Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Общински съвет » varhiv_z

    Заседания

 

     Предстоящо XII заседание на ОбС - Ямбол /24.09.2020 г./

 Излъчване на заседанието в реално време

Видео архив на заседанията на ОбС- Ямбол

Дневен ред

 

Материали:

1.Доклад относно за касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2019г. 

- Част 2

- Протокол от обществено обсъждане

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

2.Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

3.Предложение одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2023 на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка пети клас с брой ученици под минималния - 12, една паралелка шести клас с брой ученици под минималния - 15  и  една паралелка седми клас с брой ученици под минималния - 12  през учебната 2020-2021 в СУ "Пиер дьо Кубертен".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

5.Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на засегнатите части от имоти с №№ 87374.559.4 и 87374.558.297 – общинска собственост в полза на държавата – АПИ, във връзка с реализацията на обект „Път II – 53 Ямбол – Средец, участък Обходен път на Ямбол юг – ново“ от км 146+594.69 до км. 148+890.35“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

6.Предложение относно приемане на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията за отпускане на ЕФП към дата 16.09.2020г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ 

8.Предложение относно наименуване на алеи в Градски парк.

 а)  на името на заслужилия деятел на спорта Минчо Боев.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански  

 б)  на името на създателя на парка Христо Велев.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ  

9.Предложение относно продажба на общински имоти в м. Бакаджик, землище на с. Чарган, община Тунджа.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански  

10.Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ с идн. 87374.527.27 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Радецки“ № 121.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

11.Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот находящ се в м. „Покрития кладенец“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

12.Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. „Георги Бенковски“, бл.18, вх.В, ет.8, ап.63, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

13.Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж. к. "Г. Бенковски", бл.9, вх. Д, ет.4, ап. 97.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

14.Предложение относно откриване на процедура за провеждане публичен търг за отдаване под наем ОС в ОУ "П. Р. Славейков".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

15.Предложение относно учредяване на право на надстрояване на сграда с идн. 87374.537.89.1 и определяне на пазарна цена, ул. „Ал. Стамболийски“ № 24.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

16.Предложение относно обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост и предоставянето му за ползване на областен съвет на БЧК. 

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

17.Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите” и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на улична канализация и канализационно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите”.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

18.Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащите ПУП - ПУР за улица от О.Т. 349, 358 до О.Т. 354 и ПУП - ПРЗ на УПИ I в кв. 8 и УПИ I кв.9 по плана на гр. Ямбол - ж.к. „Христо Ботев“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

19.Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП–ПП - самостоятелнa съставнa част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: Кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1091 на Път III-536 „Роза - Ямбол“ км 4+547, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка).

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

20.Доклад на ВК Транспорт към Общински съвет Ямбол, действаща в периода 28.02. – 28.07.2020г.

ВНОСИТЕЛ: ВК Транспорт

21.Предложение относно приемане на Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков