Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Общински съвет » Заседания

    Заседания

 

     Дневен ред  за VI  заседание на ОбС /27.02.2020 г./

 Излъчване на заседанието в реално време

Видео архив на заседанията на ОбС- Ямбол

Дневен ред:

Дневен ред

Материали:

 

1. Доклад от ВК за избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол и Районен съд Ямбол – втори етап.

2. Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на ОСНВ при Община Ямбол и ПИЦ към него за 2019г. Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОСНВ.

3. Предложение относно приемане на Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД за 2019г.

4. Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях - общинска собственост в Приложение № 1 към НРПУРОИ в община Ямбол.

5. Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

6. Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НОАМТЦУ в Община Ямбол.

7. Предложение относно приемане на Наредба за условия и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

8. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп на поземлен имот с идентификатор 87374.25.79 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път" и одобряване на задание за същото.

9. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ с идентификатори 87374.532.141, 87374.532.142, 87374.532.143 И 87374.532.144 по ККарта на гр. Ямбол.

10. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот УПИ VIII-107 „за ЖС и КОО“ в кв. 112 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ.

11. Предложение относно отписване на несъбираеми вземания от такси за ползване на ДГ "Пролет" през 2014г.

12. Предложение относно даване на съгласие за сключване на договор за дарение.

13. Предложение относно учредяване право на надстрояване на сграда с идентификатор 87374.537.23.4 и определяне на пазарна цена, ул. "Д. Благоев" бл.15.

14. Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж върху ПИ с идн. 87374.552.29 по КК на гр. Ямбол - общинска собственост за изграждане на обект „Пристройка към сграда с идн. 87374.552.29.4“ с адм. адрес: гр. Ямбол, ж. к. “Възраждане“, бл. 65, вх. Б.

15. Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване върху ПИ - ЧОС, ул. "Чумерна" № 9.

16. Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на построената върху него сграда в местност "Бакаджик.

17. Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол.

18. Предложение относно предоставяне за ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2019-2020 година.

19. Предложение относно обявяване на имот публична общинска собственост за частна общинска собственост, ул. "Ж. Андреев" № 112, бивше училище "Р. Ив. Колесов".

20. Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ОУ "Н. Петрини".

21. Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ЕГ "В. Карагьозов".

22. Предложение относно предоставяне на имот частна общинска собственост за нуждите на НЧ "Умение - 2003".

23. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Мария Демирева" за обект № 4 на ЦОП.

24. Предложение относно изменение на Решение № II-8/25.11.2019г. на ОбС Ямбол, с което е определен размера на възнаграждението на председателя на съвета.

25. Предложение относно създаване на временна комисия „Екология“ към ОбС – Ямбол за анализ и предлагане на решения в областта на управлението на битовите отпадъци и водоснабдителната мрежа на територията на общината.

26. Предложение относно създаване на временна комисия „Транспорт“ към ОбС – Ямбол за анализ и предлагане на решения в областта на градския транспорт, таксиметровите услуги и организацията на трафика на територията на Община Ямбол.

27. Предложение относно промяна на Транспортна схема на община Ямбол.

28. Предложение относно приемане на решение за промяна на границите на зоните за местоположение на територията на Община Ямбол по смисъла на чл.6 от Приложение 2 на Закона за местните данъци и такси.

29. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.