Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Общински съвет » Заседания

    Заседания

 

     Дневен ред  за IX заседание на ОбС /25.06.2020 г./

 Излъчване на заседанието в реално време

Видео архив на заседанията на ОбС- Ямбол

Дневен ред:

Дневен ред

Материали:

 

1. Предложение относно изменение на повторно върнат акт за ново обсъждане, обективиран в Решение по точка двадесета на Протокол № VIII от заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 28.05.2020г.

2. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Целева програма за подпомагане на образователния процес на децата и младежите, настанени с социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителски грижи от I до XII клас, финансирана чрез фонда "Социална закрила" и утвърдена от Министъра на труда и социалната политика.

3. Предложение относно изменение на Решение № XLVIII-2/29.07.2019г.

4. Предложение относно приемане на Наредба за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол.

5. Предложение относно обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост, ж. к. „д-р Д. Дончев“ № 110.

6. Предложение относно възмездно предоставяне на павета на "Циркон" ЕООД за изграждане в полза на Община Ямбол на част от улица "Индустриална" в обхват пред УПИ V, кв. 161.

7. Предложение относно прилагане на плана за регулация за УПИ XI, кв.23 по регулационния план на град Ямбол, ул. "Търговска" № 162.

8. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС, ПГЗ "Христо Ботев".

9. Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи - ниви от ОПФ, чрез търг с явно наддаване.

10. Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се на ул. "Руен" бл.8, вх.А, ет.1, ап.1.

11. Предложение относно изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП "Комунални и обредни дейности" - бюджетна дейност към Община Ямбол и Правилника за ползване на кварталните клубове.

12. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

13. Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.69.76 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара" и одобряване на задание за същото.

14. Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп на поземлен имот с идентификатор 87374.69.73 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара" и одобряване на задание за същото.

15. Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение и електромерно табло за външно ел. захранване на „Панелно сервизно хале и КПП“ в поземлен имот с идентификатор 87374.545.27 по кадастралната карта на град Ямбол.

16. Предложение относно даване съгласие на Община Ямбол да поиска от РИОСВ част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО.