Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Общински съвет » varhiv_z

    Заседания

 

     Предстоящо XVIII заседание на ОбС - Ямбол /28.01.2021 г./

 Излъчване на заседанието в реално време

Видео архив на заседанията на ОбС- Ямбол

Дневен ред

 

Материали:

 1. Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2021г.

 2. Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Ямбол за 2021г.

 3. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г.

 4. Предложение относно намаляване на числения състав на администрацията в Община Ямбол, считано от 01.02.2021г.

 5. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект и кандидатстване за финансово подпомагане за модернизация на лекоатлетическа писта на спортен комплекс "Стадиона", гр. Ямбол, ул. "Ямболска крепост".

 6. Предложение относно одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на ж.к. „Георги Бенковски”, гр. Ямбол.

 7. Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.26.19 по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Маслака“ и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 87374.26.242 по ККарта – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.26.19 по ККарта, м.“Маслака“.

 8. Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.43.11 по ККарта на гр. Ямбол, м. “Аеците“, разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Аеците", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.43.912 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.43.11.

 9. Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда в ж.к. "Хале", ул. "Л. Каравелов" № 17.

 10. Предложение относно отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост - речни дървени кейове.

 11. Предложение относно сключване на договор за извършване на проучвателни дейности в община Ямбол за инвестиции във ВЕИ.

 12. Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ XXV 854 в кв. 90 по регулационния план на град Ямбол.

 13. Предложение относно учредяване право на пристрояване сграда с идентификатор 87374.538.160.2 за изграждане на външни стълби с площадка и подемник и определяне на пазарна цена, ул. "Преслав" № 13.

 14. Предложение относно отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се на пл. "Освобождение" № 1 чрез провеждане на публичен търг.