Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Общински съвет » varhiv_z

    Заседания

 

     Предстоящо XXIII заседание на ОбС - Ямбол /22.04.2021 г./

 Излъчване на заседанието в реално време

Видео архив на заседанията на ОбС- Ямбол

Дневен ред

 

Материали:

 

 1. Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2020г.

 2. Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2022-2024г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

 3. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г.

 4. Предложение относно обявяване на имот - ПОС за ЧОС, м. Ормана.

 5. Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот находящ се в м. „Стари лозя“, СО „Кринчовица“.

 6. Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот находящ се в Индустриална зона гр. Ямбол.

 7. Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VII 5726 в кв. 84 по регулационния план на град Ямбол, ул, „Патриарх Евтимий“ № 40.

 8. Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VIII 961, 962 в кв. 16 по регулационния план на град Ямбол, ул, „Грабово“ № 6.

 9. Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ XI - за промишлена енергетика, в кв. 143 по регулационния план на град Ямбол, бул, „Европа“ № 18.

 10. Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

 11. Предложение относно предприемане на икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем или на друго правно основание, които нямат възможност да осъществяват търговска дейност във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, свързани с разпространението на COVID-19 съгласно Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

 12. Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ с идн. 87374.37.901 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Дюзлюка“ и одобряване на задание за същото.

 13. Предложение относно одобряване на изменение на схемата за разполагане на преместваеми съоръжения в Градски парк, УПИ I - "За градски парк", кв.1.    

 14. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ I – за градски парк  в кв. 1 по плана  на гр. Ямбол – ЦГЧ, относно ПИ с идентификатор 87374. 533.6 по ККарта на гр. Ямбол.

 15. Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.25.78 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.25.831– земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.25.78.

 16. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот УПИ II - за детска градина, кв. 22 по плана на гр. Ямбол – Каргон и за промяна предназначението „за детска градина“.

 17. Предложение относно изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Комунални и обредни дейности” - бюджетна дейност към Община Ямбол.

 18. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на здравно-социални услуги и превенция на COVID-19 по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020, процедура "Патронажна грижа+".

 19. Предложение относно поставяне паметник на Васил Левски.

 20. Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища на Община Ямбол.

 21. Предложение относно приемане на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища.

 22. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

 23. Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НОРМД.

 24. Предложение относно приемане на Общинска стратегия за превенция употребата и злоупотребата с наркотични вещества в община Ямбол за периода 2021 - 2025 година и План за действие на Превантивно- информационен център по проблемите на наркоманиите и общински съвет по наркотични вещества за 2021 година.

 25. Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на МКБПППМН при Община Ямбол през 2020г.

 26. Предложение относно приемане на решение за изменение на решение по т.15 на 21 заседание на Общински съвет - Ямбол, прието с Протокол № 21/18.03.2021г.

 27. Предложение относно приемане Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021г.

 28. Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2021г.

 29. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център №1 - Ямбол“ ЕООД и назначаване на временно изпълняващ длъжността.

 30. Предложение относно предоставяне база – общинска собственост на футболен клуб „Арена“, гр. Ямбол.

 31. Предложение относно именуване на ПГХТТ на ПГ по туризъм "Алеко Константинов".