Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Основни дейности » Екология

Екология

   Процедури в процеса на оценка  въздействието върху околната среда

   Процедури по издаване на разрешителни по Закона за водите

 

 Анализ на извършения мониторинг на атмосферния въздух през 2015г. в РЗИ град Ямбол.

"Зелен телефон" на Община Ямбол за жалби и предложения, касаещи околната среда

Качество на атмосферния въздух 

Заповед за определяне на границите на районите на територията на Община Ямбол, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2020 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Обявление относно определяне на границите на районите на територията на Община Ямбол, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2020 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на "Верея - Хим" ООД.

Заповед за определяне на границите на районите, включени в организираното поддържане на чистотата, в които през 2019 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистота на териториите за обществено ползване.

Заповед на кмета на Община Ямбол за определяне на границите на районите на територията на община Ямбол, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2019 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо.

Изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

График на сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци за периода 01-31.07.2020 г. на територията на Община Ямбол. 

Програма за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2016-2018 г. (Актуализация) Приета на XIV заседание на ОбС-Ямбол от 29.11.2016

Заповед за определяне на границите на районите, включени в организираното поддържане на чистотата, в които през 2017 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистота на териториите за обществено ползване.

График за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на Община Ямбол за 2016г.

График за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на територията на Община Ямбол за 2016г. 

График за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на територията на Община Ямбол за 2015г.

График за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на Община Ямбол за 2015г.

Информация за местонахождението на площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства