Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Общински съвет » Заседания

    Заседания

 

     Дневен ред  за XLI  заседание на ОбС /31.01.2019 г./

 Излъчване на заседанието в реално време

Видео архив на заседанията на ОбС- Ямбол

Дневен ред:

Дневен ред

Материали:

 

1. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за бюджетна 2019г.   Програма.

2.Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци.

3. Предложение относно приемане на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

4. Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2019г.

5.Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта за 2019г.  Общински план за младежта.

6. Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2019г. Програма.  

7. Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.26.44 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" и одобряване на задание за същото.