Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Социални дейности » Комплексен център за деца и възрастни » Център за социална рехабилитация и интеграция

Център за социална рехабилитация и интеграция

Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Ямбол е разкрит през 2007 г. като делегирана държавна дейност с капацитет 30 места.  Той е първата в община Ямбол социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност, управлявана от Общината.
- През 2009 г. капацитетът на ЦСРИ е увеличен на 41 потребители. 

Потребители на ЦСРИ – Ямбол са деца и лица с:
- деца и лица с различни вид и степен на увреждане, хронични заболявания и временни травми, както и подкрепа на деца трайно отглеждани /настанени в институции от резидентен тип; 

- родители и близки на потребители.

Същност на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция”
- осигуряване на включваща, приемаща, стимулираща развитието среда, при отчитане на рисковите за развитието на човека фактори;
- създаване на оптимални условия за корекционно – компенсаторна и интеграционна работа с потребителите на услугите;
- оказване на подкрепа на деца и лица и техните близки.

Услугите, предоставяни от Център за социална рехабилитация и интеграция са:
1. социална работа;
2. информационно – консултантска дейност;
3. психологическа подкрепа;
4. логопедична терапия;
5. медицинска рехабилитаци;
6. трудотерапия – занимателна и функционална;
7. организиране на свободното време;
8. работа с близките на потребителите.


Условия и ред за ползване на социалната услуга:
              Лице, което желае да ползва социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция”:

- Подава писмена молба по настоящ адрес до Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Ямбол.
1. документ за самоличност /за справка/;
2. копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв;
3. копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, РЕЛК, НЕЛК, ако има такъв;
4. други документи по преценка на доставчика на услугата.
 Ползването на услугата се извършва със Заповед на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Ямбол.

В случаите когато потребителят е дете, родителите на детето или настойниците и попечителите, подават писмена молба до Директора на ДСП – Отдел „Закрила на детето“, по реда на ППЗЗД.

За децата - потребители на Центъра услугите са безплатни.

Всеки пълнолетен потребител, ползващ услугите в ЦСРИ, който има лични доходи по смисъла заплаща месечна такса.

Информация за контакти:
ЦСРИ - град Ямбол
ул. „Търговска“ № 120
e-mail: centar99@abv.bg
телефон 046 / 681 088
Интернет страница

 

Работно време: от 8,00 ч. до 17, 00 ч.