Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Общински съвет » Заседания

    Заседания

 

     Дневен ред  за L  заседание на ОбС /25.09.2019 г./

 Излъчване на заседанието в реално време

Видео архив на заседанията на ОбС- Ямбол

Дневен ред:

Дневен ред

Материали:

 

1.  Доклад относно касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2018г.

2.  Предложение относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020-2022г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

3.  Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

4.  Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка пети клас с брой ученици под минималния - 13 и една паралелка шести клас с брой ученици под минималния - 12 през учебната 2019-2020 в СУ "Пиер дьо Кубертен".

5.  Доклад от ВК за избор на кандидати за съдебни заседатели относно избрани за ЯРС и ЯОС.

6.  Предложение относно възлагане на дейностите по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол", съгласно сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР 2014-2020г.

7.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот УПИ XXI-6928 „за производствено складова дейност, търговия и услуги“ в кв. 157 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

8.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на  кв.6 по плана на гр. Ямбол - Централна градска част.

9.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Руско Минчев“ за обект № 16 Б на ЦОП.

10.  Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на помещения - части от сграда ПОС, находяща се на ул. "Д. Благоев" № 2.

11.  Предложение относно учредяване право на пристрояване и определяне на пазарна цена по искане на "Марк 1" ООД.

12.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот на ул. "Браила" № 10.

13.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5  от Закона за устройство на територията за имот на ул.  Ямболен“ № 13.

14.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

15.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в имот с идентификатор 87374.550.112 по КК на град Ямбол, ул. "Георги Гарабчи войвода".

16.  Предложение относно предварително съгласие за водовземане от подземни води в недвижими имоти - общинска собственост в ж. к. "Златен рог" за нуждите на ЕАД "Е. Миролио".

17.  Предложение относно предоставяне на част от имот - общинска собственост, находящ се в ж. к. "Златен рог" № 2.