РЕШЕНИЯ

 

НА ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 30 МАЙ 2008г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно създаване на временна комисия към ОбС.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

 1. Предложение относно приемане на Правилник за определяне реда и начина за отпускане на еднократна помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ

 1. Предложение относно предоставяне общинско жилище на доброволец от Корпуса на мира.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно създаване на военно исторически филиал към Регионален исторически музей.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

 1. Предложение относно кандидатстване по ОПОС 2007 – 2013г., приоритетна ос 2, подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно актуализиране на общинска програма за управление на дейностите по отпадъците.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно одобряване на споразумение за сътрудничество между общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Стралджа, Тунджа.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допълнение на НРПО.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно разкриване на Център за обществена подкрепа като делегирана от държавата дейност. 

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, съгласно чл.40 (1) от закона за защита на животните. 

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на програма за оптимизиране училищната мрежа в община Ямбол за учебната 2008/2009г. 

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2008г., числеността на персонала, СМБРЗ на едно лице и средства за работни заплати. 

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Отчет за дейността на ТД със 100% общинско участие, анализ и мерки за подобряване на финансовите им резултати.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно създаване на временна комисия към ОбС.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

__________________________________________________________________________________

 

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.Създава временна комисия към ОбС - Ямбол с цел проучване, събиране информация и факти, касаещи случая  „ДИКС 2001”ЕООД – гр. Ямбол, състояща се от 7 члена /6 общински съветника и зам. кмет/ за срок от 2 месеца. Председател на ВК – К. Канев, членове – Св. Тончев, Ст. Кескинов, Ив. Мандаджиев, Д. Бъчваров, Н. Ганев и заместник кмет Ив. Кърцъков.

2.Задължава временната комисия в края на срока да внесе в ОбС доклад по случая, въз основа на който кмета на община Ямбол да изготви Сигнал за проверка до Районна прокуратура – гр. Ямбол.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Правилник за определяне реда и начина за отпускане на еднократна помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ

_______________________________________________________________________________

 

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Приема Правилник за определяне на реда и начина за отпускане на спешна еднократна помощ по здравословни проблеми.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно предоставяне общинско жилище на доброволец от Корпуса на мира.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.45а, ал.2 от ЗОС и чл.39, ал.1 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС - Ямбол дава съгласие за настаняване на доброволец от Корпуса на мира - учител по английски език в ОУ „П. Р. Славейков", гр. Ямбол - Тим Конари и съпругата му Патриша Конари, в общински жилищен имот (тристайно ведомствено жилище), намиращ се на ул. „Димитър Благоев", бл.20, вх. „В", ет.9а, ап. 78, с обща площ 86.02 кв.м., актувано с Акт за частна общинска собственост № 1258 от 7.07.2006 г., с идентификационен № 87374.539.4.3.78, за срок от две години (м. май 2010 г.).

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да организира извършването на ремонт в общинското жилище и оборудването му с необходимото обзавеждане, съгласно изискванията за жилището при настаняване на доброволец от Корпус на мира.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно създаване военно исторически филиал към Регионален исторически музей.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Дава съгласие за създаване на военно исторически филиал към Регионален исторически музей в град Ямбол по ред, определен от министъра на културата и упълномощава кмета на община Ямбол да осъществи процедурата по съгласуване с Министерството на културата и направи постъпки да се върнат във филиала експонатите от музея на ямболската дивизия.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно кандидатстване по ОПОС 2007 – 2013г., приоритетна ос 2, подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г." ; Приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци"; Процедура: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 г."; Референтен номер: BG161РO005/08/2.30/01/03

2. Приема да финансира  проект по „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на ОП Околна среда 2007 - 2013 г.", Референтен номер: ВG161РO005/08/2.30/01/03, в размер до 300 000 лева, за покриване на разходите възникнали  при стартирането на проекта до възстановяването им, съгласно договора по процедурата, както и за финансиране на недопустимите разходи по проекта, за сметка на резерва в местните дейности.

3. Задължава кмета да предвиди с проектобюджета за 2009г. максимално възможните средства за обезпечаване на необходимите средства за реализиране на дейностите по проекта, с който се кандидатства по процедура „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 г."; Референтен номер: ВG161РO005/08/2.30/01/03        

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно актуализиране на общинска програма за управление на дейностите по отпадъците.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Приема Актуализация на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъци с план програма за действие до 2008г., включително.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно одобряване на споразумение за сътрудничество между общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Стралджа, Тунджа.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА:

1.Дава съгласие за участие на общината в сдружение на общините: Ямбол, Сливен, Нова Загора, Стралджа, Тунджа, което ще бъде създадено с цел управление на отпадъците.

2.Одобрява споразумението за сътрудничество между горепосочените общини.

3.Възлага на кмета да извърши последващи действия за учредяване на сдружението като представи в ОбС проекта за договор за създаване на сдружението.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно допълнение на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Във връзка с необходимостта от определяне на ред за принудително премахване на преместваеми обекти, в изпълнение задължението, предвидено в разпоредбата на чл.57а, ал.7 от Закона за устройство на територията и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ямбол допълва Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол, като в чл.20 се създава ал.4 със следния текст:

„Принудителното премахване на обектите по чл.7 и чл.8 се извършва по реда на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Ямбол.”

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно разкриване на Център за обществена подкрепа като делегирана от държавата дейност.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.Дава съгласие, след изтичане срока на проекта по Програма ФАР 2004/ Deinstitutionalisation/GRANTS”, считано от 01.01.2009г., в Община Ямбол да се разкрие „Център за обществена подкрепа на деца и семейства" - като делегирана от държавата дейност, намиращ се на първи етаж от източното крило на южен блок на ЦДГ №2 „Снежанка", находяща се на ул. „Лом" № 5, гр. Ямбол.

1.1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Център за обществена подкрепа на деца и семейства, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

• Капацитет - 50 ползватели - деца и семейства в риск.

• Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка - съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за съответната година.

• Персонал: - 9.5 щатни бройки в това число: директор на Център за обществена подкрепа на деца и семейства - 1 щатна бройка, психолог – 1 щатна бройка, социален работник - 2 щатни бройки, рехабилитатор – 1 щатна бройка, логопед - 1 щатна бройка, педагог - 1 щатна бройка, касиер - счетоводител - 0.5 щатна бройка, хигиенист - 1 щатна бройка, пом. готвач - 0.5 щатна бройка.

 

  2. Възлага на Кмета на Община Ямбол в срок до 20.06.2008г. да изпрати Решението на Общински съвет - Ямбол до Регионална Дирекция за социално подпомагане гр. Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл.З6а, ал.1 ППЗСП.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета/ съгласно чл.40 (1) от Закона за защита на животните/.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на програма за оптимизиране училищната мрежа в община Ямбол за учебната 2008 / 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.  Приема Програма за оптимизиране училищната мрежа в Община Ямбол за учебната 2008 / 2009 година.

      2. Кмета на община Ямбол да внесе до края на месец юни 2009г. стратегия за развитие на образованието в община Ямбол до 2015г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2008г., числеността на персонала, СМБРЗ на едно лице .

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.6, ал.3, 5 и 9 от ПМС 175 от 24.07.2007 г., чл.18 от Закона за общинските бюджети, §23 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г. и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Ямбол:

1. Одобрява промени по бюджета на общината за 2008г., съгласно Приложение № 1.

2.Определя средните месечни брутни заплати на едно лице от персонала и средствата за работна заплата в делегираните от държавата дейности и заведения, финансирани чрез общинския бюджет, съгласно Приложение № 2.

3.Утвърждава средствата за работна заплата и определя средните месечни брутни заплати на едно лице от персонала за работещите в местните дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности, финансирани от общинския бюджет, съгласно Приложение № 2.

4.Одобрява численост на персонала от 01.07.2008 г. в делегираната от държавата функция „Здравеопазване" 214 щатни бройки, в изпълнение разпоредбите на §23 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г., както следва:

4.1. Дейност „Детски ясли" - 167 щ. бр.;

4.2. Дейност „Други дейности по здравеопазването" - 47 щ. бр., в т.ч.:

- училищно здравеопазване - 38 щ. бр.;

- медиатори                           - 9 щ. бр.

5. Дава съгласие Кмета на общината да осигури от 1 юни 2008 г. финансиране на Центъра за обществена подкрепа на деца и семейства в риск като делегирана от държавата дейност, за сметка на резерва по бюджета в държавните дейности, до получаване на средства по проекта от Фонд „Социално подпомагане" при следните параметри:

- Капацитет - 50 ползватели;

- Численост на персонала - 7,5 щатни бройки;

- Средна месечна брутна работна заплата на едно лице - 423,33 лв.

- Общо текуща издръжка, в т.ч. заплати и осигурителни плащания - 63 425 лв.

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА Отчет за дейността на ТД със 100% общинско участие, анализ и мерки за подобряване на финансовите им резултати.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон приема годишния отчет и баланса за 2007 г. на:

- „Комуналуниверс" ЕООД

- „Дезинфекционна станция" ЕООД

- Обреден комплекс" ЕООД

- „ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД

- „ДЦ № 1 - Ямбол" ЕООД

- „Инвестстройпроект" ЕООД

2. На основание чл.53, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества определя дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба след данъчното облагане на:

- „Комуналуниверс" ЕООД

- Обреден комплекс" ЕООД

- „ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД

- „Д Ц № 1 - Ямбол" ЕООД

Определеният дивидент да бъде приведен в срок до 30.05.2008 г. по сметка: IВАN: BG 13 SOMB 9130 8424420344, ВIC: SOMBBGSF, код за вид плащане - 44 48 00 (дивидент) при „Общинска банка" АД, клон гр. Ямбол.

3. На основание чл.54, ал.3 от ЗМСМА и чл.9, ал.1, т.12 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества предоставя дивидента от „Комуналуниверс" ЕООД за 2007 г. на дружеството за реализация на инвестиционната му програма през 2008 г.

 

4. На основание чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества освобождава от отговорност управителите на :

-  „Комуналуниверс” ЕООД

- „Дезинфекционна станция” ЕООД

- „Обреден комплекс” ЕООД

- „ДКЦ №1 – Ямбол” ЕООД

- „ДЦ №1 – Ямбол” ЕООД

- „Инвестстройпроект” ЕООД