Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » МКБППМН

  

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

 

  Съставът на  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните  се определя със заповед на Кмета, а за председател се определя заместник-кмет на Общината. В състава на Комисията влизат представители от различни институции, имащи отношение по проблемите на подрастващите, а именно – общински служители, полиция,  регионална дирекция „Социално подпомагане“, училища.

 Основни дейности:

-   Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината съвместно с инспекторите от Детска педагогическа стая, Дирекция „Социално подпомагане“ /Отдел „Закрила на детето“/ и органите на образованието;

-   Всяка година МКБППМН представя пред Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерски съвет, Кмета и Общинския съвет отчетен доклад за дейността си през календарната година. Попълва и образците от Националния статистически институт, касаещи работата на Комисията през годината.

-   МКБППМН  изготвя планове и програми за дейността си, предлага на общинското ръководство инициативи и дейности по превенцията и противодействието на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

-   Самостоятелно или съвместно с други органи и организации участва в разработването на проекти, касаещи превенцията на асоциалното поведение сред подрастващите;

-   МКБППМН разглежда противообществени прояви и престъпления, извършени от страна на  малолетни /8-14 години/ и непълнолетни /14-18 години/ лица като образува възпитателни дела и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетните;

-   Упражнява контрол по изпълнение на наложените възпитателни мерки;

-   Контролира дейността на обществените възпитатели към Комисията;

-   Поддържа връзка със специализираните корекционни заведения и се информира за развитието, поведението и проблемите на децата, настанени в тях от Съда, по предложение на  МКБППМН.

-   При необходимост, прави мотивирани предложения пред компетентните  органи за предсрочно освобождаване на настанените в Социално-педагогически интернати, Възпитателни училища-интернати малолетни и непълнолетни;

-   Съдейства на малолетните и непълнолетните, пребивавали в Социално-педагогически интернати, Възпитателни училища-интернати и Поправителни домове, както и на условно осъдени, за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми за реинтегрирането им в обществото;

-    Съвместно с други органи и институции организира разнообразни форми и дейности за подпомагане на родителите при възпитанието и превъзпитанието на децата им;

-    Сезира специализираните органи в случаите, когато са нарушени правата на децата от родителите и от други лица;

-    Организира информационни кампании с превантивна цел;

-    Обществените възпитатели и членове на Комисията, провеждат срещи  с ученици от училищата, по време на които се дискутират проблеми, засягащи ежедневието на подрастващите;

-    На основание чл.10, ал.2 от ЗБППМН от 2006 год. към МКБППМН, като неин помощен орган, функционира Център за социална превенция с Консултативен кабинет /Центъра/. Той се намира в непосредствена близост до община Ямбол /ул. „Паисий“ № 3 – срещу пица „Рок“/. Там обществените възпитатели извършват своята корекционно-възпитателна и консултативна работа с подрастващи и с техните родители. Ежемесечно в Центъра се организират и екипни срещи с обществените възпитатели, по време на които се обсъждат отделни казуси и предстоящи превантивни инициативи. В Консултативния център се провеждат срещите и на децата от доброволческия клуб „Приятел на МКБППМН”, както и заниманията на арт-ателието – „Аз мога“, което е още една възможност за оползотворяване свободното време на децата;

-    МКБППМН организира и отговаря за провеждането на квалификационни мероприятия със специалисти от системата за БППМН.

                 

За контакти: 

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Секретар МКБППМН : Даниела Иванова 
тел. 046/681424, етаж 4, стая 424

Инспектор: Теньо Боев