Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » региони_в_растеж_2014-2020

          

Процедура за актуализация на Инвестиционната програма на град Ямбол по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

 

            

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ОБЩИНА ЯМБОЛ.

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ФИШОВЕ ЗА ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В АКТУАЛИЗИРАНАТА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1: "УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ" НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАНА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 г.