Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Социални дейности » Комплексен център за деца и възрастни » Дневен център за деца с увреждания

Дневен център за деца с увреждания

  

8600 гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 120, тел. 046 / 68 10 81                 Интернет страница    E-mail: dcdu_yambol@abv.bg

────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дневен център за деца с увреждания предоставя комплекс от социални услуги в общността за цялостно обслужване на децата през деня, които са свързани с предоставянето на храна и задоволяване на ежедневните социални, здравни и рехабилитационни потребности, както и развиване на умения за организиране на свободното време и социално взаимодействие в среда от връстници. Тази социална услуга е алтернативна форма на грижа за децата с увреждания, която чрез предоставяне на психологическа, логопедична и педагогическа професионална подкрепа ги насърчава да развиват своя потенциал, според специфичните им индивидуални възможности.

 

Дневен център за деца с увреждания предоставя следните услуги:

  • целодневна или почасова грижа, според индивидуалните потребности и спецификата на физическото и психическото състояние на детето;
  • групови и индивидуални педагогически консултации;
  • социална работа с децата и техните семейства;
  • придобиване на умения по ДЕЖ, социално - битови умения, според индивидуалните възможности на детето;
  • педагогическа подкрепа за деца със СОП и с говорни проблеми;
  • логопедична терапия за деца с говорни и комуникативни нарушения;
  • обучение в умения за социална интеграция;
  • индивидуални психологически консултации;
  • индивидуална рехабилитация;
  • медицинска грижа – поддържащо лечение, назначено от лекуващ лекар или друг лекар - специалист.

 

Условия и ред за ползване на социалната услуга

Услугата Дневен център за деца с увреждания се предоставя на деца с увреждания след издаване на Направление от Отдел Закрила на детето към Дирекция Социално подпомагане – Ямбол. Необходимо условие е детето да има издадено Експертно решение на ЛКК / ТЕЛК и да е на възраст от 2 до 18 години.