Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Социални дейности

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ
Социални услуги, които се предоставят в общността:
Наименование Дейност Адрес Капацитет
1. Социални услуги в домашна среда: „Личната помощ“ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения.

ул. „Г.С.Раковски" № 7

тел. 046/681401

 
1.1. Личен асистент
1.2. Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол Патронажната грижа представлява индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда

ул. „Г.С.Раковски" № 7

тел. 046/681403

100

1.3. НП „Предоставяне на грижи в домашна среда” Предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

ул. „Г.С.Раковски" № 7

тел. 046/681404

 
1.4. Домашен социален патронаж Мобилна услуга за подпомагане на стари хора и лица с увреждания в дейности от всекидневния им живот чрез предоставяне на модулни пакети от услуги

ул. „Д-р Д. Дончев" № 12

тел. 046/669210

210
2. Дневен център за деца и младежи с увреждания /находящ се в КСУДВ - Ямбол/ Консултиране и безплатни целодневни, полудневни и почасови услуги – рехабилитация, психотерапия, арт-терапия, логопедични занимания, музикотерапия. Работа със семейства, в които се отглеждат деца с увреждания

ул. "Търговска" № 120

тел. 046/681081

30
3. Център за социална рехабилитация и интеграция /находящ се в КСУДВ - Ямбол/ Предоставяне на медицинска и социална рехабилитация; консултации – социални, правни, здравни, психологически; трудотерапия; умения за самостоятелност.

ул. "Търговска" № 120

тел. 046/681088

41
4. Център за обществена подкрепа/находящ се в КСУДВ - Ямбол/ Социално консултиране на деца и семейства, психологическо консултиране на деца, педагогическа помощ и консултации; ресурсно подпомагане на деца с увреждания; деинституционализация и реинтеграция; семейно консултиране и подкрепа

ул. "Търговска" № 120

тел. 046/622056

50
Социални услуги от резидентен тип:
Наименование Дейност Адрес Капацитет
5. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /находящ се в КСУДВ - Ямбол/ Осигуряване на дългосрочна грижа в среда, близка до семейната; изграждане на умения за самостоятелен живот; осигуряване на здравни и образователни услуги.

ул. „Търговска" № 120

тел. 046/681089

12
6. Център за настаняване от семеен тип за деца  с увреждания Осигуряване на дългосрочна грижа в среда, близка до семейната

к-с „Зорница" № 20

тел. 0892274115

14
7. Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания

ул. „Ямболска Комуна" № 70

тел. 0892274115

14
8. Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания

ул. „Ямболска Комуна" № 72

тел. 0892274115

14
9. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост Осигуряване на дългосрочна грижа в среда, близка до семейната

ул. „Вит" № 81

тел. 0892274115

8
Проекти със социална насоченост:
Наименование Дейност Адрес Капацитет
1. Приемна грижа Проект „Приеми ме 2015“,  по който Община Ямбол е партньор и предоставя услугата „Приемна грижа“ - Кандидати за приемни родители и приемни семейства, семейства на близки и роднини; деца в общността, в риск от изоставяне и техните семейства, деца настанени в специализирани институции

ул. „Търговска" № 120

тел. 046/681405

 
2. Обществени трапезарии 1. Проект „Социална услуга „Обществена трапезария“ на територията на община Ямбол 2017 г.“, предоставяна от ЕТ „Валентина Станчева“, по който Община Ямбол е партньор - Предоставяне на топъл обяд на лица в неравностойно социално положение, обект на соц. подпомагане в Дирекция „Социално подпомагане” ул. „Ал. Стамболийски" № 10 150
2.  Проект „Осигуряване на топъл обяд 2016“ в община Ямбол - Договор № BG05FMОP001-3.002-0193-C01 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ към Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. при Министерство на труда и социалната политика-Допълване, надграждане и разширяване на обхвата на действащата национална програма за подпомагане на обществените трапезарии, като бъде гарантирана дейността на трапезариите през летния период от годината, за който не е осигурено национално финансиране

ул. „Д-р Д. Дончев" № 12

тел. 046/669210

150
3. Общностен център - Ямбол Предоставяне на интегрирани социални услуги на деца и семейства в риск по Проект: BG05М9ОP001-2.004
„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център – Ямбол“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд

ж.к. „Георги Бенковски" № 400

тел. 0893373583

 
Специализирани институции за предоставяне на социални услуги :
Наименование Дейност Адрес Капацитет
1. Дом за стари хора Осигуряване на среда максимално близка до семейната за задоволяване на потребностите на настанените лица

ул. „Д-р Д. Дончев" № 12

тел. 046/669210

202