Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Основни дейности » Контакти » Сектор Връзки с обществеността


Сектор Връзки с обществеността


Основни дейности:

 • поддържа подтоянна връзка с медиите за своевременно информиране на обществеността по политиката на общината и изграждане на коректен образ на кмета и общинската администрация и общинския съвет;
 • извършва проучване и анализ на общественото мнение;
 • провежда постоянна информационна политика с гражданите и специфични групи от населението по всички въпроси от техен интерес;
 • създава условия за активна обратна връзка с гражданите, чрез дискусии, конференции, обсъждания и други, с цел коригиране и усъвършенстване на взаимодействието на общинската администрация с тях;
 • организира публични обсъждания на проекти на стратегически документи и норматични актове за развитието на общината;
 • разработва и разпространява информационни и рекламни материали за общината (печатни, графични, фото, аудиовизуални и други);
 • организира пресконференции, брифинги, изложби и презентации, кампании за донорство и спонсорство;
 • организира и осигурява спазването на протокола в общината;
 • организира и осигирява мероприятията на общината при вътрешно и международно сътрудничество, посещения на делегации от страната и чужбина;
 • работи за мобилизиране и обединяване на обществеността за подобряване здравословния начин на живот, жизнената среда и заетостта на младите хора в общината;
 • приема заявления и регистрира устни запивания по Закона за достъп до обществена информация.


За контакти със сектора:

Адрес за кореспонденция: : Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.
Началник сектор "Връзки с обществеността": Диана Димитрова
тел. 046/681201, етаж 2, стая 201, e-mail: press@yambol.bg 
Експерти:
Главен експерт: Димитрина Керанкова - тел. 046/681225, ет.2, стая 221
Младши експерт: Георги Русев - тел. 046/681221, ет.2, стая 221