Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » ОМП

Отбранително-мобилизационната подготовка:

 • разработва плана за провеждане на общината от мирно във военно положение и провежда мероприятия по подготовката за работа във военно време;
 • разработва военновременния план на общината и го актуализира периодично, в съответствие с методологията за военновременно планиране;
 • координира и контролира изпълнението на задачите по подготовката за работа във военно време;
 • поддържа пунктовете за военновременно управление на общината в техническа изправност;
 • организира подготовката на ръководния състав за привеждане на общината от мирно във военно положение;
 • подпомага при необходимост служба "Гражданска защита" при осъществяване на дейността й;
 • организира денонощно дежурство за поддържане готовността на общината за оповестяване при привеждане на страната от мирно към военно положения и при стихийни бедствия и аварии;
 • информира периодично и при поискване Министерство на отбраната за изпълнението на задачите по подготовката на общината за работа във военно време;
 • организира и осъществява контрол за изпълнението на военно временни задачи;
 • планира, организира и осъществява общинското участие в учение по отбранително-мобилизационна подготовка;
 • контролира изпълнението на нормативните актове по формиране, съхранение и обновление на военновременните запаси;
 • изпълнява и други задачи, възложени от кмета на общината, свързани с подготовката на работа във военно време;

 областта на сигурността на информацията:

 • разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни, физически и технически средства;
 • провежда процедурите за обикновено проучване по чл.47 от Закона за защита на класифицираната информация и води регистър на издадените разрешения;
 • следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в общинската администрация;
 • извършва периодични проверки за движението и отчетността на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, както и води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и взетите мерки;
 • поддържа регистратури за класифижирана информация;
 • организира и провежда обучение на служителите в администрацията в областта на защитата на класифицираната информация;

 

Главен експерт: Петко Митрев   тел. 046/681219, ет.2, стая 219