Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Структура » Звена към Община Ямбол » Здравеопазване » Здравни кабинети

Здравни кабинети в училища и ЦДГ

 

Организацията и дейността на здравните кабинети в детските заведения и училища е уредена с Наредба № 3 от 27 април 2000 г.

Към детските градини и училищата на територията на община Ямбол функционират 33 здравни кабинети, които са с изцяло подновено обзавеждане. Дейността на здравните кабинети се осъществява от 31 медицински специалисти и от двама лекари.

Медицинските специалисти от здравните кабинети на детските заведения и училищата осъществяват следните дейности:

1. провеждане на профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в детските заведения и училищата;

2. организиране и участие в регионални, национални и международни програми, свързани с профилактика и промоция на здравето на децата и учениците;

3. организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата и учениците;

4. участие в образователното и професионалното ориентиране на учениците при преминаване в по-горна степен на обучение;

5. наблюдение на физическото развитие и определяне на физическата дееспособност на децата и учениците;

6. участие в подготовката, подбора и провеждането на различните форми на отдих, туризъм и обучение на децата и учениците;

7. регистриране на здравното и имунизационното състояние на децата и учениците в здравно-профилактичната карта, въз основа на данните, получени от личния (семейния) лекар на детето или ученика;

8. организиране и провеждане на профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразните и паразитните заболявания в детското заведение и училището;

9. водене и съхраняване на документацията на здравния кабинет.

Лекарите организират и ръководят работата на медицинските специалисти, назначени в детските градини и училища на територията на община Ямбол, провеждат лечебно-профилактична дейност и оказват методична помощ при нужда.

 Регионална здравна инспекция - Ямбол контролира дейността на медицинските специалисти, осигуряващи здравното обслужване на децата и учениците в здравните кабинети.