Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Общински съвет » Заседания

    Заседания

 

     Дневен ред  за XLVII  заседание на ОбС /26.06.2019 г./

 Излъчване на заседанието в реално време

Видео архив на заседанията на ОбС- Ямбол

Дневен ред:

Дневен ред

Материали:

 

1. Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) - самостоятелнa съставнa част на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Кабелна линия срн 20kv от ЖР № 4 на изв.“Млекопреработване“ до нов БКТП 20/0,4kv с трансформатор 400 kva, кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на „Цех за пелети“ в 87374.53.989, м.“Подстанция“, гр. Ямбол.

2. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите" и одобряване на задание за същото.

3. Предложение относно изменение на Правилник за устройството и дейността на ОП "Туризъм и култура", гр. Ямбол.

4. Предложение относно прекратяване на съсобственост в УПИ V 1399, 1396, кв. 30, ул. "Ксанти" № 6.

5. Предложение относно прекратяване на съсобственост в сграда на ул. "Преслав" № 61.

6. Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ на ул. "Китка" по искане на Тодор Киров.

7. Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ идн. 87374.17.103 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Рибарника“.

8. Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на помещения - части от сграда публична общинска собственост, находяща се на ул. "Д. Благоев" № 2.

9. Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Н. Петрини" бл.38-В-59.

10. Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

11. Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол.