РЕШЕНИЯ

 

НА ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 13 МАРТ 2008г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Предложение относно изменение на наредба за определяне размера на местните данъци.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2. Предложение относно изменение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3. Предложение относно отмяна на т.7,1.2 от дневния ред на V заседание на ОбС Ямбол, проведено на 15.02.2008г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4. Предложение относно изменение на наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5. Предложение относно изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

6. Предложение относно присъждане на награди на здравни работници по случай 7 април.

ВНОСИТЕЛ:ПК Здравеопазване

7. Отчет за изпълнението на сборния бюджет на Община Ямбол за 2007г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно приемане на сборен бюджет на Община Ямбол за 2008г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

10.  Предложение относно изменение на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно закриване на НУ „Ради Иван Колесов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно управление и ползване на имот – ЧОС, намиращ се на ул. „Търговска” № 120. (бивше училище „Страшимир Кринчев”)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно изменение на наредба за определяне размера на местните данъци.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Във връзка със Заповед № АК 11/ 0002 от 29.02.2008 г. на областния управител на Област Ямбол, с която е върнато за повторно разглеждане решението по т.1 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Ямбол, проведено на 15.02.2008 г., с което е приета Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ямбол и на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ямбол изменя Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ямбол, която придобива следния вид:

 

Наредба

за определяне размера на местните данъци

на територията на община Ямбол

 

Глава първа

Общи положения

 

                  Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община Ямбол.

                  Чл.2. В общинският бюджет постъпват следните местни данъци:

1. Данък върху недвижимите имоти;

2. Данък върху наследствата;

3. Данък върху даренията;

4. Данък при възмездно придобиване на имущества;

5. Данък върху превозните средства;

6. Патентен данък.

                  Чл.3. Размерите на местните данъци по чл. 2 се определят с тази наредба при условията, по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси;

                  Чл.4. Местните данъци се заплащат:

1.в брой в касите на дирекция „МДТ”,находящи се на ул.”Ал. Стамболийски” № 5 А и на други обявени от общината места;

2. по банков път – по банковата сметка на общината, обявена в електронния й адрес;

3. с пощенски запис.

                  Чл.5. Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

                  Чл.6. Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

 

Глава втора

Местни данъци

Раздел І

Данък върху недвижимите имоти

 

            Чл.7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на общината сгради и поземлени имоти в строителните граници на община Ямбол и селищно образувание „Кринчовица”, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията.

            (2) Не се облагат с данък недвижимите имоти, посочени в чл. 10 от Закона за местните данъци и такси.

            Чл.8. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,7 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

           

Раздел ІІ

Данък върху наследствата

 

            Чл.9. С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или завещание имущества на лицата определени в чл. 29 от Закона за местните данъци и такси.

            Чл.10. Наследствено имущество е определеното по чл. 30 от Закона за местните данъци и такси.            

            Чл.11. При откриване на наследство данъчно задължените лица или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси в дирекция „Местни данъци и такси” към общината,  ако  последното местожителство на наследодателя е Община Ямбол, а ако последният е имал местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

            Чл.12. Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се определя и оценява по реда на чл.33 и чл. 34 от Закона за местните данъци и такси.

            Чл.13. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:

            1. за братя и сестри и техните деца – 0,7 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

            2.за лица, извън посочените в т. 1 - 5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

            Чл.14. Освобождават се от данък върху наследство имущества определени в чл.38 от Закона за местните данъци и такси.  

Раздел ІІІ

Данък при придобиване на имущества по  дарение и по възмезден начин

 

           

            Чл.15. Данъкът се заплаща от лицата по чл. 45 от Закона за местните данъци и такси.

            Чл.16. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:

            а) 0,7 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

            б) 5 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а".

            (2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

            Чл.17. Освобождават се от данък придобитите имущества по чл. 48 от Закона за местните данъци и такси.

            Чл.18. Данъкът се заплаща в общината  по реда на чл. 49 от Закона за местните данъци и такси.

Раздел ІV

Данък върху превозните средства

 

            Чл.19. С данък върху превозните средства се облагат посочените в чл. 52 от Закона за местните данъци и такси превозни средства.          

            Чл.20. Собствениците на превозни средства с постоянния адрес, съответно седалище община Ямбол, декларират в Дирекция „Местни данъци и такси”, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл. 54 от Закона за местните данъци и такси.

            Чл.21. (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, определен с чл. 55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, както следва:

1.до 37 kW включително –  0,34 лв. за 1 kW;

2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,40 лв. за 1 kW;

3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW;

            4. над 74 kW до 110 kW включително – 1,10 лв. за 1 kW;

            5. над 110 kW – 1,23 лв. за 1 kW;

            (2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери:

            1. товарно ремарке – 5 лв.;

            2. къмпинг ремарке – 10  лв.

            (3) Данъкът за мотопеди е в размер от 10 лв.,  а за мотоциклети, както следва:

1. до 125 куб. см включително –  12 лв.

2. над 125 до 250 куб. см включително – 25 лв.

3. над 250 до 350 куб. см включително – 35 лв.

4. над 350 до 490 куб. см включително – 50 лв.

5. над 490 до 750 куб. см включително – 75 лв.

6. над 750 куб. см – 100 лв.

            (4) Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва:

1. до 400 кг включително – 4 лв.;

2. над 400 кг – 6 лв.

            (5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, включително мястото на водача – 50 лв.

2. над 22 места, включително мястото на водача – 100 лв.

            (6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса е в размер 10 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

            (7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

 

 

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке

Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона):

Данък (в лева)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

-

18

8

 

28

 

 

 

18

 

20

 

28

 

64

 

 

 

20

 

22

 

64

 

147

 

 

 

22

 

25

 

190

 

342

 

 

 

25

 

26

 

342

 

600

 

 

 

26

 

28

 

342

 

600

 

 

 

28

 

29

 

331

 

399

 

 

29

 

31

 

399

 

655

 

 

 

31

33

655

 

909

 

 

 

33

38

909

 

1381

 

 

 

38

-

1007

 

1369

 

 

Б) с три и повече оси

36

38

640

 

888

 

 

 

38

40

888

 

1228

 

 

 

40

-

1228

 

1817

 

 

 

(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер на 50 лв.

(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона  е в размер на 100 лв.

(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва:

1. от 11 kW до 18 kW включително – 5 лв.

2. над 18 kW до 37 kW включително – 7 лв.

3. над 37 kW10 лв.

(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер 25 лв.

(12) Данъкът за моторни шейни е в размер на 50 лв.

(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

 

Брой оси на моторното превозно средство

Допустима максимална маса

Данък (в лв.)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

12

13

30

 

61

 

 

13

14

61

 

168

 

 

14

15

168

 

237

 

 

 

15

-

237

 

536

 

Б) с три оси

15

17

61

 

106

 

 

17

19

106

 

217

 

 

19

21

217

 

282

 

 

21

23

282

 

434

 

 

23

-

434

 

675

 

В) с четири оси

23

25

282

 

286

 

 

25

27

286

 

446

 

 

27

29

446

 

708

 

 

29

-

708

 

1050

 

 

Чл.22. Данъкът за плавателните средства е в размер,  както следва:

1. за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите - в размер 1 лв. за всеки започнат бруто тон;

2. за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища - в размер1 лв. за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и в размер 0,10 лв.  за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;

3. за един джет - в размер 100 лв.

4. за ветроходни и моторни яхти - в размер 20 лв.  за всеки започнат бруто тон;

5. за скутери - в размер 2,70 лв. за киловат;

6. за влекачи и тласкачи - в размер 0,14 лв. за киловат;

7. за речни несамоходни плавателни съдове - в размер 0,50 лв.за тон максимална товароносимост.

Чл.23. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както следва:

1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети- 20 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло;

2. за параплан            12 лв.

3. за делтаплан          12 лв.

4. за мотоделтаплан  - 20 лв.

5. за свободен балон – 30 лв.

6. за планер                - 30 лв.

    Чл.24. Освобождават се от данък собствениците на превозни средства посочени в чл.58 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.25. Данък в намален размер се дължи за превозните средства посочени в чл. 59 от Закона за местните данъци и такси.

 

 

 

 

 

Раздел V

Патентен данък

Чл.26. Патентният данък се заплаща по видове патентни дейности и годишни размери както следва:

 

 

1. Средства за подслон и места за настаняване, с не повече от 20 стаи —данъкът се определя в размер на 200 лв. за стая в обекта:

                    1 – 2 звезди                                                            200

 

2. Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи към обекта:

а) ресторанти:

1—2 звезди

15

 

3 звезди

30

 

б) заведения за бързо обслужване:

1—2 звезди

8

 

 3 звезди

20

 

в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:

1—2 звезди

8

 

3 звезди

20

 

г) кафе-сладкарници

1—2 звезди

8

 

3 звезди

30

 

д) барове:

    дневни:

2 звезди

30

 

3 звезди

52

 

          нощни:

2 звезди

39

 

3 звезди

65

 

е) бюфети, каравани и павилиони — за обект: 

300

 

3. Търговия на дребно до 100 кв. м. нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя в размер на 10 лв. за 1 кв. м. нетна търговска площ.

4. Платени паркинги — данъкът се определя в размер на 60 лв. за 1 брой място за паркиране.

5. Дърводелски услуги данъкът се определя в размер на 360 лв.    

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги данъкът се определя в размер на 390 лв. за обект

 

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали данъкът се определя в размер на 1000 лв. за обект

8. Обущарски и шапкарски услуги данъкът се определя в размер на 60 лв. за обект.

 

9. Металообработващи услугиданъкът се определя в размер на 480 лв. за обект.

 

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги данъкът се определя в размер на 390 лв. за работно място на обекта:

 

11. Машинописни и/или копирни услуги данъкът се определя в размер на 427 лв. на брой устройство в обекта.

 

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки данъкът се определя в размер на 450 лв. за работно място в обекта.

 

13. Маникюр, педикюр данъкът се определя в размер на 260 лв. за работно място  в обекта.

 

14. Часовникарски услуги данъкът се определя в размер на 180 лв. за обект.

 

15. Тапицерски услуги данъкът се определя в размер на 360 лв. за обект.

 

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми данъкът се определя в размер на 650 лв. за обект

 

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства данъкът се определя в размер на 1000 лв. за обект.

 

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации данъкът се определя в размер на 260 лв. за обект.

 

19. Стъкларски услуги данъкът се определя в размер на 325 лв. за обект:

 

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио -визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти данъкът се определя в размер на 462 лв. за обект.

 

21. Отдаване на видеокасети под наем данъкът се определя в размер на 1800 лв. за обект.

 

22. Компаньонки и компаньони данъкът се определя в размер на 5200 лв.  за обект.

 

23. Масажистки и масажисти данъкът се определя в размер на 1300 лв. за обект.

 

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти данъкът се определя в размер на 4550 лв. за обект.

 

25. Фотографски услуги данъкът се определя в размер на 600 лв. за обект.

 

26. Посреднически услуги при покупко - продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти данъкът се определя в размер на 700 лв. за обект.

 

27. Санитарни възли, наети под аренда данъкът се определя в размер на 290 лв. за обект.

 

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини данъкът се определя в размер на 122 лв. за обект.

 

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги данъкът се определя в размер на 85 лв. за обект.

 

30. Заложни къщи – данъкът се определя в размер на 18200 лв.

 

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература данъкът се определя в размер на 120 лв. за обект.

 

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) данъкът се определя в размер на 900 лв. за обект.

 

33. Игри с развлекателен или спортен характер данъкът се определя за брой съоръжения в обекта, както следва:

а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон, размера на данъка за брой съоръжение е 171 лв.

 

б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжение е 22 лв.

 

в) За зали за боулинг и кегелбан данъкът за игрален коридор е в размер на 104 лв., и билярд данъкът за маса е в размер на 104 лв.

 

34. Фитнес центрове и спортни зали данъкът се определя за обект, както следва:

за 1 кв.м.                              -                                       3,50 лв.

и за един фитнес уред          -                                       715 лв.

35. Химическо чистене, пране и гладене данъкът се определя в размер на 325 лв. на брой съоръжения в обекта:

 

36. Мелничарски услуги:

а) За мелници за брашно . данъкът се определя в размер на 18 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия.

 

б) За мелници за фураж стационарни данъкът се определя в размер на 600 лв.

 

37. Услуги с атрактивен характер:

а) корабчета

750 лв. на брой

 

б) лодки

450 лв. на брой

 

в) яхти

900 лв. на брой

 

г) джетове

900 лв. на брой

 

д) влакчета

30 лв. на място

 

е) файтони

75 лв. на място

 

ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения

150 лв. на брой оборудване

 

з) зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни

150 лв. на брой оборудване

 

и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши

150 лв. на място

 

к) детски колички и моторчета

150 лв. на брой

 

л) стрелбища

300 лв. на брой стрелбище

 

38. Обучение на водачи на моторни превозни средства данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:

а) мотопеди, мотоциклети

425 лв.

 

б) други МПС

850 лв.

 

39. УслугиПътна помощна пътни превозни средства данъкът се определя в размер на 2000 лв. за брой моторно превозно средство.

 

40. Услуги със земеделска и горска техникаданъкът се определя за брой техника, както следва:

а) комбайн 330 лв.

б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни       и самодвижещи се машини  110 лв.

      в) прикачни, навесни и стационарни машини 11 лв.

 

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината и/или определени от него лица.

§ 2. Тази наредба се приема на основание чл.1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси.

           

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА – Предложение относно изменение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Във връзка със Заповед № АК 11/ 0002 от 29.02.2008 г. на областния управител на Област Ямбол, с която е върнато за повторно разглеждане решението по т.2 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Ямбол, проведено на 15.02.2008 г., с което е приета Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол и на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ямбол изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, която придобива следния вид:

 

Н А Р Е Д Б А

 

за определянето и администрирането на местните такси и цените

на услугите на територията на Община Ямбол

 

Глава първа

 

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

Чл.1.(1) С тази Наредба се уреждат отношенията свързани с определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите предоставени на физически и юридически лица, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Ямбол.

(2) Конкретния размер на таксите и цените на услугите се определят от Общинския съвет с Приложения, неразделна част от тази Наредба.

 Чл. 2. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат в брой или безкасово.

(2)Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с предоставянето на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт или с тази Наредба е предвидено друго.

           Чл. 3.(1) Пълните разходи на общината по предоставяне на  определена услуга включват всички разходи за: работни заплати и осигуровки на персонала, за дейности общинска отговорност, материални, режийни, консултантски, за управление и контрол, по събиране на таксите и други разходи, имащи отношение към формирането на размера на  таксата.

(2) В случаите, когато някои от посочените в ал. 1 разходи са осигурени със средства от Централния бюджет или с нормативен акт е указано друго, същите не се включват в пълните разходи.

(3)  Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.

Чл. 4. Приходите от местни такси и цени на услуги постъпват по бюджета на общината.

Чл. 5. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат  пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

Чл. 6. Лицата, не ползващи услугата през съответната година или определен период от нея, заплащат такса само за периода на ползване на услугата.

Чл. 7. (1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси.

(2) В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи, с изключение на средствата предоставяни от централния бюджет или заеми.

(3) Конкретния размер на облекченията се определя с тази наредба.

Чл. 8.   (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината.

(2) Местните такси и цени на услуги се събират от общинската администрация и разпоредителите от по ниско ниво, на които са делегирани правомощия.

(3) Кметът на общината ежегодно определя длъжностните лица, техните права и отговорности по събирането на таксите и цените на услугите.

           

Чл.9. (1) Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане.

            (2) Кметът на общината внася в Общинския съвет мотивирано предложение за определяне и/или промяна размера на таксите и цените на услугите преди или с приемане на бюджета на общината за текущата година.

(3) В изпълнение на нормативен акт, при предоставяне на нови услуги или когато обективни причини наложат, промени могат да се правят и през годината по предложение на кмета на общината с решение на Общинския съвет.

           

Чл. 10.  Общинската администрация поддържа данни за:

1.      услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;

2.      ползвателите на предоставената услуга

3.      изключенията от общата политика, преференции;

4.      използваната информация при определяне на такси и цени и конкретните методики, използвани за определяне на размера им;

5.      събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга

 

Глава втора

 

МЕСТНИ ТАКСИ

 

Раздел І

Такса за битови отпадъци

 

Чл.11. Таксата се заплаща съгласно Приложение №  1.

      Чл.12. (1)  Разходите за услугата по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци в депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, и за проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти се разпределят пропорционално на основа на очакваните количества генериран отпадък за жилищни и нежилищни имоти.

(2) Разходите за почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии, предназначени за обществено ползване, се определят с решение на Общинския съвет за съответната година.

Чл.13. Предприятията и фирмите, които избират да заплащат таксата за сметосъбиране и сметоизвозване според количеството на битовите отпадъци или въз основа на отчетна /балансова/  стойност на нежилищните им имоти:

1. Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, за които лицата подават декларация в общинската администрация до 31 декември на предходната година. За придобитите през годината имоти, декларацията се подава в 30 дневен срок от датата на придобиването им.

            2. В декларацията се посочват адреса на имота, видът и броят на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци, които ще се използват през годината съобразно обявената със заповед на кмета на общината, честота за извозване на битовите отпадъци.

            3. Когато лицето не е подало декларация в срок, декларирало е по-малко от необходимият му брой от съответният вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битови отпадъци в определените за целта съдове, заплаща годишната такса върху отчетната стойност на нежилищният имот по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви съгласно сроковете за плащане.    

            4. Таксата за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината се определя в левове пропорционално върху основата по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ.

Чл.14. Основата за определяне на таксата за битови отпадъци се определя от Общинския съвет.

Чл.15. (1) Таксата се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 31 март, до 30 юни, до 30 септември, до 30 ноември на годината, за която се дължи.

(2) В случаите, когато в ЗМДТ е определен срок за плащане на данъка върху недвижимите имоти, различен от срока по ал.1, първата вноска на таксата за битови отпадъци, се плаща в същия срок.

(3) На предплатилите  за цяла година в първия срок, се прави отстъпка от 5 на сто.

(4) Предприятията и фирмите сами изчисляват годишното си задължение и го внасят в предвидените в Наредбата срокове.

            Чл.16. (1) Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца следващ месеца на придобиване на имота.

            (2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото  на месеца, следващ месец, през който ползването е започнало.

            (3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

            (4) Освобождават се от такса за сметосъбиране и сметоизвозване лицата, подали декларация в общинска администрация до 31 декември на предходната година,  за имоти които няма да се ползват през цялата година.

            (5) Таксата се събира от служителите на общинската администрация, които имат правата по чл. 4, ал. 3 на ЗМДТ.

 

Раздел ІІ

Такса за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна,

панаири и терени с друго предназначение

 

 Чл.17. (1) Размерът на таксите по този раздел се определя от Общинския съвет съгласно Приложение № 2:

 1. за ползване на пазар “Стара автогара”, Централен пазар и пазарите в кварталите с цел търговия със селскостопанска продукция и цветя;

 2. за търговия с промишлени стоки на пазарите посочени по т. 1;

 3. за ползване на тротоари, площади, улични платна и терени;

 4. за ползване на места върху които са организирани панаири, събори  и празници за продажба на стоки;

 5. за места за продажба на селскостопански продукти /гъби, мед, дини, пъпеши, тикви и др. / от производители;

 6. за ползване на тротоари, тротоарни площи, улични платна и други  общински терени за разполагане на строителни материали.

            (2) Регистрираните като земеделски производители заплащат 90 % от определените такси по чл.17, ал. 1, т.1 при ползване на  Централен пазар, пазар “Стара автогара” и пазарите в кварталите, ако лично извършват търговската дейност.

(3) Пенсионери - производители на селскостопанска продукция заплащат 80 % от таксите, определени по чл.17, ал.1, т.1  при ползване на  Централен пазар, пазар “Стара автогара” и пазарите в кварталите,  ако лично извършват търговската дейност.

            (4) Хора с намалена работоспособност от 50 до 100 %, при условие че лично извършват търговска дейност,  заплащат  50% от определените такси по чл.17, ал. 1, т.1 и 2, за което представят копие от телково решение. При изтичане на давностния срок на документа  лицето заплаща пълния размер на таксата.

            (5) Таксите по чл.17, ал. 1, т.1 и 2 се събират от СЗ ”Общински пазари” за обектите, разположени на територията на пазарите, към  момента на получаване на разрешението и до 25-то  число на месеца за който се отнасят, когато срока на разрешителното е за повече от месец и се внасят в общинския бюджет.

(6) За ползване на тротоари, площади, улични платна и терени се събират такси в размери определени от Общинския съвет с Приложение № 2:

 а)  за търговска дейност на открито с маси, машини,  хладилни витрини за сладолед, автомати за кафе, напитки и закуски, щендери и други;

 б)  за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения /павилиони, каравани и други/  за търговска дейност, услуги и с друго предназначение  на закрито;

 в)  паркинги /платени зони за паркиране/;

            Чл. 18. (1) Таксите по чл.17, ал.6, буква „а” и буква „б” се заплащат от юридически и физически лица в зависимост от зоната в която се намират терените, които са определени за квадратен метър на месец, с изключение на амбулантните търговци на балони, цветя, сувенири, промишлени стоки и някои разрешени хранителни стоки по празници, които заплащат таксите на кв.м. на ден.

 (2) За паркингите /платените зони за паркиране/ се събира такса за 30 минути, час, нощувка, 24 часа, 15 дни и месец за едно паркомясто в зависимост от вида на превозното средство.

(3) За определените от общината паркоместа в и извън пешеходните зони и в зоните за кратковременно паркиране се събира такса за 1 час и за месец.

(4). Таксите по чл.17, ал.6, буква „в” се събират от общинската администрация и от ОП „Комунални дейности” към  момента на получаване на разрешението и се внасят в приход на общинския бюджет.

            (5) Търговските зони по ал. 1 са:

            І. ПЪРВА ТЪРГОВСКА ЗОНА

            Централна градска част, включваща територията между ул.”Г. С. Раковски”, ул. „Цар Освободител”, ул.”Г. Дражев”, ул.”Цар Иван Александър”, ул.”Търговска” на изток до ул.”Искър” и ул. „Срем”.

 

ІІ. ВТОРА ТЪРГОВСКА ЗОНА

            Включва останалата част от града, която не е включена в предходната търговска зона.

            Граничните улици на търговските зони включват обектите разположени от двете страни на улиците.

 

      Чл. 19. (1) Издаденото разрешение за ползване на мястото се отнема, когато:

1.      мястото не се използва по предназначение;

2.      мястото не се използва от лицето, на което е предоставено;

3.      когато обществени нужди налагат това.

4.      когато таксата не е платена повече от месец.

(2) В случаите по ал.1, т.3, на лицата се възстановява част от платената такса, пропорционално на периода, за който е прекратено ползването.

 

 

Раздел ІІІ

Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, общежития

и други общински социални услуги .

 

Чл. 20. (1) За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или настойниците месечни такси, определени от общинския съвет в размери, съгласно Приложение № 3.

(2) Такса се събира от роднини и близки, както и от приемни семейства, при които е настанено за отглеждане дете, по реда на чл. 26, ал.1 от Закона за закрила на детето.

(3) Таксата се заплаща с 50 на сто намаление:

1.      за деца сираци или за деца с един родител;

2.      за деца, чийто родители са редовни студенти;

3.      за деца настанени за отглеждане  при роднини и близки или приемно семейство.

(4) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения в общината, таксата за второто дете се заплаща с 50% намаление.

(5) Многодетни семейства с три и повече деца заплащат такса за първо дете в половин размер, а за второто – в четвърт размер от определената по ал. 1. с Приложение № 3.

 (6) За децата, посещаващи целодневни детски градини, една година преди постъпване в първи клас, се заплаща месечна такса в размер определен със заповед на кмета на общината, съобразно определения с Решение на Министерски съвет стандарт за издръжка на едно дете в делегираната от държавата дейност.

(7) Не се заплаща такса за:

1.      децата, чийто родител е  с над 70 сто  намалена работоспособност;

2.      децата на неизвестни родители;

3.      децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия и децата на загинали в изпълнение на служебен дълг;

4.      за трето и следващо дете на многодетни родители;

5.  деца със 50 и над  50 на сто  намалена възможност за социална адаптация;

6. децата, една година преди постъпване в първи клас в подготвителните групи в училищата.

(8) При отсъствие на децата по уважителни причини такса не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили писмено директора на детското заведение.

(9) Заплащането на намаления размер или освобождаването от такса започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на молба по образец до директора на детското заведение с приложени всички документи, доказващи правата по този член, с изключение на случаите по ал. 9.

Чл. 21. (1). За ползване услугите на Детска млечна кухня се заплащат такси в размери, определени от Общинския съвет с Приложение № 3.

 (2) Таксата се заплаща с 50 на сто намаление:

            1. за децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия и децата на загинали в изпълнение на служебен дълг;

2.  деца с и над  50 на сто  намалена възможност за социална адаптация;

(3) Заплащането на намаления размер започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на молба по образец до директора на Детската млечна кухня с приложени всички документи, доказващи правата по този член.

Чл. 22. Ветераните от войните заплащат такса в размер 30 на сто от получаваната от тях пенсия, но не повече от реалната издръжка на едно лице. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината.

Раздел ІV

Туристическа такса

 

Чл.23. Таксата се определя в размер на 1,00 лв. на лице за периода на настаняване.

 

Раздел V

Такси за добив на кариерни материали

 

Чл.24.  Таксите се определят поотделно за всеки вид кариерен материал върху брутния добив, определен по количествата във временните или еднократните разрешения за добив на кариерните материали.

Чл.25. Размерът на таксите се определя поотделно за всеки вид кариерен материал, както следва:

1. за речен и кариерен пясък, чакъл и баластра –.0,60 лв. / куб.м.

2. за пясъчно - глинести материали за производство на тухли, керемиди и капаци, вътрешна и външна мазилка –0,50 лв./ куб.м.

 

Раздел VІ

Такси за технически услуги

           

Чл.26. (1) Размерът на таксите за техническите услуги, посочени в чл.107 от ЗМДТ се определят, съгласно Приложение № 4.

(2) Срокът за извършване на техническите услуги, който не е установен с нормативен акт се определя с Приложение № 4.

 

Раздел VІІ

Такси за административни услуги

 

Чл.27. За административни услуги, които се извършват от общината, се събират такси по глава трета, раздел VII от ЗМДТ в размери за всяка административна услуга, съгласно Приложение № 5 по видове, както следва:

            1. За извършване на  услуги по гражданското състояние, с изключение на освободените по чл. 110, ал. 2 от ЗМДТ;

                         2. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти;

                         3. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък;

                         4. За издаване на разрешения и за упражняване на дейност по чл.113, ал.2 от ЗМДТ.

                         5. За издаване на удостоверения по местните данъци

            Чл.28. (1) Таксите по чл. 27 се заплащат при получаване на услугата; по т. 3 и 5 - при предявяване на искането; по т.2 при извършване на съответните производства.

(2) Не се таксуват документи по гражданско състояние за деца настанени в социални домове и инвалиди с над 71 на сто намалена трудоспособност, за което представят  документ доказващ обстоятелството.

Чл. 29. Услугите по чл. 27 се извършват в сроковете посочени в Приложение № 5.

 

 

 

Раздел VIII

Такси за гробни места

 

            Чл. 30. (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

1. до 15 години – 30 лв.

2. за вечни времена - 105 лв.

3. за ползване на семейни гробни места:

         - за 10 години и всеки следващи 10 години - 45 лв.

         - за вечни времена –  200 лв.

Чл. 31. Таксите се събират от ОП „Комунални дейности” и се внасят в общинския бюджет.

Раздел ІХ

Такса за притежаване на куче

 

Чл. 32. (1) За притежаване на куче, собственикът с регистриран постоянен  адрес на територията на община Ямбол заплаща в общината годишна такса в размер на 12 лева.

     

Глава трета

Цени на услуги и права предоставяни от общината на физически и юридически лица

 

            Чл. 33. За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, Общинският съвет определя цени, съгласно Приложение № 6.  

            Чл. 34. (1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите.

(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.

(3) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.

            Чл. 35. За приемане и депониране на неопасни отпадъци на депо за ТБО гр. Ямбол се заплаща  цена в размер определен от Общинския съвет,  съгласно Приложение №  6.

Чл. 36.  (1) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат:

1.      обикновени;

2.      бързи;

3.      експресни;

(2) Сроковете за извършване на услугите се определят съгласно Приложение №6

            (3) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка на общината.

             Чл. 37. При предсрочно прекратяване на предоставеното право, общината възстановява част от платената цена, пропорционално на периода, през който правото не се ползва.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Сроковете по тази наредба започват да текат, както следва:

1.   Срокът, който се брои на работни дни се изчислява от деня, следващ деня на подаване на документите и изтича в края на последния работен ден.

2.   Срокът, който се брои в часове изтича в същия час на следващия работен ден от подаване на документите.

§ 2. Когато срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващият след него присъствен ден.

§ 3. Връщане на парите за неизвършена услуга или  с нарушен срок става по ред определен от кмета на общината.

§ 4 Размерът на таксите по Приложение № 2 към раздел ІІ от Наредбата е без включен ДДС.

§ 5 Цените на услугите по Приложение № 6 към чл.49 от Наредбата влизат в сила, считано от 01.04.2008г.

 

            ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 6. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината или определени от него лица.

§ 7. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по реда на тази наредба с оглед размер и срок.

§ 8. При определяне броя на децата следва да се има предвид броя на живите, не навършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или  професионално образование, но не по-късно от 18 годишна възраст /родени, осиновени, припознати, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак/.

§ 9. С приемането на тази наредба се отменя Наредбата приета с решение на ХLІІ-та сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 14 март 2003г. и последващите й изменения.

§ 10. Размерът на таксата за битови отпадъци по Глава втора, Раздел І за 2008г.  /Приложение № 1/ е определен съгласно Решение по т.1 на  IV сесия на ОбС Ямбол от 21.12.2007г.

            § 11. Размерът на туристическата такса по Глава втора, Раздел ІV за 2008г. е определен съгласно Решение по т.11 на  XXXVIII сесия от 26.07.2002 г. на ОбС.

            § 12. Други общински такси, определени със закони, се събират от общинската администрация на база на тарифи, определени от  Министерския съвет.

§ 13. Тази Наредба се приема на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси с решение по т.2 от дневния ред на V заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 15.02.2008 година.

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложение относно отмяна на т.7,1.2 от дневния ред на V заседание на ОбС Ямбол, проведено на 15.02.2008г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Отменя решение по т.7, 1.2 и 1.3 от дневния ред на заседанието на Общински съвет Ямбол, проведено на 15.02.2008 г., с което се предоставят правомощия на кмета на общината, до приемането на общинския бюджет за 2008 г. да отпуска месечна помощ, под формата на субсидия на БК „Тунджа" и ОСК „Тунджа” до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за предходната 2007 г.

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Предложение относно изменение на наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            Заличава текста на § 12 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища и приема следния текст:

            § 12. За 2008г. срокът за приемане на списъци по чл.3, ал.2 и чл.23 от наредбата е до 31 декември.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА – Предложение относно изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Отменя чл.34.3/1/ от правилника за организация и дейността на ОбС Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно присъждане на награди по случай 7 април – професионалния празник на здравните специалисти.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ:ПК Здравеопазване

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         1. На основание т.4.1 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол  ОбС – Ямбол присъжда награда на името на Хипократ /паспорт и бюст – статуетка на Хипократ/ за изключителен принос в областта на стоматологията на д-р Диньо Кръстев Стоянов.

            2. На основание т.4.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол ОбС – Ямбол присъжда награда на името на Анка Александрова /паспорт и плакет с лика на Анка Александрова/ за принос в повишаване качеството на здравните грижи на м. с. Николина Желязкова Тодорова.

 

            3. На основание т.2 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол ОбС – Ямбол награждава :

                        - с почетен знак „златен” герб на Ямбол:

            - д-р Люба Иванова Димитрова – анестезиолог – реаниматор;

- д-р Юрка Атанасова Памукова – офталмолог;

- д-р Иван Стоянов Иванов – ортопед.

 

            - с почетен знак „сребърен” герб на Ямбол:

- д-р Атанаска Димитрова – стоматолог;

- д-р Йоанна Кнапик Братанова – ОПЛ;

- д-р Михаил Георгиев Михайлов – терапевт.

 

4. На основание т.4 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол ОбС – Ямбол награждава с Почетна грамота :

- д-р Донка Атанасова Атанасова – ДМСГД;

- д-р Цонка Иванова Куршумова – ЦСМП;

- д-р Пенка Йорданова Тенева – ОПЛ;

- Величка Кирова Кирязова – старши лаборант в клинична лаборатория на МБАЛ;

- Мария Димитрова Славова – старши лаборант в клинична лаборатория на ДКЦ-1.

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА -. Отчет за изпълнението на сборния бюджет на Община Ямбол за 2007г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.  Утвърждава окончателния годишен план на бюджета за 2007 г., както следва:

1.1                   По прихода: 31 112 744 лв.

                        В т.ч.:

                        -Държавни дейности – 15 927 555 лв.

                        -Общински дейности –  15 185 189 лв.

 

            1.2                   По разхода:  31 112 744 лв.

                        В т.ч.:

                        -Държавни дейности – 15 927 555 лв.

                        - Дофинансиране с общ. п-ди – 310 264 лв.

                        -Общински дейности –  14 874 925 лв.

1.3 По второстепенни разпоредители :

Филиал

ДД

план

МД

план

дофин.

план

всичко

план

1

Община Ямбол - собствен б-т

3602624

12081804

197417

15881845

2

СУ “Пиер дьо Кубертен”

317164

 

 

317164

3

ОУ “Атанас Кожухаров”

206252

 

228

206480

4

ОУ “Й.Йовков”

596648

 

1045

597693

5

ОУ “Климент Охридски”

891270

 

5831

897101

6

ОУ"Д.Дебелянов"

610682

 

4046

614728

7

ОУ “Н.Петрини”

449105

 

9212

458317

8

ОУ “П.Р.Славейков”

430347

5950

22692

458989

9

ОУ “Хр.Смирненски”

404893

 

29487

434380

10

ОУ “Д-Р П.Берон”

904854

 

2295

907149

11

ОУ “Л.Каравелов”

859860

 

9530

869390

12

ГПЧЕ “В.Карагьозов”

577674

6196

8365

592235

13

НУ “Проф. Нойков”

213806

 

 

213806

14

МГ “Атанас Радев”

738259

 

 

738259

15

Г-Я “В.Левски”

667682

40124

 

707806

16

Филиал ЦДГ /до 31.03.2007 г. /

443468

227628

 

671096

17

ОДК

120583

51438

 

172021

18

НАОП

29952

12025

 

41977

19

МЦТПО

120767

 

16780

137547

20

Детски ясли

700187

446000

 

1146187

21

Социални услуги

585637

215577

1162

802376

22

Култура

676252

258639

2174

937065

23

Общински пазари

 

203537

 

203537

24

Дом за деца

253120

 

 

253120

25

ОП "Комунални дейности"

 

631058

 

631058

26

ЦДГ №2 "Снежанка"

61448

27278

 

88726

27

ЦДГ №3 "Радост"

63056

28951

 

92007

28

ЦДГ №4 "Пламъче"

138900

61401

 

200301

29

ЦДГ №5 "Валентина"

142195

58174

 

200369

30

ЦДГ №12 "Зорница"

84902

38113

 

123015

31

ЦДГ №13 "Славейче"

92204

38602

 

130806

32

ЦДГ №14 "Свобода"

90292

37982

 

128274

33

ЦДГ №16 "Щастливо детство"

121040

47663

 

168703

34

ЦДГ №17 "Слънце"

200853

95089

 

295942

35

ЦДГ №18 "Люляците"

195444

87464

 

282908

36

ЦДГ №19 "Малина"

75750

34728

 

110478

37

ЦДГ №20 "Червената шапчица"

121972

48258

 

170230

38

ЦДГ №22 "Биляна"

122345

50591

 

172936

 

Резерв

16068

40655

 

56723

 

ВСИЧКО :

15927555

14874925

310264

31112744

 

        2. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2007 г. както следва:

2.1                   По прихода: 32 204 494 лв.

                        В т.ч.:

                        -Държавни дейности – 15 927 555 лв.

                        -Общински дейности – 16 276 939 лв.

            2.2                   По разхода: 26 154 933 лв.

                        В т.ч.:

                        -Държавни дейности – 15 297 020 лв.

                        - Дофинансиране с общ. п-ди – 228 333 лв.

                        -Общински дейности –  10 629 580 лв.

2.3. Наличност в края на периода: 6 049 561 лв.        

В т.ч.:

                        -Държавни дейности –  630 535 лв.

                        -Общински дейности –  5 419 026 лв.

По второстепенни разпоредители

Филиал

ДД

отчет

МД

отчет

дофин.

отчет

всичко

отчет

1

Община Ямбол - собствен б-т

3244291

7931048

131121

11306460

2

СУ “Пиер дьо Кубертен”

316146

 

 

316146

3

ОУ “Атанас Кожухаров”

196931

 

173

197104

4

ОУ “Й.Йовков”

589193

 

806

589999

5

ОУ “Климент Охридски”

887581

 

5831

893412

6

ОУ"Д.Дебелянов"

588437

 

4046

592483

7

ОУ “Н.Петрини”

446595

 

8006

454601

8

ОУ “П.Р.Славейков”

428095

5950

21704

455749

9

ОУ “Хр.Смирненски”

404378

 

24887

429265

10

ОУ “Д-Р П.Берон”

890733

 

1644

892377

11

ОУ “Л.Каравелов”

842698

 

5889

848587

12

ГПЧЕ “В.Карагьозов”

557333

0

4362

561695

13

НУ “Проф. Нойков”

212504

 

 

212504

14

МГ “Атанас Радев”

727724

 

 

727724

15

Г-Я “В.Левски”

662148

40124

 

702272

16

Филиал ЦДГ /до 31.03.2007 г. /

439204

227617

 

666821

17

ОДК

120170

51371

 

171541

18

НАОП

29805

12020

 

41825

19

МЦТПО

120334

 

16528

136862

20

Детски ясли

669089

445800

 

1114889

21

Социални услуги

585349

215553

1162

802064

22

Култура

594176

238093

2174

834443

23

Общински пазари

 

195175

 

195175

24

Дом за деца

251440

 

 

251440

25

ОП "Комунални дейности"

 

612545

 

612545

26

ЦДГ №2 "Снежанка"

61047

27278

 

88325

27

ЦДГ №3 "Радост"

61674

28951

 

90625

28

ЦДГ №4 "Пламъче"

137358

61401

 

198759

29

ЦДГ №5 "Валентина"

141565

58174

 

199739

30

ЦДГ №12 "Зорница"

83975

38113

 

122088

31

ЦДГ №13 "Славейче"

90967

38602

 

129569

32

ЦДГ №14 "Свобода"

89088

37980

 

127068

33

ЦДГ №16 "Щастливо детство"

120488

47659

 

168147

34

ЦДГ №17 "Слънце"

196117

95086

 

291203

35

ЦДГ №18 "Люляците"

193588

87464

 

281052

36

ЦДГ №19 "Малина"

74072

34728

 

108800

37

ЦДГ №20 "Червената шапчица"

121528

48257

 

169785

38

ЦДГ №22 "Биляна"

121199

50591

 

171790

 

Резерв

 

 

 

0

 

ВСИЧКО :

15297020

10629580

228333

26154933

 

3. Приема окончателния план и отчет по източници на  финансиране на капиталовите разходи за 2007 г.  в общ размер на:

План -   7 724 589 лева

            Отчет – 3 481 832 лева

4. Приема извършените разходи за командировка на кмета на Община Ямбол в размер на 2 683,61 лева в страната и 82,86 лева в чужбина.

            5. Приема извършените разходи за командировка на председателя на Общински съвет на Община Ямбол в размер на 3 287,62 лева в страната.

            6. Приема извършените представителни разходи в размер на 34 812 лева.

7. На основание чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг, приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг както следва:

  7.1 Получен заем през 2003 г в размер :

             Заем “Реконструкция

    улично осветление “- 413 881 лв.

7.2 Погасен заем към 31.12.2007 година:

            Заем “Реконструкция

    улично осветление “- 360 000 лв.

 7.3 Изплатени лихви в размер на 142 878,84 лв., в т.ч. за 2007 година – 10 991,85 лв.

 7.4 Остатък по заем „Реконструкция улично осветление” – 53 881 лева.

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на сборен бюджет на Община Ямбол за 2008г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, чл.27, ал.1 и чл.34, ал.1, т.8 и 9 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г., писмо № ФО- 8 от 11.02.2008 г. на Министерство на финансите, ПМС № 15 от 2008 год.,  ПМС № 7 от 23.02.2008, Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ, чл.11 от Закона за общинския дълг и Закона за приватизация и следприватизационен контрол,  Общински съвет Ямбол

1. Приема бюджета на община Ямбол за 2008 г., както следва:

            1.1. По прихода в размер на  35 665 957 лв. / съгласно Приложение №1  в  т.ч.:

            1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 16 655 665лв.  в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за  делегираните от държавата дейности по  чл. 10, ал. 1 в размер на  15 710 330 лв.;

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 314 800 лв.;

1.1.1.3. Преходен остатък от 2007 г. в размер на  586 273 лв.;

1.1.1.4. Преходен остатък от 2007 г. в лева по валутна сметка в размер на 44 262лв.

              1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 19 010 292 лв., в т.ч.:

            1.1.2.1. Собствени приходи – 10 429 707  лв., в т.ч.:

-  Данъчни приходи в размер на     2 978 000 лв.;

                        -  Неданъчни приходи в размер на 7 451 707 лв.;

            1.1.2.2. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности  в размер на  1 521 800 лв.,  от тях:

                        - за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища – 21 800лв.;

                        - за екологични обекти - 1 500 000лв.;

            1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия  в размер на  1 844 800 лв.;

            1.1.2.4.  Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване  в размер на 3 800лв.

            1.1.2.5. Преходен остатък от 2007 г.  в лева в размер на 5 419 026 лв.  

            1.1.2.6. Предоставяне трансфер /§ 61-02/ за държавните театри –    минус 160 000 лв., в т.ч.:

- Драматичен театър – 114 000 лв.;

- Куклен  театър     -       46 000 лв.

            1.1.2.7. Погасяване на дългосрочен банков заем  - минус 53 881 лв.;

            1.1.2.8. Погасяване на временна финансова помощ  - 5 040 лв.

 1.2. По разходите в размер на 35 665 957 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения  № 2,  от тях:  

             1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 16 655 665 лв., в т. ч. 128 079лв.  резерв за неотложни и непредвидени разходи. 

            1.2.2. За местни дейности в размер на 18 679 222 лв., в т. ч. резерв за неотложни и непредвидени разходи – 644 543 лв.

             1.2.3. За дофинансиране на делегирани държавни дейности  - 331 070 лв.

2. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2007 г. в размер на  6 049 561 лв., както следва:

           

2.1. за делегираните от държавата дейности – 630 535 лв., в т.ч. по валутна сметка в размер на 44 262 лв.;

            2.2. за местните дейности                                  -  5 419 026 лв.

3. Утвърждава  разпределение  на  бюджета  на  общината  за  2008 г.  по  собствен бюджет и второстепенни разпоредители, съгласно Приложение № 3 и 4.

4. Отменя решението по точка пета, взето на XXXV сесия на Общински съвет Ямбол от 11 октомври 2006 г. за създаване на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия. Средствата набрани по сметката на Общинския гаранционен фонд към 31.12.2007 г., както и от реализираните парични постъпления след 1.01.2008г. от приватизация да се прехвърлят и разпределят в специалния фонд за инвестиционни цели за придобиване на дълготрайни материални активи.

5. Приема  план -сметките на извънбюджетните средства, в съответствие с Приложение № 10 към § 40 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г. и  решението по  т. 4 от настоящето решение, както следва:

 

 

Наименование

Налични

01.01.2008

Приход

2008 г.

Разход

2008 г.

Остатък на

31.12. 2008 г.

                                                                                                                в лева

За  покриване на разходите по приватизация – 9%

161 385

729

20 000

142 114

За придобиване на ДМА и инвестиции – 91%

62 060

7 371

62060

9 633

За общински гаранционен фонд – 0 %

2 262

0

0

0

ВСИЧКО:

225707

8 100

82060

151 747

 

6. Одобрява разпределение на средства от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи, определена с чл. 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2008 г. в размер на                1 836 600 лв., в т.ч.:

            5.1. За делегирани от държавата дейности -  314 800 лв.

            5.2. За местни дейности  - 1 521 800лв., в т.ч. за изграждане и основен ремонт на  общински пътища – 21 800 лв. и за екологичен обект - 1 500 000лв.;

7. Одобрява поименен списък за капиталови разходи общо в размер на 8 612 058 лв., в т.ч. от целева субсидия за капиталови разходи, утвърдена с чл10, ал.1 от ЗДБРБ за 2008 г.–1 836 600  лв., от приходи с общински характер – 3 911 439 лв.,  целеви средства в преходния остатък – 2 801 959  лв.  и  от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи по Закона за приватизация и следприватизационен контрол      62 060 лв., съгласно Приложение № 8 по направления и източници, както следва:

            7.1. Основен ремонт – 1 829 100 лв., в т.ч. от целева субсидия от Централния бюджет –  310 200 лв.;

            7.2. За придобиване на ДМА – 6 137 858 лв., в т.ч. от целева субсидия от Централния бюджет 1 526 400 лв.;

            7.3.  За  придобиване на НДМА – 635 100 лв.;

            7.4. Придобиване на земя – 10 000 лв.

8. Определя численост на персонала в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” в изпълнение разпоредбите на чл. 64 от ПМС № 15 от 2008 г. и § 23  от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г., считано от 1.01.2008 г. – 137 щ. бр.. и от 1.07.2008 г. –    121 щ. бр.

9. Определя от 01.01.2008г. средни месечни брутни работни заплати на едно лице в делегираните от държавата дейности „Дом за деца”, „Дом  стари хора“ и „Център за социална рехабилитация и социална интеграция“ в рамките на средствата по единните разходни стандарти за 2008г., съгласно Приложение № 5.

10. Намалява числеността на персонала в делегираните от държавата дейности, считано от 1.07.2008 г., в изпълнение разпоредбите на § 23  от ПЗР на ЗДБРБ за 2008г., както следва:

            10.1. Регионален исторически музей – от 21 щ.бр. на 19 щ. бр.;

10.2. Художествена галерия – от 10 щ.бр. на 9 щ. бр.;

10.3. Регионална библиотека – от 21 щ. бр. на 19 щ. бр.;

10.4. Здравеопазване / Детски ясли, Детска кухня, училищно здравеопазване и медиатори/ - от 219 щ.бр. на 193 щ.бр.

11. Намалява считано от 1.01.2008 г. числеността на персонала в Младежкия дом от      6 щ. бр. на 5 щ. бр. и от 1.04.2008 г. – от 5 щ. бр. на 4 щ. бр.

12. Закрива считано от 1.04.2008 г. второстепенен разпоредител с бюджетни кредити „Култура” и намалява числеността на персонала от посочената дата в дейност „Други дейности по културата” с 6 щ. бр. Дейностите финансирани чрез този разпоредител от посочената дата се обслужват от първостепенния разпоредител, както следва:

            - Радиотранслационни възли -    3 щ.бр.;

            - Камерен ансамбъл               -   14 щ.бр.;

            - Младежки дом                           - 4 щ.бр.

13. Намалява числеността на персонала в местна дейност „Други дейности по образованието” считано от 1.04.2008 г. с 8 щ. бр.

14. Завишава числеността на персонала в дейност на „Общинска администрация”- дофинансиране, считано от 1.04.2008 г. с намалената численост на персонала от дейностите „Други дейности по образованието” и „Други дейности по културата”  от 10 щ. бр. на 24 щ. бр., по дирекции, съгласно Приложение.

15. Завишава числеността на персонала в дейност „Озеленяване” считано от 1.04. с      една /1/ щ. бр.

16. Одобрява, считано от 1.01.2008г., за сметка на приходите с общински характер,       2 щ. бр. численост на персонала в дейност на „Общообразователни училища”- дофинансиране, за обслужване на спортната база в ГПЧЕ „В. Карагьозов”.

17. Определя средни месечни брутни работни заплати на едно лице и одобрява средства за работни заплати за местните дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности, в т.ч. и за “Общинска администрация”,  за сметка на приходите с общински характер, съгласно Приложение № 5.

18. Одобрява лимит за следните целеви разходи:

            18.1. за представителни разходи в размер на  40 000 лв. както следва:

    - за Председателя на Общинския съвет                  -    5 000 лв.;

    - за Кмета на общината                                             -  35 000 лв.;

            18.2. за командировки в чужбина                                -  10 000  лв.;

            18.3. за обслужване на общинския дълг  /лихви/       -    3 000 лв.

19. Определя разчет за целеви разходи за сметка на общинския бюджет:

            19.1. Помощ за погребения в размер на 167,50 лв. , в т.ч. за ковчег – 45,00 лв., надгробен знак с надпис - 15,00 лв., превоз на покойника от дома – 40,00 лв., некролог – 6,50 лв, уреждане на документи от болница или социално заведение – 21,00 лв., тоалет на покойник в патоанатомия – 20,00 лв., изкопаване на гроб – 20,00 лв. за следните категории граждани:

- за самотни, без близки и роднини

- бездомни и безпризорни

- лица, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане.

19.2. За почистване на септичните и отходни ями в квартал „Каргон”, където липсва канализация – 50 на сто от разходите на гражданите за почистване – 10 000 лв.

            19.3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации – 65 000 лв., в т. ч. за хорова школа „Професор Георги Димитров” – 40 000 лв.

            19.4. Помощи по решение на Общински съвет – 20 000 лв.

20. Утвърждава субсидия на читалищата на територията на общината общо в размер на 250 173 лв., от които от ЦБ –  215 673 лв. за 37 бр. субсидирана численост и           34 500 лв. от преходен остатък.

21. Определя делегираните от държавата дейности във функция „Култура“ като  второстепенни  разпоредители  с бюджетни  кредити на самостоятелен  бюджет и одобрява бюджетите им в размери и източници, съгласно Приложение № 6.

22. Одобрява бюджет за 2008 г. на общинските предприятия по дейности, финансирани от общинския бюджет, съгласно Приложения № 2 и Приложения № 7.

23. Определя за 2008г. среднодневен стойностен оклад в детските заведения в общината в размер до  1,40 лв. на дете.

24. Определя среднодневен стойностен оклад в Домашен социален патронаж в размер до 1,80 лв. на едно патронирано лице.

25. Определя за 2008г. среднодневен стойностен оклад:

-  в Детските ясли в общината в размер до  1,30 лв. на дете

            -  в Детска млечна кухня  - рамките на одобрените от ОбС такси по ЗМДТ.

26. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно в рамките на общината, както следва:

            26.1. в дейност „Други дейности по здравеопазване” – длъжност „медиатор“;

            26.2.  в дейност „Чистота“ - длъжност „оператор на електронна везна” на обект депо за ТБО.

27. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на  транспортни  разноски, по посочените в т. 26 размери.

28. Одобрява средства в размер на 450 000 лв. от бюджета на общината за подпомагане на спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината, в т.ч. по договор с ОСК „Тунджа” – 40 000 лв., за БК „Тунджа” - 270 000 лв. и за БК „Тигър” – 20 000 лв.

29. Упълномощава кмета на общината със своя заповед да назначи експертна комисия, която да разпредели средствата по т. 28 на спортните клубове и договори условията с тях за начина на разходване на средствата, в съответствие с приетия от ОбС Правилник.

30. Определя за 2008 г. средства за фонд “Социално – битово и културно обслужване” на 3 на сто от  плановите  средства  за  работна  заплата на лицата,  назначени  по  трудово правоотношение.

31. Дава съгласие да се ползва безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи, в т.ч. и за данък върху добавената стойност, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, финансирани от Европейския съюз  в размер до 2 000 000 лв.

32. Определя максималния размер на общинския дълг, включително с лихвите, който може да бъде поет в съответствие със Закона за общинския дълг през 2008 г. в размер на 5 000 000 лв.

33. Максималния размер на общинския дълг към края на 2008 г. не може да надвишава  5 000 000 лв.

34. Одобрява разпределение на средства за текущи ремонти за 2008 г., съгласно Приложение № 9.

35. Предоставя правомощия на кмета на общината при спазване на общия размер на бюджета и разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата:

35.1. Да разпредели и утвърди бюджетните разходи по пълна бюджетна класификация    по  тримесечия  и  месеци  по  сборен  бюджет,  собствен  бюджет  и второстепенни разпоредители, с изключение на бюджета на училищата.

35.2. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност без средствата за заплати, осигурителни вноски в частта за  делегираните  от  държавата  дейности.

35.3. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия  размер в частта за местните дейности.

            35.4. Да се разпорежда и разпределя резервния бюджетен кредит, по т. 1.2. от настоящето решение, за възникнали непредвидени и неотложни потребности, включително и за плащания на дължимия ДДС и до 20 на сто от стойността на одобрените проекти до възстановяването им.

            35.5. Да кандидатства за средства по структурните и други фондове на ЕС, по национални програми и други възможни източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на Общинския план за развитие.

            35.6. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински проекти и програми.

            35.7. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства

            35.8. Да възлага разработването на проекти  в рамките на разчетените средства за проектиране по списъка за капиталови разходи.

            35.9. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, предоставени за текущи разходи, в съответствие с волята на дарителите.

            35.10. Да договаря и определя конкретния размер на работното облекло на персонала в бюджетните дейности в рамките на средствата за издръжка, с изключение на общинските училища.

36.  Задължава кмета на общината:

            36.1. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидираните дейности при доказано нарушение на бюджетната и финансова дисциплина до тяхното отстраняване.

            36.2. Да определи конкретните права и задължения  на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

37. Одобрява средства в размер на 120 000 лв. по общинския бюджет за финансиране на  Програма за благоустрояване на обекти – общинска собственост с участието на местната общност.

38. Възлага на Кмета на общината  да одобри Правила за реализацията на Програмата по точка 37 от настоящите решения.

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов           

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.Изменя чл.26.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол като добива следния вид:

Чл.26.1.Постоянните комисии предоставят приетите с решение от тях предложения, препоръки, становища, проекторешения и др. на председателя на съвета в срок от 5 дни преди сесията.

2.Изменя чл.27 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол като добива следния вид:

Чл.27.По отделни въпроси могат да се извършват проучвания и проверки и се приемат общи положения, препоръки и проекти за решения от няколко постоянни комисии на съвместни заседания. В тези случаи общите предложения на комисиите се предават на председателя на съвета, подписани от председателите на тези постоянни комисии в срок от 5 дни преди сесия.

3.Изменя чл.41.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол като добива следния вид:

Чл.41.3.Уведомяването на общинските съветници за заседание се извършва с писмени покани 5 дни преди заседанието, а при неотложни случаи в по-кратък срок, но не по-малко от три дни. В поканите се вписва проекта за дневен ред. Едновременно с поканите на съветниците се връчват и писмените материали.

Писмени материали с особено голям обем като програми, концесионни анализи и други подобни, освен проекта и отчета за общинския бюджет, се предоставят за ползване от общинските съветници в канцеларията на общинския съвет.

 4.Изменя чл.42.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол като добива следния вид:

Чл.42.3.Всички материали, предназначени за предварително насрочена сесия се представят в канцеларията на общински съвет не по-късно от 10 дни преди датата на сесията.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно изменение на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Изменя Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол, като в чл.13, ал.3 думите „1 май” се заменят с „1 април”, а думите „летния сезон” се заменят с „периода”.

                                                                                                    

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно закриване на НУ „Ради Иван Колесов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

            Предлага на Министъра на образованието и науката да закрие НУ „Ради Иванов Колесов” – гр. Ямбол, считано от 1 юли 2008г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА -  - Предложение относно управление и ползване на имот – ЧОС, намиращ се на ул. „Търговска” № 120. (бивше училище „Страшимир Кринчев”)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 12 от ЗОС дава съгласие имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 1053/ 23.06.2004 г., намиращ се на ул. „Търговска" № 120 в УПИ I, кв. 5 по плана на гр. Ямбол, със застроена площ 645.70 кв. м. и обща площ 3 942 кв. м., представляващ триетажна масивна сграда със сутерен, да се ползва за създаване  на Общински център за предоставяне на комплексни социални услуги, като финансирането се осигури, чрез разработване и кандидатстване с проект по оперативните програми на Европейския съюз.

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да организира изпълнението на т.1.