Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Основни дейности » Бюджет

БЮДЖЕТ

 
Пълен запис на публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Ямбол за 2018г.


Пълен запис на общественото обсъждане относно предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Ямбол.


МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ
(В изпълнение на изискванията на чл. 133, ал. 4 от ЗПФ)


2019г.
Бюджет на Община Ямбол за 2019 г.
Бюджет за образование за 2019 г.

2018г.

Бюджет на Община Ямбол за 2018 г.
Бюджет за образование за 2018 г.

2017г.
Бюджет на Община Ямбол за 2017 г.
Бюджет за образование за 2017 г.

2016 г.
Бюджет на Община Ямбол за 2016 г.
Бюджет за образование за 2016 г.

2015 г.
Проект на бюджет 2015г.
Бюджет на Община Ямбол за 2015 г.
Бюджет за образование за 2015 г.

2014г.
Публикуване по чл.15 ПМС №3/2014г.
Бюджет за образование за 2014г
Бюджет на Община Ямбол за 2014г.
Покана за публично обсъждане на проектобюджет 2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2018г.
Отчет за изпълнение на бюджета
Решение на Обс-Ямбол

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2017г.

Отчет за изпълнение на бюджета
Решение на Обс-Ямбол

Отчет за изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2016г.
Отчет за изпълнение на бюджета
Решение на Обс-Ямбол

Информация от годишния финансов отчет за 2018г. на Община Ямбол:
Баланс
Отчет за приходи и разходи
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства
Обяснителна записка към ГФО
Одитен доклад

Информация от годишния финансов отчет за 2017г. на Община Ямбол:
Баланс
Отчет за приходи и разходи
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства
Обяснителна записка към ГФО
Одитен доклад
Видеозапис на публичното обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2017г.

Информация от годишния финансов отчет за 2016г. на Община Ямбол:
Баланс
Отчет за приходи и разходи
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства
Обяснителна записка за касовото изпълнение на бюджета
Обяснителна записка към ГФО
Одитен доклад и становище
Видеозапис на публичното обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Ямбол от 01.08.2017г.


Информация от годишния финансов отчет за 2015г. на Община Ямбол:
Баланс и отчет за приходите и разходите
Отчет за изпълнение на СЕС
Отчет на сметките за чужди средства
Обяснителна записка
Одитен доклад и становище

Информация от годишния финансов отчет за 2014г. на Община Ямбол:
Становище
Одитен доклад
Баланс
Отчет за изпълнение на бюджета
Отчет за изпълнение на ИБСФ
Обяснителна записка

2013 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за 2013 година

Информация от годишния финансов отчет за 2013 г. на Община Ямбол:
Становище
Одитен доклад
Баланс
Отчет за изпълнение на бюджета
Отчет за изпълнение на ИБСФ
Обяснителна записка

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2013г.

Бюджет на Община Ямбол за 2013г.

2012 г.
Информация от годишния финансов отчет за 2012 г. на Община Ямбол:
Становище
Одитен доклад
Баланс
Отчет за изпълнение на бюджета
Отчет за изпълнение на ИБСФ
Обяснителна записка

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2012г.
Бюджет на Община Ямбол за 2012 г.

2011 г.
Информация от годишния финансов отчет за 2011 г. на Община Ямбол:
Сборен баланс
Отчет за изпълнение на бюджета
Отчет за извънбюджетните сметки и фондове
Обяснителна записка
Одитен доклад

Отчет за изпълнение на бюджета за 2011 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2011 г.

2010 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2010 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2010 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2010г.
Актуализиран бюджет със ЗИД на ЗДБРП за 2010 г.
Бюджет на Община Ямбол за 2010 г.

2009 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за 2009 г. и обяснителна записка
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2009 г.
Бюджет на Община Ямбол за 2009 г.

2008 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за 2008 г.  Обяснителна записка.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2008 г.

2007 г.
Отчет за изпълнението на сборния бюджет на Община Ямбол за 2007 г.