Япония помощ за икономическо и социално развитие на Република България:       

      Общински съвет -  Ямбол  дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по линия на предоставена от правителството на Япония помощ за икономическо и социално развитие на Република България с проектно предложение: «Изпълнение на енергоефективни мерки в ЦДГ «Червена шапчица» гр. Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно реализиране на Договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за Интегрирани енергоефективни решения в ЦДГ "Люляците" и ДЯ "Щастливо детство" - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

      1. Общинският съвет дава съгласие община Ямбол да пристъпи към реализацията на 2-ри етап  по пилотен проект на „Овергаз”Инк. – „Интегрирани енергоефективни решения за ЦДГ „Люляците” и ДЯ ”Щастливо детство”- Ямбол.

      2. Кметът на община Ямбол да подготви и проведе процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на ЕСКО – договор, както и да извърши всички правни и фактически действия за изпълнението на решението по т. 1.

      

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно удостояване със званието „Почетен гражданин на Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по статут за награди

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание Статута за наградите на Община Ямбол, Раздел IV, т.1:

1.      Удостоява Митко Щерев със званието „Почетен гражданин на град Ямбол".

2.       Удостоява Енчо Керязов със званието „Почетен гражданин на град Ямбол".

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно Награда на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Удостоява с Награда на Ямбол за 2011г. Л. Котев и Хр. Карастоянов;

            2. Удостоява с Награда на Ямбол за 2011г. Военен клуб Ямбол;

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно награди в сферата на културата.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов” – „ЗЛАТЕН” (пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов и 2 (две) минимални работни заплати) за изключителен принос в областта на културата на Вълчо Иванов Янев и Митко Филипов Филипов.

 

            2. На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол ОбС – Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов” – „СРЕБЪРЕН” (пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов и 1 (една) минимална работна заплата) за активна и ползотворна дейност в областта на литературата, за повишаване духовното развитие и просперитета на културата в град Ямбол на Екатерина Мошелова, Божана Панайотова Драгнева и Добрина Цонева Берова.

                            

            3. На основание т.3.1 от раздел ІІІ на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда Награда в областта на изобразителното изкуство на името на Жорж Папазов (пластичен знак, диплом и 1 (една) минимална работна заплата) на Йордан Трифонов.

 

            4. На основание т.3.2 от раздел ІІІ на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда Награда за литература и публицистика на името на Васил Карагьозов (пластичен знак, диплом и 1 (една) минимална работна заплата) на:

            Тенко Кънчев Тенев

            Петър Гинчев Гинчев (посмъртно)

 

            5. На основание т.3.3 от раздел ІІІ на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда Театрална награда на името на Невена Коканова (пластичен знак, диплом и 1 (една) минимална работна заплата) на Бойко Ненов Илиев.

 

            6. На основание т.3.4 от раздел ІІІ на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда Театрална награда на името на Михаил Лъкатник (пластичен знак, диплом и 1 (една) минимална работна заплата) на Стефка Желязкова Янчева.

 

            7. На основание т.3.5 от раздел ІІІ на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда Награда за музика (пластичен знак, почетна грамота и 1 (една) минимална работна заплата) на Лазар Колев Павлов.

 

            8. На основание т.2 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава с почетен знак „ЗЛАТЕН” герб на Ямбол (пластичен знак и паспорт):

            Мария Георгиева Колева

            Мариана Найденова Давидова

            Николай Начев Дойчев

     

            9. На основание т.4 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава с Почетна грамота:

Ананий Георгиев Младенов

Ради Мирчев Стоянов

Георги Петков Найденов

Ангел Димитров Диамандиев

Елена Иванова Каменова

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно награждаване на учители, просветни дейци и ученици по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК „Образование”

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

     

            1. На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов – „ЗЛАТЕН” /пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов и 2 /две/ минимални работни заплати / за изключителен принос в областта на образованието на:

            1.1. Калина Георгиева Върбанова – Директор на ЦДГ № 4 „Пламъче”.

            1.2. Стойко Петров Стойков – Началник отдел „Инспектиране и контролно -методическа дейност” в РИО – Ямбол.

           

2. На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов „СРЕБЪРЕН” /пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов и 1 /една/ минимална работна заплата/ за изключителен принос в областта на образованието на:

            2.1. Евгений Георгиев Атанасов – пом. директор по учебната дейност, МГ „Ат. Радев”.

            2.2. Живка Атанасова Димитрова – гл. учител по информационни технологии, СОУ „Св. Климент Охридски”.

            2.3. Дора Ангелова Хаджипетрова – директор на НУ „Проф. П. Нойков”.

 

            3. На основание т.2 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава

            - с почетен знак „ЗЛАТЕН” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/

            - Астрономическа обсерватория и планетариум – послучай 40 г. от създаването;

            - Величка Кирилова Тачева – старши учител, ЦДГ № 5 „Валентина”;

            - Христина Георгиева Илчева – учител по история и цивилизация, МГ „Ат. Радев”

            - Светла Василева Катрева – учител по англ. език, МГ „Ат. Радев”;

            - Ваньо Маринов Банков – учител по информационни технологии, Гимназия „В. Левски”;

            - Красимира Добрева Димитрова – начален учител, ОУ „Л. Каравелов”;

            - Светлана Николова Златева – старши учител в ЦДГ № 22 „Биляна”;

            - инж. Станка Христова Христова – пом. директор по учебната дейност, ПГ по ПСТТ „Н. Й. Вапцаров”;

            - Катя Христакиева Кънева – старши учител, англ. език – НУ „Св. св. Кирил и Методий”;

            - Снежа Рускова Тодорова – старши учител по БЕЛ, ГПЧЕ „В. Карагьозов”;

            - Нели Андреева Илиева – старши учител по немски език, ГПЧЕ „В. Карагьозов”;

            - Стойка Желева Иванова – старши учител начален етап, НУ „Проф. П. Нойков”;

            - Румяна Христова Янакиева – старши учител, ЦДГ № 14 „Свобода”;

            - Венета Атанасова Никова – старши учител, руски език, ОУ „П. Р. Славейков”;

            - Петранка Танева Ташева – старши учител, биология, СОУ „Св. Климент Охридски”;

            - Цеца Петрова Комитова – учител по математика, МГ „Ат. Радев”;

 

            - с почетен знак „СРЕБЪРЕН” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/

- Добринка Боянова Чолакова – учител по физическо възпитание и спорт, МГ „Ат. Радев”;

            - Таня Атанасова Дянкова – учител по математика, МГ „Ат. Радев”;

            - Дорина Иванова Братанова – гл. учител , ОУ „П. Р. Славейков”;

            - Веска Петрова Янева – старши възпитател І-ви клас, НУ „Проф. П. Нойков”;

            - Мария Минкова Иванова – ЦДГ № 20 „Червената шапчица”;

            - Йорданка Лесева Йорданова – старши учител, начален етап - НУ „Св. св. Кирил и Методий”;

            - Пенка Марчева Узунова – старши учител, ЦДГ № 14 „Свобода”;

            - Валентина Христова Живкова – старши учител, физика и математика, ОУ „П. Р. Славейков”;

            - Златица Петрова Караманолова – учител, ЦДГ № 5 „Валентина”;

            - Ангелина Димитрова Панова - начален учител, ОУ „Л. Каравелов”;

            - Стоянка Димова Чалъкова - начален учител, ОУ „Л. Каравелов”;

            - Галина Христова Светичкова – учител по информатика, МГ „Ат. Радев”;

            - Калинка Димитрова Тодорова – учител по физическо възпитание и спорт, МГ „Ат. Радев”;

            - Ирина Желева – учител по народно пеене, Гимназия „В. Левски”;

            - Стоянка Стоянова – учител по информационни технологии, Гимназия „В. Левски”;

            - Данаила Стаматова Болградова - по информационни технологии, Гимназия „В. Левски”;

            - Румяна Владимирова Георгиева - учител по англ. език, МГ „Ат. Радев”;

 

            4. На основание т.3 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава с Пластичен знак  - почетен медальон на град Ямбол

 

  Митка Генчева Великова – старши учител, ЦДГ № 4 „Пламъче”.

 

5. На основание т.4 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава с Почетна грамота

 

            - Антоанета Стоянова Бойчева - ЦДГ № 20 „Червената шапчица”;

           - Мария Костадинова Чобанова – старши учител, ЦДГ № 14 „Свобода”;

           - Анна Михайлова Тодорова – старши учител, ЦДГ № 14 „Свобода”;

           - Трифон Тотев Генов – старши учител, история, ОУ „П. Р. Славейков”;

            - Екип от начални учители в ОУ „П. Р. Славейков”, в т. ч.:

               Петя Божидарова Пенева,

               Евгения Атанасова Крайчева,

               Красимира Стефанова Сивова,

               Марияна Кирилова Илчева,

               Маргарита Василева Нанкова,

               Маргарита Димитрова Тодорова,

               Недялка Динкова Солева

               и Елена Камбурова;

           - Теменужка Илиева Георгиева – старши учител, ЦДГ № 4 „Пламъче”;

           - Иванка Димова Мутафова – учител по БЕЛ, ОУ „Л. Каравелов”

           - Слав Иванов Славов - старши учител начален етап, НУ „Проф. П. Нойков”;

           - Пенка Минчева Вангелова - старши учител начален етап, НУ „Проф. П. Нойков”

           

            6. На основание т.7 от Раздел ІІІ на Статута за наградите на Община Ямбол награждава със:

 

            6.1. Златен плакет – 17 ученика, съгласно Приложение № 1;

 

            6.2. Сребърен плакет – 17 ученика, съгласно Приложение № 2;

 

            6.3. Бронзов плакет – 28 ученика, съгласно Приложение № 3;

 

            7. На основание т.5 от Раздел ІV на Статута за наградите на Община Ямбол награждава с Почетна грамота и предметна награда (литературна творба от българска класика) – 49 ученика, съгласно Приложение № 4;

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно отпускане финансова помощ на Пламена и Антон Величкови, Генчо Йорданов Генчев, Йорданка Георгиева Генчева, Таня Стоянова Илева.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание т. 14.4 от решение по т.17 от дневния ред на ХLІV заседание, проведено на 25.02. – 01.03.2011г. и Правилника за реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми Общински съвет Ямбол:

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Пламена и Антон Величкови от гр. Ямбол, живущи в к-с „Мраморно море”, ул. „Балатон” № 2 в размер на 500 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Генчо Йорданов Генчев от гр. Ямбол, живущ в к-с „Г. Бенковски” бл. 13, вх. А, ап. 16 в размер на 200 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            3. Отпуска еднократна финансова помощ на Йорданка Георгиева Гешева от гр. Ямбол, живуща в на ул. „Христо Смирненски” № 6а в размер на 100 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            4. Отпуска еднократна финансова помощ на Таня Стоянова Илева от гр. Ямбол, живуща в на ул. „Юндола” № 90 в размер на 1000 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно определяне на представител на общината и съгласуване на мандата му за заседанието на асоциацията по В и К - Ямбол, което ще се проведе на 16 май 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.198е, ал. 5 от Закона за водите:

Определя мандат на кмета на община Ямбол за участие в заседание на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 16.05.2011 г. при следния дневен ред:

Точка 1. Вземане на решение за приемане на годишния счетоводен отчет за дейността на „Асоциация по В и К - Ямбол" за 2010 година, възложен с Договор № 2/20.12.2010 г.

Точка 2. Вземане на решение за избор на физическо лице или специализирано счетоводно предприятие, отговарящо на изискванията на Закона за счетоводството, сключване на договор със същото, подписан от Председателя на „Асоциация по В и К - Ямбол", за осъществяване на финансово -счетоводната дейност и счетоводното приключване на отчетната 2011 г., при възнаграждение в размер гласуван на заседанието на Общото събрание на Асоциацията, но не повече от 3 (три) минимални работни заплати.

Точка 3. Вземане на решение за приемане консултантски доклад за повишаване ефективността на водоснабдителната система на територията на област Ямбол, възложен с Договор № 1/19.11.2010 г.

Точка 4. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2011 г. в размер на 28 571,43 лева, съобразно процентното съотношение на гласовете в Общото събрание.

 

№№

Представител на държавата/общината

Обхват на обособената територия, публикуван в ДВ, бр. 7 от 26.01.2010 г.

Процентно съотношение на гласовете в Асоциацията

по В и К

Бюджет (лв.)

11.

Областен управител на област Ямбол

 

35 %

10 000,00 лв.

22.

Община Ямбол

82 649 ж.

34,42 %

9 834,29 лв.

33.

Община Болярово

5 638 ж.

2,35 %

971,43 лв.

44.

Община Елхово

20 552 ж.

8,56 %

2 445,71 лв.

55.

Община „Тунджа"

31 403 ж.

13,08 %

3 737,14 лв.

66.

Община Стралджа

15 828 ж.

6,59 %

1 882,86 лв.

 

Към дата 31.12.2010 г. в бюджета на „Асоциацията по В и К - Ямбол" има остатък 9 102,53 лв., който ще се ползва през 2011 г.

Точка 5. Обсъждане на план за дейността на „Асоциация по В и К - Ямбол" за 2011 г. и предложения за разходване на бюджета.

Точка 6. Разглеждане на проектното предложение на Община Ямбол „Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол – изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Ямбол” и подписване на образец декларация от Асоциация по В и К – Приложение Е към покана за кандидатстване по процедура ВG161PO005/10/1.11/02/16.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение от кмета на общината относно кандидатстване с проектно предложение по ОПРР "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск".

ВНОСИТЕЛ: Г.

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с кандидатстване с проектно предложение по Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011: „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г,

 

1. Общински съвет -  Ямбол  дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. , Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011: „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.

 

2. Дава съгласие изброените по-долу имоти–частна общинска собственост-да станат обект на интервенция по проекта и в тях да бъдат изградени 3 (три) Центъра за настаняване от семеен тип за деца /ЦНСТ/ и едно „Защитено жилище”:

 

 

3. Общински съвет Ямбол поема ангажимент да създаде социалните услуги -  «Център за настаняване от семеен тип» и «Защитено жилище».

 

4. Общински съвет -  Ямбол декларира, че създаването на услугите «Център за настаняване от семеен тип» и «Защитено жилище»ще стартира до приключването на строителните работи по изпълнението на настоящия проект.

 

5. Общински съвет -  Ямбол декларира, че услугите «Център за настаняване от семеен тип» и «Защитено жилище».ще бъдат поддържани минимум 5 години след създаването им.

 

              6. Общински съвет -  Ямбол декларира, че предназначението на сградите обект на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

 

7. Общински съвет -  Ямбол декларира, че сградите обект на интервенция по проекта ще бъдат използвани за предоставяне на социални услуги в общността за период не по – малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта.

 

8. Общински съвет -  Ямбол декларира, че децата ще бъдат прехвърлени в новосъздадените услуги в срок до три месеца след приключване на дейностите по проекта.

 

9. Дава съгласие да се възложи изработването на комплексен проект поотделно за всеки „Център за настаняване от семеен тип” и инвестиционен проект за едно защитено жилище.