РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 11 ЮЛИ 2011г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

 1. Предложение относно даване на съгласие за възлагане на проектиране на изменение на ПУП - ПРЗ за кв.112 от Първи градски район на гр. Ямбол на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно съгласуване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини на основание чл.129, ал.3 от ЗУТ с възложители на обекти „Евро – опаковка 3” ЕООД и ЕТ „Либеро – Светла Николова”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І, за КОО, в кв.3 по действащия план на гр. Ямбол, ж. к. Зорница.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ 87374.37.33 в м. Дюзлюка" по заявление от наследниците на Жеко Добрев Митев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно съгласие от общински съвет Ямбол за прокарване на електропровод през поземлени имоти, собственост на Община Ямбол по молба от „ЕН ДИ АЙ 2010” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж на Цеца Митрева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно учредяване право на пристрояване и надстрояване на сграда по заявление от ЕТ „Анди ВИС 92 – Ангел Андонов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Гармънт хаус" ООД, Златка Бързакова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Ангел Кръстев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕООД "Елтър".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Февзи Мехмедов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Димитър Василев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Елвис – Иван Иванов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕООД „Мастерсист”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от група общински съветници относно отмяна решение на ОбС Ямбол № ХХVІІІ-3/04.12.2008г. и приемане на ново. (представител на община Ямбол във ФЕКГ)

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

 1. Предложение относно предоставяне на недвижими имоти - ПОС безвъзмездно на народни читалища.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, ГПЧЕ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне под наем на част от имот общинска собственост на РК на Български зъболекарски съюз - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне за временно и безвъзмездно управление помещения, част от имот общинска собственост на Контролно техническа инспекция към МЗХ в Ямболска област.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне спортна площадка, находяща се на ул. Дружба в ж. к. Златен рог на сдружение СК „Диана”.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДСБ

 1. Предложение относно предоставяне право на безвъзмездно ползване върху част от недвижим имот - ЧОС на БЧК.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне за временно и безвъзмездно управление помещения на ТД на НАП Бургас, офис Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на помещение общинска собственост на Териториална организация на Асоциацията на сляпоглухите в България”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение предоставяне на помещение общинска собственост на сдружение „Спортен клуб за инвалиди Ямбол 99”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отдаване под наем на част от имот - ПОС, читалище "Зора" по искане на "Мобилтел" ЕАД, София.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договори за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на доклади за дейността на читалищата в гр. Ямбол за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

 1. Предложение относно персонални пенсии на децата на Фатме Али Хасан.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗОРСП

 1. Предложение относно отпускане финансова помощ на Дияна Величкова Яги, Валентин Ангелов Стоянов.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

 1. Предложение относно определяне състава на Общински съвет по наркотични вещества.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно откриване на социална услуга "Личен асистент" като делегирана от държавата дейност в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно откриване на социална услуга "Социален асистент" като делегирана от държавата дейност в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Ямбол 2011 – 2015г. и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2011 в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно план за действие 2010 – 2020г. на Община Ямбол за енергия от ВЕИ, ЕЕ и устойчив транспорт.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Стратегия и маркетингова програма за културен туризъм в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отчет за дейността на ТД със 100% общинско участие и приемане на годишните финансови отчети за 2010.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на част от имот - ПОС за безвъзмездно управление от ЦОП "Усмивка".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на ОД на МВР Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

     

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно даване на съгласие за възлагане на проектиране на изменение на ПУП - ПРЗ за кв.112 от Първи градски район на гр. Ямбол на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление н местната администрация, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ дава се съгласие за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване и регулация /ПРЗ/, придружен от Работен устройствен план /РУП/ за УПИ XII 2256, 2257, 2258 в кв. 112 - І - ви градски район на гр. Ямбол, съгласно приложената скица - предложение.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Доклад относно съгласуване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини на основание чл.129, ал.3 от ЗУТ с възложители на обекти „Евро – опаковка 3” ЕООД и ЕТ „Либеро – Светла Николова”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, Общинският съвет Ямбол съгласува в частта им за землището на община Ямбол  ПУП - Парцеларни планове за следните  обекти:

1. КАБЕЛНА ЛИНИЯ – тип подземна: от ТП (нов 0.4/20кV) към фотоволтаична инсталация в ПИ № 022091 с площ 132.154 дка и в ПИ № 022100 с площ 132.154 дка по КВС на землището на с. Победа, община „Тунджа”, обл. Ямбол, през землищата на с. Стара река (ПИ №№ 000208, 000144, 000176, 000108, 000122, 000120, 000126, 000190, 000015, 000200, 000038, 000152, 000151, 000039, 000156, 000153 и 000158 по КВС), землището на с. Козарево (ПИ №№ 000075, 000130, 000043, 000133, 000058, 000042, 000041, 012001, 000131, 000034, 000035, 000126, 000161, 000008 и 000159 по КВС), землището на с. Калчево (ПИ №№ 000242, 000341, 000107, 000243, 000312, 000101, 021006, 000297, 000103, 000269, 000487, 000184 и 000215 по КВС), регулацията и землището на с. Победа (ПИ №№ 000078, 000054, 013380, 013365, 000011, 000010, 000009, 000040 и 000097 по КВС), в община „Тунджа” и през община  Ямбол (улици, ПИ №№ 87374.522.196 /в регулация/, 87374.23.215, 87374.23.216, 87374.23.218, 87374.25.253,  87374.25.829, 87374.25.256, 87374.28.217,  87374.29.221,  87374.29.184,  87374.30.186,  87374.30.196 и 87374.30.249 по КК на гр. Ямбол), до РУ СН на подстанция „Ямбол” ( Кабиле).

 

2. КАБЕЛНА ЛИНИЯ - тип подземна: от ТП (нов 0.4/20 кV) към фотоволтаична инсталация в ПИ № 055071 по КВС на землището на с. Безмер, община „Тунджа”, обл. Ямбол, през землището на с. Безмер (ПИ №№ 000859, 000857, 000196, 000858, 000861 и 000050 по КВС), община „Тунджа” и през землището на гр. Ямбол (ПИ №№ 87374.55.525, 87374.61.517, 87374.61.246, 87374.61.567, 87374.60.542, 87374.60.544, 87374.60.545, 87374.60.539,  87374.60.555, 87374.59.545, 87374.59.546, 87374.59.550, 87374.59.549, 87374.57.517,  87374.57.528,  87374.56.517,   87374.57.491,  87374.57.500,     87374.57.524 по  КК на гр. Ямбол), до РУ СН на ел. подстанция „Ямбол”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І, за КОО, в кв.3 по действащия план на гр. Ямбол, ж. к. Зорница.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка чл. 134, ал. 1, т. 1 и  т. 2 от Закона за устройство на територията ЗУТ/ и становище на главния архитект № 12/11.04.2011г., допуска  изработване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І – за КОО в кв. 3 по действащия план на гр. Ямбол – жил. к-с „Зорница”.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Доклад относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ 87374.37.33 в м. Дюзлюка" по заявление от наследниците на Жеко Добрев Митев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

Във връзка  със Заповед № ТУ 02/0040/17.11.2010г. на Кмета на Община Ямбол, протоколи № 10/14.10.2010г и № 5/07.04.2011г. на ЕСУТ, решение № КЗЗ-1 от 24.02.2011г. по т.4 на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ при Областна дирекция  „Земеделие”-Ямбол за утвърждаване на площадка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ във връзка  с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр. Ямбол одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - План за  регулация  и  застрояване  /ПРЗ/ на ПИ 87374.37.33  по Кадастралната  карта  на  гр. Ямбол, местност „Дюзлюка”, придружен от схема за вертикално планиране, части Електротехническа и Пътна, и с водоснабдяване от собствен водоизточник и автономно  отвеждане и пречистване на отпадъчните води, във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия и отреждането й за изграждане на „Склад за селскостопански машини” и предвиждане показатели за застрояване за предимно производствена зона:

-          височина /Н/ – от 1 до 3 етажа /до 10 м/;

-          плътност на застрояването /П застр./ -  65 %;

-          коефициент на интензивност /К инт/ - 1;

-          минимална озеленена площ /П озел./  - 25%;

-           начин на застрояване – свободно.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно съгласие от общински съвет Ямбол за прокарване на електропровод през поземлени имоти, собственост на Община Ямбол по молба от „ЕН ДИ АЙ 2010” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

       1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава съгласие на „ЕН ДИ АЙ 2010” ЕООД, ЕИК 201125037, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул.”Беласица” № 9, представлявано от Нася Димитрова Араванова, ЕГН 7306299130, за прокарване на трасе на електропровод до подстанция „Златен рог” - ПИ с идентификатор 87374.5332.6 по кадастралната карта на гр. Ямбол през общински поземлени имоти (земеделски земи) както следва:

- ПИ с идентификатор 87374.61.416, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване –  селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 465.00 кв.м, дължина на трасето 154.00 м. и площ на сервитута 465.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.61.534, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 9 042.00 кв.м, дължина на трасето 115.00 м. и площ на сервитута 430.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.61.246, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 4 706.00 кв.м, дължина на трасето 780.00 м. и площ на сервитута 2 744.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.60.542, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 19 827.00 кв.м, дължина на трасето 9.00 м. и площ на сервитута 36.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.60.544, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 15 750.00 кв.м., дължина на трасето 346.00 м. и площ на сервитута 1384.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.60.539, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 3 787.00 кв.м, дължина на трасето 612.00 м. и площ на сервитута 2 448.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.60.555, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 4 255.00 кв.м, дължина на трасето 5.00 м. и площ на сервитута 20.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.59.549, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 8 604.00 кв.м, дължина на трасето 87.5.00 м. и площ на сервитута 350.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.59.546, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 2 263.00 кв.м, дължина на трасето 462 м. и площ на сервитута 1848.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.57.528, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 2 619.00 кв.м, дължина на трасето 343.00 м. и площ на сервитута 1372.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.57.491, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 8 657.00 кв.м, дължина на трасето 6.00 м. и площ на сервитута 24.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.57.500, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – пасище, обща площ 11 158.00 кв.м, дължина на трасето 49.00 м. и площ на сервитута 196.00 кв.м.

           

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж на Цеца Митрева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна оценка на допълнително право на строеж на Цеца Маринова Митрева, ЕГН 6204299095, с местоживеене гр. Ямбол,  ул. „Арда” № 3, ап.2 върху 4.00 кв.м. от общински ПИ 87374.521.15 по КК на гр. Ямбол, с площ 21 061.00 кв.м. за изграждане на електрохидравличен ножичен подемник ХНИП2-300 към съществуваща аптека, във връзка с осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания към самостоятелен обект с идентификатор 87374.521.15.6.3 по КК на града, с площ 64.65 кв.м,  като част от сграда 87374.521.15.6,по КК на града, построена в посочения общински поземлен имот в размер на 244.00 лв.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно учредяване право на пристрояване и надстрояване на сграда по заявление от ЕТ „Анди ВИС 92 – Ангел Андонов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал.2 и чл. 37, ал. 5 от ЗОС, да се учреди възмездно на ЕТ „АНДИ-ВИС-92-Ангел Андонов”, БУЛСТАТ 838109459, със седалище и адрес на управление - гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 20, ет. 12, ап. 44, регистриран с решение по ф.д. № 1924/1992 г. на ЯОС, представляван от Ангел Василев Андонов с ЕГН 4106179086,  право на пристрояване и надстрояване върху 112.78 кв.м. на сграда, с идентификатор 87374.547.2.24 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находяща се в ж.к. „Диана”, ул. „Надежда” в УПИ VІ за КОО, кв. 14а по регулационния план на града, при граници на сградата: сграда с идентификатор 87374.547.2.14 и ПИ 87374.547.2, за сумата  11863.05 лв. /единадесет хиляди осемстотин шестдесет и три лева и пет стотинки/   

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Гармънт хаус" ООД, Златка Бързакова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 5 (пет) години срока на действие на Договор № 3127/ 03.07.2006 г. с „ Гармънтс хаус” ООД, ЕИК 128524650, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул.”Цар Освободител”№1, ап.3, представлявано от Златка Петкова Бързакова, за отдадено под помещение за производствена дейност – част от самостоятелен обект за битови услуги с идентификатор 87374.541.36.2.14 по КК на гр.Ямбол, находящо се на трети етаж на шестетажна сграда на ул.”Търговска” № 57, гр.Ямбол , с  площ 68.70 кв.м., в т.ч. за производствена дейност 53 кв.м и 15.70 кв.м. за складова площ, считано от 04.07.2011 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Ангел Кръстев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава със 7 (седем) години срока на действие на Договор № 3272/01.07.2008 г. с ЕТ „Ангел Кръстев”, ЕИК 838117453, представляван от Ангел Тодоров Кръстев за отдаден под наем Обект – Помещение за стъкларски услуги – частна общинска собственост, находящо се на ул. „Спарток” № 7 гр. Ямбол, с обща площ 42.16 кв.м.,  считано от 01.07.2011 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕООД "Елтър".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

     

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3039/ 17.03.2005 г. с ЕООД „Елтър”, ЕИК 838111087, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Арда” № 2, представлявано от Александър Альошев Иванов за отдаден под наем Обект – Павилион за търговска дейност с промишлени стоки,  монтиран  в имот 87374.543.257 по кадастралната карта на града, находящ се на  ул. "Мраморно море" до № 2,  гр. Ямбол, с обща площ 35.00 кв.м.,  считано от 01.04.2011 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Февзи Мехмедов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3042/ 17.03.2005 г. с Февзи Мехмедов Юсеинов, ЕГН 7707169080 за отдаден под наем Обект – Павилион за производствена дейност,  монтиран  в имот 87374.536.22 по кадастралната карта на града, находящ се на  ул. "Стилияна Параскевова" до бл.4,  гр. Ямбол, с обща площ 25.00 кв.м.,  считано от 01.04.2011 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Димитър Василев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 5 (пет) години срока на действие на Договор № 3103/01.03.2006 г. с ЕТ „Димитър Василев”, ЕИК 838107249 за отдаден под наем Обект - Помещение за ремонт на битови уреди (1 стая), с площ 17.60 кв.м.,  представляващо част от недвижим имот – частна общинска собственост, а именно  Самостоятелен обект за битови услуги с идентификатор 87374.541.36.2.12  по КК на гр. Ямбол, находящ се на І етаж над партера в шестетажна монолитна сграда на ул. „Търговска” № 57, гр. Ямбол., актуван с АОС 1617/ 21.07.2010 г.считано от 01.03.2011 г.

           

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Елвис – Иван Иванов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 5 (пет) години срока на действие на Договор № 3101/01.03.2006 г. с ЕТ „Елвис Иван Иванов”, ЕИК 838114044 за отдаден под наем Обект - Помещение за офис, с площ 9.20 кв.м.,  представляващо част от недвижим имот – частна общинска собственост, а именно  Самостоятелен обект за битови услуги с идентификатор 87374.541.36.2.12 по КК на гр. Ямбол, находящ се на І етаж над партера в шестетажна монолитна сграда на ул. „Търговска” № 57, гр. Ямбол., актуван с АОС 1617/ 21.07.2010 гсчитано от 01.03.2011 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕООД „Мастерсист”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 5 (пет) години срока на действие на Договор № 3100/01.03.2006 г. с ЕООД „Мастерсист”, ЕИК 128617599, за отдаден под наем Обект - Помещение за офис, с площ 9.20 кв.м.,  представляващо част от недвижим имот – частна общинска собственост, а именно  Самостоятелен обект за битови услуги с идентификатор 87374.541.36.2.14 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ІІІІ етаж над партера в шестетажна монолитна сграда на ул. „Търговска” № 57, гр. Ямбол., актуван с АОС 1619/ 21.07.2010 гсчитано от 01.03.2011г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение от група общински съветници относно отмяна решение на ОбС Ямбол № ХХVІІІ-3/04.12.2008г. и приемане на ново. (представител на община Ямбол във ФЕКГ)

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА:

      I. Изменя свое решение по точка 3 от дневния ред на 28 заседание, проведено на 4 декември 2008г., както следва:
               1. Отменя решение по т.2 от решението.
               2. Упълномощава Георги Веселинов Зафиров да представлява Община Ямбол във Федерацията на европейските карнавални градове.
               II. На основание чл.21 ал.1 т. 6 от ЗМСМА и във връзка със свое решение по т. 17 от дневния ред на 44 заседание на Общински съвет - Ямбол, възлага на кмета на общината да планира и извърши разходи от бюджета на общината за годишен членски внос във Федерацията на европейските карнавални градове в размер на 300 евро през 2011 г. и за подготовка на домакинството на община Ямбол за 33-ата Конвенция на ФЕКГ в размер до 8 000 лв.
               III. Възлага на Георги Зафиров - председател на ПК „Култура, вероизповедания и политика за младите хора" да организира съвместно с общинската администрация подготовката на домакинството на община Ямбол за 33-ата Конвенция на ФЕКГ.
 
 
 
 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на недвижими имоти - ПОС безвъзмездно на народни читалища.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 4 от ПЗР на Закона за народните читалища и чл.34, ал. 6 от Закона за общинската собственост, предоставя на Народно читалище „Зора 1945” с ЕИК 000962817, регистрирано по ф.д. 721 на ЯОС, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, пл. „Захари Стоянов” № 2 А, представлявано от Невена Атанасова Димитрова – председател, безвъзмездно право на ползване на недвижим имот публична общинска собственост – сграда за културен дом и читалищни нужди с идентификатор 87374.530.1.1, построена в ПИ 87374.530.1 по КК на гр. Ямбол, с обща застроена площ 728 кв.м., актуван с Акт за публична общинска собственост № 312 от 02.08.2001 г., вписан с вх. рег. № 1533/06.03.2009 г., том 5, стр.45, парт. № 723/09   на  Служба по вписванията  Ямбол, находящ се на пл. „Захари Стоянов” № 2 „А”, гр. Ямбол. Правото на ползване се погасява с прекратяването на читалището.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 4 от ПЗР на Закона за народните читалища и чл.34, ал. 6 от Закона за общинската собственост, предоставя на Народно читалище „Пробуда - 1909” с ЕИК 000962777, регистрирано по ф.д. 434/1997 г. на ЯОС, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, пл. „Страшимир Кринчев” № 3, представлявано от Димитър Илиев Димитров – председател безвъзмездно право на ползване на недвижим имот публична общинска собственост – сграда за културен дом и читалищни нужди с идентификатор 87374.557.66.1, построена в ПИ 87374.557.66 по КК на гр. Ямбол, с обща застроена площ 764 кв.м., актуван с Акт за публична общинска собственост № 252 от 29.05.2001 г., вписан с вх. рег. № 1632/11.03.2009 г., том 5, стр.104, парт. № 782/09   на  Служба по вписванията  Ямбол, находящ се на пл. „Страшимир Кринчев”  № 3, гр. Ямбол. Правото на ползване се погасява с прекратяването на читалището.

            3. Упълномощава кмета на общината да предприеме последващи действия.

 

 

 

         ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, ГПЧЕ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване -  помещение за обособяване на търговски обект – книжарница, с полезна площ 18.27 кв.м., находящо се на първи етаж в имот – публична общинска собственост - ГПЧЕ „Васил Карагьозов”, ж.к.”Златен рог” №110, гр. Ямбол, актуван с АОС №80/23.07.1999г., при следните условия:

 

            1. Начална тръжна месечна наемна цена – 28.70 лв., без ДДС;

            2. Предмет на дейност –  книжарница и копирни услуги;

            3. Срок на отдаване – 5 години;

            4. Депозит – 200.00 лева.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне под наем на част от имот общинска собственост на РК на Български зъболекарски съюз - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6 от ЗОС предоставя под наем на Районната колегия на Български зъболекарски съюз (РК на БЗС) – Ямбол, ЕИК 128054873, със седалище и адрес на управление, ул. „Жорж Папазов” № 20, , ет.2, ап.5, гр. Ямбол, представлявана от Димитрина Тодорова Христова – председател на УС, помещение  (1 стая ) с площ 12.00 кв.м. за офис, в сграда с идентификатор 87374.537.95.2 по КК на града, находяща се в общински недвижим имот на ул. „Паисий” № 3, гр. Ямбол,  актуван с АОС № 685/27.09.2002 г.,  за срок от 3 (три) години, считано от 01.07.2011 г. и месечна наемна цена изчислена по т. 43 от Приложение  1 на НРПУРОИ на ОбС Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне за временно и безвъзмездно управление помещения, част от имот общинска собственост на Контролно техническа инспекция към МЗХ в Ямболска област.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.5 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол предоставя на Контролно техническа инспекция към Министерството на земеделието и храните, ЕИК 121710037, представлявана от Георги Иванов Алексиев – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет.8, за временно и безвъзмездно управление помещения / стая № 10 и № 11/ с обща площ 27.60 кв.м., представляващи част от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 215/ 19.04.2001 г., находящ се на ул. „Търговска" № 164, ет. ІІІ, гр. Ямбол, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.16.7.5 по кадастралната карта на града за дейността на инспекцията в Област Ямбол за срок от 3 години, считано от 01.06.2011 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне спортна площадка, находяща се на ул. Дружба в ж. к. Златен рог на сдружение СК „Диана”.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДСБ

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.2 от ЗОС, чл.31, ал.1 Закона за физическото възпитание и спорта и чл.15, ал.2, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Ямбол, предоставя безвъзмездно за ползване  за срок от 10 години на Сдружение Спортен клуб „Диана”- гр. Ямбол, юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, с Булстат 176064323, следния обект -  публична общинска  собственост, представляващ Спортна площадка находяща се на ул.”Дружба” в ж.к. „Златен рог”-гр. Ямбол  с площ 4280 кв.м, с акт за общинска собственост №171 от 06.11.2000 г.

 ІІ. Срок на безвъзмездното ползване –10 (десет) години, считано от сключването на договора.

ІІІ. Определя следните  условия за предоставяне на спортната площадка:

1. Задължителни изисквания за спортната площадка:

* Да не се променя предназначението на спортната площадка и прилежащата около нея зона през целия срок на договора, като неизпълнението на това задължение да  бъде самостоятелно основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Община Ямбол.

* Достъпът до спортната площадка да е свободен за деца и ученици до  14-годишна възраст по 2-3 часа на ден в делничните дни по предварително изготвен и съгласуван между двете страни график.

* Достъпът до спортната площадка да е свободен за хора с увреждания и деца, лишени от родителски грижи.

* Да предоставя площадката  на ФК „Тунджа 1915” за тренировъчна дейност по 2 часа на ден в делничните дни в зимните месеци по предварително изготвен и съгласуван график.

2. Специфични изисквания:

* При разполагане  на временно преместваемо съоръжение (включващо съблекалня, душове, сервизни помещения и др.) да се спазят  реда и условията на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол. Размерът на наема за ползване на терена за поставянето му се определя съгласно Приложение 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) в Община Ямбол.

3. Инвестиции: 

* Да се спази посочените  в предложението на Сдружение Спортен клуб „Диана” размер и поетапност на инвестициите за възстановяване и благоустрояване, които ще бъдат предмет на договор.

*  При изтичане и неподновяване на договора между Сдружение Спортен клуб „Диана”  и Община Ямбол, всичко изградено за сметка на клуба остава в полза на общината. 

IV.  Упълномощава кмета на общината да сключи договор със „Сдружение Спортен клуб „Диана”- гр. Ямбол за безвъзмездно ползване на спортната площадка, съгласно инвестиционното предложение на клуба и определените в Раздел ІІІ условия.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно предоставяне право на безвъзмездно ползване върху част от недвижим имот - ЧОС на БЧК.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС, предоставя  право на  безвъзмездно ползване върху част от недвижим  имот  – частна общинска собственост, актуван с АОС № 39/ 24.08.1998 г, а именно самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.41.5.20 по КК на гр. Ямбол,  находящ  се в  сектор „В”  в ж.к. „Хале”, до жилищен блок  № 9 ( в близост до жил. бл.20 на ж.к. „Диана”),  гр. Ямбол,  с площ 195.55 кв.м., на Областния съвет на БЧК – гр. Ямбол, представляван от Митко Филипов – Директор, за  срок от 1 година, считано от 01.06.2011 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно предоставяне за временно и безвъзмездно управление помещения на ТД на НАП Бургас, офис Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.5 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол предоставя на ТД на НАП Бургас – офис Ямбол за временно и безвъзмездно управление помещения / две стаи на ІІ етаж / с обща площ 72.00 кв.м., представляващи част от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 151/31.05.2000 г., находящ се на ул. „Серес" № 15, гр. Ямбол, идентификатор 87374.543.549.2 по кадастралната карта на града за дейността на структурата в Област Ямбол  за срок от 3 години, считано от 01.05.2011 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно предоставяне на помещение общинска собственост на Териториална организация на Асоциацията на сляпоглухите в България”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 и ал.2 от ЗОС предоставя на Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на сляпоглухите в България”, представлявано от Председателя Димитър Кръстев Парапанов, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо” № 79, за дейността на териториална организация гр. Ямбол,  помещение  (1 стая  - № 5 по схема) с площ 21.50 кв.м. за офис, в самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.90.1.4 по КК на гр. Ямбол, представляващ част от ІІ-ри етаж от имот публична общинска собственост «Комплекс за социални услуги за деца и възрастни» - сграда с идентификатор 87374.543.90.1, построена в имот 87374.543.90 по КК на града, актувана с АОС 1679 от 21.01.2011 г., находящ се на ул. „Търговска" № 120, гр. Ямбол, за срок от 5 /пет/ години, считано от 01.05.2011 г. -  безвъзмездно.

2. Териториалната организация на Национална асоциация на сляпоглухите в България ползва съвместно с останалите организации от Комплекса за социални услуги за възрастни - Конферентна зала, с площ 33.05 кв.м. в самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.90.1.4, по КК на града и Фитнес зала – самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.90.1.11 по КК на града с площ 177.50 кв.м., находящи се в същия комплекс по утвърден график.

3. Териториалната организация на Национална асоциация на сляпоглухите в България заплаща всички текущи ремонти и разходи, свързани с ползването на частта от имота, включително и за общите части.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение предоставяне на помещение общинска собственост на сдружение „Спортен клуб за инвалиди Ямбол 99”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 и ал.2 от ЗОС предоставя на Сдружение с нестопанска цел Спортен клуб за инвалиди „Ямбол 99”, представлявано от Председателя Надка Димитрова Александрова, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски” № 29, помещение  (1 стая  № 4 по схема) с площ 22.01 кв.м., в самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.90.1.4 по КК на гр. Ямбол, представляващ част от ІІ-ри етаж от имот публична общинска собственост «Комплекс за социални услуги за деца и възрастни» - сграда с идентификатор 87374.543.90.1, построена в имот 87374.543.90 по КК на града, актувана с АОС 1679 от 21.01.2011 г., находящ се на ул. „Търговска" № 120, гр. Ямбол, за срок от 5 /пет/ години, считано от 01.05.2011. -  безвъзмездно.

2. Сдружение с нестопанска цел Спортен клуб за инвалиди „Ямбол 99” ползва съвместно с останалите организации от Комплекса за социални услуги за възрастни - Конферентна зала, с площ 33.05 кв.м. в самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.90.1.4, по КК на града и Фитнес зала – самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.90.1.11 по КК на града с площ 177.50 кв.м., находящи се в същия комплекс по утвърден график.

3. Сдружение с нестопанска цел Спортен клуб за инвалиди „Ямбол 99” заплаща всички текущи ремонти и разходи, свързани с ползването на частта от имота, включително и за общите части.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно отдаване под наем на част от имот - ПОС, читалище "Зора" по искане на "Мобилтел" ЕАД, София.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.281, ал.2, т.2 от Закона за електронните съобщения, отдава под наем след провеждане на публичен търг за срок от 5 години част от имот – публична общинска собственост, а именно: площ от 16 кв. м. от покривното пространство в североизточната част на покрива на ниското тяло на сградата на Читалище „Зора”, непосредствено до южната стена на високото тяло на същата сграда, находяща се в парцел ІІ, от кв.112, по плана на гр. Ямбол, с административен адрес: гр. Ямбол, ул.”Захари Величков” № 2а, актувана с АОС № 312 от 02.08.2001 г. Площта се отдава за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения.

            Начална месечна тръжна наемна цена 330.00 лева без ДДС. Депозит за участие 33.00 лева.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договори за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

      РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 6 и чл. 68, ал. 3 от НРПУРОИ продължава с две години срока на действие на договори за наем с „Агромейт” ООД както следва:

            - Договор № 05-306/12.07.2005 г. за наем на земеделска земя – имот № 020001 в местност „Германски могили”, категория на земята при неполивни условия: IV (26.858) и VI (20.968), начин на трайно ползване – нива, с площ 47.826 дка,  считано от 01.10.2011 г.

            - Договор №  05-307/12.07.2005 г. за наем на земеделска земя ПИ 87374.20.27 по КК на гр. Ямбол, местност „Германски могили”, категория на земята при неполивни условия: IV (78.000) и VI (26.282), начин на трайно ползване – нива, с площ 104.282 дка, считано от 01.08.2011 г.

            - Договор №  05-305/12.07.2005 г. за наем на земеделска земя ПИ 87374.21.39 по КК на гр. Ямбол,  местност „Сухото дере”, категория на земята при неполивни условия: IV, начин на трайно ползване – нива, с площ 21.152 дка , считано от 01.08.2011 г.

            - Договор №  05-252/21.08.2008 г. за наем на земеделска земя ПИ 87374.19.40 по КК на гр. Ямбол,  местност „Червен баир”, категория на земята при неполивни условия: IV, начин на трайно ползване – нива, с площ 54.947 дка, считано от 20.08.2011 г.

- Договор №  05-246/20.08.2008 г. за наем на земеделска земя ПИ 87374.23.72 по КК на гр. Ямбол,  местност „Гелен баир”, начин на трайно ползване – нива, с площ 7.7 дка , считано от  20.08.2011 г.

- Договор №  05-251/21.08.2008 г. за наем на земеделска земя ПИ 87374.21.27 по КК на гр. Ямбол,  местност „Сухото дере”, начин на трайно ползване – нива, с площ 6.069 дка , считано от 20.08.2011 г.

- Договор №  05-249/20.08.2008 г. за наем на земеделска земя ПИ 87374.20.28 по КК на гр. Ямбол,  местност „Германски могили”, начин на трайно ползване – нива, с площ 20.581 дка ,  считано от 20.08.2011 г.

- Договор №  05-250/21.08.2008 г. за наем на земеделска земя ПИ 87374.48.136 по КК на гр. Ямбол,  местност „Джиновски кашли”, начин на трайно ползване – нива, с площ 10.547 дка ,  считано от 20.08.2011 г.

- Договор №  ДГ05-0128/12.11.2009 г. за наем на земеделска земя ПИ 87374.24.128 по КК на гр. Ямбол,  местност „Гюр чешма”, категория на земята при неполивни условия: ІІІ, начин на трайно ползване – нива, с площ 9.04 дка, считано от 01.11.2011 г.,

като размера на годишния наем се завишава с 4.5 %.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДАСЕТ И СЕДМА - Предложение относно приемане на доклади за дейността на читалищата в гр. Ямбол за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през предходната година на НЧ „Пробуда - 1909”, НЧ „Съгласие 1862”, НЧ „Зора - 1945”, НЧ „Умение 2003г.”, НЧ „Диана - 1944” и НЧ „Д-р Ст. Чирпанлиев 2007”.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно персонални пенсии на децата на Фатме Али Хасан.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗОРСП

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Гюсюм Иванова Щилиянова и Шевкет Иванов Щилиянов от гр. Ямбол, ул. “Капитан Петко войвода” № 3.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА - Предложение относно отпускане финансова помощ на Дияна Величкова Яги, Валентин Ангелов Стоянов.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

На основание т. 14.4 от решение по т.17 от дневния ред на ХLІV заседание, проведено на 25.02. – 01.03.2011г. и Правилника за реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми Общински съвет Ямбол:

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Дияна Величкова Яги от гр. Ямбол, живуща в к-с „Хале” бл.12, вх. А, ап.12 в размер на 500 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Валентин Ангелов Стоянов от гр. Ямбол, живущ на ул. „Кабиле” № 38 в размер на 500 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА - Предложение относно определяне състава на Общински съвет по наркотични вещества.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:         

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.15, ал.1 от Закона за изменение и допълнение на ЗКНВП от 2010г.,  и чл.15, т.1 , т.2 , т.3 и т.4 от Правилник за организацията и дейността на националният съвет по наркотични вещества, приет с ПМС № 10 от 17.01.2001год., (обн.ДВ.бр.8 от 26.01.2001год., изм. и доп., ДВ.бр.86 от 01.10.2004год., изм. ДВ.бр.78 от 30.09.2005год., изм. ДВ.бр.96 от 30.11.2005год., изм. ДВ.бр.49 от 16.06.2006год.):

1. Общински съвет Ямбол определя Общински съвет по наркотични вещества в състав:

Председател: Иван Кърцъков;

Секретар: Камен Андонов;

Членове:  1. д-р Лиляна Желева Генчева – директор на РЗИ;

                                   2. Елена Мирчева Даскалова – гл. инспектор Наркотични вещества и лекарствена политика;

                 3. Милена Янъкова - Началник отдел ”Закрила на детето”;

                            4. Димитър Колев Димитров – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ямбол;

                                   5. Панайот Матев – инспектор в ТЗ ”БОП” – Ямбол;

                                   6. Тенко Боев – РУ на МВР – ДПС;

                                   7. Гергана Георгиева – ОС на БЧК;

                                   8. Даниела Иванова – секретар на МКБППМН.

                                   9. Невяна Златева – НПО „Заедно срещу дрогата”

            2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от Правилник за организацията и дейността на националният съвет по наркотични вещества Общинският съвет по наркотичните вещества, след конструирането си, да разработи и предложи за приемане в Общински съвет - Ямбол Правилник за работата на общинския съвет по наркотични вещества и Програма за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

           

            Общински съвет Ямбол приема Общинска програма за закрила на детето в община Ямбол за 2011г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно откриване на социална услуга "Личен асистент" като делегирана от държавата дейност в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36в, ал.3, т.1 от Правилника прилагане на Закона за социално подпомагане:

            1. Общински съвет Ямбол дава съгласие, след изтичане срока на проекта „Подкрепа за достоен живот" по схема „Алтернативи", считано от 08.03.2012 год., в община Ямбол да се открие социална услуга "Личен асистент" като делегирана от държавата дейност.

            2. Ресурсно осигуряване на социална услуга „Личен асистент" да се извърши по натурални и стойностни показатели за делегирана от държавата дейности, в съответствие със стандартите, определяни ежегодно с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

            2.1. Капацитет - 200 ползватели - деца и възрастни лица с увреждания;

            2.2. Персонал - 200 щатни длъжности;

            2.3. Стандарт за издръжка - съгласно натурални и стойностни показатели за делегирани от държавата дейности, в съответствие със стандартите , ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и закона за Държавния бюджет за 2012 год. в размер на 5600 лева.

            3. Упълномощава кмета на Община Ямбол да извърши всички последващи действия за изпълнение на т.2 от настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно откриване на социална услуга "Социален асистент" като делегирана от държавата дейност в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36в, ал.3, т.1 от Правилника прилагане на Закона за социално подпомагане:

            1. Общински съвет Ямбол дава съгласие, след изтичане срока на проекта „Услуги за социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи в Община Ямбол”, BG051PO001-5.2.07-0212-C-0001, считано от 01.03.2012 год., в община Ямбол да се открие социална услуга "Социален асистент" като делегирана от държавата дейност.

            2. Ресурсно осигуряване на социална услуга „Социален асистент" да се извърши по натурални и стойностни показатели за делегирана от държавата дейности, в съответствие със стандартите, определяни ежегодно с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

            2.1. Капацитет - 160 ползватели - деца и възрастни лица с увреждания;

            2.2. Персонал -80 щатни длъжности;

            2.3. Стандарт за издръжка - съгласно натурални и стойностни показатели за делегирани от държавата дейности, в съответствие със стандартите , ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и закона за Държавния бюджет за 2012 год. в размер на 5600 лева.

            3. Упълномощава кмета на Община Ямбол да извърши всички последващи действия за изпълнение на т.2 от настоящото решение.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Ямбол 2011 – 2015г. и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2011 в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социалното подпомагане, чл.36/б/ от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА,  Общински съвет Ямбол приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 2011 - 2015г. и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2011г. в Община Ямбол

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      Отлага за следващо заседание.

 

           

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно план за действие 2010 – 2020г. на Община Ямбол за енергия от ВЕИ, ЕЕ и устойчив транспорт.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

           

      Предложението не се прие.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно приемане на Стратегия и маркетингова програма за културен туризъм в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      Отлага за следващо заседание.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно отчет за дейността на ТД със 100% общинско участие и приемане на годишните финансови отчети за 2010.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и чл.54, ал.3 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.т. 3, 4 и 5, чл.147, ал.2 и чл.221, т.т.6 и 7 от Търговския закон, чл.9, ал.1, т.т. 4, 7 и 12, чл.18, т.т. 12 и 13, чл.53, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества Общински съвет Ямбол:

            1. Одобрява годишните финансови отчети и баланси за 2010 г. на:

"Дезинфекционна станция" ЕООД

"Обреден комплекс" ЕООД

"ДКЦ № - 1 - Ямбол" ЕООД

"ДЦ № 1 - Ямбол" ЕООД

            2. На основание чл. 53, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, определя дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба на годишния финансов отчет на:

"Дезинфекционна станция" ЕООД

"Обреден комплекс" ЕООД

"ДКЦ № - 1 - Ямбол" ЕООД

"ДЦ № 1 - Ямбол" ЕООД

            Определеният дивидент да бъде приведен в срок до 30 август 2011 г., по сметка: IBAN BG 13 SOMB 9130 8424420344, BIC SOMBBGSF, код за вид плащане – 44 48 00 (дивидент) при „Общинска банка” АД, клон гр. Ямбол.

            3. На основание чл. 54, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 1, т. 12 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, предоставя дивидента за 2010 г. от „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД на дружеството за закупуване на част от задължителното дооборудване на всички Рентгенови апарати в „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД с ДАП – камери.

            4. Освобождава от отговорност за финансовата година 2010 г. управителите на

"Дезинфекционна станция" ЕООД

"Обреден комплекс" ЕООД

"ДКЦ № - 1 - Ямбол" ЕООД

"ДЦ № 1 - Ямбол" ЕООД

            5. Не одобрява годишния финансов отчет и баланс за 2010 г. на "Комуналуниверс" ЕООД.

            5.1. Освобождава Стоян Христов Стоянов от длъжността управител на "Комуналуниверс" ЕООД.

            Не освобождава от отговорност Стоян Христов Стоянов до провеждането на пълна финансова ревизия за периода на управление и представяне на отчет пред Общински съвет - Ямбол.

            5.2. Задължава кмета на общината да прекрати договора за управление със Стоян Христов Стоянов, считано от датата на влизане в сила на това решение.

            6. Избира за временно изпълняващ длъжността Управител на "Комуналуниверс" ЕООД за срок до избиране и назначаване на Управител след проведен конкурс Цветан Иванов Атанасов.

            Определя възнаграждение на временно изпълняващия длъжността съгласно Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества.

            6.1. Задължава кмета на общината да подпише договор за управление с временно изпълняващия длъжността Цветан Иванов Атанасов, считано от датата на влизане в сила на това решение.

            7. Задължава и упълномощава ВрИД Управител на "Комуналуниверс" ЕООД - гр. Ямбол да извърши всички необходими действия за пререгистрация на търговското дружество в Търговския регистър.

            8. Възлага на членовете на ПК "Управление на общинско имущество, контрол на общински предприятия и дружества с общинско участие" да участват в приемането и предаването на имуществото на "Комуналуниверс" ЕООД между освободения управител и избрания ВрИД Управител.

 

           

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на ОД на МВР Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на част от имот - ПОС за безвъзмездно управление от ЦОП "Усмивка".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал.3  от Закона за общинската собственост предоставя безвъзмездно за управление на Център за обществена подкрепа «Усмивка» – гр.Ямбол, самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.90.1.2 по КК на гр.Ямбол, с площ 258.50 кв.м, представляващ част от І- ви етаж от имот публична общинска собственост «Комплекс за социални услуги за деца и възрастни» - сграда с идентификатор 87374.543.90.1, построена в имот 87374.543.90 по КК на гр.Ямбол, находящ се на ул. «Търговска» № 120, гр.Ямбол, за срок от 5 /пет/ години, считано от 01.08.2011г.

     Ползвателят  да заплаща всички текущи ремонти и разходи, свързани с  ползването на частта от имота, включително и за общите части.