РЕШЕНИЯ

 

НА СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 27 МАРТ 2008г.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление помещение – ЧОС на Областен съвет на БЧК Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Отчет за дейността на МКБППМНП за 2007г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно опрощаване на дължими държавни вземания на Йордан Георгиев Кънев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

4.      Предложение относно опрощаване на дължими държавни вземания на Георги Христов Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

5.      Предложение относно прехвърляне на ДМА на СЗ „Общински пазари”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление имот на Българофренска асоциация Ямбол – Вилжуиф.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

7.      Предложение относно отдаване под наем на свободни земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно продължаване срок на наемен договор с Февзи Мехмедов Юсеинов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно промяна в правилника за условията  и  реда  за  субсидиране дейностите  на  спортните  организации  и експлоатация  на  спортните  обекти  и съоръжения  в  община  Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДСБ

10.  Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Илиян Гораздов Попов от гр. Ямбол, ул."Бакаджик" № 14

ВНОСИТЕЛ: К. Канев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление помещение – ЧОС на Областен съвет на БЧК Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.13, ал.3 от ЗОС предоставя безвъзмездно за управление на Областния съвет на БЧК - гр. Ямбол, помещение - сектор „В", представляващо част от имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 39/24.08.1998 г., намиращ се в ж. к. „Хале", до жилищен блок № 9 (в близост до жил. бл. № 20 в ж. к. „Диана"), гр. Ямбол, с площ 225.00 кв. м., за срок от 1 (една) година, считано от датата на подписване на договора за безвъзмездно управление.

2. Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи договор за безвъзмездно управление с Областния съвет на БЧК — гр. Ямбол.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА – Отчет за дейността на МКБППМНП за 2007г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Приема отчета на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Ямбол за 2007г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложение относно опрощаване на дължими държавни вземания на Йордан Георгиев Кънев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Предлага на Президента на Република България да не опрости задължението на Йордан Георгиев Кънев от гр. Ямбол, ул. „Ради Колесов” № 10 с ЕГН 5612269186 в размер на 644.52 лева и 294.42 лева лихви върху това задължение.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Предложение относно опрощаване на дължими държавни вземания на Георги Христов Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

РЕШИ:

 

Предлага на Президента на Република България да не опрости задължението на Георги Христов Георгиев Кънев от гр. Ямбол, ж. к. „Диана” бл.2, вх. Д, ап.117 с ЕГН 6602029069 в размер на 466.42 лева.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА – Предложение относно прехвърляне на ДМА на СЗ „Общински пазари”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл.21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост предоставя безвъзмездно за управление на СЗ „Общински пазари" 30 дървени модула /клетки/ на стойност 34499,80 лв.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди горните ДМА да се отпишат от собствения баланс на общината и се запишат в баланса на СЗ "Общински пазари".

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА – Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление имот на Българофренска асоциация Ямбол – Вилжуиф.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост предоставя безвъзмездно за управление на Регионална библиотека „Г.С. Раковски" гр. Ямбол имот – частна общинска собственост ( павилионен тип ), находящ се на ул."Браила" № 2, гр. Ямбол.

2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно управление.

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА – Предложение относно отдаване под наем на свободни земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл. 24, ал.3  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да се отдадат под наем, чрез търг с явно наддаване, за срок  от 2 (две) стопански години свободни неполивни земеделски земи от ОПФ както следва:

 

НИВИ

 

№ на имота

Местност

Категория

Площ,

дка

Начална год. тръжна цена на дка. в лв.

Депозит,

 в лв.

1

2

3

4

5

6

000079

Азмака

5.491

10.00

14.00

000928

Азмака

ІІІ

3.494

10.00

9.00

058127

Балар дере

ІV

 4.172

10.00

10.00

87374.45.175

Бозалъка

ІV

6.801

10.00

17.00

87374.23.72

Гелен баир

ІV

7.700

10.00

19.00

020028

Германски могили

ІV

20.581

10.00

51.00

024128

Гюр чешма

ІІІ

9.004

10.00

23.00

029107

Двете могили

ІІІ

7.348

10.00

18.00

000359

Джиновски кашли

11.673

10.00

29.00

048136

Джиновски кашли

ІV

10.547

10.00

26.00

87374.47.21

Домуз дере

ІV

7.192

10.00

18.00

000291

Дюзлюка

ІІІ

21.169

10.00

53.00

000936

Елескьой

V

1.747

10.00

4.00

072060

Покрития кладенец

ІV

 3.001

10.00

8.00

032013

Пумпаловото дере

ІV

27.690

10.00

69.00

000949

Пумпаловото дере

ІV

96.044

10.00

240.00

87374.21.27

Сухото дере

ІV

6.069

10.00

15.00

019040

Червен баир

54.947

10.00

137.00

 

МЕРИ И ПАСИЩА

 

№ на имота

Местност

Категория

Площ, дка

Начална год.

 тръжна цена на дка. в лв.

Депозит,

в лв.

1

2

3

4

5

6

000080

Азмака

3.009

3.00

2.00

000081

Азмака

1.631

3.00

1.00

000508

Балар дере

ІV

10.069

3.00

8.00

000510

Балар дере

ІV

13.931

3.00

10.00

000115

Германските могили

  156.575

3.00

117.00

000120

Германските могили

35.902

3.00

27.00

000122

Германските могили

14.898

3.00

11.00

000150

Гюр чешма

ІІІ

2.624

3.00

2.00

000106

Гърлата

X

85.194

3.00

64.00

000903

Гърлата

Х

57.409

3.00

43.00

000309

Данкини ъгъли

ІІІ

13.292

3.00

10.00

000316

Данкини ъгъли

ІІІ

39.344

3.00

30.00

000939

Двете могили

ІІІ

8.641

3.00

6.00

000347

Домуз дере

5.259

3.00

4.00

000348

Домуз дере

10.582

3.00

8.00

000589

Елескьой

Х

62.082

3.00

47.00

000058

Жекови агъли

ІV

5.431

3.00

4.00

000606

Зайчара

ІV

21.427

3.00

16.00

000921

Рибарника

18.961

3.00

14.00

000500

Русков кайнак

ІV

11.158

3.00

8.00

000319

Хановска кория

ІV

10.315

3.00

8.00

000913

Червен баир

Х

24.573

3.00

18.00

000915

Червен баир

Х

11.959

3.00

9.00

 

                                         

                            

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА – Предложение относно продължаване срок на наемен договор с Февзи Мехмедов Юсеинов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.3 от ЗОС продължава с още 3 (три) години срока па действие на Договор за наем № 3042 от 17.03. 2005 г. с Февзи Мехмедов Юсеинов, за отдаден под наем обект - павилион за производствена дейност (на обувки), намиращ се на ул. „Стилияна Параскевова" (до недвижим имот бивша Минерална баня № 1), гр. Ямбол, считано от 01.04.2008г.

2. Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи Анекс към договора за наем.

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА – Предложение относно промяна в правилника за условията  и  реда  за  субсидиране дейностите  на  спортните  организации  и експлоатация  на  спортните  обекти  и съоръжения  в  община  Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.Изменя чл.20, ал.2 от правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация  на  спортните  обекти  и съоръжения  в  община  Ямбол като добива следния вид:

Комисията се състои от пет члена - председател - зам. кмет, секретар - длъжностно лице от общинската администрация, отговарящо за спорта и членове двама общински съветника- председател на ПК СДСБ и председател на ПК БФМДТ, един представител на спортните клубове.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА – Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Илиян Гораздов Попов от гр. Ямбол, ул."Бакаджик" № 14

ВНОСИТЕЛ: К. Канев

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Отпуска еднократна финансова помощ на Илиян Гораздов Попов от гр. Ямбол, ул. „Бакаджик" № 14 в размер на 5000 лв.