РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 30 юни – 1 юли 2011г.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПОС "Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция  на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  Покана от УО на ОПОС изх. № 08-00-3085/30.06.2010г.:

 

1.      Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по проект “Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол” по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10000 екв. ж.”, BG 161PO005/10/1.10/03/16.

2.      Дава съгласие за осигуряване на общински дял в общата стойност на проекта, определен в окончателния АРП по проекта с индикативна стойност в размер на 5 % от общата стойност на проекта. Това съгласие включва и средствата необходими в случай на забавяне възстановяването на средствата от УО на ОПОС, както и оборотните средства необходими за разплащане с изпълнителите по проекта в рамките на определената  стойност на проекта.

3.      Упълномощава кмета на община Ямбол да предприеме действия за осигуряване на необходимите средства за собственото участие, както и оборотните средства за периода на изпълнение на проекта чрез заем от Централен бюджет, банка или друга финансова институция, за което да внесе предложение в Общински съвет.

4.      Придобитите активи по този проект, стават собственост на община Ямбол и се управляват в съответствие с разпоредбите на Закона за водите.

5.      Възлага на кмета на община Ямбол да извърши всички необходими действия при подготовка на документацията за кандидатстване и я внесе в УО на ОПОС .

6.      Във връзка с чл.21, ал.1, т.20 от ЗМСМА, чл.26, ал.1 и чл.27, ал.1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл.17, ал.2 от Закона за общинския дълг Решението за окончателния размер на общинския дял в общата стойност на проекта, както и начина на неговото осигуряване да бъде определен след провеждане на местен референдум.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ "за озеленяване", кв. 157 по плана на град Ямбол, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 62а, ал. 2 и ал. 3, т. 2 от ЗУТ,  протокол от обществено обсъждане от 11.05.2011г., Общински съвет – Ямбол разрешава промяната на предназначението на част от УПИ - „за озеленяване”, кв. 157 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона за изграждане на елементи на техническата инфраструктура. 

            2. На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 134, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията, становище на главния архитект № 22/10.06.2011г., протокол № 7/12.05.2011г. на ОЕСУТ, Общински съвет – Ямбол допуска изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПР3/ на урегулиран поземлен имот - „за озеленяване”, кв. 157 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І "комплексно жилищно строителство", кв. 130 по плана на град Ямбол, кв. "Каргон".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8  и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 134, ал. 1, т. 2  от Закона за устройство на територията, становище на главния архитект № 15/19.04.2011г., протокол № 5/07.04.2011г. на ОЕСУТ,  Общински съвет – Ямбол допуска изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПР3/ на урегулиран поземлен имот І „комплексно-жилищно строителство”, кв. 130  по плана на град Ямбол – кв.”Каргон”

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І - "за гаражи и озеленяване", кв. 139 по плана на град Ямбол, кв. "Каргон".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

             РЕШИ:

 

1.            На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 62а, ал. 2 и ал. 3 т. 2 от ЗУТ,  протокол от обществено обсъждане от 11.05.2011г., Общински съвет – Ямбол разрешава промяната на предназначението на част от урегулиран поземлен имот І – „ за гаражи и озеленяване”, кв. 139 по плана на град Ямбол – кв.”Каргон” за изграждане на елементи на техническата инфраструктура

2.            На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 134, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията, становище на главния архитект № 20/20.05.2011г., протокол № 7/12.05.2011г. на ОЕСУТ, Общински съвет – Ямбол допуска изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПР3/ на урегулиран поземлен имот І – „ за гаражи и озеленяване”, кв. 139 по плана на град Ямбол – кв.”Каргон”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно даване съгласие за придобиване от Община Ямбол право на преминаване и прокарване на ел. кабелно отклонение и обслужващ път през имоти, собственост на "Напоителни системи" ЕАД, София за нуждите на ГПСОВ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.31, ал.2 от НРПУРОИ дава съгласие община Ямбол да придобие възмездно следните ограничени вещни права:

1. право на преминаване и прокарване на ел. кабелно отклонение през поземлен имот с идентификатор 87374.34.957, с площ 525кв. м. с адрес м. „Табите” по КК на гр. Ямбол, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на „Напоителни системи” ЕАД, София за сумата от 635 лв. /шестотин тридесет и пет лв./, без начислен ДДС.

 2. право на преминаване и прокарване на обслужващ път с дъждопреливник – отклонение през път ІІ-53 от държавната пътна мрежа за транспортен достъп до ПСОВ, през поземлен имот с идентификатор 87374.35.233, с адрес м. „Манаф чаир”, собственост на „Напоителни системи” ЕАД, София за сумата от 1306,00 лв. /хиляда триста и шест лв./, без начислен ДДС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно обявяване на имот ЧОС за ПОС в м. Манаф чаир за ПСОВ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6 ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 19, ал. 1, т. 4, буква „б” от Закона за водите, обявява имот – частна общинска собственост с идентификатор 87374.35.981 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”, с площ 47 918.00 кв.м., за имот – публична общинска собственост.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно придобиване право на собственост от Община Ямбол върху част от ПИ, находящ се в регулацията на град Ямбол, ж. к. "Възраждане", за изграждане на ул. "Охрид".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.34, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.31, ал.2 от НРПУРОИ дава съгласие община Ямбол да придобие право на собственост чрез сключване на договор за покупко-продажба от Кмета на община Ямбол върху: 46 м2 от имот с идентификатор 87374.552.42 по КК на гр. Ямбол, целия с площ 729,21 м2, с начин на трайно ползване – за ниско застрояване /до 10м/, при граници на целия имот: 87374.552.59 и 87374.552.39, съставляващи реално площта под предвидената за изграждане ул. „Охрид”, съгласно регулационния план на гр. Ямбол, приет със Заповед № І-А-797/17.08.1989г. Определя пазарна цена на имота в размер на  1207,50 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно поемане на общински дълг с цел покриване временен недостиг на средства на Община Ямбол по проектно предложение "Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Във връзка с чл.21, ал.1, т.20 от ЗМСМА, чл.26, ал.1 и чл.27, ал.1 от Закона за пряко участие на граждани в държавната власт и местното самоуправление и чл.17, ал.2 от Закона за общинския дълг решението за поемане на общински дълг, размерът, както и начина за неговото осигуряване ще бъдат определени след провеждане на местен референдум.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно упълномощаване кмета да издаде запис на заповед в полза на МРРБ във връзка с изпълнение на "Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА разрешава поемане на задължение и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, което обезпечава размера на авансовото плащане в размер до 875 555,61 лв. /осемстотин седемдесет и пет хиляди петстотин петдесет и пет лева и шестдесет и една стотинки/, представляващо до 30 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публичен търг    имоти – частна общинска собственост и определя начални тръжни цени на имотите предмет на търга както следва:

 

         1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.521.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за търговски център и общински подземни паркинг гаражи, кв. 74 по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Г.Бенковски”, с площ 15503.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.521.22, имот  87374.521.61, имот 87374.521.74, имот 87374.521.75 и имот 87374.521.72 . Актуван с АОС – частна № 1594 от 04.03.2010 г. Начална тръжна цена на имота 1395300 лв, без ДДС. Депозит за участие 139530 лв.

         2. Магазин, находящ се в партерен етаж на жилищен блок на пл. „Страшимир Кринчев” № 1, гр. Ямбол, застроен с отстъпено право на строеж върху общински терен в УПИ ХХІІ 5110, кв. 62 по действащия регулационен план на гр. Ямбол, а по кадастралната карта – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.557.69.1.59 като част от сграда с идентификатор 87374.557.69.1, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.557.69, при граници – над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.557.69.1.41, на същия етаж - пл. „Страшимир Кринчев”, самостоятелен обект с идентификатор 87374.557.69.1.60, самостоятелен обект с идентификатор  87374.557.69.1.58, със застроена площ 86.40 кв.м., актуван с АОС – частна  № 627 от 12.07.2002 г. Начална тръжна цена 54 800.00 лв., без ДДС, в т.ч. отстъпено право на строеж върху общински терен – 6 900.00  лв. Депозит за участие 5 480.00 лв.

3. Магазин на ул. „Тракия” № 16, гр. Ямбол, находящ се в приземен етаж на сграда, застроен с отстъпено право на строеж в УПИ ІХ 1054, кв. 7 по действащия регулационен план на гр. Ямбол, а по кадастралната карта – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.543.117.1.5, като част от сграда с идентификатор 87374.543.117.1, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.543.117, при граници – над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.117.1.1 и самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.117.1.2, със застроена площ 146.89 кв.м., актуван с АОС – частна № 76 от 22.07.1999 г.. Начална тръжна цена 91 100.00 лв., без ДДС, в т.ч.  отстъпено право на строеж – 24 000.00 лв. Депозит за участие 9 110.00 лв.

4. Магазин, находящ се в партерен етаж на жилищен блок на пл. „Страшимир Кринчев” № 1, гр. Ямбол, застроен с отстъпено право на строеж върху общински терен в УПИ ХХІІ 5110, кв. 62 по регулационния план на гр. Ямбол, а по кадастралната карта – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатори 87374.557.69.1.64 и 87374.557.69.1.65   като част от сграда с идентификатор 87374.557.69.1, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.557.69, при граници – над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.557.69.1.4, самостоятелен обект с идентификатор 87374.557.69.1.17 и самостоятелен обект с идентификатор 87374.557.69.1.1, на същия етаж - пл. „Страшимир Кринчев”, самостоятелен обект с идентификатор  87374.557.69.1.63, и самостоятелен обект с идентификатор  87374.557.69.1.66, с обща застроена площ 170.00 кв.м., актуван с АОС – частна  № 147 от 23.05.2000 г. Начална тръжна цена 108 200.00 лв., без ДДС, в т.ч. отстъпена право на строеж 10 200.00 лв. Депозит за участие 12190 лв.

5. Сектор „Б” от сграда за административни нужди, актувана с АОС - частна № 39 от 24.08.1998 г., построена върху общински терен с право на строеж в ж.к  „Диана”, до бл. 17 гр. Ямбол, находяща се на втори етаж над гаражи, а по кадастралната карта самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.19, като част от сграда с идентификатор 87374.546.41.5., построена в поземлен имот с идентификатор 87374.546.41, при граници на същия етаж самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.20 и  самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.18, под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.10 самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.9 самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.8 самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.7, със застроена площ 106.86 кв.м. Начална тръжна цена 39 500.00 лв., без ДДС,  в т.ч. отстъпено право на строеж 2 700.00 лв. Депозит за участие 3 950.00 лв.

6. Офис № 3, находящ се в партера на вх. Г, жил. блок № 20, ул. „Димитър Благоев”, гр. Ямбол, застроен с отстъпено право на строеж в общински терен в УПИ ІV, кв. 17 по плана на ЦГЧ на гр. Ямбол, а по кадастралната карта самостоятелен обект с предназначение за офис с идентификатор 87374.539.6.1.31, като част от сграда с идентификатор 87374.539.6.1, построена в поземлен имот с 87374.539.6, при граници : над обекта – самостоятелни обекти 87374.539.6.1.5 и 87374.539.6.1.4, на същия етаж - самостоятелни обекти 87374.539.6.1.30 и 87374.539.6.1.29 със застроена площ 54.88 кв.м., актуван с АОС – частна № 1056 от 25.06.2004 г. Начална тръжна цена на имота 51 500.00 лв. без ДДС, в т.ч. 9 878.00 лв. –отстъпено право на строеж върху общински терен. Депозит за участие – 5 150.00 лв.

7. Западен магазин, находящ се в партера на жилищен блок на ул. „Преслав” № 57, гр. Ямбол, застроен с отстъпено право на строеж върху общински терен в УПИ І кв. 15 по регулационния план на ЦГЧ на гр. Ямбол, а по кадастралната карта – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.537.38.4.48, като част от сграда с идентификатор 87374.537.38.4, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.537.38, при граници: над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.38.4.3, самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.38.4.2  и самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.38.4.1, на същия етаж -  самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.38.4.49, самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.38.4.50 и самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.38.4.47, със  застроена площ 219.40 кв.м., актуван с АОС – частна  № 904 от 26.06.2003 г. Начална тръжна цена на имота 165 000.00 лв. без ДДС, в т.ч. 6 050.00 лв. – отстъпено право на строеж върху общински терен. Депозит за участие – 16 500.00 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.3, ал.2, и чл.14 от Наредбата за реда и управление на общински жилища и с жалби на граждани до Общински съвет Ямбол, създава временна комисия към Общински съвет Ямбол с цел проверка на наличността и годността на общинските жилища, проверка на картотеката, списъците за настаняване и на настанените граждани, на постъпилите в общинския съвет жалби, състояща се от пет члена в състав: председател на комисията Нели Стефанова, зам. - председател Иван Петков, Пламен Майсторов, Иван Мандаджиев, Камен Атанасов.

2. Задължава временната комисия до един месец да внесе в ОбС доклад въз основа, на който ОбС - Ямбол ще вземе решение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПОС "Изграждане на регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.49, ал.2 от ЗМСМА, чл.29 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол, във връзка се решение на ПК „Териториално устройство” задължава кмета на община Ямбол да подпише договор с наети от ОбС експерти и да изплати определеното възнаграждение от общинския бюджет, в частта му на бюджета на общински съвет.

            2. Във връзка с чл.21, ал.1, т.20 от ЗМСМА, чл.26, ал.1 и чл.27, ал.1 от Закона за пряко участие на граждани в държавната власт и местното самоуправление и чл.17, ал.2 от Закона за общинския дълг решението за кандидатстване съвместно с общините от регион Ямбол с проект „Изграждане на регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол” размерът на общинския дял в общата стойност на проекта, както и начина на неговото осигуряване да бъдат определени след провеждане на местен референдум.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост върху самостоятелен обект с идн. № 87374.537.66.6.1, чрез замяна със самостоятелен обект с идн. № 87374.537.66.6.3, ведно с тавански етаж, находящи се на ул. "Каранова" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                       

            РЕШИ:

 

Задължава кмета на община Ямбол да внесе предложение в ОбС – Ямбол за искане до Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне на държавната част от имота на общината.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение в рамките на Националната схема за зелени инвестиции към Националния доверителен еко фонд.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местната администрация:

1.      Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение в рамките на Националната схема за зелени инвестиции, ос 1.

2.      Декларира, че предназначението на обектите на интервенция по предложения проект – сгради на: МГ «Атанас Радев» и ПГ «Васил Левски»; ГПЧЕ «Васил Карагьозов»; НУ «Професор Нойков»; ОУ «Николай Петрини»; ОУ «Димчо Дебелянов»; ЦДГ «Червената шапчица»;  ЦДГ «Слънце» и  ЦДГ «Биляна», няма да бъде променяно за период не по- малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

3.      Дава съгласие за обезпечаване на 15% от стойността на допустимите разходи по проекта, с индикативна стойност от 736 218 лева, които да бъдат предвидени в рамките на бюджета на Община Ямбол за 2011г. и 2012г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно заседание на асоциацията на В и К Ямбол на 28.06.2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   І. На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.198е. ал. 5 от Закон за изменение и допълнение на закона за водите /ДВ, бр. 67 от 1999 г./ определя мандат на кмета на Община Ямбол за участие в заседание на Асоциацията по В и К при следния дневен ред:

Точка 1. Вземане на решение за приемане на консултантски доклад за повишаване ефективността на водоснабдителната система на територията на област Ямбол, възложен с договор №1/19.11.2010 г.;

Точка 2. Дискусиране на проекта за план за неотложни действия за решаване на проблеми във В и К сектора на територията на област Ямбол, в едно с подробна сметка на необходимите финансови средства, разработен от Работна група с експерти от Областна администрация Ямбол, всички общини и „В и К” ЕООД -гр. Ямбол;

Точка 3. Разни.